Snadné přidání nového datasetu

Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů SPPPPHPH55CJW2V4


ID záznamuSPPPPHPH55CJW2V4
Názevkterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
DruhObecně závazná vyhláška
Číslo4/2021
Vydavatel předpisuObec Nové Sedlo
Kraj vydavateleÚstecký kraj
Datum zveřejnění23.02.2022
Datum nabytí účinnosti11.12.2021
Datum schválení23.11.2021
Datum vyvěšení na úřední desce26.11.2021
Způsob zveřejněníDle přechodného ustanovení
Oblast právní úpravysystém odpadového hospodářství
Právní zmocněnízákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - § 59 odst. 4
Verze1

Text předpisu

        
OBEC NOVÉ SEDLO ZASTUPITELSTVO OBCE NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství Zastupitelstvo obce Nové Sedlo se na svém zasedání konaném dne 23.11.2021 usneslo usnesením č. 7/9/21 vydat na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky 1) Tato vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území obce Nové Sedlo (dále jen „obecní systém odpadového hospodářství“). 2) Tato vyhláška rovněž stanoví místa, kde obec Nové Sedlo (dále jen „obec“) přebírá: a) výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, b) rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci komunitního kompostování. Článek 2 Základní pojmy 1) Nápojovými kartony se pro účely této vyhlášky rozumí kompozitní (vícesložkové) obaly (např. od mléka, vína, džusů a jiných poživatin). 2) Drobnými kovy se pro účely této vyhlášky rozumí kovy, které svou velikostí, tvarem a vlastnostmi umožňují ukládání do plastových pytlů, aniž by došlo k poškození těchto plastových pytlů (např. drobné kovové předměty bez ostrých hran), ostatními kovy se rozumí všechny kovy s výjimkou drobných kovů. 3) Nebezpečný odpad je definován zákonem.1) 4) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.). 5) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až j) této vyhlášky. 6) Zvláštní pytel – shromažďovací prostředek k odkládání určených složek komunálního odpadu. Zvláštní pytle (barevné pytle s logem svozové firmy a potiskem) se vydávají na Obecním úřadu Nové Sedlo. 7) Stanoviště zvláštních sběrných nádob jsou místa, kde jsou umístěny zvláštní sběrné nádoby na vybrané složky komunálního odpadu. Nádoby jsou označeny polepem popisujícím příslušnou složku komunálního odpadu, pro kterou jsou výlučně určeny. 1) § 7 odst. 1 zákona o odpadech (Nebezpečný odpad je odpad, který a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů, b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo c) je smísen s některým z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečištěn.); nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic; jedná se např. o odpady výbušné, hořlavé, toxické, karcinogenní, dráždivé, žíravé Aktuální seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob je zveřejněn na webových stránkách obce. Článek 3 Třídění komunálního odpadu Komunální odpad se v obecním systému odpadového hospodářství třídí na tyto složky: a) papír; b) sklo; c) PET lahve; d) ostatní plasty; e) nápojové kartony; f) drobné kovy; g) ostatní kovy; h) jedlé oleje a tuky; i) objemný odpad; j) nebezpečný odpad; k) směsný komunální odpad. Článek 4 Místa určená k soustřeďování složek komunálního odpadu Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují: a) papír – do zvláštních sběrných nádob modré barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob; b) sklo – do zvláštních sběrných nádob zelené barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob; c) PET lahve – do zvláštních sběrných nádob žluté barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob; d) ostatní plasty – do zvláštních pytlů žluté barvy odkládaných po naplnění na místě zveřejněném na webových stránkách obce; e) nápojové kartony – do zvláštních pytlů oranžové barvy odkládaných po naplnění na místě zveřejněném na webových stránkách obce; f) drobné kovy - do zvláštních pytlů šedé barvy odkládaných po naplnění na místě zveřejněném na webových stránkách obce; g) ostatní kovy – do zvláštní sběrné nádoby umístěné na místě zveřejněném na webových stránkách obce; h) jedlé oleje a tuky – do zvláštních sběrných nádob modré barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob; i) objemný odpad – do velkoobjemového kontejneru umístěného na místě zveřejněném na webových stránkách obce; j) nebezpečný odpad – dvakrát ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených (svozové vozidlo); vyhlášení informace se provádí na úřední desce Obecního úřadu Nové Sedlo, a dále případně dalšími v místě obvyklými způsoby; k) směsný komunální odpad – 1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušné nemovitosti, 2. do zvláštních pytlů na směsný komunální odpad odkládaných po naplnění na místa zveřejněná na webových stránkách obce, 3. drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství. Článek 5 Povinnosti osob Osoby jsou povinny: a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená k soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 vyhlášky, b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4 vyhlášky, c) mechanicky zmenšit objem (např. sešlápnutím, slisováním, zmáčknutím) dutého plastu (např. PET lahve) nebo dutého papíru (např. krabice) před odložením do sběrné nádoby, d) nezhutňovat a neudupávat odpad ve sběrných nádobách, e) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Článek 6 Místa pro přebírání výrobků s ukončenou životností Obec přebírá do zvláštních sběrných nádob umístěných na místech zveřejněných na webových stránkách obce výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, a to elektrozařízení a baterie a akumulátory.2) Článek 7 Komunitní kompostování Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce3) přebírá obec na sběrný vůz obce projíždějící obcí ve stanovené dny zveřejněné na webových stránkách obce, následně je vozí na komunitní kompostárnu, kde dochází k úpravě a následnému zpracování rostlinných zbytků na kompost4). Článek 8 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nové Sedlo, ze dne 25. 9. 2013. 2) § 16 zákona č. 542/2020 Sb.: (Výrobce a obec mohou za účelem zřízení místa zpětného odběru uzavřít písemnou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí. Touto smlouvou nesmí být sjednáno výhradní právo na využití obecního systému odpadového hospodářství pouze pro určité výrobce či výrobky s ukončenou životností; tím není dotčena možnost, aby obec s výrobcem, ve spolupráci, s nímž zřídila místo zpětného odběru, sjednala nediskriminační podmínky pro umožnění využití obecního systému odpadového hospodářství dalšími výrobci. S výrobky s ukončenou životností, které byly zpětně odebrány v místě zpětného odběru zřízeném ve spolupráci s obcí, musí být nakládáno v souladu s tímto zákonem a odděleně od ostatního komunálního odpadu. Výrobce je povinen poskytnout obci, na jejímž území místo zpětného odběru zřídil, informace o množství zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností, včetně informací o jejich využití, pokud o to obec požádá.) 3) § 65 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech (Pro účely tohoto zákona se rozumí rostlinnými zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami.) 4) § 65 odst. 2 zákona o odpadech (Kompost vzniklý komunitním kompostováním může obec využívat výhradně k údržbě a obnově veřejné zeleně na svém území. Jiné využití kompostu je možné pouze za splnění podmínek stanovených zákonem o hnojivech.) Článek 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. .......................................... ............................................... Kamil Dostál Petr Sýkora místostarosta starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 11. 2021 Sejmuto z úřední desky dne: __. __. 2021
Originál dokumentu


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/sbirka-pravnich-predpisu/zaznamy/SPPPPHPH55CJW2V4
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.