Jednání výborů PSP 4100-8-20180607


VýborVolební výbor
Datum jednání7. června 2018
Číslo jednání8
Zápis z jednání
        
Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2018 8. volební období Z Á P I S z 8. schůze volebního výboru, která se konala dne 7. června 2018 od 15. 00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 místnost č. 56, Přítomní a omluvení poslanci: dle prezenční listiny v příloze Přítomní hosté: dle prezenční listiny v příloze Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka přivítal všechny přítomné poslankyně a poslance, zahájil a řídil schůzi výboru od 15.03 hodin. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka přivítal přítomné hosty a určil ověřovatelkou této schůze posl. Marcelu Melkovou (hlasování č. 1, 9-0-0). Hlasování se zúčastnili poslanci: Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Barbora Kořanová, Tomáš Martínek, Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová, Miloslav Rozner, Zbyněk Stanjura. Volební výbor přijal po rozpravě usnesení č. 32 (hlasování č. 2, 9-0-0) - program 8. schůze – předřazení bodů 3. a 4. před bod 2. 1. Informace o plánovaných personálních změnách v Českém rozhlase Uvede: generální ředitel ČRo René Zavoral předsedkyně Rady ČRo Hana Dohnálková 2. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 138) Uvede: zástupce MV ČR Zpravodaj: poslanec Patrik Nacher 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 139) Uvede: zástupce MV ČR Zpravodaj: poslanec Tomáš Martínek V rozpravě vystoupili tito poslanci: Patrik Nacher, Tomáš Martínek, Zbyněk Stanjura. Posl. Patrik Nacher navrhl předřazení bodů 3. „Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 138)“ a 4. „Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 139)“ programu 8. schůze před bod 2. „Informace o plánovaných personálních změnách v Českém rozhlase.“ Posl. Tomáš Martínek navrhl, aby program zůstal tak, jak byl rozeslán, jelikož se domnívá, že bod „Informace o plánovaných personálních změnách v Českém rozhlase“ nebude dlouhý. Posl. Zbyněk Stanjura podpořil posl. Patrika Nachera v jeho návrhu, jelikož za klíčové body programu 8. schůze považuje body týkající se GDPR. Hlasování se zúčastnili poslanci: Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Barbora Kořanová, Tomáš Martínek, Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová, Miloslav Rozner, Zbyněk Stanjura. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka informoval členy volebního výboru, že TV Seznam žádá o možnost natáčet jednání volebního výboru. Poslanci volebního výboru nebyli proti, aby byl pořízen touto televizí přímý přenos z jednání. K bodu 1 Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 138) Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka požádal nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petra Mlsnu o úvodní slovo. Nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna se v úvodním slově vyjádřil, a to jak ke sněmovnímu tisku 138, tak i ke sněmovnímu tisku 139 (bod 2 programu). Nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna uvedl, že sněmovní tisk 138 je adaptací na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), implementuje se evropská směrnice o ochraně osobních údajů v trestněprávní oblasti, MVČR je gestorem zákona. Jedná se o dokončení legislativní práce, která byla započata už v době minulé vlády. Nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna dále uvedl, že za prvé zákon ruší stávající zákon 101 o ochraně osobních údajů, za druhé zákon stanovuje maximální výjimky, které GDPR jednotlivým členským státům umožnuje, MVČR se snažilo výjimky využít v maximálně možné míře, které GDPR dává a za třetí jde o změnu a novou úpravu úřadu pro ochranu osobních údajů, která vyplývá z praxe a struktur jiných úřadů členských států EU. Nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna dále doplnil, že změnový zákon byl zpracován ve spolupráci s jinými resorty, zejména pak s ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem dopravy a ministerstvem financí. Nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna na závěr svého vystoupení uvedl, že s usnesením volebního výboru, tak jak je předloženo MV ČR souhlasí. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka poté požádal posl. a zpravodaje volebního výboru k tisku 138 Patrika Nachera o zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 138. Posl. Patrik Nacher uvedl, že již zhruba před třemi týdny či měsícem uvedl na plénu, že načte pozměňovací návrh, týkající se tzv. „novinářské výjimky“. Poté následovala intenzivní jednání mezi zástupci MVČR a zástupci médií, která vyústila v pozměňovací návrh, který se pozměnil do podoby, která je dnes předkládána na volebním výboru. Následně posl. Patrik Nacher vysvětlil některé změny v pozměňovacím návrhu detailněji. Jedná se o kombinace kazuistických výjimek, zejména v paragrafu 17, výjimky z poučovací a informační povinnosti správce (média), zprošťuje tak novináře dalekosáhlého poučování, s kombinací těch generálních klauzulí, které jdou nad rámec těch výjimek. Výjimky zjednodušují a liberalizují systém těch výjimek, jak to použili jednotlivé země. Dále posl. Patrik Nacher zmínil, že pozměňovací návrh je rozšířen o paragraf 22, který dává možnost generální výjimky, které dnes nejdou předvídat. Předloží ho jako pozměňovací návrh celého výboru. Na závěr posl. Patrik Nacher vysvětlil vyprecizované technické změny v pozměňovacím návrhu a uvedl, že cílem návrhu bylo zachovat současný právní stav v ČR, který je vyhovující, a to jak ochranu soukromý a osobních údajů, tak svobodu projevu. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka poté otevřel obecnou rozpravu. V obecné rozpravě k tomuto bodu vystoupili posl. Zbyněk Stanjura, posl. Tomáš Martínek, posl. Patrik Nacher a nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna. Posl. Zbyněk Stanjura uvedl, že návrh podpoří, zmínil však, že v návrhu jsou určitá rizika v textu, co jsou vysoká rizika, co je pravděpodobné, co je oprávněný zájem bude nakonec stanovovat soud, vláda přichází s návrhem pozdě, odvaha vlády a MVČR nechat schválit v PS zákony v paragrafu 90. Posl. Zbyněk Stanjura pak za nefér označil, že struktura úřadu se řeší v adaptačním zákoně. Na závěr posl. Zbyněk Stanjura uvedl, že návrh je rozumný, chrání výjimečně i zájmy soukromých subjektů. Posl. Tomáš Martínek kvitoval, že pozměňovací návrh je kompromisem, který akceptují zástupci de facto regulátorů, tak zástupci médií, kterých se týká. Posl. Tomáš Martínek uvedl, že bude více pozměňovacích návrhů, které si zaslouží debatu a podporu. Jedná se např. o návrh pro vědeckou výjimku a návrh na snížení souhlasu rodičů u dětí na 13 let. Primárně budeme ale na volebním výboru řešit návrhy týkající se novinářů. Posl. a zpravodaj volebního výboru k tisku 138 Patrik Nacher navázal na kolegy a uvedl, že je také pro co nejvíce výjimek. Podpořil, aby se volební výbor zabýval jen návrhy, výjimkami týkající se medií. Nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna reagoval na výše zmíněnou rozpravu, že paragraf 90 navrhla vláda, v některých státech prošly tyto zákony velmi rychle. Novinářskou výjimku byly vždy jako MVČR připraveni doplnit a vydiskutovat ji. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka otevřel podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě vystoupil posl. a zpravodaj volebního výboru k tisku 138 Patrik Nacher, který načetl pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 138 a návrh usnesení volebního výboru. Posl. Zbyněk Stanjura navrhl hlasovat o usnesení ke sněmovnímu tisku 138 na dvě části. Posl. Patrik Nacher a zpravodaj k tisku 138 upřesnil a navrhl proceduru hlasování, a to: nejprve hlasovat části II. - V. unblock usnesení č. 33 a poté část I. usnesení č. 33 Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka nechal hlasovat o bodech II. – V. usnesení č. 33. Volební výbor schválil body II. – V. unblock usnesení č. 33 (hlasování č. 3, 9-0-0) Hlasování se zúčastnili poslanci: Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Barbora Kořanová, Tomáš Martínek, Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová, Miloslav Rozner, Zbyněk Stanjura. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka nechal hlasovat o bodu I. usnesení č. 33. Volební výbor schválil bod I. usnesení č. 33 (hlasování č. 4, 5-0-4) Hlasování se zúčastnili poslanci: Radek Holomčík (zdržel se), Aleš Juchelka, Barbora Kořanová, Tomáš Martínek (zdržel se), Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová (zdržela se), Miloslav Rozner, Zbyněk Stanjura (zdržel se). Volební výbor schválil Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 138) a přijal usnesení č. 33. K bodu 2 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 139) Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka požádal. nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petra Mlsnu o úvodní slovo ke sněmovnímu tisku 139. Nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna se odkázal na to, co již řekl k tisku 138. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka poté požádal zpravodaje posl. Tomáše Martínka o zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 139. Posl. a zpravodaj volebního výboru k tisku 139 Tomáš Martínek uvedl ve své zpravodajské zprávě mimo jiné, že ST 139 navazuje na ST 138, změnový zákon by měl provádět dílčí a změnové výjimky z GDPR v rámci specifických předpisů. Posl. Tomáš Martínek zmínil celkovou špatnou srozumitelnost zákona, informace v důvodové zprávě nekorespondují s textem samotného zákona, problematické přečíslování paragrafů apod. V části 15 návrhu zákonu, kde se mění zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím by dané změny dle posl. Tomáše Martínka mohly ohrozit práci investigativním novinářům, změny by dle návrhu měly být projednány samostatně. Dále posl. Tomáš Martínek představil pozměňovací návrh posl. Ondřeje Profanta, o kterém by chtěl obecně diskutovat na volebním výboru. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka otevřel obecnou rozpravu V rozpravě vystoupili nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna, posl. Tomáš Martínek, posl. Barbora Kořanová. Nám. MVČR pro legislativu a archivnictví Petr Mlsna uvedl, že pozměňovací návrh posl. Onřeje Profanta byl načten již na výboru pro veřejnou správu. Posl. a zpravodaj Tomáš Martínek doplnil, že netrvá na načtení pozměňovací návrhu posl. Ondřeje Profanta na volebním výboru, pokud poslanci tohoto výboru s ním nejsou dostatečně seznámeni. Posl. Barbora Kořanová zmínila, že zítra ráno zasedá výbor pro veřejnou správu a podporuje tak, aby se pozměňovací návrh posl. Ondřeje Profanta projednával tam. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka ukončil obecnou rozpravu a otevřel podrobnou rozpravu. Posl. a zpravodaj volebního výboru k tisku 139 Tomáš Martínek načetl usnesení volebního výboru a místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka o něm nechal hlasovat. Volební výbor nechválil Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 139) a nepřijal usnesení č. 34 (hlasování č. 5, 4-0-5). K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 139) byl přijat pouze záznam z jednání. Hlasování se zúčastnili poslanci: Aleš Juchelka, Tomáš Kohoutek (zdržel se), Tomáš Martínek (zdržel se), Barbora Kořanová, Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová (zdržela se), Miloslav Rozner (zdržel se), Zbyněk Stanjura (zdržel se), Radek Holomčík (zdržel se). K bodu 3 Informace o plánovaných personálních změnách v Českém rozhlase Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka přivítal generálního ředitele ČRo René Zavorala a předsedkyni Rady ČRo Hanu Dohnálkovou a požádal generálního ředitele ČRo René Zavorala o úvodní slovo k tomuto bodu. Generální ředitel ČRo René Zavoral objasnil personální situaci v Českém rozhlase. Generální ředitel ČRo René Zavoral uvedl, že personální změny se dějí v rozhlase pravidelně a je to poprvé v historii, co je generální ředitel zván k bodu personální změny v Českém rozhlase. Generální ředitel ČRo René Zavoral sdělil, že v roce 2008 měl rozhlas 1415 zaměstnanců a po 10 letech to bylo 1583 zaměstnanců, oba předchůdci ve vedení rozhlasu měli ve svém  programu snížení počtů zaměstnanců, ale ani jeden z nich k tomuto kroku nesáhl. Dále Generální ředitel ČRo René Zavoral uvedl, že společnost ČRo je o 170 zaměstnanců širší, poplatek se naposledy změnil v roce 2005, jeho hodnota je od roku 2005 nyní 45 Kč, s inflací k dnešnímu dni je to ale 33 Kč mínus 3,10 Kč, které si bere Česká pošta za Sipo, reálně se tedy jedná o cca 30 Kč. ČRo se dle generálního ředitele ČRo René Zavorala mezitím ale také rozšířil na 23 stanic vysílajících 24 h denně a 14 regionálních stanic. Generální ředitel ČRo René Zavoral také ale zmínil tzv. únik mozků a kvalitních redaktorů z ČRo ke konkurenci, která je umí lépe zaplatit. Generální ředitel ČRo René Zavoral prohlásil, že od 1. 1. 2019 chtějí valorizovat mzdy všem, kteří v ČRo zůstanou, zároveň se ale nebudou rušit žádné služby ani stanice v ČRo. Generální ředitel ČRo René Zavoral také zmínil plánovaný návrh novely o DPH, neví, jak hlasování o ní dopadne, ale pokud bude výjimka zrušena, ČRo podle jejich propočtů přijde až o 120 milionů Kč a jako řádný hospodář musí být na tuto situaci připraven. Generální ředitel ČRo René Zavoral uvedl, že snižování zaměstnanců bude vycházet ze čtyř klíčů. Za prvé půjde o neobsazené pozice tzv. mrtvé duše, dále o zaměstnance v důchodovém věku, poté o zaměstnance s terminovanými smlouvami, na závěr pak o skupinu zaměstnanců, která může tzv. nejvíce bolet (nebude se však jednat např. o lidi, které mají 2-3 roky do důchodu, matky samoživitelky apod.). Generální ředitel ČRo René Zavoral na závěr sdělil, že do poloviny července bude připraven návrh úspory v ČRo a jsou tak připraveni provést úsporu 100-120 míst bez narušení programové nabídky ČRo. Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka požádal předsedkyni Rady ČRo Hanu Dohnálkovou o vystoupení. Předsedkyně Rady ČRo Hana Dohnálková shrnula pozici Rady a sdělila, jak se o plánovaných personálních změnách v ČRo dozvěděla Rada ČRo. Na neveřejném jednání 30. 5. 2018 byl Radě od generálního ředitele René Zavorala představen detailní rozbor současného ekonomického stavu ČRo a vize ČRo do budoucna. Rada dle předsedkyně Rady ČRo Hany Dohnálkové vnímá, že už delší dobu je nutné zefektivnit pracovní místa v ČRo, hovořilo se podle ní o této problematice již i na volebním výboru PS, vedlo by to k navýšení platů a zabránilo by to dalšímu odcházení kvalitních pracovníků. Na závěr předsedkyně Rady ČRo Hana Dohnálková uvedla, že Rada nemůže zasahovat do personálií ČRo. Rada bude ale dle předsedkyně Rady ČRo Hany Dohnálkové dbát na to, aby všechny body, které ředitel slíbil učinit v rámci plánované restrukturalizace úřadu byly splněny. V rozpravě k tomuto bodu poté vystoupili: posl. Zbyněk Stanjura, posl. Tomáš Martínek, posl. Miroslava Němcová, posl. Barbora Kořanová, posl. Aleš Juchelka, posl. Marcela Melková, posl. Patrik Nacher, posl Radek Holomčík, generální ředitel ČRo René Zavoral, předsedkyně Rady ČRo Hana Dohnálková. Volební výbor po rozpravě vzal „Informace o plánovaných personálních změnách v Českém rozhlase“ na vědomí a přijal usnesení č. 35 (hlasování č. 6, 7-0-1). Hlasování se zúčastnili poslanci: Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Barbora Kořanová, Tomáš Martínek, Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová (zdržela se), Miloslav Rozner. K bodu 4 Různé Místopředseda volebního výboru posl. Aleš Juchelka uvedl, že o termínu příští schůze volebního výboru budou členové volebního výboru včas informováni přes tajemníka volebního výboru, a to po dohodě s předsedou volebního výboru posl. Stanislavem Berkovcem. Schůze byla ukončena v 17.05 hodin. Marcela M e l k o v á, v.r. Aleš Juchelka, v.z., v.r. ověřovatelka výboru předseda výboru Zapsala: Natálie Nardelli, Michal Marčík
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/4100-8-20180607
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy