Jednání výborů PSP 4600-25-20200401


VýborVýbor pro životní prostředí
Datum jednání1. dubna 2020
Číslo jednání25
Zápis z jednání
        
PS200118979 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2020 8. volební období ZÁPIS z 25. schůze výboru pro životní prostředí, která se konala dne 1. dubna 2020 od 11.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1/1, 118 26 Praha 1 místnost č. K 49 / přízemí Přítomni: Bc. Ondřej Babka, Ing. Dana Balcarová, Mgr. Jan Čižinský, Bc. František Elfmark, DiS, Ing. Eva Fialová, Ing. Jaroslav Holík, JUDr. Jan Chvojka, Ing. Josef Kott, Karla Maříková, Ing. Marie Pěnčíková, Ing. Pavel Pustějovský, Ing. Jan Schiller, Ing. Karel Tureček, RNDr. Jan Zahradník Omluveni: Ing. Jana Krutáková, doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., Ing. Markéta Pekarová Adamová, David Pražák Hosté: Ing. Berenika Peštová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí MŽP Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra sekce vodního hospodářství MZE Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod MŽP Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra MPO RNDr. Petr Neuvirt, člen kolegia NKÚ a další hosté dle prezenční listiny NÁVRH PROGRAMU: 11.00 hod. 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ Odůvodní zástupce Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR Zpravodaj posl. Ing. Karel Tureček 11:30 hod. * 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 531/ Odůvodní zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Zpravodaj posl. Ing. Pavel Pustějovský 12:00 hod. * 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků Dokument dostupný na: https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K18023.pdf Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Odůvodní zástupce Nejvyššího kontrolního úřadu Zpravodajka posl. Ing. Dana Balcarová Polední přestávka cca od 13:15 do 14:00 hodin 14:00 hod. * 4. Zprávy o životním prostředí v krajích 2018 Dokumenty dostupné na: https://www.cenia.cz/publikace/krajske-zpravy/zpravy-o-zivotnim-prostredi-v-krajich-2018/ Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Zpravodajové krajských zpráv: Praha Jan ČIŽINSKÝ Jihočeský Karel Tureček Jihomoravský Jana Krutáková Karlovarský Karla Maříková Vysočina Josef Kott Liberecký David Pražák Moravskoslezský Marie PĚNČÍKOVÁ Olomoucký Marie Pěnčíková Ústecký Eva FIALOVÁ Zlínský Jaroslav Holík Středočeský Dana BALCAROVÁ Pardubický Jan CHVOJKA Královéhradecký Jan CHVOJKA Plzeňský Ilona MAURITZOVÁ Souhrnná zpráva Jan ZAHRADNÍK 15:30 hod. * 5. Sdělení Komise – Strategie pro udržitelný růst na rok 2020, COM(2019) 650 final Odůvodní zástupce Úřadu vlády ČR Zpravodajka posl. Ing. Dana Balcarová 15:45 hod. * 6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zelená dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Zpravodajka posl. Ing. Dana Balcarová 16:00 hod. * 7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Investiční plán pro udržitelnou Evropu – Investiční plán Zelené dohody pro Evropu, COM(2020) 21 final Odůvodní zástupce Ministerstva financí ČR Zpravodajka posl. Ing. Dana Balcarová 16:15 hod. * 8. Různé __________________ * Uvedené časy jsou pouze orientační. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru Dana Balcarová. Předsedkyně přivítala členy výboru a upozornila přítomné, že z jednání výboru bude pořízen zvukový záznam, který bude po skončení schůze zveřejněn na stránkách výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Po úvodní řeči předsedkyně pokračovala diskuze k návrhu programu schůze. Paní poslankyně Fialová navrhla, vzhledem k současné situaci, z programu vyřadit všechny zprávy a z navrženého programu ponechat pouze první dva body (tzn. projednání sněmovního tisku 556 a 531). Následně reagovala místopředsedkyně Pěnčíková, že po dohodě předsednictva výboru navrhuje ponechání prvních třech bodů a bodu Různé. Předsedkyně Balcarová zopakovala oba protinávrhy a nechala nejprve hlasovat protinávrh místopředsedkyně Pěnčíkové, který byl přijat. Hlasování o programu Hlasování č. 1: Pro 12 Proti 0 Zdržel 0 SCHVÁLENÝ PROGRAM: 11.00 hod. 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ Odůvodní zástupce Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR Zpravodaj posl. Ing. Karel Tureček 11:30 hod. * 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 531/ Odůvodní zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Zpravodaj posl. Ing. Pavel Pustějovský 12:00 hod. * 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků Dokument dostupný na: https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K18023.pdf Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Odůvodní zástupce Nejvyššího kontrolního úřadu Zpravodajka posl. Ing. Dana Balcarová 13:15 hod. * 4. Různé 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ Předsedkyně Balcarová zahájila projednávání 1. bodu programu 25. schůze a to vládního návrhu zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). V rámci úvodního slova konstatoval zástupce Ministerstva zemědělství ČR, náměstek ministra Ing. Aleš Kendík, že byly podány pozměňovací návrhy a ministerstvo k nim zaslalo podrobné zdůvodnění se svým stanoviskem. Následně zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, náměstkyně Ing. Berenika Peštová, Ph.D. potvrdila, že i Ministerstvo životního prostředí zaslalo stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Předsedkyně Balcarová požádala o úvodní slovo zpravodaje návrhu zákona Ing. Karla Turečka, který ve stručnosti představil pět podaných pozměňovacích návrhů (viz v materiálu výboru PN1/A, PN2/B, PN3/C, PN4/D a PN5/E1). Předsedkyně Balcarová zahájila obecnou rozpravu. Do rozpravy se přihlásil poslanec Schiller, který oznámil, že svůj pozměňovací návrh pod písmenem D stahuje (viz v materiálu výboru PN4/D1). Předsedkyně Balcarová avizovala, že připravuje dva pozměňovací návrhy. První se bude týkat ochranných pásem vodních zdrojů. Ze semináře „Cena, kvalita a dostupnost pitné vody“, který výbor pro životní prostředí organizoval, vyplynulo, že je nutné lépe chránit zdroje pitné vody. Druhý pozměňovací návrh se bude týkat povinnosti správce toků a vlastníků staveb toků tyto stavby za každou cenu udržovat ve stavu podle původní stavební dokumentace. Je třeba zabránit tomu, aby nedocházelo k úpravám koryt potoků na základě neaktuální dokumentace, která v mnoha případech narušuje krajinu a nepodporuje zadržování vody v krajině. V souvislosti s tím, zmínila aktuální kauzu odvodnění pozemku na Srbickém potoce. Nikdo další se do obecné rozpravy nepřihlásil, a tak byla ukončena a zahájena rozprava podrobná. Do podrobné rozpravy se nikdo nepřihlásil, předsedkyně Balcarová tedy podrobnou rozpravu ukončila a požádala zpravodaje Turečka o seznámení s hlasovací procedurou a provedením hlasování. _____________________ Pozměňovací návrhy dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=25 Hlasovací procedura byla navržena dle tabulky vypořádání pozměňovacích návrhů MZE a MŽP, tzn. v pořadí A, C, B, E. Hlasování č. 2 o proceduře: Pro 14 Proti 0 Zdržel 0 Navržená procedura byla schválena. Hlasování č. 3 (PN1/A): Pro 8 Proti 0 Zdržel se 6 Hlasování č. 4 (PN3/C): Pro 5 Proti 6 Zdržel se 3 Hlasování č. 5 (PN2/B): Pro 7 Proti 3 Zdržel se 4 Hlasování č. 6 (PN5/E): Pro 4 Proti 5 Zdržel se 5 Přijat byl pozměňovací návrh: PN1/A. Předsedkyně Balcarová požádala zpravodaje Turečka o seznámení s navrženým usnesením. Zpravodaj přednesl návrh usnesení v následujícím znění: Po odůvodnění náměstka ministra zemědělství Ing. Aleše Kendíka, náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Ing. Karla Turečka a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: 1. V části první čl. I bod 2 zní: „2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní: „§ 5a Cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného využívání včetně vytváření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha prostřednictvím vymezování ploch či jejich částí vhodných k omezování a zadržování odtoku srážkových vod v zastavěném nebo zastavitelném území zohledňují orgány územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace.“.“. pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny; zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro životní prostředí; zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Hlasování č. 7: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení č. 115: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=170924 Předsedkyně ukončila bod. Předsedkyně Balcarová nechala dodatečně hlasovat o ověřovateli schůze výboru. Ověřovatelem byl stanoven poslanec Mgr. Jan Čižinský. Hlasování č. 8: Pro 13 Proti 0 Zdržel 0 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 531/ Předsedkyně Balcarová uvedla 2. bod jednání 25. schůze a to vládní návrh zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Požádala o úvodní slovo zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, náměstka Ing. Eduarda Muřického. Náměstek Muřický představil hlavní cíle této novely, kterými jsou: odstranění 5leté fixace na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů; maximální eliminace případných budoucích výdajů ze státního rozpočtu na odstraňování následků hornické činnosti v případě nezodpovědného hospodaření těžebních společností; doplnění obsahu báňsko-technické evidence; upravení zveřejňování informací o chráněných ložiskových území a o dobývacích prostorech a posílení významu a závaznosti surovinové politiky ČR. Závěrem uvedl, že ministerstvu nebyly zaslány žádné pozměňovací návrhy. Zástupce Českého báňského úřadu, předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D. konstatoval, že úvodní slovo pronesl na minulé schůzi a nyní pouze přednese souhrn. Navrhované změny je možné rozdělit do čtyř základních skupin. První skupinou je posílení významu surovinové politiky. Druhá skupina je oblast vedení evidencí o chráněných ložiskových území a dobývacích prostorech. Třetí oblastí jsou úhrady za vydobytý nerost a čtvrtou oblastí jsou rezervy na zahlazování následků hornické činnosti. Předsedkyně Balcarová poděkovala za úvodní slova a požádala zpravodaje návrhu zákona poslance Ing. Pavla Pustějovského o zpravodajskou zprávu. Zpravodaj Pustějovský přednesl zpravodajskou zprávu. Předsedkyně Balcarová zahájila obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Obecná rozprava byla tedy ukončena. Předsedkyně Balcarová požádala zpravodaje Pustějovského o seznámení s navrženým usnesením. Zpravodaj přednesl návrh usnesení v následujícím znění: Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduarda Muřického, zpravodajské zprávě posl. Ing. Pavla Pustějovského a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila v navrženém znění; 1. pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny; 1. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro životní prostředí; 1. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Hlasování č. 9: Pro 14 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení č. 116: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=170928 Předsedkyně ukončila bod. 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků Předsedkyně Balcarová nejprve informovala členy výboru, že zástupce Ministerstva životního prostředí pan Ing. Vladimír Sassmann se bude jednání účastnit vzdáleně prostřednictvím videohovoru, poté otevřela 3. bod jednání a přivítala hosty. Slovo předala zástupci NKÚ panu RNDr. Petr Neuvirtovi. RNDr. Neuvirt představil projednávané výsledky kontrolní akce, kterou osobně řídil. Uvedl, že kontrola hodnotila hospodaření správ Národních parků v letech 2016 až 2018 a kontrolní závěr byl schválen na jednání Kolegia NKÚ v srpnu 2019. V rámci akce byly zjištěny dílčí nedostatky v oblasti pronájmu majetku, veřejných zakázek a účetnictví. Některé z těchto pochybení zmínil jmenovitě, uvedl ale, že celkově správy Národních parků plní úkoly v oblasti ochrany přírody a hospodaří účelně. Dále informoval, že pro financování NP by mohl být v budoucnu problematický pokles cen a objemu prodávaného dřeva a že MŽP nemá vytvořenou koncepci financování Národních parků v ČR. Koncepci vícezdrojového financování péče o přírodu a krajinu mělo MŽP vytvořit do roku 2017, další termín je stanoven na rok 2020. Jako další se k projednávanému bodu vyjádřil Ing. Vladimír Sassmann, ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly, MŽP. Informoval o tom, že Ministerstvo životního prostředí přijalo stanovisko ke Kontrolnímu závěru a že by během léta měla být vládě předložena zpráva o přijatých opatřeních v reakci na zjištění uvedená v Kontrolním závěru. Vedení schůze se ujal poslanec RNDr. Jan Zahradník a předal slovo předsedkyni Balcarové, aby přednesla zpravodajskou zprávu k bodu. Předsedkyně Balcarová v rámci zprávy zrekapitulovala informace uvedené v přednesech dvou předchozích řečníků a zdůraznila jako problematické financování NP. Poslanec Zahradník zahájil rozpravu. O slovo požádal poslanec Bc. František Elfmark, DiS., aby položil zástupci MŽP otázku, v jaké fázi přípravy je koncepce vícezdrojového financování péče o přírodu a krajinu a strategie rozvoje národních parků. Ředitel Sassmann uvedl, že oba dokumenty jsou rozpracovány a během května, nebo v polovině června, by měly být k dispozici návrhy financování. Jako další si vzala slovo předsedkyně Balcarová. V krátkosti s oběma hosty prodiskutovala současnou situaci ohledně zapsání předkupního práva státu při prodeji pozemku na území Národního parku a financování Národních parků ze zdrojů získaných těžbou dřeva. Poslanec Zahradník uzavřel rozpravu a požádal předsedkyni Balcarovou o přednes návrhu usnesení: Po odůvodnění ředitele odboru interního auditu a finanční kontroly Ministerstva životního prostředí ČR Ing. Vladimíra Sassmanna, člena NKÚ RNDr. Petra Neuvirta, zpravodajské zprávě posl. Ing. Dany Balcarové a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. bere na vědomí Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků; II. oceňuje, že Ministerstvo životního prostředí ČR, resp. správy národních parků hospodaří se svěřenými prostředky a majetkem hospodárně a účelně; III. pokládá současnou strukturu financování národních parků ze strany státu za dlouhodobě neudržitelnou; IV. vyzývá ministra životního prostředí, aby do 1. června 2020 předložil výboru pro životní prostředí PSP ČR návrhy strategických dokumentů Koncepce vícezdrojového financování péče o přírodu a krajinu a Strategie rozvoje NP; V. vyzývá ministra životního prostředí, aby se zasadil o urychlené přijetí chybějících strategii rezortu životního prostředí; VI. pověřuje předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala ministra životního prostředí. Hlasování č. 10: Pro 6 Proti 0 Zdržel 6 Usnesení nebylo přijato. Po diskuzi členů výboru bylo navrženo opakovat hlasování a hlasovat o jednotlivých bodech usnesení odděleně. Současně s tím byl k bodu č. 4 navržen protinávrh ve znění: IV. vyzývá ministra životního prostředí, aby do 1. září 2020 předložil výboru pro životní prostředí PSP ČR návrhy strategických dokumentů Koncepce vícezdrojového financování péče o přírodu a krajinu a Strategie rozvoje NP; Tento protinávrh byl navržen k hlasování jako první před původním zněním bodu č. 4. Následovalo hlasování o navržené proceduře. Hlasování č. 11: Pro 13 Proti 0 Zdržel 0 Procedura byla přijata. Následovalo hlasování o jednotlivých bodech. Hlasování č. 12 (bod I.): Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Hlasování č. 13 (bod II.): Pro 11 Proti 0 Zdržel se 2 Hlasování č. 14 (bod III.): Pro 7 Proti 0 Zdržel se 6 Hlasování č. 15 (bod IV.): Pro 8 Proti 0 Zdržel se 5 Hlasování č. 16 (bod V.): Pro 5 Proti 0 Zdržel se 8 Hlasování č. 17 (bod VI.): Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení č. 117: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=170926 Předsedkyně Balcarová ukončila bod. 4. Různé Předsedkyně Balcarová uvedla bod Různé. Na úvod informovala, že výjezdní zasedání do Českého Švýcarska bylo z důvodu koronavirové pandemie zrušeno. U plánované zahraniční cesty na Island zatím stále existuje možnost, že se uskuteční a patrně bude rozšířena i o Grónsko. Předsedkyně Balcarová oznámila složení navržené delegace a požádala výbor, aby se na tom usnesl formou hlasování. Přednesla návrh usnesení: Na návrh předsedkyně výboru posl. Ing. Dany Balcarové a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. s odvoláním na schválené záměry přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců na rok 2020 organizačním výborem usnesením č. 247 dne 4. prosince 2019 uskuteční zahraniční pracovní cestu na Island v květnu 2020 v tomto složení: Balcarová Dana předsedkyně výboru Piráti Babka Ondřej ANO 2011 Elfmark František Piráti Krutáková Jana STAN náhradník: Pražák David ANO 2011 II. pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny; III. doporučuje organizačnímu výboru, aby vyslovil souhlas s touto zahraniční pracovní cestou; IV. pověřuje předsedkyni výboru k dalším jednáním týkajícím se uvedené zahraniční pracovní cesty. Hlasování č. 18: Pro 11 Proti 0 Zdržel 1 Usnesení č. 118: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=170927 Následně předsedkyně Balcarová informovala, že je plánované výjezdní zasedání výboru do Vodárny Plzeň. Původně v měsíci červnu 2020, ale patrně dojde k posunu. Dále požádala poslance Pustějovského, zda by mohl být zpravodajem Závěrečného účtu Českého báňského úřadu. Poslanec Pustějovský souhlasil. U Závěrečného účtu Ministerstva životního prostředí svolil být zpravodajem poslanec Elfmark. Poté předsedkyně Balcarová sdělila, že další schůze výboru je plánovaná na 29. dubna 2020. Následovala diskuse k tématu polského dolu Turów, do které se kromě poslankyň a poslanců zapojili i zástupci Ministerstva životního prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D. a Mgr. Lukáš Záruba. Poslankyně Krutáková písemně vyzvala výbor, aby k tomuto přijal usnesení. Jako hlavní problém bylo uvedeno rozhodnutí polské strany o prodloužení těžby v dole Turów o 6 let, přičemž řízení bylo neveřejné a o parametrech těžby nemá nikdo žádné informace. Těžba by měla začít k 1. květnu 2020. V rámci diskuse podala poslankyně Fialová procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze a požádala o přizvání zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR, zástupce Libereckého kraje a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR. Hlasování č. 19: Pro 9 Proti 2 Zdržel 2 Návrh poslankyně Fialové byl přijat a projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Předsedkyně Balcarová ukončila bod. Poděkovala poslancům za účast a 25. schůzi výboru pro životní prostředí ukončila. Mgr. Jan ČIŽINSKÝ v. r. ověřovatel Ing. Dana BALCAROVÁ v. r. předsedkyně Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 11:07:57 1. hlasování, návrh Schválení programu Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Nehlasoval František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Nehlasoval Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 1, schůze č. 25, čas 11:07:57 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 11:18:52 2. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ 1. Aktivně hlasovalo: 14 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 2, schůze č. 25, čas 11:18:52 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 11:21:06 3. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ 1. Aktivně hlasovalo: 14 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 6 Ondřej Babka, ANO: Zdržel se Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Zdržel se Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: Zdržel se ID hlasování: 3, schůze č. 25, čas 11:21:06 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 11:22:38 4. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ 1. Aktivně hlasovalo: 14 Pro: 5 Proti: 6 Zdržel se: 3 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Proti Jan Čižinský, KDU-ČSL: Proti František Elfmark, Piráti: Proti Eva Fialová, ANO: Proti Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: Zdržel se Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Zdržel se Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Proti David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Proti Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 4, schůze č. 25, čas 11:22:38 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 11:24:07 5. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ 1. Aktivně hlasovalo: 14 Pro: 7 Proti: 3 Zdržel se: 4 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Zdržel se František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Proti Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Zdržel se Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Proti Jan Zahradník, ODS: Proti ID hlasování: 5, schůze č. 25, čas 11:24:07 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 11:25:46 6. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ 1. Aktivně hlasovalo: 14 Pro: 4 Proti: 5 Zdržel se: 5 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Proti Jan Čižinský, KDU-ČSL: Proti František Elfmark, Piráti: Proti Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: Proti Josef Kott, ANO: Proti Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Zdržel se Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: Zdržel se ID hlasování: 6, schůze č. 25, čas 11:25:47 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 11:28:21 7. hlasování, návrh 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ 1. Aktivně hlasovalo: 14 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 7, schůze č. 25, čas 11:28:21 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 11:29:11 8. hlasování, návrh Stanovení ověřovatele Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Nehlasoval Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 8, schůze č. 25, čas 11:29:11 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 11:50:20 9. hlasování, návrh 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 531/ 2. Aktivně hlasovalo: 14 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: Pro Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 9, schůze č. 25, čas 11:50:20 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:16:04 10. hlasování, návrh 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků 3. Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 6 Ondřej Babka, ANO: Nehlasoval Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: Zdržel se ID hlasování: 10, schůze č. 25, čas 12:16:04 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:27:36 11. hlasování, návrh 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků 3. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 11, schůze č. 25, čas 12:27:36 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:28:15 12. hlasování, návrh 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků 3. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 12, schůze č. 25, čas 12:28:15 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:28:37 13. hlasování, návrh 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků 3. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 13, schůze č. 25, čas 12:28:37 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:29:07 14. hlasování, návrh 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků 3. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 6 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: Zdržel se ID hlasování: 14, schůze č. 25, čas 12:29:08 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:29:54 15. hlasování, návrh 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků 3. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 5 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: Zdržel se ID hlasování: 15, schůze č. 25, čas 12:29:54 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:30:40 16. hlasování, návrh 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků 3. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 8 Ondřej Babka, ANO: Zdržel se Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Zdržel se Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se Jan Schiller, ANO: Zdržel se Karel Tureček, ANO: Zdržel se Jan Zahradník, ODS: Zdržel se ID hlasování: 16, schůze č. 25, čas 12:30:40 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:31:06 17. hlasování, návrh 3. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/23 – Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků 3. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 17, schůze č. 25, čas 12:31:06 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:33:20 18. hlasování, návrh 8. Různé 8. Aktivně hlasovalo: 12 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Pro Jan Čižinský, KDU-ČSL: Pro František Elfmark, Piráti: Pro Eva Fialová, ANO: Zdržel se Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Pro David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Nehlasoval ID hlasování: 18, schůze č. 25, čas 12:33:20 Výbor pro životní prostředí PSP 25. schůze 01.04.2020 - 12:48:54 19. hlasování, návrh 8. Různé 8. Aktivně hlasovalo: 13 Pro: 9 Proti: 2 Zdržel se: 2 Ondřej Babka, ANO: Pro Dana Balcarová, Piráti: Proti Jan Čižinský, KDU-ČSL: Proti František Elfmark, Piráti: Zdržel se Eva Fialová, ANO: Pro Jaroslav Holík, SPD: Pro Jan Chvojka, ČSSD: nepřít. Josef Kott, ANO: Pro Jana Krutáková, STAN: nepřít. Karla Maříková, SPD: Pro Ilona Mauritzová, ODS: nepřít. Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít. Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se David Pražák, ANO: nepřít. Pavel Pustějovský, ANO: Pro Jan Schiller, ANO: Pro Karel Tureček, ANO: Pro Jan Zahradník, ODS: Pro ID hlasování: 19, schůze č. 25, čas 12:48:54 8
Zvukové záznamy
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/4600-25-20200401
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy