Snadné přidání nového datasetu

Jednání výborů PSP 4700-32-20200219


VýborZemědělský výbor
Datum jednání19. února 2020
Číslo jednání32
Zápis z jednání
        
Parlament České republiky PS200126082 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2020 8. volební období Z Á P I S z 32. schůze zemědělského výboru, která se konala dne 19. února 2020 v  PS PČR Přítomni: poslankyně a poslanci J. Faltýnek, M. Balaštíková, P. Bendl, R. Holomčík, M. Jarošová, M. Jurečka, J. Kott, P. Kováčik, J. Martinů, Z. Podal, J. Pošvář, D. Pražák, K. Tureček, V. Válek a J. Volný Omluveni: posl. J. Krutáková, M. Oborná, A. Staněk (Prezenční listina poslanců - příloha č. 2) Přítomní hosté: dle prezenční listiny (Prezenční listina hostů - příloha č. 3) Jednání výboru zahájil a po celou dobu řídil předseda výboru posl. Jaroslav Faltýnek. Návrh pořadu: 1. Zahájení 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 514) - doprojednání 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 553) - doprojednání 4. Informace z podvýborů 5. Sdělení předsedy, různé 6. Návrh termínu příští schůze výboru 1. Zahájení Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek přivítal přítomné poslankyně a poslance a přítomné hosty. Konstatoval, že obdržel omluvu poslankyně J. Krutákové, M. Oborné a A. Staňka a výbor je usnášeníschopný. Předseda seznámil poslance s návrhem programu. S dalším doplněním programu nikdo v otevřené rozpravě nevystoupil. Program byl schválen všemi přítomnými poslanci (+14, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 1. 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 514) - doprojednání Pokračuje obecná rozprava. Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek přivítal za Ministerstvo zemědělství (MZe) J. Šíra – náměstka ministra pro řízení Sekce EU a zahraničních vztahů, P. Jílka – ředitele odboru environmentálního a ekologického zemědělství, J. Urfuse – ředitele odboru legislativního, p. J. Hejátka – vedoucího odd. vnitřní legislativy a J. Krumla – vedoucího oddělení ochrany zvířat. Za Státní veterinární správu (SVS) přivítal Z. Semeráda – ústředního ředitele s jeho kolegy. Sdělil, že zpravodajem tohoto sněmovního tisku (ST) byl určen posl. P. Kováčik. Připomněl, že se nacházíme v obecné rozpravě. Tímto ST se zemědělský výbor (ZEV) zabýval na své 30. schůzi (11. 12. 2019), kde bylo jednání přerušeno v obecné rozpravě. Zpravodaj P. Kováčik seznámil přítomné s dosavadním průběhem projednávání tohoto ST. Sdělil, že materie je velmi složitá. Tím, že je i mediálně zajímavá, tak bylo podáno velké množství pozměňovacích návrhů (PN). Pokračuje obecná rozprava. Ve stanovené lhůtě byly podány PN od posl. A. Babiše (viz příloha č. 4), posl. M. Balaštíkové a dalších poslanců (viz příloha č. 5), posl. M. Červíčkové (viz příloha č. 6), posl. R. Holomčíka/1 (viz příloha č. 7), posl. R. Holomčíka/2 (viz příloha č. 8), posl. R. Holomčík/3 (viz příloha č. 9), posl. M. Jarošové/1 (viz příloha č. 10), posl. M. Jarošové/2 (viz příloha č. 11), posl. M. Jarošové/3 (viz příloha č. 12), posl. M. Jarošové a posl. L. Šafránkové/1 (viz příloha č. 13), posl. M. Jarošové a posl. L. Šafránkové/2 (viz příloha č. 14), posl. M. Jurečky/1 (viz příloha č. 15), posl. M. Jurečky/2 (viz příloha č. 16), posl. M. Jurečky/3 (viz příloha č. 17), posl. M. Jurečky/4 (viz příloha č. 18), posl. M. Jurečky/5 (viz příloha č. 19), posl. M. Jurečky/6 (viz příloha č. 20), posl. M. Jurečky/7 (viz příloha č. 21), posl. M. Jurečky/8 (viz příloha č. 22), posl. M. Jurečky/9 (viz příloha č. 23), posl. M. Jurečky/10 (viz příloha č. 24), posl. J. Kotta (viz příloha č. 25), posl. J. Krutákové/1 (viz příloha č. 26), posl. J. Krutákové/2 (viz příloha č. 27), posl. J. Krutákové/3 (viz příloha č. 28), posl. J. Pošváře/1 (viz příloha 29), posl. J. Pošváře/2 (viz příloha č. 30), posl. D. Pražáka (viz příloha č. 31), posl. F. Váchy (viz příloha č. 32), posl. F. Váchy a posl. I. Mauritzové/1 (viz příloha č. 33), posl. F. Váchy a posl. I. Mauritzové/2 (viz příloha č. 34), posl. F. Váchy a posl. I. Mauritzové/3 (viz příloha č. 35), posl. F. Váchy a posl. I. Mauritzové/4 (viz příloha č. 36) a posl. J. Zahradníka (viz příloha č. 37). Avizoval podrobnější seznámení s jednotlivými PN v podrobné rozpravě. ZEV obdržel k PN stanoviska z MZe (viz příloha č. 38), která obdržela všichni přítomní. U některých PN MZe své kladné stanovisko podmiňuje přijetím své vlastní modifikace. Je připraven si osvojit 3 modifikace, a to v bodu G9.2, M2 a N1, pokud tak neučiní autoři (posl. M. Jurečka u bodu G9.2). Vedení ZEV navrhlo i proceduru hlasování. Poprosil přítomné o pečlivé sledování procedury z důvodu její složitosti. Upozornil i na to, že se některé návrhy i vzájemně překrývají a vylučují. P. Bendl – Podotkl, že ZEV de facto předprojednává PN. PN, které jsou dnes „na stole“, tak ještě nejsou kompletní a nejsou všechny. Poslanci mají pravomoc podávat PN na projednávání příslušného zákona při 2. čtení na plénu Poslanecké sněmovny (PS). Řekl, že je potřeba počítat s tím, že toto určitě není kompletní seznam PN. Avizoval, že i on bude předkládat PN až při 2. čtení, neboť je nestihl úplně všechny dodělat v termínu, který byl stanoven. P. Kováčik – Poděkoval za tuto připomínku. Řekl, že u takto složitějších věcí, je určitý postup. ZEV přerušil projednávání ST v obecné rozpravě a stanovil lhůtu pro podávání PN do ZEV. Zmínil, že je to tedy pro širší veřejnost, aby se stačily PN, které jsou do té doby k dispozici, porovnat. Nyní se bude projednávat stanovisko ZEV a návrh ZEV, o kterém se bude ve 3. čtení hlasovat. To nevylučuje to, co je běžné, tzn. podávání PN i po té lhůtě a dokonce i ve 2. čtení v PS. J. Pošvář – Poprosil o možnost vystoupení P. Buršíka z organizace OBRAZ. Co se týká jeho PN, jež se týká zrušení klecového chovu, tak reálně je organizace OBRAZ právě tím autorem a iniciátorem té myšlenky. J. Faltýnek – Řekl, že 18. 2. 2020 proběhl seminář k této záležitosti. Seminář byl navštíven v hojném počtu a diskuse byla poměrně dlouhá a konstruktivní. Dnes o tom bude ještě debata na jednání ZEV v bodě „Různé“. Avizoval, že posl. M. Balaštíková bude přítomné o tomto proběhlém semináři informovat. Osobně nepodporuje návrh posl. J. Pošváře na možnost vystoupení zástupce organizace OBRAZ. O návrhu bylo hlasováno (+4, -8, 3) a tento návrh nebyl schválen. F. Vácha – Vyjádřil se ke svým podaným PN. Jsou to dvě skupiny PN. První skupina PN se týká spíše vědecké oblasti tohoto zákona. Jednal i s dr. J. Krumlem z MZE, který mu sdělil, že, většina věcí je implementace evropského práva a do toho nelze zasahovat. Společně s posl. I. Mauritzovou za pomoci vědecké obce připravili 4 PN. První PN se týká definice taxonu, ve kterém navrhují, aby v případě, že se jedná o skupiny, čeledě a rody, které jsou si velmi příbuzné, aby se do projektu pokusů mohly hlásit rody, příp. čeledě. Mnohdy se druh, který se nahlašuje, nedá ani určit. Další PN se týká realizace výzkumů u chovatelů. Chápe, že návrh se nějakým způsobem už teoreticky vlamuje do evropského práva, ale mnohdy není pro zvířata takové utrpení převážet je z chovů do míst, kde se studují. Do novely zákona vkládají to, že v případě, kdy daný přístup prokazatelně snižuje utrpení a bolest, aby se pokusy mohly provádět třeba u chovatelů. Další PN jsou „Ph.D. studenti“. Podobné PN navrhují i další poslanci. Jde o to, že s pokusnými zvířaty mohou pracovat pouze lidé, kteří jsou proškoleni. Bakalářští a magisterští studenti nebo studenti, kteří studují střední školy, mohou provádět projekty pokusů, pokud nad sebou mají dozorující osobu, která je proškolená. Ale u „Ph.D. studentů“ se toto přímo v zákoně vylučuje. Může být případ, kdy magisterský student dokončí studium a v „Ph.D. studiu“ se najednou rozhodne, že bude pokračovat a nemůže dělat ty projekty pokusů pod dozorující osobu. Zde se navrhuje šesti měsíční výjimka, kdy by si student mohl tento kurz udělat a pak už by v rámci „Ph.D. studia“ mohl dělat projekty pokusů sám. Dále se v zákoně objevil správní poplatek dva tisíce korun za jeden projekt pokusů. Do této doby se žádný poplatek neplatil. Obrátilo se na něj několik institucí, zda by nebylo možné alespoň částečně snížit tento poplatek. V PN se navrhují 3 varianty, buď se poplatek vypouští, nebo je pět set korun nebo tisíc korun. Nechává to každému na zvážení. Projektů pokusů je docela hodně. Je nutno si uvědomit, že většinou projekty pokusů platí ti lidé ze svých vlastních grantových prostředků, neplatí jim to instituce a opravdu ty granty nejsou moc vysoké. Vědci obrací každou korunu v ruce několikrát a rozhodují se, na co peníze použít. Zda to dát na projekt pokusů nebo si za to koupit chemikálie nebo nějaký materiál. Poprosil, aby se členové ZEV přiklonili k částce 500,- Kč. Následně se může v horizontu další novely zákona zvýšit na tisíc korun, aby to zvýšení nebylo tak skokové z nuly na dva tisíce korun. Druhá skupina PN jsou cirkusy. Podal PN, který je, dle něj, velmi kompromisní. Dokáže si představit i mnohem přísnější variantu. Ten kompromis vidí v tom, že tam je přechodné období. Jedná se o zákaz vystupování druhů divoce žijících zvířat v cirkusech. Přichází tam s přechodným obdobím do r. 2025. To znamená, že do r. 2025 by zvířata mohla dál vystupovat a od r. 2025 by platil zákaz vystupování divoce žijících zvířat v cirkusech. Týká se to nejen vystupování, ale i převozu, kdy mnohdy zvířata musí žít po dobu turné v nevyhovujících prostorách maringotek. PN se dotýká i zlepšení života zvířat v maringotkách a samozřejmě se tam vymezují druhy zvířat, která nesmí v cirkusech od r. 2025 vystupovat. Požádal o souhlas s tímto velmi kompromisním návrhem. V současné době cca 15 evropských zemí už zakazuje vystupování divoce žijících druhů zvířat. V dalších zemích (např. Francie, Velká Británie) je legislativě už nastavena tak, že postupně dochází k tomu zákazu vystupování divoce žijících druhů zvířat. První cirkus vznikl v Londýně v r. 1768. To, že je cirkus kruhový je z toho důvodu, že původně byly cirkusy určeny na předvádění koní a k drezuře koní. Postupně se začaly předvádět akrobatické kousky. První klaun se objevil v r. 1784 a postupně se na cirkusy nabalovaly další atrakce. Mobilní cirkusy vznikly ve Spojených státech amerických v r. 1830. Cirkusy začaly kočovat proto, aby zvýšily atraktivitu a přidávaly se další atrakce a zvířata. J. Faltýnek – Upřesnil, že posl. F. Vácha hovořil o zákazu drezury a o přechodném období od r. 2025. V PN posl. F. Váchy se zákaz drezury týká od 1. 1. 2021. Avizoval, že ZEV jej podpoří. To, co bylo řečeno posl. F. Váchou se týká přepravy, kde je přechodné období do 1. 1. 2025. Zákaz množení se rovněž týká datum 1. 1. 2021. M. Jarošová – Vystoupila ke svým PN. Jedná se o PN pod písm. E1, což je zákaz usmrcování zmrazováním. Zmrazení za živa bez předchozího omráčení dosud nebylo v zákoně na ochranu zvířat explicitně zakázáno. Jedná se o nehumánní a nepřiměřeně bolestivou formu usmrcení a mezi chovateli např. mezi chovateli hadů se mražení bez omráčení celkem velmi často provádí. Zatímco v zákoně na ochranu zvířat jsou uvedeny různé druhy, jak se nesmí zabít zvíře, tak toto tam chybí a toto jednání musí být trestné. Nemyslí si, že to odradí všechny majitele hadů, ale už to je může nějakým způsobem postihnout. Další PN pod písm. E2 a E3 se týkají registrace psů, povinnosti chovatelů registrovat psy a povinnosti veterinárních lékařů registrovat psy. Tyto dva PN jsou totožné, pouze je tam rozdíl v tom, že v jednom PN se navrhuje povinnost chovateli po označení psa čipem zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaregistrováno v registru psů, a to do 7 dnů po označení čipem. Dnes je deset soukromých registrů psů. Majitel psa si může vybrat registr. Některé registry jsou placené, některé jsou zdarma. V druhém PN je tato povinnost přenášena na veterinárního lékaře, aby po označení psa čipem neprodleně zaregistroval identifikační číslo psa do vybraného registru psů podle preferencí majitele. Od ledna 2020 začala platit veterinární novela, ve které chybí jedna důležitá skutečnost, a to povinnost chovatele nebo veterinárního lékaře zaregistrovat identifikační číslo psa do jednoho ze stávajících soukromých registrů. Povinné čipy dnes ukáží pouze patnáctimístný číselný kód a jinak nemá žádný význam. Když se pes ztratí a není nikde zaregistrován, tak se vlastně nedohledá. Čipovat psy bez registrace je jako přidělovat SPZ bez evidence. Myslí si, že se to musí nějakým způsobem změnit. Hlavní důvod pro čipování psů je usnadnění propojení s očkovacím průkazem a ten je nutné zapsat do databáze psů a registrovat. Jinak žádný jiný význam čip nemá. Se zavedením zákonné povinnosti zaregistrovat i to identifikační číslo psa do vybraného registru psů tuto nepřehlednou a zmatečnou situaci vyřeší a vyřeší to do doby, než vznikne centrální registr psů. Tento registr psů je MZe deklarován ve veterinárním zákoně od r. 2022, ale neví, zda je jistota jeho vzniku, protože to bude organizačně a finančně náročné. MZe odhaduje náklady na vytvoření registru psů na cca 50 – 60 mil. Kč. Čekají nás dva tři roky bez jakékoliv evidence čipovaných psů. Stát v podstatě nechal registrace na soukromých firmách, což je špatně, a proto se domnívá, že je nutné využít zatím stávající soukromé registry psů. Neříká, že to je ideální, ale je to to jediné, co zatím máme. Zajímá ji, proč centrální evidence psů nevznikla už s veterinárním zákonem od r. 2020? Další PN podala společně s posl. L. Šafránkovou pod písm. F1, což je testování kosmetiky a čisticích prostředků na zvířatech, resp. její zákaz, a PN pod písm. F2, kde je stanoven zákaz používání psů a koček jako pokusných zvířat. Poté, co si přečetla stanoviska MZe, která svým způsobem uznává, tak stahuje tyto dva PN pod písm. F1 a F2. M. Jurečka – Své PN okomentuje podrobně v podrobné rozpravě. Řekl, že jeho PN v obecné rovině v mnoha případech jdou především k hledání dalších nástrojů, jak účinně zabránit týrání zvířat a jak opravdu vytvořit i pravomoce pro SVS a krajské veterinární správy (KVS) pro to, aby mohly opravdu účinně vymáhat některá rozhodnutí vůči chovatelům, aby si mohly zjednat přístup do těch objektů a aby nebyly postaveni před to, že jsou situace, kdy udělají kontrolu na místě, ale musí několik týdnů čekat, zda bude rozhodnutí doručeno, nabyde právní moci atd. Dále se ještě vyjádřil k odmítnutí a neumožnění vystoupení zástupce organizace OBRAZ na dnešním jednání ZEV. Mrzí ho, že dnes takovéto rozhodnutí ZEV přijal. R. Holomčík – Jeho PN pod písm. D1 se týká možnosti liberace přestupků napadení zvířete jiným zvířetem. Jedním z důvodů, proč tento PN podal, je zajištění výjimky pro pastevecké psy. Pokud chovatel používá pastevecké psy, tak je tam přirozeně zvýšené riziko, kterému nejde úplně zabránit. Považuje to za důležité. Neříká, že úplně nutně tento PN musí projít v tom znění, jak jej předložil, ale byl by rád, aby se na toto pamatovalo. Pokud říkáme chovatelům, že mají činit opatření v oblastech, kde je zvýšený výskyt vlka a jedním z těch opatření jsou pastevečtí psi, tak si myslí, že by bylo fér jim tu výjimku dát. Zaznamenal, že se k tomuto problému snaží nějaký způsobem postavit i Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Nicméně to mezi PN, které byly podány na ZEV nezaznamenal. Každopádně by chtěl, aby mezi PN, které se budou hlasovat ve 3. čtení, byl návrh, který tuto výjimku bude řešit. M. Jurečka – K vystoupení posl. R. Holomčíka řekl, že ve svém PN pod písm. G9 nepřímo řeší částečně tuto problematiku, kdy chce, aby v takovýchto situacích, kdy je napadeno zvíře zvířetem, bylo také vyžadováno to odborné stanovisko KVS pro to, aby se posoudilo, jak se to napadení odehrálo, s jakými dopady, jaké to bylo plemeno, co to plemeno má ve své genetické výbavě atd., abychom paušálně k tomu nepřistupovali tak, že napadne-li zvíře druhé zvíře, tak automaticky za to může ten majitel toho zvířete, které napadalo, aniž by se zkoumaly ty okolnosti, za kterých k tomu došlo. Dále poprosil k proceduře, aby se o jeho PN hlasovalo pokud možno samostatně. Pochopil množiny, které jsou vyjádřeny v rámci souhlasu či nesouhlasu nebo neutrálního stanoviska, ale např. PN pod písm. G2 a G3 jsou velmi rozdílné a nepatří do jedné skupiny ani tématicky. Byl by rád, aby se poslanci nad nimi zamysleli a v hlasování rozhodli o tom, zda stojí za to ty návrhy podpořit nebo ne. Přimlouval se za možnost samostatného hlasování. J. Pošvář – Řekl, že nepovažuje za úplně rozumné diskusi k proběhlému semináři v bodě Různé. Především se to týká konkrétního návrhu, který je k této novele. V podrobné rozpravě je rozumné obhajovat své PN, nicméně se vždycky lze odkázat na obecnou rozpravu, kdy už obhajoba proběhla. Seznámil přítomné s důvody, proč předkládal zákaz klecových chovů. Je to z toho důvodu, že se domnívá, že klece do moderního zemědělství nepatří. A není to jenom jejich názor, ale je to názor i veřejnosti. Veřejnost si žádá změnu a my bychom na to měli reagovat. Dokonce i zákon na jednu stranu říká, že zvíře cítí bolest a utrpení, na druhou stranu ale v praxi umožňuje, právě abychom se chovali ke zvířatům jako k výrobním jednotkám. Jsou vyvinuty dostatečně dobré systémy, v různých státech jsou zavedeny i v praxi. Dokonce je i ten trend posílený tím, že řetězce se zavázaly, že nebudou prodávat vajíčka z klecových chovů a bude to mít vliv na náš trh. Týká se to 60 % naší produkce. Ještě jsou i další iniciativy na půdě EU a všechno to směřuje k reálnému zákazu klecových chovů. Bavíme se o obohacených klecích, bateriové klece už byly zakázány v r. 2012. Dále řekl, že ve stanovisku MZe, které je poměrně rozsáhlé, tak jsou jisté nepřesnosti. To, že MZe tvrdí, že by se měly jednotlivé technologie posuzovat komplexně z pohody zvířat, tak zde je třeba říci, že MZe se opírá o názory jednotlivých studií, které sice samozřejmě potvrzují jejich názor, ale pokud se podíváme do zahraničí na další různé studie a sesbíráme všechna data dohromady, tak zjistíme, že to úplně pravda není. Reálně mortalita, morbidita je cca na stejné úrovni, jak v klecových, tak i v těch neklecových chovech, pokud se bavíme o variantách, jako jsou voliéry apod. Dále MZe udává, že ustanovení § 12c odst. 2 nelze vypustit. Zde nesouhlasil z toho důvodu, že se vlastně jedná o duplicitu. To samé se totiž píše ve vyhlášce o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. Řekl, že se domnívá, že je možné toto ustanovení vypustit. Dále tam jsou odkazy na chyby legislativně technické, které se dají vypořádat i v průběhu 2. čtení, příp. i 3. čtení. Dále zdůraznil, že zrušení klecových chovů bylo navrženo s účinností až v r. 2027. Je to z toho důvodu, že od r. 2012, kdy EU chtěla, abychom zrušili bateriové klece, tak uplyne právě doba, kdy vlastně technologickým zařízením vyprší životnost. Životnost se odhaduje na 10 až 15 let. Počítá se s tou konzervativnější variantou, že životnost bude až 15 let, tudíž vlastně drůbežáři budou nuceni, stejně tak jako tak, investovat do svých chovů, na renovaci. Je na to brán ohled v tom směru, aby finanční náklady byly co nejnižší, a účinnost je proto stanovena až od r. 2027. M. Jurečka – Poděkoval za otevření tématu klecových chovů v obecné rozpravě. Za sebe řekl, že principiálně souhlasí s tím, že zákonodárci a obecně jako chovatelé, máme hledat nástroje k tomu, aby se zvýšila etika chovu zvířat a bylo pamatováno na zlepšení jejich welfare. Byl by rád, kdyby ze strany MZe či SVS zaznělo to, jaká je mortalita a jaké jsou zkušenosti z praxe u chovu zvířat ve voliérách, řeč je o drůbeži na podestýlkových chovech. A také jaká to nese další rizika a jaké hospodářské dopady můžeme očekávat. Když se zabýval argumenty, které zazněly v diskuzích z hlediska odkazů na některé studie nebo i některé zkušenosti ze zahraničí, tak tam nenašel opravdu kvalitní zkušenost v tom, že by zde byl stát, který to plošně zavedl, a byly tam dopočítány veškeré dopady, které s tím přišly. Pokud se zákonodárci rozhodnou pro takovýto krok a pro zákaz, tak by také měli jasně chovatelům říci, že stát je také připraven jim finančně kompenzovat ty náklady, které budou spojeny s těmi nutnými investicemi. Připomněl několik důležitých věcí, které i v těch argumentech pokulhávaly. Často se argumentovalo, že dané společnosti jsou na tom ekonomicky dobře a tudíž v zásadě není nutné hledat nějakou další finanční podporu a že se s tím vypořádají případně z prostředků Programu rozvoje venkova (PRV). Zde připomněl, že vůbec není jisté, jaké prostředky z PRV budou, jak budou limitovány a pro které skupiny chovatelů budou limitovány. Dále si musíme uvědomit, že pokud tady ten zákaz bude třeba v příštích 5 až 7 letech, tak úplně není jednoduché navýšit ty plochy tak, abychom aspoň udrželi stávající produkci vajec. Museli bychom tu plochu výrazně zvýšit a na to stávající haly a stávající objekty nebudou stačit. V okamžiku, kdy zemědělec vstupuje do situace, že musí stavět úplně novou halu, tak se už také často potýká s EIA a může se také potýkat se změnou územního plánu, a to už jsou věci, které se mnohdy ani v pětiletém cyklu nedají stihnout. Toto je potřeba mít na paměti. Byl by velmi rád, kdyby zde MZE nebo předkladatel nebo i některý z poslanců hledal cestu, jakým způsobem zemědělcům jasně říci, že stát jim aspoň částí přispěje na ty nutné vyvolané investiční náklady, které budou spojeny s tímto zákazem. Dále zmínil téma zoo hygieny a i dopady na spotřebitele z hlediska možných kontaminací nemocí atd. Dnes je např. aktuální téma ptačí chřipky. Myslí si, že úplně nejideálnější cestou by bylo řešení celoevropské se stejným datem pro všechny státy. V okamžiku, kdy se zde přijde s nějakým datem a většina států EU to neudělá, tak my nakládáme výrazné břímě na naše chovatele v ČR a s vysokou pravděpodobností to povede ke snížení soběstačnosti v produkci vajec, která už dnes není 100 %. Řekl, že by mj. uvítal alespoň doprovodné usnesení k tomu PN, které by vyzývalo MZe a ministra, aby na Radě ministrů zemědělství takovýto krok požadoval v rámci celé EU a samozřejmě i v rámci EU lze potom říci, že na to chceme i ty finanční prostředky. Zde vidí několik kritických momentů. A bylo by dobré před tím, než se o tom návrhu bude rozhodovat, aby zde zaznělo i to stanovisko MZe, příp. SVS. Je si vědom toho, že my nemůžeme zavírat oči před tou poptávkou společnosti, která zde je, a to jsme viděli u zákazu chovu kožešinových zvířat. Ale právě pro tu zkušenost ze zákazu chovu kožešinových zvířat, kde se nepodařilo dobře nastavit ty kompenzační věci a nyní se to ještě opravuje a řeší, tak by byl rád, aby se podobná chyba neopakovala během čtyř let podruhé. J. Faltýnek – Připomněl, že ke klecovým chovům proběhly dva semináře. Jeden svolávala předsedkyně výboru pro životní prostředí (VŽP) posl. D. Balcarová, a uskutečnil se 18. 2. 2020. Druhý svolávala posl. M. Balaštíková. A proto on sám hlasoval proti možnosti vystoupení zástupce organizace OBRAZ, protože ta debata už proběhla a probíhá zde znovu. Již na dnešní ranní poradě vedení výboru se o tomto krátce hovořilo. Před několika lety rozhodnutím PS byl zakázán chov kožešinových zvířat. Do dnešního dne ti chovatelé nedostali ani korunu. A dnes to budeme řešit. Posl. M. Balaštíková navrhuje PN, aby byla vyčleněna částka cca 150 mil. Kč na kompenzaci náhrad za ukončené chovy kožešinových zvířat. Souhlasí s posl. M. Jurečkou (u chovatelů drůbeže, resp. výrobců vajec), je to v řádu miliard korun. Je potřeba si také říci, odkud se ty peníze vezmou. Např. v Rakousku byly zakázány klecové chovy a dnes polovinu potřeby vajec do výroby vozí z Polska z klecových chovů. Doporučoval, aby všichni tlačili na své europoslance, aby se to řešilo v rámci celé Evropy, protože naši zemědělci se pohybují v jednotném trhu EU a konkurují ostatním zemědělcům v rámci EU, takže by měli mít stejné podmínky všichni. A když se EU dohodne, že k nějakému datu rozhodne - v EP, v Radě a na Komisi - že se zakáží klecové chovy, tak to budou muset všechny státy k tomu datu respektovat a akceptovat. Je škoda, že se někteří poslanci neúčastnili výjezdního zasedání na jatka v Příbrami, kde byly tyto věci diskutovány s ústředním ředitelem SVS Z. Semerádem a tam bylo hovořeno o tom, jak vlastně vypadá srovnání zdravotních rizik v klecových chovech, voliérách, otevřených chovech, zejména z pohledu dnešní situace, kdy řešíme problém s ptačí chřipkou. Z. Semerád – Ke zdravotní situaci v chovech uvedl, že v každém případě je rozdílná míra úhynu v klecových technologiích a míra úhynu ve voliérách. U klecových technologií v každém případě je nižší, tzn. pohybuje se kolem 3 – 3,5 %. Co se týče voliér, tak se pohybuje mezi 5 – 10 %. To je skutečnost. Co se týče nákazových situací, tak bohužel ty nákazy jaké jsou, tak přicházejí většinou od volně žijících ptáků. Proto je samozřejmě potřeba minimalizovat rizika zavlečení do těchto chovů, ale nikdy to nemůže být stoprocentní. Zejména se to zvyšuje v okamžiku, kdy se musí používat podestýlka. To znamená materiál, který se někde skladuje, byť za co nejlepších podmínek venku, ale nezabrání se přístupu hlodavců, volně žijících ptáků atd. A to je mnohdy zdrojem zavlečení. K vejcím z pohledu supermarketu řekl, že to je významná část, ale jsou to konzumní vejce. Máme tu 86 % v technologiích obohacených klecí a u zbytku je možné, aby si supermarket určil, že bude mít pouze podestýlkové z voliér atd. V momentě, kdy se zakážou, tak i do té výroby půjdou vejce pouze z těchto technologií podestýlkových a zde se hovoří o cenách vajíčka na pultu, ale nehovoří se o těch výrobních. Státy, např. Rakousko, které nemají v obchodech jiné, než podestýlkové, tak vozí právě levná vejce z těch, a někde možná ještě, neobohacených klecových chovů. K zákazu v r. 2012 sdělil, že ČR dodržela, že k tomu dni žádná slepice v neobohacených klecových technologiích nebyla. A nebyla v ČR. Pak se na úrovni EU řešilo to, že ještě několik let, Španělsko, Itálie, Polsko, produkovaly za nižší ceny v těchto neobohacených klecových chovech. Samozřejmě, že je nedávaly do obchodu, ale dávaly je právě do té výroby. J. Šír – Konstatoval, že pokud se má hledat řešení v EU, tak jednak z jejich zkušenosti, není zaručen výsledek takový, že bude dobrý, když se to projedná v Bruselu. Dále řekl, že dodržování podmínek stanovených jednotnými evropskými standardy je u nás většinou větší, rychlejší a dřívější než v ostatních zemích a není absolutně žádná páka, jak donutit naše sousedy a konkurenty, aby i oni ty evropské standardy naplnily. EK dynamičtěji řeší ty problémy u nás, než v některých jiných zemích. K financování z PRV uvedl, že se na návrh EK snižuje financování prostředků pro rozvoj venkova v ČR na příští programovací období o 16,53 % a navrhuje se zavedení kofinancování ve výši 15 %. Takže propad v rámci PRV bude poměrně značný, pokud ten návrh projde. Dále se s tím pojí i to, že EK přijala svoji „Zelenou dohodu pro Evropu“. Bude se financovat v rámci 3. hadingu, což je SZP a další a finanční prostředky zřejmě budou žádány spíše na jiná témata směrem ke klimatické neutralitě. Dále řekl, že existují případy, kdy se chovají prarodičovské chovy, rodičovské chovy, genetický materiál drůbeže a tam to bez té klece nejde provozovat. Světově jsme v tom proslulí. Ohledně nových hal a EIA se denně setkávají s tím, že je problém postavit cokoliv pro živočišnou výrobu kdekoliv na venkově. Bylo by lepší, kdyby to rozhodla poptávka trhu. V. Válek – Konstatoval, že diskuse k tomuto proběhla intenzivně, uskutečnily se i semináře a argumenty jsou velmi silné. Chápe obavy a ekonomické strachy. K omezení cirkusové drezury řekl, že se argumenty nemění, zůstávají stejné, mění se pouze ten druh. Totéž je v případě zákazu klecových chovů slepic. Můžeme to zpozdit, zbrzdit, ale nezastavíme to. Podporujeme regionální potraviny, bio potraviny, potraviny, které jsou kvalitní a existují práce, které říkají, že z volných chovů ta kvalita hladiny cholesterolu a dalších věcí ve vejcích, tak jsou negativní ukazatelé nižší a pozitivní jsou vyšší, tzn. obsah vajec, žloutku z volných chovů je kvalitnější než z klecových chovů. Dle něj, nejsou ta data dostatečně tvrdá, neexistuje metaanalýza, ale existují publikace, které to dokazují. Dotázal se zástupců MZe, zda se na toto dělá nějaký výzkum? Pokud to tak opravdu je a pokud takovýto výzkum probíhá, tak si myslí, že je potřeba to korektně zmínit a je to tak další argument pro to, abychom v nějakém horizontu postupně dospěli k tomu, že klecové chovy skončí. Z jeho informací a z dat, které má z Japonska a ze Spojených států amerických, tak vejce od slepic chovaných volně jsou kvalitnější a je tam méně cholesterolu než u vajíček z klecových chovů. Z Japonska jsou data poměrně tvrdá, byť nejsou validovaná. Z USA jsou to jenom ojedinělé publikace. Nemá ponětí, zda něco existuje z Evropy, zda MZe dělalo v tomto směru nějaký výzkum. Myslí si, že se tímto směrem budeme pohybovat a těžko tomu zabráníme a nyní je to potřeba naplánovat tak, aby ten dopad pro zemědělství a pro chovatele, kteří mají klecové chovy, byl minimalizován. J. Šír – Řekl, že pokud jde o celkový počet mikroorganismů a podle jejich údajů, je na podestýlce ve srovnání s obohacenou klecí, 270 x vyšší kontaminace těmi mikroorganismy. R. Holomčík – Vyjádřil souhlas ke 2 věcem, které řekl posl. M. Jurečka. Jednak si myslí, že je naprosto korektní se bavit o tom, že pokud stát mění pravidla hry za chodu u něčeho, co podporuje a co je legální, což klecové chovy jsou, tak by měl nést minimálně část nákladů spojených s těmi změnami. Pokud se podíváme na analýzy a vezmeme si to časové období, které by v případě přijetí PN bylo před námi, tzn. těch 6 let, tak když se náklady rozpustí do více po sobě jdoucích rozpočtů, tak to není nic, co by mělo zásadní dopady na rozpočet včetně rozpočtu rezortu. Dále naprosto souhlasil s tím, že by to mělo být primárně záležitostí EU jako celku. Zde by navrhl, aby se „tlačilo“ nejen na europoslance, ale i na MZe. Ať se i MZe zasazuje o to, ať se to řeší na celoevropské úrovni. Dále se dotázal zástupce MZe, zda v této věci už podniká MZe nějaké kroky, případně, zda tato debata již probíhá? K podestýlce podotkl, že 18. 2. 2020 proběhl zajímavý seminář na téma „Konopí“, kde se hovořilo i o využití pazdeří z konopí jako podestýlky. A zaznělo tam, že to pazdeří z konopí má mimořádné antibakteriální účinky. M. Jurečka – Byl by rád, kdyby navrhovatel dopracoval svoji část ještě i o tu jasnou kompenzaci, kterou stát chovatelům přislíbí. A těch rovin, jak se to dá nastavit, je vícero. Z hlediska nutných investic, které by do toho sektoru měly jít, tak to jsou 3 – 5 mld. Kč. V důvodové zprávě mu také ještě chybí, co to bude obnášet za lidské nároky. Do chovu je problém sehnat slušného kvalifikovaného člověka, který to chce dělat z lásky k těm zvířatům a ne jen pro tu výplatu. Chybí mu tam, jakým způsobem to chovatelům pomůžeme naplnit. J. Faltýnek – Chybí tam možná ještě i to, že bychom se mohli zeptat našich občanů, zda chtějí jenom vejce na trhu, konzumní vejce, za dvoj až trojnásobnou cenu. J. Pošvář – Reagoval na proběhlé semináře a na malou účast poslanců na těchto seminářích. Byla tam zmiňována finanční analýza, ve které se spočítalo, jaké jsou reálné náklady na tu přeměnu. Pokud se bavíme o tom, že skutečně dojde k tomu závazku a v r. 2025 v obchodech nenalezneme vajíčka z klecových chovů, tak to postihne cca 40 % trhu. Nejsou to pouze řetězce, ale jsou to i někteří velcí výrobci (např. Opavia, Nestlé). Dále uvedl, že z alternativních chovů je více mikroorganismů na skořápce. Mikroorganismy ale v nějaké větší míře nepronikají dovnitř do vajíčka. Je to mylný argument. Důležité je, co je uvnitř vajíčka. Výzkumy ohledně mikroorganismů vychází právě naopak v neprospěch klecových chovů. K mortalitě uvedl, že je potřeba si uvědomit, že drtivá většina chovů v ČR je právě v obohacených klecích. Ani tento argument není úplně platný. Co se týče plochy, tak samozřejmě zde jsou zvýšené nároky. Pokud drůbežáři automaticky nepůjdou do nějakých extrémů a půjdou do té ekonomicky nejschůdnější varianty, tak se hovoří o náročnosti cca 30 – 50 % navíc oproti tomu, co je nyní. J. Šír – Na dotaz posl. R. Holomčíka a k diskuzi na Radě EK řekl, že např. 27. 1. 2020 Německo předložilo k jednání bod, který se týkal dobrovolného označování vyšších standardů v chovu zvířat. Debata na toto téma do jisté míry probíhá, ale bylo to „označování“ a bylo to „dobrovolné“, nebyl to zákaz nebo něco podobného. K vystoupení posl. J. Pošváře uvedl, že z hlediska toho, kdy skončí obohacené technologie, tak MZe má informace, že některé byly budovány až do r. 2017. Pokud se bude počítat s 15letou životností, tak to je r. 2032. Co se týče povrchové kontaminace, tak rozhodně s tím zástupci MZe nemohou souhlasit. Pokud to vejce je 100 – 270 x znečištěnější mikroflórou včetně salmonel, tak už při zacházení, a to doma i v průmyslu, dramaticky vzrůstá riziko kontaminace těmito nebezpečnými nákazami. Z. Semerád – K salmonelám uvedl, že pokud by to nebyl problém, tak by nebyl povinný celoevropský program tlumení salmonel v chovech drůbeže, kdy jsme měli v r. 2012 v prostředí nejvíce zjišťovaných salmonel v Evropě. Cíl všech zemí je, do jednoho procenta výskytu salmonel v prostředí právě proto, že se prokazovalo, že čím dál tím více narůstá onemocnění u lidí. Proto je povinný program a plníme ho a je i kofinancován z EU. Takže to má podstatný vliv na to, jestli je kontaminováno zvenku, byť za normálních okolností neproniká do vajíčka. Vynakládají se na to obrovské finanční prostředky. M. Balaštíková – Vystoupila k semináři, který se konal 18. 2. t.r. Sdělila, že na semináři bylo řečeno mnoho zajímavých věcí. Ve studii, která tam byla prezentována, jí chyběly následující věci: 1) Dostatek prostoru, kde se převedou voliérové chovy. Veterinární správa dopočítala, že bychom potřebovali plochu o rozloze 1270 fotbalových hřišť. V této studii nebyla promítnuta cena za tyto pozemky. 2) Dále zde nebyl promítnut nárůst počtu pracovníků, protože v takovémto typu chovu je potřeba větší počet pracovníků. 3) A dále ve studii chybělo i to, kde se na to všechno vezmou finanční prostředky. M. Jarošová – Řekla, že je škoda, když v r. 2012 byly zakázány klecové chovy a změněny na obohacené klece, které ke zlepšení života slepic moc nepomohly, že už se tenkrát rovnou nepřešlo na halový nebo voliérový chov a nemuseli jsme to řešit nyní. Je to škoda a je to pak problém pro drůbežářské závody, že všechno funguje jen na chvíli. Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek ukončil obecnou rozpravu. Podrobná rozprava. P. Kováčik – Seznámil přítomné s podanými PN. Byly podány PN posl. A. Babiše pod písm. A1, A2 a A3. Jedná se o zákaz drezůry u nově narozených jedinců druhů volně žijících zvířat, zákaz rozmnožování a dovozu do ČR s výjimkou ZOO. PN posl. M. Balaštíkové a dalších poslanců pod písm. B 1 – B6 stanovuje nápravu kompenzačního příspěvku za zrušené farmy kožešinových zvířat. PN posl. M. Červíčkové pod písm. C1 – C9 zakazuje prodeje nebo předání psa a kočky na veřejném prostranství, s výjimkou veřejných vystoupení z důvodu zdravotních rizik a nemožnosti prohlídky chovu, promítnutí nové povinnosti do sankčních ustanovení pro chovatele, který něco poruší a legislativně technické úpravy s tím, že to cílí na podstatné ztížení provozu oněch množíren psů a koček. PN posl. R. Holomčíka pod písm. D1, D2 a D3 zavádí nový přestupek napadení zvířete jiného chovatele, tedy zvířetem. Každý je povinen zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo jiné zvíře a navrhuje přijmout příslušná opatření. Dále navrhuje zrušení výjimky chirurgického poškození křídel u ptáků mladších 3 dnů. Navrhuje některé povinnosti veterinárním lékařům vyvinout přiměřené úsilí ke zjištění totožnosti vlastníka zvířete a získání jeho souhlasu, pokud má dojít k utracení zvířete na žádost třetí osoby. PN posl. M. Jarošové pod písm. E1 navrhuje zákaz usmrcení zvířat metodou zmrazení s výjimkou postupného zmrazování hadů. Další její PN pod písm. E2 upřesňuje povinnost chovatele nechat zanést číslo čipu do databáze. Zpravodaj připomněl, že příslušná databáze vznikla nedávno přijatou novelou veterinárního zákona. Třetí PN posl. M. Jarošové pod písm. E3 stanoví povinnost soukromého veterinárního lékaře nechat zanést číslo čipu do databáze. PN posl. M. Jarošové a posl. L. Šafránkové pod písm. F1 zakazuje provádět na zvířatech pokusy za účelem testování kosmetiky a čisticích prostředků. Druhý jejich PN pod písm. F2.1 a F2.2 stanovuje, že ze skupiny zvířat, které jsou používány k pokusům, se vyjímají psi a kočky. Další PN podal posl. M. Jurečka a jsou pod písm. G. PN G1 říká, že pokud někdo nechá chirurgicky zmrzačit zvíře, tak je odpovědný lékař. Nově má být i „zadavatel“ takovéhoto úkonu. PN G2 posiluje vymahatelnost závazných pokynů ukládaných krajskými správami při kontrolách. PN G3 rozšiřuje pravomoci veterinářů ke vstupu do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor včetně otevření uzavřených prostor při důvodném podezření, že se tam nachází týrané zvíře. PN G4.1 – G4.3 zjemňuje trest zákazu chovu. PN G5 konkretizuje případy, kdy může obec s rozšířenou působností rozhodnout o zabrání zvířete. PN G6 rozšiřuje okruh týraných zvířat, které je možno umístit do náhradní péče s tím, že se ruší podmínka opakovanosti týrání. PN G7.1 – G7.3 navrhuje umožnit ukládání trestu zákazu chovu i za bagatelní přestupky. V současné době se za porušení zákona nejprve ukládá pokuta a teprve v případě zvláště závažného porušení je možno uložit zákaz chovu, jakožto nejpřísnější formu postihu. PN G8 opravňuje obce nechat kastrovat toulavá a opuštěná zvířata. V případě, že se najde posléze majitel, hradí náklady on. PN G9.1 – G9.4 navrhuje vypustit úpravu týkající se odpovědnosti za napadení zvířete zvířetem. V PN G9.2 obec s rozšířenou působností si musí, v případě řízení o přestupku, vyžádat odborné vyjádření KVS. PN upravuje výčet případů, kdy tomu není třeba. MZe doporučuje drobnou modifikaci u PN G9.2, kterou pokud tak neučiní posl. M. Jurečka, tak si zpravodaj posl. P. Kováčik osvojí. PN G10 navrhuje zpřísnění evidence samotných fen v chovu, aby se zabránilo připouštění některých fen nad povolený limit a vykazování narozených štěňat na vrh jiné feny. PN posl. J. Kotta pod písm. H1 – H17 jednak implementuje směrnici EU o sladění povinností podávaných zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí. Cílem je snížení administrativní zátěže a zvýšení transparentnosti. Dále zavádí odpovědnost majitelů zvířat, která zraní či usmrtí jiná zvířata, zavádí výjimku pro pastevecké psy hlídající vytyčený prostor. Rozšiřují se důvody usmrcení zvířat o simulační cvičení organizovaná SVS pro případ výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Důsledněji vymáhá pravidla nakládání se zvířaty na jatkách. Provazuje dále zákon na ochranu zvířat proti týrání s veterinárním zákonem v oblasti čipování psů. A v neposlední řadě zmocňuje k vydávání prováděcího předpisu k novým povinnostem chovatelů při rozmnožování psů a koček. Dále byly podány PN posl. J. Krutákovou pod písm. I1 – I3. PN I1 nově stanoví, že únik zvířat musí představovat ohrožení zdraví a života lidí, zvířat, či ohrožení majetku. PN I2 říká, že chovatel zvířat vyžadujících zvláštní péči, která by v případě úniku představovala obecné ohrožení, musí o svém záměru informovat obec. PN I3 zavádí odpovědnost majitelů zvířat, která zraní či usmrtí jiná zvířata. PN podané posl. J. Pošvářem pod písm. J1.1 – J1.10 zakazují klecové chovy slepic s účinností 1. 1. 2027. PN J2 zakazuje v nově vznikajících provozech vazné ustájení a i u starých provozů s účinností od 1. 1. 2030. PN posl. D. Pražáka pod písm. K1 stanoví výjimku ze zákazu vazného ustájení, a to na dobu nezbytně nutnou pro ošetření zvířete. PN K2 stanoví, že obchodník se zvířaty určenými pro zájmové chovy je povinen poskytnout kupujícímu mj. informace o způsobu krmení zvířete. PN K3 rozšiřuje zákaz prodeje psů, koček a primátů i na veřejná prostranství. PN posl. F. Váchy pod písm. L1 – L10 se týkají cirkusů, drezůry a zákazu drezůry. PN posl. F. Váchy a posl. I. Mauritzové pod písm. M se týkají pokusných zvířat, navrhují změnu taxonomického vymezení, stanovení výjimky z povinnosti absolvovat kurz a výjimku k provádění pokusů mimo schválené zařízení. PN M4 zavádí správní poplatek 2000 Kč za vydání rozhodnutí. Zde jsou 3 varianty, u kterých se rozhodne hlasováním. PN posl. J. Zahradníka pod písm. N1 navrhuje postih za snahy o zničení mikročipu či přetetování identifikačního čísla, které budou považovány za týrání zvířat. Zde je drobná modifikace, kterou si zpravodaj posl. P. Kováčik osvojil. PN N2 zavádí opatření proti množírnám (vedení evidence prodaných a darovaných štěňat, příp. vydávání kopie evidenčního listu vrhu). PN N3 zavádí povinnost informovat obec o umístění zvířete do útulku. PN N4 zavádí povinnost obce nechat očipovat toulavé a opuštěné psy. PN N5 zavádí povinnost pro útulek, který má v případě nalezených zvířat, zveřejnit místo a datum nálezu, nikoliv identifikační číslo čipu a tetování, aby se zabránilo neoprávněnému vyzvedávání drahých plemen z útulku (podle znalosti čísla by se měl poznat pravý majitel). Dále zpravodaj upozornil na některé překrývající se PN. Překrývá se PN posl. A. Babiše s PN posl. Váchy, překrývá se PN posl. M. Červíčkové s PN posl. D. Pražáka a PN posl. R. Holomčíka, překrývá se PN posl. J. Kotta s PN R. Holomčíka, PN M. Jurečky a PN posl. J. Krutákové a dále se překrývá PN posl. R. Holomčíka s PN posl. M. Jurečky. J. Šír – Sdělil, že tam, kde navrhované PN jdou proti existujícím právním předpisům EU, které novela převádí do českého právního řádu, tak tam bude MZe z pochopitelných důvodů vždy proti. M. Balaštíková – Poděkovala všem kolegyním a kolegům, kteří připojili svůj podpis k pozměňovacímu kompenzačnímu návrhu. Dodala, že kompenzací byla vyčíslena na částku 176 mil. Kč. M. Jurečka – Vyjádřil se ke svým předloženým PN a zareagoval i na zdůvodnění, které bylo k těmto PN dáno ze strany MZe. Jedná se o PN pod písm. G1 – G10. Poděkoval za stanoviska, která byla souhlasná, případně neutrální. PN G1 se týká provádění chirurgických zákroků, které zvíře výrazným způsobem poškozuje. Často se chovatelé vymlouvají na to, že se tak stalo na území jiného státu apod. a nenesou za to zodpovědnost. V tomto PN se hovoří o tom, že tu zodpovědnost má chovatel toho zvířete, který to prováděl nebo to nechal provést někým jiným. Zde je stanovisko MZe kladné. Pokud jde o PN G2, tak zde se domnívá, že by stálo za to, aby tento PN měl šanci a byl aplikován do praxe. Když se i v diskuzích setkával s tím, jak v praxi postupují pracovníci KVS, tak jsou někdy v obtížné situaci, že jsou u chovatele a vidí, že tam je zjevné porušení zákona a že tam dochází k týrání zvířete. U PN G3 by byl velmi rád, aby tak, jako je umožněn přístup ve veterinárním zákoně např. pracovníkům SVS do objektů za účelem kontroly kvality potravin atd., tak aby se toto principiálně umožnilo v tomto zákoně proti týrání v situaci, kde je důvodné podezření, že v tom objektu či prostorách dochází k týrání zvířete. Tento návrh směřuje k možnosti být v praxi operativnější a vytvořit kompetenci, která bude dávat větší prostor pro zabránění týrání zvířat. V PN G4 se jedná o zjemnění trestu zákazu chovu. Chovatel udělal chybu, dopustil se porušení zákona proti týrání, ale je zjevné, že to třeba ten chovatel neudělal úmyslně a má opravdu zvířata rád a umí se z toho poučit a je možné mu případně tu dobu zákazu chovu zkrátit. Uvedl dva konkrétní případy. PN G5 se týká zabavení zvířete. Zde se to týká toho, když osoba maří dřívější rozhodnutí, která byla učiněna o zákazu chovu, tak by mohlo dojít k zabavení toho zvířete. Bylo zjištěno porušení zákona proti týrání, je rozhodnuto o tom, že ten chovatel nemá to zvíře nebo zvířata chovat, on to přesto porušuje a neví se, jak to vyřešit. Zde se říká, že v okamžiku, kdy to chovatel takto porušuje, obchází a maří to rozhodnutí, tak to zvíře mu může být zabráno. K PN G6 uvedl, že stávající právní úprava, resp. umístění týraného zvířete do náhradní péče s podmínkou, že to vyžaduje zdravotní stav zvířete nebo je zvíře týráno opakovaně. A to může někdy v praxi působit aplikační problémy, např. i v některých medializovaných případech množíren bylo zjevné, že zvířata byla týrána chovem v nevhodných podmínkách nedostatečnou nebo nesprávnou socializací, absencí venčení a neposkytnutím dalších možností uspokojovat potřeby atd. Z textu zákona dnes není zřejmé, zda se opakovaným týráním rozumí týrání stejným chovatelem poté, kdy byl za předchozí protiprávní jednání pravomocně potrestán anebo je zvíře vystaveno týrání dalším chovatelem, popř. stejným chovatelem trvale atd. Takže za nejvhodnější řešení pro zvýšení efektivity ukládání zvláštního opatření ve prospěch týraných zvířat se proto jeví zrušení povinných podmínek a ponechání aplikace tohoto ustanovení na odborném vyhodnocení situace úředními veterinárními lékaři v součinnosti s obecním úřadem obce s rozšířenou působností. K PN G7 uvedl, že u tohoto PN jde o to, že někdy je mnohem účinnější, a to je smyslem tohoto PN, nepostihovat toho chovatele jenom pokutou, ale naopak je účinnější a někdy daleko rychlejší, postihnout toho chovatele sankcí odebráním toho zvířete. Samozřejmě po přechozím prozkoumání. Jsou situace, kdy my víme, že dochází k porušování zákona, řeší se to standardní legislativní formou, ale obce nesou náklady, které v některých případech jdou třeba až do sta tisíců a ten problém stále není vyřešen, protože ten chovatel ta zvířata stále má. Takže umožnit tady institut propadnutí toho zvířete a tím pádem i to odebrání. Pokud jde o PN G8, tak k tomuto PN dalo MZe negativní stanovisko. Když se podíváme do praxe na problematiku toulavých zvířat, jejich neustálého rozmnožování, tak zde se jedná o to, mít tady pravomoc, aby se mohlo rozhodnout o tom, že ta zvířata budou kastrována. Domnívá se, že to je jedna z cest, jak řešit problematiku, která opravdu trápí ve velké míře obce a města. U PN G9 se jedná o problematiku napadení zvířete zvířetem. Svými PN to řeší vícero poslanců. Zjednodušeně řečeno se jedná o to, aby v případě takovýchto situací bylo požadováno odborné posouzení té situace pracovníky KVS. Jsou to lidé, kteří na to mají odpovídající odborné vzdělání a nemyslí si, že úředník má tyto situace vyhodnocovat bez toho odborného posudku. Argumentace, že to ponese větší administrativní nároky u něj úplně neobstojí. Domnívá se, že v některých situacích má stát zajistit maximální výklad práva spravedlnosti ve vztahu k té situaci. Zde to, aby bylo odborně posouzeno, jaká ta situace byla, co to byla za zvířata, jaká to byla plemena, proč to zvíře to mohlo udělat, tak takovéto odborné stanovisko pro to finální rozhodnutí pro to, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, si myslí, že je na místě. K PN G10 a k otázce evidence fen tak, aby bylo opravdu prokazatelně jasné, že ten majitel i u těch fen a u těch chovů, kde se nebavíme pouze o třech a více fenách, ale aby bylo zřejmé, že nedochází k extrémně častému krytí, přetěžování feny atd. Domnívá se, že tato evidence by mohla přinést zlepšení stavu, kdy se bavíme o problematice množíren. P. Kováčik – Konstatoval, že si osvojuje následující modifikace těchto PN: 1.) u PN G9.2 se v § 24a odst. 4 doplňují nová písmena a) a d). Nové písmeno a) zní: „a) zákazu opustit zvíře podle § 4 odst. 1 písm. s)“. Nové písmeno d) zní: „d) povinnosti zajistit, aby zvíře jednoho chovatele nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele.“, přičemž stávající písmena se přeznačí. 2.) u PN M2 se v § 15d odst. 7 poslední věta nahrazuje větou „Výjimka z povinnosti absolvovat kurz odborné přípravy podle věty první se při splnění podmínek uvedených v tomto odstavci vztahuje na studenty postgraduálního studia po dobu prvních šesti měsíců od zahájení jejich postgraduálního studia.“. 3.) U PN N1 § 4 odst. 1 písm. h) nově zní: „provést technický zákrok, který vyvolá bolest, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, nebo chirurgický zákrok za účelem znemožnění nebo změny trvalého označení zvířete čipem nebo tetováním,“. Tyto tři věci si osvojuje a žádá, aby se o nich hlasovalo, a bude to také zohledněno v proceduře hlasování. R. Holomčík – Ve stručnosti se vyjádřil ke svým třem PN. První PN pod písm. D1, který avizoval v obecně rozpravě, se týká liberace přestupku napadení zvířete jiným zvířetem. V podstatě vychází z myšlenky, že zvíře není věc, ale živý tvor nadaný nějakou vlastní vůlí a v podstatě se akceptuje to, že jsou situace, kdy se to zvíře rozhoduje samostatně. Měla by být nějaká povinnost, resp. akcent směrem k chovateli kladen na to, aby zajistil takové podmínky, že nedojde k tomu, že se chované zvíře dostane mimo kontrolu. Nicméně reflektuje to, že právě zvíře se nezřídka může rozhodovat na základě vlastní vůle. V obecné rozpravě avizoval pro něj tu nejpodstatnější věc, a to je vyjmutí některých případů, konkrétně hovořil o pasteveckých psech, kteří by z tohoto přestupku měli být vyjmuti kompletně. Druhý PN pod písm. D2 se týká chirurgického mrzačení ptáků za účelem omezení létání. V tomto znění je v zákoně výjimka, že chirurgické zásahy jsou zakázány u ptáků starších tří dnů od narození. Tento PN vlastně ruší ta slova „starších tří dnů“, tzn. ukládá tento zákaz vlastně na všechny ptáky. Třetí PN pod písm. D3 se týká povinnosti informovat majitele v případě usmrcení zvířete. Myšlenka je taková, že jsou případy, kdy dochází k usmrcení zvířete na základě žádosti třetí osoby a osoba, která usmrcení provádí by podle tohoto návrhu měla mít povinnost vyvinout přiměřenou snahu kontaktovat majitele. Poprosil přítomné o podporu svých PN. M. Jurečka – Souhlasil s tím, co řekl zpravodaj v případě PN části G9.2. Dále řekl, že jej překvapila jedna část odůvodnění MZe, a to věta „Právo má vždy být odrazem toho, jak se k dané věci staví společnost. Proto se také právo neustále vyvíjí.“ Když si toto přečetl, tak ho těžce zamrazilo a vzpomněl si na 50. léta a na celý průběh 40 let komunistické totality a takováto věta v demokratické společnosti v odůvodnění od MZe ho hodně překvapilo. Jako legislativec toto zásadně odmítá a řekl, že se domnívá, že je to „trošku mimo“. Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek ukončil podrobnou rozpravu. Zpravodaj P. Kováčik navrhl tuto proceduru hlasování: 1.) O PN poslance Františka Váchy L1 – L10, en bloc jedním hlasováním · Pokud bude hlasováno a přijato L2, stane se nehlasovatelným posl. A. Babiš A1, · Pokud bude hlasováno a přijato L3, stane se nehlasovatelným posl. A. Babiš A2, 2.) O všech PN poslance Andreje Babiše A1 - A3, en bloc jedním hlasováním · A1 a A2 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato PN posl. Vácha L2 a L3 · A3 je hlasovatelné vždy 3.) O všech PN poslankyně Margity Balaštíkové a dalších poslanců B1 – B6, en bloc jedním hlasováním, 4.) O všech PN poslankyně Moniky Červíčkové C1 - C9, en bloc jedním hlasováním · Pokud bude přijato posl. M. Červíčková C1, stane se nehlasovatelným posl. D. Pražák K3 · Pokud bude přijato posl. M. Červíčková C2, stane se nehlasovatelným posl. R. Holomčík D1.3, 5.) O všech PN poslance Josefa Kotta H1 – H17, · Pokud bude přijato posl. J. Kott H2, stane se nehlasovatelným posl. R. Holomčík D1.1, posl. M. Jurečka G9.1 a posl. J. Krutáková I3, 6.) O PN poslance Radka Holomčíka D1.1 – D1.3, · D1.1 je nehlasovatelný pokud byl přijat posl. J. Kott H2 · Pokud bude hlasováno a přijato D1.1 stane se nehlasovatelným posl. M. Jurečka G9.1 a posl. J. Krutáková I3 · D1.3 je nehlasovatelný pokud byl přijat posl. M. Červíčková C2 · Pokud bude hlasováno a přijato D1.3, stane se nehlasovatelným posl. M. Jurečka G9.3 · D1.2 lze hlasovat vždy a pokud bude přijat, stane se nehlasovatelným posl. M. Jurečka G9.2, 7.) O PN poslance Radka Holomčíka D2, 8.) O PN poslance Radka Holomčíka D3, 9.) O PN poslankyně Moniky Jarošové E1, 10.) O všech PN poslankyně Moniky Jarošové E2 a E3, en bloc jedním hlasováním, 11.) O PN poslance Mariana Jurečky G1, 12.) O PN poslance Mariana Jurečky G2, 13.) O PN poslance Mariana Jurečky G3, 14.) O PN poslance Mariana Jurečky G4.1 – G4.3, en bloc jedním hlasováním, 15.) O PN poslance Mariana Jurečky G5, 16.) O PN poslance Mariana Jurečky G6, 17.) O všech PN poslance Mariana Jurečky G7.1 – G7.3 a G8, en bloc jedním hlasováním, 18.) O PN poslance Mariana Jurečky G9.1, G9.3 a G9.4, en bloc jedním hlasováním, · G9.1 lze hlasovat pokud nebyl přijat posl. J. Kott H2 nebo posl. R. Holomčík D1.1 · Pokud bude hlasováno a přijato G9.1, stane se nehlasovatelným posl. J. Krutáková I3 · G9.3 lze hlasovat pokud nebyl přijat posl. R. Holomčík D1.3 · G9.4 lze hlasovat vždy, 19.) O modifikaci PN poslance Mariana Jurečky G9.2 · Modifikace G9.2 lze hlasovat pokud nebyl přijat posl. R. Holomčík D1.2 · Bude-li přijata modifikace, stane se nehlasovatelným původní PN G9.2 20.) O PN poslance Mariana Jurečky G9.2 · G9.2 lze hlasovat pokud nebyla přijata modifikace nebo posl. Holomčík D1.2 21.) O PN poslance Mariana Jurečky G10, 22.) O všech PN poslankyně Jany Krutákové I1 a I2, en bloc jedním hlasováním, 23.) O PN poslankyně Jany Krutákové I3 · I3 je nehlasovatelný pokud bylo přijato posl. J. Kott H2 nebo posl. R. Holomčík D1.1 nebo posl. M. Jurečka G9.1, 24.) O PN poslance Jana Pošváře J1.1 – J1.10, en bloc jedním hlasováním, 25.) O PN poslance Jana Pošváře J2, 26.) O PN poslance Davida Pražáka K1 – K3, en bloc jedním hlasováním · K3 je nehlasovatelný, pokud bylo přijato posl. M. Červíčková C1, 27.) O PN poslance Františka Váchy a poslankyně Ilony Mauritzové M1, 28.) O modifikaci PN poslance Františka Váchy a poslankyně Ilony Mauritzové M2 · Bude-li přijata modifikace, stane se nehlasovatelným původní PN M2 29.) O PN poslance Františka Váchy a poslankyně Ilony Mauritzové M2 · Lze hlasovat, pokud nebyla přijata modifikace 30.) O PN poslance Františka Váchy a poslankyně Ilony Mauritzové M3, 31.) O PN poslance Františka Váchy a poslankyně Ilony Mauritzové M4 var. 3, · Bude-li přijato, nehlasuje se var. 2 ani var. 1, 32.) O PN poslance Františka Váchy a poslankyně Ilony Mauritzové M4 var. 2, · Lze hlasovat, pouze pokud nebyla přijata var. 3 · Bude-li přijato, nehlasuje se var. 1, 33.) O PN poslance Františka Váchy a poslankyně Ilony Mauritzové M4 var. 1, · Lze hlasovat, pouze pokud nebyla přijata var. 3 a ani var. 2 34.) O modifikaci PN poslance Jana Zahradníka N1 · Bude-li přijata modifikace, stane se nehlasovatelným původní PN N1 35.) O PN poslance Jana Zahradníka N1 · Lze hlasovat, pokud nebyla přijata modifikace 36.) O všech PN poslance Jana Zahradníka N2 a N3, en bloc jedním hlasováním, 37.) O všech PN poslance Jana Zahradníka N4 a N5, en bloc jedním hlasováním, 38.) O usnesení jako celku. J. Faltýnek – Konstatoval, že zpravodaj posl. P. Kováčik akceptoval požadavky. M. Jurečka – Poděkoval za akceptaci. Poprosil o to, zda i PN G7 celek by mohl být hlasován zvlášť, nikoli současně s PN G8. Jsou to opět dvě rozdílná témata. P. Kováčik – Toto akceptoval. Hlasování o návrhu procedury: +15, 0, 0. Návrh byl schválen. Add 1) Stanovisko MZe: Neutrální. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN F. Váchy L1 – L10: +13, 0, 2. Návrh byl přijat. Add 2) Stanovisko MZe: Neutrální. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN A. Babiše A3: +13, 0, 2. Návrh byl přijat. Add 3) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN M. Balaštíkové a dalších B1 – B6: +14, 0, 1. Návrh byl přijat. Add 4) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN M. Červíčkové C1 – C9: +15, 0, 0. Návrh byl přijat. Add 5) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN J. Kotta H1 – H17: +13, 0, 2. Návrh byl přijat. Add 6) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN R. Holomčíka D1.2: +4, 7, 4. Návrh nebyl přijat. Add 7) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN R. Holomčíka D2: +5, 2, 8. Návrh nebyl přijat. Add 8) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN R. Holomčíka D3: +3, 5, 7. Návrh nebyl přijat. Add 9) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN M. Jarošové E1: +15, 0, 0. Návrh byl přijat. Add 10) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN M. Jarošové E2 a E3: +1, 2, 12. Návrh nebyl přijat. Add 11) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN M. Jurečky G1: +15, 0, 0. Návrh byl přijat. Add 12) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN M. Jurečky G2: +6, 2, 7. Návrh nebyl přijat. Add 13) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN M. Jurečky G3: +3, 2, 10. Návrh nebyl přijat. Add 14) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN M. Jurečky G4.1 – G4.3: +3, 1, 11. Návrh nebyl přijat. Add 15) Stanovisko MZe: Neutrální. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN M. Jurečky G5: +15, 0, 0. Návrh byl přijat. Add 16) Stanovisko MZe: Neutrální. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN M. Jurečky G6: +15, 0, 0. Návrh byl přijat. Add 17) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN M. Jurečky G7.1 – G7.3: +2, 1, 12. Návrh nebyl přijat. Add 17) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN M. Jurečky G8: +3, 1, 11. Návrh nebyl přijat. Add 18) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN M. Jurečky G9.3 a G9.4: +3, 1, 11. Návrh nebyl přijat. Add 19) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o modifikaci PN M. Jurečky G9.2: +14, 0, 1. Modifikovaný návrh byl přijat. Add 21) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN M. Jurečky G10: +2, 0, 13. Návrh nebyl přijat. Add 22) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN J. Krutákové I1 a I2: +2, 0, 13. Návrh nebyl přijat. Add 24) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN J. Pošváře J1.1 – J1.10: +6, 7, 2. Návrh nebyl přijat. Add 25) Stanovisko MZe: Neutrální. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN J. Pošváře J2: +13, 0, 2. Návrh byl přijat. Add 26) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN D. Pražáka K1 a K2: +15, 0, 0. Návrh byl přijat. Add 27) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN F. Váchy a I. Mauritzové M1: +5, 0, 10. Návrh nebyl přijat. Add 28) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o modifikaci PN F. Váchy a I. Mauritzové M2: +15, 0, 0. Modifikovaný návrh byl přijat. Add 30) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o PN F. Váchy a I. Mauritzové M3: +5, 3, 7. Návrh nebyl přijat. Add 31) Stanovisko MZe: Neutrální. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN F. Váchy a I. Mauritzové M4, var. 3: +15, 0, 0. Návrh byl přijat. Add 34) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o modifikaci PN J. Zahradníka N1: +15, 0, 0. Modifikovaný návrh byl přijat. Add 36) Stanovisko MZe: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Záporné. Hlasování o modifikaci PN J. Zahradníka N2 a N3: +5, 0, 10. Modifikovaný návrh nebyl přijat. Add 37) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN J. Zahradníka N4 a N5: +15, 0, 0. Návrh byl přijat. Add 38) Hlasování o usnesení: +13, 0, 2. Bylo přijato usnesení č. 156 (+13, 0, 2); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 1. 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 553) - doprojednání Pokračuje obecná rozprava. Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek sdělil, že za MZe je stále přítomen nám. J. Šír – náměstek ministra pro řízení Sekce EU a zahraničních vztahů, P. Jílek – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, J. Urfus – ředitel odboru legislativního a J. Hejátko – vedoucí oddělení vnitřní legislativy. Za Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) přivítal B. Dobiášovou – ředitelku odboru osiv a sadby. Sdělil, že zpravodajkou tohoto ST byla určena posl. M. Balaštíková. Připomněl, že se nacházíme v obecné rozpravě. Tímto ST se ZEV zabýval na své 31. schůzi (5. 2. 2020), kde bylo jednání přerušeno v obecné rozpravě. Zpravodajka M. Balaštíková seznámila přítomné s dosavadním průběhem projednávání tohoto ST. Informovala přítomné, že ST 553 byl projednán v 1. čtení 29. 1. 2020 na 40. schůzi PS. Poté byl ST projednán na 31. schůzi ZEV dne 5. 2. 2020, kde byla stanovena lhůta pro podávání PN do úterý 11. 2. 2020. Ve stanovené lhůtě byly podány 2 PN. Oznámila stažení prvního PN, a to PN posl. J. Kotta a posl. M. Balaštíkové pod písm. A. Druhý PN podal posl. J. Kott a je pod písmenem B. S ohledem na specifika komodity chmele se zde navrhuje podrobnější úprava a specifikace označování chmele na dokladu a dále se navrhuje úprava související s digitalizací a záznamem o přehlídce množitelských porostů, doplňuje se možnost ÚKZÚZ uzavřít smlouvu se soukromoprávními subjekty k provádění vegetačních zkoušek chmele a upravuje se záruční doba u víceletých druhů tak, aby bylo možno jednoznačně stanovit její konec. Dále se také doplňuje informace o tom, kde je možné se s příslušnými metodikami odrůd seznámit. Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek ukončil obecnou rozpravu. Podrobná rozprava. M. Balaštíková – Sdělila, že se jako zpravodaj nebude vyjadřovat k PN, který podala společně s posl. J. Kottem, vedeným pod písm. A a požádala o vyjádření posl. J. Kotta. J. Kott – Sdělil, že po dohodě se zpravodajkou posl. M. Balaštíkovou a ředitelkou B. Dobiášovou z ÚKZÚZ stahují předložený PN s tím, že ho dopracují a předloží na plénu PS při druhém čtení. J. Šír – Zástupci MZe vítají stažení PN pod písm. A. U PN pod písm. B je za MZe souhlasné stanovisko. Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek ukončil podrobnou rozpravu. Zpravodajka M. Balaštíková navrhla tuto proceduru hlasování: 1.) O všech PN poslance Josefa Kotta B1 – B6, en bloc jedním hlasováním, 2.) O usnesení jako celku. Hlasování o návrhu procedury: +12, 0, 0. Návrh byl schválen. Add 1) Stanovisko MZe: Souhlas. Stanovisko zpravodaje: Kladné. Hlasování o PN J. Kotta B1 – B6: +12, 0, 0. Návrh byl přijat. Add 2) Hlasování o usnesení: +12, 0, 0. Bylo přijato usnesení č. 157 (+12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 1. 4. Informace z podvýborů M. Balaštíková – Informovala přítomné o tom, že na 31. ZEV přednesl prezident AK Z. Jandejsek výzvu k členům ZEV a posl. Z. Podal ji vyzval jako předsedkyni podvýboru ZEV pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu (PV PVČŽV), aby se na zasedání PV projednala žádost prezidenta AK o PN k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích. Na výjezdním zasedání PV PVČŽV dne 18. 2. 2020 se o této problematice hovořilo a z toho vzešel návrh PN adekvátní k požadavkům prezidenta AK. Sdělila, že posl. Z. Podal se ztotožnil s tím požadavkem a podává PN, ke kterému se připodepsala a vyzvala i ostatní kolegy, aby, pokud tak chtějí učinit, tak mají možnost. Jedná se o to, že řetězce deklarují, že prodávají 80 % českých potravin. AK a její zástupci žádají, aby se do zákona o potravinách a tabákových výrobcích dalo, že mají minimální požadavek 55 % české potraviny s tím, že každý rok až do roku 2027 se bude o 5 % navyšovat tento proces tak, aby bylo dosaženo 85 % českých potravin v obchodní síti. Z. Podal – Řekl, že na základě včerejší debaty na výjezdním zasedání podporuje tento návrh. Jednak se jedná o podíl potravin nejméně 55 % na našem trhu a pak se jedná o zvýšení 5 % až do roku 2027. Domnívá se, že to souvisí s tím, o čem zde již bylo hovořeno, tzn. např. o vejcích, aby měli chovatelé jistotu, že budou schopni ta vejce uplatnit na našem trhu a nejedná se pouze o samotná vejce, ale jedná se i o spoustě výrobcích, která obsahují vejce. Tento PN bychom měli podpořit. Je to ve prospěch našich zemědělců. Poprosil přítomné o jeho podporu. M. Jarošová – Podala informaci z podvýboru ZEV pro lesní hospodářství (PV LH). Termín výjezdního zasedání do Městských lesů do Hradce Králové, které mělo proběhnout 19. 3. t. r. se bude měnit. Nová pozvánka bude včas rozeslána. P. Bendl – Dotázal se k PN, o kterém zde bylo hovořeno a týká se České potraviny. Podle čeho bude posuzována Česká potravina? Bude posuzována dle IČO nebo podle čeho? M. Balaštíková – Doplnila, že v tomtéž zákoně je vlastně přesná specifika, co je míněno českou potravinou a v §9 se odkazuje, jak to bude posuzováno. Samozřejmě MZe, pokud by prošel tento návrh, tak bude muset udělat prováděcí vyhlášku, jak bude postupováno, zda se bude počítat celek nebo se budou brát komodity. Tuto problematiku by ponechala na dalším jednání, ale tento zákon přímo určuje, co to je, takže i ten PN není vágní, protože spadá právě do tohoto zákona, kde je přesná specifikace, co to je. P. Bendl – Dále se dotázal k lesům a k výsadbě lesů, a zda by se toto téma nemohlo znovu otevřít. Jde o to, že v minulosti byl každý, který vykácí les, nucen do dvou let zalesnit. Nyní se toto zvolnilo a zalesnění má být do pěti let, přičemž nutíme sázet lesy i na místech, kde zjevně ty lesy už nikdy nedospějí, protože množství srážek neodpovídá potřebám dospělého stromu. Každý dospělý smrk potřebuje min. 650 mm ročních srážek. A my budeme nyní nutit bývalé vlastníky lesů, kterým to kůrovec zdevastoval, vysázet lesy na místech, kde ty srážky dlouhodobě nejsou. Toto je téma, které by chtěl otevřít a zda, až bude probíhat debata o lesích, nemohlo být toto diskutováno. 5. Sdělení předsedy, různé 5.1. Sdělení předsedy 5.1.1 Předseda výboru posl. J. Faltýnek připomněl, že: · ve dnech 25. až 26. 2. 2020 (úterý - středa) od 9:30 hod., ve Sněmovní 1, místnost č. 205 se uskuteční Konference na téma „Ženy v myslivosti“, pořádaná výborem pro zdravotnictví, ZEV a podvýborem ZEV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. ZEV spolupřebral záštitu nad touto akcí; · v pondělí 9. března 2020 od 16:00 hod. proběhne v Atriu PS vernisáž výstavy „Voda-sucho“, kterou pořádá Akademie věd ČR a nad kterou ZEV převzal záštitu. Výstavu bude možno shlédnout do pátku 27. března 2020; · ve středu 18. března 2020 od 13:00 hod. ve Státních aktech proběhne na stejné téma odborná konference. 5.2. Různé J. Faltýnek – Sdělil, že 18. 2. t. r. proběhl seminář o potenciálním využití technického konopí, který pořádal mpř. ZEV posl. R. Holomčík a ZEV převzal nad tímto seminářem záštitu. Cílem akce bylo vydefinovat, jaké legislativní změny je potřeba udělat jednak v té oblasti vyhlášek MZe, které se týkají potravin, tak i zákona o návykových látkách, protože je to určitý segment, který není v ČR legislativně pokryt. Poprosil všechny přítomné o pomoc v této věci. Posl. R. Holomčík připraví do příště nějaký scénář tak, aby bylo možno debatovat s ministrem zemědělství a s ministrem zdravotnictví o této legislativě. Sdělil, že se jedná vlastně o informaci, že bychom chtěli podpořit změnu legislativy v oblasti pěstování a užití technického konopí. Dále informoval přítomné o tom, že ho oslovil min. M. Toman s připravovaným záměrem na zrušení projednávání každoročních Zpráv o stavu zemědělství za předchozí rok plénem Poslanecké sněmovny. Důvodem pro tento záměr je skutečnost, že PS projednává tyto zprávy s dlouhým zpožděním, často když už nejsou aktuální. Navíc zprávu je možno z důvodu autorských práv veřejně (např. na webu) publikovat až po jejím schválením PS. Pro ZEV by se nic neměnilo, MZe bude zprávu nadále zpracovávat, byť v menším rozsahu (nyní má cca 350 stran) a předkládat ji ZEV k projednání, poté by však již mohla být publikována. Tento záměr chce MZe uskutečnit formou PN předsedkyně rozpočtového výboru posl. M. Vostré k předkládané novele zákona o rozpočtových pravidlech. Na dnešní ranní poradě vedení ZEV proběhla k tomuto debata a ze strany posl. P. Bendla a posl. P. Kováčika, že rušit, aby PS neprojednávala Zprávu o stavu zemědělství, není úplně dobrý nápad. Za sebe řekl, že je „pro“, aby se to projednávalo pouze na ZEV, nicméně jsou na to rozdílné názory. P. Kováčik – Navrhl i na vedení ZEV možný postup, že by se to ve smyslu PN posl. M. Vostré projednávalo přednostně nebo pouze na ZEV, ale domluva byla taková, že se kdykoliv vedení ZEV nebo i ZEV jako takový na podnět kohokoliv může dohodnout, že Zprávu o stavu zemědělství zařadí na jednání PS a projedná se to jako informace o Zprávě o stavu zemědělství tak, aby sektor zemědělství nebyl jakoby tím, že se to posune „pouze“ na výbor nějakým způsobem upozaděn. Nejenom Zpráva o stavu zemědělství, ale i další mnohé Zprávy jsou odkládány mezi volebními obdobími zcela běžně a to není úplně dobře. Navíc u té Zprávy o stavu zemědělství informace v ní obsažené mohou být oficiálně zveřejněny až po tom projednání a jsou to informace, které veřejnost vyžaduje a nemůže je oficiálně dostat. J. Faltýnek – Řekl, že na ranním jednání vedení ZEV použil příklad, kdy na grémiu PS je opakovaně žádost o projednání závěrečných zpráv ombudsmana. V případě, že by nekončila stávající ombudsmanka, tak by ani nebyla vůle ty zprávy projednat. Doporučil nepřijímat k tomu dnes žádné usnesení a nechat to tak, jak řekl posl. P. Kováčik. Pokud tento PN načte posl. M. Vostrá, tak bude nutno se k tomu „nějak postavit“. P. Bendl – Domnívá se, že se tím zbavujeme prostoru pro to prezentovat, jaká ta situace v zemědělství je a je to škoda. Zemědělství se upozaďuje oproti jiným tématům a to mu přijde škoda a nesouhlasí s tím. Byl by raději, kdyby se to mohlo zveřejnit po projednání v ZEV. V. Válek – Připojuje se tímto k oběma svým předřečníkům. Přimlouval se za to, aby to projednávání probíhalo tak, jak má, i na plénu PS, ale spíše bychom se měli bavit o tom, aby to projednávání mělo nějaký smysl. J. Faltýnek – Je to na vůli PS. Nechal by to tak, jak to je nyní. Z. Podal – Pozval všechny do Hradce Králové na jednání ohledně lesů. Budou tam přítomni zástupci státních lesů a dalších majitelů lesů. Situace není dobrá. Sucho pokračuje. Jakmile bude znám termín, tak by rád všechny na toto jednání pozval. Dále sdělil, že se s ním telefonicky spojil ředitel Svazu chovatelů ovcí a koz Huml. Jedná se de facto o problém vlka. 6. Návrh termínu příští schůze výboru Předseda výboru posl. J. Faltýnek sdělil, že příští schůze výboru se uskuteční ve středu 18. března 2020 v závislosti na projednávání sněmovních tisků v PS. *** Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek poděkoval přítomným za účast a 32. schůzi ZEV v PSP v 11.35 hodin ukončil. *** Dne: 4. března 2020 Zapsali: T. Vrba, M. Jirková Josef KOTT v.r. Jaroslav FALTÝNEK v.r. ověřovatel výboru předseda výboru Příloha zápisu č. 1/1 Hlasování 32. schůze zemědělského výboru PS PČR /19. února 2020/ Pořad 32. schůze ST 514 – doprojednání ST 553 – doprojednání ano ne zdr ano ne zdr ano ne zdr 1. BALAŠTÍKOVÁ Margita / / / 2. BENDL Petr / / / 3. FALTÝNEK Jaroslav / / / 4. HOLOMČÍK Radek - - - / - - - 5. JAROŠOVÁ Monika / / / 6. JUREČKA Marian / / - - - 7. KOTT Josef / / / 8. KOVÁČIK Pavel / / / 9. KRUTÁKOVÁ Jana - - - - - - - - - 10. MARTINŮ Jaroslav / / / 11. OBORNÁ Monika - - - - - - - - - 12. PODAL Zdeněk / / / 13. POŠVÁŘ Jan / / - - - 14. PRAŽÁK David / / / 15. STANĚK Antonín - - - - - - - - - 16. TUREČEK Karel / / / 17. VÁLEK Vlastimil / / / 18. VOLNÝ Jan / / / Celkem: 14 0 0 13 0 2 12 0 0 usn. č. 156 usn. č. 157 21
Zvukové záznamy
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/vybory-psp/zaznamy/4700-32-20200219
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy