Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_27_00179


Schůze 27/1998 14.09.2000

Téma zákon o dluhopisech

Stanislav Fischer (*1936) (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci projednal předloženou novelu na své 26. schůzi, která se konala 27. dubna 2000. Tuto novelu jsme projednali z hlediska kompatibility výsledného cíle se směrnicemi a normami Evropského společenství. O to byla naše úloha jednodušší, protože jsme se nezabývali všemi technickými problémy a problémy, které řešil hospodářský výbor. Po rozpravě jsme dospěli k názoru, že skutečně výsledné cíle, které navozuje daná novela, jsou v plné shodě se směrnicemi Evropského společenství, a proto také nebyl na našem výboru vznesen na rozdíl od hospodářského výboru žádný pozměňovací návrh. Přesto bylo konstatováno, a o tom jsme se též v rozpravě zmiňovali, že k dosažení vytčeného cíle neexistuje pouze jedna cesta, ale že způsobů je několik, rozhodně ne jediný, který je popsán v novele. Na závěr bylo přijato usnesení, se kterým vás chci seznámit. Je to usnesení č. 98 výboru pro evropskou integraci z 27. dubna 2000 k vládnímu návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 535. "Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově vrchního ředitele sekce energetiky ing. Jana Poučka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Stanislava Fischera a po rozpravě 1. konstatuje, že návrh zákona je plně slučitelný s právem Evropských společenství, jak je upraveno směrnicemi 96/92 ES o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou a 98/30 ES o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, 2. doporučuje s ohledem na výše uvedené Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, 3. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 4. zmocňuje zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky." Dodávám, jak jsem se zmínil, že cesty jsou k dosažení tohoto cíle různé, a proto bych se s vlastním návrhem ještě přihlásil v obecné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/027schuz/s027031.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_27_00179
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.