Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_36_01063


Schůze 36/1998 18.05.2001

Téma ?

Pavel Němec (*1976) (Poslanec ) ( délka 11 minut )

        
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nejprve přednesu krátké odůvodnění svého pozměňovacího návrhu, resp. pozměňovacích návrhů. Možná malinko přesáhnu do obecné rozpravy, nicméně vzhledem k tomu, že jsem chtěl vystoupit pouze jednou, domnívám se, že to je možné. Co se týče otázek, které se vznášejí nad tímto zákonem, já myslím, že vedení rejstříku je dobrá věc. Co se týče obligatorní formy sepisování zástavní smlouvy formou veřejné listiny, tam mám významné pochybnosti, byť je pravda to, co tady zaznělo, že vlastně nikdo nebyl schopen zformulovat alternativní pozměňovací návrh, který by umožňoval, aby vklad do registru zástavního byl prováděn na základě jiných listin než listin sepsaných formou veřejné listiny, takže z toho důvodu bych chtěl říci, že určitým východiskem z této situace je pozměňovací návrh pana kolegy Koudelky, který podporuji, který samozřejmě nevybočuje z meze veřejné listiny, ale alespoň nám vytváří širší prostor osob, které jsou oprávněny takovou veřejnou listinu sepisovat. Nicméně vzhledem k tomu, že se nacházíme ve druhém čtení, kdy bude ukončeno podávání pozměňovacích návrhů, dovolím si přednést alternativu k pozměňovacím návrhům pana kolegy Koudelky s tím, že do třetího čtení se pokusíme vyjasnit to, v čem je legislativní ztvárnění pana kolegy Koudelky lepší, a poté jeden z nás požádáme Poslaneckou sněmovnu o akceptaci zpětvzetí pozměňovacího návrhu. Alternativa k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Koudelky zní: I. Změna občanského zákoníku 1. V bodě 6, v § 156 odst. 3, se na konci věty před tečku doplní slova "nebo exekutorského zápisu". 2. V bodě 7, § 158 odst. 2, se za slova "notář, který sepsal zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu" doplňují slova "nebo soudní exekutor, který sepsal zástavní smlouvu ve formě exekutorského zápisu". 3. V bodě 20, § 171 odst. 2, se za slovo "notář" doplňují slova "nebo soudní exekutor". Pro úplnost bych chtěl dodat, že tak jak bylo odhlasováno, vzali jsme za základ usnesení ústavně právního výboru a všechny pozměňovací návrhy jsou číslovány a vztahovány ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru. K článku II, změna notářského řádu: 4. V bodě 1, § 35 B odst. 4, se za slovo "notáři" vkládají slova "nebo soudní exekutoři". 5. V bodě 1, ustanovení § 35 B, se vkládá nový odstavec 5 následujícího znění: "Sepisuje-li soudní exekutor exekutorský zápis o zástavní smlouvě, na jejímž základě vzniká zástavní právo k zástavě zápisem do rejstříku zástav podle zvláštního právního předpisu, použijí se obdobně ustanovení tohoto zákona o notářských zápisech a o právních úkonech." 6. V bodě 1, § 35 B odst. 6, se za slovo "notář" vkládají slova "nebo soudní exekutor". 7. V bodě 1, § 35 B odst. 7, se za slovo "přijme" doplňují slova "po projednání s Exekutorskou komorou a v souladu s jejími připomínkami". 8. V bodu 1, ustanovení § 35 B odst. 7, se za první větu vkládá druhá věta, která zní "Exekutorská komora České republiky (dále jen Exekutorská komora) přijme stavovský předpis Exekutorské komory, kterým převezme tu část předpisu přijatého sněmem komory podle věty prvé tohoto odstavce, která upravuje postup a způsob pro zápis, záznam, výmaz, nahlížení, opis a výpis z rejstříku zástav, přitom Exekutorská komora postupuje obdobně podle ustanovení zvláštního právního předpisu." 9. V bodě 1, ustanovení § 35 B odst. 7, se do třetí věty, původně druhé věty, slova "tohoto předpisu" nahrazují slovy "těchto předpisů". 10. V bodě 1 se za ustanovení § 35 B doplňuje poznámka pod čarou, která zní: "§ 110 odst. 7 písm. c), § 111 odst. 6 písm. k), l) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů." 11. V bodě 1, § 35 B, odst. 8, se za slovo "notářů" doplňuje čárka a slova "soudních exekutorů". *** To je první skupina pozměňovacích návrhů, která je alternativním pozměňovacím návrhem - opravuji se, je to jeden návrh - k návrhu pana kolegy Koudelky. Druhá skupina pozměňovacích návrhů pouze zpřesňuje pozměňovací návrh ústavně právního výboru tak, aby účastníkem zástavní smlouvy mohly být i zahraniční osoby, protože se tam uvažuje s tím, že je nutné identifikovat účastníka rodným číslem. Jak známo, zahraniční fyzické osoby nedisponují rodným číslem. Proto by byl problematický výklad, jak naložit s tímto ustanovením v notářském řádu. Proto navrhuji druhý pozměňovací návrh, který zní: Změna notářského řádu: 1. V bodu 1 v § 35 odst. 2 písm. c) se za slova "jde- li o fyzickou osobu" doplňují slova "která má trvalý pobyt v České republice, nebo uvedení jména, příjmení, rodného nebo jiného identifikačního čísla, data narození, bydliště v zahraničí a místa dočasného pobytu v České republice, jsou-li známa, jde-li o fyzickou osobu, která nemá trvalý pobyt v České republice." 2. V bodu 1 v § 35 B odst. 2 písm. c) se za slova "jde-li o právnickou osobu" před tečkou doplňují slova "se sídlem v České republice, nebo uvedení obchodní firmy nebo názvu, identifikačního čísla nebo registračního čísla či jiného obdobného identifikujícího čísla či označení identifikačního čísla její organizační složky nebo podniku v České republice, je-li sídlo v zahraničí, sídla její organizační složky nebo podniku v České republice, jsou-li známa, jde-li o právnickou osobu, která nemá sídlo v České republice." Třetí pozměňovací návrh reaguje na výhrady, které mám shodné s panem kolegou Bendou, a sice na přístup do registru zástav. Rovněž si myslím, že nahlížení do registru zástav by mělo být určitým způsobem omezeno, a sice na osoby, které prokáží právní zájem. Na tuto připomínku reaguje pozměňovací návrh, který zní - týká se notářského řádu: V § 35 B odst. 6 se za slovo "každý" vkládají slova "kdo osvědčí právní zájem". Čtvrtý pozměňovací návrh se týká změny občanského soudního řádu, kde v bodu 2, v § 200 z) a) odst. 3 se za slova "výkon rozhodnutí prodejem zástavy" před tečkou vkládají slova "nebo nařídit exekuci a pověřit jejím provedením zástavním věřitelem označeného soudního exekutora, který provede exekuci prodejem zástavy. Přitom se postupuje obdobně podle zvláštního právního předpisu." Za druhé v bodu 2 se za ustanovení § 200 z) a) doplňuje poznámka pod čarou, která zní: "zákona č. 120/2001, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně některých dalších zákonů". Za další jsou pozměňovací návrhy, které jsou legislativně technickým zpřesněním a neznamenají faktickou změnu: 1. V článku dva v bodu jedna v § 35 B odst. 1 se za slovo "seznam" vkládají slova "v elektronické podobě". 2. V článku dvě v bodu jedna v § 35 B odst. 2 uvozovací věta zní takto: "v rejstříku zástav se evidují tyto údaje:". 3. V článku dvě bodu jedna se v § 35 B odst. 2 písm. d) vkládají za slovo "vzniku" "a právní důvod". 4. V článku dva bodu jedna § 35 B odst. 5 zní: "Proti tomu, kdo jedná v důvěře v obsah zápisu nebo záznamu do rejstříku zástav, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že obsah zápisu nebo záznamu neodpovídá skutečnosti." 5. V článku dva bod jedna v § 35 B odst. 6 se vypouštějí slova "nebo potvrzení o tom, že je v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí, není evidována jako zástava". Dámy a pánové, děkuji za strpení a vyslechnutí pozměňovacích návrhů.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/036schuz/s036153.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_36_01063
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.