Rozhodnutí UOHS 9837


Číslo jednací ÚOHS-S359/2012/VZ-15042/2012/520/PDr
Instance I.
Věc
Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okres Tachov
Účastníci Obec Kostelec
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 29.08.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9837.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S359/2012/VZ-15042/2012/520/PDrV Brně dne 10. srpna 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25.6.2012 z moci úřední, jehož účastníkem je•  zadavatel – obec Kostelec, IČ 00479292, se sídlem Kostelec 34, 349 01 Kostelec, zastoupená Františkem Trhlíkem, starostou, ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) citovaného zákona zadavatelem při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okres Tachov“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, které bylo zahájeno písemnou výzvou k podání nabídek a k prokázání kvalifikace ze dne 10.2.2010, a na kterou byla dne 25.5.2010 uzavřena smlouva,rozhodl takto: I.Zadavatel – obec Kostelec, IČ 00479292, se sídlem Kostelec 34, 349 01 Kostelec – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky „Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okres Tachov“ nedodržel postup stanovený v ustanovení:a)  § 56 odst. 3 citovaného zákona v návaznosti na § 6 citovaného zákona, když v zadávací dokumentaci požadoval jako technický kvalifikační předpoklad seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední dva roky,b)  § 148 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 6 citovaného zákona, když v zadávací dokumentaci vyloučil doručení nabídky jiným způsobem než prostřednictvím držitele poštovní licence,přičemž tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na veřejnou zakázku byla dne 25.5.2010 uzavřena smlouva.II.Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se zadavateli – obec Kostelec, IČ 00479292, se sídlem Kostelec 34, 349 01 Kostelec – podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládápokuta ve výši 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých).Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 10.4.2012 podnět od Úřadu regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – obec Kostelec, IČ 00479292, se sídlem Kostelec 34, 349 01 Kostelec, zastoupená Františkem Trhlíkem, starostou (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okres Tachov“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, které bylo zahájeno písemnou výzvou k podání nabídek a k prokázání kvalifikace ze dne 10.2.2010 (dále jen „veřejná zakázka“). Na základě obdrženého podnětu, vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P347/2012/VZ, si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci o předmětné veřejné zakázce. Z obdržené dokumentace Úřad zjistil tyto skutečnosti.I.  PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ2.  Zadavatel zahájil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ze dne 10.2.2010, podle které se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Podle bodu 5.6 zadávací dokumentace, která byla součástí výzvy k podání nabídky, je předmětem veřejné zakázky nástavba stávající budovy mateřské školy. V bodě 5.8 zadávací dokumentace byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena na 11 470 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena v bodě 4.1 zadávací dokumentace do 3.3.2010 do 12:00 hod. 3.  V bodu 4.2 zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že: „Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky podle odst. 4.1 na adresu zadavatele prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: obec Kostelec, Kostelec č. p. 34, 349 01 Stříbro.“ 4.  Dále v bodu 6.3 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval: „Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 zákona, jimiž jsou: vybraný seznam minimálně 4 stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 2 roky, seznam musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, kontakt na místo, kde si lze údaje ověřit.“ 5.  Zadavatel určil v bodě 7 zadávací dokumentace jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu.6.  Zadavatel vyzval výzvou k podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku ze dne 30.9.2009 pět dodavatelů a ve stanovené lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem devět nabídek, přičemž nabídky čtyř uchazečů byly z další účasti v zadávacím řízení vyřazeny, a to:a)  nabídky č. 8 a 9 z důvodu, že byly doručeny osobně, nikoli poštou,b)  nabídka č. 1 z důvodu nesplnění základních kvalifikačních předpokladů,c)  nabídka č. 2 z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů.Do další části zadávacího řízení postoupilo tedy pět uchazečů, jejichž nabídky byly shledány jako úplné.7.  Zadavatel na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3.3.2010 rozhodl dne 4.3.2010 o výběru nejvhodnější nabídky. Vzhledem k tomu, že uchazeč první v pořadí neposkytl zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy vyžadovanou v § 82 odst. 3 zákona, zadavatel uzavřel smlouvu s uchazečem druhým v pořadí, a to s uchazečem – M.P.A., s.r.o., IČ 45350361, se sídlem Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro, za niž jedná jednatel Zdeněk Krejčí (dále jen „vybraný uchazeč“). Smlouva o dílo byla uzavřena s vybraným uchazečem dne 25.5.2010. Souhrnná cena za realizaci veřejné zakázky činila 8 808 008,20 Kč bez DPH a 10 569 609,80 Kč včetně DPH.II.  ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM8.  Na základě posouzení obsahu podání, dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když:a)  v zadávací dokumentaci vyloučil doručení nabídky jiným způsobem než prostřednictvím držitele poštovní licence,b)  v zadávací dokumentaci požadoval jako technický kvalifikační předpoklad seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední dva roky.Z uvedeného důvodu zahájil Úřad podle § 113 zákona správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem.9.  Účastníkem řízení je podle § 116 zákona zadavatel. 10.  Zahájení správního řízení ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S359/2012/VZ-11318/2012/520/PDr ze dne 22.6.2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S359/2012/VZ-11504/2012/520/PDr ze dne 22.6.2012 stanovil lhůtu, v níž mohl zadavatel navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 11.  Dnem 25.6.2012, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo správní řízení zahájeno.Vyjádření zadavatele12.  Úřad obdržel dne 2.7.2012 vyjádření zadavatele k oznámení o zahájení správního řízení, ve kterém uvádí následující skutečnosti.13.  Ke stanovení způsobu doručování zadavatel uvádí, že má za to, že postup doručování byl v zadávací dokumentaci popsán srozumitelně, a že dodržel zásady v ustanovení § 6 zákona. Co se týče důvodu zúžení způsobu podání nabídek, odkázal zadavatel na své vyjádření k podnětu ze dne 19.4.2012, v němž zadavatel mimo jiné uvedl, že vycházel ze skutečnosti, že zákon výslovně neuvádí, že je povinnost zadavatele přijímat nabídky podané i osobně. Zadavatel z kapacitních důvodů určil doručování nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence, neboť nemohl dopředu naplánovat, kolik nabídek bude doručeno, a zda by byl schopen všechny nabídky, v případě že se nakumulují těsně před mezním termínem doručení, odbavit správně a včas. Zadavatel je přesvědčen, že uvedenou podmínkou nediskriminoval žádného z uchazečů, neboť všichni uchazeči měli stejnou možnost doručení jejich nabídek.14.  K požadavku technického kvalifikačního předpokladu zadavatel uvádí, že požadoval reference za uplynulé dva roky proto, že obec odpovídá za svůj majetek a pečuje o něj na základě principu hospodárnosti a s péčí řádného hospodáře. Zadavatel uvedl: „Pět let na trhu je velmi dlouhá doba, a vzhledem k tomu, že v současné době probíhá ekonomická recese, je zcela irelevantní požadovat informace staré 5 let. I kdyby uchazeč vyhověl podmínce – doložit počet realizovaných staveb a všechny by byly starší např. 2 let, pak není jistota, že v současné době je uchazeč stále schopen soutěženou veřejnou zakázku bez problému realizovat. (…) Ostražitost by neměla být zadavateli přitěžující okolností.“ Podle názoru zadavatele ponechává zákonodárce plně na zvážení zadavatele, jak velký objem již realizovaných zakázek bude požadovat a toto rozhodnutí bude vždy závislé na konkrétním případu ad hoc. Zadavatel je přesvědčen, že pokud by zákonodárce trval na podmínce 5 let, pak by toto bylo v textu zákona explicitně uvedeno.15.  V závěru svého vyjádření zadavatel shrnuje, že realizací veřejné zakázky nedošlo k porušení práv žádného subjektu, který by eventuálně mohl být vítězem předmětné veřejné zakázky. Zadavatel je přesvědčen, že vytýkané skutečnosti jsou formálního charakteru, neměly vliv na stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, a žádá o zastavení řízení. III.  ZÁVĚRY ÚŘADU16.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený zákonem, když v zadávací dokumentaci vyloučil doručení nabídky jiným způsobem než prostřednictvím držitele poštovní licence, a když v zadávací dokumentaci požadoval jako technický kvalifikační předpoklad seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední dva roky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující.Ke stanovení technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 zákona17.  Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.18.  Podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.19.  Veřejný zadavatel je podle § 56 odst. 7 zákona ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízenía)  stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,b)  uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů ac)  vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.20.  Zadavatel v bodu 6.3 písm. d) zadávací dokumentace požadoval: „Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 zákona, jimiž jsou: vybraný seznam minimálně 4 stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 2 roky, seznam musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, kontakt na místo, kde si lze údaje ověřit.“ 21.  Za účelem porovnání Úřad uvádí, že k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona požadovat seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přičemž zákon současně uvádí, co musí být přílohou tohoto seznamu. 22.  Obdobně v případě veřejných zakázek na služby může veřejný zadavatel požadovat k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přičemž zákon rovněž uvádí, co musí být přílohou tohoto seznamu. 23.  Ze srovnání těchto zákonných úprav vyplývá, že zákon při stanovení časového období, za které dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů, vycházel z charakteru jednotlivých druhů veřejných zakázek. Je zřejmé, že výrobní proces dodávek a služeb je zpravidla kratší než v případě stavebních prací, a proto stanovení delšího časového úseku, za který dodavatel prokazuje, že byl schopen provádět stavební zakázku obdobnou předmětné veřejné zakázce, má svoje opodstatnění. 24.  Tento svůj závěr opírá Úřad rovněž o ustanovení čl. 48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávaní veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, která byla vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie L134/114 ze dne 30.4.2004. Tato směrnice v čl. 48 uvádí, že doklady o technické způsobilosti hospodářského subjektu mohou být poskytnuty jedním nebo několika následujícími prostředky podle povahy, množství nebo důležitosti a použití stavebních prací, dodávek nebo služeb, a to mimo jiné, seznamem stavebních prací provedených za posledních pět let společně s osvědčeními o uspokojivém provedení nejvýznamnějších prací, a v případě dodávek a služeb seznamem hlavních uskutečněných dodávek nebo hlavních služeb poskytnutých v posledních třech letech s částkami, daty a jmény dotčených veřejných či soukromých příjemců. Z uvedeného vyplývá, že období, za které se prokazuje podle zákona technická a odborná způsobilost dodavatele u jednotlivých druhů veřejných zakázek bylo převzato z citované směrnice i do právní úpravy ČR. 25.  Ustanovení § 56 odst. 3 stanoví, že k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech. Z dikce tohoto ustanovení zákona vyplývá, že zadavatel může zvolit určitý způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů, nesmí tak však učinit přísněji než zákon. Změnu uvedené lhůty by bylo možné připustit pouze tehdy, jestliže by to bylo výhodnější pro uchazeče, což však není uvedený případ, neboť zadavatel svým postupem omezil počet potenciálně kvalifikovaných dodavatelů. Výše uvedený výklad je v souladu i se zásadou zákazu diskriminace, zakotvenou v ustanovení § 6 zákona, která jako jedna ze základních zásad se uplatňuje při interpretaci všech ustanovení zákona. 26.  Jestliže zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil jako technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 3 zákona vybraný seznam minimálně 4 stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 2 roky, zkrátil tím období, za které prokazují dodavatelé technické kvalifikační předpoklady z pěti let na 2 roky. Zadavatel tedy nedodržel ustanovení § 56 odst. 3 zákona v návaznosti na § 6 zákona. Vzhledem k tomu, že tím omezil počet v úvahu přicházejících uchazečů, mohlo toto porušení zákona podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.K vyloučení doručení nabídky jiným způsobem než prostřednictvím držitele poštovní licence27.  Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.28.  Ustanovení § 148 odst. 2 zákona stanoví, že písemnosti podle tohoto zákona lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky nebo jiným způsobem.29.  V bodu 4.2 zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že: „Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky podle odst. 4.1 na adresu zadavatele prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: obec Kostelec, Kostelec č. p. 34, 349 01 Stříbro.“ 30.  Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3.3.2010, na základě nesplnění tohoto požadavku byly pak v průběhu zadávacího řízení vyřazeny dvě nabídky z důvodu, že byly doručeny osobně, nikoli poštou.31.  Úřad konstatuje, že pokud zákon dovoluje doručování několika způsoby – osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky nebo jiným způsobem – zadavatel není oprávněn stanovit pro doručování pouze jeden z možných způsobů a vyloučit tak doručování jinými způsoby. Omezení způsobu doručování by mohlo vytvářet neodůvodněné a příliš formální překážky pro účast v zadávacím řízení. 32.  Smyslem zákona je nastavit taková pravidla, aby byl zadavatel schopen získat ekonomicky nejvhodnější nabídku. Kladením dalších formálních překážek může zadavatel odradit potenciální uchazeče od podání nabídky, čímž sníží konkurenci dodavatelů, a tedy i možnost vybrat nabídku skutečně nejvhodnější. 33.  Na základě úvah a skutečností výše uvedených dospěl Úřad k závěru, že zadavatel nedodržel ustanovení § 148 odst. 2 zákona v návaznosti na § 6 zákona. Jestliže zadavatel v zadávací dokumentaci vyloučil doručení nabídky jiným způsobem než prostřednictvím držitele poštovní licence, omezil tím možný počet v úvahu přicházejících uchazečů, kteří by doručili svou nabídku jiným způsobem, např. osobně, toto porušení zákona mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.IV.  ULOŽENÍ SANKCE34.  Podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.35.  Zadavatel se při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení:a)  § 56 odst. 3 citovaného zákona v návaznosti na § 6 citovaného zákona, když v zadávací dokumentaci požadoval jako technický kvalifikační předpoklad seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední dva roky,b)  § 148 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 6 citovaného zákona, když v zadávací dokumentaci vyloučil doručení nabídky jiným způsobem než prostřednictvím držitele poštovní licence,přičemž tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na tuto veřejnou zakázku byla dne 25.5.2010 uzavřena smlouva o dílo.36.  Podle § 121 odst. 3 zákona ve znění pozdějších předpisů odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne kdy byl spáchán.37.  V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl z podnětu, který obdržel dne 10.4.2012. Ke spáchání správního deliktu došlo dne 25.5.2010, kdy zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.38.  Podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt se uloží pokuta do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) zákona.39.  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí celkem 10 569 609,80 Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku ve výši 528 480,49 Kč.40.  Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.41.  Při stanovení výše pokuty Úřad zohlednil, že porušení zákona spočívající ve vyloučení doručení nabídky jiným způsobem než prostřednictvím držitele poštovní licence vedlo k tomu, že v průběhu zadávacího řízení na základě nesplnění tohoto požadavku vyřazeny dvě nabídky z důvodu, že byly doručeny osobně, nikoli poštou. Postup zadavatele v předmětné veřejné zakázce tedy mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 42.  Z hlediska přiměřenosti sankce vzal Úřad v úvahu skutečnost, že zadavatel při nezákonném stanovení technického kvalifikačního předpokladu nedodržel jednu ze základních zásad zadávacího řízení, a to zásadu nediskriminace, jelikož svým požadavkem na prokázání uvedených kvalifikačních předpokladů omezil okruh dodavatelů, kteří mohli podat nabídku, přičemž nelze vyloučit, že pokud by stanovil požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů, které mohly být výhodnější než nabídka vybraného uchazeče, se kterým uzavřel smlouvu.43.  K možnosti obdržení nabídek od dalších potenciálních uchazečů Úřad uvádí, že zadavatel v souladu s § 38 odst. 2 zákona uveřejnil písemnou výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na úřední desce obce Kostelec, a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, zadavatel tedy mohl obdržet nabídky také od jiných uchazečů než od vyzvaných zájemců, přičemž zadavatelem stanovené podmínky mohly v úvahu přicházející dodavatele od podání nabídky odradit. 44.  Úřad při stanovení výše pokuty ve prospěch zadavatele zohlednil skutečnost, že zadavatel omezení způsobu doručování učinil z kapacitních důvodů, neboť chtěl všechny nabídky odbavit správně a včas. 45.  Úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že zadavatel nebyl při nastavení předmětného technického kvalifikačního předpokladu veden snahou diskriminovat potenciální dodavatele a vyloučit je z účasti v zadávacím řízení, ale že stanovil tento nesprávný kvalifikační předpoklad z důvodu ostražitosti, ve snaze pečovat hospodárně o svůj majetek a z důvodu nesprávného výkladu zákona.46.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/02. Podle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Zadavatel je obcí, která je podle ustanovení § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen „zákon o obcích“), základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o obcích je obec veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. Z rozpočtu obce Kostelec na rok 2012, zveřejněného na jejích webových stránkách (www.obeckostelec.cz), vyplývá, že zadavatel v roce 2012 počítá s příjmy 11 419 822 Kč a s výdaji ve stejné výši. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.47.  Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad stanovil pokutu ve výši 50 000 Kč, což vzhledem k souvislostem případu bylo Úřadem posouzeno jako dostačující. Uložená pokuta se pohybuje v dolní polovině zákonné sazby, a plní tak výrazně preventivní funkci. 48.  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele.PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítkaJUDr. Eva KubišovámístopředsedkyněObdrží:obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 KostelecVypraveno dne:viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/9837
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 854 946 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy