Snadné přidání nového datasetu

Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů SPPQMHLFUDB5XSTE


ID záznamuSPPQMHLFUDB5XSTE
NázevObecně závazná vyhláška města Děčín o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb na stanovených veřejně přístupných místech a prostranstvích ve městě Děčíně
DruhObecně závazná vyhláška
Číslo2/2001
Vydavatel předpisuStatutární město Děčín
Kraj vydavateleÚstecký kraj
Datum zveřejnění4.05.2022
Datum nabytí účinnosti3.03.2001
Datum schválení15.02.2001
Datum vyvěšení na úřední desce16.02.2001
Způsob zveřejněníDle přechodného ustanovení
Oblast právní úpravyveřejný pořádek - prostituce
Právní zmocněnízákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - prostituce
Verze1

Text předpisu

                
/ MESTO DEv ČÍN Obecně Závazná vyhláška Č. 2/2001 n. O ZÁKAZU vgšŘE.ıNÉ_Ho N_/AB͡ZENÍ A Pç›SKYrovÁNl ›SExuÁLNícH SLUŽEB NA STANOvENYcH_ VEREJ NE Pz=ıisT5JPNYcı;ı .\_4ísTEcHflA PROSTRANSH/ıcH vıš ' ˇMESTÉ DEČINE Zastupitelstvo města Děčína, schválilo na svém Zasedání, dne 15. 02. 2001 podle ustanovení § 10 písm. b), § 35 odst. 3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku města Děčína : ČI. 1 Základní ustanovení - Udržování veřejného pořádku ve městě Děčíně je významnou podmínkou pro ~Vył_v.ářenía'udržovánívkulłuı=y-ż‹iveta‹eběafléı~fl=ıèsta;- “ -“~ ““ “ “ “ ` “ “ cl 2 _ Účel obecně Závazné vyhlášky Účelem této obecně závazné vyhlášky je v zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezit veřejné nabizení a poskytování sexuálních Služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb na území města Děčína tak, že vymezuje veřejně přístupná místa a prostranství ve městě Děčíně, kde jsou tyto činnosti zakázány. Z . čl. 3 I Č. i (1) Na vymezených veřejně přístupných místech a prostranstvích města Děčína (čl. 4 této vyhlášky) se zakazuje nabízení a poskytování sexuálním služeb, neboť se jedná o činnosti, které jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti a veřejného Zdraví. (2) Nabízením sexuálních služeb se pro potřeby této vyhlášky rozumí takové chování, Z jehož vnějších znaků lze dovodít snahu poskytnout služby směřující bezprostředně k uspokojení sexuálních potřeb. (3) Poskytováním sexuálních služeb se pro potřeby této vyhlášky rozumí realince nabidky dle předchozího odstavce. cl 4 Vymezená veřejně přístupná místa a prostranství (1) Vymezenými veřejně přístupnými místy a prostranstvími města Děčína, na kterých je zakázáno nabízet a poskytovat sexuální služby se pro účely této vyhlášky rozumí: 1. S ádkova ulice v úseku od Komenského náměstí ve směru Děčín XIII - Loubí až po konec této ulice v Děčíně I, 2_ Lesní park pod Stoliční horou v Děčíně I, U ice Labská y úseku od křižovatky s ulicí Sládkovou po křižovatku S ulicí 28. 3 _ října, Děčín I, ' 4. U ice Hálkova v úseku od křižovatky S ulicí Sládkovou po křižovatku S ulicí 28. října, Děčín I, U ice Nerudova v úseku od křižovatky s ulicí Sládkovou po křižovatku S ulicí 5. 8. října, Děčín I, 6. ice ČS. armády v úseku od křižovatky S ulicí Sládkovou po křižovatku s ulicí 8. října, Děčín I, UJCŠNCN rk, ohraničený ulicemi Sládkova, ČS. amıády, Nerudova a 28. října, Děčín 1, 7.' 8. ice 28. října v úseku od Masarykova náměstí směrem ke Kulturnímu domu třelnice až po konec této ulice, Děčín I, 9. Celý prostor Masarykova náměstí, Děčín I, 10. Ulice Tyršova, Děčíni, 11. U ice Radniční, Děčín I, 12. Ulice Děčín I, 13. Tyršüv most, Děčín I, 14. Ulice Labské nábřeží v prostoru od železničního přejezdu v Děčíně XVI - Pñpeři až po S ulicí ,Čs. mtádeže, Děčín IV, 15. Ulice ČS. mládeže, Děčín IV, 16. Prostory Hlavního nádraží Děčín, Děčín IV, 17. Prostranství obraničené Hlavním nádražím Děčín, Obchodním domem Korál, objektem "Grand" a ulicí Prokopa Holého, Děčín IV, 18. Ulice Prokopa Holého, Děčín JV, 19. Ulice Kamenická v celém úseku, Děčín ll, 20. Ulice Ustecká v celém úseku, Děčín IV a V, 21. Ulice Teplická od křižovatky S ulicí ČS. mládeže, Děčín IV ve směru na Teplice až po konec města Děčín až po informativní dopravní značku „Konec obce“ v Děčíně IX, 22. Parkoviště u obchodního domu Kaufland, Děčín I, 23. Parkoviště u Zimního stadionu, Děčín I, 24. Parkoviště pod "Atlantikem", Děčín I, - I 25. Smetanovo nábřeží v celé délce, Děčín I, 26. Ulice Loubská od začátku ve směru do obce Hřensko až po vjezd k penzionu Kleopatra (Děčín XIII, Loubská ulice 23/91), Děčín I a XIII. (2) Zákaz veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb se vztahuje také na chodníky, tržiště, veřejnou Zeleň, parky, proluky a další prostory bezprostředně přilehlé k vymezeným veřejné přístupným místům a prostranstvím bez ohledu na jejich vlastnictví, které jsou přístupné každému bez omezení. l čt. 5 Dohled nad dodržováním této vyhlášky Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí: 1. Městská policie Decín 2. Pøıiøie Česká repubıiky. čl. 6 Sankce -ˇ . Porušení této obecně Závazné vyhlášky bude projednáváno a sankcionováno podle Zákona Č. 200/1990 Sb., O přestupcích, ve Znění pozdějších předpisů. čl. 7 Zrušovaci ustanovení Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně Závazná vyhláška města Děčína Č. 10/2000 v oelém rozsahu. ćl. 8 _ Učinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. PaedDr. Vladimír Medek v.r. starosta města Pavel Sinko v.r. místostarosta města Vyhlášeno dne : 16.2.2001
Originál dokumentu


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/sbirka-pravnich-predpisu/zaznamy/SPPQMHLFUDB5XSTE
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.