Jednání výborů PSP 4600-24-20200219


VýborVýbor pro životní prostředí
Datum jednání19. února 2020
Číslo jednání24
Zápis z jednání
        
PS200118958 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2020 8. volební období ZÁPIS z 24. schůze výboru pro životní prostředí, která se konala dne 19. února 2020 od 11.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1 místnost č. K 49 / přízemí Přítomni: Ing. Dana Balcarová, Mgr. Jan Čižinský, Bc. František Elfmark, DiS, Ing. Eva Fialová, Ing. Jaroslav Holík, JUDr. Jan Chvojka, Ing. Josef Kott, doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., Ing. Markéta Pekarová Adamová, Ing. Marie Pěnčíková, David Pražák, Ing. Pavel Pustějovský, Ing. Jan Schiller, Ing. Karel Tureček, RNDr. Jan Zahradník Omluveni: Bc. Ondřej Babka, Ing. Jana Krutáková, Karla Maříková Hosté: Ing. Jiří Šír, náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů MZE JUDr. Jindřich Urfus, ředitel legislativního odboru MZE Mgr. Jaroslav Hejátko, vedoucí oddělení vnitřní legislativy MZE Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP Ing. Berenika Peštová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí MŽP Mgr. Jiří Mach, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů MŽP Ing. Mgr. Ladislav Trylč, vedoucí oddělení zpětného odběru MŽP Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu Ing. et Ing. René Neděla, náměstek pro řízení sekce energetiky MPO Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví MPO Mgr. Miroslav Havránek, ředitel CENIA Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu JUDr. Pavel Zpěvák, legislativa KPS a další hosté dle prezenční listiny NÁVRH PROGRAMU: 11.00 hod. 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ Odůvodní zástupce Ministerstva zemědělství ČR Zpravodajka posl. Karla Maříková 12:45 hod. 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ Odůvodní zástupce Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR Zpravodaj posl. Ing. Karel Tureček Polední přestávka cca od 13:15 do 14:00 hodin 14:00 hod. 3. Vládní návrh zákona o odpadech /ST 676/ Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Zpravodaj posl. Ing. Jan Schiller 14:15 hod. 4. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 677/ Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Zpravodajka posl. Ing. Jana Krutáková 14:30 hod. 5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 678/ Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Zpravodajka posl. Ing. Marie Pěnčíková 14:45 hod. 6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Zpravodaj posl. Bc. František Elfmark, DiS 15:00 hod. 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 531/ Odůvodní zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Zpravodaj posl. Ing. Pavel Pustějovský 15:30 hod. 8. Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2018 /ST 698/ Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí Zpravodaj posl. RNDr. Jan Zahradník 16:15 hod. 9. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem, COM(2019) 557 final Dokument dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0557&qid=1575976597015&from=EN Zpravodajka posl. Ing. Dana Balcarová 16.45 hod. 10. Různé Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru Dana Balcarová. Předsedkyně přivítala členy výboru a upozornila přítomné, že z jednání výboru bude pořízen zvukový záznam, který bude po skončení schůze zveřejněn na stránkách výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Hlasování o programu Hlasování č. 1: Pro 8 Proti 0 Zdržel 0 Ověřovatelem byla stanovena poslankyně Ing. Eva Fialová. Hlasování č. 2: Pro 8 Proti 0 Zdržel 0 Vyslovení souhlasu výboru s vystoupením hostů v délce 2 minut. Hlasování č. 3: Pro 8 Proti 0 Zdržel 0 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ Předsedkyně Balcarová zahájila projednávání 1. bodu programu 24. schůze a to vládního návrhu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Úvodem omluvila zpravodajku návrhu zákona, poslankyni Karlu Maříkovou, která se v té době zúčastnila pracovní zahraniční cesty. Jejím zastoupením pro projednávání návrhu zákona ve výboru byl pověřen poslanec Jaroslav Holík. Zpravodaj Holík přednesl zpravodajskou zprávu a oznámil, že pozměňovací návrhy poslankyně Jarošové a Šafránkové byly staženy. V rámci úvodního slova se k předkládanému návrhu zákona vyjádřil zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, náměstek ministra Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. s informací, že ministerstvo podporuje pozměňovací návrh poslankyně Fialové a Schillera. Zástupce ministerstva zemědělství, náměstek ministra Ing. Jiří Šír dorazil z důvodu zdržení se na jednání zemědělského výboru s malým zpožděním, nicméně neměl zájem o úvodní slovo. Předsedkyně Balcarová zahájila obecnou rozpravu. Do rozpravy se přihlásil poslanec Schiller, který představil svůj pozměňovací návrh, který předložil společně s poslankyní Fialovou. Tento návrh se týká cirkusů a chovu volně žijících zvířat v nich (viz v materiálu výboru k PN6/C[footnoteRef:1]). [1: Pozměňovací návrh dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=24.] Předsedkyně Balcarová výbor seznámila se svými pozměňovacími návrhy a to prvním, který počítá s ukončením klecového chovu slepic k roku 2025 (viz v materiálu výboru PN1/A1[footnoteRef:2]). Informovala kolegy o konání kulatého stolu k tématu ukončení klecových chovů, kde byla diskutována konkurenceschopnost, sociální dopady a dopady na rozpočet a hospodaření. Přínosem diskuze u kulatého stolu byla přítomnost odborníka z Německa, kde se již k bezklecovému chovu přistoupilo a zkušenosti a analýzy s tím dokládají, že je to možné i v českých podmínkách. [2: Pozměňovací návrh dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=24.] Druhý pozměňovací návrh (viz v materiálech výboru k PN2/A2[footnoteRef:3]) míří na množírny zájmového chovu, primárně množírny psů, kdy je hlavním problémem to, že se o nich často ví, nicméně s tím nelze nic dělat. Tento návrh dává Policii ČR možnost při důvodném podezření ke vstupu do obydlí. [3: Pozměňovací návrh dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=24.] Dalším přihlášeným do rozpravy byl poslanec František Elfmark, který se přihlásil ke svým třem pozměňovacím návrhům. Prvním z nich byl návrh (viz v materiálech výboru k PN10/F1[footnoteRef:4]) týkající se napadení zvířete zvířetem jiného chovatele. Další pozměňovací návrh (viz v materiálech výboru k PN11/F2[footnoteRef:5]) se týká hrazení kastrací, kdy poslanec Elfmark reagoval na komentář ve stanovisku ministerstva zemědělství. Upřesnil, že by se jednalo o hrazení částky obcím „až do“ 100 tisíc Kč a předpokládá, že ne všechny obce by této částky využily. Vyčíslení dopadu této změny by tedy nebylo takové, jaké bylo zmíněno ve stanovisku ministerstva. Třetím pozměňovacím návrhem je návrh společný s poslankyní Pekarovou Adamovou, Maříkovou a poslancem Chvojkou (viz v materiálech výboru k  PN9/E[footnoteRef:6]). Tento návrh členům výboru představila poslankyně Pekarová Adamová a jeho obsahem je rovněž zákaz klecových chovů, avšak až k roku 2027. [4: Pozměňovací návrh dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=24.] [5: Pozměňovací návrh dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=24.] [6: Pozměňovací návrh dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=24.] Nikdo další nebyl do obecné rozpravy přihlášen a tak byla ukončena. Následně byla zahájena rozprava podrobná. V té se jednotliví poslanci přihlašovali ke svým pozměňovacím návrhům a žádali o jejich podporu. K pozměňovacím návrhům poslankyně Krutákové (viz v materiálech výboru k PN3, PN4, PN5/B1, B2, B3[footnoteRef:7]), která byla ze schůze omluvena, se přihlásila předsedkyně Balcarová. Poslanec Holík oznámil stažení návrhů poslankyň Jarošové a Šafránkové (viz v materiálech výboru k PN7, PN8/D1, D2[footnoteRef:8]). [7: Pozměňovací návrhy dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=24.] [8: Pozměňovací návrhy dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=24.] Následně byla ukončena podrobná rozprava a předsedkyně Balcarová požádala zpravodaje Holíka o seznámení se s hlasovací procedurou a provedením hlasováním. Hlasovací procedura byla navržena dle tabulky vypořádání pozměňovacích návrhů MZE, tzn. v pořadí A1, A2, B1, B2, B3, C, E, F1, F2. Hlasování č. 4 o proceduře Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel 0 Navržená procedura byla schválena Hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích (hl. 5-13 viz příloha) · přijaty byly pozměňovací návrhy: A2, C, E. Hlasování č. 14 o celkovém usnesení výboru „výbor pro životní prostředí I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů (…), II. pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny, III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí, IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.“ Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 8 Toto usnesení nebylo přijato, a tak byl vypracován záznam z jednání ve znění: „výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nepřijal usnesení k předloženému vládnímu návrhu zákona. pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny; zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí. Usnesení č. 102 (záznam z jednání) dostupné online na: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169700. 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk č. 556. Předsedkyně Balcarová uvedla 2. bod jednání 24. schůze a to vládní návrh zákona o vodách, sněmovní tisk 556 a následně konstatovala, že vzhledem k tomu, že tento bod byl dle časového harmonogramu na pořadu až od 12:45 hod., nejsou ještě přítomni zástupci Ministerstva zemědělství ČR ani Ministerstva životního prostředí ČR. Poslanec Čižinský navrhl ke zvážení, zda by nebylo vhodné předřadit bod 10. Různé a také 9. bod Zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem. Předsedkyně Balcarová tento návrh uvítala, ale upřesnila, že k devátému bodu bude mluvit pan ředitel Zámyslický, který ještě není přítomen. Nicméně 10. bod Různé je možné předřadit. 3. Různé Předsedkyně Balcarová uvedla původně 10. bod jednání 24. schůze. Na úvod bodu zmínila, že další schůze výboru bude 18. března 2020 a následující patrně 1. dubna 2020. Dále následovala informace o plánované zahraniční cestě na Island. Velvyslanectví zatím žádný termín nepotvrdilo, a tak je nejpravděpodobnějším termínem 11. – 17. květen 2020, nebo náhradní termín 18. – 24. květen 2020. Poté předsedkyně Balcarová informovala o plánovaném výjezdu do Českého Švýcarska v termínu 1. a 2. dubna 2020. Po skončení jednání výboru dne 1. dubna 2020 by byl odjezd do Krásné Lípy, kde by proběhlo večerní jednání se zástupci národního parku. Druhý den by byla návštěva samotného národního parku. Paní tajemnice Ptáčková osloví členy výboru kvůli zjištění zájmu o účast. Předsedkyně Balcarová navrhla, aby stejně jako v minulém roce bylo představení Zpráv o stavu životního prostředí za jednotlivé kraje rozděleno mezi jednotlivé poslankyně a poslance. Po domluvě bylo rozděleno následovně: Jihočeský kraj – poslanec Tureček, Jihomoravský kraj – poslankyně Krutáková, Karlovarský kraj – poslankyně Maříková, Královehradecký kraj – poslanec Chvojka, Liberecký kraj – poslanec Pražák, Moravskoslezský kraj – poslankyně Pěnčíková, Olomoucký kraj – poslankyně Pěnčíková, Pardubický kraj – poslanec Chvojka, Plzeňský kraj – poslankyně Mauritzová, Hlavní město Praha – poslanec Čižinský, Středočeský kraj – poslankyně Balcarová, kraj Vysočina – poslanec Kott a Zlínský kraj – poslanec Holík. Předsedkyně Balcarová informovala, že přišla pozvánka na konferenci Rozvoj České republiky a budoucnost Evropské unie, která se bude konat 27. února 2020 a jejímž organizátorem je Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Pořadatelé si žádají jednoho zástupce výboru, který by vystoupil s projevem. Nikdo z přítomných o účast a vystoupení neprojevil zájem. 4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk č. 556. Předsedkyně Balcarová uvedla, že 2. bod jednání již dříve zahájila a požádala o úvodní slovo zástupce Ministerstva zemědělství ČR Ing. Jiřího Šíra. Zástupce ministerstva Šír představil návrh novely zákona. V souvislosti s obdobím sucha se navrhovanou novelou zavádí nové pojmy sucha a stavu nedostatku vody. Zavádí se povinnost zpracování plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území České republiky a pro území kraje. Stanovuje se obsah těchto plánů a způsob jejich projednání. Stanoví se priority způsobu užití vody pro účely sestavení plánu pro sucho a stanoví se orgány pro zvládání sucha a nedostatku vody, jejich složení a kompetence. Upravuje se také vyhlášení a ukončení stavu nedostatku vody a zavádí se sankce za porušení nově navrhovaných povinností. Další významnější změnou v návrhu vodního zákona je např. zavedení povinnosti měřit množství odebírané povrchové a podzemní vody při povoleném množství alespoň 1 000 m3 za rok nebo 100 m3 za měsíc a předávat výsledky měření správci povodí. Návrh zákona dále obsahuje novelu zákona o působnosti správy státních hmotných rezerv, která upravuje podmínky poskytnutí a použití státních hmotných rezerv pro řešení mimořádných událostí v souvislosti s vyhlášením stavu nedostatku vody. Poskytnuty mohou být zejména cisterny na vodu, technická zařízení k čerpání vody, jakož i zařízení potřebná k dodávce nebo úpravě vody. Součástí návrhu zákona je rovněž novela zákona o krizovém řízení, která souvisí s potřebou jasného rozdělení kompetencí orgánů pro sucho a krizových orgánů v případě, kdy za stavu nedostatku vody dojde k vyhlášení krizového stavu. V návrhu je obsažena také novela zákona o vodovodech a kanalizacích, jejímž cílem je zejména umožnit provozovateli vodovodu reagovat omezením dodávek pitné vody na vyhlášení stavu nedostatku vody podle vodního zákona. Předsedkyně Balcarová poděkovala zástupci ministerstva Šírovi za úvodní slovo a požádala o úvodní slovo zástupkyni Ministerstva pro životní prostředí Ing. Bereniku Peštovou, Ph.D. Zástupkyně ministerstva Peštová sdělila, že se připojuje k předchozímu řečníkovi, který již řekl skoro vše, ale ještě by ráda zmínila dvě oblasti. Zavedení povinnosti vodoprávních úřadů, jako dotčených orgánů, zohlednit ve svých stanoviscích návrhu územně plánovací dokumentace cíle ochrany povrchových a podzemních vod, jejich hospodárného využití a vytvoření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha na zastavěných a zastavitelných územích, § 5a. A dále rozšíření možnosti, nikoliv povinnosti, vodoprávních úřadů z moci úřední upravit platná povolení k nakládání s vodami § 12, odst. 1 a 2. Předsedkyně Balcarová předala slovo zpravodaji návrhu zákona poslanci Turečkovi. Poslanec Tureček uvedl, že jde o doplnění zákona o vodách, o tzv. suchou hlavu. Stejný institut, který je při povodních (povodňové komise), je třeba doplnit do zákona o vodách v případě nedostatku vody. Kvituje, že je zde provázanost se zákonem o krizovém řízení a zřídí se též komise pro sucho. Dále řekl, že tento zákon se bude projednávat na příští schůzi výboru, tj. 18. března 2020 a proto si později ještě vezme slovo a navrhne přerušit obecnou rozpravu. Předsedkyně Balcarová zahájila obecnou rozpravu. První do rozpravy se přihlásil poslanec Holík a vzpomenul melioraci polí v sedmdesátých letech minulého století. Položil dotaz na zástupce ministerstva Šíra, zda se uvažuje o tom, že by se odvodňovací trubky, kterých máme v našich polích mnoho, přerušily. Náměstek Šír uvedl, že v posledních letech probíhaly práce na inventarizaci všech prvků odvodnění jednotlivých struktur. Je diskutována možnost řídit jednotlivé prvky, tzn. buď v době povodní, nebo dostatku vody je využívat tak, jak byly v minulosti zřízeny. V případě stavu sucha, nebo nedostatku vody naopak je nějakým způsobem využít tak, aby voda z nich neodtékala. Tyto diskuze tedy v rámci resortu probíhají. Dalším do rozpravy byl přihlášený poslanec Pražák. Uvedl, že je problém s majiteli pozemků, protože meliorace jsou v zemi a nejsou majetkem zemědělce, je tam proto problém s majetkovým vypořádáním. Náměstek Šír sdělil, že ministerstvo a podřízené organizace mají k dispozici hlavní struktury. Ty, které patří jednotlivým majitelům pozemků, tam je v jejich vlastním zájmu, aby vodní režim daného pozemku byl optimální. A to samé platí i pro pronajaté pozemky. Dále v diskuzi pokračovala předsedkyně Balcarová, která vznesla dotaz na náměstka Šíra. V případě sucha se bude rozhodovat o tom, kdo vodu dostane, a kdo ne. Jsou nastavené přednosti, ale pořadí se dá změnit. Bude se transparentně zveřejňovat, kdo v konkrétním regionu má omezení, a kdo ne? Náměstek Šír řekl, že každý kraj bude mít svůj plán zvládání sucha, nedostatku vody. V rámci zajištění informovanosti dotčených osob pro jednotlivé sektory, režimy hospodaření bude transparentní zveřejňování informací, ideálně s nějakým předstihem. Zmínil např. chovatele zvířat. Dojnice denně spotřebují velké množství vody, a kdyby vodu nedostaly, tak se dostaneme do roviny porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání. Předsedkyně Balcarová vznesla druhý dotaz, který se týkal problému ochrany vodních zdrojů v souvislosti s definicí vodních pásem. Může být toto postihnuto v této novele? Náměstek Šír uvedl, že nastavení vodních pásem není jednoduchá záležitost z hlediska vymezení skutečného dopadu toho pásma na vodní zdroj a samozřejmě režimu hospodaření v tom pásmu jak z hlediska orné půdy, tak z hlediska travních porostů. Není to jednoduchá otázka a diskuze probíhají. Další se do rozpravy přihlásil poslanec Kott. Doplnil informaci ke tříletému pilotnímu projektu na Želivce, kde se pozitivně podporují zemědělci, kteří snížili objem chemických látek (hnojiv, ochranných prostředků). Po vyhodnocení by se měl tento projekt dále rozšířit na ostatní vodní zdroje podzemní i nadzemní. Tímto byl počet přihlášek do obecné rozpravy vyčerpán a zpravodaj přednesl návrh usnesení v následujícím znění: Po odůvodnění náměstka ministra zemědělství Ing. Jiřího Šíra a náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Ing. Karla Turečka a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. přerušuje v obecné rozpravě projednávání sněmovního tisku 556, II. stanoví harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: · pozměňovací návrhy předat na sekretariát výboru pro životní prostředí do pondělí 9. března 2020 do 12:00 hod. · tabulkový materiál se zapracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR zpět na výbor pro životní prostředí do pátku 13. března 2020 do 12:00 hod. · projednání na schůzi výboru pro životní prostředí ve středu 18. března 2020 Hlasování č. 15: Pro 14 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení č. 103 dostupné online na: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169654 Předsedkyně ukončila bod. 5. Vládní návrh zákona o odpadech /ST 676/ Předsedkyně Balcarová zahájila projednávání 3. bodu. Jednalo se o vládní návrh zákona o odpadech, sněmovní tisk 676. Přivítala náměstkyni Ing. Bereniku Peštovou, Ph.D. a předala jí slovo jakožto zástupkyni Ministerstva životního prostředí, které je předkladatelem návrhu zákona. Náměstkyně Peštová při představování návrhu uvedla, že tento návrh transponuje některé předpisy Evropské unie a má za cíl vytvořit legislativní podmínky pro podporu recyklace odpadů a pro odklon odpadů ze skládek. Informovala, že tento zákon stanovuje závazné cíle pro recyklaci, omezení skládkování a třídění komunálního odpadu. Zákon také upravuje ekonomické nástroje odpadového hospodářství (poplatky za ukládání odpadů na skládky) a stanovuje rok 2030 jako rok, od kterého bude zakázáno skládkovat využitelné a recyklovatelné odpady. Dále uvedla, že návrh zákona stanovuje průběžné zvyšování poplatku za skládkování využitelného odpadu, který roku 2029 dosáhne hodnoty 1850 korun za tunu odpadu. Zbytkové odpady budou zpoplatněny jako doposud (500 korun za tunu odpadu). Zákon také zavádí třídící slevu pro obce, které budou dosahovat stanovených úrovní třídění komunálního odpadu. Návrh zákona dále řeší problematiku černých skládek. Nakonec náměstkyně Peštová sdělila, že tomuto návrhu zákona vyjádřili podporu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz měst a obcí ČR. Pokračoval poslanec Schiller se zpravodajskou zprávou. Zrekapituloval informace poskytnuté zástupkyní ministerstva a navrhl přerušení projednávání návrhu zákona pro pozměňovací návrhy. Předsedkyně Balcarová zahájila obecnou rozpravu a předala slovo panu poslanci Elfmarkovi. Ten uvedl, že poplatky a třídící sleva nejsou, dle jeho názoru, nastaveny úplně ideálně. Dále poznamenal, že by preferoval ukončení skládkování využitelného odpadu v roce 2024, vzhledem k tomu, že tato změna byla avizována již před deseti lety. Řekl také, že nesouhlasí s názorem, že by tento zákon zvýhodňoval spalovny, ale že v zákoně chybí funkční nástroje na podporu recyklace. Oznámil úmysl podat větší množství pozměňovacích návrhů. Nakonec se dotázal náměstkyně Peštové, kdy budou k dispozici prováděcí předpisy. Náměstkyně Peštová v reakci uvedla, že nebyly včas prosazeny ekonomické nástroje, které by umožnily konec skládkování využitelného odpadu v termínu 2024, a poskytla informaci o tom, že prováděcí předpisy budou k dispozici po druhém čtení návrhu zákona. Jako další promluvila poslankyně Pekarová Adamová. Položila otázku, jaký termín konce skládkování využitelného odpadu by byl ideální podle Ministerstva životního prostředí a proč nebyly potřebné ekonomické nástroje uzákoněny tak, aby byl dodržen původní termín v roce 2024. Náměstkyně Peštová odpověděla paní poslankyni Pekarové Adamové, že na vině je nedostatečná politická vůle. S poznámkou následoval poslanec Holík. Uvedl, že neexistuje dostatečný motivující program pro občany, respektive obce, který by vyzýval k podpoře třídění směsného odpadu. Upozornil také na nemodernost a neefektivitu třídíren odpadu. Poslanec a zpravodaj návrhu zákona Schiller doplnil, že zákon by měl řešit recyklaci jako takovou, ale bohužel řeší pouze třídění, což vede k tomu, že nevíme jak nakládat s vytříděným materiálem. Dále uvedl, že některé obce platí poplatky za odpad za své občany a ti pak nejsou motivováni k třídění. Náměstkyně Peštová potvrdila, že se chce ministerstvo zaměřit na zefektivnění třídíren odpadu. K tématu recyklace uvedla, že žádná z členských zemí nepoužívá k podpoře recyklace daňové zvýhodnění pro výrobce, kteří používají recykláty. Poté se o slovo přihlásil poslanec Zahradník, aby informoval o tom, že klub ODS podpořil projednávaný zákon v prvním čtení. Poslankyně Pekarová Adamová vyjádřila lítost nad tím, že se jednání výboru pro životní prostředí neúčastní ministr Brabec. Dále upozornila na to, že kdyby občané věděli, jakým způsobem se nakládá s vytříděným odpadem, ztratili by motivaci k třídění. V reakci na předchozí komentář poslance Schillera uvedl poslanec Elfmark několik možných opatření, které by mohly vést k podpoře recyklace. Dále porovnal výši poplatků za odpad v České republice a v okolních zemích a vyjádřil souhlas s tím, že nízké poplatky za odpad snižují motivaci k třídění. Ke slovu se přihlásila náměstkyně Peštová, aby shrnula předešlé změny v zákoně o odpadech, současnou úroveň recyklace v České republice a výhledovou úroveň poměrů recyklace, skládkování a spalování odpadu na rok 2030. Na závěr uvedla, že nový zákon je zaměřen na podporu recyklace, nikoli spalování odpadu. Předsedkyně Balcarová položila otázku, zdali bude ministerstvo zahrnovat energetické využití odpadu mezi druhy recyklace. Dále se zeptala, zdali bude ministerstvo souhlasit se stavbou nových spaloven a pokud ano, jestli nebude v budoucnu konflikt mezi politikou zvyšování poměru recyklovaného odpadu a potřebou dostatku materiálu pro spalovny. Náměstkyně Peštová odpověděla, že energetické využití odpadu není ministerstvem považováno za recyklaci. K tématu spaloven uvedla, že v současnosti není dostatek financí na stavbu více než jednoho nebo dvou nových zařízení. Předsedkyně Balcarová pokračovala otázkou na poplatky za ukládání odpadu na skládky. Náměstkyně Peštová uvedla, že tento problém je v novém zákoně již ošetřen, Státní fond životního prostředí také nově získává legislativní možnosti kontroly a vymáhání poplatků za skládkování. Předsedkyně Balcarová poté předala slovo poslanci Schillerovi. Ten upozornil na význam spaloven při postupném odklonu od výroby elektřiny spalováním uhlí. Souhlas s tímto prohlášením následně vyjádřil také poslanec Zahradník. Poslanec Schiller si poté opět vzal slovo, aby načetl usnesení: Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Jana Schillera a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. přerušuje v obecné rozpravě projednávání sněmovního tisku 676; II. stanoví harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: · pozměňovací návrhy předat na sekretariát výboru pro životní prostředí do pondělí 23. března 2020 do 12:00 hod. · tabulkový materiál se zapracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo životního prostředí ČR zpět na výbor pro životní prostředí do pátku 27. března 2020 do 12:00 hod. · projednání na schůzi výboru pro životní prostředí ve středu 1. dubna 2020. Hlasování č. 16: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení č. 104: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169655 Předsedkyně Balcarová poděkovala zástupkyni ministerstva náměstkyni Peštové a bod ukončila. 6. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 677/ Předsedkyně Balcarová zahájila projednávání 4. bodu, kterým byl vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností, tisk 677. Uvedla, že zpravodajkou návrhu zákona je Ing. Jana Krutáková, ale vzhledem k tomu, že se nemůže tohoto výboru účastnit, zastoupí ji pan poslanec Elfmark. Přivítala náměstkyni Ing. Bereniku Peštovou, Ph.D. a předala jí slovo jakožto zástupkyni Ministerstva životního prostředí, které je předkladatelem návrhu zákona. Náměstkyně Peštová informovala o tom, že návrh zákona ministerstvo zpracovalo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Uvedla, že tato novela komplexně upravuje nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními, bateriemi a akumulátory, pneumatikami a vozidly od jejich výroby až po jejich zpracování jako odpadu. Návrh zákona také transponuje některé evropské předpisy. Tento zákon plně nahradí část zákona č. 185/2001 Sb. upravující uvedenou problematiku. Náměstkyně Peštová dále informovala, že k vyčlenění problematiky do samostatného zákona dochází za účelem zjednodušení environmentální legislativy a také popsala změny úpravy této problematiky oproti původní legislativě. Poté uvedla, že tomuto zákonu vyjádřili podporu zástupci průmyslu a samosprávy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz měst a obcí ČR. Předsedkyně Balcarová poděkovala náměstkyni Peštové a vyzvala poslance Elfmarka aby přednesl zpravodajskou zprávu poslankyně Krutákové. Poslanec Elfmark v rámci zpravodajské zprávy zrekapituloval informace poskytnuté zástupkyní ministerstva. Podal také informaci o tom, že projednávaný zákon bude, jako zvláštní právní norma, uplatňován přednostně před zákonem o odpadech. Předsedkyně Balcarová zahájila obecnou rozpravu a předala slovo panu poslanci Holíkovi. Poslanec Holík se dotázal z jakého důvodu nemůže být výrobce zároveň zpracovatelem následného odpadu. Náměstkyně Peštová odpověděla, že tato legislativa se týká kolektivních systémů. Následně si slovo vzal poslanec Elfmark, aby načetl návrh usnesení: Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Ing. Jany Krutákové, přednesené v zastoupení posl. Františkem Elfmarkem, a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. přerušuje v obecné rozpravě projednávání sněmovního tisku 677; II. stanoví harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: · pozměňovací návrhy předat na sekretariát výboru pro životní prostředí do pondělí 23. března 2020 do 12:00 hod. · tabulkový materiál se zapracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo životního prostředí ČR zpět na výbor pro životní prostředí do pátku 27. března 2020 do 12:00 hod. · projednání na schůzi výboru pro životní prostředí ve středu 1. dubna 2020. Hlasování č. 17: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 105: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169661 Předsedkyně Balcarová bod ukončila. 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 678/ Předsedkyně Balcarová zahájila projednávání 5. bodu, kterým byl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, sněmovní tisk 678. Poté požádala zástupkyni Ministerstva životního prostředí Ing. Bereniku Peštovou, Ph.D. o úvodní slovo. Náměstkyně Peštová informovala, že navrhovaný zákon je změnovým zákonem, který mění úpravu poplatků za komunální odpad. Novela sjednocuje poplatky za komunální odpad do zákona o místních poplatcích. Umožnuje obcím volbu mezi poplatkem paušálního charakteru a poplatkem odvozeným od skutečného množství vyprodukovaného odpadu. Zákon také obsahuje změny dalších osmi zákonu menšího rozsahu. Nakonec náměstkyně Peštová sdělila, že tomuto návrhu zákona vyjádřili podporu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz měst a obcí ČR. Předsedkyně Balcarová poté dala slovo poslankyni Pěnčíkové, aby přednesla zpravodajskou zprávu. Poslankyně Pěnčíková popsala prozatímní legislativní cestu zákonu a zopakovala některé informace poskytnuté zástupkyní ministerstva. Předsedkyně Balcarová otevřela obecnou rozpravu, do diskuze se nikdo nepřihlásil. Následně předsedkyně Balcarová požádala poslankyni Pěnčíkovou, aby načetla usnesení: Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Ing. Marie Pěnčíkové a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. přerušuje v obecné rozpravě projednávání sněmovního tisku 678; II. stanoví harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: · pozměňovací návrhy předat na sekretariát výboru pro životní prostředí do pondělí 23. března 2020 do 12:00 hod. · tabulkový materiál se zapracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo životního prostředí ČR zpět na výbor pro životní prostředí do pátku 27. března 2020 do 12:00 hod. · projednání na schůzi výboru pro životní prostředí ve středu 1. dubna 2020. Hlasování č. 18: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení č. 106: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169663 Předsedkyně Balcarová bod ukončila. 8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ Předsedkyně Balcarová zahájila projednávání 6. bodu, kterým byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 679. Následně předala slovo náměstkyni Ing. Berenice Peštové, Ph.D. aby jako zástupkyně Ministerstva životního prostředí zákon uvedla. Náměstkyně Peštová informovala, že cílem návrhu zákona je transpozice dvou směrnic Evropské unie z balíčku oběhového hospodářství. Jedná se o úpravu podmínek plnění povinností zpětného odběru obalů nebo odpadu z obalů, stanovení povinnosti ekomodulace pro autorizované obalové společnosti, rozšíření povinných auditů pro autorizované obalové společnosti a další změny týkající se spolupráce autorizovaných obalových společností a státu, případně obcí. Nakonec náměstkyně Peštová sdělila, že tomuto návrhu zákona vyjádřili podporu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz měst a obcí ČR. Jako další přednesl zpravodajskou zprávu poslanec Elfmark. Ve své zprávě v krátkosti zrekapituloval informace poskytnuté zástupkyní ministerstva. Předsedkyně Balcarová poděkovala poslanci Elfmarkovi a zahájila obecnou rozpravu. První se přihlásil o slovo europoslanec JUDr. Stanislav Polčák, který se účastnil schůze výboru jako host. Uvedl, že by se chtěl, jako předseda Sdružení místních samospráv ČR, vyjádřit ke čtveřici projednávaných zákonů. Zdůraznil, že si cení práce Ministerstva životního prostředí. Přesto má sdružení v úmyslu podat pozměňovací návrhy. Europoslanec vyjádřil výhrady k tomu, že chybí RIA analýza dopadů zákonů a vyhlášky k projednávaným zákonům. Dále uvedl, že je potřeba podpořit recyklaci razantnějšími opatřeními a třídící slevu je třeba pojmout přívětivěji k menším obcím, které na ni v současnosti těžko dosahují. V reakci na dotaz poslance Holíka, který se týkal výrobků s ukončenou životností, uvedl, že dle názoru sdružení v zákoně naopak chybí zákaz propojení kolektivních systémů a rolí zpracovatelů odpadu. Nakonec uvedl, že inspiraci pro opatření podporující recyklaci by hledal například na Slovensku. Na europoslance Polčáka zareagovala náměstkyně Peštová. Sdělila, že dle jejího názoru je slovenské řešení zpátečnické a malé obce mají v současnosti dostatečnou možnost dosáhnout na třídící slevu. Jako další si vzala slovo předsedkyně Balcarová, aby vyjádřila zklamání nad tím, že ministerstvo nepodpořilo zpětný výběr PET lahví. Na to navázal poslanec Elfmark a dotázal se náměstkyně Peštové, jak dosáhne ČR do roku 2029 míry vytřídění až 90%, pokud nezavede zálohování PET lahví. Položil také dotaz na implementaci subsměrnice na omezení jednorázových plastů. Náměstkyně Peštová v odpovědi uvedla, že míra zpětného odběru nápojových lahví v roce 2029 se netýká pouze PET lahví. Informovala, že Ministerstvo životního prostředí není proti zálohování jako takovému, nesouhlasí pouze s povinností zálohování nápojových lahví, protože v tom případě je stát povinen platit investice nápojářů. Současný tlak na povinné zálohování považuje za boj o recyklát. Na závěr uvedla, že v současné době se recykluje 80% PET lahví. Předsedkyně Balcarová v návaznosti řekla, že dle jejího názoru by stát měl investovat do některých technologií a vytvořit jednotný systém zpětného odběru lahví. Náměstkyně Peštová podotkla, že obecní síť zpětného odběru existuje. Jako další předala předsedkyně Balcarová slovo poslankyni Pekarové Adamové. Ta uvedla, že existují různé statistiky míry třídění PET lahví, které se výrazně liší ve výsledcích. Náměstkyně Peštová odpověděla poslankyni Pekarové Adamové, že statistiky ČSU se netýkají recyklace obalů. Poté se vrátila k druhé otázce poslance Elfmarka. Uvedla, že ministerstvo v současnosti připravuje paragrafové znění, které by mělo v červnu dorazit do mezirezortního připomínkového řízení, v říjnu na legislativní radu vlády a do konce roku do Poslanecké sněmovny. Předsedkyně Balcarová požádala zpravodaje Elfmarka o přednesení unesení: Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Bc. Františka Elfmarka, DiS. a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. přerušuje v obecné rozpravě projednávání sněmovního tisku 679; II. stanoví harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: · pozměňovací návrhy předat na sekretariát výboru pro životní prostředí do pondělí 23. března 2020 do 12:00 hod. · tabulkový materiál se zapracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo životního prostředí ČR zpět na výbor pro životní prostředí do pátku 27. března 2020 do 12:00 hod. · projednání na schůzi výboru pro životní prostředí ve středu 1. dubna 2020. Hlasování č. 19: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 107: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169656 Předsedkyně Balcarová poděkovala zástupkyni Ministerstva životního prostředí a bod ukončila. 9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk č. 531. Předsedkyně Balcarová uvedla 7. bod jednání 24. schůze a to vládní návrh zákona o ochraně a využití nerostného bohatství, sněmoví tisk 531 a přivítala předsedu Českého báňského úřadu Ing. Martina Štemberku, Ph.D. a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. et Ing. Reného Nedělu. Dále požádala o úvodní slovo zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. et Ing. Reného Nedělu. Náměstek Neděla představil důvody novely zákona. Důvodem navrhovaných změn je mimo jiné eliminace výdajů ze státního rozpočtu na zahlazování následků hornické činnosti, zlepšení dostupnosti informací o dobývacích prostorech a chráněných ložiskových územích a odstranění nerovného postavení státu jako vlastníka nerostného bohatství ČR, které je nyní limitováno 5letou fixací na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů, a v neposlední řadě také zajistit naplnění cílů programového prohlášení vlády. Následně předal slovo předsedovi Českého báňského úřadu Ing. Štemberkovi. Předseda Štemberka uvedl, že navrhované změny je možné rozdělit do čtyř základních skupin. První skupinou je posílení významu surovinové politiky. Zákony jasně nedefinují co surovinová politika vlastně je, ani nestanovují žádná pravidla pro jejich tvorbu. Vláda se rozhodla, že napříště už by se za surovinovou politiku státu měl považovat jednoznačně pouze strategický dokument surovinová politika. Ten by se pak měl alespoň jednou za pět let vyhodnocovat a alespoň jednou za dvacet let aktualizovat. Novela nerozšiřuje ani uplatnění surovinové politiky, ani její věcný obsah a rozsah. Druhá skupina je oblast vedení evidencí o chráněných ložiskových území a dobývacích prostorech. Jak chráněná ložisková území, tak dobývací prostory mění určitým způsobem poměry na pozemcích, na nichž jsou stanoveny. Proto informace o nich mohou být užitečné pro vlastníky nemovitostí, či zájemce o koupi nemovitostí. Aby zmíněné informace byly pro občany snadno a rychle dostupné, zákon stanovuje povinnost příslušným úřadům vést údaje o zmíněných institutech horního práva v katastru nemovitostí a umožňuje předávání informací o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech přímo z informačních systémů Ministerstva životního prostředí ČR a Státní báňské správy do katastru nemovitostí. Třetí oblastí jsou úhrady za vydobytý nerost. Maximální výše sazby z vydobytého nerostu, kterou může vláda stanovit, je zákonem omezena na 10 % tržní ceny nerostu. V zákoně je navrženo nahrazení maximální hranice, která se neodvíjí od tržní ceny nerostu, maximální hranicí, která se odvíjí od tzv. referenční ceny. Tržní cena byla nahrazena referenční cenou, kterou ministerstvo vypočte jako vážený průměr z ročních průměrných tržních cen konkrétního nerostu u všech jeho těžařů. Cílem je předcházet situacím, kdy by těžař zaplatil vyšší úhradu z vydobytého nerostu, než jakou připouští zákon. Aby mohlo ministerstvo referenční ceny v případě potřeby stanovit, je nezbytné, aby disponovalo potřebnými informacemi, a to je důvod, proč se mění rozsah údajů báňsko-technické evidence, které ministerstvo vyžaduje v návrhu novely od těžebních společností. Druhým problémem jsou situace, kdy poté, co vláda stanovila sazbu úhrad, naopak cena nerostu prudce vzroste. Vláda však neměla možnost na tuto situaci ihned reagovat, protože zákon neumožňuje měnit sazbu směrem nahoru dříve, než pět let od jejího posledního stanovení. Toto zákonné omezení, pro něž se vžilo označení pětileté moratorium, novela navrhuje zrušit, aby vláda měla příště možnost operativně reagovat na příznivý vývoj na trhu s nerostnými surovinami. Poslední oblastí jsou rezervy na zahlazování následků hornické činnosti. Horní zákon zavazuje těžaře k vypořádání důlních škod na vrub svých nákladů a tvoření za tím účelem finanční rezervy, provedení sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou na vrub svých nákladů a tvoření za tím účelem finanční rezervy. A provedení technické likvidace důlních děl, tedy jam, štol, chodeb a nepotřebných staveb souvisejících s dobýváním, např. těžní věže a čerpací stanice rovněž na vrub svých nákladů. První zásadní změna, kterou novela v této oblasti navrhuje je zavedení povinnosti těžaře začít tvořit rezervu i na technickou likvidaci jako součást rezervy na sanace a rekultivace. Druhou zásadní změnou je povinnost, aby těžební společnosti prostředky rezerv na sanace a rekultivace, které vytvořily v minulosti, vložily na vázané účty v bance, pokud tak již neučinily. Splnění této povinnosti zákon vyžaduje do roku 2022 u společností těžících uhlí, ropu a zemní plyn a do roku 2025 u ostatních těžebních společností. Předsedkyně Balcarová poděkovala za úvodní slovo a požádala zpravodaje návrhu zákona poslance Pustějovského o zpravodajskou zprávu. Poslanec Pustějovský se zaměřil na sumarizaci již řečeného. Vyjmenoval výbory, kterým bylo přikázáno projednání zákona jako garančnímu a dalším. Uvedl, že předložený návrh ruší pětileté moratorium na zvyšování sazeb úhrady z vydobytých nerostů a zpřesňuje navázání sazby úhrady z vydobytých nerostů na množství užitkové složky v koncovém produktu těžby a úpravy. V souvislosti s tím upravuje rozsah báňsko-technické evidence. Dále rezervy na sanace a rekultivace na vypořádání důlních škod budou organizace nově muset vést výhradně na zvláštním vázaném účtu. Vznikla nově povinnost k tvorbě rezerv na technickou likvidaci dolů a lomů, o kterou byla rozšířena sanace pozemků dotčených těžbou. Nově bude informace o chráněných ložiskových územích zveřejňována v rámci katastru nemovitostí. Předsedkyně Balcarová zahájila obecnou rozpravu. První do rozpravy se přihlásil poslanec Holík a položil dotaz, zda existuje i nějaká dolní sazba u úhrady za vydobytý nerost. Předseda Štemberka reagoval tím, že žádná dolní sazba není stanovena, je stanovena pouze sazba. Do rozpravy se následně přihlásil poslanec Zahradník a přednesl důvody svého nesouhlasu se zrušením pětiletého moratoria a změnou tarifů. Zdůraznil, že nebude tuto změnu podporovat. V rozpravě pokračovala poslankyně Pěnčíková, která vznesla dotaz, proč nebylo zpracováno hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA. Předseda Štemberka uvedl, že jsou dva důvody, proč RIA nebyla zpracována. Hlavní je ten, že vláda nepožadovala zpracování RIA u tohoto zákona. Změna zákona v oblasti surovinové politiky a v zaznamenávání institutů horního práva do katastru nemovitostí nebudou mít žádný dopad. U úhrad z vydobytých nerostů se nemění výše sazby. Vláda chce mít pouze možnost měnit sazby dříve než pět let od posledního stanovení sazby směrem nahoru při prudkém nárůstu ceny na trhu u některého nerostu. S tím též souvisí zachování prvního pětiletého moratoria a vláda bude mít možnost po pěti letech v roce 2022 úhrady zvednout. Je tedy téměř nemožné zjistit dopady, když vláda i bez novely stejně může v roce 2022 zvedat sazby. Poslední oblastí jsou rezervy na sanace a rekultivace. Zde se mění jen časový průběh tvorby této rezervy. Nezvedají se náklady těžebních společností na zahlazení následků těžby, ale mění se časový rozvrh toho, jak mají prostředky vložit na vázané účty. Aby mohly být zhodnoceny dopady novely, musely by těžební společnosti dodat informace (zvažované investice, podnikatelský záměr atd.) a to nejsou ochotny poskytnout. Poslanec Zahradník navázal na rozpravu prohlášením, že ho dopady na těžaře netíží, ale tíží ho dopad na zaměstnanost v těch těžebních oblastech, kde je těžba významným prvkem zaměstnanosti, a pak dopad na ceny energií v teplárenském sektoru. Zde by viděl potřebu analýzy dopadu, nejlépe RIA udělat. Následně položil otázku, kolik se vybralo za vytěžené lithium. Náměstek Neděla měl pouze dvě poznámky. Souhlasil s tím, že systémy zásobování tepelnou energií dává smysl zachovat, pokud jsou efektivní, protože mají lepší dopady na životní prostředí. Následně upřesnil nedorozumění. Z celkového objemu těžených nerostů pouze 30 % jsou nerosty energetického využití. A zákon neříká, že se bude něco zdražovat, že se budou zvedat poplatky. Čili nedojde k dopadu, který by měl být výrazný třeba na ceny tepelné energie. Předseda Štemberka odpověděl na otázku k lithiu. Za vytěžené lithium se vybrala nula. Do rozpravy se opět přihlásila poslankyně Pěnčíková a upřesnila, že jí jde stejně jako poslanci Zahradníkovi o dopady na zaměstnanost, ceny energií atd. RIA tedy považuje za nutnou a domluví se se zpravodajem, zda by nenačetl další usnesení, že výbor pro životní prostředí požaduje zpracování RIA. Náměstek Neděla reagoval, že zákon v tuto chvíli nemění žádnou metodiku. Novela říká, že peníze, které máte mít virtuální, nebo máte mít uloženy, budou uloženy na fyzických účtech. Neříká ale, že by došlo ke zvýšení zátěže na jednotlivé sektory. Poslankyně Pěnčíková řekla, že první odpověď zněla, že tímto návrhem se úhrady nezvyšují, ale vláda chce mít možnost je měnit. A ona si myslí, že měli mít propočet, kdyby se vláda rozhodla je měnit. Náměstek Neděla odpověděl, že pokud vláda řekne číslo, o kolik se zvedá poplatek, tak pak se dá spočítat, jaké jsou dopady. Nyní zákon nemění metodiku, neříká, že se zvedají poplatky a tak není z čeho RIA vypočítat. Předseda Štemberka zopakoval, že když zákon neprojde, tak vláda bude moci zvednout úhrady v roce 2022. Když projde, tak bude moci zvednout úhrady v roce 2022. Není možné rozlišit, kdy to bylo motivováno změnou zákona, a kdy ne. RIA se nedá spočítat. Musela by se spočítat až na další roky. Předsedkyně Balcarová požádala o vyjádření poslance Luzara, který je zpravodajem garančního výboru. Poslanec Luzar byl toho názoru, že vláda má představy, že začne cenu zvyšovat, proto ty změny dělá. Ministerstvo financí jistě má ve výhledu, kolik do příštího rozpočtu za tyto suroviny je schopno dostat. Měly by se zpracovat dva, tři scénáře, jak navýšení či snížení ceny ovlivní průmysl. Aby vláda věděla, jestli má zvednou o půl procenta, procento, nebo třeba na 10 %. Náměstek Neděla se pokusil ještě jednou vysvětlit situaci. Kdyby zákon taxativně říkal, že se zvedá nějaká hranice, že se zvedá o 20 % pro konkrétní nerosty, pak je možné zpracovat RIA a kvantifikovat jednotlivé dopady. Zákon toto neříká. Poslanci je ale požadováno, aby se udělala RIA na něco, co vláda do budoucna teoreticky udělá – zvedne poplatky. Dále se diskutovala otázka možnosti využití finančních prostředků z tzv. Just Transition Fund, kde se předpokládá, že by ČR mohla mít kolem 581 mil. euro na uhelné regiony. Tyto prostředky mohou sloužit na snížení případných dopadů do cen. Poslanec Luzar se dotázal, zda zmíněných 581 mil. euro je nad to, co už vláda slíbila. Náměstek Neděla si nebyl jist, o jakých miliardách od vlády se hovoří. Na ČR připadá z tohoto fondu 581 mil. euro, což je zhruba 14 mld. korun, které by měly být v budoucnu rozděleny mezi Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo obchodu a průmyslu. Ministerstva budou následně tyto prostředky na žádost poskytovat dotčeným regionům. Toto je nad rámec prostředků, které jsou v rámci koheze. Následně se do rozpravy přihlásil poslanec Schiller s dotazem, zda existuje studie, pokud se vláda v roce 2022 se rozhodne zvednout třeba o 5 %, o 10 %, jaký by to mělo dopad. Jak rychle je ministerstvo schopno reagovat na požadavky vlády, pokud ona přijde s tím, že to chce zvednout o 10 %? Je ministerstvo schopno odpovědět třeba do měsíce, jaký to bude mít dopad? Náměstek Neděla uvedl, že se může stát, že cena nějaké suroviny se na trhu významně zvedne, pak bude logické, že stát na to bude chtít reagovat. V této chvíli nelze předjímat, zda u některé suroviny dojde ke zvýšení cen. Sdělil, že vlastní zpracování RIA je víc jak na půl roku. Reakce není okamžitá. Poslankyně Fialová přednesla otázku, zda když se zruší doba určitá, už mají nějaké reakce od těžařských firem, že by zavíraly svoje podniky díky této nejistotě. Předseda Štemberka odpověděl, že nemají. Mají tvrzení, že se to může stát, ale nemají žádné konkrétní údaje, že se to stane. Poslanec Schiller vyjádřil obavy o to, že se má rozhodovat o změně, i když v současné době nejsou k dispozici informace o dopadech zrušení pětiletého období. Náměstek Štemberka zopakoval, že první pětileté moratorium se neruší. Vláda bude mít stejně v roce 2022 možnost zvednout úhrady, když bude chtít. Dopad tedy bude stejný, když zákon bude a nebude. RIA se vztahuje k tomu, jaký dopad bude mít tento zákon. Tento zákon nebude dopad v této oblasti žádný. Tudíž zpracovat RIA pro tento zákon je nelogické. Předsedkyně Balcarová navrhla, aby při projednávání tohoto zákona po přerušení byli pozváni zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, příp. jiného ministerstva, aby bylo možné se bavit konkrétně o dotčených regionech. Následovala závěrečná diskuse poslance Schillera, náměstka Neděly, předsedy Štemberka a ředitele odboru hornictví Ing. Zbyška Sochora, Ph.D. o potřebě zpracování hodnocení dopadů změn. Poté poslankyně Pěnčíková navrhla uspořádání kulatého stolu nebo semináře nad tímto zákonem. Předsedkyně Balcarová poděkovala za tento návrh a ujistila, že bude určitě nalezen vhodný termín před konáním další schůze výboru. Posledním řečníkem byl náměstek Neděla, který vyjádřil názor, zda by seminář neměl být k něčemu jinému. Nikoliv k tomu zákonu. Zpravodaj Pustějovský v závěrečném slovu přednesl, že stejný nápad na svolání semináře byl i na hospodářském výboru a zcela jistě bude společný seminář po dohodě uspořádán. Tímto byl počet přihlášek do obecné rozpravy vyčerpán a zpravodaj přednesl návrh usnesení v následujícím znění: Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. et. Ing. Reného Neděly a vystoupení předsedy Českého báňského úřadu Ing. Martina Štemberky, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Ing. Pavla Pustějovského a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. přerušuje v obecné rozpravě projednávání sněmovního tisku 531, II. stanoví harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: · pozměňovací návrhy předat na sekretariát výboru pro životní prostředí do pondělí 9. března 2020 do 12:00 hod. · tabulkový materiál se zapracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpět na výbor pro životní prostředí do pátku 13. března 2020 do 12:00 hod. · projednání na schůzi výboru pro životní prostředí ve středu 18. března 2020 Hlasování č. 20: Pro 9 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení č. 108: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169658 Předsedkyně ukončila bod. 10. Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2018 – sněmovní tisk č. 698 Předsedkyně Balcarová uvedla 8. bod jednání 24. schůze a to zprávu o životním prostředí ČR za rok 2018, sněmovní tisk č. 698 a požádala o úvodní slovo zástupce CENIA pana ředitele Mgr. Miroslava Havránka. Ředitel CENIA Havránek uvedl, že přednese hlavní zjištění zprávy. Rok 2018 byl druhý nejteplejší a nejsušší rok od roku 1960. Situace s půdním suchem byla závažná. Průtoky v tocích dosáhly dosavadních minim. V řadě studní klesla voda na historická minima. U emise skleníkových plynů není žádný významný pohyb. Stále platí, že tři čtvrtiny celkových skleníkových plynů pochází ze spalování fosilních paliv. Celkové emise na osobu jsou v ČR výrazně nadprůměrné v porovnání s průměrem v EU. V roce 2018 byla třetina obyvatel vystavena nadlimitním koncentracím benzo(a)pyrenu. To samé platí pro 12 % území ČR. Toto číslo se daří v čase snižovat. Koncentrace suspendovaných částic se též daří částečně snižovat. Neustále klesají ztráty ve vodovodní síti. 15 % vyrobené vody se v trubkách ztratí. Daří se připojovat obyvatelstvo na vodovod a kanalizaci. Meziročně se zhoršila jakost koupacích vod, což opět souvisí se suchem. Od roku 2000 klesla rozloha zemědělské půdy téměř o 2 procenta. Mezi lety 2012 až 2018 došlo k úbytku cca 27 hektarů lesa. V ČR je nějakou formou chráněno 22 % území. Zvláště chráněná území jsou na 16 % území. Celková rozloha Natury 2000 je 14 % území ČR. Index ptáků zemědělské krajiny – diverzita ptačích druhů a početnost populací klesá. Vývoj biodiverzity v našem zemědělství má setrvale negativní trend. Kůrovcová kalamita byla v roce 2018 v plném proudu. Bylo vytěženo 25 mil. kubíků dřeva. Zároveň se nedaří dosahovat podíl listnatých stromů, i když trend je setrvale rostoucí. Obnova lesa nejde rychle. Roste stav spárkaté zvěře, i černé zvěře. Klesla spotřeba hospodářských hnojiv. Naopak vzrostla hnojiva vápenná. Podíl ekologicky obhospodařované půdy mírně narůstá, ale stále se nedaří dosáhnout 15% podílu stanoveného Akčním plánem ČR. Vodní erozí je ohroženo téměř 60 % zemědělské plochy. Větrnou erozí cca 18 % zemědělské plochy. V současné době je prováděna národní inventarizace kontaminovaných míst. V roce 2018 byly ukončeny sanace 26 lokalit starých ekologických zátěží. Třetina veškerých tržeb zpracovatelského průmyslu byla zajištěna výrobou motorových vozidel. Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny je stabilní, mírně rostou obnovitelné zdroje elektřiny. Spotřeba energie v dopravě roste, tento trend je setrvalý. Dvě třetiny vozidel jsou na benzín a třetina na naftu. V roce 2018 se vyprodukovalo 5 782 tis. tun komunálního odpadu. 46 % z odpadu skončilo na skládkách. Velká část z celkové produkce odpadu je tvořena demoličním odpadem a je materiálově opět využita. Investice do ochrany životního prostředí - investice podniků činily téměř 20 mld. Kč, investice veřejné správy pak 11 mld. Kč. Většina peněz končí na nakládání s odpadními vodami a na ochraně klimatu. Do úvodního slova se zapojila RNDr. Tereza Kochová, Ph.D. z CENIA, která mimo jiné uvedla, že lesy v národních parcích se potýkají s kůrovcovou kalamitou. Předsedkyně Balcarová dala slovo zpravodaji poslanci Zahradníkovi, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Poslanec Zahradník nejprve upozornil na rozdílné pojmenování této zprávy v zákoně č. 123/1998 Sb. Poté pokračoval v hodnocení jednotlivých bodů zprávy. U hodnotitelných indikátorů uvedl, že 74 z nich má pozitivní vývoj a 94 stagnující nebo negativní vývojové tendence. U emisí skleníkových plynů zmínil, že člověk neovlivňuje produkci vodní páry. Řekl, že NKÚ v lednu 2019 zjistilo, že ministerstvo vynaložilo 110 mld. Kč, ale kvalita ovzduší se nezlepšila. Doporučil, aby se ministerstvo zajímalo, jak obce hospodaří se svým majetkem a zabývalo se vlivem pěstování plodin využitelných v energetice na stav životního prostředí. Okomentoval i další body včetně nedostatečné ochrany spárkaté zvěře a za vyhotovenou zprávu poděkoval. Předsedkyně Balcarová dodala, že stav životního prostředí nevnímá tak pozitivně jako poslanec Zahradník. Sdělila, že na příští schůzi se výbor bude věnovat zprávám o stavu životního prostředí za jednotlivé kraje. Následně se přihlásil poslanec Kott, že by se přimlouval za to, aby bylo možné diskusi vést na plénu Poslanecké sněmovny. Přál si dostatek času na přípravu k projednání. Ředitel Havránek reagoval na poznámku poslance Zahradníka ke spárkaté zvěři. Velkým problémem je přemnožená zvěř, která okusuje sazeničky stromů a brání tak změně druhové skladby lesa. Zajímavá je i statistika nehodovosti. Každým rokem roste nehodovost se zvěří. Poslanec Zahradník v návaznosti na to zmínil uskutečněný seminář o ochraně srnčat před posečením. Uvedl, že novela lesního zákona stanovila kvóty pro odstřel spárkaté zvěře, do které zařadila i možnost kvóty naplnit mláďaty a březími kusy. Okomentoval též kalamitu s orkánem Kyrill a slyšení v Senátu, kde byl kůrovec označen za součást přírody. Ředitel Havránek navrhl, že by bylo dobré promluvit si o té vodní páře. Předsedkyně Balcarová dodala, že pozměňovací návrh na regulaci spárkaté zvěře, který mířil na zákon o myslivosti, byl přijatý v rámci novely lesního zákona. Jeho cílem byla ochrana lesa a zvýšení šance mladých sazenic. Tímto byl počet přihlášek do obecné rozpravy vyčerpán a zpravodaj přednesl návrh usnesení v následujícím znění: Po úvodním slově ředitele organizace CENIA Mgr. Miroslava Havránka, zpravodajské zprávě posl. Jana Zahradníka a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby Zprávu o životním prostředí ČR 2018 (tisk 698) vzala na vědomí; II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR; III. ukládá předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlasování č. 21: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení č. 109: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169662 Předsedkyně ukončila bod. 11. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem, COM(2019) 557 final Předsedkyně Balcarová uvedla 9. bod jednání 24. schůze a to zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem, přivítala ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Ing. Pavla Zámyslického, Ph.D. a požádala ho o úvodní slovo. Ředitel Zámyslický uvedl, že zprávu o fungování trhu s uhlíkem vydává Evropská komise pravidelně každoročně. Je to hodnotící zpráva, která komentuje, co se událo v systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) za uplynulý rok. Hodnotí vývoj emisí, cenu povolenky, shrnuje počet zařízení. V roce 2018, který je hodnocen, došlo k poklesu emisí skleníkových plynů o více než 4 %. Emise celkově více klesají ve výrobě elektřiny a tepla a příliš se nemění v průmyslu. V letecké dopravě emise dlouhodobě rostou. Došlo k razantnímu nárůstu ceny povolenky z 8 na 25 euro. Tlak na snižování emisí je tedy výraznější. V ČR byla transponována novela zákona o emisním obchodování, kde je upravena celá řada parametrů. Je zde uvedeno, že povolenek bude postupně ubývat o 2,2 % ročně. Umožňuje se kompenzovat nepřímé náklady průmyslovým podnikům. První kompenzace by firmy měly obdržet za letošní rok v roce příštím. Připravuje se modernizační fond. Systém EU ETS se neustále vyvíjí. Předsedkyně a zároveň zpravodajka Balcarová k řečenému dodala, že rámcová pozice vlády ČR, kterou má k dispozici, bere tuto zprávu na vědomí a chápe systém EU ETS jako hlavní nástroj pro plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů a přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Sdělila, že výbor pro životní prostředí své stanovisko k tomuto tisku předloží výboru pro evropské záležitosti. Následně požádala o názor pana ředitele Zámyslického k navrženému zvyšování tempa snižování povolenek o 2,2 % ročně a také o informaci, jakou pozici zaujalo ministerstvo k připravovanému systému kompenzací a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě. Požádala též o vysvětlení podle jakých kritérií se vybírají příjemci prostředků z inovačního a modernizačního fondu. Ředitel Zámyslický reagoval, že zvyšování tempa snižování povolenek o 2,2 % ročně je dáno schválenou směrnicí, nelze ho rozporovat a je s ním počítáno. Modernizační fond je pro státy, které mají HDP pod průměrem EU, proto je ČR příjemcem z tohoto fondu. Z fondu pro spravedlivou transformaci má ČR navrženou alokaci 7,5 mld. euro. Alokace vychází z toho, kolik má ČR postižených regionů, a jaký je tam podíl průmyslu. Zpravodajka Balcarová zopakovala, že společně s hospodářským výborem bude realizován kulatý stůl či seminář nad tím, jaké jsou možnosti k financování těžbou postižených regionů. Nikdo další již nechtěl reagovat a zpravodajka přednesla návrh usnesení v následujícím znění: Po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Ing. Dany Balcarové a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. bere na vědomí zprávu Komise o fungování evropského trhu s uhlíkem ze dne 31. 10. 2019; II. chápe systém EU ETS jako hlavní nástroj pro plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů a přechod k nízkouhlíkové ekonomice; III. pověřuje předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala předsedu výboru pro evropské záležitosti. Hlasování č. 22: Pro 6 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení č. 110: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169659 Předsedkyně ukončila bod. Poděkovala poslancům za účast a 24. schůzi výboru pro životní prostředí ukončila. Ing. Eva FIALOVÁ v. r. ověřovatelka Ing. Dana BALCAROVÁ v. r. předsedkyně Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:18:44 1. hlasování, návrh Schválení programu Aktivně hlasovalo: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít. František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: nepřít. Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 1, schůze č. 24, čas 11:18:45 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:19:22 2. hlasování, návrh Stanovení ověřovatele Aktivně hlasovalo: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít. František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: nepřít. Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 2, schůze č. 24, čas 11:19:22 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:19:43 3. hlasování, návrh Schválení vystoupení hostů v délce 2 minut Aktivně hlasovalo: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít. František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: nepřít. Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: nepřít. Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 3, schůze č. 24, čas 11:19:43 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:43:52 4. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Pro Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 4, schůze č. 24, čas 11:43:52 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:44:47 5. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 5 Proti: 5 Zdržel se: 3 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Proti Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Proti Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Proti Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se David Pražák, ANO: Proti Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 5, schůze č. 24, čas 11:44:47 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:45:48 6. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 11 Proti: 1 Zdržel se: 1 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Zdržel se Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Proti Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Pro Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 6, schůze č. 24, čas 11:45:48 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:46:41 7. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 1 Proti: 4 Zdržel se: 7 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Zdržel se Jan Čižinský, KDU-ČSL: Zdržel se František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Nehlasoval Jan Chvojka, ČSSD: Zdržel se Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Zdržel se Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Zdržel se Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se David Pražák, ANO: Proti Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 7, schůze č. 24, čas 11:46:41 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:47:22 8. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 7 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Zdržel se Jan Čižinský, KDU-ČSL: Zdržel se František Elfmark, Piráti: Zdržel se Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Nehlasoval Jan Chvojka, ČSSD: Zdržel se Josef Kott, ANO: Proti Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Proti Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Zdržel se Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se David Pražák, ANO: Proti Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 8, schůze č. 24, čas 11:47:22 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:48:06 9. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 2 Proti: 7 Zdržel se: 4 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Zdržel se Jan Čižinský, KDU-ČSL: Zdržel se František Elfmark, Piráti: Zdržel se Eva Fialová, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Proti Jan Chvojka, ČSSD: Zdržel se Josef Kott, ANO: Proti Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Proti Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Proti Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 9, schůze č. 24, čas 11:48:06 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:49:40 10. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Zdržel se Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Pro Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 10, schůze č. 24, čas 11:49:40 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:50:43 11. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 7 Proti: 3 Zdržel se: 3 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Proti Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se David Pražák, ANO: Proti Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 11, schůze č. 24, čas 11:50:43 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:51:28 12. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 10 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Zdržel se František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: Zdržel se Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Zdržel se Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Nehlasoval Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se David Pražák, ANO: Zdržel se Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 12, schůze č. 24, čas 11:51:28 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:52:19 13. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 9 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Zdržel se František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Zdržel se Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Zdržel se Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se David Pražák, ANO: Zdržel se Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 13, schůze č. 24, čas 11:52:19 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 11:54:43 14. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ 1. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 8 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Zdržel se Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se David Pražák, ANO: Zdržel se Pavel Pustějovský, ANO: nepřít. Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 14, schůze č. 24, čas 11:54:43 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 12:19:15 15. hlasování, návrh 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ 2. Aktivně hlasovalo: 14 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Pro Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: nepřít. ID hlasování: 15, schůze č. 24, čas 12:19:15 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 13:21:54 16. hlasování, návrh 3. Vládní návrh zákona o odpadech /ST 676/ 3. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: Pro Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Nehlasoval Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 16, schůze č. 24, čas 13:21:54 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 14:20:19 17. hlasování, návrh 4. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 677/ 4. Aktivně hlasovalo: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Nehlasoval Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Nehlasoval Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 17, schůze č. 24, čas 14:20:19 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 14:27:35 18. hlasování, návrh 5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 678/ 5. Aktivně hlasovalo: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Nehlasoval Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Nehlasoval Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 18, schůze č. 24, čas 14:27:35 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 14:56:14 19. hlasování, návrh 6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ 6. Aktivně hlasovalo: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Nehlasoval Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: Pro Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Nehlasoval Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 19, schůze č. 24, čas 14:56:14 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 16:05:26 20. hlasování, návrh 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 531/ 7. Aktivně hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: nepřít. Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Nehlasoval Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: Nehlasoval Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 20, schůze č. 24, čas 16:05:26 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 16:46:23 21. hlasování, návrh 8. Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2018 /ST 698/ 8. Aktivně hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Nehlasoval František Elfmark, Piráti: nepřít. Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Nehlasoval Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Nehlasoval David Pražák, ANO: Nehlasoval Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 21, schůze č. 24, čas 16:46:23 Výbor pro životní prostředí PSP 24. schůze 19.02.2020 - 16:58:51 22. hlasování, návrh 9. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem, COM(2019) 557 final 9. Aktivně hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: nepřít. Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Nehlasoval František Elfmark, Piráti: nepřít. Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Nehlasoval Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: nepřít. Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Nehlasoval David Pražák, ANO: Nehlasoval Pavel Pustějovský, ANO: Nehlasoval Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Nehlasoval Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 22, schůze č. 24, čas 16:58:51 33
Zvukové záznamy
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/vybory-psp/zaznamy/4600-24-20200219
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 854 946 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy