Jednání výborů PSP 3500-28-20190515


VýborHospodářský výbor
Datum jednání15. května 2019
Číslo jednání28
Zápis z jednání
        
Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2019 8. volební období ZÁPIS z 28. schůze hospodářského výboru, která se konala dne 15. května 2019 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1 místnost č. 306 Přítomni: Jan Bauer, Petr Dolínek, Milan Feranec, Radim Fiala, Martin Jiránek, Marian Jurečka, Leo Luzar, Květa Matušovská, Monika Oborná, Petr Pávek, Ondřej Polanský, Pavel Pustějovský, Pavel Staněk Omluveni: Ivan Adamec, Jan Birke, Jiří Bláha, Pavel Juříček, Jiří Kohoutek, Martin Kolovratník, Roman Kubíček, Helena Langšádlová, Vojtěch Munzar, Patrik Nacher, Zuzana Ožanová PROGRAM: 1) Schválení programu schůze Schůzi výboru zahájil a řídil předseda Radim Fiala, na úvod přečetl omluvy; v návaznosti na ranní poradu vedení HV navrhl z programu vyřadit bod 14 (Airbnb) – hlasování o upraveném programu: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 2) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony – sněmovní tisk 207 Návrh zákona stručně uvedl náměstek ministryně spravedlnosti Michal Franěk; zrekapituloval, čeho se tato novela týká a proces její přípravy. Zpravodaj Petr Pávek – HV není garančním výborem (ÚPV) – dohoda s předsedou ÚPV Bendou, aby se tímto návrhem HV zabýval; okomentoval PN posl. Bartoška – dává volnost při definování stanov byt. družstev (PN vč. odůvodnění + stanovisko MSp viz http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&td=22&cu=28) – tento PN podpořil. V rozpravě dále vystoupili: Marian Jurečka – rovněž krátce okomentoval podaný PN – návrh je logický, konzultován se zástupci byt. družstev; byt. politika je spíše záležitostí MMR; dal ke zvážení podporu tohoto PN, osobně PN podpořil; Leo Luzar – výhrady k druhé části PN (počítá se s tím, že družstevník = vlastník bytu); věnoval se obecně fungování a problémům BD; druhá část PN – přílišná vůle pro samosprávy BD – PN k diskusi, ale v této podobě ho nepodpořil; Michal Franěk – vyjádřil se k diskusi a k PN; okomentoval negat. stanovisko MSp; ve specif. oblastech by stanovy BD měly mít přednost před zákonem; uvedl dílčí nedostatky PN (např. výpočet v případě některých způsobů zániku členství v BD, dvojí započítávání totožných pohledávek); Petr Pávek – uvedl, že chápe námitky MSp i posl. Luzara – otázka vnitř. osob. nastavení („diktát“ vs. liberální přístup), BD jsou samosprávné korporace; situaci přirovnal k obcím (mohou si schvalovat vyhlášky upravující jejich potřeby); Leo Luzar – poznamenal, že „diktát“ družstva je mnohem větší, než zákona (vnitřní vztahy); Michal Franěk – zopakoval stanovisko MSp, praktická úskalí návrhu; Petr Pávek – krátce se vyjádřil ke způsobu rozhodování BD (určují stanovy); PN i přes negat. stanovisko MSp podpořil. Na závěr rozpravy zpravodaj Petr Pávek navrhl hlasovat o PN posl. Bartoška dvěma hlasováními a poté o závěrečném usnesení HV. Hlasování: 1. PN posl. Bartoška (body 1 a 2): 3 pro, 0 proti, 7 se zdrželo – návrh nebyl schválen; 2. PN posl. Bartoška (body 3 a 4): 3 pro, 0 proti, 7 se zdrželo – návrh nebyl schválen; 3. závěrečné usnesení HV: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení č. 180 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=156502). 3) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 420 Návrh zákona uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko; konstatoval, že na HV bylo podáno pět PN; poděkoval za úzkou spolupráci s předkladateli PN, proběhla diskuse na podvýborech; krátce okomentoval PN a stanoviska MPO – viz http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&td=22&cu=28. Zpravodaj Martin Jiránek shrnul průběh projednávání této novely; komplex. PN č. 1 – připraven ve spolupráci s MPO, ČTÚ, APMS (pokud bude schválen, nahradí ST 420 a další PN směřovat k tomuto komplex. PN); vyjádřil se k dalším PN – PN č. 5 (zavedení sankcí za porušení nařízení EU č. 1971) – podán na HV po termínu, vedení HV rozhodlo o stáhnutí tohoto PN z projednávání na HV; PN č. 2 (kompetence ČTÚ) rovněž stažen (fin. verze je v jednání); zrekapituloval – k hlasování komplex. PN č. 1 a PN č. 3 a 4 předsedy Fialy. V rozpravě dále vystoupili: Radim Fiala – vrátil se k ranní poradě vedení HV a k PN, který byl podán po termínu (nebyla řešena podstata PN, s tou souhlas), odmítli založit precedens – podávání PN po schváleném termínu a jejich projednávání na HV, čistý postup – načtení ve druhém čtení; svůj PN č. 3 stáhl (vracení kreditu, nesouhlas MPO); vyjádřil se k ost. PN – ke komplex. PN: má být prospotřebitelský, některé záležitosti ale k polemice, retroaktivní, možné ztížení přístupu 4. operátora na trh; k PN č. 4: neutrál. stanovisko MPO, lhůta zániku smlouvy počítána od násl. prac. dne (pokud nebude na HV schválen, avizoval jeho načtení ve druhém čtení); Leo Luzar – poděkoval za připravený komplex. PN; možné zneužití informace při změně operátora – ústní uzavírání smluv (po telefonu), chybějící zpětná vazba, dvoufázové ověření záměru změnit operátora; zmínil levnější data v okolních státech – problém se stáv. operátory, hájí své území, uvolnění území pro EU (konkurence); Martin Jiránek – na podvýboru toto projednáváno nebylo, dotaz na předsedu ČTÚ – jak toto ošetřit; Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ – mění se systém přenositelnosti (přejímající poskytovatel má povinnost ověření, žádost by měla obsahovat ident. údaje osoby); popsal souč. proces při přenášení tel. čísla (prostř. SMS zaslána informace + kód – toto funguje); problém s telekom. šmejdy – door to door prodej zaměřený na seniory – úřad dokázal rychle zasáhnout (vydáno několik pokut), následně po konzultacích změna – zpětné telef. ověření; je v zájmu nového operátora udělat si ověřovací proces; Leo Luzar – požádal ČTÚ o informování operátorů ohl. min. nutných podkladů pro ověření vůle (pro všechny stejné); Petr Očko – ceník. ceny mobil. dat v ČR jsou nepřiměřeně vysoké – je třeba to řešit, tento návrh je jedna z cest (ale není jediná) – snadnější vstup nového operátora; probíhá příprava aukce; kroky k regulaci velkoobch. trhu mobil. služeb; toto může trh změnit i bez dalších legisl. změn; Jan Bauer – kritizoval, že návrh neprošel vnějším připomín. řízením – nakonec ještě komplet. změna prostř. komplex. PN; požádal o informaci, zda PN týk. se ČTÚ bude dopracován a načten ve druhém čtení (M. Jiránek – ano); vyjádřil svůj názor na PN posl. Nachera, který byl podán po termínu – požádal o respektování pravidel HV, jinak hrozí chaos při schvalování; Milan Feranec – přenositelnost čísla – popsal osob. zkušenost, elektr. vyřízení, podstata změny – vše vyřídí přejímající operátor, pro zákazníka jednoznačné plus; Jaromír Novák – přimluvil se za schválení PN č. 5 (nyní stažen) – technikálie, zavedení sankce za nedodržování evr. nařízení (platné od 15/5, snížení stropů pro volání v rámci EU); Radim Fiala – zopakoval důvod stažení PN – dodržování stanovených pravidel, bude načten ve druhém čtení; Martin Jiránek – krátce se vyjádřil se k PN týk. se sankcí. V podrobné rozpravě zpravodaj Martin Jiránek navrhl proceduru hlasování – 1. PN č. 1 (komplex.), 2. PN č. 4, 3. závěrečné usnesení HV. Hlasování: 1. procedura: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – schválena; 2. PN č. 1 (komplex): MPO + zpravodaj souhlas – 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schválen; 3. PN č. 4 (R. Fiala): MPO neutrální, zpravodaj nesouhlas – 3 pro, 2 proti, 4 se zdrželi – neschválen; 4. závěrečné usnesení HV: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 181 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157722). 4) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 409 Návrh zákona stručně uvedl náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva; zopakoval podstatu této novely – zavedení elektr. dáln. známek (videotolling); vypořádání PN bylo dle stanoveného harmono-gramu na HV doručeno (viz http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&td=22&cu=28). Zpravodajka Květa Matušovská uvedla, že na HV bylo podáno celkem 11 PN – posl. Juříčka, Kolo-vratníka a Munzara. V rozpravě vystoupili: Pavel Pustějovský – okomentoval PN posl. Kolovratníka se souhlas. stanovisky MPO (viz vypořádání PN); s těmito PN se ztotožnil, vzal je za své a požádal o podporu; Jan Bauer – snížení čas. poplatku pro vozidla na zemní plyn a bioplyn – proč pouze tyto dvě technologie (PN posl. Munzara – týkalo by se i LPG a ost. technologií do 95 g/km); Jakub Kopřiva – posl. Munzarovi byla poskytnuta legtech pomoc při zpracování PN, nebyla ale garantována podpora PN ze strany MD; uvedl důvody nesouhl. stanoviska MD: strategický důvod – rozpor s Národním akčním plánem čisté mobility, ekonomický důvod – velký počet vozidel na LPG, výrazný pokles příjmů, praktický důvod – není možné při kontrole na silnici zjistit množství CO2 v emisích (není uvedeno v TP). V podrobné rozpravě zpravodajka Květa Matušovská navrhla proceduru hlasování – PN posl. Kolovratníka (A-E) se souhl. stanovisky jedním hlasováním, PN s nesouhl. stanovisky jednotlivě. Hlasování: 1. procedura: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – schválena; 2. PN A-E posl. Kolovratníka: MD + zpravodajka souhlas – 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – schválen; 3. PN posl. Juříčka: MD + zpravodajka nesouhlas – 0 pro, 4 proti, 5 se zdrželo – neschválen; 4. PN posl. Kolovratníka: MD + zpravodajka nesouhlas – 1 pro, 4 proti, 4 se zdrželi – neschválen; 5. PN I. posl. Munzara: MD + zpravodajka nesouhlas – 2 pro, 4 proti, 3 se zdrželi – neschválen; 6. PN II. posl. Munzara: MD + zpravodajka nesouhlas – 1 pro, 5 proti, 3 se zdrželi – neschválen; 7. PN III. posl. Munzara: MD + zpravodajka nesouhlas – 1 pro, 5 proti, 4 se zdrželi – neschválen; 8. PN IV. posl. Munzara: MD + zpravodajka nesouhlas – 1 pro, 5 proti, 4 se zdrželi – neschválen; 9. závěrečné usnesení HV: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení č. 182 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157836). 5) Problematika lesní kalamity (kůrovec) – informace MD a MPO Bod uvedl předseda Radim Fiala – zařazeno na program HV v návaznosti na usnesení PS č. 542 ze dne 6. března 2019. Za MD přednesl stručnou zprávu náměstek ministra dopravy Ladislav Němec – meziresort. tým na MZE za účasti dalších resortů; stěžejní otázka pro MD – infrastruktura a přeprava kalamit. dřeva (žel. i siln. doprava) – viz zpráva MD o situaci http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&td=22&cu=28. Za MPO zprávu přednesl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl – kroky MPO mají dopad především na zpracující průmysl (v tomto případě na dřevozpracující) – viz zpráva MPO o situaci – http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&td=22&cu=28. V diskusi dále vystoupili: Jan Bauer – dotaz, jak se dále vypořádat s tímto bodem; Marian Jurečka – nebylo šťastné, že vedení PS rozhodlo o přidělení všem výborům; dnes proběhlo 1,5 hod. podrobné projednávání na ZEV za účasti všech dotčených resortů, bylo přijato usnesení; dle jeho názoru se PS prostř. ZEV s problematikou vypořádala; Radim Fiala – k diskusi, zda HV přijme nějaké usnesení; Marian Jurečka – vyjádřil se k usnesení ZEV, které bylo na jeho návrh schváleno; krátce vysvětlil; ze str. MPO – navýšení podpory spalování štěpky (motivace pro nákup strojů); Vladimír Bärtl – podrobně popsal situaci týk. se výroby štěpky ve vztahu ke změně vyhlášky; Jan Bauer – požádal o zaslání materiálů od všech dotčených ministerstev. 6) Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 250 Návrh zákona předložila senátorka Jitka Seitlová; příprava návrhu probíhala téměř rok; konzultace s MPO, HK ČR; jde o malou novelu EZ; cílem je odstranění nespravedlnosti plynoucí pro vlastníky nemovitostí, na kterých jsou distribuční prvky elektroenerg. soustavy; nepřiměřená povinnost pro vlastníky – při rekon-strukci, demolici objektu přeložku hradí na vlast. náklady; zmínila případy ze svého regionu; pův. v návrhu také plynár. a teplár. zařízení – po konzultacích s HK a MPO připravili komplex. PN, tj. ST 250; diskuse s ČEPS – přeložky mohou provádět jen jimi nasmlouvané specializované firmy; věnovala se rovněž cenám za provedení přeložek – neúměrně vysoké; navrženo, aby v případě sporů rozhodoval ERÚ. Zpravodaj Pavel Pustějovský zopakoval cíle návrhu – stanovení dvou výjimek ze stáv. pravidla (náklady na provedení přeložky hradí žadatel o přeložku); náklady na provedení přeložky by hradil vlastník zařízení (distributor, provozovatel přenos. soustavy) ve dvou případech: 1. z důvodu špatného techn. stavu zařízení (vzniká škoda na nemovitosti a vlastník zařízení nezajistí nápravu), 2. kdy je přeložku nutno provést pro účely změny nebo odstranění stavby; zavádí se pravomoc ERÚ rozhodovat spory týkající se nákladů přeložek a jejich úhrady; pod sankcí se doplňuje právo žadatele na obdržení položkového rozpočtu přeložky; upozornil na další dvě novely energ. zákona v blízké době; návrh není dokonalý, je neurčitý, zneužitelný; týká se pouze energ. zařízení – mělo by platit buď pro všechny, nebo žádné; dle jeho názoru je jednoduše vymahatelné, aby zařízení bylo v řádném techn. stavu; posuzování, kdo bude hradit přeložku – problematické, zneužitelné; komplex. řešení ve velké novele EZ; avizoval návrh na zamítnutí. V rozpravě dále vystoupili: Marian Jurečka – ohradil se proti argumentu, že jde o třetí novelu EZ – v pořadí jde o první předlo-ženou novelu EZ; čekání na větší novelu EZ může být dlouhé; nevidí důvod pro zamítnutí této novely – jde o napravení určité nespravedlnosti, je ve prospěch občanů; dle jeho názoru by bylo vhodné projednat novelu co nejdříve; Petr Dolínek – požádal o stanovisko zástupce ERÚ; Pavel Pustějovský – týká se pouze odběratelů z nízkého napětí, následně bude řešeno vysoké napětí, ochranné pásmo, teplár. a plynár. přípojky – zúžení pouze na jeden druh je nesystémové; Jan Pokorný, předseda Rady ERÚ – návrh zákona není zcela v intencích, jak by si ho ERÚ představoval; přiklonil se k názoru posl. Pustějovského; Vladimír Bärtl, náměstek ministra, MPO – jsou si vědomi problémů s přeložkami, situaci je třeba řešit; slabina návrhu – dává možnost různým výkladem požadavky neodůvodněně rozšiřovat; riziko nárůstu ceny elektřiny, pokud bude přeložky hradit provozovatel soustavy; obtížné určení počtu dotčených vlastníků nemovitostí; komplex. vlád. novela EZ – do letošních prázdnin (bylo by vhodné na ni počkat); Marian Jurečka – pomoc nízkopříjmovým domácnostem, na venkově – nejvíce postižení; ke zvážení, jak jim vyjít vstříc; zpoždění předložení novely EZ dle legisl. plánu prací je již nyní veliké; jde o opo-ziční návrh, proto tento názor – škoda; Ondřej Polanský – jakým směrem bude toto řešeno ve vlád. novele; Hana Konrádová, MPO – záměrem je postihnout pouze oblast, které se tento problém týká (nejsou zmapovány případy z obl. teplárenství a plynárenství) – týká se pouze zařízení provozovatelů distrib. soustavy na nízkém napětí (byt. domy, rodinné domy); souhlas, že obecný princip (tj. přeložku hradí ten, co jí vyvolal) musí být zachován; potvrdila riziko zvýšení konc. cen elektřiny; Marian Jurečka – problém pro lidi na vesnicích, nejde o malou položku; Hana Konrádová – snaha v novele nadefinovat případy pro minimalizaci případů zneužití a spra-vedlnost systému; Jitka Seitlová – reagovala na diskusi; popsala přípravu tohoto návrhu; riziko zvýšení ceny elektřiny existuje, otázka je o kolik; na druhou stranu je nespravedlivé požadovat po jednom člověku hradit cca 100 tis. Kč za přeložku; návrh je dle jejího názoru přijatelný, zpřesnění formulací je k diskusi; oprávněných úhrad přeložek by bylo velmi málo, tj. navýšení ceny elektřiny by bylo v haléřích (pokud nějaké); velká novela EZ v eKLEP – přeložky nenašla; možnost sloučené rozpravy s velkou novelou EZ; Pavel Pustějovský – problém je technický, nikoliv politický; souhlas, že v eKLEP přeložky rovněž nenašel; vysvětlil důvody pro zamítnutí (tři novely EZ, možný chaos při schvalování) a ocenil odvedenou práci; uvedl, že není ve sporu s předkladatelkou; žádný zákon není objektivní vůči všem; apeloval na MPO, aby dodrželo prázdninový termín (komplex. řešení) a navázalo na práci Senátu při řešení problematiky přeložek; Vladimír Bärtl – úprava v eKLEP – není to ten zákon, který bude předložen; na komplex. novele se pracuje, přeložky bude řešit; Marian Jurečka – opět se ohradil proti argumentaci zpravodaje pro zamítnutí – přirovnal k novelám zákonů týk. se pozemních komunikací; dotaz na letní termín předložení (nám. Bärtl – odeslání na vládu). V podrobné rozpravě Pavel Pustějovský zopakoval svůj návrh na zamítnutí návrhu zákona a navrhl proceduru hlasování: 1. návrh na zamítnutí, pokud nebude schválen – návrh na přerušení a harmonogram. Hlasování: 1. návrh na zamítnutí: předkladatelka nesouhlas, zpravodaj souhlas – 7 pro, 2 proti, 3 se zdrželi; 2. závěrečné usnesení HV: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – usnesení (zamítnutí) č. 183 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157732) 7) SZÚ 2018 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad Návrh SZÚ představil předseda Rady ERÚ Jan Pokorný; uvedl zákl. parametry schváleného rozpočtu na r. 2018; zmínil 13 rozpočt. opatření; stanovené ukazatele v oblasti výdajů byly splněny, u žádného z ukazatelů nedošlo k nepovolenému překročení; nároky z nespotř. výdajů – úspora ve výši cca 50 mil. Kč, celkem nyní 105 mil. Kč – budou použity na financování akcí, u kterých došlo k čas. posunu + fin. náročných projektů v obl. kybern. bezpečnosti; dále se věnoval podrobněji jednotl. ukazatelům SZÚ, počtu zaměstnanců (gender. vyváženost – 50 % žen, 50 % mužů), vnitř. a vněj. kontrolám atd. Zpravodaj Pavel Pustějovský konstatoval, že vše podstatné bylo řečeno; položka „pořízení a obnova ost. majetku“ – čerpáno 18,5 mil. Kč (předpoklad – IT vybavení) – vynaloženy v souladu s koncepcí st. správy v obl. IT služeb?; REMIT – na co byly prostředky konkr. vynaloženy, hmatatelné výsledky?; neuhraz. pohledávky – správ. pokuta za spol. Pražská teplárenská – souč. stav. V rozpravě dále vystoupili: Jan Pokorný – IT vybavení: rozpočet 18 mil. Kč, skutečnost 10 mil. Kč (velká zakázka v obl. ICT, projednána a odsouhlasena MV, v souladu s koncepcí st. správy); REMIT: 12 porušení nařízení, z toho 5 případů předáno k sankčnímu řízení – sankce jsou vysoké; Pražská teplárenská – pohledávka 110 mil. Kč (přiměřenost zisku) – popsal situaci, v souč. stále v řízení; Marian Jurečka – dotaz na přehled výdělků mužů a žen; Jan Pokorný – snaha, aby nebyly disproporce mezi výdělky mužů a žen – dohlíží Rada. V podrobné rozpravě zpravodaj Pavel Pustějovský přednesl návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 184 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157764). Vzhledem k časovému prostoru byly předřazeny body 15, 16 a 17. 15) Informace z podvýborů Pavel Pustějovský – informoval o plán. schůzi podvýboru pro energetiku v červnu (jednání se zást. spol. Schneider Electric – digitalizace průmyslu a energetiky), přizvána bude Rada pro udržitelný rozvoj + příp. legisl. návrhy; Petr Dolínek – informoval o schůzi leteckého podvýboru na ÚCL; avizoval představení legislativy týk. se problematiky provozu dronů ve 2. pololetí; návštěva sídla GSA v Praze (pozvání i pro členy HV) – termín ve 2. pololetí; informoval o konání 10. zasedání členů Parlamentů v obl. vesmíru ve Washingtonu – příp. účast k diskusi, k posouzení na MD. 16) Různé --- 17) Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru Příští schůze HV proběhne ve středu 12. června 2019 – mj. zák. o drahách ST 326 a další zákony po druhém čtení, zbývajících pět kapitol SZÚ – předpokládá se dlouhé jednání, příp. i dvoudenní. 8) SZÚ 2018 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost Návrh SZÚ představila předsedkyně SÚJB Dana Drábová; krátce shrnula zákl. ukazatele kapitoly; již při schvalování rozpočtu na r. 2018 bylo jasné, že stanovené výdaje nebudou dostatečné – přistoupili na strategii MF, nepokryté potřeby měly být pokryty z nároků z nespotř. výdajů a rezerv. fondu; závaz. ukazatele rozpočtu byly splněny, kromě jednoho – počet pracovníků v přepočteném stavu; dlouhodobý problém, systematizace dle služ. zákona a výpočet MF neodráží skutečný person. stav (jsou započítávány též mateř. a rodič. dovolené); upozornila, že pro případ dostavby nových jader. bloků a bezp. provoz bloků stávajících je třeba dostatečně person. dimenzovaný stát. dozor; snížení počtu system. míst – velká rána, byla pozastavena výběr. řízení; avizované plošné snižování dostane úřad do nezvladatelné situace; schválený rozpočet byl navýšen o cca 28 mil. Kč (z nespotř. výdajů a z rezerv. fondu), naopak ale úspory – vysvětlila; na závěr požádala o podporu při případných jednání na úrovni vlády. Za omluveného zpravodaje přednesl zpravodajskou zprávu Pavel Pustějovský – zopakoval zákl. parametry SZÚ; SÚJB má 218 system. míst (z toho 168 s VŠ vzděláním); pers. obsazení stabilizováno, fluktuace v r. 2018 10,3 %; úřad se připravuje na povolování umístění výstavby a uvádění do provozu NJZ – je nezbytné posílit odbornou kapacitu úřadu a zajistit dostatečné interní a externí kapacity (proti tomu jde snížení system. míst z 218 na 210); zvyšování požadavků na úroveň zajištění bezpečnosti bude v budoucnosti vyžadovat systematické posilování odborné kapacity úřadu; na závěr uvedl, že rozpočt. hospodaření SÚJB v r. 2018 bylo ve vztahu ke st. rozpočtu a činnosti úřadu úspěšné a doporučil návrh SZÚ schválit. V podrobné rozpravě zastupující zpravodaj Pavel Pustějovský přednesl návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 185 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157766). 9) SZÚ 2018 – kapitola 327 – Ministerstvo dopravy ČR Návrh SZÚ předložil náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček; na úvod shrnul zákl. ukazatele kapitoly; příjmy – byla význ. navýšena rychlost čerpání evr. zdrojů (majorita příjmy z OP Doprava – 12,9 mld. Kč, doběh refundací z pův. programu OPD I – 7,9 mld. Kč); výdaje – nejv. podíl dotace SFDI – 39,2 mld. Kč; v r. 2018 mimoř. dotace SFDI na financování oprav silnic II. a III. tříd – 2,4 mld. Kč; novinka v r. 2018 – kom-penzace státem nařízených slev z jízdného – 1,5 mld. Kč (obrovský nárůst oproti r. 2017, za celý rok 2017 vydáno 241 mil. Kč, v r. 2018 za čtvrtletí 1,5 mld. Kč), v ročním objemu cca 1500 faktur ke zpracování, předpoklad pro r. 2019 – 6 mld. Kč Zpravodaj Milan Feranec konstatoval, že vše podstatné bylo řečeno; plán. daň. příjmy (správ. poplatky) – 100% nárůst nebo opatrnost při plánování; pozastavil se u příjmů z OPD I (překvapivé) a u výdajů na kosmické aktivity (téměř 1 mld. Kč); slevy na jízdné – provádí MD kontroly vyúčtování? V rozpravě dále vystoupili: Tomáš Čoček – kompenzace slev: požadavek na 15 zaměstnanců (proplácení + kontroly), nebylo vyhověno, reálně cca 170 smluv, cca 1500 faktur ke zpracování; kontroly – smlouvy s externisty, 500 kontrol (nebylo shledáno zásadní pochybení); kosm. aktivity: 900 mil. Kč, zpracována analýza, financování průmyslu přes ESA; OPD I 2007 – 2013: dodatečné platby z Bruselu, do zač. 2016 posl. výkazy do Bruselu ke kontrole, čekalo se na schválení zádržného; plán. daň. příjmy: určitá opatrnost; Květa Matušovská – jak jsou vybírání dopravci, u kterých proběhne kontrola; Tomáš Čoček – výběr rizikovějších dopravců na zákl. úvahy, menší dopravci; kontrola více dopravců v urč. oblasti; rovněž zmínil, že oprávněnost slevy není kontrolována při prodeji jízdenky, ale až průvodčím. V podrobné rozpravě zpravodaj Milan Feranec přednesl návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení č. 186 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157765). 10+11) SZÚ 2018 – kapitola 373 - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2018 – sněmovní tisk 461 Na úvod předseda Radim Fiala navrhl sloučenou rozpravu k bodům 10) a 11) – hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh SZÚ a zprávu o činnosti představil předseda ÚPDI Pavel Kodym; uvedl zákl. údaje; vysvětlil důvod nesouladu mezi plánem a skutečností – úřad nebyl v r. 2018 plně obsazen (platy – čerpání 55 %), nyní téměř plný stav; snaha zapojovat se do spol. nákupů v rámci resortu dopravy; dále popsal činnost úřadu; řízení omezení provozování dráhy (modernizace, oprava za provozu) – nalézání kompromisu mezi jednotl. stranami; prohlášení o dráze – podrobný materiál obsahující podmínky pro jednotl. přístupy dopravců na dopr. cestu; problémy s kompetencí soudů; popsal některá soudní řízení. Zpravodaj Ondřej Polanský zopakoval zákl. parametry předloženého návrhu SZÚ; požádal o infor-maci ohl. implementace softwaru spisové služby; r. 2018 byl prvním komplet. rokem působení úřadu; zmínil hlavní předmět činnosti; činnost úřadu se rozbíhá, probíhají také soudní spory; mezin. aktivity – účast na plenár. zasedání regul. úřadů organizovaných EK; test hosp. vyváženosti – proč se provádí; kauza přístupu na vlečku Vítkovické dopravy – v čem spor spočívá. V rozpravě dále vystoupili: Pavel Kodym – elektr. spis. služba: vysoutěženo v r. 2018, nyní probíhá implementace a transfer dat do systému – složitý proces, nutné zajištění prokazatelné autenticity dokumentů; test hosp. vyváženosti: v nákl. dopravě plná liberalizace, v osob. dopravě od r. 2017 zpřísněno (riziko ohrožení dotované dopravy tou nedotovanou), loni proveden jeden test – ČD nepodaly plné údaje, zastaven pro nepředložení údajů ze str. dopravce (šlo o končící smlouvu), v letošním roce jedna žádost o provedení testu; vlečky Vítkovické dopravy: obrovský systém vleček z dob socialismu, došlo k rozpadu jednotl. podniků (vzáj. provázanost vlečkami), spor mezi podniky, hrozilo odstavení jednoho provozu a přesun dopravy na silnice, komplik. situace – nejsou žádná pravidla ohl. těchto vleček; Květa Matušovská – dotaz na kompetence v souvislosti s přijetím novely zák. o drahách – jde o nyní projednávanou novelu (ST 326) nebo připravovanou; Pavel Kodym – kompetence úřadu pouze pro celostát. dráhu, v rámci měst přechod kompetencí na obce – v souč. novele. V podrobné rozpravě zpravodaj Ondřej Polanský přednesl návrhy usnesení, o kterých se následně hlasovalo. Hlasování: 1. usnesení k SZÚ: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 187 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157767); 2. usnesení ke zprávě (ST 461): 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 188 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157768). 12) Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 247 Návrh zákona představila zastupitelka HMP Hana Kordová Marvanová; stručně zopakovala cíle tohoto návrhu; předložené PN uvítala, ještě je ale nutná diskuse. Zpravodaj Petr Dolínek uvedl, že tento návrh schválilo ZHMP, HV by k tomu měl tak přistupovat a ctít tuto iniciativu; pokud návrh na změnu ze str. poslanců, zvolit jinou cestu (prostř. ministerstva, příp. posl. iniciativa), nikoliv cestou komplex. PN přepsat celý tento návrh; upozornil, že jeden z PN je přílepkem týk. se Airbnb – špatné. V rozpravě dále vystoupili: Leo Luzar – návrh pro Prahu a příp. Krumlov, jinde v republice může způsobit problémy – jako příklad uvedl oblast Dolních Vítkovic (turist. atrakce), průvodci – býv. zaměstnanci; dal k úvaze možnost např. certifikace průvodců, agentur pražským magistrátem – značka kvality; návrh považuje za zkratkovité řešení ve složitém oboru podnikání; k PN: řešení problému čistě z pohledu Prahy, zavádí kategorie průvodců – ale neřeší místo výkonu prův. činnosti; problém vnímá, předložené řešení ale není správné; pův. návrh ZHMP sofistikovanější; Milan Feranec – ohradil se proti posl. Dolínkovi – nevidí rozdíl mezi návrhem vlády, poslanců nebo zastupitelstva ohl. poslaneckých PN; nelze upírat práva poslanců, tj. schválit v předloženém znění nebo nic; Hana Kordová Marvanová – zdůraznila, že by si za ZHMP nedovolila říct, buď schválit, jak bylo předloženo nebo nic; připraveni diskutovat o kompromisu; ZHMP by rádo šlo navrženým směrem, je třeba situaci řešit; čekání na vlád. koncepci – dlouhá doba; Petr Dolínek – je jasné, že situaci je třeba řešit – rozhodne PS hlasováním; nové vedení Prahy potvrdilo text schválený a předložený minulým ZHMP; uvítal přístup předkladatelky; znovu upozornil na přílepek, tj. PN týk. se Airbnb; Květa Matušovská – požádala o vyjádření zástupce MMR; Renata Králová, odbor cest. ruchu, MMR – k PN týk. se platforem typu Airbnb: žádný návrh nebude funkční, pokud nebude doplněno ustanovení pro kontrolní orgány (vymáhání ustanovení v praxi) – povinnost bez sankce je nevymahatelná; průvodci: co nejméně zatěžující návrhy MMR podporuje, souhlas s rozdělením do dvou kategorií; zmínila složitost stíhání neoprávněného podnikání; PN posl. Nachera a dalších za MMR podpořila; k posl. Luzarovi: stát stanovuje pro všechny osoby vstupující do podnikání stejné podmínky (odůvodněné a přiměřené) – územní omezení velmi těžko odůvodnitelné; Leo Luzar – poděkoval za názor MMR, se kterým ale následně polemizoval a uváděl konkrétní příklady; zmínil prův. činnost po telefonu; nutná podstatně obsáhlejší diskuse (regulace moderních technologií); zopakoval návrh na „značku kvality“; Petr Dolínek – jako pražský poslanec požádal o podporu této iniciativy ZHMP; nutno začít dávat této činnosti urč. pravidla, situace je velmi špatná; Praha využívá své pravomoci tam, kde může (zmínil např. pivní kola, hist. auta), v tomto případě je třeba pomoc PS; sdílené platformy neřešit tímto způsobem. V podrobné rozpravě zpravodaj Petr Dolínek navrhl hlasovat: 1. komplex. PN, 2. PN posl. Nachera a dalších (Airbnb), 3. usnesení HV. Hlasování: 1. komplex. PN posl. Nachera: předkladatelka souhlas, zpravodaj nesouhlas – 6 pro, 1 proti, 3 se zdrželi – schválen; 2. PN posl. Nachera (Airbnb): předkladatelka věcně souhlas (patří ale do jiného zákona), zpravodaj nesouhlas – 1 pro, 0 proti, 8 se zdrželo – neschválen; 3. závěrečné usnesení HV: 7 pro, 0 proti, 3 se zdrželi – usnesení č. 189 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157892). 13) Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) – sněmovní tisk 391 (HMG) Návrh zákona předložil ředitel odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj Jiří Klíma; na úvod omluvil neúčast ministryně Dostálové a náměstka Koppitze; námět na vznik tohoto zákona vzešel od poslanců HV v r. 2011 – popsal průběh a změny při přípravě zákona; věcný záměr zákona byl vládou schválen 01/2016; důvody předložení: ochrana klientů před opakujícími se chybami a před zneužitím silnějšího postavení realitních zprostředkovatelů, stanovení pravidel pro max. informování klienta o skutečném stavu nemovitosti, omezení rizika pro klienty formou pojištění real. zprostředkovatelů, požadavky na vzdělání a odbornost real. zprostředkovatelů. Za omluveného zpravodaje přednesl zpravodajskou zprávu Pavel Pustějovský; návrh zák. byl přikázán k projednání také ÚPV; v současnosti neexistuje žádný zákon upravující real. činnost (volná živnost v rámci ŽZ) – praktické problémy (odb. nezpůsobilost, absence pojištění odpovědnosti, nízká kvalita služeb atd.); návrh by měl přispět ke kultivaci trhu s real. službami a sblížit podmínky v ČR s okol. státy EU; odhad. daň. výnos 81,6 mil. Kč/rok, odhad. přínos z přestupků real. zprostředkovatelů 5 mil. Kč/rok; úschova kupní ceny, povinné zkoušky, uznávání dosav. praxe – problem. body. V rozpravě vystoupili: Petr Dolínek – očekává další diskusi k zajištění kvalit. služeb pro klienty; zák. umožňuje jedno-duchou legalizaci souč. stavu; avizoval PN; Leo Luzar – požádal o názor MMR – deponovaná částka klienta u zprostředkovatele do doby zápisu do katastru nemovitostí (zajištění bezpečnosti – pojištění?); Pavel Rakouš, odd. realitní činnosti, MMR – při přípravě zákona řada variant zajištění – souč. varianta kompromis; absol. zákaz deponování úschovy prostř. real. zprostředkovatele navrhla LRV; pro drobné případy riziko zablokování a zdražení služeb; PN směrem k zabezpečení prostředků k diskusi; nelze srovnávat s advokátní úschovou (zvl. účty), dohlíží ČAK; možnost zprostředkovat úschovu prostř. notáře, advokáta, bank. úschovy; Milan Feranec – varoval před hledáním dalších cest, v současnosti různé možnosti úschovy – notáři, advokáti, banky – riziko zdražení služeb. V podrobné rozpravě zastupující zpravodaj Pavel Pustějovský přednesl návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 190 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157816). 14) Problematika Airbnb ve vztahu k novele zákona o místních poplatcích (sněmovní tisk 286) Hlasování o závěrečných usneseních (hlasovací listiny) jsou přílohou tohoto zápisu a naleznete je zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&td=22&cu=28 Ondřej POLANSKÝ v. r. Radim FIALA v. r. ověřovatel výboru předseda výboru Zapsala: Dana Vosátková Dne: 23. května 2019 Za správnost: Kateřina Tarant, tajemnice výboru 8
Zvukové záznamy
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/vybory-psp/zaznamy/3500-28-20190515
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy