Jednání výborů PSP 4500-44-20201118


VýborVýbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Datum jednání18. listopadu 2020
Číslo jednání44
Zápis z jednání
        
zápis z 026. schůze [vvvkm] Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2020 8. volební období Z Á P I S ze 44. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, která se konala dne 18. listopadu 2020 od 8:30 hodin v budově A Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, v místnosti č. A 106/1. patro Z jednání omluveni: posl. Grebeníček, posl. Jáč, posl. Krejza, posl. Kozlová, posl. Podal, posl. Rais. Z dopoledního části jednání posl. Valachová, posl. Špičák; z odpolední části posl. Vondrák. Ze začátku jednání posl. Baxa a posl. Mihola Přítomni: dle hlasovací listiny. Jednání řídil místopředseda výboru posl. Stanislav Fridrich. Hlasování probíhalo hlasovacím zařízením. Mpř. Fridrich - přivítal přítomné. Zeptal se, zda má někdo návrh na doplnění pořadu schůze, nebylo tomu tak. Hlasováno o programu 44. schůze – 1. hlasování – 8,0,0. Pozvánka s návrhem programu 44. schůze byla schválena. k bodu - Sdělení předsedy mpř. Fridrich - 1. Upozornil přítomné, že zvukový záznam z jednání výboru bude dle přijatého usnesení č. 238 zveřejněn na stránkách výboru. 2. Pro zpravodaje kapitol přidělených k projednání našemu výboru - připomenul, že rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výboru dne 25. listopadu od 10.00 hodin v hlavním jednacím sále (místnost A 111). 3. Evropské dokumenty Výbor pro evropské záležitosti přijal 4. listopadu 2020 usnesení č. 381, kterým byl našemu výboru postoupen K PROJEDNÁNÍ evropský dokument 11400/20 „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Nový Evropský výzkumný prostor pro výzkum a inovace.“ Výbor musí materiál projednat a přijmout usnesení. Doporučil jeho zařazení na schůzi 9. 12. 2020 a zpravodajem určil posl. Lukáše Bartoně. Dále byl výboru postoupen pro informaci dokument č. 11406/20/ - „Sdělení komise Evropského parlamentu, radě, evropskému, hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025“. Navrhl, že na program jednání výboru tento bod samostatně dáván nebude, bude všem pro informaci rozeslán. K tomuto nebyly námitky.   k bodu - Volba místopředsedy výboru za poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie mpř. Fridrich - odchodem paní posl. Hyťhové se z výboru uvolnil post místopředsedy, který je vyhrazen zástupci SPD. Požádal posl. Jelínka o vyjádření, zda mají kandidáta na post předsedy. posl. Jelínek - v rámci klubu bylo rozhodnuto, že tuto pozici by měl zastávat on, tímto se navrhl. mpř. Fridrich - navrhl aby se volba uskutečnila aklamací. Zeptal se, zda má někdo jiný návrh na způsob volby. Návrh na tajnou volbu nebyl podán. Navrhl usnesení: „Výbor vvkmt volí místopředsedou výboru poslance Pavla Jelínka.“ - 2. hlasování - 8,0,0. Posl. Jelínek byl zvolen místopředsedou. Přijato usnesení č. 249. k bodu - Volba ověřovatele výboru za poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie mpř. Fridrich - tato pozice se opět uvolnila odchodem posl. Hyťhové. Je potřeba zvolit ověřovatele výboru za SPD. Požádal zástupce SPD o návrh. posl. Jelínek - za ověřovatele opět navrhl sebe. mpř. Fridrich - navrhl, aby se volba uskutečnila aklamací, nikdo nedal jiný návrh. Navrhl usnesení: „Výbor vvkmt volí ověřovatelem výboru poslance Pavla Jelínka.“ - 3. hlasování - 9,0,0. Posl. Jelínek byl zvolen ověřovatelem. Přijato usnesení č. 250. posl. Bartoň - vznesl dotaz, jak se vyvíjí jednání ohledně předsedy výboru. Již více než rok není předseda zvolen. Je záměr do konce funkčního období předsedu zvolit? (mpř. Fridrich - po návratu mpř. Raise budou zjištěny informace a pan pověřený místopředseda bude vedení výboru informovat na schůzce vedení výboru). k bodu - Návrh rozpočtu na rok 2021, kapitola 362 - Národní sportovní agentura (NSA) - v termínu pozměňovací návrhy nebyly doručeny. mpř. Fridrich - bod odůvodní předseda NSA a poslanec Milan Hnilička. Zpravodajskou zprávu přednese posl. V. Procházková. Jednání se dále za NSA účastní místopředsedové Michal Janeba a Ivo Lukš. předseda NSA posl. Hnilička - hovořil o vzniku Národní sportovní agentury, krátce shrnul činnost agentury v roce 2020 - zejména: vypsání dotačních titulů; příprava programu COVID sport (v jarních měsících přijali 1171 žádostí) - nyní je možno podávat žádosti ve druhé vlně; o organizačních změnách; o převzetí rejstříku sportovců - je v pilotním provozu a je funkční; s nástupem druhé vlny COVID byla potřeba podpořit účastníky ligových soutěží, kteří jsou jiné právní formy než nestátní neziskové organizace (a.s., s.r.o.) - spolupracovali s MPO a vypracovali program, byl schválen s alokací do 500 mil. Kč; agenda vstupu na sportovní akce - spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí; výzva 2020; zajištění chodu úřadu. Pro rok 2021 vyzdvihl vypsání programů Výzva Můj klub (příjem žádostí na rok 2021 do 23.11. - již obdrželi 4500 žádostí (1,25 mld.) a dále je jich rozpracovaných 1100 za 270 mil. Kč). Očekávají počet 6,5 až 7 tisíc žádostí klubů; Výzva Významné sportovní akce pro zdravotně postižené sportovce pro rok 2021; Výzva Univerzitní sport; Výzva COVID sport 2 (je požádáno o notifikaci); Výzva provoz a údržba - nový program. Představil parametry rozpočtové kapitoly, návrh byl několikrát upravován, jednalo se o struktuře investičních i neinvestičních výdajů. Jednají s MŠMT o převodu nespotřebovaných prostředků pro sport z roku 2020 - měly by být převedeny na NSA pro neinvestiční programy roku 2021. Požádali o přesun prostředků pro zvýšení počtu kmenových zaměstnanců - odůvodnění: chtějí urychlovat vyřízení žádostí (v 1. 1/3 roku 2021) prostředky by již měly být v klubu. posl. Procházková - informovala o projednání návrhu rozpočtu NSA pro rok 2021 podvýborem pro sport dne 12. listopadu 2021, nebyly vzneseny žádné námitky a ani pozměňovací návrhy. Výbor v tomto směru přijal usnesení. Doporučuje schválit předložený návrh rozpočtu. Pozastavila se nad malým množstvím pracovníků NSA na velký objem agendy. Poděkovala za zapojení se NSA do problematiky spojené s COVID - možnost opětovně hrát profesionální soutěže - i když bez diváků. Obecná rozprava posl. Vácha - poděkoval za vypsání programu provoz údržba. mpř. Bartoň - vítá financování napřímo na kluby - proč rozpočet na výzvu Můj Klub na rok 2021 nevzrostl? Vzrostl rozpočet na asociace a střešní organizace. Vítá odstranění bariér pro příspěvek - např. 12 dětí v klubu - ví o zvýšené administrativní zátěži, jedná se však o správnou cestu. Pomoci může digitalizace a rejstřík. předs. Hnilička - na samostatný program provoz a údržba byl požadavek z terénu, vyslyšeli ho. K prostředkům v Můj Klub - pro rok 2021 z něj byly vyjmuty prostředky na provoz a údržbu (400 mil. Kč) a celých 1,5 mld. zůstává na činnost klubu, takže se nejedná o snížení - budou vyjednávat i další prostředky pro Můj klub i další sportovní prostředí. p. Lukš - informoval poslance o tvorbě a možnostech rejstříku - považovali provázání žádostí o dotace a rejstříku za prioritu (obsahuje cca 2 mil. jmen sportovců, bylo nutno ověřit). K alokacím - vypsali je na loňská čísla, bude je ale možno upravit (čekají na převody z MŠMT), jsou ochotni je navýšit. K Můj klub - celkem je 1,9 mld. Kč oproti 1,4 mld. Kč vyplacených prostředků z MŠMT, navýšení je - požadavky očekávají na cca 1,7 mld. Kč. Výzva Pohyb a zdraví - pohyb pro všechny - chtějí podpořit oblast sportování seniorů. Navýšena byla alokace pro podporu Univerzitního sportu - chtějí rozjet celoroční univerzitní ligové soutěže. K navýšení prostředků pro sportovní svazy - uvažuje se o navýšení o cca 150 mil. Kč - bylo by využíváno cíleně pro kolektivní sporty, akademie, sportovní centra mládeže. Střešní organizace - došlo k propadu v roce 2020 a chtějí nyní vrátit na dřívější úroveň. Pokud by zde ještě navyšovali, bylo by to cílené pro oblastní servisní centra - pomáhají v regionech. posl. Gazdík - poděkoval za stávající činnost NSA a za přípravu dalších zmíněných kroků. Podrobná rozprava posl. Procházková - načetla návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky, zpravodajské zprávě posl. Věry Procházkové a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s předloženým vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2021, kapitola 362 - Národní sportovní agentura, ve výši příjmů Kč 0,- a ve výši výdajů Kč 6 981 874 656,-; II. pověřuje zpravodajku posl. Věru Procházkovou, aby toto usnesení odůvodnila na jednání rozpočtového výboru při projednávání státního rozpočtu na rok 2021 za účasti zpravodajů ostatních výborů. - 4. hlasování - 10,0,3. Přijato usnesení č. 251. k bodu - Návrh rozpočtu na rok 2021, kapitola 334 - Ministerstvo kultury ČR - nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. mpř. Fridrich - přivítal přítomné zástupce MK ČR: náměstkyni ministra Petru Smolíkovou, náměstka ministra Milana Němečka a dále p. Vořechovského a paní Strachotovou. Požádal nám. Smolíkovou o přednesení úvodního slova. nám. Smolíková - uvedla předloženou kapitolu - cílem sestavování byla snaha o navýšení položek pro oblast živého umění, chtěli udržet objem prostředků materiálně technické základny státních příspěvkových organizací, dále zajištění vstupních prostředků pro program investiční podpory (kofinancování projektů z regionu) a udržení výdajového rámce na úrovni letošního roku - zejména s ohledem na situaci s COVID-19 Seznámila s procesem tvorby návrhu rozpočtu a se základními parametry. Jako pozitivum vnímá - navýšení položky pro živé umění o 390 mil. Kč (z toho 270 mil. Kč pro podporu profesionálních divadel, stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů). Upozornila na dopady pandemie v této oblasti. Prostředky na příspěvkové organizace jsou téměř ve stejné výši - upozornila, že položka byla navýšena o 600 mil. Kč v roce 2020. Podařilo se vybalancovat výpadky ve výnosech. Je příslib od premiéra a ministryně financí, že v případě potřeby by byla položka navýšena (souvislost s COVID-19). Státní fond kinematografie - bude navýšena část příspěvku na produkci kinematografických děl o 15 mil. Kč (automaticky dle zákona). Program péče o kulturní statky - navýšení o 5,2 mil. Kč. Poklesy rozpočtu u položek: Péče o národní kulturní poklad a dědictví - tento program dobíhá a bude nahrazen novým programem, kde zatím akce nezapočaly. Na položku věda, výzkum a inovace - 53 mil. Kč. Vyrovnání majetkové s církvemi a náboženskými společnostmi - je to dáno dle zákona. Snaží se šetřit na provozních výdajích. posl. Melková - souhlasí s údaji předloženými nám. Smolíkovou. Za pozitivní vnímá posílení oblasti živé kultury a i další navýšené oblasti. Za negativum rozpočtu vnímá nedostatečný objem finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury. Byla ubezpečena ministrem Zaorálkem na podvýboru, že pokud by toto bylo nedostatečné, jsou další příspěvky předjednané s ministryní financí. Obecná rozprava posl. Baxa - nacházíme se v covidové krizi a oblast kultury byla silně zasažena ve všech segmentech. U organizací zřizovaných obcemi a kraji, toto rozpočet nezohledňuje - je to politické rozhodnutí vlády. Část pomoci je prostřednictvím MPO (covid-kultura 2), ale obecně by měla být větší podpora kultury. Státní příspěvkové organizace - považuje to za základní problém. Není plně zajištěna činnost těchto organizací, je snížení u samotného provozního příspěvku. Nelze se spokojit s příslibem MF, bylo by vhodnější, aby dostatečné prostředky byly přímo v kapitole. Upozornil, že se nenaplní předpověď příjmů. Podpora kulturních institucí v regionech - vítá navýšení, ale neodpovídá realitě s dodanými prostředky v roce 2020. Informoval o výzvě ze Svazu měst a obcí, která poukazuje na to, že může dojít k omezení činnosti kulturních institucí v regionech v souvislosti s tím, že 400 mil. Kč v programu nebude dostačující, a to zejména, dojde-li k daňovým úpravám. Již se objevují úvahy o převodu některých regionálních institucí pod stát. Je-li snaha premiéra se z krize proinvestovat, tak to nebylo do rozpočtu promítnuto. mpř. Jelínek - vznesl dotaz ke Středoevropskému fóru Olomouc (SEFO) a Muzeu umění Olomouc - jedná se o velký výdaj; má být moderně pojato; vysoutěžená podoba má velmi odpůrců i příznivců. Prosí o více informací, zda je již definitivně rozhodnuto. nám. Smolíková - k SEFO - MK ČR má alokovánu částku na podporu projektu, nerozhoduje o konečné podobě, to záleží na investorovi. MK dohlíží, aby byly splněny parametry programu, z kterého budou prostředky použity, a aby to nebylo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek atd. Mají informace, že v projektu dochází k posunu, nezná konečnou podobu. Čerpat by se mělo začít v roce 2021. - k posl. Baxovi - k podpoře regionálních kulturních institucí - program se složitě vyjednával, aby byl optimálně nastaven pro dosažení na příspěvek. V roce 2020 byly částky zvýšeny v souvislosti s COVID. MK vnímá jako optimální částku cca 600 mil. Kč, k tomu se dostávají. Je otázka příjmové stránky na straně regionů. Jsou i ochotni převést některé instituce zpět na stát - je to ale zásadní rozhodnutí, musí se o tom diskutovat. MK se nezbavuje odpovědnosti. (posl. Baxa - podpora v r. 2020 byla výrazná, děkuje za to, použito pro překlenutí jarní vlny dopadů Covid, teď nutno řešit, jak překonat podzimní vlnu. Ale dojde-li ke kombinaci výpadku daňových příjmů a) příjmů v souvislosti s Covid - bude to drtivé. Je potřeba přenastavit podmínky, aby se příspěvky nenastavovaly procentně k příspěvkům zřizovatele (nám. Smolíková - bude řešeno, o problému vědí). Ví, že MK nemůže převzít plně financování těchto institucí. K podpoře investic - mají rozjednán nový program s MF, ale nyní debata odložena. Zatím nemají nastavenu optimální částku. Chtějí stanovit pásma podpory dle výše investic. Plán obnovy - evropské finanční prostředky - probíhá projednávání s EK, očekávají možnost čerpat 8 mld. Kč v dalších 3 letech pro podporu kultury. Směřovat by měly např. do kulturních voucherů, vše chtějí směřovat do regionů. Podrobná rozprava posl. Melková - přednesla návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkyně ministra kultury Petry Smolíkové, zpravodajské zprávě posl. Marcely Melkové a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s předloženým vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2021, kapitola 334 - Ministerstvo kultury ČR, ve výši příjmů Kč 438 947 206,- a ve výši výdajů Kč 15 018 911 330,-; II. pověřuje zpravodajku posl. M. Melkovou, aby toto usnesení odůvodnila na jednání rozpočtového výboru při projednávání státního rozpočtu na rok 2021 za účasti zpravodajů ostatních výborů. - 5. hlasování - 10,0,2. Přijato usnesení č. 252. k bodu - Návrh rozpočtu na rok 2021 - Státní fond kultury ČR - nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. mpř. Fridrich - předal slovo náměstku ministra kultury a řediteli fondu Milanu Němečkovi a požádal o představení návrhu rozpočtu. nám. Němeček - představil předložený materiál a seznámil s parametry příjmů a výdajů. Na podporu kulturních projektů půjde 30 mil. Kč. Během následných jednání ministra kultury a rady Státního fondu byla učiněna shoda, že by částka měla být v objemu 60 mil. Kč v roce 2021, toto navýšení je vnímáno jako restart české kultury po covidové situaci. Toto dvojnásobné navýšení bude dosažitelné, jelikož prostředky na účtu fondu jsou. Soudní spory - hospodaření fondu by mohl ovlivnit zejména spor o technické zhodnocení a investici generální rekonstrukce Domu u Černé matky boží, nyní se spor vrátil k první instanci, probíhá déle jak 20 let - z tohoto důvodu má Fond poměrně vysoký zůstatek, aby se mohl vypořádat v případě prohry soudního sporu. Řízení schůze převzal mpř. Jiří Mihola a předal slovo zpravodajce Marcele Melkové. posl. Melková - zcela souhlasí s přednesenou zprávou předkladatele. Rozpočet fondu se nevychyluje předchozím rokům. Doporučila podpořit předložený návrh rozpočtu. Obecná rozprava: - nikdo se do rozpravy nepřihlásil. Podrobná rozprava: posl. Melková - načetla návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstka ministra kultury a ředitele státního fondu Milana Němečka, zpravodajské zprávě posl. Marcely Melkové a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2021, Státní fond kultury České republiky, ve výši příjmů Kč 75 889 380,- a ve výši výdajů Kč 59 480 000,-; II. pověřuje zpravodajku posl. Marcelu Melkovou, aby toto usnesení odůvodnila na jednání rozpočtového výboru při projednávání státního rozpočtu na rok 2021 za účasti zpravodajů ostatních výborů. - 6. hlasování - 11,0,0. Přijato usnesení č. 253. k bodu - Návrh rozpočtu na rok 2021, kapitola 361 - Akademie věd ČR - nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Předsednictví se opětovně ujal mpř. Fridrich, přivítal zástupce Akademie věd - paní předsedkyni Evu Zažímalovou a Martina Bileje. Požádal paní předsedkyni o úvodní slovo, poté pana posl. Miholu o přednesení zpravodajské zprávy. předs. Zažímalová - v krátkosti informovala o činnosti a čerpání rozpočtu v roce 2020, vyzdvihla především, že rozpočet obsahoval částku 9,3 mil. Kč, což byly nároky z nespotřebovaných výdajů z minulého roku (je to minimální objem); informovala o otevření vzdělávacího a informačního centra Archeologického ústavu u Novomlýnských nádrží; podílu vlastních zdrojů, je 42 % jak v roce 2019, 2020 a bude tak i 2021 - je to velmi nízká úroveň, optimální by byla 70 % financování výzkumu - plynou z toho rizika nadřazování ekonomických priorit nad vědecké, nárůst administrativy a nestabilita vědeckých týmů. V návaznosti na tento stav bylo podepsáno Memorandum o podpoře výzkumu, vývoje a inovacích předsedou vlády a současně i předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ministrem školství, předsedou České konference rektorů a jí za AV ČR. Potýkají se stále s dopady poklesu institucionálního financování mezi lety 2010 a 2014. Upozornila, že na pracovníky AV se kromě pracovníků Kanceláře nevztahovalo navýšení platů v loňském roce (nařízení vlády - navýšení pro veřejnou službu a správu). Hovořila o úspěšnosti ústavů Akademie věd, o pomoci vědců během covidové pandemie - vyvinuli senzory na detekci nového koronaviru, stěrový set, vysoce účinné respirátory, instalace pipetovacího robota, připravili právní analýzy pro klinická pracoviště atd. Mělo proběhnout mezinárodní hodnocení pracovišť s metodou 17+, jdou nad její rámec - druhá fáze odložena na rok 2021. O programu Strategie AV 21, zakládají program Virologie a Epidemiologie. Spolupracují s mnohými ministerstvy, vydávají časopis AVEX. Seznámila s parametry předloženého návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na rok 2022 a 2023 - upozornila, že se ve výhledu nepočítá s navýšením, avšak na AV byly převedeny mnohé projekty - jedná se de facto o pokles prostředků. Snaží se proti tomuto protestovat, chtěli by alespoň 4 % dle podepsaného memoranda. Výkon AV i dalších ve výzkumu se při přepočítání na vložené prostředky jeví ve srovnání se zahraničním jako velmi efektivní. Požádala o podporu navýšení rozpočtu. mpř. Jiří Mihola - velmi podrobně seznámil se strukturou a jednotlivými parametry předloženého návrhu rozpočtu, který je přílohou zápisu. Opětovně upozornil na to, že AV ČR vzala na vědomí předložený návrh výdajů státního rozpočtu na léta 2021- 2023, avšak vzhledem k přetrvávajícímu podfinancování s předloženým návrhem nesouhlasila. Dopisem dne 1. září 2020 požadovala navýšení výdajů pro rozpočtovou kapitolu na 6 832 mil. Kč na rok 2021 a dále 7 092 mil. Kč na rok 2022 a 7 361 mil. Kč na rok 2023, a to v návaznosti na Memorandum o podpoře Výzkumu, vývoje a inovací ze dne 19. prosince 2019. Hlavním argumentem bylo, že navržený rozpočet AV ČR neodpovídal prohlášení signatářů Memoranda o systematickém navyšování výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací - každoročně nejméně o 4%. I podle přijatého usnesení vlády a střednědobého výhledu nebyl schválen meziroční nárůst institucionálních prostředků (vyjma prostředků zahraničních programů ve výši 0,2 mil. Kč), a to ani na rok 2022 tak ani rok 2023. Doporučuje dodržování dohod uvedených ve výše citovaném memorandu a nesnižovat de facto prostředky na výzkum a vývoj. Obecná rozprava: posl. Vondrák - je potřeba si uvědomit stávající realitu spojenou s mimořádnou covidovou situací. Požádal o zdrženlivost. (předs. Zažímalová - v době krize by se mělo investovat do vzdělávání a kvalitního výzkumu, stejně tak to dělají vědecky vyspělé země.) Podrobná rozprava: posl. Mihola - načetl návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové, zpravodajské zprávě posl. Jiřího Miholy a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas s předloženým vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2021, kapitola 361 - Akademie věd ČR, ve výši příjmů Kč 209 950,- a ve výši výdajů Kč 6 769 651 580,-; II. pověřuje zpravodaje posl. Jiřího Miholu, aby toto usnesení odůvodnil na jednání rozpočtového výboru při projednávání státního rozpočtu na rok 2021 za účasti zpravodajů ostatních výborů. - 7. hlasování - 11,0,2. Přijato usnesení č. 254. k bodu - Návrh rozpočtu na rok 2021, kapitola 377 - Technologická agentura ČR - nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Bod odůvodnil předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka. Za KR TA ČR se jednání dále účastnila její předsedkyně Anna Putnová, oba pan místopřeseda Fridrich přivítal. předs.Konvalinka - podrobně seznámil s jednotlivými parametry předloženého kapitolního sešitu Technologické agentury na rok 2021. Dále uvedl, že během příprav rozpočtu byla navržena účelová podpora příjemcům programových projektů pro rok 2021 (Kč. 4 484 mil.) z důvodu, že rozpočet na rok 2021 byl zkrácen o 192 mil. Kč - vzhledem k nutnosti naplnit jiné priority státního rozpočtu. V dalších letech 2022 a 2023 se jedná každý rok o dalších 550 mil. Kč. Tyto prostředky by měly být nahrazeny z Fondu obnovy. Obávají se, že v roce 2021 se nebude ještě moci z Fondu obnovy čerpat. Snažili se přijmout příslušná opatření - ponížení alokací či nevyhlášení u některých výzev. mpř. Vondrák - potvrdil snížení vůči střednědobému rozpočtu o 192 mil. Kč, ale v současné situaci, ve které se ČR nachází, je tato změna nutná. Věří, že se podaří nalézt využití prostředků z EU, jako je Fond obnovy. Podpora pro rok 2021 byla stanovena na 4 694 mil. Kč pro kolaborativní výzkum pro organizace a podniky - je to hybatelská oblast v ČR. Věří, že v dalších letech se situace změní k prorůstovému rozpočtu. Obecná rozprava: - nebyl žádný příspěvek Podrobná rozprava: posl. Vondrák - navrhl usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Technologické agentury ČR Petra Konvalinky, zpravodajské zprávě posl. Ivo Vondráka a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s předloženým vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2021, kapitola 377 - Technologická agentura ČR, ve výši příjmů Kč 244 097 432,- a ve výši výdajů Kč 4 946 456 032,-; II. pověřuje zpravodaje posl. Ivo Vondráka, aby toto usnesení odůvodnil na jednání rozpočtového výboru při projednávání státního rozpočtu na rok 2021 za účasti zpravodajů ostatních výborů. - 8. hlasování - 11,0,0. Přijato usnesení č. 255. k bodu - Informace o činnosti Technologické agentury ČR, včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích za 1. pololetí roku 2020 Bod odůvodnila paní předsedkyně Kontrolní rady TAČR Anna Putnová, zpravodajskou zprávu přednesl posl. Ivo Vondrák předs. Putnová - seznámila s kontrolou hospodaření TA ČR za 1. pololetí 2020, kontrola hospodaření proběhla 13. srpna 2020, k dispozici měla veškeré potřebné podklady. Závěr kontroly byl, že období bylo díky pandemii COVID-19 mimořádným obdobím. Kontrolní rada ČR doporučila věnovat pozornost kontinuálnímu čerpání finančních zdrojů se zřetelem na hospodárnost a efektivnost jejich využití. Dále seznámila s projednáváním stížností a další činností TA ČR, viz předložený materiál v příloze zápisu, zejména zdůraznila: projednali 57 stížností; veřejná soutěž prostředí pro život bylo podáno 1964 návrhů; ocenila zvládnutí nastalé epidemiologické situace Technologickou agenturou, která přešla na formu on-line jednání v plném rozsahu, vše bylo velmi dobře zabezpečeno; vypsání výzvy spojené s pandemií. Podařilo se urychlit vyplácení prostředků na realizované projekty a uzavírání smluv. Ministerstvo vnitra také čerpá z programů. Podrobně informovala o jednotlivých soutěžích. Zdůraznila, že TA ČR zpracovala 1438 řešených projektů a podepsala 420 smluv o poskytnutí podpory v soutěžích. Objem vyplacených prostředků byl 4 719 663 177 Kč. Technologická agentura dostála všem podmínkám a zákonným povinnostem a nevykazovala pochybení z hlediska hospodaření. Zvládla rychle reagovat na stávající situaci. posl. Vondrák - zpráva doc. Putnové byla vyčerpávající, doplnil, že 1. pololetí bylo velmi komplikované (dopady Covid-19) a došlo k omezení řady aktivit projektů (zahraniční cesty atd.), což vedlo k řadě rozpočtových opatření. Všechny strategické cíle jsou plněny a nebylo vykázáno žádné pochybení. Obecná rozprava: - nebyl žádný příspěvek Podrobná rozprava: posl. Vondrák - načetl návrh na dvě usnesení: 1. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedkyně kontrolní rady Technologické agentury ČR Anny Putnové, zpravodajské zprávě přednesené posl. Ivem Vondrákem a po rozpravě bere na vědomí Informaci o činnosti Technologické agentury ČR, včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích za 1. pololetí roku 2020. 2. vzhledem k tomu, že odměny, které měla kontrolní rada obdržet na rok 2019 by bylo vhodné, aby výbor požádal předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, aby do programu nejbližší řádné schůze Poslanecké sněmovny zařadil sněmovní tisk 823 a sněmovní dokument 5250 a požádal na jednání grémia Poslanecké sněmovny o pevné zařazení bodu tak, aby byl bod na této schůzi projednán. A pověřil místopředsedu výboru posl. Stanislava Fridricha, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi. Hlasováno o 1. navrženém usnesení - 9. hlasování - 13,0,1. Přijato usnesení č. 256 - k projednávanému bodu Hlasováno o 2. navrženém usnesení - 10. hlasování - 14 - 0 - 0. Přijato usnesení č. 257 - zařazení bodu na schůzi PS k bodu - Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období od října 2019 do září 2020 (sněmovní tisk 1054) Bod odůvodnil předseda KR GA ČR Stanislav Labík. Za GA ČR se jednání účastnila paní předsedkyně GA ČR Alice Valkárová a paní ředitelka kanceláře Lada Knetlová. mpř. Fridrich - přivítal přítomné hosty a předal slovo panu předsedovi Labíkovi. předs. Labík - uvedl předložený tisk, oproti loňského roku (na základě podnětu posl. Grebeníčka) byla zpráva doplněna. Upozornil, že bude 2 členům kontrolní rady končit funkční období. V covidovém období probíhají jednání částečně přes internet. Poděkoval Kanceláři Grantové agentury a celé Grantové agentuře za spolupráci ve všech oblastech. V příspěvku zejména poukázal na snížení úspěšnosti žádostí o 7 % oproti roku předchozímu. K hodnocení závěrečných zpráv - granty jsou plněny kvalitně (hodnocené projekty, jen 2 % nesplněny). Upozornil, že některé projekty z oblasti společenských a humanitních věd nejsou schopny doložit výsledky ihned po ukončení projektu - žádají o odložené hodnocení (až 70 %). K činnosti KR GA ČR - doručeno 16 stížností, byly zamítnuty. Nově je ve zprávě kontrola plnění rozpočtu Grantové agentury, nenašli závady. K čerpání mzdových prostředků (jen 1 % na platy pracovníků GA). Ve zprávě podrobně rozepsali spolupráci KR s ostatními složkami GA. mpř. Fridrich - přednesl zpravodajskou zprávu za omluveného posl. Grebeníčka. Celkem ve sledovaném období obdržela Kontrolní rada 16 stížností na neudělení podpory. Z nich 15 bylo vyřešeno, jedna byla nepřezkoumatelná. Kontrolní rada konstatuje, že proces výběru grantů a jejich hodnocení probíhal standardním způsobem za respektování doporučení odborných panelů a oborových komisí. Zmínil snížení úspěšnosti, jako předkladatel. Bylo podáno 231 mezinárodních návrhů projektů a z toho 224 bylo navrženo k financování, ale financováno pouze 38. U projektů z oblasti společenských a humanitních věd konstatuje Kontrolní rada opětovně zvýšený podíl projektů označených jako „splněno s výhradou.“ Problém je způsoben zejména dlouhými nakladatelskými lhůtami při publikaci monografií a nedostatečnou publikační aktivitou řešitelů projektů. Kontrolní rada projednala v září 2020 kontrolní zprávu „Celkový rozpočet GA ČR na rok 2019 a jeho plněni“ a konstatovala, že při kontrole hospodaření GA ČR za rok 2019 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Stanovisko zpravodaje s předloženým sněmovním tiskem je souhlasné. Obecná rozprava: Nebyla naplněna. Podrobná rozprava: mpř. Fridrich - načetl návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Grantové agentury ČR Stanislava Labíka, zpravodajské zprávě posl. Stanislava Fridricha přednesené za omluveného zpravodaje Miroslava Grebeníčka a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas se Zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2019 do září 2020 (sněmovní tisk 1054); II. pověřuje místopředsedu výboru posl. Stanislava Fridricha, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; III. pověřuje zpravodaje posl. Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny. - 11. hlasování - 14,0,0. Přijato usnesení č. 258. k bodu - Návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agent. ČR předs. Labík - na základě práce jednotlivých členů v Kontrolní radě během zasedání, práce v panelech, v oborových radách a při vyhodnocování podkladů pro zpracování stížností bylo navrženo rozdělení dle obvyklého způsobu jako v předchozích letech. mpř. Fridrich - návrh odměn za činnost členů KR GA ČR je přílohou projednaného sněmovního tisku 1054. Celková částka k rozdělení je 540 tis. Kč. Poslanci obdrželi na lavice návrh tohoto rozdělení, včetně zdůvodnění. Stanovisko zpravodaje je souhlasné. Obecná rozprava: Nebyla naplněna. Podrobná rozprava: mpř. Fridrich - načetl návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Grantové agentury ČR Stanislava Labíka, zpravodajské zprávě posl. Stanislava Fridricha přednesené za omluveného zpravodaje Miroslava Grebeníčka a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala toto usnesení: „Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění, výši odměn členům kontrolní rady Grantové agentury ČR takto: jména a částky dle obdržené přílohy; II. pověřuje místopředsedu výboru posl. Stanislava Fridricha, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; III. pověřuje zpravodaje výboru posl. Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny. - 12. hlasování - 14,0,0. Přijato usnesení č. 259. k bodu - Návrh rozpočtu na rok 2021, kapitola 321 - Grantová agentura ČR - v termínu nebyly doručeny žádné pozměňovací návrhy. Bod odůvodnila předsedkyně GA ČR Alice Valkárová. předs. Valkárová - představila parametry příjmů a výdajů uvedených v kapitolním sešitě a také střednědobém výhledu na roky 2022 a 2023. Jako jediní v ČR přidělují účelové prostředky na projekty základního výzkumu. Informovala o rozdělení finančních prostředků po jednotlivých skupinách projektů, zejména upozornila na snížení objemu prostředků na standardní projekty oproti roku 2020, a to o 30 mil. Kč (část hrazena z nespotřebovaných výdajů). U mezinárodních projektů je stejný objem prostředků. Navázali další mezinárodní kontakty, předpokládají více projektů. U projektů hodnocených systémem Lead Agency - očekávají rozšíření v následujících letech (chtějí uzavřít 17 smluv se zahraničními agenturami). Informovala o nové skupině projektů Junior Star, Postdoc Individual Fellowship. Seznámila se strukturou institucionálních prostředků pro rok 2021 a o úkolech, které je čekají, budou nárokovat nadpožadavky - 5 let nebyly prostředky navyšovány. mpř. Fridrich - přednesl zpravodajskou zprávu za omluveného posl. Grebeníčka - v rámci rozpočtové kapitoly 321 jsou na rok 2021 navrhovány výdaje ve výši 4 360 546 000 Kč. Jde o objem nenavýšený oproti roku 2020. Z toho účelové prostředky na výzkum činí 4 260 763 000 Kč. Ve výhledu je pak plánováno navýšení účelových prostředků pro rok 2022 a rok 2023 o 295 mil. Kč. Rozhodující část prostředků je určena podle rozpočtových položek jako neinvestiční transfery vysokým školám v objemu 2 110 mil. Kč a veřejným výzkumným institucím ve výši 2 mld. Kč. Institucionální výdaje Kanceláře GA ČR jsou na příští rok plánovány vyšší o 10 mil. Kč oproti roku letošnímu, celkem jde o 119 783 000 Kč. Pro rok 2021 je zachován počet 59 funkčních míst. Stanovisko zpravodaje s předloženým návrhem rozpočtu je souhlasné. Obecná rozprava: Nebyla naplněna. Podrobná rozprava: mpř. Fridrich - načetl návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedkyně Grantové agentury Alice Valkárové, zpravodajské zprávě posl. Stanislava Fridricha přednesené za omluveného zpravodaje Miroslava Grebeníčka a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s předloženým vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2021, kapitola 321 - Grantová agentura ČR, ve výši příjmů Kč 0,- a ve výši výdajů Kč 4 380 546 000,-; II. pověřuje zpravodaje posl. Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení odůvodnil na jednání rozpočtového výboru při projednávání státního rozpočtu na rok 2021 za účasti zpravodajů ostatních výborů. - 13. hlasování - 13,0,0. Přijato usnesení č. 260. k bodu Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2019 (sněmovní tisk 1023) mpř. Fridrich - přivítal ředitelku fondu Helenu Bezděk Fraňkovou a požádal ji o úvodní slovo, následně posl. Baxu o zpravodajskou zprávu, a to jak u sněmovního tisku 1023, tak následně i u sněmovního tisku 1087. řed. Bezděk Fraňková - vyzdvihla, že v roce 2019 bylo v kinematografii dosaženo vynikajících výsledků a příliv zahraničních investic na filmových pobídkách byl 9 mld. - byl přetlak, od roku 2010 to je rekord - zejména mají zájem společnosti Netflix a Amazon. Nejvíce prostředků je dáváno na výrobu a vývoj. Výroba filmů nabízí velké množství práce pro kreativní profese (OSVČ, mikro a malé podniky). Autorské honoráře - fond je musí vyplácet kolektivním správcům OSA, DILIA, Intergram z licencí a výnosů licencí (vyrobených za státního monopolu - nyní s nimi fond obchoduje). Informovala o konkrétních činnostech zaměstnanců fondu. Upozornila i na problematiku letošního roku 2020, kdy v souvislosti s covidovou situací nemůže fond efektivně podporovat audiovizuální oblast - nyní jsou kina uzavřena, není kam distribuovat, omezená tvorba - za politováníhodné považuje, že oblast kinematografie vypadla z programu Covid kultura, nemohou tak žádat o podporu. Bohužel zákon o kinematografii nepamatoval na možnost takovéto situace, která se odrazí i na příjmech - klesne poplatek z vysílání reklamy (klesá cena gapu), pirátské stahování filmů, kina jsou dlouhodobě uzavřena. posl. Baxa - vyzdvihl kvalitní zpracování výroční zprávy a její vyčerpávající představení paní ředitelkou fondu. Souhlasí s předneseným. Obecná rozprava: Nebyla naplněna. Podrobná rozprava: posl. Baxa - načetl návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové, zpravodajské zprávě posl. Martina Baxy a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu kinematografie za rok 2019 (sněmovní tisk 1023); II. pověřuje místopředsedu výboru posl. Stanislava Fridricha, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; III. pověřuje zpravodaje výboru posl. Martina Baxu, aby toto usnesení předložil ve schůzi Poslanecké sněmovny - 14. hlasování - 13,0,2. Přijato usnesení č. 261. k bodu - Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023 (sněmovní tisk 1087) řed. Bezděk Fraňková - představila parametry navrhovaného rozpočtu fondu. Upozornila, že díky covidové situaci nejsou schopni přesně predikovat příjmy fondů. Hovořila o problematice on-line knihoven - nemohou zpoplatnit Netflix (v ČR má 287 tis. předplatitelů), jelikož není daňovým poplatníkem ČR. Realizaci legální on-line knihovny v ČR považuje za prakticky nereálnou a nemožnou - jedná se o záležitost finančně náročnou a v ČR je značně rozšířeno nelegální stahování děl, díky nelegálním serverům sdílejícím díla (nekupují licence). Fond nemůže přispívat na marně vynaložené náklady a výdaje, stipendia - budou se snažit vyhlašovat výzvy a otevřít kina co nejdříve dle tabulky PES. Dnes byla vyhlášena Výzva na inovace v rozsahu 128 mil. Kč. Plánují vypsání 30 výzev, ale v případě, že by pokračovala současná situace, je možné, že by vypisovali i mimořádné výzvy na podporu (letos vypsal fond tři - na podporu kin, distribuční, na vývoj pro producenty a jejich týmy). Snažili se žádat o navýšení filmových pobídek o 500 mil. Kč (nyní 800 mil. Kč) zatím neobdrželi, chápe současnou situaci. Hovořila o režimu a přijatých hygienických opatřeních během natáčení v covidové situaci. Vysvětlovala termín Dlouhodobý podmíněný závazek, aby bylo pochopeno, proč má fond finanční prostředky na účtu - jsou to vázané prostředky - budou vyplaceny až poté, co budou splněny povinnosti vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace (posun je i o několik let). posl. Baxa - návrh rozpočtu byl paní ředitelkou představen komplexně. Poděkoval i za vysvětlení situace, ve které se nyní kinematografie nachází. Obecná rozprava: Nebyla naplněna. Podrobná rozprava: posl. Baxa - načetl návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové, zpravodajské zprávě posl. Martina Baxy a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023 (sněmovní tisk 1087) schválit v předloženém znění; II. pověřuje místopředsedu výboru posl. Stanislava Fridricha, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; III. pověřuje zpravodaje posl. Martina Baxu, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny. - 15. hlasování - 11,0,0. Přijato usnesení č. 262. mpř. Fridrich - poděkoval přítomným, vyhlásil pauzu do 14:30 hodin. k bodu Aktuální informace zástupce MŠMT k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID 19 Vedení výboru převzal mpř. Mihola. mpř. Mihola přivítal zástupce MŠMT - náměstkyni Pavlu Katzovou a náměstka Karla Kováře. Sdělil, že na žádost zpravodajky Kateřiny Valachové byli k projednávání přizváni František Dobšík za Českomoravský odborový svaz pracovníků školství - přítomen, Renata Schejbalová za Asociace gymnázií – omluvena, pan Jiří Zajíček za Czesha – omluven, poté předal slovo zpravodajce k tomuto bodu Kateřině Valachové. posl. Valachová požádala o zařazení tohoto bodu na základě žádosti ze sociálního a zdravotního výboru. Jednání na sociálním a zdravotním výboru probíhala tak, že zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí odkazovali na zástupce MŠMT, proto je zařazen tento bod. V minulých dnech získala co nejvíce informací ze škol a odborných asociací od zástupců učitelských spolků, školských odborů, ředitelů asociací, ale i ze strany sociálního a zdravotního výboru, aby se vědělo, jaká témata jsou diskutována a jak na to nahlížejí. Přichází množství dopisů i z veřejnosti (od rodičů i studentů). Jsou dotazy k nařízené pracovní povinnosti nejen od mediků, ale i ze středních zdravotních škol. Bod rozdělila podle aktuálnosti: 1) Situace v otevřených vzdělávacích zařízeních a školských poradenských zařízeních 2) Znovuotevření 1. a 2. tříd 3) Otevření speciálních škol Situace v otevřených vzdělávacích zařízeních a školských poradenských zařízeních Zde jde zejména o mateřské školy, dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické a výchovné ústavy. Nepřetržitě fungují také školská poradenská zařízení (ŠPZ). V těchto zařízeních je třeba řešit dostupnost ochranných pomůcek, centrální dodávkou státu, vzhledem k neuzavření těchto zařízení jsou ochranné pomůcky někde již zcela vyčerpány. Situace je odlišná v různých částech republiky. Speciální postavení těchto otevřených školských zařízeních - je možné zjistit aktuální data o výskytu COVID 19 a jeho postupu. Nejde tedy pouze o sledování ohnisek, ale o celkovou situaci. Dále jak bude MŠMT postupovat ve sběru dat – bude čerpat jen z informací Ministerstva zdravotnictví nebo plánuje přístup k informacím přes zřizovatele nebo přes školská zařízení? Znovuotevření 1. a 2 tříd Dnes nastupují žáci 1. a 2. tříd zpět do výuky. Je to velmi vítáno. Jak se bude přistupovat k možnému nebezpečí. V této fázi je důležité zajistit bezplatné dobrovolné pravidelné testování učitelek a učitelů. Jak bude docházet k testování starších žáků antigenními testy. V 1. a 2. třídách byli i v jiných zemích děti z testování vyloučeny. Otevření speciálních škol Speciální školy byly před pár dny uzavřeny z důvodu vysokého výpadku chybějících pedagogů v těchto školách. Školy jsou opět otevřeny. Nejlepší by bylo po konzultaci s odborníky, umožnit ředitelům speciálních škol vyšší flexibilitu v nastavení podmínek pro vzdělávání jejich žáků a žákyň. Optimální by byla možnost distančního vzdělávání, individuálního a kombinovaného. Je toto možné rozhodnout mimořádným opatřením nebo je nutná změna zákona o distančním vzdělávání? Odborníci se shodují, že pro speciální školy by mohlo být řešením – větší flexibilita ředitele školy. Dochází ke zvýšené zátěži rodin v době COVID-19, je důležité, aby vedle speciálních škol a vzdělávání speciálními pedagogy pro děti se SVP fungovala posílená síť podpory v dopoledních i odpoledních hodinách, doplněná neformálním vzděláváním, sociálními službami, zapojením dobrovolníků, kdy pomáhají asistenti pedagoga, sociální aktivizační služby. I tuto pomoc by mělo MŠMT koordinovat s dalšími příslušnými resorty. nám. Kovář dnes byla otevřena část povinné školní docházky, a to 1. a 2. třídy + speciální školy. Pokud se epidemiologická data udrží, budou se otevírat další třídy. MŠMT se ve spolupráci s MZ podařilo vydiskutovat postupy uvolňování opatření ve školách. Snahou ministerstva je co nejrychleji vrátit děti do školy tak, aby to bylo co nejméně nebezpečné jak pro děti, tak i pro pedagogy. Z dat, které jsou k dispozici (přihlíží se i na data ze zahraničí) se ukázalo, že problematičtí byli středoškoláci. Nákaza byla zhruba 9x větší než na prvním stupni a zhruba pětinásobná než u druhostupňových dětí. Byla to data z Ministerstva zdravotnictví. Data neobsahují to, zda vznikla nákaza na škole, v rodinách nebo ve volném čase. Není dostupné, že se dětí nakazí ve školách. V rámci krize přistoupilo MŠMT k zavření škol s příslibem, že se 2. 11. 2020 otevřou, ale situace byla vážná a nebylo to možné. MŠMT dostává data z MZ, data jsou regionálně segregována. Jelikož nebyly děti ve školách, dochází k výpadku těchto dat. Zavírání a otevírání škol je z větší části politické rozhodnutí. Mateřské školy nebyly uzavřeny – tuto školu může uzavřít zřizovatel po dohodě s ředitelem. Školská poradenská zařízení byla celou dobu v provozu – byla to pomoc i pro rodiče, kteří se ocitli v těžkých situacích (ztráta práce atd.) – je nutné je zabezpečit pomůckami. Výchovné a diagnostické ústavy, dětské domovy ze školou, děti jsou zde natrvalo umístěny. Výhoda je tam, kde je MŠMT zřizovatelem. Jsou s nimi ve větším kontaktu než v běžném školním roce – snaží se s nimi jejich problémy řešit. Často jim pomohly i kraje. Speciální školy, bylo zde 50% odborníků, kloní se k tomu, že distanční vzdělávání je pro tyto školy nevhodné. Pokud je to možné, je dobré nechat tyto školy otevřené. Děti, které jsou ve větším zdravotním riziku je možné nechat doma. Ministerstvo se rozhodlo opět tyto školy otevřít v co nejkratší době, společně s 1. a 2. třídou. K testování probíhají intenzivní jednání. Proběhly konzultace s MZ, zda by mohli být testováni učitelé, případně žáci. Hovořilo se i o typu testů, které by bylo možno zajistit. Masově není možné zajistit testování 180 tisíc učitelů v pravidelném režimu jednou týdně. nám. Katzová - upozornila, že je za MŠMT členkou Ústředního krizového štábu, některá témata se diskutují i na této úrovni. U zařízení s nepřetržitým provozem se provádí screening problémů v terénu. Část zařízení spadá pod MŠMT, část pod zřizovatele v krajích - je zde dobrá spolupráce. Výpadek učitelů např. při karanténě se podařil zajistit pomocí vypomáhajících studentů pedagogických fakult. Ochranné pomůcky – směřovala tam i mimořádná vládní dodávka respirátorů. Ve zbytku je to povinnost zřizovatele a kraje to chápou. Nikde kraje neavizují, že by nebyly schopny v těchto zařízeních zajistit dostatečný objem ochranných pomůcek. MŠMT zajistilo ochranné pomůcky pro svá zařízení. Mateřské školy, zde je nezastupitelná role předškolního vzdělávání – vyrovnání sociálního vývoje před nástupem do 1. třídy - toto není možno realizovat distanční formou. K testování – pokud MZ najde proveditelný, smysluplný, logisticky zvládnutý způsob pravidelného testování jak pedagogů, tak starších žáků, ministerstvo to uvítá, řeší to i  Ústřední krizový štáb. Pokud se ve škole objeví student s Covid-19 je nutné, aby všichni měli přednost v testování. Dnes na MZ probíhá jednání k testování učitelů. Speciální školy byly uzavřeny na nezbytně nutnou dobu, školy se otevřou v prvním kroku otevírání škol. Obecná rozprava mpř. Mihola otázka dat kolem nákazy - je určitý rozpor při jakém čísle se školy zavíraly a při jakém bylo avizováno otevření. V Jihomoravské kraji si učitelé stěžují, že ochranné pomůcky nejsou k dispozici. Lesní kluby (lesní školky fungují) nejsou definovány zákonem a jsou hrazeny z prostředků rodičů. Některé jsou zavřené a některé otevřené – nevědí, jak mají postupovat. Letní kempy - bylo by to skvělé, ale ne dobrovolně. Studenti z pedagogických fakult by zde mohli učit v rámci rozšířené praxe. nám. Katzová - ministerstvo přistoupilo k rozhodnutí zavření škol na základě velkého růstu nakažených, z dat z 5. října - v rámci PES byl v tomto termínu – 5 stupeň. V jednáních se postupovalo systematicky - PES je připraven provázaně a smysluplně. Lesní kluby - tyto spolkové, živnostenské aktivity nespadají do působnosti MŠMT. Nejsou regulovány školskými právními předpisy. Ochranné pomůcky - i ve školství se počítá se standartní ochranou nosu a úst. Není nastavena přísnější ochrana. MŠMT se nebrání tomu, zopakovat dodávku respirátorů (je to politické rozhodnutí). Roušky jsou standartní ochrana. V současné době musí mít tuto ochranu všichni obyvatelé. MŠMT i zřizovatelé se k tomu nestaví zády – jedna dodávka ochranných pomůcek byla zajištěna. Další opatření je, že se ve školách musí pravidelně větrat. nám. Kovář (letní kempy) podařilo se oslovit pedagogické fakulty ve spolupráci s Člověkem v tísni. Došlo k dohodě s výjimkou jedné pedagogické fakulty, že pomoc a doučování dětí bude uznána v rámci praxe. Spolupráce s neziskovým sektorem - práce s mládeží. Některé organizace v létě zorganizovaly tzv. vzdělávací dny na více než 180 školách, zúčastnilo se více než 15 tisíc dětí, tato akce proběhla v srpnu. posl. Bartoň možnost omlouvat dítě z povinné školní docházky – jakým institutem to bude zajištěno – je to na dohodě ředitele s rodičem? Bude to podle §18 nebo podle §50. Ředitelé to chtějí mít právně podloženo. nám. Kovář k omluvám – jde o to, aby nedošlo k nadměrnému využívání omluv. V této mimořádné situaci může ředitel vyjít vstříc rodičům, pokud je v rodinách zvýšené riziko. Po dohodě s rodiči může poskytnout krátkodobě individuální vzdělávací plán nebo po domluvě s učitelem poskytnout žákovi vzdělání individuální formou. posl. Bartoň individuální vzdělávací plán je podpůrné opatření, které vyžaduje schválení poradny. Chtělo by upozornit ředitele, že neporušují zákon, když se dohodnou s rodiči. nám. Katzová souhlasí s posl. Bartoněm. Mohou nastat různé důvody, proto je nutné použít správný výklad školského zákona. Pokud je dítě zdravotně oslabené, použije se §50, zde nemusí být vyjádření školského zařízení. Druhá situace – žák je zdravotně v pořádku, ale rodič se bojí o jiného příslušníka rodiny – zde platí §18, ale s vyjádřením školského poradenského zařízení. Další možnost je, že ředitel stanoví pravidla. posl. Baxa je odpůrcem alternace povinné školní docházky. Sdělil, že město Plzeň zajistilo všem školám (pedagogům i nepedagogům) speciální roušky, které si učitelé vybrali. Budou to zajišťovat tak dlouho, pokud to bude zapotřebí. Chápe, že si to nemůže dovolit každý zřizovatel. Stát by v tomto případě měl dále pomáhat. K testování – v současné době nejsou schopni zajistit plošné testování žáků. U učitelů město spustilo systém dobrovolného testování u těch, kteří mají nějaké zdravotní potíže. MŠMT by se mělo vyjádřit, zda si přeje dobrovolné testování učitelů. Dotaz - jak pokročily přípravy k zajištění jednotlivých zkoušek? Pan ministr sdělil, že do konce listopadu bude známo, jak budou probíhat jednotné přijímačky a maturitní zkoušky. Bylo by dobré sdělit v jaké je to fázi. posl. Valachová požádala o možnost vystoupení pana Františka Dobšíka Hlasováno o možnosti vystoupení - 16. hlasování - 10,0,1. Výbor umožnil vystoupení předs. Dobšíka. pan Dobšík (předseda ČMOS pracovníků školství) - uvítal by, aby byly pro učitele a nepedagogy zajištěny další ochranné pomůcky. Již měsíc a půl žádají ministerstvo o svolání tripartity, aby se všechny tyto věci mohly projednat. Např. rizikové skupiny učitelů - souhlasí s možným dobrovolným testováním učitelů, tam kde by byl problém – učitelé se cítí ohroženi. Souhlasí s posl. Baxou, že by se neměla povinná školní docházka alternativně nahrazovat. V současné době je přetížení pedagogů velké, pokud se budou zavádět nějaké kombinace, učitelům to práci zkomplikuje. U speciálních škol je situace jiná, něž byla na jaře. Všude nejsou jen malé skupiny, na některých zvláštních školách jsou žáci, kteří by roušku mohli nosit. Jsou zde velké obavy starších pedagogů. Speciální škola není unifikovaná škola – terén to vnímá jinak. Sdělil, že mateřským školám zaslal ministr školství děkovný dopis. Dětské domovy - dochází zde k velkému přetížení vychovatelů. Upozornil, že pracovníci v terénu jsou nervózní a čekají na rozhodnutí, aby se mohli připravit na příští rok. nám. Katzová k posl. Baxovi - chytré testování - v létě nebyly dostupné antigenní testy. V létě to bylo o chytrém trasování - nyní už jsou testy dostupné. Tam kde se objeví nakažený pedagog nebo žák se využije této nové dostupné možnosti, aby vše bylo co nejdříve podchyceno. posl. Jelínek signály z mateřských škol - ne všude jsou zřizovatelé jako v Plzni. Uvítal by, kdyby MŠMT doporučilo zřizovatelům, aby dbaly na to, aby byly ochranné pomůcky k dispozici i v mateřských školách. Tyto školy byly celou dobu otevřené. Stát by v tomto měl zřizovatelům pomoci. Jsou doporučení ohledně preventivních opatření - časté větrání atd. V zimě se nebude často větrat. Jsou různá zařízení např. ozonové pračky vzduchu. Pokud by MZ tato zařízení doporučilo, bylo by vhodné je doporučit zřizovatelům. Upozornil, že SPD nesouhlasí s plošným testováním žáků. mpř. Fridrich často se v diskuzích prolínají pravomoci MZ a MŠMT. Nejhorší je, když není stanovena jednoznačná odpovědnost. Když padne věta, odborníci to doporučují, ale odpovědnost za rozhodnutí má ten, kdo to rozhodl. Princip rozhodování a direktiva, jak vše bude probíhat, by mělo mít Ministerstvo zdravotnictví a implementaci, jak se vše bude dále posunovat do škol a školek by mělo připravovat MŠMT. mpř. Mihola uzavřel obecnou rozpravu. Podrobná rozprava posl. Valachová smyslem tohoto jednání bylo shrnout jaká je situace v terénu a jak na to reflektovat. Poznámka k testování - souhlasí s nám. Katzovou - dobrovolné testování učitelů a dospělých a chytrého přednostního testování dětí. V současné době je realita taková, že přednostní testování nemají ani zdravotníci. Navrhla usnesení, k němuž proběhla rozprava, následně posl. Valachová svůj návrh upravila a načetla k hlasování. Na žádost poslanců bylo hlasováno po bodech: I. bere na vědomí informaci poskytnutou zástupci MŠMT vyjádření MŠMT: souhlas - 17. hlasování - 9,0,2. Návrh přijat. II. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví, aby v součinnosti s MŠMT zpracovalo návrh cíleného a dobrovolného testování (způsob, formu a rozsah) na COVID-19 pedagogických, nepedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů v regionálním školství; vyjádření MŠMT: stanovisko neutrální - 18. hlasování - 9,0,2. Návrh přijat. III. žádá MŠMT o podání informace o situaci v zajištění ochranných pomůcek pro pedagogické a nepedagogické pracovníky v regionálním školství; vyjádření MŠMT: souhlas - 19. hlasování - 9,0,0. Návrh přijat IV. doporučuje MŠMT zpracovat návrh mimořádných opatření v důsledku COVID-19 v oblasti distančního vzdělávání, přijímacích zkoušek, závěrečných a maturitních zkoušek; vyjádření MŠMT: stanovisko neutrální - 20. hlasování - 6,0,4. Návrh přijat. V. žádá: Ministerstvo zdravotnictví, aby v součinnosti s MŠMT předložilo písemnou informaci, dle bodu II tohoto usnesení do sekretariátu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nejpozději do 25. listopadu 2020; MŠMT o předložení písemných informací dle bodu III a IV tohoto usnesení do sekretariátu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nejpozději do 25. listopadu 2020. vyjádření MŠMT: souhlas - 21. hlasování - zmatečné - 22. hlasování - 10,0,0. Návrh přijat. Hlasování o usnesení č. 263 jako celku. - 23. hlasování - 10,0,0. Přijato usnesení č. 263. posl. Valachová sdělila, že obdržené informace budou vyhodnoceny a poté se rozhodne, jaké další kroky výbor podnikne. k bodu Návrh rozpočtu na rok 2021, kapitola 333 - MŠMT ČR Vedení výboru převzal mpř. Stanislav Fridrich. Bod odůvodnila nám. ministra Pavla Katzová, zpravodajskou zprávu přednesla za omluveného posl. Karla Raise posl. Miloslava Rutová. Za MŠMT se jednání zúčastnil ředitel Křeček. nám. Katzová uvedla návrh rozpočtu kapitoly 333 a podrobně seznámila s jeho parametry. Tvorba vycházela z usnesení vlády č. 1054 ze dne 19. října 2020. Zdůraznila, že návrh rozpočtu vykazuje rekordní hodnoty a je historicky nejvyšším rozpočtem této rozpočtové kapitoly. V porovnání s rokem 2020 po vyloučení výdajů krytých příjmy z EU a finančních mechanismů je vyšší o 11,7 mld. Kč, tedy o 5,4 %. Po delimitaci prostředků na Národní sportovní agenturu v souladu se zákonnými předpisy pak představuje meziroční nárůst výdajů 18,5 mld. Kč. (+ 8,6 %). Udržuje se podíl výdajů kapitoly na HDP i poté, kdy se ČR potýká s významnými ekonomickými dopady současné koronavirové pandemie. Kulminuje trend nastavený v roce 2018, kdy se poprvé od roku 2012 objem výdajů dostal nad 3 % HDP. V roce 2021 se podle zářijové predikce MF očekává podíl na HDP ve výši 3,86 % - při zohlednění výdajů z dalších veřejných rozpočtů, zejména z rozpočtů obcí a krajů se v roce 2021 podíl veřejných výdajů na vzdělávání a školské služby přiblíží zamýšleným 5 % HDP. V souladu s vládními prioritami se podařilo v rozpočtu MŠMT zajistit prostředky na zlepšování odměňování zaměstnanců ve školství za účelem kvality vzdělávání - spočívají zejména v navýšení platu pedagogickým pracovníkům o 9 % (dle střednědobého výhledu) a nepedagogickým zaměstnancům o 4,3 % (celkem se jedná o 12 mld. Kč). Dále v podpoře vyšší míry dělení hodin ve výuce - nárůst prostředků na platy + 1,4 mld. Kč; v další podpoře nárůstu nepedagogické práce ve školách + 0,5 mld. Kč. Zvýšeny byly i oblasti: pro veřejné vysoké školy, soukromé a církevní školy; výdaje na výzkum, vývoj a inovace; výkony v regionálním školství - zvýší se počet dětí a žáků; posílení ostatních běžných výdajů regionálního školství za účelem profilace škol, realizace škol v přírodě a dalších. Podařily se prosadit i finanční prostředky na investiční výstavbu v investičním programu Prstenec 2. Navýšily se i prostředky na potřeby pro žáky 1. tříd základních škol z 200 na 500 korun. Je zakomponována i dotační podpora bezplatného stravování dětí v mateřských školách ve výši 20 milionů korun. V návrhu rozpočtu jsou i úspory spočívající v poklesu výdajů regionálního školství na podporu speciálních vzdělávacích potřeb o 800 milionů korun, střednědobý výhled schválený PS na rok 2021 původně obsahoval pokles o 1,2 mld. Kč. Z důvodu přesunu oblasti sportu NSA se snižují výdaje v rozpočtu kapitoly MŠMT o 5,63 mld. Kč (i ve střednědobém výhledu). Úspora mzdových prostředků z ministerstva - návrh 10 milionů korun. Rozpočet kapitoly 333 naplňuje závazek, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017. posl. Rutová ve své zpravodajské zprávě zmínila zejména, že výdaje kapitoly MŠMT i pro rok 2021 výrazně rostou byť zhruba polovičním tempem než pro letošní rok zejména - díky přesunu výdajů z oblasti sportu do kapitoly NSA. Těžištěm nárůstu jsou vzdělávací a související školské úseky, tj. regionální a vysoké školství, kde výdaje meziročně rostou o 18,3 mld. Kč, tzn. asi o 1 mld. méně než v letošním roce. V oblasti regionálního školství dochází k růstu zdrojů pro odměňování o více než 10 %, a to včetně zajištění vzdělávání a školských služeb pro rostoucí počet dětí a žáků. Priority v rozpočtu kapitoly jsou nastaveny v souladu s programovým prohlášením vlády. Proti předchozímu roku dochází k úpravám podílu výdajů jednotlivých školských oblastí na celkových výdajích kapitoly, kdy výrazně roste podíl výdajů stěžejních školských oblastí regionálního a vysokého školství z 87 % celkových výdajů kapitoly bez podílu výdajů krytých příjmy od EU na 91,7 %. Vývoj prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, kde podpora směřuje hlavně k veřejným vysokým školám, se udržuje v úrovni roku 2020, tzn. po nárůstech v roce 2018 o 31,9 % a v roce 2020 o 12,7 %. Navíc je podpořen OP výzkum, vývoj a inovace nárůstem o 480 milionu korun. Předložený rozpočet se snaží o stabilizaci a vytvoření podmínek pro rozvoj systému výzkumu, vývoje a inovací. Strukturální změnu podílu výdajů v kapitole ovlivňuje zejména růst úrovně odměňování zaměstnanců v oblasti veřejného školství, tzn. škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi, svazky obcí a ministerstvem. Na základě vyjmenovaných důvodů doporučuje výboru návrh rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2021 přijmout. Obecná rozprava posl. Bartoň vítá navýšení platů pedagogů o 9 %. Dotaz na podpůrná opatření – v rozpočtu je sníženo. V podvýboru pro regionální školství se probírala vyhláška č. 27, kde bylo řečeno, že dojde k jejímu přepracování. Ještě není známo znění nové vyhlášky, jaká podpůrná opatření nově budou. V rozpočtu je propsaná původní vyhláška? Materiál uvádí snížení 2564 úvazků (i ve mzdových prostředcích) - o kolik bude úvazků méně na podpůrná opatření? nám. Katzová návrh rozpočtu byl připraven nezávisle na legislativních změnách, týkajících se vyhlášky č. 27 a souvisejících právních předpisů. Závazek vládního prohlášení je racionalizovat výdaje na speciální vzdělávací potřeby, zjistit efektivitu investovaných prostředků ve vztahu ke vzdělávacím cílům a naplňování skutečných speciálních vzdělávacích potřeb – jejich kompenzaci a postupnému odstraňování tak, aby mohli být žáci inkludováni. V rámci vyjednávání s MF se podařilo ve shodě snížit škrt o 0,4 mld. Kč, a s 800 mil. Kč jsou schopni vše zajistit. Legislativní změny – podpůrné opatření mají být pružný, aby ředitelé škol mohli lépe reagovat na nové žáky a zohlednit jejich vzdělávací potřeby bez nutnosti mít vždy doporučení školského poradenského zařízení. Metodicky bude ošetřeno, jakým způsobem budou změny v praxi fungovat. Asistenti pedagoga - v této chvíli nebude v legislativním procesu pokračovat, až poté, kdy bude z analyzována situace, aby nebyly ohroženy vzdělávací potřeby žáků. posl. Mihola souhlasí s posl. Bartoněm a vítá navýšení platů učitelů. Platy učitelů byly dlouhodobě poddimenzované. Upozornil na problém nízkých platů pedagogů na VŠ - jsou dlouhodobě rozevřeny nůžky. posl. Baxa také vítá zvýšení platů učitelů. Při změně systému financování regionálního školství dochází k rozdílu u soukromých škol proti školám státním. Soukromé školy to berou jako diskriminaci, kdy dojde k narovnání. nám. Katzová k rozdílu financování u soukromých škol - MŠMT se této problematice intenzivně věnuje - pracuje na převodových můstcích, v souvislosti se změnou financování regionálního školství pro jednotlivé oblasti, postupně se upravují - v loňském roce překlopili systém financování mateřských škol, základních a speciálních škol. Letos se připravuje převodový můstek z nákladového financování do normativního pro soukromé a církevní školy. Jednoletý odklad vnímají. Letošní rok je úvodní pro změny financování regionálního školství - změna je vnímána pozitivně a přinesla větší předvídatelnost. Do konce ledna se budou publikovat normativy pro soukromé a střední školy, ve stejném termínu se připravuje rozpis regionálního školství na konkrétní údaje z konkrétních škol. Jsou v testovací fázi a nejsou schopni skloubit tyto dvě věci dohromady a překlopit a přepočítat převodovými můstky do normativů soukromého a církevního školství. Termíny jsou velice napjaté. Pro rok 2021 nejsou schopni toto učinit. Soukromé a církevní školy o tom informují. posl. Hnilička v rámci přechodu kompetencí v oblasti sportu na NSA se sníží rozpočet v této oblasti o 5,63 mld. Kč. Střednědobý výhled je 6,981 mld. Kč. Na MŠMT by zůstala 1,4 mld. Kč v oblasti sportu - v jakých oblastech sportování budou peníze využity? řed. Křeček v rozpočtu na rok 2020 došlo k mírnému navýšení v rámci rozpočtu sportu, na investice. Pro rok 2021 bylo odečteno 1,4 mld. Kč. Jsou to prostředky, které v kapitole končily letos, pro příští rok již nebyly rozpočtovány, nepřecházely na NSA. Z MŠMT přešlo 5,6 mld. Kč do NSA, zbytek zůstal na MŠMT. Pod MŠMT zůstává Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum a školní sport. posl. Baxa dojde k tomu, že soukromé a církevní školy budou mít v roce 2021 nižší prostředky než školy státní? Soukromé školy budou mít peníze jako státní v roce 2020. nám. Katzová ano bude tomu tak. U škol, kde je přímý nápočet – tj. mateřské školy, základní školy, střední školy a školní družiny – bude se vycházet z roku 2020 ve veřejném školství. V převodovém můstku což pro MŠ a ZŠ již v letošním roce znamená, že se reálně zohledňují ONIV výdaje (provozní výdaje obcí a krajů), které do letošního roku vůbec nebyly takto normativem zohledněny. U základních uměleckých škol a vyšších odborných škol je nadále financování normativní – tam je již vše nastaveno tak, že není rozdíl mezi státními a soukromými školami. V mateřských školách došlo k výraznému navýšení v normativech pro soukromé a církevní školy v letošním roce. Cesta je dobrá, ale ministerstvo je limitováno termíny, možnostmi, jak samotného ministerstva, tak i rozpočtem. Podrobná rozprava: posl. Rutová načetla návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pavly Katzové, zpravodajské zprávě přednesené posl. Miloslavou Rutovou za omluveného zpravodaje posl. Karla Raise a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s předloženým vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2021, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ve výši příjmů Kč 13 289 120 099,- a ve výši výdajů Kč 239 655 319 850,-; II. pověřuje zpravodaje posl. Karla Raise, aby toto usnesení odůvodnil na jednání rozpočtového výboru při projednávání státního rozpočtu na rok 2021 za účasti zpravodajů ostatních výborů. - 24. hlasování - 8,0,1. Přijato usnesení č. 264 k bodu Informace zástupce MŠMT o nově schválené vyhlášce č. 177/2009 Sb., která upravuje a blíže specifikuje podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - oblast realizace ústní zkoušky z cizího jazyka v rámci profilové části maturity Jednání se za MŠMT účastní nám. Kovář, který bod odůvodnil a dále nám. Katzová. nám Kovář – MŠMT obdrželo tento podnět od pana poslance Bartoně. Vyhláška 177/2009 Sb. navazuje na novelu zákona, která změnila maturitní zkoušku, větší důraz dala na profilovou část, která se koná na škole. V rámci přípravy vyhlášky i vnějšího mezirezortního připomínkového řízení byly požadavky na poměrně jasnou definici ústní části zkoušky. Zkouška má tedy v cizím jazyce dvě části – písemnou a ústní část. Písemná část v profilové části pro školu je nyní povinná, je zde stanoven časový rozsah 60 minut a minimálně 200 znaků. Z hlediska ústní části v rámci mezirezortního připomínkového řízení zaznamenalo MŠMT ze Svazu zaměstnavatelů k cizímu jazyku – velmi podobnou připomínku, kterou vznesl  i posl. Bartoň. Tzn., že je více specifikována, má 20 až 30 témat. Otázkou je, zda témat není příliš mnoho, zda by nestačilo 15 – 20 témat. Z hlediska průběhu zkoušky, zkouška musí být monotématická, což zejména v rámci odborného školství je určitou skupinou jazykářů považováno jako krok zpět. MŠMT dále specifikuje v metodice pro školy to, jak mají vyhlášku aplikovat, přistoupili k tomu po připomínce, že toto není přesně formulováno v metodice, která to ještě více zužuje. Ústní část zkoušky by měla být pro studenty jasná i z hlediska témat. V rámci RVP - v rámci jazykové přípravy, je minimálně 20 % odborné přípravy. Na úrovni učňovských oborů s maturitou může dojít zúžením ke snížení komunikační schopnosti v oboru – terminologie, porozumění psanému textu, základní konverzace na téma. MŠMT nechce znovu zasahovat do vyhlášky a znovu vydávat vyhlášku, ale je možno přehodnotit to, jak je napsána metodika a upravit ji dle obdržených připomínek. Nezužovat příliš pro tento typ škol, ponechat jim možnost konat maturitu v rámci toho, jakým způsobem se na ni studenti připravovali. posl. Bartoň - zpravodaj - na základě dopisu bylo řečeno, v cizích jazycích je zkouška na úrovni B1 a studenti nemají dostatečnou slovní zásobu, aby zvládli 30 témat, na každé 15 minut hovořit. Problémem ve vyhlášce je monotónnost, počítalo se s tím, že bude více témat, takto byli studenti připravováni, počítalo se s tím, že bude více otázek k různým tématům. Na úrovni B1 – a k tomu odpovídající slovní zásobou, aby byli studenti schopni vykonat 15. minutovou zkoušku. Poděkoval MŠMT za vstřícnost, že se něco v této oblasti bude dít, má obavy, zda monotónnost musí být dodržena – vyhláška stanoví „konkrétní téma“, navzdory tomu, co říká metodika. Lze opravit metodiku ve vyhlášce? Posl. Bartoň podotkl, že jistě nešlo o záměr MŠMT, co se týče monotónnosti. (nám. Kovář – budou řešit právníci. Je to nešťastné, že vyhláška takto přísně definuje.) Obecná rozprava posl. Vácha – otevřel otázku, zda není lépe vyřešit nejprve podnět posl. Bartoně, dnes výbor obdržel dopis od studentů gymnázia, kteří žádají o pomoc. (Dopis je přílohou tomuto zápisu  a byl rozeslán všem členům výboru pro informaci a další využití e-mailem.) Do letošního roku při maturitě si mohli studenti vybrat český jazyk a matematiku nebo cizí jazyk a v profilové části si mohli vybrat cizí jazyk a další dva až tři předměty, kdy jeden z těchto mohl být cizí jazyk. Nově ve vyhlášce je, že studenti dělají český jazyk, cizí jazyk a v profilové části dělají ústní část cizího jazyka, ale k tomu musí mít navíc ty dva předměty. Dříve to bylo tak, že jeden z těch předmětů v profilové části mohl být cizí jazyk a poté už dělali jenom jeden předmět v profilové části a dnes je to tak, že musí dělat dva předměty. Ve chvíli kdy přišla vyhláška platná od října, toto nevěděli. Oni se dosud připravovali na to, že v profilové části budou mít cizí jazyk a jeden předmět. Nyní, když si ve státní části vyberou cizí jazyk, dělají ještě dva předměty navíc. Bojí se, že se během 5 měsíců nestačí dostatečně připravit na nový druhý předmět v profilové části (o němž dosud nevěděli). S rozhodnutím MŠMT v podstatě pan poslanec souhlasí. Dříve mohli dublovat cizí jazyk ve státní i profilové části. MŠMT udělalo správný krok, neboť když si vybrali cizí jazyk ve státní zkoušce a vybrali si ho i v profilové, museli mít vyšší úroveň, ale de facto to měli lehčí. Studenti to měli ale vědět předem, teď se mají během 5 měsíců distanční výuky připravit na něco, s čím nepočítali. Situace na středních školách je taková, že se studenti obvykle od druhého či třetího ročníku připravují na speciálních seminářích na maturitu - nyní v covidové situaci tyto semináře nyní nemají. Vznesl dotaz, zda by bylo MŠMT ochotno studentům vyjít výjimečně vsříct v této covidové době, zejména, když se připravovali na to, že budou mít v profilové části jeden jazyk a pak jen jeden předmět. Nyní musí mít dva předměty a ještě cizí jazyk - může MŠMT pomoci – upravit vyhlášku či jinak? nám. Kovář – toto je nová informace, ani během připomínkového řízení se s touto informací MŠMT nepotkalo. Nyní ji je třeba vyhodnotit. Pan náměstek má názor, že maturitní zkouška má 4 předměty. Pokud skládá student státní část z cizího jazyka a ještě si jej vybere v profilové části, z pohledu studenta jde o mírnou nevýhodu. nám. Katzová - počet zkoušek, jak společné, tak profilové vyplývá ze zákona. Jde o komplexní záležitost, paní náměstkyně nemá podrobnosti. Pan místopředseda Fridrich navrhl, pokud MŠMT nemá nyní možnost reagovat na všechny body, zda by nebylo vhodné bod přeložit do příštího školského výboru. MŠMT by se na toto připravilo a poslanci by mohli zaslat MŠMT dotazy. posl. Bartoň – zaslal dotaz před týdny. Zda je tedy shoda na tom, že zkouška nemusí být monotónní. Pokud na tom panuje shoda, je třeba hledat možnosti, jak toto učinit. posl. Vácha – pokud by byly možnosti MŠMT připraveny na příští schůzi, mohlo by dojít ke vzájemné shodě. posl. Valachová – předpokládá, že ze strany MŠMT bude poslancům doručena průběžná písemná informace do 24. listopadu 2020, která se bude týkat závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek. Souhlasí s přerušením pro nalezení řešení. Prosba paní poslankyně o informaci o termínech - pan ministr informuje, že do konce listopadu t.r. tak bude učiněno. Zejména u přijímacích zkoušek, pokud se týká talentových zkoušek, ty jsou v rychlejším režimu (již v lednu), aby informace byla alespoň v polovině příštího týdne. Dále paní poslankyně upozornila na monotónnost zkoušek, různorodost u jazykových zkoušek. MŠMT nikdy nechtělo monotónní zkoušku, ale dle informace z terénu od jazykářů, myslí si, že to mají činit monotónně. Nesedí to na mezinárodní srovnávací testy, je to dle nich krok zpět z hlediska standardu a kvality. Vyhláška vyšla poměrně pozdě - na maturity by si praktické listy mohly školy teoreticky sami vyrábět, ale nyní v covidu to nelze stíhat časově, proto praktická prosba, zda by MŠMT nezvážilo určitou variabilitu, že pro tento rok 2021 by mohly být použity nové variabilní praktické listy, které by oni sami zvládli vytvořit, či praktické listy, které dělal v minulosti Cermat. Žádá MŠMT o to, aby věnovali pozornost časovým úsekům. posl. Mihola – zda nezvážit v rámci covidového roku posun platnosti vyhlášky. Poselství studentů, o kterém hovořil posl. Vácha, bylo v tomto duchu. Komplikovaných věcí je je vyhlášce více. nám. Katzová – vyhláška být musí, je nezbytné, aby nastavila bližší podrobnosti organizace maturitních zkoušek a rozvedla zákonnou kostru, která je stanovena a je platná, účinná. Konkrétní instituty, konkrétní detaily lze diskutovat. posl. Baxa – chápe debatu o maturitní vyhlášce, monotónnosti zkoušky, apod., ale rád by požádat MŠMT o vysvětlení, jakým způsobem plánuje jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, apod., alespoň nárys těchto věcí. nám. Kovář – MŠMT se nekloní k extrémním řešením typu úřední maturity. MŠMT chce být maximálně konzervativní, stále věří, že nebude muset přistoupit k zákonně schválenému opatření obecné povahy, které by MŠMT mohlo použít. Chtějí udržet avizované termíny, pokud to jen trochu půjde - s uvědoměním si epidemiologického hlediska v případě, že by aplikace PES Ministerstva zdravotnictví byla používána regionálně pro jednotnou přijímací zkoušku i didaktické testy z maturity, když by stupeň epidemiologického ohrožení byl vysoký a v každém kraji jiný. Záměrem je jednotná přijímací zkouška ve dvou termínech, otázka je, zda musí být povinná i pro školy, které nemají převis. Čtvrtině škol pro tento rok by se ulevilo v případě, že počet uchazečů nepřevyšuje kapacity - mohly by zrušit zkoušky až následně. Do přijímacích zkoušek byla počítána kritéria jako soutěže, které jsou nesouměřitelné, i vysvědčení, zde je to otázka, zda si školy s vysokým převisem více rozpracují školní část, protože nebudou moci přihlédnout k těmto dalším pomocným kritériím. Dodržet termíny, neexperimentovat s jedním termínem a nevystavovat děti většímu stresu. Jednotná zkouška je vnímána jako podpora v současné době, pokud by se od ní zcela odstoupilo, umožnilo by to rozložit přijímací zkoušky do delšího časového období a vyhnout se některým rizikům, přenesla by se ale velká odpovědnost i na školy, které toto nechtějí. Místopředseda Fridrich ukončil obecnou rozpravu a požádal členy výboru, zda by zaslali své dotazy na zástupce MŠMT ještě před schůzí výboru, která proběhne 9. prosince 2020. posl. Bartoň – souhlasí s přerušením a prosí o průběžnou informaci ze strany MŠMT. Jazykáři by uvítali, kdyby pracovní listy byly vydány Cermatem jako dobrovolné. Vyhláška vyšla později, něco již připravují, pravděpodobně dojde ke změnám. Podrobná rozprava mpř. Fridrich načetl návrh usnesení k tomuto bodu: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po podání informace náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Karlem Kovářem, zpravodajské zprávě posl. Lukáše Bartoně a po rozpravě: přerušuje projednání bodu Informace o schválené novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., která upravuje a blíže specifikuje podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - oblast realizace ústní zkoušky z cizího jazyka v rámci profilové části maturity do 9. 12. 2020. - 25. hlasování – 7,0,4. Přijato usnesení č. 265. k bodu Problematika studentů lékařských a nelékařských povolání pracujících v nemocnicích v návaznosti na probíhající epidemii onemocnění Covid-19 mpř. Fridrich přivítal hosty z Ministerstva zdravotnictví pana ředitele Podhrázkého a paní Hladíkovou, za MŠMT pana náměstka Pavla Dolečka, proděkana 3. LF UK pana Marxe, pana Šustka za Právnickou fakultu UK a studentku 3. LF paní Koudelkovou. Bod byl zařazen na základě posl. Procházkové a posl. Svobody. posl. Procházková jako zpravodajka k bodu vystoupila na základě faktu, že tento bod byl řešen rovněž na schůzi výboru pro zdravotnictví. Zde nebylo dosaženo výsledku, a to díky tomu, že tato problematika jde napříč několika resorty a týká se i krajů. pan Marx uvedl svou prezentaci, která je přílohou zápisu. Hovořil především o problémech, které dopadají na studenty lékařských a zdravotnických oborů v souvislosti s realizací pracovní povinnosti tak, jak byla vyhlášena ve zdravotnických zařízeních. ČR je v Evropské unii jedinou zemí, která povolala studenty k pracovní povinnosti. Velká většina studentů již pracovala v nemocnicích jako dobrovolníci. Cca 3000 studentů lékařských a nelékařských oborů k dnešnímu dni - z nich necelých 1000 bylo povoláno v rámci pracovní povinnosti. Řada studentů nastupovala již od září a velká část jich tam zůstala pracovat již od jara. Jsou regionální rozdíly - zatímco pražské LF, hradecká LF a dále i plzeňská mají málo povolených pracovní povinností, v Brně, Olomouci a Ostravě toto tvoří majoritu. Jak je pracovní povinnost specifikována obecně v krizovém zákoně, tak odpovídá době, kdy se zákon psal v roce 1997 a pracovní povinnost je tam implicitně napsaná na pomoc při živelných katastrofách. Nepočítá tedy s tím, že by se zařazovali lidé na delší dobu na výkon odborného zdravotnického povolání. Vznikají praktické problémy a jsou dány nejednotností výkladu. Tzn. jednotlivé krajské úřady povolávají různě – prostřednictví zdravotnických zařízení, některé prostřednictvím telefonátu, policie. Nejednotnost vedla k tomu, že např. když někde pracovali, budou alokováni výrazně dále. Neřeší náhradu, za pracovní povinnost žádná nenáleží. Vše vede k řadě kritik. Výrazně nižší hodinová sazba je predikována pro ty, kteří jsou povoláni, než ty, kteří vykonávají stejnou práci na stejné pozici v rámci dohody o pracovní činnosti. Rozdíl je až 2/3. Retroaktivita, zejména v Olomouckém kraji, kde jsou studenti nuceni, aby ukončili již běžící pracovně právní vztahy a přešli na pracovní povinnost. Povolává kraj a ne nemocnice, proto není jasná kompetence – je nutno lidi proškolit, vybavit je ochrannými pomůckami, stanovit, kdo odpovídá za škodu, nejsou zaměstnanci nemocnice, přesto vykonávají zaměstnání, při které riziko poškození pacientů existuje. Zákon neřeší pracovní dobu. Jedná se pouze analogicky s běžnou pracovní dobou. Náhrada škody se vyplácí za 6 měsíců, ale sociální problémy přijdou dříve - přijdou o práci, kterou před pracovní povinností konali. Dále hovořil o logistických problémech, intenzivní spolupráce s asociací hejtmanů. Zvýhodněny jsou kraje, kde jsou lékařské fakulty. Logika povolávání ve vazbě na trvalé bydliště či státní příslušnost se stanovuje zprostředkovaně bez metodiky. V řadě případů se předávala osobní data studentů, která byla poskytnuta vysokými školami krajům, předávala se zdravotnickým zařízením, zřejmě bez smluvního vztahu. Věcným problémem, který řeší asociace děkanů a i výbor pro zdravotnictví jsou kompetence studentů. Ze zákona o nelékařských profesích vyplývá, že student po 2. ročníku získává kompetenci sanitáře a student po absolvování 3. ročníku kompetenci ošetřovatele. Pro nemocnici z hlediska formálního zařazení studenta 6. a 3. ročníku není rozdílu. Zákon o nelékařských profesích nepočítá s přidělováním dalších kompetencí. Existuje řada řešení, kdy nyní probíhá řada diskusí na úrovni Ministerstva zdravotnictví, asociace krajů, nicméně při pracovní povinnosti se nyní nepřihlíží ani k tomuto formálnímu zařazení. Specifický problém, který mají nelékařské profese - ti, co studují navazující magisterské studium a jsou zařazeni na práci, která je výrazně pod úroveň jejich kvalifikace – sestry, záchranáři jsou zařazován jako dělníci ve zdravotnictví a sanitáři. Zda je to dobře v situaci, kdy kvalifikovaný zdravotnický personál chybí. Otázka, zda pracovní povinnost je tedy přiměřený a realizovatelný nástroj k řešení nedostatku zdravotnického personálu. Dále pan proděkan Marx informoval o práci Koordinačního centra studentů LF, kteří velmi intenzivně od jara fungují a vypracovali sami nástroje pro umisťování studentů do jednotlivých regionů. Realizují pracovní povolání bez direktivy a bez třecích ploch. Nástroj pracovní povinnosti není přiměřený a není ani potřebný. Pokud by tento nástroj byl používán v budoucnu, je potřeba vytvořit jasnou metodiku pro jednotlivé krajské úřady, které všechny fungují v dobré víře. V současné době existuje prováděcí vyhláška ke krizovému zákonu MŠMT. MZ zde nemá zmocňovací ustanovení. Z praktického hlediska by jedinou možnou cestou bylo doplnění existující vyhlášky. Práce na kompetencích studentů LF, jak plošně pro běžnou činnost v rámci brigád, tak selektivně pro podobný případ nutnosti poskytování suboptimální péče. Zde jsou v současné době nástroje, které jsou realizovatelné na úrovni jednotlivých pracovišť. paní Koudelková (Koordinační centrum studentů LF) – v současné době je 3000 studentů, kteří se aktivně podílejí na chodu zdravotnických zařízení, nejsou to jen studenti medicíny, ale i dalších zdravotních oborů, většina z nich na dobrovolné bázi, která byla upřednostňována. Pracovní povinnost do toho přináší velké zmatky a ohrožuje chod některých zdravotnických zařízení v momentě, kdy je student na nějakém místě již zapracován a najednou je stažen do jiného kraje, jeho místo musí být nahrazeno. Nějakou dobu trvá, než se student zaškolí. V současné době většina zařízení studenty nyní nenabírá, neboť počty pacientů se tolik nezvyšují. Obecná rozprava posl. Procházková – nejedná se o poslední vlnu onemocnění, bylo by vhodné mít připraven plán i pro jiné situace. pan Šustek (Právnická fakulta UK) – koncepční nedostatky jsou takové, že pracovní povinnost je primárně konstruována tak, že osoby, kterým je uložena plní úkoly kraje. Jde o poskytování zdravotních služeb, současná potřeba pracovní povinnosti není vlastní krajům, ale třetím osobám, poskytovatelům zdravotních služeb, které jsou odlišné od krajů, tzn. přes kraje realizujeme pracovní povinnost mediků u poskytovatelů zdravotních služeb, což je principiální problém s tím, že v krizovém zákoně MZ nemá na rozdíl od MŠMT zmocňovací ustanovení pro provedení vyhlášky a MŠMT uměle vyhlášku provedlo. Jde o vyhlášku 281/2001 Sb., kde v §3 odst. 1 – „orgány krizového řízení mohou v rámci krizového opatření a v dohodě s řediteli určených vzdělávacích zařízení uložit fyzickým osobám pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc ve vztahu k příslušným vzdělávacím zařízením.“ Legislativní problém je zde odstraněný, je možné zřídit pracovní povinnost takto i ve prospěch určených vzdělávacích zařízení. Tato úprava není pro oblast zdravotnictví, určení poskytovatele zdravotních služeb nemohou povolat takto studenty LF a dělají to kraje. Zákon se tímto obchází. Absence bližší normy vede k neřešení nastíněných problémů. Neexistuje standardizovaný postup. Zmocňovací ustanovení v krizovém zákoně není a jeho doplnění či změna je velmi legislativně náročná, proto vhodné se zamyslet nad tím, zda by MŠMT vyhlášku nerozšířilo. Je potřeba dohoda s Ministerstvem zdravotnictví. posl. Procházková – žádá vyjádření zástupců MZ a MŠMT. nám. Doleček (MŠMT) – jde o pedagogický výkon na určených školách v rámci regionálního školství. Vyhláška se týká zabezpečení vzdělávací činnosti, zatímco zde se hovoří o zabezpečení zdravotnické činnosti. Pracovní povinnost má svá jednoznačná úskalí a příběhy, které byly zde prezentovány se řeší i na ministerstvu. Jde o situaci, která si zaslouží lepší vydefinování metodiky, ne nadužívání pracovní povinnosti. Krizový zákon – ústavní zákon, nová zmocnění sem dávat je složitá procedurální věc. Otázka jak by se propojilo zmocnění, které je velice pregnantní a říká, že se v některých určených školách zabezpečí vzdělávací činnost pro děti určených pracovníků, a jak z tohoto udělat úhybný manévr – zabezpečení zdravotnické péče v rámci krajů? řed. Podhrázký (MZ) – jde o oblast pregraduálního vzdělávání, zatímco MZ dle zákona odpovídá specificky za postgraduální vzdělávání, za specializační vzdělávání. MZ může řešit pouze jediné téma, které je řešeno při jednáních na půdě asociace děkanů LF, a to je otázka možného kodifikování kompetencí mediků, studentů prezenčního magisterského studia všeobecného lékařství, v případě jejich nasazení u poskytovatelů zdravotních služeb. Mělo by být rozhodnuto na odborné rovině – rozhodnout dle curricula na příslušné LF, každá nemá stejné. Mělo by být vyjednáno i s představiteli nelékařských zdravotnických oborů, s asociací sester, atd. Pan ředitel omluvil náměstka ministra Šeda, který se nemohl na jednání školského výboru dostavit, neboť paralelně zasedá výbor pro zdravotnictví. posl. Valachová – řeší se zde více záležitostí, využití sil našich studentů se dělí na studenta SŠ a VŠ a dále na ty, kteří podléhají pracovní povinnosti, na ty, u kterých se jedná o praxi a na ty, kteří dobrovolnicky vstupují do zařízení. Bude potřeba režimy rozdělit a najít pro ně vhodný režim ve spolupráci s výborem pro zdravotnictví. posl. Svoboda – tři základní otázky – otázka kvalifikace povolaných mediků a zdravotníků, co mohou ve zdravotnickém zařízení dělat, jaká je jejich odpovědnost, jejich vztah k novému zaměstnavateli. Otázka, zda není třeba do budoucna vydefinovat kvalifikaci mediků v této oblasti, abychom věděli, že mají vzdělání, které odpovídá např. ošetřovatelskému vzdělání a začlenit to do jejich vzdělávacího programu v podobě bakalářského studia. Např. otázka praxe našich studentů, protože ti nesplní v nějaké podobě vzdělávací povinnosti z praxí, ze semestrálních kurzů a je nutno nalézt variantu jak s tím naložit. Fakulty hledají varianty a pokoušejí se udělat jednotný program na kolegiu děkanů LF. Jde o zásadní věc, studenti přicházejí o část studia a tím se může se jejich vzdělání prodloužit. V určité formě a úrovni existuje dohoda, s níž jsme byli akceptováni do Evropské unie, že absolventi našich LF mají stejnou kvalifikaci jako absolventi jiných LF v Evropě a tuto garantujeme. Jak to tedy bude garantováno i v tomto případě? Otázka krizového zákona je základní, ale to se nyní nestihne, měla by být připravena varianta, aby na možné budoucí krize tohoto charakteru měli možnost se připravit. Jsou dvě roviny – MŠMT ve spolupráci s děkany fakult vypracovat systém jakým způsobem – v jakém rozsahu je definována schopnost mediků pracovat a vypracovat systém, který by říkal, jak mají být zařazeni a jak bude čas, který ztratí na studiu, kompenzován. Dále MZ – vlastní zařazení studentů na pracoviště, ochranné pomůcky, proškolení, pracovní doba, pojištění, věci, které nejsou ošetřeny. posl. Procházková – jde o velmi složitou problematiku a bude vyžadovat více času, po vzoru předchozího bodu navrhla paní poslankyně přerušení tohoto bodu a avizovala návrh svého usnesení. proděkan Marx – nezpochybňuje, že jde o záležitost specializačního vzdělávání, aktivita v oblasti právní úpravy příštího povolávání se bez ingerence MZ neobejde. I předběžné diskuse s náměstkem Policarem k tomuto směřují. Problém není tak palčivý v tom, že by se LF nesnažily, podmínky zápočtu dobrovolnické činnosti oproti klinické praxi jsou napříč fakultami sjednocené. Primárním cílem všech zdravotnických i nezdravotnických oborů je neprodlužovat studium. Zdravotníci jsou v praxi potřeba. mpř. Fridrich navrhl přerušení bodu do příštího zasedání školského výboru s tím, že všichni přítomní, kteří jsou v této problematice zainteresováni, by zaslali písemně své dotazy na odpovídající resort a poté se body projednají tak, jak přísluší jednotlivým výborům. posl. Procházková – vzdělávání jako takové patří MŠMT – to by mělo být iniciátorem schůzky, kde by se zúčastnilo MZ, MŠMT, zástupci LF, měli by problematiku projednat, připravit materiál, sjednotit se. Např. vyhláškou, která by tuto problematiku řešila. Změna krizového zákona je na dlouhou dobu a potřeba pomoci v této situaci je aktuální. Alespoň dílčí možnosti, MZ ve smyslu uznání praxí, školy mají své předpisy a MZ by se mělo věnovat tomu, do jaké míry je student, který je povolán kompetentní. mpř. Fridrich – pravidla nouzového stavu určuje MZ. Na základě rozhodnutí MZ - MŠMT pak vypracuje principy jak se chovat při zajištění studia. posl. Špičák – jde o problematiku, která se zde nedá vyřešit, na půdě výboru. Bylo by lépe definovat minimalistický konkrétní požadavek. posl. Vácha – vše vychází z krizového zákona, ten má ve své gesci MV – předsedou krizového štábu je ministr vnitra ze své gesce. K tomuto by se mělo vyjádřit MV – definovat jak postupovat v těchto otázkách. Krizový zákon byl psán pro jiné situace, nikoliv pro pandemii. Bez změny krizového zákona to bude těžké, v právní nejistotě. Stejná prezentace by tedy měla proběhnout na výboru pro bezpečnost - MV. Zda by se nemělo vynechat NAU z diskuse? nám. Doleček – základní problém je absence výkladu pojmu pracovní povinnost a dalších souvislostí, je zde krizový zákon, pro kohokoliv kdo je nasazen. Krizový zákon má nějaká opatření a výklad toho, co může a nemůže hejtman, je věc vnitřní správy státu. Otázka co je to koncept pracovní povinnosti. MŠMT – výklad toho, co znamená pracovní praxe zaslalo, ačkoliv ví, že je nedostatečný. řed. Podhrázký – regulátorem je MZ ve věci lékařských povolání. Jsou regulovaná evropskými předpisy – směrnice 36 – vymezuje délku vzdělávání ve všeobecném lékařství, jaké obory medicíny jsou kompatibilní po Evropě, vymezuje vzdělávání všeobecných sester, porodních asistentek. Podrobná rozprava mpř. Fridrich uvedl, že jde o široký problém a navrhl bod přerušit. Do té doby požádal posl. Procházkovou, aby vyspecifikovala tento problém a aby dotazy byly rozeslány relevantním ministerstvům tam, ať jsme připraveni projednat konkrétně to, co se týká MŠMT na příštím školském výboru. posl. Procházková – MŠMT by mělo výboru poskytnout rozhodnutí jako vzdělávacího gestora v souvislosti s pandemií, a MZ by mělo ze své pozice se vyjádřit a dát jasná pravidla ohledně vlastního povolání a podmínek připuštění studentů do zdravotnických zařízení. Dále řešit pracovní povinnost – zde je to otázka MV. mpř. Fridrich – takto široce to není hlasovatelné, proto pan místopředseda zopakoval svůj původní návrh. Pověřil posl. Procházkovou, aby tento bod zpravodajovala na příštím zasedání. Načetl návrh usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po zpravodajské zprávě posl. Věry Procházkové, vyslechnutí informací přednesených náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pavlem Dolečkem, ředitelem odboru Ministerstva zdravotnictví Zbyňkem Podhrázkým, proděkanem 3. lékařské fakulty UK Davidem Marxem, studentkou 3. lékařské fakulty UK Petrou Koudelkovou, zástupcem právnické fakulty UK Petrem Šustkem a po rozpravě: přerušuje projednávání bodu Problematika studentů lékařských a nelékařských povolání pracujících v nemocnicích v návaznosti na probíhající epidemii onemocnění Covid-19 do 9. 12. 2020. - 26. hlasování - 7,0,4. Přijato usnesení č. 266. Bod Různé nebyl naplněn. k bodu Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru mpř. Fridrich uvedl, že další schůze školského výboru by měla proběhnout dne 9. prosince 2020 od 9 hodin a seznámil přítomné s navrženým programem. Vyzval k případnému doplnění - návrhy nebyly podány. K tomuto bylo navrženo usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu: pověřuje svého místopředsedu posl. Karla Raise, aby svolal příští schůzi výboru dne 9. prosince 2020 od 9.00 hodin a do programu schůze zařadil: - Sdělení předsedy; - Problematika studentů lékařských a nelékařských povolání pracujících v nemocnicích v návaznosti na probíhající epidemii onemocnění Covid-19; - Informace zástupce MŠMT o nově schválené vyhlášce č. 177/2009 Sb., která upravuje a blíže specifikuje podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - oblast realizace ústní zkoušky z cizího jazyka v rámci profilové části maturity; - Aktuální informace zástupce MŠMT k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-19; - Informace zástupců Ministerstva financí o stavu příprav metodického výkladu k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v souvislosti s dopadem na veřejné vysoké školy; - Evropský dokument 11400/20, COM(2020) 628 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový EVP pro výzkum a inovace (přikázáno výboru k projednání usnesením VEZ č. 381 z 4/11/2020); - Různé; - Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru; a dále body, které budou přikázány výboru k projednání, popř. ty, které vyplynou z aktuální situace. - 27. hlasování – 6,0,5. Přijato usnesení č. 267. mpř. Fridrich poděkoval přítomným členům i hostům za účast a ukončil jednání výboru. František Vácha, v. r. ověřovatel výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Stanislav Fridrich, v. r. místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 1 28
Zvukové záznamy
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/vybory-psp/zaznamy/4500-44-20201118
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 712 lidí darovalo 1 965 918 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy