Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_43_01184


Schůze 43/1998 5.12.2001

Téma bod 73

RNDr. Miloš Kužvart (*1960) (Ministr životního prostředí ČR ) ( délka 4 minuty )

        
Děkuji. Tato úmluva se začala připravovat na základě rozhodnutí řídící rady programu OSN pro životní prostředí ze dne 7. února 1997. Během let 1998 až 2000 se konalo pět zasedání mezivládního vyjednávacího výboru pro mezinárodně právně závazný nástroj na implementaci mezinárodních opatření pro určité persistentní organické polutanty, kterému byl udělen mandát k přípravě předkládané smlouvy. Na všech pěti zasedáních od roku 1998 se Česká republika aktivně podílela. V souladu s čl. 7 této úmluvy bude zpracován národní implementační plán, a to do dvou let od vstupu úmluvy v platnost pro Českou republiku. Podmínkou pro vstup úmluvy v platnost je uložení 50. ratifikační listiny. V návaznosti na podpis úmluvy se Česká republika stala jednou z cílových zemí pro finanční a technickou pomoc poskytovanou Globálním fondem pro životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj připravilo návrh projektu, jehož cílem je pomoci České republice naplnit povinnosti z úmluvy vyplývající a připravit a schválit národní implementační plán. Projekt s rozpočtem přesahujícím 440 tis. amerických dolarů byl schválen Globálním fondem pro životní prostředí 1. srpna t. r. Česká republika se tak stala první zemí, které byl projekt časově rozvržený do dvou let schválen. Následně byly schváleny projekty Maďarsku a Polsku. Práce na projektu budou fakticky zahájeny schůzkou představitelů UNIDO se zástupci realizačního týmu projektu v tomto měsíci. Funkci národního střediska pro výměnu informací ve smyslu odstavce 3 článku 9 úmluvy bude plnit odbor environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí. A nyní k podmínkám provádění této úmluvy. Tato úmluva je zajištěna v legislativě České republiky mimo jiné zákonem č. 157/98 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, a jeho prováděcími předpisy a dále zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Co se týká ekonomických dopadů a personálních a finančních nároků, veškeré tyto požadavky budou pokryty náklady na implementaci těchto zmiňovaných zákonů, čili nebude nic navíc, co by bylo nárokováno na státní rozpočet. Já bych chtěl konstatovat, že příspěvek České republiky, tj. částka 3000 dolarů, bude po vstupu úmluvy v platnost hrazen z kapitoly Ministerstva životního prostředí. Návrh na sjednání Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech je plně v souladu s dosavadním postupem České republiky na poli mezinárodně koordinovaného úsilí o ochranu životního prostředí a lidského zdraví před účinky tohoto znečištění. Česká republika je smluvní stranou Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, dále je Česká republika smluvní stranou Úmluvy o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin, zároveň je Česká republika signatářem Protokolu o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států. Vzhledem k tomu, že předložená úmluva patří do kategorie mezinárodních smluv, k jejichž provedení je třeba zákona, vyžaduje se ve smyslu čl. 49 odst. 2 ústavy před ratifikací prezidentem republiky souhlas Parlamentu České republiky. Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/043schuz/s043220.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_43_01184
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 588 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy