Jednání výborů PSP 4400-25-20190905


VýborVýbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Datum jednání5. září 2019
Číslo jednání25
Zápis z jednání
        
PS190046865 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2019 8. volební období ZÁPIS z 25. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 5. září 2019 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 místnost č. B 211. Schůzi řídil: PhDr. Ivan Bartoš. Přítomni: p. posl. Bartoš, Baxa, Dolejš, Dražilová, Fialová, Janda, Jelínek, Kalous, Kohoutek, Kořanová, Kovářová, Kupka, Kytýr, Pojezný, Pour, Profant, Schiller, Štolpa, Mračková Vildumetzová. Bartoš: Zahájení projednávání, na žádost paní ministryně navrhuji zařadit jako první bod z+měnu rozpočtu SFRB. Hlasování o programu, hlasování č. 1: Hlasování: ANO 16 NE 0 zdržel 0 přítomno 16 přijato Změna rozpočtu SFRB Dostálová: Děkuji za předřazení tohoto bodu. V souvislosti se zabezpečením agendy SFRB došlo k naléhavé potřebě k posílení některých výdajových položek. Informace o předloženém návrhu. Pejpalová (ředitelka SFRB): Informace o změnách v rozpočtu – přesun mezi jednotlivými položkami. Jedná se o přesun týkající se schválené novely – změna názvu fondu. Bartoš: Otevírám obecnou rozpravu, nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu obecnou a otevírám rozpravu podrobnou. Dražilová: Zpravodajská zpráva. Návrh usnesení č. 134. Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 134, hlasování č. 2: Příloha č. 1 Hlasování: ANO 16 NE 0 zdržel 0 přítomno 16 přijato 09,00 hod. Představení Strategie regionálního rozvoje ČR 2021. Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj Zpravodaj: PhDr. Ivan Bartoš Ph.D., předseda výboru Bartoš: Požádal jsem zástupce MMR o představení Strategie RR ČR 2021. Strategie prošla velkým řízením, vyjadřovali se k ní odborníci, odborné instituce, atd. Dostálová: Informace o Strategii RR ČR 2021 – zásadní dokument, který navazuje i na zákon o podpoře RR. Dokument je připraven na desetileté období. Strategie má 6 cílů (5 územních). Velkou pozornost jsme věnovali analytické části. Analýza dat umožní vyhodnotit míru regionálních rozdílů. Data jsou absolutně zásadní. Je nutné s nimi pracovat. Do budoucna chceme, aby vzniklo průběžné monitorování stavu regionálních rozdílů. Informace o dvouletých akčních plánech. Informace o vyjednávání s EU. Strategie prošla velkým řízením – přítomna odborná veřejnost, všechny relevantní subjekty se k tomu vyjadřovaly. Prosím o prezentaci p. nám. Koppitze. Koppitz: Představení prezentace – klíčová je spolupráce. Dopravní obslužnost regionů, dostupnost internetu, digitalizace, kvalita prostředí (půda, krajina, ovzduší, sucho). Metropolitní území. Hospodářsky a sociálně ohrožená území – hrozí vylidňování, s těmito územími musíme pracovat. 6 strategických cílů – 5 tipů území. Globální cíle Strategie RR - metropolitní území, aglomerace, regionální centra a jejich venkovské zázemí, strukturálně postižené regiony, hospodářsky a sociálně ohrožené území a veřejná správa. Informace o cestovním ruchu – jedno z odvětví, které podpoří regiony. Akční plány budou specifikovat, jak plány nastavit. Informace o městech – příklady – zařazení do kategorií. Aglomerace – příklady navrhovaných typových opatření. Strukturálně postižené kraje – příklady navrhovaných opatření. Snažíme se ušít regionům podporu na míru, posilovat spolupráci aktérů v území (problematika velkého počtu obcí). Již pracujeme na Akčním plánu – v červnu příští rok chceme s ním jít na vládu (tvorba rozpočtu 2021 a 2022). Bartoš: Otevírám obecnou rozpravu. Dotaz – je to strategie na 10 let. Je to dokument, podle kterého bychom se mohli řídit i další volební období. Budou před finální akceptací této strategie skutečně známi indikátory a hodnoty? Otázka vyhodnocování. Důležitý je poměr ohledně posilování a investic, které mají snižovat disparity. Měla by existovat úvaha, ve které by se mělo říci, že toto je ideální strategie – zdraví poměr. Ideální poměr investic – velká otázka personálního zabezpečení – opomenul se „softový“ projekt na personální zabezpečení. Jak se budou řešit personálie? Dotaz na koordinaci – kraje dělají aglomerace ze své iniciativy, aby nedocházelo k překryvu. Koppitz: K indikátorům – do vlády navrhujeme 10 výchozích – nemáme hodnotu cílovou, ostatní indikátory budou zavěšeny do materiálu, který bude za 9 měsíců. Za 9 měsíců bude pokryta celá strategie včetně cílových hodnot. Investice - my takový procentuální poměr nemáme, snažíme se vyrovnat poměr v regionálních rozdílech. MASKy se zasadí o to, aby se provedly zásadní aktivity. Informace o projektech meziobecní spolupráce – určitá cesta do budoucna. Nutné zajistit udržitelnost bez evropských peněz. Informace o spolupráci mezi obcemi a městy. Dále budeme spolupracovat s regiony. Dostálová: Personální kapacity – byli jsme si toho vědomi, proto jsme si vzali Restart pod MMR a napojili na to projekt z OP technická pomoc. Kovářová: Konečně zde jasně zaznělo, že dochází k vylidňování venkova. Firmy by mohly sídlit např. ve Středočeském kraji – více kvalifikovaných míst. Informace o Karlovarském kraji - zaměstnávání. Informace o vylidňování venkova. Problematika změn u finančních úřadů. Je nutná komunikace i s ostatními ministerstvy. Problematika zajištění lékařské péče na venkově. Vysokorychlostní internet – jestli nebude v regionech, tak tam ta práce také nebude. Problematika dopravní obslužnosti. Trend je nutné obrátit. Vylidňování obcí je zásadní téma. Dostálová: Vylidňování venkova se netýká jen malých obcí, ale již i větších měst. Zásadní je dopravní obslužnost. Podpora brownfields – musíme uchránit centra měst. Omezení některých druhů úřadů – jde o digitalizaci. Czech pointy se osvědčily. Dostupnost pro občany, zdravotní péče, je to především o občanské vybavenosti. Kupka: Bylo by možné do ní více explicitně promítnout hierarchizaci těch priorit? Podpora kroků, které by měly zastavit vylidňování obnova. Figuruje zde 6 strategických cílů – větší promítnutí politické vůle. Aby bylo jasné, že se má ČR dostat dál, tak na prvním místě má zajistit infrastrukturu, na druhém místě podniknout kroky k tomu, aby nedocházelo k dalšímu vylidňování venkova – Strategie by měla být jednoznačnější, než vyplívá z té prezentace. Jaký prostor ve strategii bude mít přesné vymezení nástrojů, kterými se má cílů dosahovat? Počet obcí je velmi vysoký – pouta lidí k místům, to má vliv na udržení míst na venkově. Dostálová: Jsem ráda, že přicházíme se strategií takto brzo. Připravuje se Hospodářská strategie ČR a ta musí reflektovat ty další strategické dokumenty. Budou se muset pojmenovat top priority státu (např. doprava). Informace o akčním plánu. Kupka: Na dovysvětlení – projekty výstavba škol v metropolitních částech – to bylo opravdu nastaveno tak, že to nutilo obce se domlouvat a ta spolupráce byla významným kritériem pro přidělení dotace - problematika přidělení dotací. Bude mít možnost strategie ovlivnit nástroje v podobě dotačních titulů, aby upřednostnila a tímto způsobem motivovala obce se domlouvat? Dostálová: Ano, to děláme. Profant: Informace o fungování obcí (velké množství obcí) – složité dokumenty k dotacím. Problematika Digitální Česko – neaplikuje se to do praxe. Schválen Strategický rámec 2030 – jak je to provázané? Koppitz: Česko 2030 – Strategie udržitelného rozvoje (v gesci MŽP) ve vztahu k SRR pilíř regiony. Je vztažena k celkovému rozvoji, Česká republika jako celek. E-Government je centrálně řízené téma. Profant: K e-Governmentu – je nutné už tam zanést konkrétní věci. Baxa: Ve SRR do konce r. 2020 Plzeň zařazena do metropolitní, nyní zařazena do aglomerace – metodické aspekty zpracování. Připojuji se ke komentářům p. posl. Kovářové a p. posl. Kupky k vylidňování venkova. Je to zcela reálný problém, který se stále prohlubuje. Problematika lékařské praxe, dopravní obslužnosti, atd. Apeluji na reálné provázání opatření v té strategii, která je zpracovaná dobře. Integrované teritoriální investice – informace o nástroji, který znamenal velké zlepšení služeb v aglomeracích. Informace o regionálních disparitách. Dostálová: Informace o evropských fondech (IPRU a ITI). S EK řešíme komunitně vedený místní rozvoj přes MASKy. Kalous: Navážu na debatu ohledně vylidňování venkova. Nabídka kvalifikovaných míst v regionech je velmi omezená. Jednou z cest je podpora cest. ruchu. Cokoliv uděláme, tak se stejně ten venkov bude vylidňovat. Je to trend dnešní doby. Dostálová: Informace o podpoře cest. ruchu. Dříve špatné nastavení programů. Zajímavý podnět z minulosti – Phare – podporovány malé průmyslové zóny (do 5ha) – námět do budoucna. Kovářová: Došlo ke změně z. o RUD – o třetinu vzrostly příjmy obcí. V tomto okamžiku začaly obce přemýšlet, jak budovat infrastrukturu efektivně. Fungující MASK. K p. posl. Kalousovi – možná se vylidňovat bude, podpora cest. ruchu je zásadní. Problematika sociálních služeb – výdaje budou narůstat, je možné to zohlednit v této strategii? Dostálová: K sociálním službám – je to jednou z oblastí uvedenou ve strategii. Bartoš: Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou. Návrh usnesení č. 128. Hlasování o návrhu usnesení č. 128, hlasování č. 3: Příloha č. 2 Hlasování: ANO 17 NE 0 zdržel 0 přítomno 17 přijato Informace o možnostech státní podpory bytové výstavby v obcích a městech. Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj Zpravodaj: Ing. Jan Kubík, předseda podvýboru pro bydlení, poslanec PSP ČR Bartoš: Zahájení projednávání, p. posl. Kubíka, který je omluven, zastoupí p. posl. Pour. Dostálová: Informace o bydlení. Prvním bodem - podpora bydlení – SFRB výkonná složka. Informace o programech – tři cílové skupiny – mladí lidé (Výstavba RD podpora 2 mil. Kč, nákup bytu podpora 1,2 mil. Kč.). Určeno spíše pro venkov. Druhou skupinou jsou senioři - komunitní bydlení pro seniory, problémy s projektanty (bezbariérovost), pečovatelské domy, nový program Bytové domy bez bariér (problematika bezbariérovosti). Technická infrastruktura – následná bytová výstavba. Nový program výstavba sociálního a dostupného bydlení pro obce – informace o finančních prostředcích. Podpora sociálního bydlení v rámci IROP a IOP. Příprava koncepce bytové politiky 21+ - zaměřena na 3 pilíře – dostupnost, stabilita a kvalita. Řešíme teze dostupného bydlení (družstevní bydlení) a řešíme, zda dostupné bydlení vyústí k vytvoření zákona. Pour: Zpravodajská zpráva, děkuji paní ministryni za přehled ohledně bytové výstavby. V případě, že budou programy vyčerpány, počítá se s další podporou? Otázka půjček pro mladé. Počítá se s modifikací programů, pokud se zjistí, že některé jsou limitující? Bartoš: Otevírám obecnou rozpravu. Hlasování o vystoupení veřejnosti, hlasování č. 4: Hlasování: ANO 17 NE 0 zdržel 0 přítomno 17 přijato Dostálová: Pokračování rozpočtu, půjčky pro mladé – ano, bude se v tom pokračovat. Peníze na to v rozpočtu máme. Zajímavý nástroj – podpora státu na zaplacení úrokové sazby nad 5%. Otázkou je, jak bude krize v bydlení pokračovat. Modifikace programů - dbám na to, abychom reagovali na poptávky obcí. U SFRB je složitější situace, nyní měníme zákon, chceme vzpružit proces. Do budoucna se budeme zabývat i brownfields pro např. bytovou výstavbu. Využití programu Panel – regenerace sídlišť. Baxa: Otázka podpory sociálního bydlení. Měl by se sledovat terén – informace z praxe. Zákon o sociálním bydlení je otázka velmi komplikovaná. Problematika definování skupin. Měli bychom jít cestou zákona o dostupném bydlení. Dostálová: IROP – velmi těžké kvůli veřejné podpoře. Program výstavba se bude vyhodnocovat. Budeme to sledovat. Zákon o sociálním bydlení – nyní program výstavba. Pokud se objeví, že se nepořizují sociální byty, tak bychom museli po dohodě s vámi, navrhnout nějakou právní úpravu. Zatím jdeme spíše motivační složkou. Otázka začleňování obyvatel – sociální byty. Chmelová (senátorka): Mohla by jste více okomentovat teze dostupného bydlení, jakým směrem jdou? K přípravě koncepce bytové politiky - máte hotovou analytickou část, je k dispozici? Dostálová: Na úrovni MMR je analytická část nachystána, ale nyní začne debata s jednotlivými aktéry. Nejpozději do jara bychom chtěli mít vykomunikovanou analytickou část tak, abychom mohli v pracovních skupinách pracovat na návrhové části, aby v září, říjnu, koncepce pro bytovou politiku byla schválena. K tezím dostupného bydlení předám slovo p. řediteli Klímovi. Klíma: K tezím dostupného bydlení - mohl by to být legislativní „věšák“, který by reagoval na řadu problémů, které již existují v oblasti bydlení. Dostupné bydlení nevidí MMR jako sociální bydlení. Problémy - technické požadavky, smlouvy u sociálních bytů, atd. Informace ke koncepci. Neznáme některé údaje, které nám mohou poskytnout pouze obce, především vlastnická struktura bytového fondu, obecní fond se snížil opět o cca 25%. Bartoš: Starostové by chtěli využít možnost výkupů těch bytů. Hovořila jste o tom, že to je součástí výstavby, ale já to v tom nařízení nevidím – je ta možnost či není? Mají ty byty nějaké limity (finanční)? Otázka kontejnerové výstavby. Bydlení 2030 pracovní skupina – zúčastnili jsme se toho jednání. Mohli bychom být informováni o výsledcích jednání, případně přizváni? Sleva z daně na pořízení první nemovitosti – mohli bychom ve sněmovně najít společnou řeč, ovlivnit mladé v přístupu k bydlení. Dostálová: Nařízení vlády k programu výstavba umožňuje výkup bytu. Zjišťoval se objem a prioritní bylo podpořit novou výstavbu. Po roce to nyní budeme vyhodnocovat. Je to otázka další výzvy. Nerada to nazývám kontejnerem, spíše modulární stavbou. K prac. skupině jednoznačně ano. Fialová: Děkuji MMR za program výstavba, i když mám k němu nějaké výhrady. Města nestíhají podávat svoje přihlášky, nemají projektovou přípravu. Problematika sociálního bydlení - některá města na severu Čech více kapacit již nezvládnou. My si nemůžeme dovolit stavět mimo vyloučené lokality. Prosím o umožnění výkupu a oprav nemovitostí ve vyloučených lokalitách. Města nejsou schopna situaci řešit. Výstavba občanské vybavenosti. Dostálová: Výstavba občanské vybavenosti rozhodně ano, co se týká nové výstavby v sociálně vyloučených lokalitách, to si myslím, že ne. Prioritu musíme dát výkupu a rekonstrukci. Schiller: K Programu výstavby – revize podmínek – př. podmínka, že rok tam musí být někdo hlášen. Občan zničí byt, majitel to musí znovu zrekonstruovat, opakovaná pomoc občanům. Pokud si někdo neplní povinností, tak by měl dát stát ruce od něj pryč. Této skupině pomáháme snad nejvíce a nikam to nevede. Jsou to obrovské náklady. Dostálová: Jde především o výstavbu nových bytů - setkávali jsme se často s podvody, neslouží to k rozšíření nabídky bytového fondu. Otázkou je, jak zamezit podvodnému jednání. Problematika kompetencí bydlení – tvorba zákona o dostupném bydlení. Chmelová: ÚZSVM prodává byty, proč se nepřevádí na obce? Je to také možnost. Dostálová: Tuto věc jsme řešili na vládě. Zákon o dražbách – informace – vydefinovat, že ta obec se zaváže k tomu, že to bude sloužit jako služba v obecném hospodářském zájmu, pro sociální a obecní bydlení. Nesmí to nabízet komerčně. Kovářová: Vítám prezentaci, kterou jsme obdrželi. Jsem příznivcem toho, aby bylo podporováno dostupné bydlení v obcích. Systém v Písku – trojstupňové bydlení – informace. Zákon o dostupném bydlení. Ke kontejnerům – p. Čunek kromě kontejnerů, také zaměstnal i 200 lidí. S kontejnerů se stavějí i školy a školky. Pour: Návrh usnesení č. 129. Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 129, hlasování č. 5: Příloha č. 3 Hlasování: ANO 17 NE 0 zdržel 0 přítomno 17 přijato Bartoš: Časový problém – p. posl. Kupka souhlasí s tím, abychom bod Informace k věcnému záměru stavebního zákona posunuli na nějaké další jednání výboru. Návrh usnesení č. 130, hlasování č. 6: Příloha č. 4 Hlasování: ANO 16 NE 0 zdržel 1 přítomno 17 přijato 11,00 hod. Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 321/0. (Jednání garančního výboru) Předkladatel: Jan Birke, poslanec PSP ČR Zpravodaj: Mgr. Martin Kupka, poslanec PSP ČR Kupka: Informace o projednávání – návrh procedury: a) d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona (podle sněmovního tisku 321/8) v následujícím pořadí: 1. návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny 2. A.1 až A.7 jedním hlasováním; pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné návrhy B.1, B.3, D.1 a D.2 3. pokud budou přijaty návrhy A.1 až A.7, hlasovat zbývající návrhy B jedním hlasováním: B.2 - nehlasovatelné jsou totožné návrhy B.5 a C.1 B.4 B.6 - nehlasovatelný je totožný návrh C.2 B.7 4. pokud budou přijaty návrhy A.1 až A.7, hlasovat zbývající návrhy D jedním hlasováním: D.3, nehlasovatelný je totožný návrh D.4 D.5 - pokud se týká návrhů C: jsou nehlasovatelné - C.1 je totožný s B.2 a B.5 a C.2 je totožný s návrhem B.6 5. pokud nebudou přijaty návrhy A.1 až A.7, jsou nehlasovatelné návrhy B.6, C.2 – totožný s B.6 a návrh B.7, které se vztahují k pozměňovacímu návrhu A.6; dále hlasovat zbývající návrhy B jedním hlasováním: B.1, pokud bude přijat, je nehlasovatelný návrh D.2 B.2 - nehlasovatelné jsou totožné návrhy B.5 a C.1 B.3 B.4 6. pokud nebudou přijaty návrhy A.1 až A.7, je nehlasovatelný návrh D.5 vztahující se k pozměňovacímu návrhu A.6; dále hlasovat zbývající návrhy D jedním hlasováním: D.1 pokud nebyl přijat návrh B.1, hlasovat návrh D.2 D.3 - nehlasovatelný je totožný návrh D.4 - pokud se týká návrhů C: jsou nehlasovatelné - C.1 je totožný s B.2 a B.5 a C.2 je totožný s návrhem B.6 7. hlasovat o návrhu zákona jako celku; Bartoš: Je zde návrh na změnu procedury? Fialová: Navrhuji samostatně hlasovat A4 a B4. Bartoš: Hlasování o protinávrhu, hlasování č. 7: Hlasování: ANO 15 NE 0 zdržel 3 přítomno 18 přijato Hlasování o proceduře pro Poslaneckou sněmovnu, hlasování č. 8: Hlasování: ANO 18 NE 0 zdržel 0 přítomno 18 přijato Kupka: Nyní navrhuji hlasovat o stanoviscích k jednotlivým pozm. návrhům. Hlasování o A1, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 9: Hlasování: ANO 11 NE 2 zdržel 5 přítomno 18 přijato Hlasování o A2, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 10: Hlasování: ANO 11 NE 2 zdržel 5 přítomno 18 přijato Hlasování o A3, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 11: Hlasování: ANO 11 NE 2 zdržel 5 přítomno 18 přijato Hlasování o A4, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 12: Hlasování: ANO 14 NE 3 zdržel 1 přítomno 18 přijato Hlasování o A5, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 13: Hlasování: ANO 11 NE 2 zdržel 5 přítomno 18 přijato Hlasování o A6, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 14: Hlasování: ANO 12 NE 2 zdržel 4 přítomno 18 přijato Hlasování o A7, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 15: Hlasování: ANO 12 NE 2 zdržel 4 přítomno 18 přijato Hlasování o B1, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 16: Hlasování: ANO 9 NE 1 zdržel 8 přítomno 18 nepřijato Hlasování o B1, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 17: Hlasování: ANO 1 NE 5 zdržel 11 přítomno 17 nepřijato Bez stanoviska Hlasování o B2, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 18: Hlasování: ANO 8 NE 1 zdržel 8 přítomno 17 nepřijato Hlasování o B2, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 19: Hlasování: ANO 0 NE 5 zdržel 13 přítomno 18 nepřijato Bez stanoviska Hlasování o B3, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hlasování č. 20 prohlášeno za zmatečné, hlasování č. 21: Hlasování: ANO 9 NE 2 zdržel 7 přítomno 18 nepřijato Hlasování o B3, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 22: Hlasování: ANO 1 NE 5 zdržel 12 přítomno 18 nepřijato Bez stanoviska Hlasování o B4, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 23: Hlasování: ANO 14 NE 0 zdržel 4 přítomno 18 přijato Hlasování o B5, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 24: Hlasování: ANO 8 NE 1 zdržel 7 přítomno 16 nepřijato Hlasování o B5, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 25: Hlasování: ANO 0 NE 4 zdržel 12 přítomno 16 nepřijato Bez stanoviska Hlasování o B6, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 26: Hlasování: ANO 7 NE 2 zdržel 8 přítomno 17 nepřijato Hlasování o B6, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 27: Hlasování: ANO 1 NE 4 zdržel 12 přítomno 17 nepřijato Bez stanoviska Hlasování o B7, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 28: Hlasování: ANO 7 NE 1 zdržel 9 přítomno 17 nepřijato Hlasování o B7, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 29: Hlasování: ANO 3 NE 3 zdržel 11 přítomno 17 nepřijato Bez stanoviska Hlasování o C1, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 30: Hlasování: ANO 5 NE 4 zdržel 8 přítomno 17 nepřijato Hlasování o C1, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 31: Hlasování: ANO 4 NE 2 zdržel 11 přítomno 17 nepřijato Bez stanoviska Hlasování o C2, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 32: Hlasování: ANO 5 NE 4 zdržel 8 přítomno 17 nepřijato Hlasování o C2, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 33: Hlasování: ANO 4 NE 2 zdržel 11 přítomno 17 nepřijato Bez stanoviska Hlasování o D1, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 34: Hlasování: ANO 4 NE 12 zdržel 1 přítomno 17 nepřijato Hlasování o D1, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 35: Hlasování: ANO 12 NE 2 zdržel 3 přítomno 17 přijato Hlasování o D2, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 36: Hlasování: ANO 4 NE 6 zdržel 7 přítomno 17 nepřijato Hlasování o D2, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 37: Hlasování: ANO 9 NE 2 zdržel 6 přítomno 17 přijato Hlasování o D3, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 38: Hlasování: ANO 4 NE 12 zdržel 1 přítomno 17 nepřijato Hlasování o D3, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 39: Hlasování: ANO 13 NE 2 zdržel 2 přítomno 17 přijato Hlasování o D4, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 40: Hlasování: ANO 4 NE 12 zdržel 1 přítomno 17 nepřijato Hlasování o D4, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 41: Hlasování: ANO 12 NE 2 zdržel 2 přítomno 16 přijato Hlasování o D5, Kupka – doporučující, hlasování o doporučujícím stanovisku, hl. č. 42: Hlasování: ANO 4 NE 12 zdržel 1 přítomno 17 nepřijato Hlasování o D4, hlasování o nedoporučujícím stanovisku, hl. č. 41: Hlasování: ANO 13 NE 2 zdržel 2 přítomno 17 přijato Kupka: Návrh usnesení č. 131. Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 131, hlasování č. 44: Příloha č. 5 Hlasování: ANO 14 NE 2 zdržel 1 přítomno 17 přijato 13,00 hod. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 11/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 448. Předkladatel: Ministerstvo vnitra Zpravodaj: Ondřej Profant, poslanec PSP ČR Bartoš: Zahájení projednávání. Strouhal: Předkladatelská zpráva. Účelem předložené novely je odložení ukončení zápisu RČ do OP o tři roky, tedy dnem 31. 12. 2022. Důvodem odložení ukončení zápisu RČ do OP je zamezení vzniku problémů, které by vyvstaly v aplikační praxi – informace. Profant: Zpravodajská zpráva. Informace o jednání v podvýboru pro e-Government. Podvýbor nepřijal usnesení. Informace o PN – mezi členy podvýboru vznikla shoda, že by stačil posun o 2 roky. Bartoš: Otevírám obecnou rozpravu, nikdo se nehlásí. Otevírám rozpravu podrobnou. Profant: PN: a) V části osmé č. IX bodě 2 se číslo „2019“ nahrazuje číslem „2021“. b) V části osmé č. IX bodě 4 úvodní části ustanovení se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2022“. Strouhal: Za MV souhlas. Bartoš: Hlasování o PN, hlasování č. 45: Hlasování: ANO 15 NE 0 zdržel 2 přítomno 17 přijato Profant: Návrh usnesení č. 132. Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 132, hlasování č. 46: Příloha č. 6 Hlasování: ANO 15 NE 0 zdržel 2 přítomno 17 přijato Různé: Janda: Podvýbor pro CR – změna členství v podvýboru pro CR. Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 136 – změna v členství v podvýboru pro cestovní ruch, hlasování č. 47: Příloha č. 7 Hlasování: ANO 17 NE 0 zdržel 0 přítomno 17 přijato Navrácení titulu město Lipnici nad Sázavou. Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 135, hlasování č. 48: Příloha č. 8 Hlasování: ANO 17 NE 0 zdržel 0 přítomno 17 přijato Profant: Informace z jednání podvýboru pro e-Government. Bartoš: Připomínám výjezdní zasedání 1. - 3. října 2019 do Jihomoravského kraje. Pozvánka na setkání tajemníků městských a obecních úřadů Frymburk 13. - 15. října 2019. Další schůze výboru 19. září 2019. 14,00 hod. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 447. Předkladatel: Mgr. Barbora Kořanová, poslankyně PSP ČR Zpravodaj: Ing. Jan Kubík, poslanec PSP ČR Bartoš: Zahájení projednávání. Kořanová: Předkladatelská zpráva. Návrh byl již představen na minulém jednání výboru a na Poslanecké sněmovně. Návrh zakotvuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zakotvuje výraz tzv. digitální službu a vznik katalogu služeb. Bartoš: Informace o projednávání, byl stanoven termín na podávání PN – vznikl komplexní pozm. návrh, na kterém je shoda. P. posl. Kubíka zastupuje p. posl. Pour, prosím o zpravodajskou zprávu. Pour: Zpravodajská zpráva. Návrh dává právo každému komunikovat s úřady elektronickou cestou a úřadům povinnost tuto situaci umožnit. Informace o předložených PN, byl schválen KPN. Bartoš: Otevírám obecnou rozpravu. Děkuji zástupcům MV za spolupráci. Profant: Informace z jednání podvýboru – přijatý KPN. Informace o doprovodném usnesení – řešili jsme PN týkající se potvrzení o studiu. Na základě dohody rozhodnuto, že to necháme na MŠMT, PN jsem stáhl a bylo přijato doprovodné usnesení. Rada (Pracovní výbor pro digitální přívětivou legislativu RVIS): Informace o stanovisku k předloženému KPN - při posledním jednání vyslovil souhlas s předloženým návrhem. Hulík (MF): Připomínka k doplnění zákona o IS VS §5d) o hrazení některých IS ze všeobecné pokladní zprávy. MF s tímto návrhem nesouhlasí. Kupka: Doladění KPN – víme to, v dalších týdnech to dáme do pořádku, abychom tento rozpor vypořádali a vyřešili. Bartoš: Pravděpodobně ve druhém čtení budou načteny další PN. Strouhal: Děkuji též za spolupráci. Bartoš: Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou. Kořanová: Přihlašuji se k PN - v § 14 odst. 4 se číslovka „18“ mění na číslovku „12“. Bartoš: Hlasování o PN, hlasování č. 49: Hlasování: ANO 16 NE 0 zdržel 0 přítomno 16 přijato Pour: Návrh usnesení č. 133. Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 133, hlasování č. 50: Příloha č. 9 Hlasování: ANO 16 NE 0 zdržel 0 přítomno 16 přijato Profant: Návrh doprovodného usnesení č. 137: 1) žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby vyřešilo službu poskytování vydávání i elektronického potvrzení o studiu na vysoké škole nejpozději do dvou let. 2) pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal ministrovi školství. Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 137, hlasování č. 51: Příloha č. 10 Hlasování: ANO 16 NE 0 zdržel 0 přítomno 16 přijato Děkuji a končím dnešní jednání. Ukončení jednání ve 14,20 hodin. Zapsala: Bc. Petra Čížkovská Odpovídá: Mgr. Miroslav Wolf, tajemník výboru Ing. Jiří D o l e j š v.r. PhDr. Ivan B a r t o š v.r. ověřovatel předseda výboru Příloha č. 1 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 9:13:55 Hlasování č. 2 změna rozpočtu SFRB Přítomno: 16 Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 ANO (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Dražilová: Pro Eva Fialová: Pro Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Jan Schiller: David Štolpa: Pro Jana Mračková:         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný: Pro     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ivan Bartoš: Pro Ondřej Profant: Pro     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová: Pro         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 2, schůze č. 25, čas 9:13:56 Příloha č. 2 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 10:39:24 Hlasování č. 3 Představení Strategie regionální rozvoje ČR 2021 Přítomno: 18 Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 ANO (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Dražilová: Eva Fialová: Nehlasoval Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Pro Jan Schiller: Pro David Štolpa: Pro Jana Mračková: Pro         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný: Pro     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ivan Bartoš: Pro Ondřej Profant: Pro     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová: Pro         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 3, schůze č. 25, čas 10:39:25 Příloha č. 3 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 11:44:38 Hlasování č. 5 Informace o možnostech státní podpory bytové výstavby v obcích a městech Přítomno: 18 Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 ANO (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Dražilová: Eva Fialová: Pro Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Pro Jan Schiller: Pro David Štolpa: Pro Jana Mračková: Nehlasoval         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný: Pro     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ivan Bartoš: Pro Ondřej Profant: Pro     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová: Pro         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 5, schůze č. 25, čas 11:44:40 Příloha č. 4 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 11:46:50 Hlasování č. 6 Informace k věcnému záměru stavebního zákona - přesun termínu Přítomno: 18 Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 1 ANO (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Dražilová: Eva Fialová: Pro Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Pro Jan Schiller: Pro David Štolpa: Pro Jana Mračková: Nehlasoval         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný: Pro     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1) Ivan Bartoš: Pro Ondřej Profant: Zdržel se     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová: Pro         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 6, schůze č. 25, čas 11:46:51 Příloha č. 5 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 12:34:31 Hlasování č. 44 Novela z.- stavební zákon-garanční výbor Přítomno: 17 Pro: 14 Proti: 2 Zdržel se: 1 ANO (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1) Lenka Dražilová: Eva Fialová: Zdržel se Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Pro Jan Schiller: Pro David Štolpa: Pro Jana Mračková: Pro         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný: Pro     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 0) Ivan Bartoš: Proti Ondřej Profant: Proti     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová:         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 44, schůze č. 25, čas 12:34:32 Příloha č. 6 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 13:23:03 Hlasování č. 46 Novela z. o základních registrech Přítomno: 17 Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 2 ANO (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Dražilová: Eva Fialová: Pro Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Pro Jan Schiller: Pro David Štolpa: Pro Jana Mračková: Pro         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný: Pro     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2) Ivan Bartoš: Zdržel se Ondřej Profant: Zdržel se     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová:         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 46, schůze č. 25, čas 13:23:04 Příloha č. 7 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 13:26:21 Hlasování č. 47 Podvýbor pro cestovní ruch – změna členů Přítomno: 17 Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 ANO (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Dražilová: Eva Fialová: Pro Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Pro Jan Schiller: Pro David Štolpa: Pro Jana Mračková: Pro         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný: Pro     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ivan Bartoš: Pro Ondřej Profant: Pro     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová:         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 47, schůze č. 25, čas 13:26:22 Příloha č. 8 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 13:31:01 Hlasování č. 48 Navrácení titulu město Lipnice nad Sázavou Přítomno: 17 Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0 ANO (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Dražilová: Eva Fialová: Pro Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Pro Jan Schiller: Pro David Štolpa: Pro Jana Mračková: Pro         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný: Pro     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ivan Bartoš: Pro Ondřej Profant: Pro     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová:         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 48, schůze č. 25, čas 13:31:03 Příloha č. 9 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 14:19:01 Hlasování č. 50 Návrh z.o právu na digitální služby Přítomno: 16 Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 ANO (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Dražilová: Eva Fialová: Pro Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Pro Jan Schiller: Pro David Štolpa: Pro Jana Mračková: Pro         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný:     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ivan Bartoš: Pro Ondřej Profant: Pro     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová:         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 50, schůze č. 25, čas 14:19:02 Příloha č. 10 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP 25. schůze 05.09.2019 - 14:20:18 Hlasování č. 51 Návrh z.o právu na digitální služby –doprovodné usnesení Přítomno: 16 Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 ANO (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Dražilová: Eva Fialová: Pro Adam Kalous: Pro Barbora Kořanová: Pro Jan Kubík: Jaroslav Kytýr: Pro Milan Pour: Pro Jan Schiller: Pro David Štolpa: Pro Jana Mračková: Pro         ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ondřej Veselý:         KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Stanislav Juránek:         KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jiří Dolejš: Pro Ivo Pojezný:     ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Martin Baxa: Pro Jakub Janda: Pro Martin Kupka: Pro Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ivan Bartoš: Pro Ondřej Profant: Pro     SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Pavel Jelínek: Pro Jiří Kohoutek: Pro     STAN (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Věra Kovářová:         TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0) Dominik Feri:         ID hlasování: 51, schůze č. 25, čas 14:20:19 21
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/4400-25-20190905
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy