Jednání výborů PSP 4000-21-20180626


VýborÚstavně právní výbor
Datum jednání26. června 2018
Číslo jednání21
Zápis z jednání
        
Z á p i s PS180012358 Z á p i sPRIVATE z 21. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 26. června 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: · posl. Marek Benda · posl. JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. · posl. Bc. Mikuláš Ferjenčík · posl. JUDr. Stanislav Grospič · posl. PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. · posl. MUDr. Miloslav Janulík · posl. Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA · posl. Mgr. Ing. Taťána Malá · posl. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek · posl. Ing. Zuzana Ožanová · posl. MUDr. Věra Procházková · posl. Ing. Jiří Strýček · posl. prof. JUDr. Helena Válková, CSc. · posl. Mgr. Marek Výborný Nepřítomni: Hosté: · posl. Mgr. Jan Farský, Dominik Feri, JUDr. Jan Chvojka, Jana Levová, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Petr Sadovský, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.Dr. – náměstek ministra vnitra Mgr. Michal Franěk – náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Ivana Janů – předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů a další hosté dle prezenčních listin Schůzi ústavně právního výboru ve 13:00 hod. zahájil a řídil předseda ústavně právního výboru posl. Marek Benda. Úvodem sdělil, že na schůzi výboru se omlouvají poslanci uvedení na začátku zápisu. Poté předložil návrh programu 21. schůze ústavně právního výboru. Návrh programu: Schválení programu schůze 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (tisk 139) Sdělení předsedy výboru Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru K bodu 1: Schválení programu schůze Předseda výboru posl. Benda seznámil členy výboru s předloženým programem schůze, který obdrželi elektronicky. V rozpravě nikdo nevystoupil. Poslanci s programem schůze vyslovili souhlas. K bodu 2: Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (tisk 139) Předseda výboru posl. Benda zahájil projednávání tohoto bodu, navázal na přerušenou podrobnou rozpravu, v jejímž rámci bylo hlasováno o podaných pozměňovacích návrzích: posl. Ondřej Profant 1. Zpracování digitálních fotografií za účelem identifikace - stanovisko MV - záporné, ÚOOÚ – souhlasné. · V rámci rozpravy posl. Ondřej Profant představil svůj PN, náměstek ministra vnitra JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. uvedl, že Policie již dnes má oprávnění získávat fotografie dle § 66 zákona o Policii, problematika používání různých databází fotografií, problematika aplikace a výkladu „technické nemožnosti“, základní registry aktuálně nedisponují technickou kapacitou, Policie využívá spolupráce veřejnosti, státní orgány by měly disponovat pouze nezbytnými pravomocemi, výsledná funkčnost při současném nastavení registrů je nerealizovatelná. Předsedkyně ÚOOÚ JUDr. Ivana Janů podporuje návrh, upozornila na vládní záměr digitalizace státní správy. Posl. Profant uvedl, že technická úroveň registrů může být dostačující, pracovat se bude pouze s „potřebnými“ daty. Posl. Ing. Zuzana Ožanová upozornila na terminologické nejasnosti PN (registr řidičů) a obtížnou aplikovatelnost návrhu v praxi. Posl. prof. JUDr. Helena Válková, CSc. vyjádřila pochybnosti nad precizností zpracování návrhu, ale podpořila jeho věcnou užitečnost. Posl. MUDr. Miloslav Janulík – potřebnost nové právní úpravy – čl. 25 GDPR. Předseda výboru posl. Benda – potřebná úprava, souhlas s principem, ale pochybnosti o výkladové aplikovatelnosti (je-li to technicky možné). Posl. Profant připustil, že zadaný algoritmus může vynést i více shod, zákonný titul Policie má. Posl. Bc. Mikuláš Ferjenčík – jak se postupuje dnes – Mgr. Bačkovský – ředitel odboru Ministerstva vnitra – Policie má dálkový přístup do registrů, ale vždy jen s konkrétním číslem jednacím. Policie bude pracovat s anonymní databází, přístup pouze za účelem technologické identifikace. Předseda výboru posl. Benda konstatoval nezbytnost konzultace návrhu se zástupci Ministerstva vnitra k důkladnému vyprecizování a následné bezvadné aplikaci v praxi. · pozměňovací návrh nebyl přijat (ze 14 přítomných poslanců 5 hlasovali pro, 4 proti, 5 se zdrželo) Posl. Mgr. Et Mgr. Jakub Michálek navrhl přijmout doprovodné usnesení k prověření možností odstupňování zásahu do soukromí občanů při přístupu Policie České republiky k podobě jejich osobních údajů. posl. Jakub Michálek 1. zveřejnění zvukového či obrazového záznamu se znaky trestného činu - stanovisko MV a ÚOOÚ – záporné V rámci rozpravy pozměňovací návrh uvedl posl. Michálek, snaha o reakci na kauza ukradeného kola, resp. okradený zveřejnil fotku pachatele. Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Michal Franěk vyjádřil zamítavé stanovisko – kazuistická legislativa, nadbytečná duplicitní úprava (ÚOOÚ, §14 OZ svépomoc), nepatří do trestního řádu, výkladová nejasnost, aplikační problematika ve vztahu k obdobným případům. Posl. Michálek – je možné zveřejnit fotku např. zloděje kola v hodnotě 50 tisíc Kč? Náměstek ministra vnitra Mlsna – ÚOOÚ je spolupředkladatelem návrhu zákona, PN je protiústavní (§ 7b odst. 2) svoji neurčitostí, ano fotografii je možné zveřejnit, zákon se v tomto ohledu změnil a změnila se rovněž výkladová praxe. Posl. Michálek svůj pozměňovací návrh stáhl. 2. proces rozhodování o poskytnutí informace - stanovisko MV a ÚOOÚ – záporné · pozměňovací návrh byl stažen. PN obsažené v usnesení Výboru pro zdravotnictví – předseda výboru posl. Benda coby zpravodaj k návrhu zákona vyjádřil negativní stanovisko. Náměstek ministra vnitra Mlsna uvedl, že předmětné návrhy bude navrženo změnit, a to ze strany legislativy Ministerstva zdravotnictví. Posl. Válková upozornila na nesystematičnost předmětných pozměňovacích návrhů. Posl. Profant informoval o vývoji projednávání předmětných návrhů. Závěrem ústavně právní výbor přijal usnesení č. 61, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. K usnesení č. 61 z 12 přítomných poslanců · 9 hlasovalo pro – Výborný, Blažek, Benda, Válková, Malá, Ožanová, Procházková, Strýček, Kohoutek · 3 se zdrželi – Michálek, Ferjenčík, Hrnčíř. Poté posl. Michálek upřesnil svůj návrh na přijetí doprovodného usnesení, ve kterém ústavně právní výbor podporuje požadavek prověřit možnosti odstupňování zásahu do soukromí občanů při přístupu Policie České republiky k podobě jejich osobních údajů a žádá Ministerstvo vnitra České republiky o zpracování analýzy na toto téma a předložení ústavně právnímu výboru do konce října 2018. Poslanci přijali usnesení č. 62, kde s tímto návrhem vyslovili souhlas. (Z 12 přítomných poslanců 9 hlasovalo pro, 1 proti, 2 se zdrželi.) K bodu 3: Sdělení předsedy výboru Předseda výboru posl. Benda seznámil poslance s Mezinárodní konferencí, kterou bude pořádat Nejvyšší soud České republiky ve spolupráci s Nejvyšším soudem Slovenské republiky na téma: „Role nejvyšších soudů v měnící se době“, a to ve dnech 5. až 7. listopadu 2018. Současně navrhl, aby se členové ústavně právního výboru této konference zúčastnili. Poslanci přijali usnesení č. 63, ve kterém vyslovili souhlas s účastí na této konferenci. (Z 12 přítomných poslanců 12 hlasovalo pro.) K bodu 4: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru Předseda výboru posl. Benda navrhl, aby se další schůze konala dne 10. července 2018 nejdříve 10 minut po skončení zasedání Poslanecké sněmovny. /Schůze výboru byla ukončena ve 14:00 hodin./ Mgr. Marek VÝBORNÝ v. r. ověřovatel výboru Marek BENDA v. r. předseda výboru 1 4
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/4000-21-20180626
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 265 197 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy