Rozhodnutí UOHS 9932


Číslo jednací ÚOHS-S468/2012/VZ-19379/2012/513/KSt
Instance I.
Věc
Rekonstrukce a využití budov č. p. 57 a č. p. 72 v obci Kuks pro potřeby Revitalizace KUKS o. p. s.
Účastníci Revitalizace KUKS o. p. s. PEGISAN s. r. o
AVERS, spol. s r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 02.11.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9932.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S468/2012/VZ-19379/2012/513/KStV Brně dne 15. října 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 8. 2012 na návrh ze dne 2. 8. 2012, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Revitalizace KUKS o. p. s., IČ 28771168, se sídlem Kuks 12, 544 43 Kuks, jejímž jménem jedná Mgr. Jiří Skalický, ředitel, ·  navrhovatel – PEGISAN s. r. o, IČ 61171361, se sídlem K Merfánům 47, 318 00 Plzeň, za niž jedná Ing. Josef Ždych, jednatel, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 3. 8. 2012 Mgr. Alenou Chaloupkovou, advokátkou, K Merfánům 47, 318 00 Plzeň,·  vybraný uchazeč – AVERS, spol. s r. o., IČ 41190840, se sídlem Michelská 240, 147 00 Praha 4, za niž jedná Josef Koška, jednatel.ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Rekonstrukce a využití budov č. p. 57 a č. p. 72 v obci Kuks pro potřeby Revitalizace KUKS o. p. s.“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 29. 3. 2012 pod ev. č.  211410, ve znění oprav uveřejněných dne 25. 4. 2012,rozhodl takto: Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách a navrhovatel – PEGISAN s. r. o, IČ 61171361, se sídlem K Merfánům 47, 318 00 Plzeň – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 6. 8. 2012 návrh společnosti PEGISAN s. r. o, IČ 61171361, se sídlem K Merfánům 47, 318 00 Plzeň, za niž jedná Ing. Josef Ždych, jednatel, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 3. 8. 2012 Mgr. Alenou Chaloupkovou, advokátkou, K Merfánům 47, 318 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Revitalizace KUKS o. p. s., IČ 28771168, se sídlem Kuks 12, 544 43 Kuks, jejímž jménem jedná Mgr. Jiří Skalický, ředitel (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce a využití budov č. p. 57 a č. p. 72 v obci Kuks pro potřeby Revitalizace KUKS o. p. s.“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 29. 3. 2012 pod ev. č.  211410, ve znění oprav uveřejněných dne 25. 4. 2012 (dále jen „veřejná zakázka“).2.  Úřad obdržel návrh dne 6. 8. 2012 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:o  zadavatel,o  navrhovatel,o  vybraný uchazeč – AVERS, spol. s r. o., IČ 41190840, se sídlem Michelská 240, 147 00 Praha 4, za niž jedná Josef Koška, jednatel.4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S468/2012/VZ-15855/2012/513/KSt ze dne 28. 8. 2012. Současně Úřad účastníkům řízení stanovil usnesením ÚOHS-S468/2012/VZ-15856/2012/513/KSt z téhož dne lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad citovaným usnesením stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele na účet Úřadu. Uvedené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 29. 8. 2012.5.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.6.  Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona. 7.  S podáním návrhu je navrhovatel podle § 115 odst. 1 zákona povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.8.  Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.9.  Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S468/2012/VZ-15856/2012/513/KSt ze dne 28. 8. 2012 lhůtu k provedení úkonu a to doplnění návrhu o doklad o složení kauce ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele na účet Úřadu, tj. ve výši 228 704,- Kč.10.  Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.11.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem, ani později, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona. 12.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.Poučení  Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaJUDr. Eva KubišovámístopředsedkyněObdrží:1.  Revitalizace KUKS o. p. s., Kuks 12, 544 43 Kuks2.  Mgr. Alena Chaloupková, advokátka, K Merfánům 47, 318 00 Plzeň3.  AVERS, spol. s r. o., Michelská 240, 147 00 Praha 4Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9932
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 476 lidí darovalo 1 404 054 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy