Tiskové konference vlády ČR 74714


Tiskový brífink po jednání vlády, 28. července 2010 ze dne 28. července 2010

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Martin Kupka, Miroslav Kalousek, Petr Nečas


Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka 5 minut )

    
: Dobrý podvečer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády ČR. Prosím na úvod slovo předsedy vlády Petra Nečase. Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda ČR dnes trošku změnila svůj původně plánovaný program, který měla. My jsme projednali návrh zákona, kterým se mění zákon o krmivech, jak bylo předpokládáno, stejně návrh nařízení, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, což byly dva nejzásadnější body, které jsme dneska projednávali. Potom vázání rozpočtových prostředků, ale toto považuji za stěžejní body našeho dnešního programu, my jsem se dohodli, že body, které byly původně zařazeny do programu, které se týkají povodňových škod, tak že jako komplex projednáme na příštím jednání vlády. I proto, že dnes jsme hodně projednávali co se do výdajů státního rozpočtu nepustí, takže současně předtím kdybychom projednávali, jestli tam pustíme nějak=é miliardy navíc, tak by to mohlo vytvářet třeba i nežádoucí nálady některých členů vlády. Co považuji za důležité je, že jsme dnes potvrdili to, že tato vláda má být vládou rozpočtové odpovědnosti, tedy vládou, která se staví velmi zodpovědně k veřejným rozpočtům, vládou, vědomou si že musíme tuto situaci řešit okamžitě, na nic nečekat. Nebát se sáhnout k opatřením, které řeší i státní rozpočet na rok 2010. My musíme, chceme-li být důvěryhodnou vládou a potažmo i zemí, tak tyto kroky činit okamžitě. Pokud bychom nic neudělali, tak v letošním roce by deficit veřejných financí překročil 5,3 % HDP, což byla deklarovaná čísla v rámci konvergenčního programu. Zřejmě by bez zásahu vlády při stavu její pasivity by překročil 5,8 % HDP. Proto dnes byl přijat návrh, který skutečně naplňuje to, že jsme vládou rozpočtové odpovědnosti, tento návrh předložil pan ministr financí. Ministerstvo financí na základě aktuálních analýz nepříznivého stavu příjmové strany rozpočtu pro letošní rok , proto, aby ten deficit nedosáhl těch 5,8 % HDP tak nevrhlo vládě, aby byly vázány výdaje kapitol v celkové výši zhruba 10,2 miliardy korun a vázání výdajů kapitol státní dluh a všeobecná pokladní zpráva ve výši dalších 1,8 m,Iliady. Já chci zdůraznit, že se jedná o vázání výdajů, čili nejedná se o rozpočtové škrty, vázání znamená jakési zmražení těchto výdajů s tím, že současně byly sníženy vybrané nároky z nespotřebovaných výdajů o polovinu, to je na celkovou výši asi 4 miliardy korun a také byly omezeny výdaje na ekologické škody o 5 miliard. Chci zdůraznit, že toto opatření je specifické, protože se na rozdíl od výše uvedených nepromítá do deficitu státního rozpočtu. To vázání výdajů, jak bylo předloženo, tak se nebude týkat sociálních mandatorních výdajů a výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti, protože u sociálních a mandatorních výdajů je jejich výše dána zákony a bez legislativní úpravy nejdou tyto prostředky měnit a nebudou se také týkat výdajů krytých příjmy z EU nebo finančních mechanismů a také se nebudou týkat kapitoly operace státních finančních aktiv. S tím, že realizace navržených opatření pomůže zabezpečit deficit veřejných rozpočtů v letošním roce na úrovni 5,3 % HDP. Dohodli jsme se také, a je to součást usnesení, že nejpozději s projednáváním rozpočtu na rok příští připraví ministerstvo financí analýzu přijatého opatření v jednotlivých resortech a také připraví aktualizaci příjmové a výdajové strany rozpočtu na letošní rok, aby vláda v souvislosti se schvalováním návrhu státního rozpočtu na rok 2011 mohla přijmout definitivní podobu vázání těch prostředků v závislosti na aktualizaci těch dat a údajů o kterých jsem mluvil do konce letošního roku. Tolik tedy k tomuto bodu a já poprosím pana ministra financí, aby mne doplnil.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka 2 minuty )

    
Ono už není mnoho co říci, pan premiér byl velmi vyčerpávající. Ale přesto rád dodám, že jsme jako předkladatel toho materiálu nesmírně rád, že ho dnes vláda přijala, protože bez tohoto rychlého kroku by nebylo možné garantovat udržení schváleného deficitu 5,3 %, a čím později by se taková opatření přijímala, tím menší časový prostor by byl pro úsporná opatření, tím by byly obtížnější až nerealizovatelné. Pochopitelně, když ministr financí něco takového chce po svých kolezích, tak je opravu nepopulární, takže já si hodně vážím podpory předsedy vlády, díky které tento návrh byl nakonec jednomyslně přijat. A je potřeba dodat, že tak jak jsme ho předkládali, tak jsme to dělali s respektem k politickým rozpočtovým prioritám schváleného návrhu, my jsem s výjimkou oněch výdajů, které předurčuje zákon krátili všem stejné procento, čímž ony priority jsou zachovány a pochopitelně při projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2011, kdy vláda bude definovat své priority v novém rozpočtu, se k tomuto materiálu může zase vrátit a pověřila mne,abych také předložil aktualizaci oněch příjmů. Existuje teoretická možnost, které nevěřím, že by to mohlo být trochu lepší, pokud by bylo, mohly by být některé prostředky rozvázány, nebo mohou být zavázány na úkor jiných výdajů, to znamená, že ta definitivní aktualizace udělá-li se při projednávání státního rozpočtu, tak to dává svou hlubokou logiku. Ale to že dnes to bylo schváleno a že dnes je zafixováno řešení oněch 20 miliard příjmů, to je pro další hospodaření rozpočtu 2010 klíčové a jsem velmi rád.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím, prostor pro vaše otázky. ČTK.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
Základ přijatého návrhu je takový, že nikdo nemůže být plně spokojen, protože nikomu se nelíbí škrtání v rozpočtové kapitole, zvláště pokud sahá na mandatorním výdaje v oblasti personálních výdajů. Na druhé straně, toto usnesení bylo schváleno vlastně s původními čísly, tedy u resortu ministerstva vnitra je vázáno asi 1,2 miliardy, s tím, že právě ten krok, který jsme učinili a sice, že do konce září předložíme analýzu dopadů, včetně dopadů těch kapitol, které byly jejich nositeli nejvíce zdůrazňovány, plus aktualizaci příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu a to nám současně se schválením návrhu rozpočtu umožní přijmout definitivní podobu vázání těchto výdajů do konce roku.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka do minuty )

    
: Smím-li k tomu dodat jednu větu, my jsme skutečně navrhli krátit všem úplně stejně. Je jistým objektivním faktem, že jinak se ta úsporná opatření dělají v kapitolách, které jsou mimořádně personálně náročné, kde personální náklady tvoří 70-80 %, jinak se dělají v kapitolách, kde ty personální nálady jsou mnohem nižší, protože úsporná opatření v personálních nákladech mají svou setrvačnost a nepromítnou se bezprostředně. Toto je objektivní fakt a ten vláda, uzná-li za vhodné, může při projednávání rozpočtu částečně zohlednit. V tom je jedna z možností onoho řešení.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Co považuji za důležité a co bych chtěl ocenit u všech svých kolegů, že dnešní jednání vlády nebylo jednáním vlády, která je složena ze tříá stran, ale jednání vlády, kde bylo 14 resortních ministrů, kteří jako prioritu mají společnou politiku a plnění koaličního programu, to považuji za klíčové.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím, Aktuálně.cz.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka 2 minuty )

    
Tak já začnu tou druhou částí otázky, já to považuji za výsledek velice kvalitní a špičkové práce ÚOOZ a jeho šéfa pana Šlachty, myslím, že to ukazuje že je to člověka na svém místě a změny, které proběhly v uplynulých 4 letech v policii budou přinášet další pozitivní výsledky, jak je přinesly v tomto případě, protože to zadržení bylo děláno díky úzké kooperaci mezi švýcarskou policií aq tímto specializovaným útvarem Policie ČR. Co se týče vydání, tady budou učiněny všechny nezbytné právní kroky, nicméně, v tuto chvíli specifikovat kdy a jak to vydání bude realizováno, to by bylo nekorektní od kohokoliv z nás, kdybychom k tomu něco říkali, protože to velmi úzce souvisí i s prací státních zastupitelství, prokuratur, soudů a podobně a tím, že Švýcarsko není členem EU, tak se mohou objevit některé procedurální záležitosti, které netušíme zatím, nerad bych tedy vydával silná prohlášení, ale je evidentní, že správný krok je po zadržení udělat vše proto, aby stanul v ČR před soudem a byl souzen tady v ČR. Co se týče metodiky, chtěl bych zdůraznit to co řekl pan ministr, že ten návrh jak byl předložen, je naprosto korektní, férový a spravedlivý vůči všem ministerstvům, je to stejná metoda a rovný metr na všechny, ale s tím, že ano, jsou resorty, které mají nižší objem sociálních výdajů a naopak vysoký objem výdajů personálního charakteru, čili mra dopadu může být rozdílná, my se rozhodli neměnit metodiku, i když jsme diskutovali jiné návrhy pracovně, ale nakonec jsme se rozhodli přijmout tento návrh ministerstva financí s doplňkem o kterém jsme mluvil, tedy společně se schválením rozpočtu ministerstvo připraví aktualizace o kterých jsme mluvil a na základě těch vláda rozhodne o definitivní podobě struktury vázání těchto prostředků.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka do minuty )

    
Vláda nemá pravomoc vůči Senátu, ombudsmana, Ústavního soudu. Může jít a to je součástí usnesení, mít naléhavé doporučení vůči správcům těchto kapitol, předpokládám, že se rovněž cítí být zaměstnanci státu a součástí veřejných rozpočtů.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím poslední dotaz, ČT.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka minuta )

    
naprosto ne. To co se dnes rozhodlo znamená, že dnes jsou ty prostředky zavázány. Od zítřka je nelze utrácet, dnes jsou zavázány. Ten materiál, jak byl předložen, já si nehraji a nemohu si hrát na to, že je to důsledný analytický materiál. To byl prostě korektní účetní materiál, který dal stranou všechny výdaje, které jsou ze zákona a z toho zbytku odebral 2,5 %. Nic víc, nic méně. Nemáte-li ani týden času a my jsme neměli, nemůžete do toho promítnout žádná systémová řešení a žádná ani není čas. Mohou se udělat opravu pouze účetní škrty, na základě dnešní prognózy, tedy z 30.6., za měsíc budeme mít aktualizovanou prognózu příjmů, tedy budeme vědět lépe, zda ten vývoj je skutečně takový jak se dá očekávat či může být o něco lepší a můžeme diskutovat o tom, zda v některých náročných kapitolách vláda s vázáním těch prostředků nějak pozmění je ve vazbě na rozpočet na rok 2011. Můj návrh nijak neměnil priority Fischerovi vlády a bývalé sněmovny, on je respektoval. Při projednávání rozpočtu na rok 2011 už mohou být promítnuty i politické rozpočtové priority Nečasovy vlády.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím, tak tedy ještě poslední, prémiová otázka. Radiožurnál.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
: Já si dovolím menší opravu, my jsme svolali jednání K9 dávno předtím než někdo mohl tušit, že vznikne problém kolem tohoto materiálu. To znamená, že nepředpokládám, že budeme tuto záležitost dále řešit. Jenom, abych možná prozradil z kuchyně dnešních jednání, ano, je skutečností, že tento bod vázání byl v určitém okamžiku přerušen a sešla se K6, tedy předsedové stran plus jeden na jednání v mé kanceláři a na základě tohoto jednání bylo nakonec nalezeno řešení, které dnes bylo schváleno vládou. K9 už se k tomu nemusí vracet a my jsme dlouhodobě plánovali toto setkání K9 kvůli tomu, že se chystá nový rozpočet na příští rok. Je dobré si říci několik slov. Bude hlasování o důvěře, od začátku září se rozběhne standardní harmonogram práce sněmovny. Je tu celá řada dalších záležitostí. I v průběhu srpna zasedá Senát, i tady bychom měli zkombinovat některé postupy. Toto byl důvod, proč K9 se sejde. Nebylo to tak, že to bylo svoláno kvůli materiálu. O svolání jsme rozhodli minulý týden, ještě předtím než ten materiál byl distribuován na jednotlivá ministerstva.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
: Tolik tedy dnešní tisková konference po jednání vlády. Jednání K9 začíná v 18:00, avizovali jsme tiskovou konferenci po jednání K9, takže můžete setrvat do skončení jednání. Děkujeme za pozornost.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskovy-brifink-po-jednani-vlady--28--cervence-2010-74714/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/74714
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy