Jednání výborů PSP 3600-32-20200611


VýborKontrolní výbor
Datum jednání11. června 2020
Číslo jednání32
Zápis z jednání
        
Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2020 8. volební období ZÁPIS z 32. schůze Kontrolního výboru, která se konala dne 11. června 2020 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26 Praha 1, místnost č. 206 Čtvrtek 11. června 2020 Přítomni: posl. J. Bláha, posl. L. Černohorský, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. M. Kalousek, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. V. Munzar, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral, posl. P. Staněk Omluveni: posl. P. Bělobrádek, posl. M. Kupka, posl. P. Mališ, posl. J. Pošvář, posl. R. Sklenák, posl. R. Zlesák Hosté: dle prezenční listiny Tuto schůzi řídil předseda výboru posl. R. Kubíček. Předseda výboru posl. R. Kubíček zahájil schůzi výboru v 9.00 hodin a přivítal přítomné poslance a hosty a navrhl program jednání 32. schůze Kontrolního výboru dle pozvánky: 1. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 840/ 2. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019, kapitola 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3. Zpráva o činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí za rok 2019 4. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad 5. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/20 – Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20 – Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality 8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/07 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky 9. Sdělení předsedy, různé 10. Návrh termínu a programu příští schůze výboru. Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým programem (7 pro;  0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. V. Munzar, posl. R. Rozvoral /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 1. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 840/ S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministryně financí T. Vyhnánek. Uvedl, že tento materiál předkládá vláda Poslanecké sněmovně v souladu se zákonem č. 596/1990 Sb., o cenách. Předkládá se každoročně nejpozději do 30. 4. Tento přehled byl v minulosti pouze formálním dokumentem popisujícím realizované kontroly. Ve spolupráci s KV bylo přistoupeno ke změně struktury a od loňského roku je přehled předkládán tak, aby vyhovoval potřebám poslanců a dalo se v něm lépe orientovat. Cílem je, aby se příslušným oblastem přehledu mohly zabývat i ostatní výbory PS. Přehled je rozdělen do kapitol podle kontrolovaných oblastí, např. energetika, vodohospodářství, doprava, zdravotnictví atd. V rámci jednotlivých kapitol je podrobně popsán předmět cenové kontroly dané oblasti, počet kontrol, počet zjištěných porušení a výše uložených pokut. Popsaná a zobecněná jsou na konci kapitoly i nalezená pochybení v dané oblasti. Nově je v přehledu provedeno porovnání nejen s předcházejícím rokem, ale je i zpracováno porovnání tří po sobě jdoucích let, aby bylo vidět, jaká je dynamika kontroly. Celkový počet ukončených cenových kontrol v roce 2019 byl 2 613. Oproti roku 2018 došlo k jistému drobnému zvýšení o 31 kontrolních akcí. Například v oblasti regulované ceny taxislužby a označování vozidel došlo v roce 2019 ke snížení o 59 kontrolních akcí. V oblasti energetiky došlo k významnému nárůstu počtu provedených kontrol, 311 kontrol v roce 2019 oproti 82 kontrolám v roce 2017. V energetice byl také největší počet udělených pokut. V oblastech vodárenství a zdravotnictví dochází k pozvolnému nárůstu v průběhu celého sledovaného období. Celkový počet kontrol ukončených se zjištěním nebo ukončených rozhodnutím o uložení pokut za porušení cenových předpisů byl 442 s celkovou výší uložených pokut přes 134 mil. Kč. Nedostatky zjištěné cenovými kontrolami v oblasti regulovaných komodit se týkaly zejména: zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů do kalkulace věcně usměrňovaných cen a uplatnění nepřiměřené výše zisku a neoprávněných nákladů ve věcně usměrňovaných cenách, požadování ceny vyšší než cena stanovená, neuchovávání kalkulací cen k poskytovaným službám, nedostatky při označování zboží cenami a vedení cenové evidence. Cenové kontrolní orgány se pod metodickým vedením MF v příštích letech zaměří zejména na kontrolu uložených opatření k nápravě a také na zveřejňování zobecněných zjištění za účelem edukace subjektů a eliminace dalších porušení. Se zpravodajskou zprávou vystoupil předseda – zpravodaj výboru posl. R. Kubíček. Poděkoval MF za spolupráci při úpravě struktury dokumentu. Tento přehled je nyní pro laika naprosto jasný a přehledný. Dále uvedl, že cenové kontroly reflektují problémy, které byly. Vrátila se kontrola podporovaných zdrojů energií, kde došlo k významnému nárůstu. Dochází k tomu, že na plénu PS se to vůbec neprojednává, ale předpokládá, že jakýkoliv gesční výbor se může zabývat podnětem z těchto kontrol. Pozitivně hodnotil meziroční nárůst uhrazených pokut, který v roce 2019 je 59 %. V obecné rozpravě vystoupili: posl. J. Bláha (Dotázal se, zda MF shledalo v průběhu sestavování této zprávy, že by bylo potřeba v nějaké oblasti více přitvrdit.), náměstek ministryně financí T. Vyhnánek (Uvedl, že MF sbírá informace a není gestorem v jiných odvětvích, pouze v oblasti vodárenství. Uvedl, že v oblasti vodárenství probíhaly diskuse i na politické úrovni o cenách vody, což se odrazilo v nárůstu počtu provedených kontrol a v nárůstu uložených pokut.) a posl. J. Bláha (Krátce reagoval na odpověď náměstka ministryně financí T. Vyhnánka.). V podrobné rozpravě předseda – zpravodaj výboru posl. R. Kubíček navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstka ministryně financí Tomáše Vyhnánka, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě I. bere na vědomí přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 840/; II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující usnesení: „Poslanecká sněmovna bere na vědomí přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 840/“; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR; IV. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministryni financí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 182 (9 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. V. Munzar, posl. R. Rozvoral, posl. P. Staněk /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 2. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019, kapitola 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil předseda ÚDHPSH V. Weis. Uvedl, že ÚDHPSH hospodařil v roce 2019 na výdajové stránce částkou 34,817 mil. Kč, z čehož 2,130 mil. Kč byly kapitálové výdaje a 32,687 mil. Kč byly běžné výdaje. Reálné čerpání dosáhlo částky 28,158 mil. Kč. Z toho na platové výdaje bylo vyplaceno 19 mil. Kč, provozní výdaje činily 4,606 mil. Kč a kapitálové výdaje byly ve výši 3,765 mil. Kč. V rámci běžných výdajů činilo největší položky nájemné (cca 1 mil. Kč), konzultační a poradenské služby (cca 0,3 mil. Kč), zpracování dat a služby související s IT (cca 0,8 mil. Kč). Na kapitálové výdaje bylo čerpáno 3,765 mil. Kč (zavedení spisové služby). Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. K. Matušovská. Uvedla, že ÚDHPSH v roce 2019 zahájil 149 přestupkových řízení. Jednalo se o nepředložené výroční finanční zprávy za rok 2018. Dále zahájil 54 přestupkových řízení vztahujících se k dodržování povinností a financování volební kampaně pro volby do Senátu. Vedle toho ÚDHPSH zahájil i přestupková řízení v rámci kontroly vedené podle kontrolního řádu. Celkem v 217 případech byl obviněný subjekt pravomocně uznán vinným, ve třech bylo řízení zastaveno. Výše pokut za rok 2019 byla 2,439 mil. Kč a ve 22 případech ÚDHPSH uložil pouze napomenutí. Platy zaměstnanců v pracovním poměru, odvozené od platů ústavních činitelů, zůstaly na konci roku 2019 nevyčerpané, proto bylo zpracováno rozpočtové opatření, které projednalo MF, bylo schváleno vládou, bohužel ale RV návrh na provedení rozpočtového opatření zamítl. Dále uvedla, že stávající prostory, kde sídlí ÚDHPSH, jsou z dlouhodobého hlediska nevyhovující, zejména z důvodu naprosté absence jakékoliv možnosti pronajaté prostory technicky a organizačně zabezpečit, aby nedošlo mimo jiné k úniku dat a vstupu nepovolaných osob. Dotázala se, jakým způsobem je v pronajatých prostorech zabezpečen vstup nepovolaným osobám, aby nedošlo k úniku dat. Dále se dotázala, zda opravdu neexistuje nějaké řešení, umístit ÚDHPSH do budov ve vlastnictví státu. Uvedla, že příjmy ÚDHPSH činily 131,884 tis. Kč, výdaje 28,158 mil. Kč. Na konci roku byly také zapojeny nároky na nákup sídla, které nebyly čerpány. Závěrem poděkovala předsedovi ÚDHPSH za dobře zpracovaný materiál, který je přehledný. Předseda ÚDHPSH V. Weis uvedl, že ÚDHPSH sídlí v budově bývalé SŽDC, dnes se jmenuje Správa železnic. Bylo nutné pronajmout celou chodbu a i prostor v blízkosti místnosti, kde je umístěn server, aby mohl být zaveden vstup do tohoto prostoru na čipovou kartu. Je již tedy přehled o pohybu osob v těchto prostorech. Nyní je zahájen legislativní proces ohledně zákona o lobbingu. Pro ÚDHPSH tak vzniká další potencionální problém, kdy bude muset nadále rozvíjet serverovnu, která je problematická i z hlediska prostoru. V minulých letech si ÚDHPSH spořil kapitálové výdaje, aby byl schopen v rámci města Brna pořídit nějakou budovu, nebo se přemístit, aby nebyl rozmístěn na dvou různých chodbách. Uvedl, že jednal jak s primátorem města Brna, tak s hejtmanem, oslovil ÚZSVM a bylo sděleno, že v rámci statutárního města Brna, bohužel, není vhodný objekt. V obecné rozpravě vystoupili: posl. L. Černohorský (Uvedl, že na jednání Rozpočtového výboru ÚDHPSH žádal úpravu v rámci rozpočtu tak, aby měl finanční prostředky na zaměstnance. Dotázal se, jak toto bylo vyřešeno, protože RV to neschválil, a zda se to nemůže opakovat i v letošním roce. Dále se dotázal na pořízení databázového softwaru.), předseda ÚDHPSH V. Weis (Uvedl, že ÚDHPSH použil platové prostředky, které byly alokovány v oblasti platy. ÚDHPSH má zaměstnance v pracovním poměru, ve služebním poměru a pět zaměstnanců tzv. speciálních (členové a předseda), jejichž plat je odvozen od platů ústavních činitelů. Poté, co ÚDHPSH nebylo rozpočtové opatření schváleno, byl nucen učinit rozhodnutí, zda prostředky budou použity z rozpočtu na rok 2020 anebo budou použity prostředky, které byly alokovány na platy zaměstnanců dle DPČ nebo DPP. Uvedl, že rozhodl, že použije prostředky alokované na zaměstnance dle DPČ a DPP. Následně proběhla jednání na příslušném finančním úřadě a je to s ÚDHPSH řešeno.), posl. R. Kubíček (Dotázal se, zda tedy došlo k porušení rozpočtové kázně.), předseda ÚDHPSH V. Weis (Uvedl, že samotným rozhodnutím RV bylo zřejmé, že on se musí dopustit porušení rozpočtové kázně, protože to jinak řešit nešlo.), posl. R. Kubíček (Uvedl, že dle jeho informací RV neodsouhlasil ÚDHPSH předmětné rozpočtové opatření, protože předseda ÚDHPSH věděl dlouhodobě o tomto problému, ale řešil ho na poslední chvíli.), ředitel odboru Rozpočtová politika strategických odvětví MF S. Kulhánek (Uvedl, že pokud rozpočtová kapitola chce překročit závazný ukazatel SR o více jak 10 %, musí být žádost postoupena k rozhodnutí RV, nestačí schválení MF. ÚDHPSH požádal o změnu systemizace úřadu, což vláda schválila dne 14. 10. 2019, poté šla do meziresortního připomínkového řízení žádost o rozpočtové opatření s tím, že bude po schválení vládou postoupena RV. Vláda tuto žádost odsouhlasila 25. 11. 2019 a poté byla v prosinci žádost postoupena RV, který tuto žádost neschválil. Rozpočtové opatření tedy schváleno nebylo. MF tedy vyzvalo ÚDHPSH v únoru, aby se obrátil na příslušný finanční úřad, který zaujme stanovisko, zda ze strany ÚDHPSH došlo či nedošlo k porušení rozpočtové kázně.), posl. R. Kubíček (Dotázal se, jaké opatření učiní předseda ÚDHPSH letos, aby se něco podobného neopakovalo.), předseda ÚDHPSH V. Weis (Uvedl, že letos byla již podána žádost o změnu systemizace tak, aby byl minimalizován dopad na to, že ÚDHPSH nemá ani na vyplacení tarifu pro zaměstnance. Dle informace z MF by měl být na ÚDHPSH průměrný plat cca 31 tis. Kč hrubého, přestože průměrný věk zaměstnanců je nad 46 let a 99 % zaměstnanců ve služebním poměru má vysokoškolské vzdělání. Tato situace je řešena s MF, ale nemůže nyní říct, že se nebude opakovat.), posl. R. Kubíček (Uvedl, že je důležité, že předseda ÚDHPSH tuto situaci řeší.), posl. J. Bláha (Dotázal se, zda předseda ÚDHPSH nevidí v rozpočtu ještě nějaké rezervy, kde by se dalo ušetřit.), předseda ÚDHPSH V. Weis (Uvedl, že ÚDHPSH si musí některé služby objednat. Kontrolu provádí reálně cca 9 zaměstnanců.) a posl. J. Bláha (Poukázal na náklady za mobilní telefony.). V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. K. Matušovská navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Vojtěcha Weise, zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské, stanovisku ředitele odboru Rozpočtová politika strategických odvětví Ministerstva financí Stanislava Kulhánka a po rozpravě I. bere na vědomí státní závěrečný účet České republiky za rok 2019, kapitola 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ve výši příjmů 131,884 tis. Kč a ve výši výdajů 28 158,022 tis. Kč; II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby státní závěrečný účet České republiky za rok 2019, kapitola 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ve výši příjmů 131,884 tis. Kč a ve výši výdajů 28 158,022 tis. Kč  vzala na vědomí; III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila schůzku zpravodajů ke státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2019 na jednání Rozpočtového výboru. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 183 (7 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. I. Kalátová, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. R. Rozvoral, posl. P. Staněk /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 3. Zpráva o činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí za rok 2019 S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil předseda ÚDHPSH V. Weis. Uvedl, že zásadní záležitostí ÚDHPSH jsou vedená správní řízení. V loňském roce, kdy proběhly volby do Evropského parlamentu a do Senátu, úřad zahájil 66 správních řízení pro nesplnění povinnosti oznámit úřadu adresu internetových stránek, pravomocně ukončil celkem 149 správních řízení pro přestupky podle zákona o sdružování, zahájil dalších 54 správních řízení podle zákona o volbách do Parlamentu. Dále úřad prováděl kontrolu subjektů voleb do Evropského parlamentu a zahájil kontrolu u pěti subjektů prezidentských voleb. Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. K. Matušovská. Uvedla, že ÚDHPSH vykonává již třetím rokem dohled v oblasti dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a nad pravidly vedení volebních kampaní v oblasti jejich financování i nad dalším naplňováním povinností politických subjektů včetně hospodaření. Velkou výzvou je pro ně v následujícím období plánované rozšíření agendy úřadu o zcela novou a dosud neregulovanou oblast lobbingu. V případě nabytí účinnosti zákona o lobbingu bude nevyhnutelné navýšit počet systemizovaných služebních míst i objem finančních prostředků pro materiálně technické zajištění zpracování této nové agendy. Návrh zákona také předpokládá zřízení registru transparentnosti, jakožto informačního registru veřejné správy. Zpráva popisuje průběh dohledu nad hospodařením politických stran, řeší počty výročních finančních zpráv, posuzuje správnost výročních zpráv, zmiňuje se i o správních řízeních. Tato zpráva řeší počet kandidujících subjektů ve volbách do EP a Senátu, financování volebních kampaní a veškeré volební účetnictví. Dále také volby prezidenta, kde bylo 9 kandidátů. V této zprávě je také zmíněna otázka struktury, počtu a odborného rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Dále i příjmy a výdaje, které jsou podrobně rozepsány v SZÚ (viz předchozí bod jednání). V obecné rozpravě vystoupili: posl. R. Kubíček (Uvedl, že by bylo dobré, aby ve výroční zprávě bylo také obsaženo, kolik finančních prostředků bylo vybráno na pokutách.), vedoucí Oddělení kontroly a správního řízení ÚDHPSH I. Kousal (Uvedl, že ÚDHPSH pokuty jako takové nevybírá. V rámci dělené správy pokuty vybírá Celní úřad pro Jihomoravský kraj. ÚDHPSH vybírá náklady řízení, pokud jsou v rámci správního řízení uloženy. Pokud nejsou zaplaceny ve stanovené lhůtě, tak je vymáhá Celní úřad pro Jihomoravský kraj.), posl. R. Kubíček (Krátce reagoval na rozpravu a mimo jiné uvedl, že pro KV je výše vybraných pokut zajímavý údaj.), posl. J. Bláha (Uvedl, že ÚDHPSH má problém s digitalizací výročních zpráv. Dotázal se, zda se tento problém podařilo již vyřešit.), vedoucí Oddělení kontroly a správního řízení ÚDHPSH I. Kousal (Uvedl, že došlo k posunu. Byla zavedena aplikace pro výroční finanční zprávy a pro zprávy o financování volebních kampaní. Jednotlivým stranám byly zaslány přístupové údaje do aplikace a strany samotné údaje nahrají.), posl. R. Rozvoral (Vznesl dotaz k chování člena úřadu J. Outlého, který na svém twitterovém účtu dehonestuje některé politické subjekty, které udělaly chybu.) a předseda ÚDHPSH V. Weis (Uvedl, že nemůže komentovat soukromé aktivity člena úřadu na sociálních sítích.). V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. K. Matušovská navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Vojtěcha Weise, zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské a po rozpravě I. bere na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí za rok 2019; II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 184 (7 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. I. Kalátová, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. R. Rozvoral, posl. P. Staněk /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. 4. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil prezident NKÚ M. Kala. Uvedl, že schválený rozpočet kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2019 byl stanoven zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. Schválený rozpočet příjmů kapitoly NKÚ ve výši 467,94 tis. Kč byl plněn částkou 2 079,34 tis. Kč. Z více než 53 % se na této částce podílely nekapitálové příspěvky a náhrady z minulých rozpočtových let, vyúčtování služeb, úhrady za překročení limitu telefonních hovorů a další. Příjmy z Národního fondu na vybudování a provoz dětské skupiny činily více než 13 % celkových příjmů. Ve srovnání s rokem 2018 byly v roce 2019 příjmy nižší o 210,39 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben především výší náhrad z minulých rozpočtových let a příjmy z podnájmu ostatních nemovitostí. Schválený rozpočet výdajů kapitoly NKÚ ve výši 894 507,53 tis. Kč byl upravován. Do rozpočtu byly zapojeny úspory z minulých let v celkové částce 24 633 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů dosáhl výše 919 140,53 tis. Kč a byl čerpán částkou 587 108,47 tis. Kč, tj. na 65,63 % schváleného rozpočtu a na 63,88 % rozpočtu konečného. Se zpravodajskou zprávou vystoupil předseda – zpravodaj výboru posl. R. Kubíček. Konstatoval, že všechny zákonem stanovené ukazatele byly dodrženy. Mimo jiné uvedl, že kapitolní sešit NKÚ je vypracován velice pečlivě a měl by být vzorem pro ostatní kapitoly. V obecné rozpravě vystoupili: posl. J. Bláha (Dotázal se, jaký je předpoklad navýšení ceny výstavby budovy sídla NKÚ oproti původní nabídce.), prezident NKÚ M. Kala (Uvedl, že cena by se již navyšovat neměla, je neměnná. Jedině cena prací pod zemí se bude odvíjet od počtu sond při výstavbě podzemních garáží. Vysoutěžená cena nepřekročí plánovanou maximální částku 875 mil. Kč včetně DPH.) a ředitel odboru Rozpočtová politika strategických odvětví MF S. Kulhánek (Konstatoval, že návrh státního závěrečného účtu kapitoly NKÚ byl zpracován v souladu s příslušnou vyhláškou.). V podrobné rozpravě předseda – zpravodaj výboru posl. R. Kubíček navrhl usnesení, následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka, stanovisku ředitele odboru Rozpočtová politika strategických odvětví Ministerstva financí Stanislava Kulhánka a po rozpravě I. bere na vědomí státní závěrečný účet České republiky za rok 2019, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad ve výši příjmů 2 079,34 tis. Kč a ve výši výdajů 587 108,47 tis. Kč; II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby státní závěrečný účet České republiky za rok 2019, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad ve výši příjmů 2 079,34 tis. Kč a ve výši výdajů 587 108,47 tis. Kč vzala na vědomí; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil schůzku zpravodajů ke státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2019 na jednání Rozpočtového výboru. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 185 (10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. M. Kalousek, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral, posl. P. Staněk /viz příloha zápisu č. 1, str. 5/. 5. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019 S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil prezident NKÚ M. Kala. Uvedl, že strategickým posláním NKÚ je poskytovat objektivní informace o hospodaření státu s veřejnými prostředky. Výsledky v podobě kontrolních závěrů, stanovisek k plnění státního rozpočtu, stanovisek ke státním závěrečným účtům a dalších výstupů činnosti NKÚ poskytují důležitou zpětnou vazbu o legalitě, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky a majetkem státu. Tyto informace jsou důležité pro Parlament a vládu, které jsou klíčovými partnery NKÚ, a rovněž i pro širokou veřejnost a správné fungování veřejné kontroly. Ambicí NKÚ je, aby objektivní, adresné a srozumitelné kontrolní závěry nezůstaly jen u konstatování zjištěného stavu, ale aby vedly k nápravě nedostatků a k pozitivnímu posunu v nakládání s veřejnými prostředky a majetkem a k prosazování dobré praxe v hospodaření státu. V roce 2019 bylo ukončeno celkem 32 kontrolních akcí u 180 kontrolovaných osob. Zkontrolovaný majetek a peněžní prostředky byly ve výši 63 mld. Kč. NKÚ navrhl 54 systémových doporučení, podal oznámení o porušení rozpočtové kázně v objemu 617 mil. Kč a podal 6 trestních oznámení. Kontrolní výbor PS PČR projednal 36 kontrolních závěrů, vláda projednala 33 kontrolních závěrů a přijala 231 opatření. Dále uvedl některé silné a slabé stránky s vazbou na hospodaření státu v uplynulém období (podrobněji viz Výroční zpráva NKÚ za rok 2019). Ze zhodnocení výsledků kontrolní analytické činnosti v roce 2019 mimo jiné vyplývá, že: · Příznivé ekonomické podmínky se výrazněji nepromítly do lepších výsledků hospodaření SR a zajištění podmínek budoucí udržitelnosti veřejných financí. · Plnění nezastupitelné úlohy státu při dosahování cílů a hodnoty za peníze bránily v řadě oblastí nízká úroveň odpovědnosti, nekvalitní řízení a nedostatečná kontrola. · Vysoké investice do IT zakázek a do digitalizace veřejné správy nevedly k zásadním změnám její efektivity ani komunikace státu a občanů prostřednictvím online služeb. · Přetrvávající nízká výkonnost veřejné, resp. státní správy je limitujícím faktorem konkurenceschopnosti země a řešení budoucích potřeb společnosti. Se zpravodajskou zprávou vystoupil předseda – zpravodaj výboru posl. R. Kubíček. Mimo jiné uvedl, že kontrolní závěry NKÚ přinášejí i nezanedbatelný preventivní účinek a měly by se s nimi seznámit nejen příslušné kontrolované osoby, ale i ostatní subjekty, které nakládají s veřejnými prostředky a majetkem, aby došlo k nápravě nedostatků a k pozitivnímu posunu. V obecné rozpravě vystoupili: posl. M. Kalousek (Uvedl, že vláda opakovaně nevyužila období hospodářského růstu pro sestavení rozpočtu, který by byl alespoň vyrovnaný a zohledňoval principy hospodářského cyklu. Současně se naplno promítla vysoká závislost plnění SR na růstu ekonomiky a podceňování rizik růstu běžných, resp. mandatorních výdajů státu. Bez přijetí adekvátních opatření není stát připraven reagovat na nepříznivý ekonomický vývoj např. na krytí nákladů ve spojitosti s pandemií koronaviru, na budoucí rizika spojená se zvýšenými výdaji vlivem stárnutí obyvatelstva, nebo s krytím zvýšených investičních potřeb, a nebude tak možné zajistit udržitelnost veřejných financí v dlouhodobém horizontu.), posl. M. Pour (Mimo jiné se dotázal, z jakého důvodu došlo v průběhu roku 2019 ke zrušení dvou kontrolních akcí.), posl. J. Bláha (Konstatoval, že každý občan by měl mít právo na přiměřeně obdobné zdravotnické služby. Vznesl dotaz na problematiku poskytování podpory investic do regionálního zdravotnictví.), prezident NKÚ M. Kala (Uvedl, že do regionálního zdravotnictví je podpora investic nekoncepční. Úředníci na Ministerstvu zdravotnictví rozhodují o poskytnutí podpory investic do regionálního zdravotnictví bez jakékoliv koncepce a strategie.), vrchní ředitel kontrolní sekce NKÚ S. Koucký (Ke zrušení dvou kontrolních akcí uvedl, že kontrolní akce Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti měla začínat na přelomu listopadu a prosince. Byla zrušena z kapacitních důvodů a je zařazena v plánu na rok 2020 pod číslem 20/01 a v současné době probíhá. Druhá kontrolní akce byla zrušena také z kapacitních důvodů a zůstává zatím nezařazena.), posl. P. Staněk (Souhlasil s posl. M. Kalouskem, že propad státního rozpočtu bude veliký, ale za cca deset let na to budeme muset najít nové mechanismy.), posl. M. Kalousek (Apeloval na to, že si nemůžeme dovolit sedmiletou konsolidaci. Demografický zlom se blíží. Je nutné rozlišovat dva pojmy. Jedním je aktuální míra zadlužení, kde si v rámci zemí EU stojí ČR velmi dobře. Druhým je dlouhodobá udržitelnost našich rozpočtů, kde je na tom ČR v podstatě nejhůř. Zdůraznil, že není možné mít stamiliardové deficity státního rozpočtu každý rok, bylo by to zahrávání s budoucností ČR.), posl. R. Kubíček (Uvedl, že minulý měsíc vyšla nová zpráva OECD o udržitelném rozvoji.), posl. J. Bláha (Krátce reagoval na rozpravu a uvedl, že je ve státním rozpočtu dost peněz, ale je třeba zamezit zneužívání státních financí a také snížit objem peněz v šedé zóně. Dotázal se, na co se NKÚ zaměřuje při kontrole v oblasti sociálního zabezpečení.) a prezident NKÚ M. Kala (Uvedl, že kontrola sociální správy již probíhá. Jedná se o kontrolu s mezinárodním prvkem, slovenští kolegové dělají stejnou kontrolu na Slovensku. NKÚ chce posoudit, do jaké míry je systém srovnatelný a jaká je jeho efektivita. Předběžně je systém Slovenska levnější na provoz. Součástí této kontroly je i kontrola kontrolního systému.). V podrobné rozpravě předseda – zpravodaj výboru posl. R. Kubíček navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě I. bere na vědomí Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019; II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 186 (10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. M. Kalousek, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral, posl. P. Staněk /viz příloha zápisu č. 1, str. 6/. Z důvodu dostatečného časového prostoru navrhl předseda výboru posl. R. Kubíček předřadit body č. 9 a č. 10. S tím vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci (9 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. V. Munzar, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral /viz příloha zápisu č. 1, str. 7/. Poznámka: Dále jsou body schůze zapsány v nově schváleném pořadí. 9. Sdělení předsedy, různé V rámci tohoto bodu předseda výboru posl. R. Kubíček: · konstatoval, že Poslanecká sněmovna zvolila nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu, · informoval členy KV o tom, že KV obdržel Výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019, · požádal členy KV, aby nahlásili na sekretariátu KV termín projednávání jimi vybraných KZ NKÚ, · informoval členy KV o tom, že KV obdržel od A. Vitáskové kopii podání návrhu na pozastavení činnosti (případně rozpuštění) politické strany ODS. V rámci tohoto bodu dále místopředseda výboru posl. R. Rozvoral oznámil, že po poradě na poslaneckém klubu SPD rezignuje na funkci místopředsedy KV a navrhl na pozici místopředsedy výboru posl. J. Foldynu. Poté předseda výboru posl. R. Kubíček navrhl usnesení následujícího znění: Podle § 35 a dalších ustanovení zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. bere na vědomí,že na funkci místopředsedy Kontrolního výboru rezignoval poslanec Radek ROZVORAL; II. volí místopředsedou Kontrolního výboru poslance Jaroslava FOLDYNU. Nejdříve bylo hlasováno o volbě nového místopředsedy KV – posl. J. Foldyny. S tím byl vysloven souhlas (9 pro; 0 proti; 1 se zdržel). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. M. Kalousek, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. V. Munzar, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral /viz příloha zápisu č. 1, str. 8/. Poté bylo hlasováno o usnesení jako celku. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 187 (10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. M. Kalousek, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. V. Munzar, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral /viz příloha zápisu č. 1, str. 9/. 10. Návrh termínu a programu příští schůze výboru Po úvodním vystoupení předsedy výboru posl. R. Kubíčka a po rozpravě Kontrolní výbor zmocnil předsedu výboru, aby stanovil termín a program příští schůze výboru na základě dohody s místopředsedy výboru, viz přijaté usnesení č. 191 (10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. M. Kalousek, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. V. Munzar, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral, /viz příloha zápisu č. 1, str. 10/. 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/20 – Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil prezident NKÚ M. Kala. Uvedl, že NKÚ konstatoval, že v letech 2013 až 2015 rozdělovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotace na investice do sportu netransparentně. Výsledkem této kontrolní akce, kterou řídil člen NKÚ J. Stárek, bylo kromě jiného podání trestního oznámení a děly se skutečnosti, které jsou všem z médií velmi dobře známy. NKÚ konstatoval, že v kontrolovaných letech rozdělilo MŠMT z programu přes 2,2 mld. Kč. Při rozdělování dotací postupovalo netransparentně, vytvářelo nerovné podmínky pro uchazeče a rozdělené dotace málo kontrolovalo. Jedním z hodnotících kritérií a hlavním parametrem měla být spoluúčast žadatele s tím, že minimální spoluúčast měla být 30 %. MŠMT ale schvalovalo výjimky, některým žadatelům uhradilo až 100 % nákladů. U jednotlivých hodnotících kritérií nestanovilo, kolik lze za ně vyzískat bodů. Podpořilo téměř 300 žadatelů, ale jednomu jedinému vyplatilo více než desetinu z celkového objemu peněz, což je 250 mil. Kč. Zjištěných nedostatků byla celá řada. Kontrolní závěr byl projednán ve vládě dne 6. 11. 2017, bylo přijato usnesení č. 785. Vzhledem k událostem proběhlo projednávání bez rozporu a bez připomínek ze strany NKÚ. Se stanoviskem za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vystoupil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy K. Kovář. Uvedl, že tento investiční program končil v roce 2017, navázal na něj nový program, ve kterém se MŠMT snažilo většinu nedostatků odstraňovat. Konstatoval, že sportovní infrastruktura je do značné míry podinvestována, zejména v malých a středních obcích. Často vlastnictví tělovýchovných jednot neumožňuje koncepční rozvoj sportovišť a velmi často MŠMT bylo jediným možným příjemcem investičních dotací. V současné době se podařilo uskutečnit některé kroky, které vedou k nápravě chyb. Je to jednak zřízení kontrolního oddělení v rámci MŠMT. Zvýšil se počet kontrol. Dále se podařilo zřídit rejstřík fyzických osob ve sportu, právnických osob ve sportu a sportovních zařízení. Od 1. 6. 2020 MŠMT předalo rejstřík Národní sportovní agentuře. Metodika, podle které jsou dotace přidělovány, je předem zveřejněna. MŠMT se snaží zohlednit i to, aby všechny kraje měly možnost získat dotaci, i když jejich sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou menší. Od roku 2018 se daří rozdělovat prostředky rovnoměrněji do jednotlivých regionů, daří se zasáhnout sportovní odvětví, která na investiční podporu dříve nedosáhla. Programy každoročně MŠMT vyhodnocuje, aby vědělo, do jakých sportů a v jakém objemu investiční prostředky putovaly do jednotlivých regionů. Určitou bariérou nadále zůstává stavební připravenost. Program se nějakým způsobem podařilo MŠMT vyhodnotit. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. R. Rozvoral. Uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit čerpání, poskytování a užití peněžních prostředků státu na rozvoj a obnovu materiálně technické základny tělovýchovy a sportu. Kontrolovaným obdobím byly roky 2013 – 2015 a v konkrétních souvislostech i možné období následující i předešlé. Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob od června 2016 do ledna 2017. Cílem hodnocení se staly projekty zařazené do financování, koncepce a plnění cílů státní politiky v oblasti sportu. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, spolky a jednotlivé sportovní organizace a svazy. Dále zmínil některá vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole: 1. MŠMT neplnilo stanovené úkoly podle Koncepce státní podpory sportu v ČR, schválené vládou v roce 2011, ani v oblasti investic do sportu, jeho infrastruktury. MŠMT ani tuto koncepci nekoordinovalo. V programu 133510 neakceptovalo ani neposuzovalo parametry ani indikátory, cíle ani priority, ale pouze přerozdělovalo prostředky ze státního rozpočtu sportovním organizacím, resp. obcím a jen prodlužovalo termín ukončení, aktuálně v roce 2018. 2. Základní dokumenty Programu 133510 neobsahovaly totožné informace jednotlivých materiálů platných pro roky v kontrolovaném období, jež mohly působit zmatečně při podávání a tedy i vyhodnocování žádostí, a tím mohly vznikat nerovné podmínky pro žadatele nebo příjemce dotace. 3. Při administraci žádostí a výběru akcí pro zařazení do Programu 133510 MŠMT nevyřadilo žádosti podané po stanoveném termínu ani nekompletní žádosti. MŠMT poskytovalo dotace žadatelům, kteří nesplňovali podmínky pro zařazení do dotačního programu, poskytovalo dotace na akce v rozporu s účelem a cíli Programu 133510, v neposlední řadě poskytlo dotace s vyšším podílem spolufinancování, než bylo přípustné. MŠMT svým jednáním vytvářelo nerovné podmínky pro příjemce dotací a jeho chování bylo netransparentní. 4. MŠMT v letech 2013 – 2015 provedlo pouze kontrolu u jednoho příjemce dotace a toto jednání je nedostačující, neboť ročně byly přerozdělovány dotace v řádech stovek milionů korun. 5. NKÚ zjistil kontrolou u některých příjemců dotací, že se dopustili porušování závazných podmínek pro přidělení dotace. Příjemci chybovali při výběru dodavatelů v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Jednalo se o různé stupně pochybení, od těch méně závažných až k vážným pochybením. 6. NKÚ v rámci kontrolního závěru v mnoha pasážích uvádí, že MŠMT nepostupovalo v souladu s uvedeným zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a tento zákon porušovalo. Dále uvedl, že usnesením vlády č. 785 ze dne 6. 11. 2017 vláda vzala kontrolní závěr i stanovisko MŠMT včetně navržených opatření na vědomí a uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovat navržená opatření a informovat vládu do 31. 12. 2018. Dne 21. 3. 2019 informoval ministr školství mládeže a tělovýchovy KV o plnění nápravných opatření vyplývajících ze stanoviska MŠMT. V obecné rozpravě vystoupili: posl. R. Rozvoral (Uvedl, že nejvíce ho v kontrolním závěru zaujalo rozdělování prostředků podle krajů. Nejvíce prostředků bylo přiděleno do Prahy. Nejméně prostředků šlo do Karlovarského kraje. Dotázal se zástupců MŠMT, z jakého důvodu byla při rozdělování finančních prostředků preferována nejvíce Praha. Dále se dotázal, na jaké projekty byly rozdělovány finance spolku Sportovní areál Praha ve výši 250 mil. Kč a zda tyto projekty byly vůbec realizovány. Zástupce Národní sportovní agentury se dotázal, jakým způsobem budou přidělovány finanční prostředky do sportu v současné době, aby se dostalo i na ty nejmenší tělovýchovné jednoty a spolky v regionech.), náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy K. Kovář (Uvedl, že program, který byl vyhodnocován v minulých letech, slučoval dotace v oblasti sportovní reprezentace i v oblasti všeobecné tělovýchovné činnosti. Vzhledem k tomu, že téměř všechny sportovní svazy sídlí v Praze, tak i z hlediska statistiky větší prostředky čerpaly spolky sídlící na území Prahy. Sportovní areál Praha je sportovní hala Na Královce, kde působí basketbalisté. Od roku 2018 se MŠMT podařilo dotacemi do tělovýchovných jednot renovovat a obnovit více než 450 nových projektů napříč všemi regiony. V popředí jsou nyní investice především do Středočeského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.), posl. R. Kubíček (Dotázal se, jakým způsobem se naplňují rejstříky sportovců a zařízení a zda MŠMT vycházelo při plánování činnosti Národní sportovní agentury i z tohoto kontrolního závěru NKÚ.), místopředseda Národní sportovní agentury M. Janeba (Krátce reagoval na vznesené dotazy. Uvedl, že Národní sportovní agentura bude pokračovat v programech. Navíc je naplánován program Kabina, což bude program pro nejmenší obce do 3 tis. obyvatel, který má za cíl zlepšit prostředí a podmínky pro malé kluby. Dále uvedl, že dne 1. 6. 2020 došlo k migraci rejstříku a dnes ho spravuje a provozuje Národní sportovní agentura. Přechod a migrace dat proběhla díky vzájemné spolupráci bezproblémově. Vyhodnocení bude probíhat v následujících týdnech. Závěry z kontroly NKÚ se budou řídit, aby se v budoucnu vyvarovaly chyb.), posl. J. Bláha (Krátce se vyjádřil k rozdělování peněz v rámci jednotlivých krajů.), náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy K. Kovář (Uvedl, že ukazatel regionálního rozčlenění peněz MŠMT velmi bedlivě sleduje. MŠMT je ochotno podat členům KV zprávu o stavu regionální podpory sportu v posledních třech letech.) a posl. I. Kalátová (Uvedla, že vítá, že se podmínky změnily a sport v Karlovarském kraji bude podpořen trochu větší měrou.). V podrobné rozpravě zpravodaj výboru posl. R. Rozvoral navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslance Radka Rozvorala, stanovisku náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Karla Kováře, stanovisku místopředsedy Národní sportovní agentury Michala Janeby a po rozpravě I. bere na vědomí a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/20 – Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy (dále jen „Kontrolní závěr č. 16/20“), b) Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru č. 16/20, obsažené v části III materiálu vlády č. j. 1161/17, c) Usnesení vlády č. 785 ze dne 6. 11. 2017, d) Informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o plnění nápravných opatření vyplývajících ze stanoviska MŠMT ke Kontrolnímu závěru č. 16/20 ze dne 21. 3. 2019, č. j. PS 2019/4138; II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a předsedu Národní sportovní agentury. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 188 (8 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. J. Foldyna, posl. I. Kalátová, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral /viz příloha zápisu č. 1, str. 11/. 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20 – Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil prezident NKÚ M. Kala. Uvedl, že NKÚ kontroloval období od září 2018 do února 2019. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ J. Stárek. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování a užití peněžních prostředků státu na prevenci kriminality a prověřit, zda poskytnutá podpora přispěla k naplnění cílů v této oblasti. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany a také konkrétní příjemci dotací. Celkem šlo v těchto letech o částku přes 295 mil. Kč na asi 1 230 projektů. NKÚ kromě toho prověřil také 137 projektů za téměř 36 mil. Kč. NKÚ konstatoval, že většinou ministerstva nestanovila při rozdělování podpory měřitelné cíle ani ukazatele, podle kterých by se měl vyhodnotit přínos této podpory. Nastavený systém neumožňuje měřit a vyhodnotit, jak konkrétně pomohly rozdělené peníze v prevenci kriminality. Tři čtvrtiny peněz na prevenci kriminality rozdělovalo MV, které stanovilo cíle projektu, jako například zvýšení pocitu bezpečí nebo omezení páchání protiprávního jednání. Převážná část těchto peněz směřovala na kamerové systémy, komunitní práci s dětmi a mládeží, probační a resocializační programy nebo prevenci rizikového chování. MV nesměřovalo podporu do regionu s největším počtem trestných činů. Rozdělení peněz do jednotlivých regionů neodpovídalo ani indexu rizikovosti krajů, který zpracovává samo ministerstvo. Jedním z důvodů může být také to, že je nízký zájem žadatelů, vysoká administrativní náročnost nebo čerpání peněz z jiného dotačního zdroje. MS mělo v kontrolovaných letech v prevenci kriminality pět priorit zaměřených na probaci a resocializaci dospělých. Podpořilo jen tři z nich. Jedním z důvodů bylo, že ministerstvo programy málo propagovalo, a tak byl počet žadatelů velmi nízký a MS schválilo všechny žádosti o podporu. Více než polovinu z celé podpory tak získaly dva projekty stejné obecně prospěšné společnosti. U 15 z 31 probačních projektů se nepodařilo naplnit plánovaný počet klientů a těch, kteří program úspěšně absolvovali, byla jen polovina. Náklady na jednoho klienta se pohybovaly ve velmi širokém rozmezí od 900 Kč do téměř 40 tis. Kč a nejvyšší náklady měly pak programy, které čerpaly nejvíce peněz. U MO v letech 2015 až 2017 bylo využito 90 % peněz prevence kriminality v souladu se zákonem o vojácích z povolání na tzv. volnočasové aktivity. Šlo převážně o vstupenky na kulturní a sportovní akce pro příslušníky resortu nebo rodiny vojáků z povolání. Na diagnostické a vzdělávací aktivity šla jen malá část peněz. NKÚ v rámci kontroly provedl dotazníkové šetření u dalších nejvyšších kontrolních institucí (viz příloha č. 1 KZ). Konstatoval, že například v Estonsku mají měřitelné cíle již na strategické úrovni. U programu jsou stanoveny cíle a měřitelné výsledky. Většinu programů mají založenu na praxi jiných evropských zemí a účelnost programů hodnotí i výzkumní pracovníci. Tento kontrolní závěr byl projednán na vládě dne 30. 9. 2019. Bylo schváleno usnesení vlády č. 670. Materiál byl projednán bez rozporu s tím, že MV a MS doplnilo návrh usnesení vlády na základě základních připomínek NKÚ. Usnesení vlády ukládá jednotlivým ministrům, aby realizovaly opatření, a NKÚ tuto povinnost považuje za dostatečnou. Se stanoviskem za Ministerstvo vnitra vystoupil náměstek ministryně vnitra V. Knob. Uvedl, že MV se snažilo některá nápravná opatření realizovat již v průběhu kontroly. Zdůraznil, že nebylo konstatováno žádné neoprávněné vynaložení finančních prostředků. Současně byly naplněny i podmínky legality. Zjištění NKÚ se týkala především měřitelných cílů. MV učinilo několik opatření, která by měla přispět ke zhojení nálezů NKÚ. MV se zavázalo, že výstupy z kontrolního závěru budou a již jsou zohledňovány při tvorbě strategie prevence kriminality na rok 2021. Proto byla zřízena pracovní skupina, která by měla do strategie tato zjištění zapracovat. Program prevence kriminality na místní úrovni je systémově nastaven tak, že ve dvou fázích zohledňuje rizikovost jednotlivých žadatelů a posuzuje nejen indexy kriminality, ale i nezaměstnanost a sociální dávky v jednotlivých regionech. Konstatoval, že minimum dotací směřuje do hlavního města Prahy, která je kriminalitou zasažena nejvíce. Některé subjekty podávají žádosti o podporu prevence kriminality na Magistrát hlavního města Prahy. Se stanoviskem za Ministerstvo spravedlnosti vystoupil náměstek ministryně spravedlnosti J. Tejc. Uvedl, že Ministerstvu spravedlnosti byly vytknuty dva okruhy problémů. Jedním je, že MS nemělo zpracovanou strategii prevence kriminality. K tomu uvedl, že již dne 26. 4. 2019 byla jmenována pracovní skupina pro zpracování resortní strategie. MS do ní zapojilo zástupce resortu a také zástupce Vězeňské služby, Probační a mediační služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a částečně i Justiční akademii. Skupina pracuje na tom, aby strategie byla co nejkvalitnější a především, aby byla v souladu se strategií, která bude přijímána MV. Strategie by měla být vypracována nejpozději v říjnu či listopadu letošního roku. Dále bylo MS vytknuto, že ne všechny programy jsou správně plánované z hlediska toho, jakým způsobem se bude hodnotit jejich naplnění. Tyto programy neměly vždy měřitelné cíle a přesné indikátory. Na základě těchto výhrad byla vytvořena nová metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti pro rok 2020. Závěrem dodal, že MS v oblasti vynakládání prostředků na dotace se pohybuje ve velmi nízkých číslech. Celkové prostředky určené na dotační programy se v poslední sedmi letech pohybují v řádech 20 až 30 mil. Kč. Se stanoviskem za Ministerstvo obrany vystoupil ředitel odboru Interní audit a inspekce Ministerstva obrany R. Visinger. Uvedl, že MO přijalo tuto kontrolní akci jako účinnou pomoc a zjištění NKÚ nijak nerozporovalo. Ve vztahu k MO se jednalo o tři okruhy výhrad. Jednalo se tedy o měřitelnost cílů, dále nedostatečné vyhodnocování přínosů preventivních programů realizovaných aktivit a třetím okruhem byla okolnost, že 88 % finančních prostředků bylo čerpáno na poukazy na různé kulturní, sportovně-rekreační aktivity. MO přijalo opatření, která NKÚ poté odsouhlasil. Se závěry NKÚ byla seznámena resortní komise. MO upravilo vzor projektu prevence a vzor jeho vyhodnocení. Plánují se konzultace s odborníky, zejména s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. MO zpracovalo novou koncepci primární prevence rizikového chování personálu resortu MO na rok 2020 až 2027 a k tomu nový akční plán na roky 2020 a 2021. Akční plán obsahuje tři strategické cíle, které jsou dále rozpracovány do osmnácti specifických cílů. Specifické cíle jsou formulovány jako termínované, je zde přesně stanovena odpovědnost příslušného organizačního celku a jsou definovány indikátory plnění. Problematika měření efektivity preventivních programů patří k nejsložitějším tématům prevence rizikového chování. MO se orientuje na delikvenci a problémy, které jsou dány příležitostí. Proto je velká část prostředků věnována na aktivity, které vytvářejí smysluplný rámec pro volnočasové aktivity. Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. K. Matušovská. Uvedla, že kontrola byla prováděna od září 2018 do února 2019. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování a užití peněžních prostředků státu na prevenci kriminality a prověřit, zda poskytnutá podpora přispěla k naplnění cílů v této oblasti. Kontrolovaným obdobím byly roky 2015 až 2018. MV nesměřovalo peněžní prostředky programu do regionu s nejvyšším počtem trestných činů, ale podpora šla do Ústeckého kraje, Královehradeckého kraje, Libereckého kraje, Moravskoslezského kraje a Jihočeského kraje. MS nedosáhlo plánovaného počtu zapojených klientů zhruba poloviny probačních projektů a MO poskytlo naprostou většinu peněžních prostředků z programu prevence na volnočasové aktivity. Cílem prevence kriminality je snížení míry závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečnosti občanů. Politika prevence kriminality v ČR již existuje od roku 1993. V tomto kontrolovaném období se jednalo zejména o strategii prevence kriminality v ČR od roku 2016 do roku 2020. Na to navázal akční plán Prevence kriminality 2016 až 2020, který stanovil konkrétní úkoly k splnění cílů. MV každoročně vyhlašuje program prevence kriminality. Příjemcem může být kraj, obec i dobrovolný svazek obcí. Podpora je určena na modernizaci kamerových systémů nebo asistenta prevence kriminality nebo práci s dětmi a mládeží v péči OSPOD. MS zabezpečuje dotační tituly prevence kriminality na rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy a pro dospělé pachatele. MO financuje ze svého rozpočtu preventivní aktivity, jež jsou orientovány na chování vojáků ve výkonu služby v oblasti trestných činů proti majetku, rodině, dětem a ohrožení pod vlivem návykové látky či dopravní nehodovosti. NKÚ přes veškerá zjištění konstatoval, že prostředky státu byly poskytnuté v rámci prevence kriminality účelně a přispěly k plnění obecných cílů podpory. NKÚ zároveň zjistil, že kontrolované programy prevence kriminality umožňují pružně reagovat na aktuální bezpečnostní rizika, například tím, že umožní žadatelům žádat o dotaci na projekty, které sami navrhnou a které vyplývají z bezpečnostních analýz specifických potřeb daného žadatele. Dotázala se, jak to vypadá s Koncepcí primární prevence rizikového chování personálu resortu a navazujících akčních plánů na období 2020 až 2027. V závěru zpravodajské zprávy se dotázala, zda MV již provedlo rešerši otevřených zdrojů a jaký byl výstup. V obecné rozpravě vystoupili: posl. I. Kalátová (Poděkovala MV za všechny programy prevence kriminality. Krátce pohovořila o konkrétních zkušenostech s programy prevence kriminality z pozice vedení obce Rotava.), posl. R. Kubíček (V materiálu týkajícím se vypořádání připomínek je uvedeno: „Ministerstvo vnitra ČR považuje předložený kontrolní závěr NKÚ v mnoha ohledech za neobjektivní, nevyvážený a tendenční. Kontrolní závěr vyznívá velmi kriticky, přitom základní zjištění kontroly jsou opačného charakteru.“. To považuje za ne zcela běžné konstatování, proto se dotázal zástupců NKÚ a MV jak k tomu došlo.), ředitel Odboru prevence a kriminality MV M. Barbořík (Krátce reagoval na vznesené dotazy. Mimo jiné uvedl, že zmíněná citace byla v rámci první verze materiálu připomínkového řízení, které MV předložilo k vypořádání NKÚ. Kontrolní protokol byl z pohledu MV objektivní, obsahoval zdůvodnění ze strany MV, obsahoval kritiku, tak i věci, které byly při kontrole v pořádku. V kontrolním závěru byla ovšem uvedena pouze kritika, ale ne věci pozitivní. Poté byly v rámci připomínkového řízení věci objasněny a byl zástupcům MV vysvětlen rozdíl mezi kontrolním protokolem a kontrolním závěrem. Bylo vyjasněno, že vlastní kontrolní závěr nemůže obsahovat celý komplex informací, které jsou součástí kontrolního protokolu. Poté MV předmětnou připomínku stáhlo. K dotazu zpravodajky uvedl, že MV má od roku 2013 vydanou metodiku pro realizátory projektů, jak hodnotit projekty v oblasti prevence kriminality. MV je členem evropské sítě prevence kriminality a zde se účastní diskuzí právě k problematice měření efektivity. Sama evropská síť prevence kriminality začala iniciovat kroky s vědeckými institucemi a vysokými školami, které mají za cíl členským státům pomoci. MV se těchto prací aktivně účastní. Proto MV udělalo také rešerši zdrojů nejen evropských, ale i světových z otevřených zdrojů. Zjistili výhody a nevýhody různých přístupů. Dále zmínil specifika jednoletých projektů, které realizují obce.), prezident NKÚ M. Kala (Mimo jiné potvrdil, že takové drzé stanovisko, jako mělo v tomto případě MV, se obvykle do materiálu nedostává. Proto také následně proběhlo vypořádací řízení a MV si uvědomilo, jakým způsobem se k tomu má postavit. Zdůraznil, že tato záležitost byla vydiskutována a nemá dopad na vztahy mezi MV a NKÚ. Dále se krátce vyjádřil k vystoupení ředitele Odboru prevence a kriminality MV M. Barboříka. Mimo jiné konstatoval, že 300 mil. Kč za čtyři roky na prevenci kriminality není řešení a měřit výsledek celorepublikově není dost dobře možné. Měřit výsledek jde v konkrétní obci.), posl. R. Kubíček (Poděkoval za vystoupení v rozpravě a zmínil se o konkrétní zkušenosti z Českých Budějovic.), posl. J. Bláha (Uvedl, že plán programu by měl být zaměřen na cílené akce v jednotlivých obcích. Doporučil pro vojáky navýšit FKSP a nečerpat finanční prostředky z dotačních programů na prevenci kriminality.), posl. I. Kalátová (Uvedla, že tato problematika není řešena systematicky.) a prezident NKÚ M. Kala (Uvedl, že kontroloři NKÚ berou kritéria právě ze strategických materiálů, které jsou předloženy do vlády. Když tam ta kritéria nebudou, tak je NKÚ nebude moct kontrolovat.). V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. K. Matušovská navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské, stanovisku náměstka ministra vnitra Vilibalda Knoba, stanovisku náměstka ministryně spravedlnosti Jeronýma Tejce, stanovisku ředitele odboru Interní audit a inspekce Ministerstva obrany Radka Visingera a po rozpravě I. bere na vědomí a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20 – Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality (dále jen „Kontrolní závěr č. 18/20“), b) Stanovisko Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru č. 18/20, obsažené v části III materiálu vlády č. j. 803/19, c) Usnesení vlády č. 670 ze dne 30. 9. 2019; II. podává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podnět podle § 17 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, k provedení kontroly Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality; III. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ministra vnitra, ministra obrany a ministryni spravedlnosti. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 189 (7 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. I. Kalátová, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral /viz příloha zápisu č. 1, str. 12/. 8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/07 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil prezident NKÚ M. Kala. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ P. Neuvirt. Cílem kontroly bylo zjistit, zda programy zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie ČR vycházejí z jasně definovaných potřeb, zda jsou realizovány podle stanovených předpokladů účelně a hospodárně. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012 až 2016. Kontrola probíhala v průběhu roku 2017. NKÚ prověřil prostředky na financování materiálně technické základny, což znamená především obnovu nemovitostí policie, nákup služebních vozidel, počítačů a další potřebné techniky. MV vyplatilo celkem ze sedmi programů téměř 5,8 mld. Kč. Kontroloři prověřili pak 31 investičních akcí za více než 864 mil. Kč. Programy na investice pomohly zajistit potřeby policie pouze částečně, a to nejen kvůli nedostatku prostředků. MV nemělo jasně stanovené potřeby, systemizace a standardizace majetku nebyly aktuální nebo vůbec neexistovaly. Jednotkové ceny u investic MV nesledovalo a nevyhodnocovalo, i když došlo k jejich výraznému překročení. Nejzásadnější věc byla, že prostředky sice byly v rámci programu vynaloženy na daný účel, potřeby policie se ale nepodařilo zajistit například proto, že na pokrytí výdajů investičních programů chybí téměř 11,4 mld. Kč. Dalším důvodem byl také formální přístup k financování programů. Ministerstvo nestanovilo potřeby policie, jejich určení je přitom základním předpokladem pro lepší plánování. V průběhu docházelo k úpravám časových, finančních a věcných podmínek některých programů. Vybrané investiční akce se proto odsouvaly, například nevyhovující stav hangáru D v Praze – Ruzyni zjistil NKÚ již v roce 2005, potvrdil následně v roce 2012 a stav přetrvával i v době ukončení této kontroly. Přitom se v hangáru skladuje majetek za několik miliard korun. U efektivnosti jednotlivých akcí se kontroloři dívali na některé ukazatele, například pro výstavby, rekonstrukce a modernizace objektů byla jednotková cena 4 403 Kč za m3, u stavebních úprav v Praze 7 byla skutečná cena 15 207 Kč za m3 a jednotkovou cenu překročila téměř 3,5krát. Některé stavební akce nebyly dostatečně připraveny, docházelo ke zpoždění, bylo třeba provádět vícepráce. Například rekonstrukce infrastruktury areálu Zbraslav měla původně stát téměř 21 mil. Kč, po zpracování projektové dokumentace se ukázalo, že náklady budou výrazně vyšší, a dosáhly 144 mil. Kč. Kvůli nedostatku prostředků byla celková rekonstrukce odložena. Tento kontrolní závěr byl projednán ve vládě, a to již 19. 6. 2018, bylo schváleno usnesení č. 385. Materiál byl ve vládě projednán bez rozporu. NKÚ upozornil, že v ukládací části předloženého materiálu chybí termín o vyhodnocení plnění opatření. Poté MV termín doplnilo a do listopadu 2018 mělo vládě předložit materiál o plnění nápravných opatření. Se stanoviskem za Ministerstvo vnitra vystoupil náměstek ministra vnitra V. Knob. Uvedl, že v rámci kontroly bylo kontrolováno nejen MV ale i dvě krajská ředitelství. Kontrolní protokol nezaznamenal žádné závažné zjištění a NKÚ jednoznačně konstatoval, že nezjistil neúčelné nebo nehospodárné vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu. Konstatoval, že je známo, že Policie ČR či Hasičský záchranný sbor jsou podfinancovány. MV přijalo jasná nápravná opatření k jednotlivým závěrům NKÚ. Náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku M. Keřka uvedl, že řada zjištění byla odstraněna již při kontrole. Policie ČR zpracovala systemizaci majetku a nad rámec uloženého úkolu ještě systemizaci zbraní. Dále byl aktualizován harmonogram bilance potřeb zdrojů a byla zpracována systemizace služebních dopravních prostředků, která byla schválena MF. K problematice hangáru D uvedl, že došlo ke směně pozemků a v současné době probíhají znalecké posudky na jednotlivé pozemky. V současné době je to opravdu tak, že jsou zde aktivní kroky k tomu, aby se hangár D mohl začít stavět a technika v nemalé hodnotě byla zajištěna tak, jak má být zajištěna. K rozvoji areálu Zbraslav uvedl, že v současné době je areál podrobován velkým změnám a rozpracování je obrovské. Je to jeden z nejdůležitějších projektů, který má pro Policii ČR velký potenciál. Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. K. Matušovská. Uvedla, že cílem kontroly bylo zjistit, zda programy zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny vychází z jasně definovaných potřeb a zda jsou realizovány podle předpokladů účelně a hospodárně. Kontrola byla prováděna od února do srpna roku 2017. NKÚ doporučil, aby MV provedlo aktualizaci dokumentace programů, schválilo systemizace a standardizace majetku, zejména služebních dopravních prostředků, stanovilo v dokumentech programů počáteční a cílové hodnoty jednotlivých cílů a parametrů programů, což umožní vyčíslit dosažený přínos a dopad poskytnutých prostředků, učinilo priority cílů programů a průběžně vyhodnocovalo plnění cílů a vyřešilo nevyhovující stav hangáru D na Letišti Václava Havla Praha. Dotázala se, zda došlo k zahájení prací na stanovení systemizace v oblasti ICT, která by měla vést k optimalizaci potřeb využívané techniky. Dále se dotázala, zda již byly reálně nastaveny cíle aktualizace uvedených programů. A zda se realizují nějaké nové programy. V obecné rozpravě vystoupili: náměstek ministra vnitra V. Knob (K aktualizaci programu 114 120 uvedl, že aktualizace provedena byla. Pokud chce MV aktualizovat program, musí požádat MF. Policie ČR měla materiál Analýza stavu majetku Policie ČR a právě podněty, které vyplynuly z kontrolního nálezu NKÚ, byly do tohoto materiálu zapracovány. IT byla součástí majetku, který se fakticky aktualizoval, ať už se jednalo o výpočetní techniku, výstroj atd. Byla schválena systemizace a standardizace.), posl. J. Bláha (Uvedl, že často chybí peníze na rozvoj vozových parků. Veškeré technické kontroly vozidel, a to i speciálních vozidel, odvádějí z rozpočtu několikamilionové náklady. Možná by si mohl stát zřídit speciální útvar na tyto technické kontroly vozové techniky ozbrojených složek, hasičů atd.), náměstek ministra vnitra V. Knob (Krátce reagoval na dotazy. Uvedl, že za poslední roky se MV podařilo obnovovat vozový park jak policie, tak hasičů. Starý vozový park s sebou nese velké náklady na opravy atd. Podařilo se v loňském roce vyjednat s MF nemalý finanční objem v řádu stovek milionů korun. MF přislíbilo i na letošní rok další finanční prostředky. MV se v současné době snaží obměnu vozového parku realizovat.), posl. K. Matušovská (Krátce reagovala na rozpravu. Konstatovala, že dopravní prostředky aktuálně neodpovídají potřebám Policie ČR. Dotázala se, zda stále chybí 3 tis. vozidel. Dotázala se, jaká byla situace s hangárem D v roce 2005, kdy na tento problém upozornilo NKÚ poprvé.), náměstek ministra vnitra V. Knob (Neznamená to, že u policie chybí fyzicky 3 tis. vozidel. Konstatoval, že u policie je téměř 70 % aut, která jsou stará, nebo mají najeto přes 300 tis. km. Za posledních sedm let neprobíhala obnova vozového parku. Před dvěma lety se podařilo vysoutěžit dostatečný počet vozidel a nyní jsou průběžně nakupována. K hangáru D uvedl, že byl přivezen v roce 1943 a je nevyhovující. Proběhla jednání se správou Letiště Václava Havla, MD a MF. Došlo k dohodě, že fakticky MV může hangár ponechat na svém místě a má směněné pozemky, na kterých může nový hangár postavit. Za poslední dva roky tedy došlo k velkému posunu.) a prezident NKÚ M. Kala (Krátce reagoval na rozpravu.). V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. K. Matušovská navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské, stanovisku náměstka ministra vnitra Vilibalda Knoba a po rozpravě I. bere na vědomí a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/07 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky (dále jen „Kontrolní závěr č. 17/07“), b) Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru č. 17/07, obsažené v části IV materiálu vlády č. j. 229/18, c) Usnesení vlády č. 385 ze dne 19. 6. 2018; II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministra vnitra. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 190 (6 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Bláha, posl. J. Černohorský, posl. R. Kubíček, posl. K. Matušovská, posl. M. Pour, posl. R. Rozvoral /viz příloha zápisu č. 1, str. 13/. Předseda výboru posl. R. Kubíček poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil třicátou druhou schůzi Kontrolního výboru. Schůze výboru byla ukončena v 13.55 hodin. Zapsala: M. Hálková – tajemnice výboru Lukáš ČERNOHORSKÝ v. r. Roman KUBÍČEK v. r. místopředseda – ověřovatel Kontrolního výboru předseda Kontrolního výboru Příloha č. 1 str. 1 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 9:01:19 1. hlasování, návrh Schválení programu Aktivně hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Nepřihlášen Jaroslav Foldyna, ČSSD: Pro Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Nepřihlášen Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Pro Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Nepřihlášen Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Nepřihlášen Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 1, schůze č. 32, čas 9:01:19 Příloha č. 1 str. 2 Usnesení č. 182 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 9:12:08 2. hlasování, návrh Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za r. 2019 pro PS PČR /ST 840/ - usnesení Aktivně hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Pro Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Nepřihlášen Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Pro Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Nepřihlášen Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Pro Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 2, schůze č. 32, čas 9:12:08 Příloha č. 1 str. 3 Usnesení č. 183 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 9:58:16 3. hlasování, návrh Zpráva o činnosti ÚDHPSH za rok 2019 Aktivně hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Nehlasoval Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Nepřihlášen Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Nehlasoval Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Nepřihlášen Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Pro Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 3, schůze č. 32, čas 9:58:16 Příloha č. 1 str. 4 Usnesení č. 184 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 10:09:27 4. hlasování, návrh Zpráva o činnosti ÚDHPSH za rok 2019 – usnesení Aktivně hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Nehlasoval Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Nepřihlášen Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Nehlasoval Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Nepřihlášen Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Pro Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 4, schůze č. 32, čas 10:09:27 Příloha č. 1 str. 5 Usnesení č. 185 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 10:31:48 5. hlasování, návrh Návrh SZÚ ČR za rok 2019, kapitola 381 - NKÚ - usnesení Aktivně hlasovalo: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Pro Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Pro Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Nehlasoval Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Pro Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Pro Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 5, schůze č. 32, čas 10:31:49 Příloha č. 1 str. 6 Usnesení č. 186 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 11:07:15 6. hlasování, návrh Výroční zpráva NKÚ za rok 2019 Aktivně hlasovalo: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Pro Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Pro Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Pro Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Pro Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Nehlasoval Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 6, schůze č. 32, čas 11:07:15 Příloha č. 1 str. 7 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 11:08:24 7. hlasování, návrh předřazení bodů Aktivně hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Pro Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Nehlasoval Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Pro Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Pro Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Nehlasoval Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 7, schůze č. 32, čas 11:08:24 Příloha č. 1 str. 8 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 11:10:37 8. hlasování, návrh Rezignace posl. R. Rozvorala na funkci místopředsedy výboru Aktivně hlasovalo: 10 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Zdržel se Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Pro Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Pro Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Pro Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Nehlasoval Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 8, schůze č. 32, čas 11:10:37 Příloha č. 1 str. 9 Usnesení č. 187 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 11:11:12 9. hlasování, návrh Volba místopředsedy výboru Aktivně hlasovalo: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Pro Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Pro Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Pro Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Pro Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Nehlasoval Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 9, schůze č. 32, čas 11:11:12 Příloha č. 1 str. 10 Usnesení č. 191 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 11:12:26 10. hlasování, návrh Návrh termínu a programu příští schůze výboru Aktivně hlasovalo: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Pro Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Pro Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Pro Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Pro Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Nehlasoval Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 10, schůze č. 32, čas 11:12:26 Příloha č. 1 str. 11 Usnesení č. 188 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11. 06. 2020 - 12:16:18 11. hlasování, návrh KZ NKÚ z KA č. 16/20 – Peněž.prostř.státu vynakládané MŠMT na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy Aktivně hlasovalo: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Pro Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Nehlasoval Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Nehlasoval Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Pro Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Nehlasoval Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 11, schůze č. 32, čas 12:16:18 Příloha č. 1 str. 12 Usnesení č. 189 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11.06.2020 - 13:24:38 12. hlasování, návrh KZ NKÚ z KA č. 18/20 - Peněž. prostředky státu určené na prevenci kriminality - usnesení Aktivně hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Nehlasoval Iva Kalátová, ANO: Pro Miroslav Kalousek, TOP09: Nehlasoval Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Nehlasoval Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Pro Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Nehlasoval Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 12, schůze č. 32, čas 13:24:38 Příloha č. 1 str. 13 Usnesení č. 190 Kontrolní výbor PS PČR 32. schůze 11.06.2020 - 13:55:51 13. hlasování, návrh KZ NKÚ z KA č. 17/07 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR - usnesení Aktivně hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL: Nepřihlášen Jiří Bláha, ANO: Pro Lukáš Černohorský, Piráti: Pro Jaroslav Foldyna, ČSSD: Nehlasoval Iva Kalátová, ANO: Nehlasoval Miroslav Kalousek, TOP09: Nehlasoval Roman Kubíček, ANO: Pro Martin Kupka, ODS: Nepřihlášen Přemysl Mališ, ANO: Nepřihlášen Květa Matušovská, KSČM: Pro Vojtěch Munzar, ODS: Nehlasoval Jan Pošvář, Piráti: Nepřihlášen Milan Pour, ANO: Pro Radek Rozvoral, SPD: Pro Roman Sklenák, ČSSD: Nepřihlášen Pavel Staněk, ANO: Nehlasoval Radek Zlesák, ANO: Nepřihlášen ID hlasování: 13, schůze č. 32, čas 13:55:52 - 31 -
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/vybory-psp/zaznamy/3600-32-20200611
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 288 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy