Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_46_01109


Schůze 46/2010 25.09.2012

Téma Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 25. září 2012 ve 14.22 hodin Přítomno: 161 poslanců

JUDr. Vít Bárta (*1973) (Poslanec ) ( délka 23 minut )

        
Výborně. Reaguji na tu třetí předloženou výzvu, k sKartám, které se dotýkají pana ministra Drábka. Dovolte mi navázat na předřečníka, pana místopředsedu Zaorálka, který říkal, že je zapotřebí hledat individuální odpovědnost, který říkal, že v této Sněmovně se nehledá individuální odpovědnost. Já se domnívám, že i když pan místopředseda Zaorálek jednoznačně nepatří k osobám, se kterými bych se shodoval na všem, co říká, tak v tomto bodě se s ním musím zcela jednoznačně shodnout. Dovolte mi vzhledem k tomu, že sKarty jsou téma velmi akutní a velmi bolestivé, které může znamenat zásadní sociální rozvrat současné už tak pro občany České republiky závažné situace, abych využil podkladů svého stranického kolegy a místopředsedy strany pana Tomáše Jarolíma a z jeho podkladů navrhl bod pro pana ministra Drábka s názvem Informace ministra práce a sociálních věcí o aktuálních problémech doprovázejících zavádění sKaret. Dámy a pánové, žádám o zařazení nového bodu programu schůze, a to Informace ministra práce a sociálních věcí k problematice sKaret. Zavádění sociálních karet provází celá řada protiprávních aspektů a pochybných praktik. Ačkoli na to již řadu měsíců upozorňuje jak odborná veřejnost, tak i zástupci příjemců dávek, příslušníci vládnoucí koalice a výše jmenovaného ministerstva jsou v realizaci svého vysoce sporného úmyslu přímo k nezastavení. Celý projekt je přitom protkán věcnými i právními nedostatky, které náš stát, daňové poplatníky i samotné příjemce dávek přijdou velmi draho. Jako vždy před zavedením podobné reformy má vláda tendenci včasná varování zcela ignorovat, a je tedy zřejmé, že po realizaci této reformy bude opět jejími následky nadmíru překvapen. Nuže, předpovídám, jakými věcnými a právními problémy bude ministerstvo v příštích měsících zaskočeno a co poslouží příčinou pro jeho horečnou byrokratickou činnost v příštím roce. Jak je nám všem dobře známo, určité sociální dávky jsou pobírány také osobami bez přístřeší, tedy bezdomovci. Zamyslel se někdo na Ministerstvu práce a sociálních věcí nad tím, jak má takový bezdomovec zamezit riziku ztráty karty, a tedy nevyplácení dávek, které ve své řadě leda tak povede k prohloubení jeho stavu sociálního vyloučení? Při ztrátě sKarty bude navíc povinen za vydání nové karty uhradit poplatek ve výši 240 korun. Možná že by mu měli úředníci především vysvětlit, jak by měl ve svém postavení ke ztrátě karty se vůbec postavit z hlediska jejího zamezení. Má si tu kartu schovat pod lavičku, nebo si ji má zakopávat, aby ho někdo neokradl? Možná že naše republika po zavedení této reformy se stane oblíbenou destinací zahraničních novinářů, kteří budou své diváky bavit pohledem na české bezdomovce, jak pravěkými metodami ukrývají své vysoce moderní karty. Já vím, že pro průměrného sofistikovaného občana České republiky je otázka správy bankomatní karty zcela jednoduchou, standardní a pro mnohé dokonce nepochopitelnou otázkou, že se ptám, jak se s tímto problémem bezdomovec vyrovná. Na druhou stranu jsem byl u toho, když se tvořila koncepce bezdomovectví hl. m. Prahy, a byl jsem u toho, jak elementární nedostatky v základních sociálních návycích bezdomovec má. A v této logice se tedy ptám, jak se s touto věcí bezdomovec vyrovná. Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny mě na začátku správně mentorovala, abych mluvil k věci. Když se podívám na billboard ODS k tématu sociálních dávek, kde paní předsedkyně Němcová hovoří o tom, že je zapotřebí zabránit příživnictví, tak toto je konkrétní příklad, kdy pokud budeme bankomatní karty vydávat bezdomovcům, nejde o zabránění příživnictví, ale naopak o progresi dalšího korupčního prostředí ve veřejné správě s cílem vytvoření dalšího a funkční systému, po kterém zůstane ve společnosti jen pachuť s příměsí něčeho příjemného do kapsy konkrétním úředníkům. Dalším problémem je, že příjemce dávky je povinen úřadu práce osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku a stanovení její výše, případně na výzvu osobně se dostavit na úřad. Mezi těmito povinnostmi však nebyla novou právní úpravou výslovně stanovena povinnost převzít kartu sociálního systému. Přitom v demokratickém právním státě lze povinnosti ukládat pouze zákonem. To tedy znamená, že dle stávající právní úpravy nemůže být nepřevzetí karty důvodem pro zastavení výplaty dávek. Zapeklitá situace přímo vybízející některé vzpurnější typy, aby demonstrovaly ministerstvu, co si o reformě myslí, tím, že si onu kartu prostě nevyzvednou. Ptám se, jestli toto přesně nesouvisí s billboardem paní předsedkyně Němcové. Není přesně to onen prostor k tomu, jak naopak vytvářet prostor pro příživníky, kteří budou využívat mezery zákona, resp. neřešení konkrétní věci v zákoně k tomu, aby se další prostor pro příživníky vytvářel? Nebezpečné může být i to, že některým osobám jsou dávky vypláceny v menších částkách, a to několikrát v průběhu měsíce, protože nejsou schopné nakládat s celou částkou. Každý příjemce dávek má však s sKartou právo pouze na jeden výběr z bankomatu České spořitelny měsíčně zdarma. Za každý další se platí bankovní poplatek ve výši 6 korun. Zpoplatněn je navíc i výběr hotovosti na pobočce České spořitelny, a to 40 korun za každý výběr. Z bankomatu přitom nelze vybrat celou dávku, kterou osoba v kalendářním měsíci obdrží. Bankomat totiž nevydává částku nižší než 200 korun. Sečteno a podtrženo - nutíme naše bezdomovce, nutíme osoby v sociální nouzi, aby si spořili pro léta budoucí na účtu České spořitelny, anebo okrádáme naše sociálně slabé spoluobčany prostřednictvím České spořitelny k tomu, abychom se vyrovnali s tím, že někdo potřebuje zjevně tučný úplatek do kapsy. *** Pokud chce tedy klient vybrat hotově celou sociální dávku, kterou mu stát přiznal, musí ji vybrat na pobočce, a to za poplatek 40 korun. To jsem říkal. Ale to není vše. Tak tomu bude zejména v případě, kdy v místě bydliště příjemce dávky nejsou obchody, v nichž lze platební kartu použít. V případech, kdy v místě bydliště příjemce dávky bude pouze bankomat jiné banky než České spořitelny, zaplatí příjemce dávky za každý výběr částku také 40 korun. Já si velmi dobře pamatuji, když jsem seděl na jednání K9, ptal jsem se ministra Drábka, jestli rušení úřadů práce a jestli nový systém jeho sociálních reforem bude znamenat omezení sociální sítě a dostupnosti pro sociálně slabé spoluobčany. Tady je výsledek. Obávám se, a na to se na ministerstvu také moc nemyslí, že zatímco některé klienty tato reforma skutečně nikterak neohrozí, pro mnohé ze sociálně slabých bude zavedení tohoto poměrně drahého bankovního produktu znamenat velmi nebezpečnou ránu přes rozpočet, a dokonce ne ve prospěch státu, nýbrž ve prospěch soukromé banky. Navíc zpoplatnění sociální pomoci je v rozporu s právem každého na pomoc v hmotné nouzi zakotveným v článku 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Pravidla pro zpoplatnění výplaty dávek musejí být stanovena v zákoně, jako je tomu například u důchodů, a nikoliv jen smlouvou mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Českou spořitelnou. V opačném případě se dopustíme právně napadnutelného činu. Opětně prostor pro příživníky. Je tu i další věcný nedostatek. Ministerstvu se chystá také dostatečný prostor pro chyby budoucí. Jak již pan ministr Drábek veřejně oznámil, uvažuje nad tím, že by se sKarta mohla stát průkazem zdravotního pojištění, a to prosím pěkně přesto, že nesplňuje parametry mezinárodní karty zdravotního pojištění. Problém tkví v tom, že tyto parametry jsou podle směrnice Evropské unie povinné. Což znamená, že si pan ministr již před vydáním současných karet připravuje manévrovací prostor pro jejich brzkou výměnu a vydání karet nových. Není nutno podotýkat, že spíše než státní pokladně či snad příjemcům dávek tyto nepřetržité a horečné změny prospějí spíše výrobcům oněch zlořečených karet. K tomu je zapotřebí připočítat i velké množství úředníků, které budou tyto byrokratické mechanismy dále živit. Je tu ale i velký právní nedostatek. Na takzvaný technický účet spojený s kartou mohou být totiž poukazovány výlučně nepojistné sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti. Tyto prostředky přitom nepodléhají exekuci vůbec, nebo pouze částečně. Nelze však vyloučit, že exekutor postihne pohledávkou i účet na sKartě, neboť mu v tom aktuální právní úprava výslovně nebrání. A to v celé výši zůstatku na tomto účtu, nikoliv pouze ve výši takzvané zákonně zabavitelné částky. Připomenu, jestliže jsme na začátku mého příspěvku jednoznačně z podkladů Tomáše Jarolíma ukázali na to, že není výhodné si vybrat celou částku, kterou od Ministerstva práce a sociálních věcí konkrétní sociální slabý občas dostane, a jestliže naopak paradoxně v zájmu České spořitelny sociálně slabého občana motivujeme k tomu, aby kumuloval na tomto účtu svoje peníze, tak mu z druhé strany negarantujeme to, že následně exekutoři budou moci tuto nakumulovanou částku sebrat. Pro prokázání povahy účtu by sice taková exekuce měla být zastavena z důvodů nepřípustnosti, ovšem do té doby se příjemce sociálních dávek může ocitnou zcela bez prostředků. Novela občanského soudního řádu, která exekuční postižení účtu spojeného s sKartou zcela vyloučí, nabude účinnosti až 1. ledna 2013. Ano, podle sdělení pana ministra práce a sociálních věcí jsou prostředky na takzvaném technickém účtu pod zvýšenou ochranou. Na náš dotaz, co je tímto termínem myšleno, nám však Česká spořitelna odpověděla, že se jedná pouze o její dohodu s Exekutorskou komorou České republiky, podle které peněžní ústav nesdělí exekutorovi číslo tohoto účtu na jeho první dotaz. Dámy a pánové, tady je důkaz o absolutní lži Ministerstva práce a sociálních věcí. Tady je důkaz, že do 1. ledna Tomáš Jarolím jednoznačně identifikoval mezeru v zákoně, která může na ulici vrhnout celou řadu osob, které díky nátlakům exekutorů a díky nedokonalému exekutorskému zákonu umožní exekuování sociálních dávek jednoznačně od sociálně vyloučených osob. A nakonec snad ten nejkrásnější právní nedostatek. Software pro informační systém související s provozováním takzvané sKarty, jeho technickou podporou a dálkovou správou a dohledem na ním je v České republice od roku 2008 patentově chráněn. Bohužel však vlastníkem licence a patentově chráněného průmyslového vzoru je firma, se kterou se vláda ani ministerstvo ani Česká spořitelna nepokusily zahájit jednání o možnosti tento systém využívat. To de facto znamená, že pro systém je používána technologie, která je patentově chráněna, a to bez ohledu na souhlas vlastníka licence a průmyslového vzoru. České republice tak v budoucnu hrozí arbitrážní řízení s důsledky minimálně srovnatelnými s kauzou převzetí Investiční a Poštovní banky Československou obchodní bankou a možná i s kauzou Diag Human, se kterou představitelé TOP 09 mají tak bohaté zkušenosti. Jako kdybychom neměli dokonalou empirii s Diag Human! Jako kdybychom nevěděli, co v této věci je za pochybení na straně Ministerstva financi, pana Kalouska. Jako kdybychom nevěděli, že se tady možná záměrně vytváří v souvislosti s sKartami další prostor pro drahou arbitráž, která Českou republiku bude stát miliardy korun. Pan ministr Kalousek se bezesporu potřebuje vyrovnat s otázkou prohibice ve své kanceláři. (Smích v řadách koalice.) Ale já znovu připomínám billboard paní předsedkyně Němcové Konec příživníků v Čechách. Nejsou oni ti klíčoví příživníci, kteří tady vytvářejí prostor pro arbitráže, kteří tady vytvářejí prostor pro poškozování českého státu?! Nejsou to mnohem závažnější a horší příživníci než ti, na které je upozorňováno ze strany ODS na jejich billboardech?! Samé pěkné věci s sebou přináší tato reforma. V každém případě je fajn, že ani toto není zdaleka poslední věc, kterou lze celému systému sKaret vyčítat. Koneckonců i z řad ODS na téma sKaret zazněla řada konkrétních připomínek. Omlouvám se, že zazněly výrazně elegantnějším způsobem, než je můj rozlobený projev, ale domnívám se, že závažnost tohoto problému vyžaduje určitou emoci. Vážená paní předsedkyně Němcová, dovolte mi v této věci konstatovat, že žádám o zařazení tohoto bodu a žádám, aby pan ministr Drábek poskytl k této věci informaci. Dovolte mi v této věci přejít k dalšímu bodu, tak jak jsem se písemně k dalším bodům přihlásil. *** Mlčení budiž souhlas, a proto mi dovolte krátce přejít k Ministerstvu dopravy. Ke dvěma bodům, kde žádám pana ministra Dobeše o informace k tématům nedobrého, nehospodárného, prokorupčního prostředí především na Ředitelství silnic a dálnic. Dámy a pánové, nebudu vás dlouho zdržovat, ale uvedu jen ty nejzásadnější body. Pan inženýr Šmíd, autorizovaný inženýr, zpracoval posudek pro brněnské Ředitelství silnic a dálnic, které jasně říká, že společnost Skanska za více než 15 milionů korun odvezla nadbytečnou zeminu a uskladnila ji na stanoveném místě. Tatáž společnost Skanska o pár kilometrů dál na dalším úseku této stavby vyfakturovala dalších přibližně 15 milionů korun naopak potřebné zeminy, kterou z jakéhosi neidentifikovaného místa naopak na potřebnou jinou stavbu dodala. Jsou poslanci LIDEM, kteří se domnívají, že ten problém je příliš technicistní, ale já se domnívám, že ten problém je velmi konkrétní a že ten problém je trestným činem, kdy pan ministr Dobeš odvolal konkrétní manažery brněnského Ředitelství silnic a dálnic, když si zadali tyto posudky, které jednoznačně dokladují, že zemina ze stavby jedné odvezená a na jinou stavbu dovezená je tou samou hlínou, jinými slovy řečeno, škoda způsobená Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvu dopravy ve výši 30 milionů korun. Autoři, kteří identifikovali tuto lumpárnu, autoři, kteří vypracovali, zadali vypracování tohoto posudku, již nejsou zaměstnanci Ředitelství silnic a dálnic na kompetentních úřadech a já tvrdím, že byli záměrně odstraněni, aby nemohli dále pokračovat na identifikaci této jednoznačně pro stát poškozující aktivity společnosti Skanska. Ti samí manažeři zadali jiný posudek, který jednoznačně upozorňuje, že společnost Skanska používá na místech, která k tomu neměla býti použita, takzvanou technologii vápnění, čímž způsobila k tomuto datu nevyčíslitelné škody pro Ředitelství silnic a dálnic a pro Ministerstvo dopravy. Tady tvrdím, že Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic společností Skanska bylo poškozeno v řádu desítek milionů korun, a když na to konkrétní zaměstnanci Ministerstva dopravy, potažmo Ředitelství silnic a dálnic byli upozorněni, byli odejiti. Proto žádám pana ministra Dobeše, aby vysvětlil další konkrétní lumpárnu v resortu Ministerstva dopravy, která je jen další třešničkou na dortu za tou největší a nejzásadnější chybou a tou je fiktivní převzetí stavby D47 z Ostravy na státní hranice. Druhou zásadní věcí na Ministerstvu dopravy jsou zásadní pochybnosti s netransparentností výběrového řízení na tunel Ejpovice na Správě železniční dopravní cesty, které s ohledem na délku svého projevu a stejně na dopad debaty v této Sněmovně mi dovolte zkrátit pouhým konstatováním, že variantní řešení odevzdávání nabídek je v zásadním rozporu s transparentním přístupem k zakázkám na Správě železniční dopravní cesty, obzvláště v situaci, kdy se jedná o největší výběrové řízení na Správě železniční dopravní cesty za poslední léta, a že žádám ministra Dobeše, aby v tomto duchu jasně sdělil, jakým způsobem bude v této věci postupovat. Děkuji za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/046schuz/s046173.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_46_01109
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 186 430 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy