Jednání výborů PSP 4600-18-20190403


VýborVýbor pro životní prostředí
Datum jednání3. dubna 2019
Číslo jednání18
Zápis z jednání
        
Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2019 8. volební období ZÁPIS z 18. schůze výboru pro životní prostředí, která se konala dne 3. dubna 2019 od 11.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1 místnost č. K 49 / přízemí Přítomni: Dana Balcarová, Jan Čižinský, František Elfmark, Eva Fialová, Josef Hájek, Jaroslav Holík, Eva Matyášová, Ilona Mauritzová, Markéta Pekarová Adamová, Jan Schiller, Karel Tureček, Jan Zahradník Omluveni: Jan Chvojka, Josef Kott, Jana Krutáková, Karla Maříková, Marie Pěnčíková, David Pražák Hosté: Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí MŽP, Ing. Jaroslava Honová, zástupkyně ředitelky odboru stavební úřad MPO, Ing. Vladimír Vlk, Energetický regulační úřad, Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů MŽP, Ing. Vladimír Mana, LL.M., náměstek pro řízení sekce státní správy MŽP, Mgr. Kristýna Trojanová, legislativní odborník, Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva MMR, Mgr. Zuzana Hladíková, MMR, RNDr. Pavel Punčochář, sekce vodního hospodářství MZE, JUDr. Jindřich Urfus, odbor legislativní MZE, Ing. Pavel Veselý, náměstek ministra zemědělství MZE, Petr Martan, zástupce petentů, Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP, Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje MŽP, Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., ředitel odb. energetiky a ochrany klimatu MŽP a další hosté dle prezenční listiny Předsedkyně výboru zahájila 18. schůzi výboru, přivítala všechny přítomné a sdělila, že z jednání výboru bude pořízen zvukový záznam, který bude posléze uveřejněn na internetových stránkách výboru. NÁVRH PROGRAMU: 11:05 – 11:25 1. Klimatická změna a postoj k tzv. „Klimatickému balíčku EU“ 11:25 – 11:45 2. Priority ČR v oblasti životního prostředí pro předsednictví v Radě EU v roce 2022 11:45 – 12:25 3. Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 321) Zpravodaj posl. Mgr. Jan Čižinský 12:25 – 12:30 4. Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Švédska Uvede posl. Ing. Dana Balcarová 12:30 – 12:50 5. Petice č. 52/P/2018 „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ Uvede posl. Ing. Eva Fialová 12:50 – 13:25 6. Dokument EU: Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 – diskusní dokument, 5953/19, COM(2019) 22 final Dokument dostupný na: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/qid=1553264445174&uri=CELEX:52019DC0022 13:25 – 13:35 7. Dokument EU: Zpráva Komise Evropského parlamentu a Radě – Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem. 15721/18, COM(2018) 842 final Dokument dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1549886609688&uri=CELEX%3A52018DC0842 Zpravodajka posl. Ing. Dana Balcarová 13:35 8. Různé Hlasování o programu Hlasování č. 1: Pro 9 Proti 0 Zdržel 0 Vyslovení souhlasu s vystoupením hostů v délce 2 minut Hlasování č. 2: Pro 9 Proti 0 Zdržel 0 Ověřovatelkou byla stanovena poslankyně Ing. Eva Fialová Hlasování č. 3: Pro 9 Proti 0 Zdržel 0 Vzhledem k čekání na přítomnost ministra předsedkyně výboru Dana Balcarová nechala hlasovat předřazení bodu č. 4 (Zahraniční pracovní cesta) před bod č. 1. Hlasování č. 4: Pro 9 Proti 0 Zdržel 0 Bod 4. Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Švédska Předsedkyně výboru přečetla jména členů delegace, kteří se zúčastní zahraniční cesty do Švédského království a zahájila hlasování o schválení složení delegace. Hlasování č. 5: Pro 9 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení výboru č. 66 http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=156484 Různé Poslanec Jan Zahradník v krátkosti informoval o průběhu kulatého stolu, který byl věnován tématu „Stop sečení srnčat“, a který se konal dne 2. dubna 2019 v jednací místnosti výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR. Na závěr své řeči vyjádřil poděkování organizátorům a všem, kteří se této akce zúčastnili. Poslanec Jan Čižinský přítomné informoval o nejdůležitějších výstupech kulatého stolu Jako velmi prospěšné označil užívání dronů, s jejichž pomocí se daří lokalizovat zalehlá mláďata srn a další drobné zvěře ve vysokém lučním porostu. Zmínil probíhající výzkum o účinnosti a efektivitě různých druhů plašičů zvěře, které jsou umísťovány na louky před plánovaným sečením. Také zde proběhla diskuze o povinnosti zemědělců oznamovat plánované termíny sečení a byla zmíněna i problematika krajinných prvků jako jsou meze, remízky a další, jež úzce souvisejí s biodiverzitou. V souvislosti s proběhlou akcí hovořil poslanec Jan Čižinský o prospěšnosti geografického informačního systému LPIS, jež primárně eviduje využívání zemědělské půdy. Systém vznikl na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a byl spuštěn dne 21. března 2004. Tento systém je veřejnosti přístupný také prostřednictvím aplikací v mobilních telefonech. Navrhl zavést motivační platbu v rámci snahy o zachování biodiverzity, která by zemědělce motivovala k větší péči o rovnováhu ekosystému v oblasti jejich zemědělské působnosti. 1. Klimatická změna a postoj k tzv. „Klimatickému balíčku EU“ Předsedkyně výboru Dana Balcarová uvedla první bod programu a uvítala ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce na jednání výboru. Ministr se ujal slova a na úvod hovořil o využití dronů k záchraně mláďat drobné zvěře v období sklizňových prací. Dále hovořil o rychlosti klimatické změny, kterou označil jako dramatickou a přítomné informoval o skutečnosti, že klimatické změny očekávané až v roce 2040 zažívá planeta Země bohužel již v současné době. Pokračoval informací, že v roce 2018 byl vůbec poprvé použit jinak vědecký termín “socioekonomické sucho“, který poukazuje na skutečnost, že tento klimatický jev již začíná negativně ovlivňovat kvalitu života obyvatel České republiky. Zmínil, že Ministerstvo životního prostředí ČR se problematikou sucha zabývá již od ledna 2014. Informoval o tom, že Česká republika plní a splní požadavky jak Pařížské dohody, tak Klimaticko-energetického balíčku, vydaného Evropskou unií. Závazkem České republiky je snížení emisí CO 2 o 40 % do roku 2030. Politika České republiky v oblasti ochrany klimatu vyhlíží až do roku 2050. K tomuto tématu již existují scénáře vývoje, které přispějí ke snížení emisí CO 2 o 80 %. Součástí těchto scénářů jsou i strategie, které obsahují soubor změn, jež by do roku 2050 vedly ke snížení emisí skleníkových plynů v České republice o 80%. Ministr životního prostředí, Mgr. Richard Brabec naznačil, že plánovaná opatření by se dotýkala většiny oblastí každodenního života občanů České republiky. Informoval, že Česká republika zaslala Evropské komisi Národní klimaticko-energetický plán, který je nyní ve fázi připomínkového řízení. Poslanec František Elfmark vznesl na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce dva dotazy. První se týkal tématu zřízení takzvané uhelné komise a jejího personálního obsazení. Druhý dotaz se týkal zapojení České republiky do globální platformy GCF (Green Climate Fund) a finanční částky, kterou Česká republika do tohoto fondu přispívá. Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec odpověděl nejdříve na druhý dotaz s tím, že Česká republika do tohoto fondu přispěla již částkou 110 miliónů korun a zmínil, že v radě tohoto fondu působí zástupce České republiky. Informoval přítomné, že prostřednictvím tohoto fondu by měli být rozdělovány „klimatické peněžní prostředky“ mezi jednotlivé země. K prvnímu dotazu, týkajícímu se zřízení uhelné komise se vyjádřil v tom smyslu, že zřízení této komise je zatím ve fázi příprav s tím, že komise by mohla vzniknout do poloviny roku 2019. Co se složení uhelné komise týče, mělo by zahrnovat široké spektrum odborníků. Tato komise by měla fungovat, jako poradní orgán vlády České republiky. Poslanec Jan Zahradník hovořil o Klimatickému balíčku Evropské komise. Mimo jiné se zmínil, že všeobecně existuje velmi malé povědomí o tom, jaké dopady a omezení budou představovat nařízení a opatření Evropské komise pro každodenní život obyvatel planety Země. Jako příklad uvedl termín „uhlíková neutralita“ a poukázal na to, že ne každý, kdo jakýmkoliv způsobem bojuje o snížení emisí uhlíku na planetě Zemi, si uvědomuje, že zcela zrušena může být například letecká doprava. Informoval o plánovaném diskusním fóru na téma „Klimatické změny a cesty vedoucí k jejich nápravě“, které pořádá Hospodářská komora České republiky a nad kterým převzal výbor pro životní prostředí PS PČR záštitu. Předsedkyně výboru Dana Balcarová vyjádřila svůj názor ke studentským protestům za ochranu klimatu a vyjádřila přesvědčení, že mladí lidé se tímto snaží poukázat na nečinnost politiků v otázce zhoršujících se klimatických podmínek na planetě Zemi. Vznesla dotaz na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, který se týkal evropské strategie pod názvem „Čistá planeta pro všechny“, konkrétně, zda by nebylo více motivující, kdyby Česká republika zpřísnila kritéria omezení produkce skleníkových plynů do roku 2030 z nyní určených 40 % na alespoň 55 %. Ministr životního prostředí ČR Mgr. Richard Brabec odpověděl, že v tuto chvíli lze považovat za reálné číslo 45 % s tím, že pokud se jedná o zbývajících 10 %, musel by být do roku 2030 uzavřen některý z významných uhelných zdrojů za podpory velkého omezení v dopravě. Zmínil program Ministerstva životního prostředí ČR „Nová zelená úsporám“, který se mimo jiné snaží dotačně podporovat dostupnost solárních, termických a fotovoltaických systémů pro občany České republiky. Poslanec Jaroslav Holík předložil ministrovi životního prostředí, Mgr. Richardu Brabcovi návrhy na zlepšení situace v rámci podpory využívání přírodních zdrojů a poukázal na nebezpečí tání arktických ledovců a s tímto spojené uvolňování metanu do atmosféry planety Země. Poslanec Jan Schiller přečetl závěr usnesení č. 186 výboru pro evropské záležitosti PS PČR k usnesení z 23. schůze výboru pro evropské záležitosti PS PČR ze dne 6. února 2019. Dokument dostupný na: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=154775 Výbor pro evropské záležitosti I. bere na vědomí představené dokumenty a poznamenává, že nestanovují nové cíle v oblasti klimatu; II. bere na vědomí rámcové pozice vlády ČR k představeným dokumentům; III. nepodporuje, v souladu s pozicí vlády, navýšení cíle EU pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030; IV. podporuje pozici vlády ČR v tom, že EU sama nemůže zajistit stabilizaci a pokles globálních emisí skleníkových plynů, proto je potřeba brát ohled na to, že přechodu na nízkoemisní ekonomiku musí být dosaženo nákladově efektivním, technologicky neutrálním a udržitelným způsobem a tento přechod nesmí mít významný negativní dopad do ekonomik členských států, konkurenceschopnosti jejich průmyslu, sociální oblasti a nesmí ohrozit jejich bezpečnost; V. v souladu se svými předchozími usneseními upozorňuje na to, že jakékoliv závazky přijímané na úrovni EU nesmějí oslabovat výsostné právo členských států na stanovení podmínek pro využívání svých energetických zdrojů a stanovení energetického mixu; VI. podporuje pozici vlády v tom, že jaderná energetika musí být explicitně zmíněna v rámci hlavních (dosud sedmi) strategických prvků cesty k nízkouhlíkovému hospodářství; VII. podporuje pozici vlády ČR v tom, aby byl ze strany Evropské komise vysvětlen proces navazující na sdělení Čistá planeta pro všechny, kterým bude toto sdělení převedeno do konkrétní dlouhodobé strategie nízkouhlíkového rozvoje, kterou má EU předložit na základě Pařížské dohody v roce 2020; VIII. vyzývá vládu, aby s maximální opatrností prozkoumala zejména ty scénáře, které by na národní úrovni vedly k vyšší emisní redukci, popř. až k cíli dosažení uhlíkové neutrality, včetně zmapování technických a socio-ekonomických aspektů těchto scénářů; IX. podporuje pozici vlády ČR v tom, že EU by měla věnovat více pozornosti adaptaci na změnu klimatu; X. usnáší se postoupit dokumenty spolu se svým usnesením a rámcovými pozicemi vlády ČR pro informaci hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Poslanec Jan Schiller přečetl návrh usnesení: Výbor pro životní prostředí I. souhlasí se stanoviskem, které je přílohou 186. usnesení výboru pro evropské záležitosti z 23. schůze ze dne 6. února 2019 k tzv. „Klimatickému balíčku EU“, včetně jeho závěru; II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby schválila stanovisko, které je přílohou 186. usnesení výboru pro evropské záležitosti z 23. schůze ze dne 6. února 2019 k tzv. „Klimatickému balíčku EU“, včetně jeho závěru; III. pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; IV. ukládá předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny. Předsedkyně výboru Dana Balcarová přečetla návrh svého usnesení: Po vyslechnutí úvodního slova ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a po rozpravě výbor pro životní prostředí I. bere na vědomí informace ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce o řešení klimatické změny II. podporuje dlouhodobou strategickou vizi pro klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050 předloženou Evropskou komisí, která potvrzuje snahu EU být lídrem v plnění cílů vyplývajících z Pařížské dohody o změně klimatu Hlasování č. 6 o navrženém usnesení předsedkyně výboru Dany Balcarové: Pro 4 Proti 4 Zdržel 3 Usnesení nebylo přijato. Předsedkyně výboru Dana Balcarová dala hlasovat návrh usnesení poslance Schillera. Hlasování č. 7 – toto hlasování bylo prohlášeno za zmatečné Hlasování č. 8: Pro 7 Proti 3 Zdržel 1 Usnesení výboru č. 67 http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=156483 Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec pronesl závěrečné slovo. 2. Priority ČR v oblasti životního prostředí pro předsednictví v Radě EU v roce 2022 Předsedkyně výboru uvedla druhý bod programu a předala slovo ministrovi životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi, který na úvod zmínil, že v roce 2022 se Česká republika stane jedním ze tří států, které zasednou v čele předsednictva Rady Evropské unie. Zároveň zmínil konferenci o změně klimatu, která se bude konat v roce 2022. Dále hovořil o blížících se volbách do Evropského parlamentu a o tom, že nové personální uspořádání této instituce a složení předsednictva (Francie, Česká republika a Švédské království) bude mít zásadní vliv na témata nadcházejí konference o změně klimatu. Jako možná témata nadcházející klimatické konference zmínil změnu klimatu, udržitelný rozvoj, přechod na oběhové hospodářství, ochrana přírodních zdrojů, boj se suchem a světelné znečištění. Informoval, že priority v rámci nového Operačního programu Životní prostředí jsou ve fázi příprav. Předsedkyně výboru Dana Balcarová zmínila plánovanou pracovní cestu výboru pro životní prostředí PS PČR do Švédského království s tím, že jedním z témat setkání bude dotaz na priority Švédského království v rámci předsednictví Rady Evropské unie v roce 2022. Poslanec Jan Zahradník se dotázal ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, zda bude Česká republika v rámci předsednictví v Radě Evropské unie prosazovat i téma posílení pozice jaderné energetiky, zejména v tom smyslu, že jaderná energetika by měla být vnímána, jako bezemisní zdroj. Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec v odpovědi zmínil, že toto je dotaz spíše na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Předsedkyně výboru Dana Balcarová přečetla návrh usnesení: Výbor pro životní prostředí po vyslechnutí úvodního slova ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a po rozpravě bere na vědomí informaci o prioritách České republiky v oblasti životního prostředí pro předsednictví v Radě EU v roce 2022. Hlasování č. 9: Pro 10 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení výboru č. 68 http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=156485 Předsedkyně výboru Dana Balcarová ukončila druhý bod programu. 3. Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 321) Úvodní slovo přednesl zástupce předkladatele poslanec Jan Birke. Uvedl, že cílem navrhované úpravy je zvýšení odolnosti krajiny vůči suchu a zadržení vody v krajině v reakci na stále častější výskyty tzv. meteorologického sucha. Návrh se snaží docílit vytvořením zvláštní skupiny terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině a usnadnění jejich povolování jakož i povolování zákonem vymezené v okruhu malých vodních děl, přičemž maximální povolená přípustná hloubka je 1,5 m včetně s maximálně přípustnou plochou 2 hektarů. Na zemědělském výboru byla přijata celá řada pozměňovacích návrhů, které trošku ten návrh mění. Terénní úpravy slouží k zadržování vody v krajině a nebudou s ohledem na svůj charakter vyžadovat ani stavební povolení ani ohlášení, terénní úprava nepodléhá kolaudaci. Budování těchto terénních úprav je omezeno pouze na pozemky, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. Do výčtu případů, pro které postačuje územní souhlas, se přidává budování malých vodních děl. Tato vodní díla budou mít maximální přípustnou plochu 2 hektarů a výšku hráze menší než 1,5 metru, budou sloužit ke vzdouvání a kumulaci vod a buď nebudou podléhat technickobezpečnostnímu dohledu nebo budou splňovat kritéria pro zařazení do tzv. čtvrté kategorie technickobezpečnostního dohledu. Pro toto vodní dílo postačí ohlášení u vodoprávního úřadu a nebude tak potřeba žádat o stavební povolení podle § 15 vodního zákona. Pokud ohlašované vodní dílo podléhá technickobezpečnostnímu dohledu, tak se souhlasem s ohlášením se má za zařazené do jeho čtvrté kategorie. Toto vodního dílo lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Tato novela byla konzultována i s ministerstvem zemědělství. Na zemědělském výboru dnes byly projednány pozměňovací návrhy posl. Turečka a Kotta. MŽP mělo negativní stanoviska i k poslanecké novele z důvodu, že se vyřazuje stanovisko ochrany vod a orgánu ochrany životního prostředí. MZe zaujalo kladné stanovisko. Zástupce předkladatelů posl. Birke na závěr požádal o podporu sněmovního tisku. Zpravodaj Čižinský – je nepřijatelné, aby byl vyloučen orgán ochrany přírody a jeho vyjadřování. Domnívá se, že jde o nebezpečný návrh a že není důvod stanovisko orgánu ochrany přírody vyloučit. Věc pokládá za experiment, který by bylo třeba opět brzy napravit a vrátit zpátky – i kvůli odpovědnosti investora případné stavby. Ke všem těm pozměňovacím návrhům kromě těch, které vrací do hry orgán ochrany přírody a krajiny, má zamítavé stanovisko. Za MŽP náměstek Vladimír Mana - stanovisko MŽP k předložené novele je negativní především z toho důvodu, že je vyloučeno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, což považuje za legislativně matoucí, je to právně riskantní pro jakéhokoli vlastníka pozemku, který by se pustil do takové aktivity. Nemáme problém, aby s tím bylo hledáno řešení pro zrychlování budování malých vodních prvků v krajině, které jsou pro krajinu užitečné. Ale v situaci, kdy je snaha, aby orgán ochrany přírody nemohl dát závazné stanovisko. Závazné stanovisko je přitom úkonem mimo správní řízení - tzn. nemůže do toho vstupovat žádná nevládní organizace, žádný jiný účastník řízení, ten je teoreticky vždycky postavený do pozice účastníka až v rámci vedeného nějakého povolovací řízení. Jak je to naformulováno, s tím nemůžeme souhlasit. Za Ministerstvo zemědělství náměstek Pavel Veselý – ke stanovisku ochrany přírody: máme zkušenosti se subjekty, které ty malé vodní nádrže budují, a mnohokrát se stalo, že kvůli stanovisku ochrany přírody ten daný vodní prvek nebyl realizován. Tj. reagujeme na požadavek z praxe. Pokud by šlo o území v CHKO nebo v národní přírodní památce, tak ten souhlas AOPK bude vyžadován. K pozměňovacím návrhům: pozměňovací návrhy pana poslance Turečka i Kotta plně podporujeme a zásadně nesouhlasíme s pozměňujícím návrhem poslankyně Pěnčíkové, která vrací do hry ten souhlas orgánů ochrany přírody. Zásadně nesouhlasíme i s pozměňovacím návrhem předsedkyně Balcarové, kde by došlo ke snížení plochy z 20 000 m2 na 1500 m2. Náměstek MŽP Vladimír Mana – jsem rád, že zástupce MZe sdělil, že cílem novely je vyloučení orgánu ochrany přírody. Nejde ale jen o chráněná území. Zákon o ochraně přírody a krajiny má také v sobě zahrnut institut ochrany zvláště chráněných druhů, v tomto případě může jít např. o rostliny. Ten zákon jednoznačně zakazuje likvidovat a ničit tyto druhy, a pokud to investor provede bez souhlasu, bude sankcionován. Týká se to i památných stromů. Za Ministerstvo pro místní rozvoj náměstkyně Marcela Pavlová – novele MMR rozumí a s předloženým návrhem ministerstvo souhlasí. Zpravodaj Čižinský – reakce na zástupce MZe, který uvedl, že v praxi byli i tací investoři, kteří chtěli něco postavit, ale orgán ochrany přírody jim to nepovolil. V tom případě jsou ale dvě možnosti, buďto ten orgán rozhodl svévolně a špatně (a je třeba se rozhodnutí bránit), nebo chrání ústavou zaručené právo na ochranu životní prostředí, což je smyslem tohoto orgánu. Obecná rozprava Poslanec Holík – položil dotaz, zda se někdy udělal průzkum, jaký bude odpar vody z nádrže. Jedná se o velkou plochu hladiny. Poslanec Birke – záměrem předkladatelů bylo zrychlení a zefektivnění udržitelnosti vody v krajině. Ohledně odparu nemá přesné údaje. Zpravodaj posl. Čižinský – je třeba zrychlit a zefektivnit, ale ne na úkor nevratných škod. Je potřeba dodržovat lhůty. Navrhuje zamítnutí předkládané novely. Poslanec Schiller – vodu nutně potřebujeme, je to havarijní stav, je na to upozorňováno delší dobu, Ministerstvo zemědělství by to mělo víc řešit. Náměstek Ing. Pavel Veselý – za MZe jsou přesvědčeni, že předložená novela je v souladu s vládní koncepcí ochrany před následky sucha, je v souladu s programovým prohlášením vlády ČR a je třeba tuto novelu zrealizovat. Jaromír Bláha, Hnutí Duha - malé vodní nádrže jsou za určitých okolností drobným příspěvkem k boji proti suchu, nicméně za určitých okolností také mohou být zcela kontraproduktivní. Větším přispěním k boji proti suchu jsou opatření, které budou revitalizovat vodní režim v krajině. Kapacita jiných opatření v krajině je mnohem vyšší. Existuje vládou schválený Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který řadu z těchto opatření navrhuje, např. revitalizaci vodního režimu v lesích. Je to v garanci MZe, nemá informace o tom, že by ministerstvo zemědělství podniklo nějaké kroky k plnění tohoto opatření. Byl by rád, kdyby touto cestou vláda a Ministerstvo zemědělství začalo realizovat to, co má schváleno v Národním plánu adaptace za změnu klimatu. Zástupce MZe Pavel Punčochář – hladina rybníku nebo vodních nádrží odpaří méně než zatravněná nebo porostlá půda. Na druhou stranu propagujeme mokřady, které mají největší odpar vůbec. Dočítá se stanovisko MŽP, že výrazným pokrokem proti suchu je budování rybníků a malých vodních nádrží, a tady s tím jdeme, aby vznikaly, a najednou se dovídáme, že by škodily. S tím nemohu souhlasit. Argumenty byly naprosto správné a každý mokřad, který samozřejmě ochlazuje vzduch nad ním, by potřeboval přehradní nádrž, aby mu tu vodu dodávala. Zástupce MZe Ing. Veselý – reakce na kolegu Bláhu - problematika sucha je složitá a těch opatření ke zlepšení stavu je více. Pojímáme tento problém komplexně a jsme si vědomi, že jedno opatření to nevyřeší. Je to soubor opatření a MZe dělá těch opatření daleko více a neupínáme se k tomuto jednomu opatření. Balcarová – není řeč o tom, že je potřeba zadržet vodu v krajině, jde o to, jakým způsobem se to bude provádět. Nakolik ten proces bude transparentní, nakolik přitom bude dodržována ochrana životního prostředí. Velikost 2 hektarů je velmi předimenzovaná, mluvit o malých vodních dílech ji přijde neadekvátní. V návrhu jde o ohromné plochy, ohromné vodní nádrže. MZe vypisuje dotační programy právě na takováto díla. Poslankyně Balcarová se tázala, jestli se nebojí toho, že v případě, že žadatel bude realizovat to, co bude v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a dostane pokutu, tak bude muset dotaci vracet. Považuje to za riziko. Tureček - zmínily se tu 2 hektary. Předkladatelé se inspirovali při volbě této výměry programem revitalizace říčních systémů. V gesci MŽP je od roku 1992. Jeden z podprogramů je právě budování malých vodních nádrží a průměrná výměra je kolem 1,7 hektaru. Prof. Fanta – rozporná diskuse je příkladem toho, jak nemáme vyřešenou problematiku krajiny. Chybí nám systematické a dlouhodobé krajinné plánování. Toto jednání je příkladem toho, že improvizujeme, ale neplánujeme směrem do budoucna. Je namístě, aby krajinnému plánování hodnocení krajiny se věnovala dlouhodobá pozornost a aby se zpracovaly podklady proto, kde takováto zařízení je možná realizovat a kde nikoliv. Zpravodaj Čižinský – představil pozměňovací návrhy poslankyně Pěnčíkové a Balcarové a navrhl proceduru hlasování: 1. hlasování o zamítnutí návrhu, 2. o pozměňovacích návrzích poslankyně Pěnčíkové, 3. o pozměňovacích návrzích poslankyně Balcarové. Navrhl výboru, aby se zabýval i pozměňujícími návrhy poslance Turečka a Kotta, předložených na zemědělském výboru. Tureček – procedurálně výbor pro životní prostředí se nemůže zabývat pozměňovacími návrhy, protože je na tento výbor nepodal. Balcarová – účastnila se jednání na zemědělského výboru právě proto, aby se s těmi pozměňujícími návrhy seznámila. Požádala předsedu Faltýnka, aby našemu výboru poskytl usnesení zemědělského výboru z důvodu možnosti s těmito pozměňovacími návrhy pracovat. Tureček – můžeme se zabývat usnesením zemědělského výboru, nikoli pozměňujícími návrhy. Legislativa – pokud už je v systému zařazen sněmovní tisk 321/5 jako usnesení zemědělského výboru, tak je možno podávat k tomuto tisku pozměňovací návrhy z výboru pro životní prostředí. A primárně úkolem dnešního jednání je projednat ty pozměňovací návrhy, které byly doručeny na výbor pro životní prostředí. Čižinský – procedura hlasování již byla načtena, dále bychom měli hlasovat o tom, jestli se budeme zabývat pozměňujícími návrhy poslance Turečka a Kotta. Tureček – můžeme se jen zabývat usnesením zemědělského výboru. Návrh poslance Hájka: hlasovat o návrhu ve znění poslance Čižinského kromě jeho posledního návrhu, kdy navrhl hlasovat o pozměňovacích návrzích, které podávali poslanci Tureček a Kott v zemědělském výboru; namísto toho navrhuje hlasovat o usnesení, které přijal zemědělský výbor. Hlasování č. 11 o proceduře poslance Hájka: Pro 8 Proti 4 Zdržel 0 Hlasování č. 12 o zamítnutí novely zákona: Pro 3 Proti 6 Zdržel 3 Pěnčíková - hlasování o prvním pozměňovacím návrhu Stanovisko MŽP: souhlasné; Stanovisko MZE: nesouhlasné; Stanovisko MMR: neutrální Hlasování č. 13: Pro 5 Proti 5 Zdržel 2 Pěnčíková - hlasování o jejím druhém pozměňovacím návrhu Stanovisko MZe: zamítavé; Stanovisko MŽP: souhlasné; Stanovisko MMR: neutrální Hlasování č. 15: Pro 5 Proti 6 Zdržel 1 Balcarová - hlasování o prvním pozměňovacím návrhu Stanovisko: MZE: zamítavé; Stanovisko MŽP: souhlasné; Stanovisko MMR: nesouhlasné Hlasování č. 16: Pro 4 Proti 6 Zdržel 2 Balcarová – hlasování o druhém pozměňovacím návrhu Stanovisko MZE: zásadní nesouhlas; Stanovisko MŽP: souhlasné Stanovisko MMR: nesouhlasné Hlasování č. 17: Pro 4 Proti 6 Zdržel 2 Poslanec Čižinský – znění usnesení ZEV: Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů, zpravodajské zprávě poslance Karla Turečka a po rozpravě: doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sněmovní tisk 321 schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Legislativa a její vyjádření: doporučuje, aby výbor pro životní prostředí přijal usnesení za náš výbor a potom jako další část usnesení by bylo, že výbor pro životní prostředí podporuje nebo nepodporuje pozměňovací návrhy. Je to zbytečné, je to duplikace. Protože žádný pozměňovací návrh na výboru pro životní prostředí nebyl přijat, uzavřela by to hlasování o pozměňovacích návrzích tím, že výbor doporučuje PS PČR přijmout návrh zákona v předloženém znění. Potom případně se vyjádřit k usnesení zemědělského výboru nějakým doprovodným usnesením. Čižinský – doprovodné usnesení nepokládá na nutné. Zástupce předkladatele: poslanec Birke doporučuje držet se schválené procedury. Hlasování o tom, zda se výbor bude zabývat usnesením zemědělského výboru. Hlasování č. 18: Pro 3 Proti 5 Zdržel 4 Tureček – hlasovali jsme pouze o pozměňovacích návrzích, ale nehlasovali jsme o návrhu jako celku, a když ho neschválíme, tak jsme nepřijali žádné usnesení. Návrh usnesení: výbor pro životní prostředí doporučuje PS PČR, aby návrh schválila v navrženém znění. Hlasování č. 19 : Pro 8 Proti 3 Zdržel 1 Usnesení výboru č. 69 http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=156488 4. Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Švédska Předsedkyně Balcarová informovala o zahraniční cestě do Švédska v období od 14. do 17. května 2019 ve složení: Balcarová Dana předsedkyně výboru Piráti Pěnčíková Marie místopředsedkyně výboru KSČM Holík Jaroslav místopředseda výboru SPD Pekarová Adamová Markéta TOP09 náhradník: Kott Josef ANO Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení výboru č. 66 http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=156484 5. Petice č. 52/P2018 „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ Zpravodajka Eva Fialová hovořila o tom, že koncem minulého roku obdržela sněmovna petici „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“. Podepsalo ji 10 tisíc 701 petentů. Jedná se o reakci na kůrovcovou kalamitu. Protože je zde přítomen zástupce petentů pan Martan, žádá výbor o souhlas s jeho pětiminutovým vystoupením. A pak další dvě minuty na reakci, což jsme odsouhlasili na začátku schůze. Poté by předložila výboru návrh usnesení a vyjádřila se sama za sebe k obsahu této petice. Hlasování o vstoupení v délce pěti minut pro předkladatele petice pana Martana. Hlasování č. 20: Pro 8 Proti 0 Zdržel 0 Vystoupení Petra Martana, zástupce již 11 tisíc 714 petentů: V poslanecké sněmovně absolvoval jednání petičního výboru ve veřejném slyšení. Usnesení konstatuje, že bezzásahový režim v NP a šíření kůrovce je špatné. Je to pro laiky nepřehledné, je navrhována zóna přírodní 28 %, což petenti nezpochybňují. Petenti jsou zásadně proti zóně přírodě blízké, které má být v tom návrhu 25 % území NP. Jsme proti tomu, protože jde o územní tzv. bezzásahové, i když vedení parku tvrdí, že je to zásahové. A dotaz petentů je, jak budou zasahovat. Odpověď bude, že budou dávat lapače. Na jednání Poslanecké sněmovny před 14 dny se schválila novela zákona o lesích, kde se říká, že lapač není způsobem k řešení jakékoliv kůrovcové kalamity. Je to monitoring a tímto monitoringem se 28 let likvidoval kůrovec v NP Šumava. Petenti nevěří tomu, že někdo bude ochraňovat 25 % lesů lapači a že je to dostačující. Bezzásahových zón je tedy podle zástupce petentů pana Martana celých 53 % (zóna přírodní + přírodě blízká). Jde také klidová území s výskytem tetřeva. Tam by bylo možné kácet stromy, ale až po 15. červenci. Zóna přírodě blízká je zásahová, že by se tam mohly kácet stromy. Ale podle zákona všechna povolovací řízení na to mimořádné kácení skončila tím, že v zóně přírodní a přírodě blízké nelze udělat trvalou změnu. A jiný způsob než kácení napadených stromů není. Poslanecká sněmovna a petiční výbor dal petentům za pravdu a navrhuje, aby MŽP zvážilo a přehodnotilo své záměry a vztáhlo moratorium na celou republiku. Zástupce petentů na závěr informoval, že předal poslankyni Fialové návrhy řešení k tomu, jak si představuje, aby VŽP pracoval s usnesením PV. Má tři varianty řešení: 1. MŽP přistoupí na požadavek, že nevyhlásí tu zónu přírodě blízkou alespoň do doby, kdy skončí celostátní kalamita suchem a kůrovcovým přemnožením, 2. nebo že vznikne usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu, aby přijala opatření ve smyslu usnesení PV 3. a nebo aby vznikla novela zákona 114 o ochraně přírody a krajiny. Ta by zmocňovala vládu vzdát se na omezenou dobu toho, co zákon umožňuje, tzn. vyhlašovat NP a všechna chráněná území. Nedávno došlo k pravému opaku, kdy usnesení vlády před týdnem vyhlásilo CHKO Moravský kras. Zástupce MŽP, náměstek Dolejský – je zde přítomen ředitel NP Šumava pan Hubený a zástupci vědecké obce. Od 1. 6. 2017 je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která řešila národní parky. Po dvou letech se ukazuje, že je ta novela v obsahu a formě kvalitní. Přestože smrkové lesy v národních parcích jsou příkladem stabilních lesů, tak nerozšiřujeme v těch návrzích, které jsou dnes projednávány, tzv. bezzásahové území. Když v letošním roce bude vytěženo 50 mil. m3, tak to bude představovat větší odlesněnou rozlohu než je součet rozloh našich národních parků. Obsah petice je nepodložený, zcestný, manipulující, tendenční, je to ideologický materiál. Fialová – vyjádřila se k obsahu této petice. Jako zpravodajka obdržela dopis za platformu Šumava domovem. Jde o občany, kteří přímo v blízkosti bydlí, kteří bezzásahovou zónu naopak podporují a jsou plně v souladu s přírodou. Poukazují na to, že je potřeba zachovat biodiverzitu, která je velice potřebná, bez zásahu lidské činnosti. Ta ukazuje na to, že díky tomu nám vymírají některé druhy hmyzu, rostlin atd. Uvedla, že má úctu k petici a chápe obavy z kůrovce. Nicméně poslední studie ukazují to, že opravdu nelze přenášet kůrovce na dlouhé vzdálenosti. Jsou studie, kdy i na severní Moravě kůrovec byl již dříve. Kůrovcovou kalamitu v ČR vyvolala extrémní sucha, kdy smrky byly oslabeny. Z tohoto důvodu se opravdu obává, že petice se nezakládá na odborném stanovisku. Poslankyně Fialová bude navrhovat usnesení, kde bude konstatováno, že zákon o ochraně přírody a krajiny, který byl novelizován v roce 2017, jde tím správním směrem. Zahradník – souhlasí s názory pana Martana. Sdílí názory vyjádřené v petici a přivítal usnesení petičního výboru, které bylo pozitivní k tezím obsažených v petici. Připravil usnesení, ve kterém by výbor pro životní prostředí podpořil usnesení petičního výboru z jeho 17. schůze ze dne 19. 2. 2019 k veřejnému slyšení k petici č. 52P/2018. Elfmark – je tu i jako zástupce PV a byl přítomen na veřejném slyšení. Také by přednesl své stanovisko. Seznámil poslance s obsahem usnesení PV. Petice požaduje, aby v NP Šumava nebylo z důvodu ochrany před šířením kůrovce v příštích 50 letech jakkoliv rozšiřováno území ponechané samovolnému vývoji přírody. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se očekává napadení 30 až 50 mil. m3 stromů kůrovcem, a disponibilní kapacita těžařů je zhruba 20 mil. m3, je zřejmé, že část napadených hospodářských lesů nebude vytěžena a stanou se dočasně bezzásahové. Logický postup je přesunout kapacitu těžařů z chráněných území do hospodářských lesů, ale autor petice navrhuje pravý opak, což je těžit hlavně v NP Šumava. Přitom v NP Šumava, kde se na část území proti kůrovci vůbec nezasahuje a jinde jsou zásahy jen velmi omezené, naopak došlo na rozdíl od zbytku republiky k poklesu početnosti kůrovce. Poslanec Elfmark za manipulativní považuje také to, že autor petice nezmiňuje, že omezit bezzásahový režim znamená kůrovcem napadené stromy vykácet. Což vede ke vzniku holin, degradaci a erozi lesní půdy s narušením vodního režimu a také ke zničení přirozeného zmlazení těžebními stroji. V případě kácení s cílem zabránit šíření kůrovce by se lesy v NP Šumava prakticky proměnily na hospodářské lesy. Přečetl první dva body z unesení, který schválil petiční výbor po veřejném slyšení, a uvedl, že jej při hlasování nepodpořil. Usnesení petičního výboru č. 96 ze 17. schůze dne 19. února 2019 Petiční výbor po vyslechnutí zástupců petentů petice „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“, vyjádření zpravodajky výboru a s přihlédnutím k vyjádření odborné veřejnosti I. k o n s t a t u j e , že bezzásahový režim v národních parcích přispívá k šíření kůrovce a tím zhoršuje stav lesních porostů, přispívá k jejich usychání a znemožňuje lesům plnit jejich vodohospodářskou a klimatickou funkci; II. d o p o r u č u j e · zvážit přehodnocení rozlohy "klidových území s výskytem tetřeva" v Národním parku Šumava tak, aby mohlo být účinněji zasahováno proti kůrovci; · zvážit odklad na vyhlašování nových bezzásahových území a "Zvláště chráněných území", včetně "Evropsky významných území", v oblastech se zastoupením smrkových porostů nad 20% do doby, kdy se zastaví velkoplošné chřadnutí lesů suchem a kůrovcovým přemnožením v celé ČR; III. p o v ě ř u j e předsedkyni petičního výboru, aby informovala o průběhu veřejného slyšení a jeho závěrech ministra životního prostředí. Poslanec Elfmark usnesení na petičním výboru nepodpořil, svůj nesouhlas připojila i předsedkyně Balcarová, která se nad usnesením petičního výboru podivila. Poslanec Holík – na základě osobní návštěvy Šumavy konstatoval, že v bezzásahové zóně dochází k lepší obnově lesa, než na místech, kde se kácelo. Ředitel NP Šumava Pavel Hubený - s peticí a argumenty pana Martana nesouhlasí, nepokládá je za pravdivé. Doporučení PV se dokonce vymyká petici samotné. Ukládá nám povinnosti, které s tím problémem vůbec nesouvisí, jako vyhlásit klidové území jinak – klidové území teprve připravujeme a to nesouvisí s hospodařením v lesích. Petice má čtyři klíčové body, okomentuji každý. Pan Martan říká, že je proti přírodě blízké zóně, protože tam se tam nebude zasahovat proti kůrovci. Přitom přírodě blízká zóna je zóna, kde není povinnost zasahovat proti kůrovci – ale my nejsme blázni, víme, že území je z 80 % porostlé smrkem. I proto jsme tu přírodě blízkou zónu vymezovali tak, aby pro kůrovce atraktivní porosty tvořily mozaiku maloplošných ploch, abychom předešli velkoplošnému rozpadu a zároveň nějaké velké těžbě. Vyzkoušeli jsme si, jakým ekologicky šetrným způsobem zasahovat v poměrně velké kalamitě jako byla např. vichřice v oblasti Stožce, kdy necháváme v porostech maximum dřeva, tam kde je to citlivé, odkorňujeme, ale tam, kde to jde, stromy odvážíme. Ale tak, aby zůstalo v porostu 50 až 60 m3 dřeva na hektar, což je důležité pro půdu a pro ochranu prostředí. Co říká pan Martan, že generujeme bezzásahovostí nějakou kůrovcovou gradaci, je absolutní nesmysl. Devadesát procent toho, kde dnes kůrovcová gradace je, je zásahových. Víme, že když graduje kůrovec u nás v bezzásahových, tak graduje i vedle, tam kde zasahujeme. Jsou to spojité nádoby, ale nemá cenu říkat, že tím opatřením, co navrhuje pan Martan, předejdeme kůrovcové gradaci na Šumavě nebo kdekoli jinde. V petici je napsáno, že není dobré, aby si Správa vylepšovala ekonomický zisk tím, že kácí stromy v NP. To bychom museli být rozpočtová organizace. My jsme ale organizace příspěvková. Nedělá nám moc velkou radost, že těžíme dřevo a že ho prodáváme, ale je to zhruba polovina našeho rozpočtu a děláme to pokud možno tak, abychom tu přírodu nedevastovali a každý náš zásah vedl ke strukturalizaci toho ekosystému, k nějakému obohacení minimálně v té struktuře v druhové rozmanitosti. V petici je také požadavek na to, aby byly zakázány stavby mimo zastavěná zastavitelná území. Tento požadavek považuji za nesmyslný, protože to už je v zákoně. Je tam úvaha nad tím, že když přes les přejde kůrovcová gradace, že se tím mění vodní režim a že snad vysychají prameny - to také není pravda. Výsledky studie vedou k tomu, že pokud v tom lese, přes který přejde gradace kůrovce, necháme většinu dřeva, tak je to velmi výrazné zvýhodnění a velmi výrazné opatření pro zadržení srážkových vod, pro zvýšení vsaku, pro zpomalení odtoku z území. Existuje velký projekt v rámci Life, kde chceme na dvou tisících hektarech zavodnit původní odvodněné mokřady. A to je také cesta, abychom udrželi vodu v krajině. Petici nedoporučuje podpořit. Fialová – připravila k petici návrh usnesení výboru: Výbor pro životní prostředí I. konstatuje, - že hlavními příčinami současné kůrovcové kalamity v ČR jsou klimatická změna a dlouhodobé pěstování smrku na nevhodných stanovištích; - že neexistují relevantní údaje, které by dokládaly, že současná kůrovcová kalamita vznikla v chráněných územích anebo, že chráněná území sloužící k ochraně lesních ekosystémů podpořila rozvoj současné kůrovcové kalamity v hospodářských lesích; - že problematika národních parků byla s podporou MŽP účelně vyřešena novelou zákona o ochraně přírody a krajiny v roce 2017, která stanovila režim a dlouhodobé cíle ochrany národních parků v ČR v souladu s mezinárodně uznávanými kritérii, kdy podpora a umožnění přirozených procesů v ekosystémech je významným a všeobecně akceptovaným dlouhodobým cílem ochrany NP; II. doporučuje - při přístupu k péči o již existující i nová chráněná území i nadále zohledňovat problematiku navazujících lesních porostů a při vymezování zonace NP vycházet z aktuálního stavu ekosystémů; III. pověřuje - předsedkyni výboru pro životní prostředí, aby informovala o průběhu jednání výboru a jeho závěrech ministra životního prostředí. Poslanec Zahradník – v současné době probíhá proces dohadování zonace NP Šumava. Pan ředitel vede jednání s obcemi, ale i s dalšími členy rady NP. 5. 4. bude jednání Rady NP, kde by pan ředitel měl předložit výsledek té dohody. Ta zonace navrhuje 27 % zóny přírodní, 23,9 % přírodě blízké a zhruba 1,2 % zóny kulturní krajiny pro rozvoj obcí. Jako člen Rady NP Šumava mám pověření od Rady Jihočeského kraje odmítnout tento návrh zonace. Rada přijala usnesení, kterým to odmítá. Poslanec Zahradník výrazně apeluje na pana ředitele, zda-li by nezvážil odklad toho rozhodování podobně jako tomu je u NP Krkonoše. Tam je zonace odložena na červen. Bez předložení Návrhu zásad péče není možné schvalovat zonaci. Návrh poslance Zahradníka – výbor pro životní prostředí podporuje usnesení petičního výboru. které tu přednesl poslanec Elfmark. Hlasování o návrhu usnesení poslance Zahradníka: Hlasování č. 21 : Pro 1 Proti 7 Zdržel 0 Proběhla krátká diskuze o tom, zda je správně nastaveno kvórum, vše bylo v pořádku. Hlasování o návrhu usnesení poslankyně Fialové: Hlasování č. 22 : Pro 7 Proti 0 Zdržel 1 Usnesení výboru č. 70 http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=156486 6. Dokument EU: Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 – diskusní dokument, 5953/19,COM(2019)22final Dokument je dostupný online na: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/qid=1553264445174&uri=CELEX:52019DC0022 Předsedkyně výboru Dana Balcarová uvedla šestý bod programu a přítomné informovala, že zpravodajskou zprávu za poslankyni Ing. Janu Krutákovou přednese poslanec František Elfmark, který zprávu posléze přečetl: Zpravodajská zpráva k diskusnímu dokumentu – Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 Jedná se o dokument informační povahy, který nepodléhá legislativnímu procesu Evropského parlamentu a Rady Evropy. V září 2015 přijalo Valné shromáždění OSN soubor 17 cílů udržitelného rozvoje k vymýcení chudoby, ochraně planety a zajištění prosperity pro všechny v rámci tzv. AGENDY 2030. V listopadu 2016 přijala EK sdělení „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“, kde jsou popsány jednotlivé kroky, které se činí ke splnění cílů udržitelného rozvoje. V lednu 2019 pak byl EK schválen diskuzní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě 2030“, jež se bude zabývat opatřeními navazujícími na cíle udržitelného rozvoje, včetně Pařížské dohody o změně klimatu. V dokumentu jsou rozepsána jednotlivá opatření, která Evropa přijala k plnění cílů udržitelného rozvoje. Dokument má podle představ Evropské komise sloužit jako výchozí materiál pro diskusi mezi občany, zúčastněnými stranami, vládami a institucemi s cílem poskytnout inspiraci pro debatu o budoucnosti Evropy, přípravu strategické agendy Evropské unie na období 2019–2024 a stanovení priorit budoucí Evropské komise. Diskuzní dokument v úvodu shrnuje aktivity Komise v jednotlivých oblastech 17 cílů udržitelného rozvoje. V dokumentu Komise klade důraz na základní body, na kterých by se mělo dále pracovat v rámci směřování k udržitelné Evropě v roce 2030. Jsou to tyto body: · Přechod na nízkouhlíkové hospodářství, které je neutrální z hlediska změny klimatu a účinně využívá zdroje a které respektuje biologickou rozmanitost · Přechod od lineárního hospodářství k oběhovému – pokud by všechna odvětví a veškerý průmysl uplatňovaly zásady oběhového hospodářství, došlo by nejen ke snížení množství odpadů, ale i k omezení potřeby získávání nových zdrojů, snižování emisí skleníkových plynů, snížení závislosti na zdrojích mimo EU · Přechod na udržitelné zemědělství · Přechod na čistou energii – pokud budou mobilizovány veřejné i soukromé investice, může do roku 2030 vzniknout 900 tis. nových pracovních míst spojených s technologiemi v oblasti obnovitelných zdrojů a s tím snížena závislost na fosilních palivech · Sociálně spravedlivý model přechodu na ekologicky udržitelné hospodářství – přechod k udržitelnosti na jednu stranu vytváří nová pracovní místa, avšak tradiční zaměstnání mohou zaniknout nebo se změnit. Sociální investice musí být hlavní prioritou, a to zejména v oblastech: vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení, pracovních podmínek, zdravotní a dlouhodobé péče, sociálního začleňování a práv menšin, rovnosti žen a mužů, a také rozvoje venkova. V závěru diskuzního dokumentu nastiňuje Komise tři scénáře, které mají podnítit diskusi o tom, jak cíle udržitelného rozvoje v rámci EU plnit. Výsledné řešení bude pravděpodobně kombinací různých prvků jednotlivých scénářů. Nabízená řešení jsou tato: · 1. Zastřešující celoevropská strategie týkající se cílů udržitelného rozvoje, která bude vodítkem pro činnost EU i členských zemí, · 2. Pokračující začleňování cílů udržitelného rozvoje do všech příslušných politických opatření EU, avšak nevynucuje opatření na straně členských zemí, · 3. Větší zaměření na vnější činnost při současné konsolidaci celounijních ambicí v oblasti udržitelnosti. Česká republika tento dokument vítá, ve zpracované rámcové pozici vlády je shrnut postoj ČR k jednotlivým strategiím, přiklání se ke třetímu scénáři. I když se jedná o dokument, který by měl být podkladem k diskuzi na jednotlivých národních úrovních, domnívám se, že Rámcová pozice ČR pouze konstatuje podporu či souhlas s jednotlivými cíli bez návrhu konkrétnějších řešení, která by měla být vodítkem k diskuzi. Předsedkyně výboru požádala zástupce Ministerstva životního prostředí ČR o vyjádření k výše uvedené zprávě. Slova se ujal Ing. Vladimír Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí ČR. Sdělil, že o přípravu rámcové pozice vlády ČR požádaly následující výbory: výbor pro životní prostředí PS PČR, výbor pro evropské záležitosti PS PČR a výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR. Rámcová pozice vlády ČR byla na pracovní úrovni schválena na jednání výboru pro evropské záležitosti PS PČR dne 26. března 2019. Dále pokračoval tím, že dokument EU: Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 – diskusní dokument, 5953/19, COM(2019) 22 final doplňuje dalších pět obdobných dokumentů, které byly Evropskou komisí schváleny v roce 2017. Dokument by se měl stát součástí diskuse o budoucnosti v Evropě na zasedání Evropské rady, které se koná dne 9. května 2019 v rumunském městě Sibiu a má se stát součástí strategie pro roky 2009 až 2024. V tomto dokumentu předkládá Evropská komise souhrn politik klíčových pro udržitelný rozvoj v rámci oběhového hospodářství, jimiž jsou oběhové hospodářství, zemědělská politika, energetika, stavebnictví a mobilita. Z pozice vlády ČR vyplývají tři základní věci: 1) Evropská komise by měla stanovit kroky potřebné k promítnutí agendy udržitelného rozvoje do vnitřních a vnějších politik EU. 2) EK by měla definovat kroky potřebné pro posílení institucionálních mechanismů zajišťujících horizontální koherenci politik EU. V zásadě se jedná o to, že v rámci Evropské komise jsou vydávány dokumenty, které si v zásadě protiřečí a nebo nejdou stejným směrem, čemuž by měla agenda udržitelného rozvoje zabránit. 3) Za třetí by měla být agenda udržitelného rozvoje úzce propojena s novou vizí strategie EU pro příští dekádu. Slova se ujal Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje MŽP a ve stručnosti shrnul řeč náměstka Smrže. Poslanec Jan Zahradník informoval přítomné, že se zdrží hlasování. Poslanec František Elfmark přečetl návrh usnesení: Výbor pro životní prostředí po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Ing. Jany Krutákové, kterou v zastoupení přednesl poslanec František Elfmark, a po rozpravě I. bere na vědomí diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030;5953/19, COM(2019)22 final, II. vítá tento dokument jako podklad pro širší společenskou debatu o směřování EU v oblasti naplňování cílů udržitelného rozvoje, III. pokládá diskuzi o udržitelném rozvoji v ČR za podceňovanou, IV. shledává jako klíčové téma zvyšování cílů EU v oblasti boje proti klimatické změně a energetiky do roku 2030, V. vítá, že dokument výslovně upozorňuje na nutnost sociálně spravedlivých modelů přechodu na ekologicky udržitelné hospodářství, tj. že dokument poukazuje na potřebu podpory zaměstnanců, komunit, odvětví či regionů dotčených transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku, tedy například na podporu transformace současných uhelných regionů, VI. vyzývá výbor pro evropské záležitosti, aby vzal stanovisko výboru pro životní prostředí v potaz při projednávání dokumentu a formulaci usnesení k němu, VII. pověřuje předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala předsedu výboru pro evropské záležitosti. Hlasování č. 23: Pro 5 Proti 0 Zdržel 1 Usnesení výboru č. 71 http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=156487 Vzhledem k pokročilé hodině předsedkyně výboru Dana Balcarová navrhla vyřazení bodu č. 7 (dokument EU: ETS) z programu schůze. Hlasování č. 24: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0 Předsedkyně výboru Dana Balcarová ukončila jednání 18. schůze výboru pro životní prostředí PS PČR a poděkovala všem zúčastněným. Ing. Eva Fialová v.r. Ing. Dana Balcarová v.r. ověřovatelka předsedkyně výboru Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 11:04:02 1. hlasování Schválení programu Aktivně hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: nepřít. Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: nepřít. Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 1, schůze č. 18, čas 11:04:02 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 11:04:36 2. hlasování Schválení vystoupení hostů v délce 2 minut Aktivně hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: nepřít. Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: nepřít. Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 2, schůze č. 18, čas 11:04:36 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 11:04:59 3. hlasování Stanovení ověřovatele Aktivně hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: nepřít. Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: nepřít. Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 3, schůze č. 18, čas 11:04:59 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 11:06:00 4. hlasování Změna programu – předsunutí bodu: Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Švédska Aktivně hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: nepřít. Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: nepřít. Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 4, schůze č. 18, čas 11:06:00 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 11:06:49 5. hlasování Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Švédska Složení delegace Aktivně hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: nepřít. Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: nepřít. Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 5, schůze č. 18, čas 11:06:49 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 12:05:38 6. hlasování Klimatická změna a postoj k tzv. Klimatickému balíčku EU Návrh usnesení posl. Balcarové - napřijat Aktivně hlasovalo: 11 Pro: 4 Proti: 4 Zdržel se: 3 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Josef Hájek, ANO: nepřít. Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Zdržel se Ilona Mauritzová, ODS: Proti Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 6, schůze č. 18, čas 12:05:38 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 12:06:36 7. hlasování Klimatická změna a postoj k tzv. Klimatickému balíčku EU NEPLATÍ - zmatečné Aktivně hlasovalo: 10 Pro: 7 Proti: 2 Zdržel se: 1 Dana Balcarová, Piráti: Proti Jan Čižinský, KDU-ČSL: Proti František Elfmark, Piráti: Nehlasoval Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: nepřít. Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Zdržel se David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 7, schůze č. 18, čas 12:06:36 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 12:07:15 8. hlasování Klimatická změna a postoj k tzv. Klimatickému balíčku EU Návrh usnesení posl. Schillera - přijat Aktivně hlasovalo: 11 Pro: 7 Proti: 3 Zdržel se: 1 Dana Balcarová, Piráti: Proti Jan Čižinský, KDU-ČSL: Proti František Elfmark, Piráti: Proti Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: nepřít. Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Zdržel se David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 8, schůze č. 18, čas 12:07:16 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 12:18:32 9. hlasování, návrh Priority ČR v oblasti životního prostředí pro předsednictví v Radě EU v roce 2022 Návrh usnesení - přijat Aktivně hlasovalo: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Nehlasoval Josef Hájek, ANO: nepřít. Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 9, schůze č. 18, čas 12:18:32 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:17:25 10. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších… malá vodní díla Procedura hlasování – NEPLATÍ, zmatečné Aktivně hlasovalo: 4 Pro: 2 Proti: 2 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Nehlasoval Eva Fialová, ANO: Nehlasoval Josef Hájek, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Nehlasoval Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Nehlasoval Ilona Mauritzová, ODS: Nehlasoval Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Nehlasoval David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Nehlasoval Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 10, schůze č. 18, čas 13:17:25 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:21:41 11. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších … malá vodní díla Procedura hlasování – návrh poslance Hájka Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 8 Proti: 4 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Proti Jan Čižinský, KDU-ČSL: Proti František Elfmark, Piráti: Proti Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Proti David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 11, schůze č. 18, čas 13:21:42 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:22:24 12. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších… malá vodní díla Návrh na zamítnutí Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 3 Proti: 6 Zdržel se: 3 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Josef Hájek, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Proti Ilona Mauritzová, ODS: Proti Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Zdržel se David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 12, schůze č. 18, čas 13:22:24 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:25:17 13. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších … malá vodní díla Pozměňovací návrh posl. Pěnčíkové I. Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 5 Proti: 5 Zdržel se: 2 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Proti Ilona Mauritzová, ODS: Zdržel se Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 13, schůze č. 18, čas 13:25:17 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:29:18 14. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších … malá vodní díla NEPLATÍ Aktivně hlasovalo: 1 Pro: 0 Proti: 1 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Nehlasoval Jan Čižinský, KDU-ČSL: Nehlasoval František Elfmark, Piráti: Nehlasoval Eva Fialová, ANO: Nehlasoval Josef Hájek, ANO: Nehlasoval Jaroslav Holík, SPD: Nehlasoval Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Nehlasoval Ilona Mauritzová, ODS: Nehlasoval Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Nehlasoval David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Nehlasoval Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 14, schůze č. 18, čas 13:29:18 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:29:50 15. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších … malá vodní díla Pozměňovací návrh posl. Pěnčíkové II. Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 5 Proti: 6 Zdržel se: 1 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Proti Ilona Mauritzová, ODS: Proti Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 15, schůze č. 18, čas 13:29:50 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:30:46 16. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších …malá vodní díla Pozměňovací návrh předsedkyně Balcarové I. Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 4 Proti: 6 Zdržel se: 2 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Josef Hájek, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Proti Ilona Mauritzová, ODS: Proti Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 16, schůze č. 18, čas 13:30:46 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:31:31 17. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších…. malá vodní díla Pozměňovací návrh předsedkyně Balcarové II. Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 4 Proti: 6 Zdržel se: 2 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Josef Hájek, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Proti Ilona Mauritzová, ODS: Proti Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 17, schůze č. 18, čas 13:31:31< Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:36:49 18. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších…. malá vodní díla Zabývat se usnesením ZeV - neprošlo Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 3 Proti: 5 Zdržel se: 4 Dana Balcarová, Piráti: Proti Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Josef Hájek, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Zdržel se Ilona Mauritzová, ODS: Proti Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 18, schůze č. 18, čas 13:36:49 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:38:53 19. hlasování Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a dalších… malá vodní díla Usnesení VŽP Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 8 Proti: 3 Zdržel se: 1 Dana Balcarová, Piráti: Proti Jan Čižinský, KDU-ČSL: Proti František Elfmark, Piráti: Proti Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Zdržel se David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 19, schůze č. 18, čas 13:38:53 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 13:48:58 20. hlasování Petice č. 52/P/2018 „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ Hlasování o vystoupení hostů Aktivně hlasovalo: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: Nehlasoval Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: Pro Ilona Mauritzová, ODS: Nehlasoval Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Nehlasoval Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 20, schůze č. 18, čas 13:48:58 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 14:17:13 21. hlasování Petice č. 52/P/2018 „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ Hlasování o návrhu Petičního výboru Aktivně hlasovalo: 8 Pro: 1 Proti: 7 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Proti Jan Čižinský, KDU-ČSL: Proti František Elfmark, Piráti: Proti Eva Fialová, ANO: Proti Josef Hájek, ANO: Nehlasoval Jaroslav Holík, SPD: Proti Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Nehlasoval Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Proti David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 21, schůze č. 18, čas 14:17:13 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 14:18:40 22. hlasování Petice č. 52/P/2018 „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ Usnesení - odpověď posl. Fialové Aktivně hlasovalo: 8 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: Nehlasoval Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Nehlasoval Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Zdržel se ID hlasování: 22, schůze č. 18, čas 14:18:40 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 14:37:21 23. hlasování Dokument EU: Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030-diskusní dokument, 5953/19, COM(2019) Usnesení Aktivně hlasovalo: 6 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Nehlasoval František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: Nehlasoval Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Nehlasoval Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Nehlasoval Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Zdržel se ID hlasování: 23, schůze č. 18, čas 14:37:21 Výbor pro životní prostředí PSP 18. schůze 03.04.2019 - 14:38:15 24. hlasování Dokument EU: Zpráva Komise Evropského parlamentu a Radě – Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem. 15721/18, COM (2018) 842 final Vyřazení bodů z programu schůze Aktivně hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Nehlasoval František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Josef Hájek, ANO: Nehlasoval Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít. Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Eva Matyášová, ANO: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Nehlasoval Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 24, schůze č. 18, čas 14:38:15 21
Zvukové záznamy
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/4600-18-20190403
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy