Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_25_00576


Schůze 25/1998 18.05.2000

Téma bod 7.

MUDr. Miroslav Ouzký (*1958) (Poslanec ) ( délka 15 minut )

        
Děkuji, pane předsedo. Mám před sebou poněkud delší pozměňovací návrh. Na svoji omluvu bych chtěl říci, že není z mé dílny, ale při diskusi s předkladatelem jsme se dohodli na tom, že v materiálu, který máte, je navržena účinnost k 1. 7. t.  r. a předkladatel navrhuje z důvodů čistě praktických posunout tuto účinnost na 1. ledna roku 2001. S tímto návrhem souhlasím, a proto jsem se ujal těch pozměňovacích návrhů, které všechny souvisí s posunem data účinnosti. Přesto tento materiál je dosti dlouhý. Vysvětlení je toto a je jediné: všechny body se týkají posunu účinnosti s výjimkou části, kde je zavedeno cosi jako přechodné období, takže se jedná o změkčení zákona při úpravě staveb. Budu se snažit býti co nejrychlejší, musím celý materiál přečíst. Navrhuji účinnost zákona o ochraně veřejného zdraví stanovit k datu l. ledna 2001. Nyní jsem již zdůvodnil, myslím. Za prvé. K § 134. § 134 zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou ustanovení § 24 odst. 1 písm. h), které nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, a ustanovení § 29, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2002." Odůvodnění: Není důvod nadále odkládat účinnost ustanovení, která upravují podmínky konání zotavovacích akcí. Jednak pro tuto oblast navržená právní úprava je obdobná jako úprava dosavadní, jednak lze předpokládat, že bude jakási legisvakance mezi vyhlášením a účinností zákona a zimní zotavovací akce nebude problémem zajistit podle projednávaného návrhu. Za druhé. K § 81: Pozměňovací návrh k prvnímu pozměňovacímu návrhu pod bodem 23 a k příloze č. 3 v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 126. Pozměňovací návrh, který v § 81 odst. 1 větě druhé upravuje postupný přechod na soustavu 14 krajských hygieniků, navrhuji zrušit, a to s ohledem na navrženou účinnost zákona. Druhá věta § 81 odst. 1 by tedy zůstala ve znění vládního návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. nadále by zněla: "Příloha č. 2 k tomuto zákona stanoví, kteří krajští hygienici působí v České republice, jejich sídla a správní obvody." Dosavadní přílohu č. 2 vládního návrhu zákona však navrhuji změnit tak, jak bylo pozměňovacím návrhem č. 23 usnesení 126 navrženo znění přílohy č. 3, s tím rozdílem, že příloha by byla označena jako příloha č. 2 a v jejím nadpisu by byla zrušena slova "s účinností od dne 1. ledna 2001". Příloha č. 2 k vládnímu návrhu zákona by tedy zněla takto. Sídla a správní obvody krajských hygieniků: 1. Hygienik hlavního města Prahy se sídlem v Praze pro území hlavního města Prahy. 2. Krajský hygienik Středočeského kraje se sídlem v Praze pro území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník. 3. Krajský hygienik Budějovického kraje se sídlem v Českých Budějovicích pro území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. 4. Krajský hygienik Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. 5. Krajský hygienik Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech pro území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. 6. Krajský hygienik Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem pro území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. 7. Krajský hygienik Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. 8. Krajský hygienik Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové pro území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. 9. Krajský hygienik Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí. 10. Krajský hygienik Jihlavského kraje se sídlem v Jihlavě pro území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. *** 11. Krajský hygienik Brněnského kraje se sídlem v Brně pro území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo; 12. Krajský hygienik Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci pro území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk; 13. Krajský hygienik Ostravského kraje se sídlem v Ostravě pro území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město; 14. Krajský hygienik Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín." Odůvodnění: S ohledem na navrženou účinnost zákona k datu 1. 1. 2001 není nutno řešit počet a správní obvody krajských hygieniků do 31. prosince 2000. Ustanovení § 81 věta druhá není nutno změnit oproti předloženému vládnímu návrhu. Je však nutno změnit text přílohy č. 2 tak, jak uvádí poslední část bodu 23 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 126. Za třetí. K § 82: Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pod bodem 23, jeho čtvrté části: Ve shora uvedené souvislosti, tj. se změnou textu přílohy č. 2 vládního návrhu zákona, dále navrhuji zrušit dosavadní čtvrtou část pozměňovacího návrhu pod bodem 23 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 126, kterou se doplňuje § 82 o nový odstavec 6. Odůvodnění: S ohledem na to, že s účinností zákona bude působit v ČR 14 krajských hygieniků, a s ohledem na navrženou systematiku textu není možné tento pozměňovací návrh přijmout. Je však nutné upravit text § 82 odst. 1 vládního návrhu zákona, a to takto: V § 82 se na konec odst. 1 doplňuje nová věta, která zní: "Okresní hygienici se dále nezřizují pro správní obvody okresních úřadů Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Jihlava, Olomouc a Zlín; působnost okresních hygieniků vykonávají ve správních obvodech těchto okresních úřadů krajští hygienici Karlovarského, Libereckého, Pardubického, Jihlavského, Olomouckého a Zlínského kraje." Odůvodnění: s účinností zákona bude působit v ČR 14 krajských hygieniků a já se domnívám, že dosavadní vysvětlení bylo již dostatečné, nebudu ho proto opakovat. Za čtvrté: K § 86. Dále je v souvislosti s rozšířením počtu krajských hygieniků nutno upravit § 86 takto: V § 86 odst. 2 zní: "(2) V sídlech okresních úřadů Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Jihlava, Olomouc a Zlín se okresní hygienické stanice nezřizují; město Ostrava nezřizuje Městskou hygienickou stanici. Úkoly těchto hygienických stanic plní krajské hygienické stanice, zřízené v sídlech příslušných krajských hygieniků." Za páté K § 101. V § 101 se na konci textu odst. 1 zrušuje tečka a doplňují se slova: "nebo krajští hygienici, kteří vykonávají působnost okresního hygienika." Odůvodnění: úprava souvisí s předchozím paragrafem. Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pod bodem 23 usnesení č. 126: Dále v souvislosti s § 101 předkládám pozměňovací návrh k pátému pozměňovacímu návrhu pod bodem 23 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 126, kterým se do § 101 vkládají nové odstavce 4 až 6. Úvodní větu vloženého odstavce 5 je nutno upravit takto: "Dnem účinnosti tohoto zákona práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které měly ke dni 31. prosince 2000". Odůvodnění: Jestliže doplněný odst. 4 k § 101 stanoví, že okresní hygienické stanice zanikají k datu 31. prosince 2000, nelze převádět na nové subjekty práva a závazky, které by tyto v prosinci 2000 zaniklé subjekty měly mít k datu 1. ledna 2001. Termíny odstavců 4 a 5 je nezbytné sladit. Na druhé straně je třeba na začátek ustanovení odst. 5 vložit termín, kdy dochází k tomuto přechodu práv a závazků, a to je datum účinnosti zákona, tedy 1. leden 2001. Za šesté K § 102. V § 102 odst. 1 větě první se slova "1. července 2000" nahrazují slovy "1. ledna 2001". V § 102 odst. 1 větě první se slova "1. ledna 2000" nahrazují slovy "1. července 2002". V § 102 odst. 2 se slova "1. července 2000" nahrazují slovy "1. ledna 2001". V § 102 odst. 2 se slova "1. ledna 2002" nahrazují slovy "1. července 2002". V § 102 odst. 3 větě první se slova "1. července 2000" nahrazují slovy "1. ledna 2001". V § 102 odst. 3 věta první se slova "1. ledna 2002" nahrazují slovy "1. července 2002". Odůvodnění: S ohledem na posunutí data účinnosti zákona se posouvají i data uvedená v § 102 návrhu. Za sedmé. K § 103. V § 103 odst. 1 větě první se slova "1. července 2000" nahrazují slovy "1. ledna 2001". Odůvodnění je stejné jako v předchozím případě. Za osmé. K § 104. V § 104 se slova "1. ledna 2002" nahrazují slovy "1. července 2002". Odůvodnění je stejné jako v předchozím případě. Za deváté. K § 105. Pozměňovací návrh k poslední části pozměňovacího návrhu pod bodem 8 usnesení č. 126. Poslední část pozměňovacího návrhu pod bodem 8 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 126 se týká § 105 odst. 1. Navrhuji, aby v souvislosti s nově navrženou účinností zákona byl § 105 odst. 1 upraven takto: "(1) Stavby zřízené před dnem 1. ledna 2001, které nesplňují hygienické požadavky stanovené v § 7 odst. 1, v § 13 odst. 1 a v § 23 odst. 3, musí být podle nich upraveny nejpozději do 1. července 2003." Dále v souvislosti s navrženou účinností zákona navrhuji upravit odst. 2 ustanovení § 105 takto. V § 105 odst. 2 se slova "1. července 2000" nahrazují slovy "1. ledna 2001". V § 105 odst. 2 se slova "1. července 2001" nahrazují slovy "1. ledna 2002". Za desáté. K § 106. V § 106 odst. 1 se slova "1. července 2000" nahrazují slovy "1. ledna 2001". V § 106 odst. 1 část v textu za středníkem se slova "1. července 2001" nahrazují slovy "1. ledna 2002". A konečně v § 106 odst. 3 se slova "1. července 2000" nahrazují slovy "1. ledna 2001". Odůvodnění: S ohledem na posunutí data účinnosti zákona se posouvají i data uvedená v § 106 návrhu. Děkuji vám za trpělivost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025116.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_25_00576
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 274 228 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy