Jednání výborů PSP 4600-15-20181212


VýborVýbor pro životní prostředí
Datum jednání12. prosince 2018
Číslo jednání15
Zápis z jednání
        
Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2018 8. volební období ZÁPIS z 15. schůze výboru pro životní prostředí, která se konala dne 12. prosince od 11.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1 místnost č. K 49 / přízemí Přítomni: Dana Balcarová, Jan Čižinský, František Elfmark, Eva Fialová, Jaroslav Holík, Jana Krutáková, Karla Maříková, Eva Matyášová, Ilona Mauritzová, Markéta Pekarová Adamová, Marie Pěnčíková, David Pražák, Jan Schiller, Jan Zahradník Omluveni: Josef Hájek, Jan Chvojka, Josef Kott, Karel Tureček Hosté: Ing. Berenika Peštová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí, MŽP Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitel odpadů, MŽP Ing. Mgr. Ladislav Trylč, vedoucí oddělení zpětného odběru, MŽP Mgr. Michaela Vytopilová, odbor environmentálních rizik a ekologických škod, MŽP Ing. Šárka Mikundová, odbor environmentálních rizik a ekologických škod, MŽP a další hosté dle prezenční listiny Schůzi řídila předsedkyně výboru Dana Balcarová. Ověřovatelem byla stanovena poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Návrh programu Schválení programu 11.05 hod. 1. Reportáž z návštěvy firem zpracovávající plasty a pneumatiky 11.20 hod. 2. Zpráva o provádění právních předpisů EU v oblasti odpadů 11.45 hod. 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 173) – projednání po 2. čtení v Poslanecké sněmovně podle paragrafu 94a zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 12.15 hod. 4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti (tisk 172) - projednání po 2. čtení v Poslanecké sněmovně podle paragrafu 94a zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 12.45 hod. 5. Informace z jednání podvýborů 13.00 hod. 6. Různé Jednání výboru zahájila a vedla předsedkyně výboru Dana Balcarová. Doplněn byl bod volba místopředsedy výboru za poslance Vladimíra Koníčka, kterému zanikl poslanecký mandát. Vzhledem k výpadku elektrického proudu neprobíhalo hlasování elektronicky, nýbrž ručním sčítáním, a pro zvukový záznam nemohly být využity mikrofony. Hlasování č. 1 – hlasování o doplnění bodu programu Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0 Hlasování č. 2 – hlasování o programu Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel 0 Hlasování č. 3 – ověřovatel Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel 0 Hlasování č. 4 - o možnosti vystoupení hostů Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel 0 Bod 1. - Reportáž z návštěvy firem zpracovávající plasty a pneumatiky Místopředseda Jaroslav Holík vystoupil s připravenou prezentaci o firmách, které zpracovávají plasty a pneumatiky. Hovořil o Náměšti nad Hanou – Firma SUEZ. Hovořil o tom, že přistupují k odpadovému hospodářství z globálního pohledu. Jejích cílem je využití odpadů jako zdrojů pro budoucnost a ochrana přírodních zdrojů. Dále navštívil v Uherském Brodu firmu RPG Recycling, s.r.o, která se zabývá drcením pneumatik. Je to kompozitní materiál a jeho přepracování je náročné. Obsahuje jak textilní část, tak ocelovou. Ocel tam bývá v té nejvyšší kvalitě. Z toho se odsává textilní část, elektromagneticky se vytahuje ocelová část, která se dává dál hutím, a gumový granulát se třídí na několik frakcí. Některé frakce se prodávají jako absolvery určené pro ropné havárie. Pak se z toho něco používá do silnic, do dětských hřišť. Vyráběly se z toho i mříže na kanály. Kousek tartanu – gumová drť, která je spojená buď kapalným kaučukem nebo polyuretanovým kaučukem, dá se to použít jak na podlahy pro ustájení dobytka, tak na sportovní dráhy, toho použití je poměrně hodně. Další firmou byla firma Ekoten Ludky, Ludkovice, která je specializovaná na PVC. V dnešní době je obalová surovina plast. Nejhorší způsob likvidace jsou řízené skládky. Ještě horší jsou neřízené skládky. Řízené skládky nám mnohdy hoří, vzniká oxid uhličitý. Firma Remaq v Otrokovicích se zabývá zpracováním odpadů z PE. Připravuje novou linku určenou pro zpracování PET lahví. S představiteli všech firem jsem domluvil návštěvu výboru pro životní prostředí. Z důvodu výpadku proudu poslanec Holík navrhl pokračovat s přenáškou v jiném termínu. Bod 2. - Volba místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Předsedkyně výboru Dana Balcarová uvítala novou poslankyni Marii Pěnčíkovou, která ve výboru nahradila poslance Vladimíra Koníčka a která byla nominována na post místopředsedkyně. Dále informovala přítomné poslance, že poslanec Roman Sklenák přestal být členem výboru pro životní prostředí a na tomto postu ho nahradí pan poslanec Jan Chvojka. Předsedkyně dala hlasovat návrh na volbu nové místopředsedkyně výboru pro životní prostředí paní Marie Pěnčíkové. Hlasování č. 5 - volba místopředsedkyně výboru Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel 2 Předsedkyně výboru Dana Balcarová vyzvala místopředsedkyni Marii Pěnčíkovou, aby zúčastněné poslance v krátkosti seznámila se svou vizí v oblasti životního prostředí. Místopředsedkyně výboru zúčastněné informovala, že v předešlém volebním období působila jako členka jak výboru pro životní prostředí, tak výboru zemědělského. Jako stěžejní uvedla následující témata: ochrana půdy a vody, jimž se věnovala již v předešlém volebním období. Bod 3. - Zpráva o provádění právních předpisů EU v oblasti odpadů Předsedkyně výboru Dana Balcarová uvedla bod programu a požádala zpravodajku poslankyni Janu Krutákovou o krátké shrnutí Zprávy o provádění právních předpisů EU v oblasti odpadů. Poslankyně Jana Krutáková na úvod sdělila, že tato zpráva posuzuje roky 2013 až 2015 z pohledu dodržování směrnice o odpadech, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, o obalech, obalových odpadech a o skládkách a kalech z čistíren odpadních vod. Celá zpráva zahrnuje všechny státy Evropské unie z pohledu plnění jednotlivých cílů v jednotlivých oblastech odpadového hospodářství, to znamená: komunální odpady, stavební odpady, čistírenské kaly, nebezpečné odpady a obalové materiály. Paní poslankyně dále zmínila, že souhrnně zpráva hovoří o České republice, jako o státu, kterému se prozatím v některých oblastech odpadového hospodářství nedaří naplňovat Evropskou unií stanovené odpadové normy, ale všechny ujistila, že legislativní opatření v tomto směru jsou již ve fázi příprav a v krátkosti shrnula jednotlivé oblasti.        V oblasti komunálního odpadu splňuje Česká republika plnění cílů stanovených pro rok 2020, nicméně v této oblasti byla za rok 2016 překročena padesátiprocentní stanovená hranice. Byla přijata legislativní opatření, která nařizují zákaz skládkování, a od roku 2019 celoročně povinné třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Od roku 2020 by měla vejít v platnost povinnost třídění olejů a tuků. Zmínila se také o bodu zprávy s názvem: zpřísnění výstupu z mechanicko-biologické úpravy pro ukládání na skládky. Pro naplnění cílů do roku 2025 až 2035 bude nutná další úprava legislativy. Pozastavila se nad otázkou, zda zákaz skládkování komunálního odpadu ponechat tak, jak je zatím nastaven do roku 2024 nebo zda tuto problematiku vyrovnat se Směrnicí Evropské unie, která je nastavena do roku 2035. Jako další téma zmínila poslankyně Jana Krutáková problematiku zvyšování poplatků za ukládání odpadu na skládku. Bylo by dobré nastavit poplatky tak, abychom na jedné straně dosáhli cílů stanovených v oblasti komunálního odpadu a na druhou stranu, aby se navýšení těchto poplatků pohybovalo v přiměřené rovině. K tomuto zmínila, že takzvaná třídící sleva určená pro podporu obcí v třídění odpadů je mnohem výstižnější označení, nežli termín recyklační sleva a to z důvodu toho, že občané odpad nerecyklují, ale třídí. Zmínila také stavební a demoliční odpady, které mají největší podíl na odpadovém hospodářství v České republice. Sdělila, že v roce 2016 bylo tohoto odpadu vyprodukováno přes 20 miliónů tun a vyzvala poslance k přípravě legislativních opatření, která by zajistila možnost recyklace a opětovného využití materiálu ve stavebnictví. V oblasti nebezpečného odpadu by bylo třeba snížit zátěž, která dopadá na životní prostředí a informovala, že co se odpadních elektrických a elektronických zařízení a zpětného odběru týká, tak zde jsou Českou republikou kritéria naplněna. Závěrem přítomné informovala o následujících skutečnostech: v oblasti obalových odpadů vystupuje Česká republika jako země, jež má v tomto ohledu požadované cíle naplněny, nicméně je třeba se legislativně připravit na to, aby výrobky z tohoto odpadu, které projdou procesem recyklace, mohly být daňově zvýhodněny. Co se týká skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, tak zde Česká republika stanovené cíle nesplnila, nicméně od příštího roku je zavedeno povinné celoroční třídění odpadů na což, jak informovala, jsou obce již z velké části připraveny. Jako poslední druh odpadového hospodářství uvedla kaly z čistíren odpadních vod a vyzvala k přijetí takových legislativní opatření, která by České republice umožnila vyrovnat se s nařízením na omezení využívání čistírenských kalů na zemědělské půdě od roku 2020.   Zástupkyně Ministerstva pro životní prostředí shrnula probíranou problematiku s tím, že byl zaveden celoroční sběr odpadu i tuků. Že legislativa k tomuto je již připravena a v nejbližších dnech půjde do vnitřního připomínkového řízení a poté projde řádným legislativním procesem. Poslankyně Jana Krutáková se v krátkosti dotázala, které složky budou ve vytříděném odpadu zařazeny. Na otázku reagoval zástupce Ministerstva pro životní prostředí a poslankyni informoval, že vytříděný odpad bude obsahovat následující složky: papír, plasty, sklo, karton, kovy a bioodpad a připomínkové řízení k této věci by mělo být zahájeno v únoru 2019. Pan poslanec Jaroslav Holík se dotázal zástupce Ministerstva pro životní prostředí, zda by existovala možnost pro občany České republiky, která by zvýhodňovala třídění železného odpadu na železný a hliníkový, jelikož tyto dvě suroviny patří mezi nejčastější v odpadovém hospodářství. Zástupce Ministerstva pro životní prostředí panu poslanci odpověděl, že v obcích byla zavedena povinnost třídit železný odpad do kontejnerů šedé barvy a že následné roztřídění tohoto odpadu na železný a neželezný bude probíhat klasickou cestou na třídících linkách. Výbor vzal zprávu o provádění právních předpisů EU v oblasti odpadů na vědomí. Bod 4. - Ekologická újma (tisk 173) Vedení schůze v tomto bodě převzal místopředseda výboru Jaroslav Holík, protože paní předsedkyně Dana Balcarová byla zpravodajkou tisku. Náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová a zpravodajka Dana Balcarová shrnuly dosavadní projednávání tisku na plénu i výboru. Pozměňovací návrhy poslance Jana Zahradníka z důvodu jeho nepřítomnosti představily zástupkyně MŽP (pozn. pan poslanec byl omluven pro jednání výboru pro evropské záležitosti). První pozměňovací návrh poslance Zahradníka upravuje definici osoby, která může podat žádost o uložení preventivních nebo nápravných opatření, dle návrhu musí existovat nejméně 3 roky a provozovat transparentní účet. Druhý pozměňovací návrh mění možnosti informování o zahájeném řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření – organizace by dle tohoto návrhu byly informovány jen o těch řízeních, která byla zahájena z jejich podnětu. Třetí pozměňovací návrh ruší možnost organizace stát se účastníkem řízení, pokud nebylo zahájeno na její žádost. Poslankyně Dana Balcarová dále představila své dva pozměňovací návrhy – první se týká rozšíření vymezeného poškození půdy i nad rámec případů, kdy dochází k ohrožení lidského zdraví, tedy i na poškození chemických a fyzikálních vlastností půdy, např. okyselení, zasolení, zavlečení mikroorganismů, sterilizaci. Druhý pozměňovací návrh rozšiřuje druhy, na které se zákon o předcházení o ekologické újmě vztahuje, o druhy vyjmenované českou legislativou (v současném znění jde pouze o evropsky chráněné druhy). Náměstkyně ministra Berenika Peštová uvedla, že k návrhům poslance Zahradníka má ministerstvo nedoporučující stanovisko. Dále připomněla, že k pozměňovacím návrhům poslankyně Balcarové už jednou výbor přijal nesouhlasné stanovisko, a informovala, že dle názoru ministerstva jdou tyto návrhy nad rámec implementované směrnice. Chybí také analýza, proto u obou návrhů ministerstvo zaujalo nedoporučující stanovisko. Po stručném vyjasnění procedury výbor hlasoval následovně: Hlasování č. 7 o navržené proceduře Pro 13 Proti 0 Zdržel 0 K návrhu na zamítnutí Stanovisko zpravodajky: nedoporučuje Stanovisko MŽP: nedoporučuje Hlasování č. 8 o nedoporučujícím stanovisku výboru k návrhu na zamítnutí Pro: 13 Proti 0 Zdržel 0 K návrhu A1 Stanovisko zpravodajky: nedoporučuje Stanovisko MŽP: nedoporučuje Hlasování č. 9 o nedoporučujícím stanovisku výboru k návrhu A1 Pro: 12 Proti 0 Zdržel 1 K návrhu A2 Stanovisko zpravodajky: nedoporučuje Stanovisko MŽP: nedoporučuje Hlasování č. 10 o nedoporučujícím stanovisku výboru k návrhu A2 Pro: 12 Proti 0 Zdržel 1 K návrhu A3 Stanovisko zpravodajky: nedoporučující Stanovisko MŽP: nedoporučující Hlasování č. 11 o nedoporučujícím stanovisku výboru k návrhu A3 Pro: 12 Proti 0 Zdržel 1 K návrhu B1 Stanovisko zpravodajky: doporučující Stanovisko MŽP: nedoporučující Hlasování č. 12 o doporučujícím stanovisku výboru k návrhu B1 Pro: 6 Proti 4 Zdržel 3 nebylo přijato Hlasování č. 13 o nedoporučujícím stanovisku výboru k návrhu B1 Pro: 4 Proti 4 Zdržel 5 nebylo přijato Výbor k návrhu B1 nepřijal stanovisko. K návrhu B2 Stanovisko zpravodajky: doporučující Stanovisko MŽP: nedoporučující Hlasování č. 14 o doporučujícímu stanovisku výboru k návrhu B2 Pro: 3 Proti 4 Zdržel 6 nebylo přijato Hlasování č. 15 k nedoporučujícímu stanovisku výboru k návrhu B2 Pro: 4 Proti 3 Zdržel 6 nebylo přijato Výbor k návrhu B2 nepřijal stanovisko. Hlasování č. 16 o usnesení jako celku Pro: 12 Proti 0 Zdržel 1 Usnesení č. 50 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=173&ct1=3 Předsedkyně výboru poděkovala místopředsedovi Jaroslavovi Holíkovi a převzala vedení schůze. Bod 5. – Rtuť (tisk 173) Náměstkyně Peštová přednesla předkladatelskou zprávu. Cílem návrhu zákona je provedení úplné adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/852 o rtuti. Adaptace je provedena novelizací čtyř zákonů, a to z ministerstva životního prostředí a ministerstva zdravotnictví. Konkrétně jsou změny promítnuty do zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákona 185/2001 Sb., o odpadech a některých dalších zákonů, zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. S ohledem na novelizaci chemického zákona, ke které jinak není v nejbližší době důvod, je ke změnovému zákonu připojena právní úprava procesu aplikace žádosti o výjimku podle č. 2 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) pro látky užívání při obraně státu. Do chemického zákona byla doplněna odpovídající kompetence ministerstva obrany. Návrh zákona schválila vláda usnesením dne 23. dubna 2018. Organizační výbor Poslanecké sněmovny pro jednání návrhu zákona doporučil na svém jednání dne 10. května 2018. Zpravodajem byla určena Ing. Eva Fialová a jako garančním výborem byl navržen výbor pro životní prostředí. Materiál byl také doporučen k projednání výboru pro zdravotnictví. Dne 26. září 2018 byl návrh zákona projednán oběma výbory. Výbor pro zdravotnictví návrh zákona doporučil PSP ke schválení. V průběhu schůze výboru pro životní prostředí byl přednesen pozměňovací návrh legislativně technického povahy, kterým se fixně určené datum účinnosti 2018, resp. od 1. ledna 2019 mění na dobu klouzavou. V případě přijetí pozměňovacího návrhu by zákon nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Hlasování o pozměňovacím návrhu i o návrhu zákona bylo jednomyslné a souhlasné. Výbor pro životní tedy doporučuje PSP schválení návrhu zákona ve znění tohoto pozměňovacího návrhu. Dne 4. prosince 2018 byl návrh projednán PSP ve druhém čtení. Před druhým čtením byl načten pozměňovací návrh, v němž se navrhuje zvýšit stanovenou minimální úroveň zpětného odběru používání pneumatik ze stávajících 35 % na 75 % na každý kalendářní rok. Účinnost daného stanovení se navrhuje od 1. ledna 2020. Důvodem předložení je nutnost neodkladného řešení problému vznikajících v důsledku toho, že stávajícím zákonem stanovená minimální úroveň zpětného odběru je příliš nízká. Povinné osoby nejsou motivovány k větší intenzitě zpětného odběru používání pneumatik. MŽP s oběma pozměňovacími návrhy souhlasí. Zpravodajka Eva Fialová po rozpravě podala návrh na proceduru hlasování. Hlasování o samotném pozměňovacím návrhu, který zvyšuje zpětný odběr pneumatik ze 35 % na 65 % a zároveň o účinnosti zákona. Obecná rozprava Poslanec Jaroslav Holík má obavy, jestli máme dost zpracovatelských firem, které tento zvýšený výkup dokáží zpracovat. Tento problém by se měl řešit komplexně. Náměstkyně Berenika Peštová hovořila o tom, že tento pozměňovací návrh byl načten poslancem Schillerem a byl konzultován s MŽP. Byla možnost, abychom vysvětlili problém, který s těmi pneumatikami nastal. V současné době je to 35 %. Když byla připravovaná nová legislativa, tak počítala s tím, že ta procenta by se měla postupně navyšovat. Tento zákon dorazil až do legislativní rady vlády, ale musel se z časových důvodů stáhnout. Na legislativní radě vlády bylo řečeno, že by se mělo počkat na balíček oběhového hospodářství, do kterého by se měl tento zákon zapracovat. Ale bohužel na ministerstvo se obrací obce, kterým ty pneumatiky zůstávají ve sběrných dvorech. A to z důvodu, že je tam právě 35 %. Máme tady kolektivní systém, který v současné době stíhá na 80 %, byť mu legislativa říká 35 %. Akcionáři kolektivního systému chtějí, aby se tento systém choval s péčí řádného hospodáře. proč by měl sbírat na 80 %, když legislativa říká 35 %. Proto jsme jako ministerstvo kvitovali, že pan poslanec Schiller si toto osvojil a pomůže nám tuto situaci vyřešit. Je to řešení pro obce, které v současné době mají pneumatiky ve sběrných dvorech. Poslankyně Jana Krutáková – zda termín nejde posunout na 1. 7. 2019? Náměstkyně Peštová odpověděla, že by byl problém s výpočty, které jsou stanoveny za celý kalendářní rok, proto je vyhovující právě termín 1. 1. 2020. Zpravodajka Eva Fialová dále provedla poslance hlasováním: Hlasování č. 17 o navržené proceduře Pro: 12 Proti 0 Zdržel 1 K návrhu B – změna recykl. cíle pneumatik a účinnost Stanovisko zpravodajky: doporučující Stanovisko MŽP: doporučující Hlasování č. 18 o doporučujícím stanovisku výboru k návrhu B Pro: 13 Proti 0 Zdržel 0 K návrhu A – pouze účinnost Stanovisko zpravodajky: doporučující Stanovisko MŽP: doporučující Hlasování č. 19 o doporučujícím stanovisku výboru k návrhu A Pro: 13 Proti 0 Zdržel 0 Hlasování č. 20 o usnesení jako celku Pro: 13 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení výboru č. 51 http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=153524 Bod 6. - Informace z jednání podvýborů Poslanec Jan Čižinský seznámil členy výboru s problematikou, která byla předmětem jednání podvýboru pro ochranu přírody a krajiny dne 21. listopadu 2018 a která se týká ochrany mláďat drobné zvěře v období sečení. Přítomné seznámil s textem usnesení – podvýbor pro ochranu přírody a krajiny doporučuje výboru pro životní prostředí, aby vyzval Ministerstvo zemědělství k přípravě opatření, včetně legislativních, která zajistí dostatečně účinnou ochranu zvěře při kosení pícnin a trvalých travních porostů a při dalších sklizňových pracích. Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel 0 Bod 7. - Různé · Informace o výjezdu na jižní Moravu v termínu 21. – 22. listopadu 2018 podal místopředseda výboru Jan Zahradník. Na programu byla návštěva Jihlavy, kde proběhla debata se zástupci města i Služeb města Jihlavy. Následovala prohlídka závodu na zpracování elektroodpadu Enviropol a ubytování v ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Následující den členy výboru provedla poslankyně Krutáková provozem na nakládání s obecním odpadem ve Velkých Pavlovicích – třídička na plasty, skládka, kompostárna. V Šardicích se členové výboru setkali s Petrem Maradou, který se věnuje opatřením v krajině pro zadržení vody a bránění erozi. Poslední zastávka byla v Kyjově, opět k tématu odpadového hospodářství obce. Výjezd zhodnotil jako přínosný, zúčastnilo se jej 6 členů výboru. · Předsedkyně výboru informovala o proběhlém semináři Trendy nakládání s odpady, který proběhl v pondělí 3. prosince 2018 ve spolupráci s Akademií věd ČR. Příště se pokusíme nepořádat semináře v pondělky. Ideálně středy nebo čtvrtky. · Poslanec Elfmark informoval o záměru uspořádat seminář na téma bioodpady, nakládání s nimi, legislativní možnosti využití bioodpadů. Vyzval přítomné k zapojení do příprav. Předsedkyně Balcarová doplnila, že hl. m. Praha má záměr začít svážet bioodpad, navrhuje zástupce města také přizvat. · Poslanec Elfmark informoval o záměru uspořádat kulatý stůl na téma vlci v první polovině ledna a přítomné na něj pozval. Zamýšlí pozvat AOPK, MŽP, ČZU, Hnutí Duha, Asociaci soukromých zemědělců atd. Termínem bude zřejmě ve čtvrtek v rámci pléna. Poslankyně Krutáková navrhla zapojit do debaty i zemědělský výbor. · Poslankyně Krutáková pozvala přítomné na konferenci dne 9. ledna 2018 „Voda, půda, krajina ve vztahu k EU i ČR“. Bude rozdělena na dva hlavní bloky – teorii a praktické příklady. Účast přislíbil i Petr Marada, kterého jsme navštívili v rámci výjezdu v Šardicích. · Poslanec Zahradník se omluvil za svoji nepřítomnost při projednávání novely zákona o předcházení ekologické újmě, kdy nemohl obhájit své pozměňovací návrhy – byl na výboru pro evropské záležitosti, kde byl zpravodajem tisku od 11:30. „Za odměnu“ prosadil postoupení významného sdělení k oběhovému hospodářství výboru pro životní prostředí. Předsedkyně Balcarová doplnila, že se snaží, aby evropské dokumenty, které se týkají životního prostředí a jsou relevantní pro výbor pro životní prostředí, mohl výbor projednat. Ne vždy jde o legislativu, často jsou to zprávy či sdělení. · Poslanec Holík projevil zájem, aby výbor navštívil podniky pro nakládání s druhotnými surovinami, které se pokusil v úvodu jednání představit, ale technické obtíže mu to znesnadnily. · Předsedkyně Balcarová informovala o očekávaném termínu jednání VŽP – pravděpodobný termín je až 6. února 2019, možný termín je také 9. ledna 2019. Vždy by šlo o středu od 11 hod. Na závěr popřála všem příjemné svátky. Pozn. vzhledem k výpadku elektrického proudu neprobíhalo hlasování elektronicky, nýbrž ručním sčítáním, proto nejsou přiloženy protokoly s výsledky hlasování. Markéta Pekarová Adamová v.r. Dana Balcarová v.r. ověřovatelka předsedkyně 11
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/4600-15-20181212
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy