9702 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S285/2012/VZ-10387/2012/530/PP
Instance I.
Věc Silnice II/444 Uničov-Šternberk
Účastníci Olomoucký kraj
ALPINE Bau CZ s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.07.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9702.html
Rozhodnutí
              Č. j.: ÚOHS-S285/2012/VZ-10387/2012/530/PPo
 
 
 
 
 
 V
 Brně dne: 26. června 2012
 
 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18.5.2012, na návrh ze dne
16.5.2012, jehož účastníky jsou  

· 
zadavatel – Olomoucký kraj, IČ 60609460, se sídlem
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,  zastoupený Ing. Martinem Tesaříkem, hejtmanem,
ve správním řízení dále zastoupený na základě plné moci ze dne 16.3.2012
společností ENVI Agentura Trunda s.r.o., 
IČ 27857646, se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc - Holice, za niž jedná Ing. Vladimír Trunda, jednatel 

· 
navrhovatel – společnost ALPINE Bau CZ s.r.o.,
IČ 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 
757 43 Valašské Meziříčí, za niž jednají Peter Russegger, jednatel,
a Ing. Michal Kocián, jednatel  

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných
v nadlimitní veřejné zakázce „Silnice II/444 Uničov-Šternberk“, zadávané
v užším řízení, jehož oznámení bylo v Informačním systému veřejných
zakázek zveřejněno dne 5.4.2012 pod ev. č. 7202010013152, vydává toto  

usnesení:  

Správní řízení se podle § 66 odst. 1
písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně
bezpředmětnou.Odůvodnění

I. 
Průběh zadávacího řízení  

1. 
Zadavatel – Olomoucký kraj, IČ 60609460,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupený Ing. Martinem Tesaříkem, hejtmanem,
ve správním řízení dále zastoupený na základě plné moci ze dne 16.3.2012
společností ENVI Agentura Trunda s.r.o., 
IČ 27857646, U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc – Holice, za niž jedná Ing. Vladimír Trunda, jednatel (dále jen
„zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
v Informačním systému veřejných zakázek pod ev. č. 7202010013152 dne
5.4.2012 oznámení užšího řízení o veřejné zakázce „Silnice II/444
Uničov-Šternberk“ (dále jen „veřejná zakázka“).  

2. 
Dne 26.4.2012 podala společnost ALPINE Bau CZ
s.r.o., IČ 45192286, Jiráskova 613/13, 
757 43 Valašské Meziříčí, za niž jednají Peter Russegger a Ing.
Michal Kocián, jednatelé (dále jen „navrhovatel“), námitky proti zadávacím
podmínkám. Zadavatel rozhodnutím ze dne 9.5.2012 podaným námitkám
nevyhověl.  

3. 
Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval
rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se
zákonem, podal dne 16.5.2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
„Úřad“).  

4. 
Dnem 18.5.2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh,
bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení. Zadavatel obdržel návrh dne
21.5.2012.  

II. 
Řízení před správním orgánem  

5. 
Účastníky správního řízení podle § 116 zákona
jsou:  

o  zadavatel,


o  navrhovatel.  

6. 
Zahájení správního řízení oznámil Úřad
účastníkům řízení dne 31.5.2012 pod  
č. j. ÚOHS-S285/2012/VZ-9790/2012/530/PPo. Současně Úřad usnesením č. j.
ÚOHS-S285/2012/VZ-9793/2012/530/PPo ze dne 31.5.2012 stanovil účastníkům řízení
lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy,
a oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které
se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 


7. 
Dne 28.5.2012 obdržel Úřad vyjádření zadavatele
k návrhu z téhož dne, kde zadavatel uvedl, že rozhodl o zrušení
zadávacího řízení. Zadavatel konstatuje, že při přezkoumání celého průběhu zadávacího
řízení shledal důvody hodné zvláštního zřetele, pro které zadávací řízení
zrušil.  

III. 
Závěry Úřadu 


8. 
Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících
ustanovení zákona šetřený případ, přičemž po zhodnocení podkladů týkajících se
zrušení zadávacího řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení
řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.  

9. 
Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se
žádost stala zjevně bezpředmětnou.  

10. 
Zadavatel dospěl k závěru, že se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které na zadavateli
nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel proto využil
ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona a zadávací řízení zrušil.  

11. 
Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel
předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být
Úřadem přezkoumána. Návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu)
se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle §
66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto usnesení. Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení
podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to
prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných
zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního
řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení
mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka 


JUDr. Eva Kubišová  

místopředsedkyně 

Obdrží:

1. 
ENVI Agentura Trunda s.r.o., U Hřiště 810/8, 779
00 Olomouc - Holice 

2. 
ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43
Valašské MeziříčíVypraveno
dne: 

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj
na obálce datové zprávy


            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9702
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 790 050 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy