Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_37_00387


Schůze 37/1998 27.06.2001

Téma Zahájení schůze

Stanislav Fischer (*1936) (Poslanec ) ( délka 6 minut )

        
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já vyslovil svou podporu navržené novele atomového zákona. Dotýká se problematiky, která i dříve byla v Československu, potom v České republice, řešena na vysoké úrovni a v mezinárodní spolupráci zejména v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni. Posledním krokem v tomto směru byl zákon č. 18/97 Sb., na který navázala řada vyhlášek státního úřadu jaderné bezpečnosti o požadavcích na zajištění radiační ochrany. Atomový zákon se především zabývá a řeší velmi citlivé otázky bezpečnosti využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Bez dosažení akceptovatelné úrovně jaderné bezpečnosti a radiační ochrany nesmí být žádné jaderné zařízení nebo zdroj ionizujícího záření provozován. Přitom cílem jaderné legislativy je mimo jiné definovat úroveň bezpečnosti akceptovatelnou pro všechny, to je pro personál jaderných zařízení, veřejnost a životní prostředí. Teprve při splnění jadernou legislativou definovaných přísných bezpečnostních kritérií je provoz jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření povolen. Zde bych chtěl ještě připomenout to, co říkali už moji předřečníci. Nepřímo naznačovali, že proces novelizace atomového zákona byl v předchozích etapách vděčným tématem pro odpůrce a kritiky využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Tato tendence bude zřejmě pokračovat i při dalším projednávání tohoto zákona. Základním cílem protijaderně orientovaných skupin zůstává zastavení nebo alespoň výrazné omezení mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, přičemž hlavním problémem v uvozovkách je pro ně především výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách a činnosti s tím spojené. Přitom většinou sledují úplně jiné cíle, o kterých se nezmiňují. O dosažení tohoto svého cíle usilují mnoha způsoby od přímých protestů přes negativní medializaci spouštění Jaderné elektrárny Temelín až po angažovanost při přípravě novelizace jaderné legislativy. Stupňováním požadavků národní jaderné legislativy nad všeobecně uznávané mezinárodní standardy by mohlo být další využívání jaderné energie a ionizujícího záření více nebo méně komplikováno a při aplikaci některých specifických požadavků odpůrců dokonce úplně znemožněno. Přitom veřejnost si není vědoma toho, že radiace nás obklopuje trvale a všude a že přírodní radioaktivní záření ozařuje třeba i nás tady v tomto sále. Přitom údaje o zastoupení jednotlivých složek ozáření lidí se týkají průměrných občanů, a ne profesionálních pracovníků se zářením, kteří jsou pod zvláštní kontrolou a ochranou. Téměř 42 % záření, které dostáváme víceméně trvale, pochází od radonu a jeho produktů. O tom se už zmínil i pan kolega Beneš. Proto se tolik pozornosti věnuje stavbám, kde materiál nebo podloží by mohly uvolňovat radon. *** Asi 7,5 % ozáření pochází z radionuklidů obsažených v našem těle. Na zemské záření gama připadá téměř 15 % a na kosmické záření jen o něco málo méně ozáření průměrného člověka. Vliv kosmického záření se sleduje např. u posádek letadel ve velkých výškách a projevuje se zejména v polárních oblastech, kde je snížená ochrana magnetosféry. Přírodní záření tedy tím závisí také na místě, kde se nacházíme. Jen 3 % tvoří záření, které je pozůstatkem zkoušek jaderných zbraní v minulých desetiletích, 20 % tvoří lékařská diagnostika, lékařská terapie, o které mluvila kolegyně Fischerová. Vyhlášky se snaží omezit tuto volnost, aby se zabránilo zbytečnému ozáření. Jen 0,4 % připadá na průmyslové vypouštění radionuklidů, ve kterém je zahrnuta také jaderná energetika. Je v tom ale zahrnuta i nejaderná činnost, jako jsou například tepelné elektrárny, neboť jejich popílek je vzhledem k obsahu uranu také slabě radioaktivní. Na závěr bych chtěl říci, že v průběhu novelizace atomového zákona je snaha rozšiřovat jej i nad rámec zadání, kterým je harmonizace s předpisy EU. Řada návrhů na rozšiřování novelizace atomového zákona není zcela řádně připravena a bez dopracování vazeb mezi dotčenými zákony, jako je zákon stavební, posuzování vlivu na životní prostředí, by tyto návrhy mohly zvýšit neprovázanost zákonů a neprovázanost kompetencí orgánů státní správy. To by ztížilo celý rozvoj anebo i znemožnilo případně mírové využívání jaderné energie. U vědomí všech těchto okolností a s tím, že budu mít také pozměňovací návrhy k nějakým dílčím formulacím tohoto zákona, považuji navrženou novelu za dobrou, za dobrý základ dalšího jednání, a doporučuji propuštění do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/037schuz/s037061.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_37_00387
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.