Snadné přidání nového datasetu

Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů SPPS6ADS3ITJEH2M


ID záznamuSPPS6ADS3ITJEH2M
Názevo pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
DruhObecně závazná vyhláška
Číslo3/2021
Vydavatel předpisuObec Nové Sedlo
Kraj vydavateleÚstecký kraj
Datum zveřejnění23.02.2022
Datum nabytí účinnosti11.12.2021
Datum schválení23.11.2021
Datum vyvěšení na úřední desce26.11.2021
Způsob zveřejněníDle přechodného ustanovení
Oblast právní úpravypohyb psů
Právní zmocněnízákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2
Verze1

Text předpisu

        
OBEC NOVÉ SEDLO ZASTUPITELSTVO OBCE NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo obce Nové Sedlo se na svém zasedání dne 23.11.2021 usneslo usnesením č. 7/8/21 vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Článek 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 1) Stanovují se pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích1) v zastavěném území obce: a) pes musí být veden na vodítku tak, aby při míjení jiných osob, vedených psů nebo jiných zvířat byl pes veden u nohy doprovázející osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu; b) v případě, že musí být pes na krátkou přechodnou dobu ponechán na veřejném prostranství bez dohledu (např. při návštěvě obchodu), je nutné jej uvázat k pevnému předmětu, a to tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat měl takto uvázaný pes co nejmenší možnost dostat se s nimi do kontaktu. 2) Splnění povinností uvedených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která psa na veřejném prostranství vede (doprovází) a má psa pod kontrolou a dohledem.2) 3) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění upravuje zákon.3) 4) Další povinnosti chovatelů jsou upraveny též zákony.4) Článek 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů Volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa, je možné především na ostatních veřejných prostranstvích neuvedených 1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2) takovou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník nebo jiná doprovázející osoba 3) § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“) a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů („Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“); § 5 odst. 3 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů („Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč, jde- li přestupek podle odstavce 1 písm. f) anebo odstavce 2 písm. b).“. 4) např. § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů: „Každý je povinen učinit opatření proti úniku zvířat.“ a § 27 odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání: „Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat prodle § 13 odst. 1.“, § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonu (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů („Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.“) v čl. 1 odst. 1 této vyhlášky (avšak jen tehdy, není-li na nich takové volné pobíhání zakázáno zákonem)5). Článek 3 Výjimky Pravidla uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. a) této vyhlášky se nevztahují na psy: a) při plnění pracovních nebo služebních úkolů podle zvláštního zákona6), b) záchranářské7), c) vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob8), d) lovecké9) při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů, e) v dalších případech, kdy tak stanoví nebo umožní zákon10). Článek 4 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, ze dne 29. 2. 2012. Článek 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. .......................................... ............................................... Kamil Dostál Petr Sýkora místostarosta starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 11. 2021 Sejmuto z úřední desky dne: __. __. 2021 5 obec prověřila, že taková veřejná prostranství fakticky i právně vhodná pro volné pobíhání psů existují (resp. v přiměřené docházkové vzdálenosti pro každou osobu), a nebude-li osoba schopna takové veřejné prostranství sama identifikovat, pomůže jí obec s vyhledáním takového vhodného veřejného prostranství pro volné pobíhání psů v docházkové vzdálenosti 6) např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších změn, zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 7) např. Pokyn Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 41/2012 8) ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a § 2 vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 9) ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 10) např. při použití psa v rámci krajní nouze nebo při nutné obraně
Originál dokumentu


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/sbirka-pravnich-predpisu/zaznamy/SPPS6ADS3ITJEH2M
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.