Tiskové konference vlády ČR 22918


Tisková konference po zasedání vlády ve středu 23.5.2007 ze dne 23. května 2007


Zúčastněné osoby: Jana Bartošová, Mirek Topolánek, Miroslav Kalousek, Martin Bursík, Tomáš Julínek, Martin Říman, Kamil Houska, Jan Lopatka, Daniel Takáč


Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády, vítám i členy vlády, předsedu vlády pana Mirka Topolánka, ministra financí pana Miroslava Kalouska, ministra zdravotnictví pana Tomáše Julínka a ministra průmyslu a obchodu pana Martina Římana. Předsedovi vlády teď předávám slovo.

Mirek Topolánek (*1956) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já ještě vítám Martina Bursíka

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Také vítám místopředsedu vlády a ministra životního prostředí pana Martina Bursíka.

Mirek Topolánek (*1956) předseda vlády (délka 4 minuty )

    
Takže, do úvodu. Z těch protagonistů, kteří by dnes tady měli ještě být, omlouvám Petra Nečase. Já se pokusím nejdřív popsat poměrně plošně, k čemu jsme došli, a pak dám slovo, nebo dostanou slovo, jednotliví ministři, kterých se týkaly některé ty klíčové body. Myslím, že do úvodu je třeba říci, že to, což je asi zpráva, na kterou čekáte, že pro ten zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který jsme, samozřejmě, schválili, hlasovala vláda jednomyslně. To, jak jsme se k tomu dostali a jednotlivé detaily k tomu, se dostaneme dále. Myslím, že několik bodů bylo přerušeno spíše z důvodů technických. Z těch věcí, které jsme schválili, je to dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Měli jsme velké diskuse kolem zprávy o stavu lidských práv. Mám pocit, že jsme nakonec ten materiál přerušili. Schválili jsme analýzu pilotních projektů soukromého a veřejného sektoru, celou řadu materiálů, které předkládal ministr financí, schválili jsme rozdělení financí na vědu a výzkum objemově pro následující tři roky, detailně pro rok příští, a z těch věcí, které si myslím, že určitě byly zajímavé, byla diskuse o prodloužení těžby na dole Dolní Rožínka. Možná také diskuse o nadlimitních zásobách. Víte dobře, že jsme nuceni zaplatit za, řekl bych, činnost minulé vlády z tohoto titulu, po rozhodnutí Evropské komise. Hovořili jsme o koncepci vytvoření účetnictví státu, schválili jsme návrh plánu hlavních povodí a celá řada dalších bodů. Já se snažím najít ty, které by patřily mezi ty úplně zásadní. Přece jenom k tomu hlavnímu bodu, a to je návrh stabilizace veřejných rozpočtů, jako první etapě reformy, se sluší říci, že tak, jak jste sice mylně, nicméně, tak, jak proběhlo už minulý týden v té oblasti předkládané Tomášem Julínkem za resort zdravotnictví a v oblasti předkládané Petrem Nečasem za ministerstvo práce a sociálních věcí, žádné rozpory nebyly, a ty byly schváleny už minule. V oblasti, kterou předkládá Miroslav Kalousek, nechám to předložení jemu. Vyřešili jsme všechny problémy, všechny rozpory. Celý ten balík, který škoda, že tady nemám, který má asi 14-15 cm na tloušťku, má čtyři doprovodná usnesení, která se týkají věcí, které úzce souvisejí s touto stabilizační částí reformy. To první usnesení se týká diskuse o daňovém osvobození a odečitatelných položkách. Tady je jednoznačný úkol pro ministra financí – příští rok předložit nový zákon o dani z příjmu, jehož součástí bude, samozřejmě, řešení všech těch osvobození, odečitatelných položek, to je jasný úkol, který vlastně spadá do druhé etapy reformy společně s realizací druhé etapy důchodové reformy, zavedení negativní daně apod. Ta další usnesení jsou rovněž prováděcí, týkají se těch tří zákonů na zdanění uhlí, zemního plynu a elektřiny. Týkají se úkolu pro ministerstvo práce a sociálních věcí připravit do června příštího roku výnosovou neutralitu toho opatření. K těm daním nechám znovu Miroslavu Kalouskovi, aby popsal, k čemu jsme došli. Z těch věcí, o kterých já si myslím, že jsou důležité, já mám všechno. Já to nechám teď kolegům.

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Takže, předám slovo ministru financí, panu Miroslavu Kalouskovi.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka 2 minuty )

    
Já se pokusím být velmi stručný. Ono nešlo ani ne tak o rozpory, jako o několik možných variant řešení. Tak já jsem rád, že dnes vláda dospěla k těm konečným variantám. To, co se týká daní z uhlí, elektřiny a plynu, tak definitivní rozhodnutí, které vláda předloží Poslanecké sněmovně, je osvobození domácností od plynu a osvobození pevných paliv pro kogenerační jednotky, pro domácnosti plynu, samozřejmě, také, tam, kde jsou kogenerační jednotky. Nejsou osvobozeny domácnosti od pevných paliv a zůstává osvobození pevných paliv pro výrobu elektřiny, protože pak je zdaňována elektřina, takže, nepřistupujeme k tomu dvojímu zdanění, že by nejprve bylo zdaněno uhlí pro výrobu elektřinu a potom ještě elektřina. To je definitivní návrh, který vláda předkládá do Poslanecké sněmovny. Vláda také vzala na vědomí můj audit o celé řadě více než stovky výjimek - 77 osvobození od daně u daně z příjmu fyzických osob a 42 u daně z příjmu právnických osob, u kterých by měla být vedena široká odborná i politická diskuse. Shodli jsme se na tom, že do nového zákona o dani z příjmu, nikoli cestou novel, který je dlouhodobě na ministerstvu financí diskutován a připravován tak, aby mohl vstoupit v platnost nejpozději k 1.1.2010 se promítnou připomínky z té odborné diskuse. Vláda mně dnes uložila, že ho ministr financí předloží již v příštím roce. To si myslím, že z těch zásadních daňových otázek je to asi vše. Víte z médií, že došlo k politické dohodě o tom, že zůstanou osvobozeny režijní jízdenky pro zaměstnance veřejné hromadné dopravy, to je takové vděčné mediální téma. Já tu politickou dohodu respektuji a podporuji. Ocenil jsem guvernéra ČNB, že nepožadoval pro zaměstnance ČNB nějaké ty režijní bankovky.

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, nyní má slovo místopředseda vlády a ministr životního prostředí pan Martin Bursík.

RNDr. Martin Bursík (*1959) místopředseda vlády a ministr životního prostředí (délka 2 minuty )

    
Dobrý den. Já bych ještě dokončil ten úvod, kdy pan premiér zmínil doprovodná usnesení, že jsou čtyři, ale popsal podrobněji pouze dvě. To třetí doprovodné usnesení se týká uložení úkolu panu ministru financí, aby se obrátil na Evropskou komisi a požádal, a vlastně předal návrh na doplnění celního sazebníku o kód, který bude zahrnovat pevná paliva z rostlinné biomasy. My jsme měli tu největší vůli zvýhodnit vytápění peletami z rostlinné biomasy, ale protože to je technologie nová a Evropská komise ještě nezná kód celního sazebníku, tak je potřeba nejprve ten kód vytvořit, aby pak bylo možno přiřadit toto palivo do nižší sazby DPH. A stejně tak pan ministr financí za ČR požádá o výjimku, aby mohly být přeřazeny technologie, které vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů – solární kolektory, tepelná čerpadla, kotle na různé typy biomasy, aby byly přeřazeny do nižší sazby DPH. To čtvrté doprovodné usnesení se týká úkolu pro ministra zemědělství ve spolupráci s životním prostředím, vypracovat program podpory čistých a vysokoprocentních biopaliv, který také budeme muset předkládat do Bruselu. A k tomu shrnutí té debaty okolo ekologické daňové reformy, která je součástí toho reformního „batohu“, k tomu nelze říci než-li to, že vláda se konsensuálně shodla na tom, že bude uplatněna výjimka ze zdanění zemního plynu pro vytápění domácností, ze zdanění tepla, které je vyrobeno v kombinované výrobě elektřiny a tepla, ze zdanění tepla z obnovitelných zdrojů energie, a jsou tam další výjimky, které se týkají železniční a městské dopravy, která využívá elektřinu, a také byla zachována vlastně nulová sazba daně pro stlačený zemní plyn v dopravě. Čili, toto je závěr jednání vlády o ekologické daňové reformě.

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, předávám slovo ministru zdravotnictví panu Tomáši Julínkovi.

MUDr. Tomáš Julínek, MBA (*1956) ministr zdravotnictví (délka minuta )

    
Dobrý den. Tak, jak už řekl pan premiér, s tou částí pro zdravotnictví už dnes nebylo hýbáno a byla schválena v podstatě na minulé vládě. Chci zdůraznit, že ten návrh, když byl vypracován, tak chtěl udržet, přinejmenším, dva principy. A ten jeden princip je posílení solidarity zdravých s nemocnými. To je ten princip, kdy říkáme, pojďme si připlatit, nebo platit poplatky na běžnou péči, na běžné ošetření, a pojďme šetřit prostředky z veřejného zdravotního pojištění, abychom je mohli věnovat bezpečně na léčení lidí, kteří mají vážné choroby, a aby oni nebyli vyloučeni ze systému kvůli nedostatku peněz v systému. A druhý princip, který je důležitý, je stabilizační efekt. Nedovedu si představit, že by peníze pro rok 2008 ve zdravotnictví poklesly. Musí tam být stabilní prostředí, protože je důležité pro přijetí dalších reformních zákonů, které pro rok 2008 čekáme. Z tohoto hlediska jsem rád, že ten návrh byl takto přijat s těmi všemi poznámkami a připomínkami z minulé vlády.

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji. Já, ještě než budeme pokračovat, musím omluvit předsedu vlády pana Mirka Topolánka, který zahajuje oficiální návštěvu Královéhradeckého kraje. Omlouvám se a předávám slovo ministru průmyslu a obchodu panu Martinu Římanovi.

Ing. Martin Říman (*1961) ministr průmyslu a obchodu (délka do minuty )

    
Děkuji, dobrý den. Já k jednomu bodu, který jsem předkládal. Vláda, na základě mého návrhu, rozhodla o prodloužení těžby uranu na dole Dolní Rožínka v kraji Vysočina na dobu neurčitou, respektive po dobu, kdy bude tato těžba ekonomicky výhodná. To znamená, obejde se jakkoliv bez dotací státu.

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji. Teď je prostor pro vaše dotazy. Prosím, televize Nova.

Kamil Houska televize Nova (délka minuta )

    
Dobrý den, já bych měl dvě otázky, jestli dovolíte. Jednak by mě zajímalo, pane Římane, vy jste ještě ráno říkal, že máte velký problém s tím, aby byl zvýhodňován plyn. Mě by zajímalo, jak jste se s tím smířil, jestli to pro vás není zklamání, že nakonec došlo k tomuto, řekněme, kompromisu. A pak by mě zajímalo, jestli budete chtít vyjednávat s panem poslancem Hovorkou, to je otázka na vás, protože on vlastně včera řekl, že pokud to takto projde, tak, že tu reformu nepodpoří. Tak, jestli se třeba chystáte s ním nějak jednat a přemlouvat ho. A jestli dovolíte jenom poslední drobnost, když jste mluvili o těch režijních jízdenkách, změnilo se třeba něco ve stravenkách, protože odboráři dříve o tom mluvili jako v balíku, tak, jestli tam došlo k nějaké změně. Děkuji.

Ing. Martin Říman (*1961) ministr průmyslu a obchodu (délka do minuty )

    
Tak, já snad začnu. To je velmi jednoduché. Každý musel ustoupit a výsledek je takový, jak říkal pan premiér – vláda hlasovala jednotně.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka minuta )

    
Já, jestli dovolíte, byť tady není zastoupen předseda mé politické strany, tak zopakuji svoji oblíbenou větu, že vláda je složena ze tří koaličních subjektů, tzn. ze tří politických stran a je věcí diskusí v našich poslaneckých klubech, pan Hovorka je členem našeho poslaneckého klubu, abychom zaujali k tak zásadnímu návrhu vlády své společné stanovisko. Takže, pan ministr zdravotnictví se svými návrhy, samozřejmě, bude chodit k nám do klubu, ale ta politická diskuse se snahou vygenerovat společné stanovisko, je problémem KDU-ČSL tak, jako Strana zelených musí najít své společné stanovisko, tak, jako ODS musí najít své společné stanovisko. Já jsem v tomto ohledu optimista. Okomentoval jsem ty „režijky“, protože vím, že jsou mediálně vděčné, takže jsem vás seznámil s tou dohodou, kterou uzavřel předseda vlády s předsedou železničních odborů. Znovu opakuji, tu dohodu respektuji a podporuji. A k žádným jiným změnám v oněch mediálně vděčných osvobozeních nebo odečitatelných položkách nedošlo.

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Ještě doplní ministr zdravotnictví pan Tomáš Julínek.

MUDr. Tomáš Julínek, MBA (*1956) ministr zdravotnictví (délka do minuty )

    
Já bych to lépe neřekl, takže, nemám co dodat k tomu, co řekl ministr financí.

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Dobře, děkuji. Další dotaz, prosím.

Jan Lopatka Reuters (délka minuta )

    
Dobrý den, mám otázku pro pana ministra financí. Když vláda poprvé prezentovala reformu, tak uváděla některá čísla ohledně škrtů mimo mandatorní výdaje, ke kterým bude muset dojít a od té doby přece jenom docházelo v těch návrzích k některým změnám. Já bych se chtěl zeptat, jaká jsou ta čísla, kolik vláda bude muset šetřit jak v mandatorních, tak v nemandatorních výdajích v těch následujících třech letech, aby dosáhla toho cíle, který má pro deficit veřejných financí? To je jedna otázka. Potom mám ještě jednu, jestli mohu, a to je, jestli v tom finálním návrhu je něco, co vychází vstříc panu poslanci Tlustému, nebo jestli se mu snažíte vyjít vstříc alespoň tím způsobem, že chcete debatovat o těch různých výjimkách z daňové povinnosti, které má předložit ministerstvo financí příští rok? Děkuji.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka minuta )

    
Děkuji za otázky. Ty změny, ke kterým došlo nejsou změny nikterak dramatické, takže, platí čísla, která jsme zveřejňovali v Jaltě. To, co bylo schváleno v legislativní oblasti, znamená proti autorovi, vy používáte slovo úspora, já bych spíš řekl nižší výdaje nebo lepší bilance oproti autonomnímu vývoji, kdyby se nestalo nic. Takže, oproti autonomnímu vývoji, kdyby k žádným legislativním změnám nedošlo, tak legislativa se promítne v té bilanci 32 miliardy a vláda musí, aby dodržela schodek do 3 %, ještě oproti autonomnímu vývoji, tedy střednědobému výhledu z roku 2006, ušetřit na fakultativních výdajích ještě dalších 15,5 miliardy Kč. Ta čísla jsou tohoto typu. Co se týče návrhu jakéhokoliv poslance, jsem připraven diskutovat s jakýmkoliv poslancem. Platí ona věta, kterou jsem tady řekl před chvílí o panu poslanci Hovorkovi. Vláda je složena ze tří politických subjektů a já, samozřejmě, v té oblasti, za kterou odpovídám, nejprve chci slyšet, co je programem a požadavkem ODS.

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, další dotaz, Česká televize.

Daniel Takáč ČT (délka do minuty )

    
Dobrý den. Já bych to přece jenom, kdyby to pan ministr trošičku upřesnil. Vy ty návrhy pana Tlustého znáte, ty jsou dost konkrétní, tedy, můžete konkrétněji se vyjádřit k tomu, jestli něco z toho je do toho zpracovatelné? To už není jenom obecná výhrada, mně se to nelíbí.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka 2 minuty )

    
Já myslím, že jsem na otázky ten návrh komentoval celkem poctivě. Vy jste komentovali ta návěští, kterými ten návrh byl komentován, a to jsou návěští, se kterými všichni souhlasíme, všichni chceme daně zjednodušit, všichni chceme podpořit střední třídu. Nicméně, pak když se tomu návrhu věnujete podrobně, tak zjistíte, že daňovou správu komplikuje, že prudce rozšiřuje počet osob, které by musely vyplňovat daňové přiznání oproti stávajícímu stavu. To znamená, že ten návrh to nezjednodušuje, ale komplikuje jak občanům, tak daňovému správci. Ten návrh, který by měl podpořit střední třídu, je návrhem, který odstraněním slev na dani na děti znamená největší nárůst zdanění pro rodiny s dětmi od roku 1989. Nejenom vysoko nad vládní návrh, který předkládáme my, ale, samozřejmě, většiny rodin, těch vysokopříjmových nikoliv, ale většiny rodin s dětmi zdaňuje víc, nikoliv než jenom vládní návrh, ale než současný stav, což si nemyslím, že podporuje střední třídu. Takže, tam je zásadní rozpor mezi deklarovanými cíli a skutečným obsahem. A ptáte-li se, co mě z toho návrhu zaujalo jako velmi dobrý nápad, tak je ono řešení odpisů tzv. poolem, který je v návrhu pana poslance Tlustého. Ten návrh je zajímavý a ten jsme, samozřejmě, kdykoliv ochotni převzít do té či oné novely nebo do nového zákona o dani z příjmů, to je poměrně už dlouho diskutovaná otázka tří odpisových skupin – 50, 100, 200 měsíců. To si myslím, že je velmi dobrý a zajímavý nápad.

Jana Bartošová tisková mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, další dotaz. Nikdo nemá další dotaz? Takže vám děkujeme za pozornost a nashledanou.

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-zasedani-vlady-ve-stredu-23-5-2007-22918/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/22918
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 281 028 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy