Jednání výborů PSP 4600-3-20180111


VýborVýbor pro životní prostředí
Datum jednání11. ledna 2018
Číslo jednání3
Zápis z jednání
    
Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2018 8. volební období ZÁPIS ze 3. schůze výboru pro životní prostředí, která se konala dne 11. ledna 2018 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 místnost č. K 49 / přízemí Přítomni: Jan Čižinský, František Elfmark, Eva Fialová, Josef Hájek, Vladimír Koníček, Josef Kott, Jana Krutáková, Eva Matyášová, Ilona Mauritzová, Markéta Pekarová Adamová, David Pražák, Bohuslav Sobotka, Jan Schiller, Karel Tureček, Jan Zahradník Nepřítomen: Dana Balcarová, Jaroslav Holík, Karla Maříková Hosté: Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů MŽP Mgr. Jan Mertl, CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) RNDr. František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny a další hosté dle prezenční listiny Návrh programu Schválení programu 11.00 hod. 1. Volba místopředsedy výboru 11.15 hod. 2. Zpráva o životním prostředí České republiky 2016 (tisk 16) 12.15 hod. 3. Plán zahraničních aktivit výboru pro životní prostředí v roce 2018 12.45 hod. 4. Zřízení podvýborů 5. Různé Schůzi zahájil a řídil místopředseda výboru RNDr. Jan Zahradník. Ověřovatelkou výboru byla stanovena Ing. Eva Fialová. Hlasování o programu: Pro: 13 Proti 0 Zdržel 0 Bod 1. Hlasování o místopředsedovi výboru za ČSSD, kterým byl navržen · Mgr. Bohuslav Sobotka. Hlasování: Pro: 14 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení výboru č. 8 Bod 2. Zprávu o životním prostředí přednesl náměstek MŽP Ing. Vladislav Smrž. Členové výboru obdržely materiál se shrnutím zprávy, ve kterém jsou jak Zpráva o životním prostředí ČR, graficky upravená, tak částečně graficky upravené krajské zprávy a celá statistická ročenka. Je to zpráva s důležitým souborem informací o stavu životního prostředí v ČR, včetně mezinárodního srovnání. Zpráva je tvořena tematickými celky, které jsou věnovány jednotlivým složkám životního prostředí, konkrétně jde o klimatický systém, ovzduší, vodní hospodářství a jakost vody, přírodu a krajinu, lesy, půdu a zemědělství, průmysl a energetiku, dopravy, materiálové toky, odpady a financování. Tematické celky jsou pak členěny do jednotlivých kapitol, resp. jsou k jednotlivým kapitolám uvedeny konkrétní indikátory. Tematický celek je na rozdíl od předchozích zpráv uveden krátkou informací, poukazující na důležitost tématu. Poté následovaly náměstkem informace k jednotlivým slajdům. Zpravodaj poslanec Jan Zahradník ocenil zpracovnou zprávu CENIA. Celkové ekonomické východisko - s růstem HDP dochází ke stagnaci stavu životního prostředí, nezhoršuje se. Dává do úvahy zvětšit interval mezi podrobnými zprávami. Navrhuje požádat ministerstvo o dvouletý cyklus proložený kratší zprávou. Připravit návrh a požádat o rozšíření zprávy o kapitolu „Zpráva o stavu ŽP v národních parcích“ - celková obsáhlejší zpráva o životním prostředí v národních parcích. Obecná rozprava Místopředseda Bohuslav Sobotka: úbytek orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů - neukazuje se změna trendu poté, co se zvýšily se poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Podzemní vody – pesticidy jsou zakázané, ale v pozemních vodách neustále narůstá. Diskuse na téma glyfosáty na půdě evropského parlamentu, resp. trialozích. To je jeden ze způsobů, jak zmírnit negativní trend v pozemních vodách. Úbytek ptactva - způsobeno hospodařením v zemědělské krajně. Je zde souvislost s nastavením společné zemědělské politiky EU a dotačním nastavením v zemědělství, způsob zemědělského hospodaření, změna klimatu. Kauza plánované Těžby štěrkopísku v katastru Uherského Ostrohu (ohrožení kvality podzemních vod) - těžba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Poslankyně Markéta Pekarová Adamová – dotaz se týkal ochrany ovzduší, dopad na životní prostředí v datech poskytnou písemně. Na dotazy poslanců reagoval náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladislav Smrž a Mgr. Jan Mertl z CENIA. Podrobná rozprava Místopředseda Jan Zahradník navrhuje pro předložení Zprávy o ŽP dvouletý cyklus proložený kratší zprávou a požádat ministerstvo, aby připravilo návrh a požádat o rozšíření zprávy o kapitolu „Zpráva o stavu ŽP v národních parcích“. Návrh usnesení: Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení výboru č. 9 Bod 3. Poslanec František Elfmark po dohodě s místopředsedkyní Ing. Danou Balcarovou navrhl zahraniční aktivity: k tomuto bodu byl pozván ředitel AOPK RNDr. František Pelc. Byl vybrán projekt Zambie a Gruzie, oblast Tušsko; podrobné informace budou dodány. Poté proběhla prezentace s názvem “Zambie – rozvojová pomoc“. Plán přijetí zahraničních delegací na další schůzi výboru. Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel 1 Usnesení výboru č. 10 Bod 4 Místopředseda Zahradník přednesl tři první návrhy na zřízení podvýborů, čtvrtým návrhem byl podvýbor pro udržitelný rozvoj. Každý podvýbor by měl mít nejvýše 9 členů. Poslanec Hájek navrhl ustavit 3 podvýbory, včetně počtu jejich členů, podvýbor pro udržitelný rozvoj ponechat, až bude přítomna paní předsedkyně a předloží nám svůj důvod. Hlasování o třech podvýborech: · podvýbor pro financování péče o životní prostředí · podvýbor pro ochranu přírody a krajiny a · podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí a žádá poslanecké kluby, aby odevzdaly návrhy na kandidáty na členy podvýborů nejpozději do 13. února 2018 na sekretariát výboru pro životní prostředí. Výbor pro životní prostředí si předsedy podvýborů zvolí na příští schůzi. Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení výboru č. 11 Různé Poslankyně Eva Matyášová – jednání OECD v Paříži, poslanec Josef Hájek jede jako nominant OBSE, zastoupí náš výbor Poslanec Josef Hájek – termín příštího zasedání výboru: Místopředseda Jan Zahradník – navrhuje zmocnit předsedkyni výboru, aby po dohodě s místopředsedy svolala jednání výboru podle potřeby a stanovila její program Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel 0 Jednání výboru bylo ukončeno ve 14.00 hodin. Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ověřovatelka místopředseda výboru 4
Zvukové záznamy
Projednávané dokumenty
 • Pozvanka_na_schuzi_c._3_11._ledna_2018_.docx - Obsah dokumentu (zde originál ke stažení)
 • Zapis_z_jednani_c._3_11._ledna_2018_.docx - Obsah dokumentu (zde originál ke stažení)
  Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ..... Ověřovatelkou výboru byla stanovena Ing. Eva Fialová. ..... Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ověřovatelka místopředseda
 • usneseni_8.docx - Obsah dokumentu (zde originál ke stažení)
  Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ..... Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ověřovatelka místopředseda
 • usneseni_9.docx - Obsah dokumentu (zde originál ke stažení)
  Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ..... Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ověřovatelka místopředseda
 • usneseni_10.docx - Obsah dokumentu (zde originál ke stažení)
  Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ..... Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ověřovatelka místopředseda
 • usneseni_11.docx - Obsah dokumentu (zde originál ke stažení)
  Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ..... Ing. Eva FIALOVÁ v.r. RNDr. Jan ZAHRADNÍK v.r. ověřovatelka místopředseda

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/4600-3-20180111
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy