Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_32_01749


Schůze 32/2006 25.06.2008

Téma podrobnou rozpravu k tisku 446, to znamená k bodu 22

Ladislav Svoboda (*1938) (Senátor ) ( délka 5 minut )

        
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, poslanci, usnesení Senátu o vrácení novely o Hasičském záchranném sboru s pozměňovacími návrhy vzešlo obsahově z projednávané novely ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a výboru pro územní rozvoj a veřejnou správu. Senátní výbory i přes některé legislativní výhrady nedoporučily Senátu radikální změnu novely, ale navrhly obsahově shodně pozměňovací návrhy pouze ve třech odůvodněných jednotlivostech. V rozpravě na schůzi byl s pozměňovacími návrhy výborů projeven všeobecný souhlas. Skupinu poslanců, předkladatelů návrhu zákona, zastupoval na schůzi Senátu pan poslanec Vidím, který přijetí pozměňovacích návrhů svým souhlasným stanoviskem podpořil. Senát na své 14. schůzi 5. června letošního roku rozhodl počtem 44 hlasů ze 46 přítomných o vrácení s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně. První pozměňovací návrh: Vypouští se ustanovení, které předvídá možnost budoucí existence speciálního útvaru ve struktuře Hasičského záchranného sboru, a zároveň se vypouští speciální zákonné zmocnění Ministerstva vnitra k případnému budoucímu zřízení tohoto útvaru jako organizační složky státu. Speciální útvar vlastně není novelou v pravém slova smyslu konstituován, neboť zde vlastně jde jen o potenciální podmíněnou existenci. Novela navíc nestanoví tomuto útvaru žádnou působnost, žádný úkol. Ministerstvo vnitra je jako každý resort oprávněno zřídit jménem státu k plnění úkolů v rámci své působnosti organizační složku svým opatřením se zřizovací listinou. Pokud by snad šlo o záměr, aby Ministerstvo vnitra ke zřízení složky nepotřebovalo souhlas Ministerstva financí, kterého je jinak podle zákona o majetku státu třeba, znamenalo by to navíc, že navrhované je nepřípustnou nepřímou novelou zákona o majetku státu. Druhý pozměňovací návrh, bod číslo 6: V čl. 2 odst. 2 se pouze zpřesňuje způsob stanovení okamžiku přechodu vojáků do jiného služebního poměru. Dosavadní dikce stanoví, že služební poměr vojáka zaniká dnem, který předchází dnu nabytí účinnosti tohoto zákona. Tato dikce by mohla vyvolat pochybnost o tom, zda respektuje zásadu, že právní předpisy se aktivují teprve jejich účinností. Pozměňovacím návrhem se nabízí upravit formulaci tak, že služební poměr vojáka zaniká a služební poměr příslušníka Hasičského záchranného sboru vzniká dnem účinnosti zákona. Třetí pozměňovací návrh vyplývá z toho, že ve třetím čtení návrhu novely byla k danému problému přednesena zásadní výhrada ministra financí. Namítl, že Armáda ČR ani Hasičský záchranný sbor nejsou organizačními složkami státu a ani účetními jednotkami, což znamená, že s majetkem státu nehospodaří, a tudíž nemohou tento majetek ani mezi sebou převádět. V rozpravě Sněmovny byla poté opakovaně vyslovena úvaha, že pokud Senát shledá výhradu ministra financí za relevantní, vrátí návrh Sněmovně s opravou daného usnesení. V čl. 2 bod 5 se určení subjektů, mezi kterými má dojít k tzv. převodu majetku státu, navrhuje upravit tak, aby nebylo pochyb, že mají statut organizačních složek státu podle zákona o majetku ČR, a tudíž splňují obecná pravidla tohoto zákona o nakládání se státním majetkem. Pozměňovacím návrhem se místo Armády České republiky na straně předávající majetek dosazuje Ministerstvo obrany a místo Hasičského záchranného sboru na straně přebírajícího se uvádí nově vzniklý záchranný útvar Hasičského záchranného sboru, který je v čl. 1 předkládané novely zákonodárcem jako organizační složka státu výslovně definován. Okrajově se tak zpřesňuje dikce znění. Body pozměňovacího návrhu 4, 5 a 7 jsou technickými úpravami a je to způsob členění článku II. a zavedení legislativní zkratky. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. ***

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/032schuz/s032241.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_32_01749
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy