Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 9714


Číslo jednací ÚOHS-S292/2011/VZ-19633/2011/510/MG
Instance I.
Věc
Dodávka kancelářských potřeb
Účastníci Jihočeské nemocnice, a. s.
BÜROPROFI s.r.o.
ACTIVA spol. s r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 23.07.2012
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9715.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9714.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S292/2011/VZ-19633/2011/510/MGr V Brně dne: 1. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, zahájeném dne 21. 7. 2011 na základě návrhu z téhož dne, jehož účastníky jsou ·  zadavatel – Jihočeské nemocnice, a. s., IČ 26093804, se sídlem B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, za niž jednají Ing. Martin Bláha, předseda představenstva, a Ing. Ivo Houška, MBA, člen představenstva, ·  navrhovatel – společnost BÜROPROFI s.r.o., IČ 62502034, se sídlem Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice, za niž jedná Gerold Hadwiger, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 5. 5. 2011 JUDr. Richardem Gürlichem, PhD., advokátem GÜRLICH & Co. advokátní kanceláře, se sídlem Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1, ·  vybraný uchazeč – společnost ACTIVA spol. s r.o., IČ 48111198, se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 – Letňany, za niž jedná Ing. Martin Leitgeb, jednatel, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Jihočeské nemocnice, a. s., při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Nákup kancelářských a čisticích a dezinfekčních prostředků, prostředků pro osobní hygienu pro jihočeské nemocnice“ v části 1 – „Dodávka kancelářských potřeb“ – v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 4. 2011 pod ev. č. 60058355 a opraveno dne 24. 5. 2011, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 12. 4. 2011 pod ev. č. 2011/S 71-115630 a opraveno dne 27. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 102-166332, resp. dne 4. 6. 2011 pod ev. č. 2011/S 107-174469, rozhodl takto: I. Návrh společnosti BÜROPROFI s.r.o., IČ 62502034, se sídlem Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice, ze dne 21. 7. 2011 se podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou. II. Zadavatel – Jihočeské nemocnice, a. s., IČ 26093804, se sídlem B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Nákup kancelářských a čisticích a dezinfekčních prostředků, prostředků pro osobní hygienu pro jihočeské nemocnice“ části 1 – „Dodávka kancelářských potřeb“ postup stanovený v § 44 odst. 9  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 6 cit. zákona tím, že zadávací dokumentace obsahuje označení konkrétních kancelářských potřeb příznačných pro určitou osobu a rovněž prostřednictvím kódů výrobků odkazuje na konkrétního dodavatele, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. III. Jako opatření k nápravě postupů uvedených ve výroku II. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší část 1 „Dodávka kancelářských potřeb“ předmětného zadávacího řízení. IV. Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Jihočeské nemocnice, a. s., IČ 26093804, se sídlem B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice – ukládá: uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Průběh zadávacího řízení 1.  Zadavatel Jihočeské nemocnice, a. s., IČ 26093804, se sídlem B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, zastoupené Ing. Martinem Bláhou, předsedou představenstva, a Ing. Ivem Houškou, MBA, členem představenstva (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], v informačním systému o veřejných zakázkách dne 8. 4. 2011 pod ev. č. 60058355 (oprava zveřejněna dne 24. 5. 2011), a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 4. 2011 pod ev. č. 2011/S 71-115630 (oprava zveřejněna dne 27. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 102-166332, resp. dne 4. 6. 2011 pod ev. č. 2011/S 107-174469), oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Nákup kancelářských a čisticích a dezinfekčních prostředků, prostředků pro osobní hygienu pro jihočeské nemocnice“ rozdělené na část 1 - „Dodávka kancelářských potřeb“ a část 2 -  „Dodávka čisticích a dezinfekčních prostředků, prostředků pro osobní hygienu“ (dále jen „veřejná zakázka“). 2.  Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel pro první část veřejné zakázky jako průběžné dodávání kancelářských potřeb dle potřeb a v rozsahu specifikovaném jednotlivými členy sdružení, včetně dopravy do místa určeného jednotlivým členem sdružení, a pro druhou část veřejné zakázky jako průběžné dodávání čisticích a dezinfekčních prostředků a prostředků pro osobní hygienu dle potřeb a v rozsahu specifikovaném jednotlivými členy sdružení, včetně dopravy do místa určeného jednotlivým členem sdružení. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 30 400 000,- Kč bez DPH. 3.  Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce uvedl nejnižší nabídkovou cenu. 4.  Dne 19. 8. 2011 oznámil zadavatel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že dne 10. 8. 2011 zrušil druhou část veřejné zakázky „Dodávka čisticích a dezinfekčních prostředků, prostředků pro osobní hygienu“. Vzhledem k tomu, že rovněž návrh směřuje pouze proti první části veřejné zakázky, jsou veškeré další informace i závěry Úřadu v tomto rozhodnutí vztaženy pouze na tuto první část, tedy na část „Dodávka kancelářských potřeb“ (dále jen „první část veřejné zakázky“). 5.  Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami vyplývá, že na první část veřejné zakázky podalo nabídku celkem šest uchazečů, přičemž hodnoceny byly všechny nabídky. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti ACTIVA spol. s r.o., IČ 48111198, se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 – Letňany, za niž jedná Ing. Martin Leitgeb, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“). 6.  Dne 30. 6. 2011 byly zadavateli navrhovatelem – BÜROPROFI s.r.o., IČ 62502034, se sídlem Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice, za niž jedná Gerold Hadwiger, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 5. 5. 2011 JUDr. Richardem Gürlichem, PhD., advokátem GÜRLICH & Co. advokátní kanceláře, se sídlem Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – doručeny námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, kterým zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 12. 7. 2011. 7.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 21. 7. 2011 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Obsah návrhu 8.  V návrhu navrhovatel uvádí, že zadávací řízení bylo realizováno zcela netransparentně s preferencí vybraného uchazeče, neboť v rozporu s ust. § 44 odst. 9 zákona zadavatel v zadávací dokumentaci uváděl přímé odkazy na obchodní firmy pro vybrané dodávky kancelářských potřeb. Rovněž se navrhovatel domnívá, že zadavatel netransparentně měnil zadávací podmínky, především ohledně změny lhůt k podání nabídek. Dále navrhovatel odmítá názor zadavatele, že jeho námitky byly podány opožděně. Závěrem návrhu vyslovuje navrhovatel požadavek, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) podle § 118 odst. 1 zákona zrušil předmětné zadávací řízení. Zároveň navrhuje, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým bude pozastaveno zadávací řízení v části 1, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí ve věci. 9.  Úřad obdržel návrh dne 21. 7. 2011 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S292/2011/VZ/MGr. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 22. 7. 2011. Stanovisko zadavatele k návrhu 10.  Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 29. 7. 2011, v němž k obsahu návrhu uvedl následující. K podezření navrhovatele o preferování vybraného uchazeče zadavatel odkazuje na rozhodnutí o námitce, ve kterém uvádí, že pořadí jednotlivých požadovaných položek nemá vůbec žádný vliv na nabídkovou cenu jednotlivých položek uchazečů a že jednotlivé položky cenového modelu vyspecifikoval tak, aby nebyl preferován žádný výrobce nebo dodavatel požadovaného zboží. K dalším argumentům navrhovatele uvádí, že zadávací podmínky vymezil dle jeho názoru dostatečně a určitě, přičemž během lhůty pro podání nabídek došlo ještě k jejich upřesnění na základě několika žádostí o dodatečné informace. Zadavatel konstatuje, že vzhledem k tomu, že lhůta pro podání námitek k zadávacím podmínkám již podle § 110 odst. 3 zákona uplynula, nelze tedy tyto úkony již namítat. Zadavatel rovněž popírá, že by v cenovém modelu, který zájemci obdrželi spolu se zadávací dokumentací a který je součástí zadávací dokumentace, byly uvedeny značky či výrobci tak, jak uvádí navrhovatel. Závěrem svého stanoviska dodává, že je podle jeho názoru návrh na přezkum postupu zadavatele nedůvodný a že úkony jím provedené nejsou v rozporu s ustanoveními zákona. Průběh správního řízení 11.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou o  zadavatel – Jihočeské nemocnice, a. s., o  navrhovatel – BÜROPROFI s.r.o., o  vybraný uchazeč – ACTIVA spol. s r.o. 12.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S292/2011/VZ-12240/2011/510/MGr ze dne 5. 8. 2011. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S292/2011/VZ-12246/2011/510/MGr z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí a dále zadavateli stanovil lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. 13.  Vzhledem k tomu, že po předběžném přezkoumání dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, nařídil zadavateli z moci úřední rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S292/2011/VZ-12248/2011/510/MGr ze dne 5. 8. 2011 zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude specifikované správní řízení ukončeno. Vydání předběžného opatření Úřad odůvodnil pochybnostmi o souladu postupu zadavatele se zákonem, a to v souvislosti s uváděním odkazů na obchodní firmy a rovněž s problematikou shody kódů přiřazených výrobkům v „Cenovém modelu pro kancelářské potřeby“, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, ve kterém se kódy použité zadavatelem shodují s kódy užívanými k daným výrobkům vybraným uchazečem. Předmětným rozhodnutím rovněž zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, uloženo pozastavení zadávacího řízení, neboť pozastavení zadávacího řízení neshledal jako účelné, neboť v takovém případě by zadavatel například nemohl zadávací řízení zrušit z důvodů uvedených v ust. § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona (za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona lze považovat např. situaci, kdy zadavatel shledá, že některým svým úkonem porušil zákon). 14.  Dne 9. 8. 2011 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, ve kterém uvádí, že trvá na svých předešlých tvrzeních a stanoviscích a rovněž dodává, že pokud byl použit ceník vybraného uchazeče jako vzor pro cenový model, bylo to proto, že uvedená společnost dodává v současné době většině ze členů sdružení zadavatelů. Tento ceník je součástí centrálního objednávkového systému nemocnic, proto je logické, že zadavatel z něj vycházel. Položky cenového modelu jsou podle zadavatele definovány obecně a nikoho nevylučují ze soutěže. Dále zadavatel vyhodnocení nabídky vybraného uchazeče jako nejvhodnější označuje pouze jako shodu náhod. 15.  Dne 17. 8. 2011 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele, ve kterém uvádí, že způsob, jakým se zadavatel ve svém stanovisku vypořádal se vznesenými námitkami, lze v konečném důsledku považovat za zarážející, když se zadavatel námitkami buď vůbec nezabývá, nebo na ně reaguje odmítavě bez jakéhokoliv bližšího zdůvodnění či předložení relevantních důkazů na podporu svých tvrzení. Navrhovatel dále podotýká, že zadavatel se nijak podrobněji nevyjadřuje k preferenci vybraného uchazeče, pouze odkazuje na své rozhodnutí o námitkách. Navrhovatel dále podotýká, že při značném množství dodatečných informací na upřesnění jednotlivých položek se mu nejeví tvrzení zadavatele o tom, že řádně specifikoval položky uváděné v cenovém modelu, jako pravdivé. 16.  Úřad dopisem č. j. ÚOHS-S292/2011/VZ-19926/2011/510/MGr ze dne 12. 12. 2011 seznámil účastníky řízení se skutečnostmi zjištěnými ve správním řízení, aby bylo dodrženo ust. § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle něhož musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Úřad dále oznámil účastníkům, že na základě předložené dokumentace o veřejné zakázce z moci úřední posuzuje, zda zadávací dokumentace v předmětné veřejné zakázce splňuje ust. § 44 odst. 9 zákona, tedy zda neobsahuje požadavky, nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by mohly vést ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Úřad dále oznámil, že rovněž posuzuje, zda v daném případě zadavatel dodržel základní zásady zakotvené v § 6 zákona, tedy zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S292/2011/VZ-19927/2011/510/MGr z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 správního řádu mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 17.  Dne 13. 12. 2011 byla Úřadu doručena žádost navrhovatele o nahlédnutí do spisu. Zástupci navrhovatele bylo dne 13. 12. 2011 v sídle Úřadu umožněno nahlédnutí do spisu, o kterém byl sepsán protokol. 18.  Dne 14. 12. 2011 byla Úřadu doručena žádost navrhovatele o prodloužení lhůty k vyjádření, stanovená účastníkům v usnesení č. j. ÚOHS-S292/2011/VZ-19927/2011/510/MGr ze dne 12. 12. 2011. Úřad žádosti vyhověl a usnesením č. j. ÚOHS-S292/2011/VZ-20165/2011/510/MGr ze dne 15. 12. 2011 lhůtu pro vyjádření prodloužil. 19.  Dne 16. 12. 2011 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, ve kterém zastává názor, že návrh navrhovatele je neprojednatelný. K tomu uvádí, že navrhovatel nepodal včas své námitky proti zadávací dokumentaci (na což byl zadavatelem písemně upozorněn), proto podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci a jeho projednání brání zákonná překážka vyplývající z § 110 odst. 7 zákona. K argumentu navrhovatele, že předmět veřejné zakázky byl neurčitě vymezen, zadavatel uvádí, že navrhovatel podal svoji nabídku na plnění veřejné zakázky, řádně ji zpracoval a do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nic nenamítal proti určitosti vymezení předmětu veřejné zakázky ani proti obsahu cenového modelu. Neurčité vymezení předmětu plnění navrhovatel podle zadavatele namítal až v námitkách, které byly zadavateli doručeny 30. 6. 2011, tedy celých 34 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel rovněž podotýká, že proti tomuto tvrzení navrhovatele svědčí i fakt, že nabídku podalo šest uchazečů a žádný z nich nemusel být pro neúplnost, nesprávnost či neurčitost nabídky vyloučen ze zadávacího řízení. K námitce navrhovatele týkající se změny lhůty pro podání nabídek zadavatel uvádí, že tímto úkonem nedošlo k porušení zákona, protože prodloužením lhůty pro podání nabídek se pouze vytvořil prostor pro podání nabídky těm dodavatelům, kteří by případně nestihli nabídku podat v původním termínu, tudíž bylo tímto postupem rozšířeno konkurenční prostředí pro vyšší počet dodavatelů majících zájem o tuto veřejnou zakázku. Zadavatel zastává názor, že dodržel ustanovení § 147 odst. 8 zákona. Dále zadavatel podotýká, že navrhovatel nepodal proti úkonu zadavatele, kterým došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, námitky a v této věci proto dle § 110 odst. 7 zákona nelze podat návrh na přezkoumání postupu zadavatele. K údajné preferenci vybraného uchazeče zadavatel uvádí, že skutečně byly součástí cenového modelu údaje z prodejního katalogu vybraného uchazeče, nicméně se jednalo o administrativní nedopatření (omylem došlo k nakopírování těchto podkladů pro sestavení cenového modelu k jeho konečné podobě), kdy při sestavování cenového modelu zadavatel skutečně obecně vycházel z katalogu vybraného uchazeče, neboť ten dodával kancelářské zboží do většiny z jihočeských nemocnic, pro které bylo zadávací řízení realizováno, ovšem údaje z katalogu vybraného uchazeče byly následně převedeny v obecné podobě do cenového modelu, který jediný tvoří samostatnou součást zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že nedošlo k preferenci vybraného uchazeče ani zboží, jež bylo v podkladech konkrétně označeno, což dokazuje i postup zadavatele, který nevyloučil žádného z uchazečů z účasti v zadávacím řízení proto, že v nabídce uvedl jiné než přesně specifikované výrobky v Listu 1 cenového modelu. Zadavatel podotýká, že vzhledem k tomu, že Úřad povolil na žádost navrhovatele prodloužení lhůty pro zaslání vyjádření k podkladům rozhodnutí do 4. 1. 2012, vyhrazuje si rovněž v této nově stanovené lhůtě právo podrobněji rozvést a dále doplnit své vyjádření o další argumenty a důvody. Závěrem svého stanoviska zadavatel navrhuje, aby Úřad předmětné správní řízení zastavil, neboť zadavatel svým postupem neporušil zákon a především proto, že návrh navrhovatele není způsobilý k projednání. 20.  Navrhovatel ani vybraný uchazeč se již nevyjádřili.     Závěry Úřadu 21.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Zamítnutí návrhu 22.  Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona. 23.  Podle § 110 odst. 3 zákona musí stěžovatel námitky proti zadávacím podmínkám doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 24.  Podle § 111 odst. 4 zákona nerozhoduje zadavatel o námitkách, které byly podány opožděně nebo které vzal stěžovatel zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí stěžovateli. Vezme-li stěžovatel námitky zpět, není oprávněn podat ve stejné věci návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. 25.  Podle § 111 odst. 5 zákona platí, že pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odstavce 1 nevyhověl, nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, a je-li tento návrh podán včas, ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení námitek uzavřít smlouvu. Pokud zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že námitkám nevyhověl. Je-li před uplynutím lhůty podle věty první řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zastaveno, zákaz uzavřít smlouvu se ruší dnem zastavení řízení. 26.  Podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou. 27.  Ustanovení § 110 odst. 1 zákona stanoví okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podávat zdůvodněné námitky zadavateli. Ustanovení § 110 odst. 7 zákona dále zužuje tento okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podat návrh u Úřadu, přičemž jako nutnou podmínku pro podání návrhu u Úřadu dodavatelům stanoví předchozí podání námitek u zadavatele řádně a včas. 28.  Zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 30. 6. 2011. V námitkách směřujících proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky navrhovatel uvádí, že podává námitky, neboť má za to, že rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je „nesprávné a v rozporu s právními předpisy, když samotné zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo realizováno zcela netransparentně a se zjevnou skrytou preferencí vítězného uchazeče“. Navrhovatel se domnívá, že existuje důvodné podezření o skryté preferenci vybraného uchazeče a dále že zadavatel neurčitě vymezil předmět veřejné zakázky. Obdobné podezření definuje ve svém návrhu (viz výše). Námitky i návrh tedy směřují proti zadávacím podmínkám (ze kterých dovozuje rovněž i preferenci vybraného uchazeče). 29.  Vzhledem k tomu, že prodloužená lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem v opravném oznámení o zakázce stanovena do 27. 5. 2011 a navrhovatel doručil zadavateli námitky až 30. 6. 2011 nebyla z jeho strany dodržena lhůta pro podání námitek určená ust. § 110 odst. 3 zákona, tedy do pěti dnů od skončení lhůty pro podání námitek. 30.  V daném případě není možné argumentovat tím, že navrhovateli se jeho podezření potvrdilo až rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, neboť podezření na preferenci vybraného uchazeče získal již před uplynutím lhůty pro podání nabídek a ne až po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, což vyplývá z žádosti navrhovatele o poskytnutí dodatečných informací ze dne 13. 5. 2011, ve které mimo jiné uvádí, že „(...) při bližším prostudování přílohy č. 3 zadávací dokumentace a jejího listu dvě jsme zjistili, že jednotlivé položky dodávek jsou nadefinovány i s poznámkami, v nichž je odkazováno jednak na (i) vybrané nemocnice sdružení Jihočeské nemocnice a.s. a dále pak (ii) na zcela konkrétní cenu jednotlivých položek. Obě tyto informace pak v sobě evokují dojem, že při tvoření jednotlivých cenových modelů zadavatel tyto vytvářel v přímé souvislosti s nabídkou produktů společnosti Activa spol. s r. o., se sídlem Praha 9 Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00, IČ 481 11 198, coby – na relevantním trhu produktů – známého dodavatele, s kteroužto se lze seznámit z veřejně dostupných zdrojů. (...)“. 31.  Úřad přezkoumal okolnosti podání návrhu na zahájení správního řízení a shledal, že námitky navrhovatele směřují svým obsahem proti zadávacím podmínkám a nikoliv proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, tudíž navrhovatel nepodal námitky řádně a včas a není tedy oprávněnou osobou pro podání návrhu. Z tohoto důvodu je návrh podaný neoprávněnou osobou, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Ke zrušení zadávacího řízení 32.  Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 33.  Podle § 44 odst. 9 zákona nesmí zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. Zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 34.  Podle § 147 odst. 8 zákona může zadavatel při respektování zásad uvedených v § 6 provést úpravy v uveřejněném vyhlášení; v takovém případě je povinen provedené úpravy uveřejnit podle odstavců 1 až 3 a oznámit provedení úpravy do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. 35.  Úřad při zkoumání dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že zadavatel v cenovém modelu, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, upravil předpokládané počty jednotlivých kategorií kancelářských potřeb, které členové sdružení zadavatelů předpokládají po dobu platnosti kontraktu od uchazeče dodat, včetně jejich technických charakteristik a užitných vlastností. Cenový model představuje v zadávací dokumentaci excelový soubor, který obsahuje dva listy. První list je označen „údaje celkem“ a je na něm obecně specifikováno 126 kancelářských potřeb. Druhý list je označen jako „List 1“ a je na něm seznam kancelářských potřeb o 1421 položkách, přičemž ve sloupci A je „univerzální název“, ve sloupci B „kód“, ve sloupci C „název položky“, sloupec D je označen jako „MJ“, sloupec E jako „obsah“, sloupec F jako „celkem MJ“, sloupec G jako „cena za MJ“, sloupec H jako „ks“, sloupec I jako „Kč za kus“, sloupec J jako „celkem Kč“ a sloupec K jako „nemocnice“. Ve sloupci A jsou položky definovány obecně, ve sloupci C „název položky“ jsou některé výrobky definovány včetně označení výrobce (např. u 29. položky je v sloupci A napsáno „Zvýrazňovač  barevný 1,8mm“ a v sloupci C „Popisovač CENTROPEN 7790 modrý“). Ve sloupci B jsou vepsány číselné kódy, které v deseti náhodně vybraných případech (položka č. 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 58, 114) odpovídají kódům, které pro daný výrobek používá ve svém katalogu dostupném na internetových stránkách (http://obchod.activa.cz/) vybraný uchazeč. 36.  Zadavatel nedodržel ust. § 44 odst. 9 zákona, neboť v cenovém modelu přímo použil označení konkrétních kancelářských potřeb příznačných pro určitou osobu, přičemž kancelářské potřeby je možné definovat bez uvedení konkrétních výrobců či konkrétního označení zboží, které platí pro určitou osobu, jak je zřejmé z listu „údaje celkem“ a rovněž ze sloupce A „univerzální název“ Listu 1. Úřad k věci dále podotýká, že v daném případě se nejedná o specifické výrobky, jež by například mohl dodat pouze jeden dodavatel, ale o běžné kancelářské potřeby, pro které na trhu existuje substituční zboží a které dodává více dodavatelů. 37.  Zadavatel se formulováním cenového modelu dopustil rovněž nerovného zacházení s uchazeči, neboť pro vybraného uchazeče bylo snazší sestavit nabídku tak, aby co nejlépe odpovídala požadavkům zadavatele, protože v „Listu 1“ cenového modelu jsou přímo obsažený kódy k jeho výrobkům, tudíž věděl, jaké výrobky budou zadavatelem přijaty. Přímým uvedením kódů výrobků z katalogu vybraného uchazeče mohlo být pro vybraného uchazeče rovněž méně časově náročné vytvořit nabídku než pro ostatní uchazeče. Zadavatel se tedy uvedením kódů z katalogu vybraného uchazeče dopustil rovněž diskriminace ostatních uchazečů. 38.  K argumentu zadavatele, že „List 1“ byl do cenového modelu nakopírován omylem a jedná se tedy o pouhé administrativní nedopatření, Úřad uvádí, že nelze omluvit diskriminaci uchazečů či nerovné zacházení s nimi tím, že k takovému jednání došlo omylem, zvláště pak pokud může mít vliv na okruh potenciálních dodavatelů a rovněž na výběr nejvhodnější nabídky. 39.  Nelze ani souhlasit s argumentem zadavatele, že nedošlo k diskriminaci uchazečů ani k nerovnému zacházení s nimi, neboť zadavatel nevyloučil uchazeče, kteří předložili výrobky, jež neodpovídaly výrobkům konkrétně specifikovaným v „Listu 1“ cenového modelu, nicméně odpovídaly obecné specifikaci požadovaných výrobků uvedených v listu „údaje celkem“ cenového modelu. Tuto skutečnost lze považovat za důkaz toho, že připojení „Listu 1“ k cenovému modelu je opravdu administrativním nedopatřením, nicméně nevylučuje možnost, že někteří dodavatelé nepodali nabídku z důvodu, že v „Listu 1“ specifikované výrobky nepatří do jejich portfolia, ale dodávají obdobné výrobky jiných výrobců. Rovněž jím nelze vyloučit zvýhodněné postavení vybraného uchazeče oproti ostatním dodavatelům, pro kterého mohlo být sestavení nabídky přesně podle potřeb zadavatele jednodušší s ohledem na uvedení kódů výrobků z jeho katalogu. 40.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 9 ve spojení s § 6 zákona tím, že zadávací dokumentace obsahuje označení konkrétních kancelářských potřeb příznačných pro určitou osobu a rovněž prostřednictvím kódů výrobků odkazuje na konkrétního dodavatele, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Uložení nápravného opatření 41.  Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 42.  Jak vyplývá z textu tohoto rozhodnutí, postupoval zadavatel v zadávacím řízení v rozporu se zákonem již při stanovení zadávacích podmínek, a proto nelze nápravu zjednat jiným způsobem než zrušením zadávacího řízení. 43.  Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a tento nezákonný postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno v bodu III. výroku tohoto rozhodnutí. 44.  Ust. § 84 odst. 7 zákona stanoví, že zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pouze pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Podle ust. § 84 odst. 9 zákona pokud zruší zadávací řízení Úřad, užijí se ust. § 84 odst. 7 a 8 obdobně, přičemž lhůty počínají běžet ode dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu. Náklady řízení 45.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 odst. 1 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč. 46.  Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím bylo zrušeno zadání veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí, a to na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2011000292. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží: 1.  Jihočeské nemocnice, a. s., B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice 2.  JUDr. Richard Gürlich, PhD., advokát GÜRLICH & Co. advokátní kancelář, Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1 3.  ACTIVA spol. s r.o., Veselská 686, 199 00 Praha 9 – Letňany Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávacího řízení.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/9714
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy