Snadné přidání nového datasetu

Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů SPP6K3PQWY5MDD5Q


ID záznamuSPP6K3PQWY5MDD5Q
Názevo místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
DruhObecně závazná vyhláška
Číslo1/2021
Vydavatel předpisuObec Nové Sedlo
Kraj vydavateleÚstecký kraj
Datum zveřejnění23.02.2022
Datum nabytí účinnosti1.01.2022
Datum schválení23.11.2021
Datum vyvěšení na úřední desce26.11.2021
Způsob zveřejněníDle přechodného ustanovení
Oblast právní úpravymístní poplatek za komunální odpad - obecní systém
Právní zmocněnízákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - komunální odpad - obecní systém
Verze1

Text předpisu

        
OBEC NOVÉ SEDLO ZASTUPITELSTVO OBCE NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Zastupitelstvo obce Nové Sedlo se na svém zasedání dne 23.11.2021 usneslo usnesením č. 7/6/21 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Obec Nové Sedlo touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).1) 2) Správce poplatku je obecní úřad.2) 3) Poplatkové období3) a dílčí období4) vymezuje zákon. Článek 2 Poplatník Poplatníka vymezuje zákon.5) 1) § 10d odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích (Poplatkem za komunální odpad je poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.) 2) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.) 3) § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatkovým obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní rok.) 4) § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích (Dílčím obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.) 5) § 10e zákona o místních poplatcích (Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.); § 10p zákona o místních poplatcích (Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.); § 16c zákona o místních poplatcích (Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje: a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince 1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.) Článek 3 Ohlašovací povinnost 1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu, existoval-li důvod osvobození nebo úlevy v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti. 2) Obsah ohlášení upravuje zákon.6) 3) Postup při změně7) údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.8) 4) Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon.9) 5) Poplatník není povinen podat ohlášení k osvobození dle čl. 5 odst. 2 této vyhlášky.10) Článek 4 Výpočet výše poplatku 1) Poplatek činí 650,- Kč za poplatkové období. 2) Postup pro zjištění výše poplatku v případě osvobození, nebo vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku stanoví zákon.11) Článek 5 Osvobození 1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.12) 6) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích (2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce, c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku (včetně např. důvodů osvobození, pokud existují již v okamžiku podání ohlášení). 3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.) 7) včetně zániku poplatkové povinnosti 8) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.) 9) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích (V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § 14a odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.) 10) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce.) 11) § 10h odst. 2 a 3 zákona o místních poplatcích (2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo c) je poplatník od poplatku osvobozen.) 12) § 10g zákona o místních poplatcích (Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je 2) Od poplatku se dále touto vyhláškou osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci s přihlášením na adrese Obecního úřadu Nové Sedlo, kteří se v obci nezdržují více než 6 po sobě jdoucích měsíců. Článek 6 Splatnost poplatku 1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 2) Poplatek je možné zaplatit též ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 6. příslušného kalendářního roku. 3) V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy) po 15. 3. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku dle čl. 4 splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy). 4) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 této vyhlášky. Článek 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. ……………………………. ……………………………. Karel Dostál Petr Sýkora místostarosta starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 11. 2021 Sejmuto z úřední desky dne: __. __. 2021 a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.)
Originál dokumentu


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/sbirka-pravnich-predpisu/zaznamy/SPP6K3PQWY5MDD5Q
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.