Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 10262f7bcbb30a62336cb7f2e39ca0f5


ID jednání10262f7bcbb30a62336cb7f2e39ca0f5
Jednání17. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 25.03.2021
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání25.03.2021
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/10262f7bcbb30a62336cb7f2e39ca0f5.mp3
Délka audio záznamu02:56:42
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 01: Zasedání zastupitelstva.
Mluvčí 14: Dobré odpoledne všem přítomným zastupitelům, hostům zastupitelstva, tak i občanům Vansdorfu, kteří nás poslouchají online.
Mluvčí 14: Zahajují 17. zasedání zastupitelstva města Vansdorf.
Mluvčí 14: Scházíme se už po druhé na novém místě.
Mluvčí 14: Vím, že byly tady dotazy zastupitelů, proč jsme to místo změnili.
Mluvčí 14: Myslím si, že to místo je důstojnější, možná i hezčí, tak jsme se rozhodli, že zastupitelstva právě teď budou pravidelně už dlouhodobě právě tady na Lidový zahradě, do doby rekonstrukce, pak střelnice.
Mluvčí 14: Tak poprosím přítomné zastupitele o elektrickou prezenci.
Mluvčí 14: Tak konstatuju, že přitomno sedmnáct zastupitelů.
Mluvčí 14: Omluvení zastupitele jsou pan Novota, pan Přibil, pan Hambálek a pan Rýdel, ten ale dorazí malinko později.
Mluvčí 14: Takže jsme usnášení schopni.
Mluvčí 14: Upozorňuji všechny přítomné, že zasedání je pořizovan online videopřenos, včetně i záznamu a proto poprosím všechny o dodržování zákona o ochranní osobních údajů a taky o stíšení mobilních telefonů.
Mluvčí 14: Pořád probíhá pandemii koronaviru, proto jsou stížené i naše podmínky.
Mluvčí 14: Nutno zpoužívat respirátor, dodržovat rozestupy dva metry a je taky omezená kapacita sálu pro veřejnost.
Mluvčí 14: Proto taky žádám všechny kvůli snížení rizik v souvislosti s koronavirem o maximální stručnost jejich přispěvku.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a je tedy právoplatným dokumentem.
Mluvčí 14: Zápis je k dispozici u zapisovatelky jednaní zastupitelstva.
Mluvčí 14: Jako první věc musíme zvolit ověřovatelé zápisu z dnešního jednaní.
Mluvčí 14: Navrhuju, aby ověřovatelé sestali pan doktor Jára a pan magister Šišulák v navržení souhlasy.
Mluvčí 14: Takže můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všech sedmáct zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Dále navrhuju členy návrhové komise a navrhuju pány Herice Horáčka a Draskýho.
Mluvčí 14: Souhlasíte, pánové?
Mluvčí 14: Takže můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 14: Všichni přitomní zastupitelé byli opravdu, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Jako zapisovatelku dnešního zasedání zastupitelstvo odčuju pracovníci sekretariátu paní Lucie Šepsovou.
Mluvčí 14: Předkládám návrh programu, který máte před sebou.
Mluvčí 14: Program je upravený, tak jak jsme se domluvali, je vypuštěn bod číslo 121 a ostatní body zůstávají v platnosti, takže máte to před sebou.
Mluvčí 14: nebudu číst celý návrh programu, takže ptám se, má někdo připomínky tomuto programu.
Mluvčí 14: Ano, zprávy z výboru jsou jako vždycky.
Mluvčí 14: Takže o návrhu budu nechám hlasovat, takže prosím o hlasování o navrženém programu.
Mluvčí 14: Všichni přitomní zastupitel byli pro, takže návrh byl přijat a program byl schválen.
Mluvčí 14: Takže začneme prvním bodem a jsou to převody majitku města.
Mluvčí 14: Poprosím pana inž.
Mluvčí 14: Beránka o předložení návrhu usnesení.
Mluvčí 21: Dobré odpoledne, dovoluji si předložit sedmnáctému zasedání zastupitelstva města následující záležitosti k rozhodnutí.
Mluvčí 21: Prvním bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 68 77 části pozemkové parcely 68 82 části 68 83 a 68 84.
Mluvčí 21: Jedná se o pozomek ulici Novoměstka, je to stávající zhrádkářská kolonie.
Mluvčí 21: Žádatelem je současní nájemce pan Karel Vence.
Mluvčí 21: Pozomek byl řádně zveřejněn k převodu na úřední desce.
Mluvčí 21: Jak jsem řekl, územním plánům se jedná o zhrádkářskou kolonii, tedy nikoli pozemky na stavbu rodinných domů a cena, za kterou město pozemky prodává, je v souhladu se zásadami, prodoje a činí 100 Kč za metr čtvereční.
Mluvčí 21: Už jsme se tedy v tomto smyslu připraveno.
Mluvčí 14: Takže děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva, zdali se chtějí vyjádřit k tomuto bodu.
Mluvčí 14: nejsou zastupitelé, taky se nikdo nehlásí, poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část parcelní číslo 6877 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 16 zastupitelů bylo pro, proti byl 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Dále se předkládá návrh na prodej části pozemkové parcely 6873, 6874, 6875 a části pozemkové parcely 6878.
Mluvčí 21: Jedná se opět o pozemek ulici Novoměstka, je to opět zahrádkářské kolony, žedatelé jsou manželé.
Mluvčí 21: Otakar Lechký a paní Věra Lechká z Trakova.
Mluvčí 21: Pozorné byly řádně vyvěšeny na úřední desce.
Mluvčí 21: Jedná se opět o pozemky, které mají žedatelé v nájmu, nebo na ní mají uzavřenou nájmní smlouvu.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 14: Zastupitele k tomuto bodu.
Mluvčí 14: Prosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést změněné parcely dle předloženého návěru.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Však 17 zastupitel byl pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Ale se předkládá bod 1.03, je to návrh na prodej části pozemkové parcely 6878.
Mluvčí 21: Zde máme více rovžadatelů, jsou to manželé Švambergerovi, manželé Melicharovi, manželé Borovičkovi, manželé Jirzákovi.
Mluvčí 21: se zdůvodněním od jednotlivých žratelů, máte v materiálech napsáno.
Mluvčí 21: Manžele Schwambergerovi mají zájem pouze o celé území.
Mluvčí 21: Zároveň manžela Jezákovi připisují svůj důvod zastupitelům.
Mluvčí 21: Ostatní žadatelé jsou sestaveni tak, jak podali své žádosti, takže i návrhy usnesení jsou v tomto pořadí sestaveny podle data přijetí žádosti.
Mluvčí 21: Na pozemek není žádný najedný vztah.
Mluvčí 21: Takže to je asi z mé strany všechno.
Mluvčí 14: Vše děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva, zdají k tomuto budu chtět vystoupit.
Mluvčí 14: Nehlásí se nikdo, zastupitele, pan Sucharda?
Mluvčí 03: Dobré odpoledne, já bych chtěl dát pozdějovací návrh na hlasování na návrhu snesení a to ze závažných sociálních a zdravotních důvodů s odvoláním na pondělní schůzku zastupitelů návrhu jako první jednat o manželích Miroslavu a Natálii Jirzákovým.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Takže nikdo už se zastupitelů se nehlásí, takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část parterní číslu 6878 dle pozměňovacího návrhu pana Suchardy.
Mluvčí 14: Děkuju a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 16 zastupitel, bo prozdržil se jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Poprosím další bod.
Mluvčí 21: Budem 1.04 je sousední pozomek vedený na části pozemkové parcely 68, 77, části pozemkové parcely 68, 82, na části pozemkové parcely 68, 83 a části pozemkové parcely 68, 78.
Mluvčí 21: Žedatelé jsou
Mluvčí 21: manželé Rozumovi, manželé Švambergerovi, paní Korvasova, manželé Borovičkovi.
Mluvčí 21: Opět máte uvedeny v závodce data přijetí žádostí, z čehož zase manželé Švambergerovi mají zájem pouze o ozemky jako ucelené můzemí,
Mluvčí 21: Čili doporučuji nehlasovat o těchto žadatelích a ostatní máte sestaveny tak, jak návrh usnesení, tak, jak byly přidaty žádosti.
Mluvčí 14: Vše děkuju.
Mluvčí 14: Zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 14: Zeptám se zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 14: Nikdo se nehlásí.
Mluvčí 14: Prosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část parcelní číslo 6877, zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 135 m², část parcelní číslo 6882, travní porost o výměře 118 m², část parcelní číslo 6883, travní porost o výměře 173 m²,
Mluvčí 10: a část parcelní číslo 6878 o výměře 1153 m² v Katarsteváním muzeím Vanzdorf.
Mluvčí 10: Dle geometrického plánu číslo 6169, pomalčka 281 lomeno 2020.
Mluvčí 10: Části označeny jako parcelní číslo 6877 lomeno 1 a parcelní číslo 6878 lomeno 3.
Mluvčí 10: Manželům Petru a Miroslavě rozmluvím zakupní cenu 157 800 Kč zplatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Mluvčí 10: Náklady spojené s přírodnou nemluvitostí uhradí kupující.
Mluvčí 14: Tak děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 15 zastupy, tohle bylo pro, proti 1 zdržil se 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Bod 1.05 je návrh na prodej části pozemkové parcely 68.82, části pozemkové parcely 68.83, 68.78.
Mluvčí 21: Žaratelé jsou opět poskládány podle času přijetí žádosti, jsou to manželé Rozumovi, Schwambergerovi,
Mluvčí 21: paní Korvasová, manželé Borovičkovi s tím, že na předchozím bodě nebo předchozí usnesení jste schválili pozomek manželům Rozumovým a tato žádost teda je pouze, kdyby jim ta předchozí nevyšla, takže doporučuji hlasovat až o třetím pořadí, protože manželé Švambergerovi měli zájem opět jenom o celé území.
Mluvčí 14: Takže děkuju, zatím se hostu zastupitelstva, zastupitele, není tak, prosím, návrhovou komis.
Mluvčí 10: Nastupitelstvo města rozhodlo převést část parcelní číslo 6882 travní porost o výměře 114 m², část parcelní číslo 6883 travní porost o výměře 415 m² a část parcelní číslo 6878 travní porost o výměře 1275 m² v katastrofálním území Wandsdorf.
Mluvčí 10: Pani Miloslavě Korvasové za kupní cenu 180 400 Kč s platnou do 15 dnů odpisu kupní smlouvy.
Mluvčí 10: Náklady spojené s převodem nemotorcity uhradí kupující.
Mluvčí 14: Vše děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 14 zastupitel byl pro, proti 1, zdržel se 1 a nehlasoval taky 1, takže tento návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Bodem 106 je návrh na prodej části pozemkové parcely 6878, jedná se opět o stejné území sousední pozemek.
Mluvčí 21: Žádatelé jsou zde dva, manžele Švambergerovi a manžele Borovičkovi.
Mluvčí 21: U manželů Švambergerových platí i předchozí sdělení.
Mluvčí 21: A jinak podmínky zůstávají stejné.
Mluvčí 14: Děkuju, zeptám se hostů, zastupitelstva.
Mluvčí 14: Zastupitelé, tak nikdo?
Mluvčí 14: Tak prosím, nábrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvou města rozhodlo převést část pracovní číslo 6878 travní porostový měře 1445 m2 v katastrálním muzeji Vanzdorf.
Mluvčí 10: Manželům Martinu a Nikole Borovičkovým zakupní cenu 144 500 Kč spadnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Mluvčí 10: Náklady spojené s převodem nemohlitosti uhradí kupující.
Mluvčí 14: Tak děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 15 zastupy to bylo pro, proti jeden zdržel se taky jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Další bod je 107, zde je o tento pozomek žadatelem pouze pouze manžele Schwarmbergerovi, kteří se vzdali.
Mluvčí 21: Nechtějí tento pozomek koupit.
Mluvčí 21: Takže odstupují.
Mluvčí 21: Doporučuji nehlasovat nebo stáhnout z programu.
Mluvčí 14: Takže o tomhle bodu nebudeme hlasovat a stáhneme ho z programu.
Mluvčí 14: A budeme hlasovat o tom, že stáhneme ten bod z programu, takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Takže návrhová komise navrhuje ztažení bodů 1,07 z programu Zastupitelstva města.
Mluvčí 14: Děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všichni přitomní zastupitel byl proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Tak prosím další bod.
Mluvčí 21: Pod 108 je návrh na prodej pozemkové parcely 3434, pozemkové parcely 34332 a pozemkové parcely číslo 3435.
Mluvčí 21: Žádatelé jsou manželé Oldřich Antony a Libotovští.
Mluvčí 21: Hrada města rozhodla zvěřeně záměr převést tyto pozemky.
Mluvčí 21: 10. září 2020 byly zhrádně vyvěšeny na úřední desce.
Mluvčí 21: Jedná se o pozemek, který je veden jako obytná zástavba nízkopodlažní.
Mluvčí 21: Jedná se o pozemky, které obklopují rodinný dům anželů Libotovských a takto je vžívají.
Mluvčí 21: Cena je stanovená v souladu se zásadami prodeje pozemků z majetku města Vanzdorf na částku 200 Kč za metr štvereční.
Mluvčí 14: Vše děkuju.
Mluvčí 14: Hoste zastupitelstva.
Mluvčí 14: Zastupitele se chtějí k tomuto budou vyjádřit.
Mluvčí 14: Není tomu tak, tak prosím návrh o komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést parcelní čísla 3434, 3433 a 3435 do předloženého návrhu manželům Podřichu Antony Libotovským.
Mluvčí 14: Děkuju a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všichni přitomní zastupitelé byli pravda, že návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím, další bod.
Mluvčí 21: A to je bod 1.09.
Mluvčí 21: Návrh na prodej části pozomku je parceli 34, 35.
Mluvčí 21: Žedatelé jsou manželé Pařenicovi.
Mluvčí 21: Opět byl pozomek řádně zveřejněn radou města dne 10. září 2020.
Mluvčí 21: Byly vyvěšeny na úřední desce.
Mluvčí 21: V územním plánu se jedná o obytnou zástavbu nízkopodlažní a cena opět 200 Kč za metr čtvrtiční.
Mluvčí 14: Děkuju, prosím hosti zastupitelstva, zastupitelé, prosím nábehrovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část parcelní číslo 3435 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 17 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Další bodem je návrh na zrušení usnesení a následní prodej části pozemkové parcely číslo 6651 v katastrálních muzemích Vansdorf.
Mluvčí 21: Tento prodej schválilo zastupitelstvo města dne 28.1.2021.
Mluvčí 21: Ovšem dostalo se k nedorozumění.
Mluvčí 21: O pozemek požádal pouze pan Pozděna.
Mluvčí 21: Zastupitelstvo schválilo prodej manželům Pozděnovým.
Mluvčí 21: Manželé Pozděnovy už nejsou manželé, takže pan Pozděna žádá pouze sám a prosí teda o zrušení usnesení a opravu na pouze jeho osobu.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Otevěrám diskuzi nejdříve hostu, pak zastupitelů.
Mluvčí 14: Není, tak prosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 2 lomeno 2021 ze dne 28.1.
Mluvčí 10: 2021 a dále zastupitelstvo rozhodlo převést část parcelní číslo 66 51 lomeno 1 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 17 zastupy to bylo, proražená velbe přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bot.
Mluvčí 21: Bot 1.11 je to návrh na prodej části pozomkové parcely 6651 lm1.
Mluvčí 21: Žaratelem jsou dva žaratele, je to pan Hric a paní Plíhalová.
Mluvčí 21: Oba dva požádali tento pozomek z důvodu zřízení zahrady.
Mluvčí 21: Pozemek byl řádně zveřejněn k převodu 28. února 2021 Radou města, vyvěšen na úřední desce.
Mluvčí 21: V územním plánu se jedná o zahrádkářskou kolony.
Mluvčí 21: Návrhy usnesení jsou představeny podle data přijetí žádosti.
Mluvčí 14: Vše děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 14: Zastupitele, pan Hric.
Mluvčí 08: Dobré odpoledne, já jsem jeden z těch dvou žadatelů o tento pozemek a chtěl jsem jenom na vysvětlenou říci, že několik let zpátky jsem se poptával po různých vhodných pozemcích za účelem zřízení a rekareační zahrady.
Mluvčí 08: Chtěl bych na tomto pozemku skutečně zřídit pro mne rekreáční zahradu se zahradní chatkou a žádost jsem si podával 1. února, hned jak jsem se dozvěděl o tom, že ten pozemek bude k prodeji.
Mluvčí 08: Děkuji.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Už nejsou žádné připomínky, takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo přivez část parcelní číslo 66 51 lomeno 1.
Mluvčí 10: Dle předloženého návrhu panu Františku Hrycovi zakupní cenu je 3800 korun.
Mluvčí 14: Děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 16 zastupitel, oprost držel se jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Dále se předkládá bod 1.12 a je to návrh na prodej části pozemkové parcely 6265 a části pozemkové parcely 6264.
Mluvčí 21: Žádatelem je pan Pavel Bartoň.
Mluvčí 21: Pan Pavel Bartoň je vlastníkem čísla popisného 860 a pozemky, o které žádá
Mluvčí 21: jsou součástí zahrady u tohoto domu, žádá teda z důvodu rozšíření vlastní zahrady.
Mluvčí 21: Cena je stanovená v souvladu se zásadami na 200 Kč za metr čtvrtiční.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Zeptám se o zastupitelstva.
Mluvčí 14: Nikdo, tak prosím, nábehrovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pracovní číslo 62, 65 a 62, 64 tle předloženého návrhu.
Mluvčí 01: Děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všech sedmnáct zastuplitel bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím, další bot.
Mluvčí 21: Dalším bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 4306-53, části 4306-1 a části 4306-63.
Mluvčí 21: V katastrálním území Varnsdorf žádatelem je pan Jiří Handreich.
Mluvčí 21: Jsou to pozemky u rekreačního areálu Mašínáků, Zahrád Karské kolony a tyto pozemky jsou součástí zahrady
Mluvčí 21: Žedatelé, čili se jedná o odprodejidle stávajícího užívání pozemků.
Mluvčí 21: Městu Vanzorf nebude odprodejit jakkoliv komplikovat přístup a komunikační napojení.
Mluvčí 21: V územním plánu se jedná o sportovně-rekreační plochy.
Mluvčí 21: Cena je zde stanovena v souhledu se zásadami za 100 Kč v štverečním.
Mluvčí 14: Vše děkuju.
Mluvčí 14: Otevřeme diskusii hostů.
Mluvčí 14: A zastupitelů nikdo se nehlásí.
Mluvčí 14: Prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo přivést část parciální číslo 4306,53 a 4306,63 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všech sedmácí zastupitelů bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další boty.
Mluvčí 21: Dále se předkládá návrh na zrušení usnesení a zároveň prodej části pozemkové parcely 3469.1.
Mluvčí 21: Pan Krajčovič nepodepsal kupní smluvu a zrušil svou žádost o prodej části pozemku 3469.1 v ulici Děčínska i Vanzdorfu a zároveň odborstvá i majetku obdržel další žádosti z důvodu výstavby rodinného domu.
Mluvčí 21: Takže předkládáme návrhy usnesení tak, jak jsme obdrželi, čili první je žádost o zrušení usnesení, pak je žádost o převod žedatelům panu Liboru Kováčovi a paní Viktory Josefině Zrubecké a nebo žedatelům manželům Janu a Karolíně Votrubovým.
Mluvčí 21: Jedná se v území plánu obytnou zástavu nízkopodlažní, pozemky se nachází v ulici Děčínská.
Mluvčí 21: A až jsou tak zhoru zparcelovány, je to vlastně poslední volný pozemek v této lokalitě.
Mluvčí 14: Takže děkuju, otvírám diskusii hostů.
Mluvčí 14: K zastupitelů.
Mluvčí 14: Není, tak prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 78 lomenu 2020 z dne 25.6.2020 a dále.
Mluvčí 14: Musíme hlasovat nejdřív o zrušení.
Mluvčí 14: Takže teď budeme hlasovat o zrušení tohoto usnesení.
Mluvčí 14: 17.
Mluvčí 14: Zastupitel vopro, že návrh bude přiját, prosím další usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část parcení číslo 3469 lomeno jedna panu Liboru Kováčovi a paní Viktorii Josefině Zrubecké dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Děkuji a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 17 zastupy to bylo, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Poprosím další bod.
Mluvčí 21: Bod 1.15 je návrh na prodej pozemkovej parceli 53.42 l 16 a části pozemkovej parceli 53.42 l 17.
Mluvčí 21: Žádatelé jsou manžele Sedlákovi, který požádali o prodej pozemku v ulici Ernsta Tellmana z důvodu budoucí výstavby rodinného domu.
Mluvčí 21: Pozumek byl zveřejněn převodu již 11. prosince 2019, byl zároveň vyvěšen na úřední desce.
Mluvčí 21: Územním plánu se jedná obytnou zástavbu nízkopodlaží.
Mluvčí 21: Cena je zde stanovena na 300 Kč za metr čtvereční, dle usnesení Rady města, z důvodu, že zde došlo již k investicím do infrastruktury jako výstavba přípojek elektrické energie.
Mluvčí 21: Tak dále dle návrhů.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Zeptám se hostů zastupitelstva a zastupitelů.
Mluvčí 14: Poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést parcelní číslo 53 42 lomeno 16 a část parcelní číslo 53 42 lomeno 17 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všichni přitomně zastupitel byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Další pozomek je prodej pozomkové parcely číslo 2362 lm1 v katastrální území Hvannsdorf.
Mluvčí 21: Žadatelem je pan Moravec, který požádal o prodej uvedené parcely v ulici Partizánů z úvodu rozšíření vlastní zahrady.
Mluvčí 21: Opět pozomek byl řádně zveřejněn.
Mluvčí 21: Územním plánu se jedná o obytnou zástavbu středopodlažní, návrh nového územního plánu již řeší toto území jako smíšené obytné plochy centrální.
Mluvčí 21: V současné době byl pozemek v nájemním vztahu u Českého zhrádkářského svazu, který pozemek, nebo tuto část pozemku nevyužíval.
Mluvčí 21: Takže současná najemní smluva již tento pozomek neobsahuje.
Mluvčí 21: Pan Moravec vlastní vlastně v navazujících nemovitosti na tento pozomek.
Mluvčí 10: rozhodlo převést parcení číslo 2362 lomeno 1 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Tak poprosím ještě jedno ohlasování.
Mluvčí 14: Takže můžeme teď.
Mluvčí 14: 16 zastupy to bylo, prozdržil se jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Vodů číslo 17 jedná o návrh na prodej pozemkové parcely 4699-63 žádatele pan Vaňáč, který požádal o pozemek pod garáží v ulicích Milarská.
Mluvčí 21: Pan Vaňáč je vlastníkem garáže, žádá odkoupení město Vanzdorf.
Mluvčí 21: Město Vanzdorf v této lokalitě pozemky pod garáží tradičně prodává, takže došlo k zveřejnění záměru převézt radou města.
Mluvčí 21: Zároveň cena je stanovená na 200 Kč za metr čtvrniční.
Mluvčí 14: Vše děkuju.
Mluvčí 14: Zeptám se hostům zastupitelstva a pak zastupitelů.
Mluvčí 14: Tak prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo přivést parcelní číslo 4699-63 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 7. zastupitel bylo Pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Dále se předkládá návrh na prodej pozemkové parcely 33.32 a pozemkové parcely 33.33 v katastrálním muzeum Vansdorf.
Mluvčí 21: Žádatelem je pan Jiří Šubert, tato žádost o prodej uvedených pozemků byla projedávána zastupitelnostu městnane 20. června 2019.
Mluvčí 21: Předložený návrh
Mluvčí 21: nebyl přiját a dne 26. listopad 2020 byl tento bod snažen z programu jednání.
Mluvčí 21: Došlo k jednání s panem Schubertem, zároveň Rada města přijala dne 18.2.
Mluvčí 21: 2021 usnesení, kdy doporučuje zastupitelstvu města převést pozemkovou parcelu 3332, to znamená zastavenou plochu
Mluvčí 21: za jednu korunu za metr štvereční a zbylou část pozemkového parcely vedenou jako zahrada za 200 Kč za metr štvereční.
Mluvčí 21: Rada města rozhodla zvěřeně záměr převézt tyto pozemky, byly řádně vyvěšeny, v územním plánu se jedná obytnou zástavbu nízkopodlažní.
Mluvčí 21: A jinak zastupitelé doufám tu situaci znají, byla několikrát projednávána na zastupitelstvu
Mluvčí 21: Takže asi nebudu upakovat tu historii tohoto pozemku.
Mluvčí 14: Takže děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva, zda li chtějí diskutovat k tomuto bodu.
Mluvčí 14: Nebo i zastupitelům.
Mluvčí 14: Není tomu tak, takže poprosím náberhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavení parcelů číslo 3332, zastavená plocha o výměře 316 m² a parcelní číslo 3333, zahrada o výměře 1525 m² v Katastrálním muzeum Manzor v panu Jiřímu Šubertovi za kupní cenu 305 316 Kč s platnou do 15 dnů odpočasiv kupní smluvy.
Mluvčí 10: Náklady spojené s převodem nemojitosti uradí kupující.
Mluvčí 14: Děkuju a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 15 zastupitů bylo pro, zdržali se 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Dalším bodem je návrh na směr částí pozemkové parcely číslo 7777, částí pozemkové parcely 1165lm1, 1148lm2, pozemkové parcely číslo 1165lm8 za část pozemkové parcely 7830lm4, část pozemkové parcely 7763lm6 a část pozemkové parcely 7754.
Mluvčí 21: Vše v katastrálním území Harnsdorf.
Mluvčí 21: Je to směna mezi městem, nebo navržená směna je mezi městem a panem Jozefem Šustou, který požádal o směnu pozemků v areálu pevovaru Kocour.
Mluvčí 21: Jedná se o vybudovanou cyklostezku za pozemky v areálu Kasarén.
Mluvčí 21: nebo bytového bytového areálu v bývalých kasárnách, které bezprostředně přiléhají k bytovému objektu ČP 232, který je ve vlastnictví pana Josefa Šusty za účelem vybudování parkovacích ploch.
Mluvčí 21: Bylo vypočítána cena nebo doplatek tak, že pozemky byly oceněny jak v areálu pivovaru, tak v areálu bytového komplexu v kasárnách.
Mluvčí 21: Rada města rozhodla z věření záměr převést tyto pozemky, zároveň doporučila zastupitelnost města nabít pozemky od pana Šusty a pozemky byly i rádně vyvěšeny na úřední desce.
Mluvčí 21: Jestliže dojde k započítání cen nebo hodnot pozemků jednotlivých vlastníků, doplatí pan šusta městu Vanzdor částku 108 tisíc třista korun.
Mluvčí 21: Náklady splněné s převodem nemovitosti uhradí město Vanzdor.
Mluvčí 14: Děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 14: Pak zastupitelé, nikdo se nehlásí, tak poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo změnit pozemky dle předloženou návrhu.
Mluvčí 14: Děkuju, budeme hlasovat.
Mluvčí 14: 16 zastupitel byl pro, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Dalším bodem je návrh na nabítí části pozemkových parcel 1669 a 1667 a části 1668-1 v katastrálním území Varnsdorf.
Mluvčí 21: Vedle výzvy katastrolemovitosti v rámci revize předkláda odborstvávají majetku návrh na nabítí uvedených částí pozemků do majetku města.
Mluvčí 21: Jedná se o
Mluvčí 21: pozemek, který je pod chodníkem ulici Partizánů a tento pozemek bychom čistě jenom z hlediska zákona o pozemních komunikacích měli vlastnit historicky.
Mluvčí 21: se stalo to, že byl vybudován asfaltový povrch nebo chodník na podzemku soukromého vlastníka, tak to byl dále užíván, až teprve ta revize katastru zjistí, že ty hranice jsou jinde, než původně bylo myšleno.
Mluvčí 21: Takže město Vansdorf nabízí odkoupení vlastníkům těchto podzemků
Mluvčí 21: v souladu se zásadami, kde účetní cena je stanovená na 105 Kč za metr čtvereční, čili taktož jsou připraveny návrhy usnesení, jak pro vlastníky objektu Romana a Ladislavu Vargovi, tak pro manželé Svobodovi.
Mluvčí 14: Děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva, pak zastupitelů, nikdo, tak poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít část pozemků od manželů Romana a Ladislavy Vargových, dle předloženého návrhu, a dále nabít část pozemků manželů Davida a Daryny Svobodových, dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Děkuju, budeme hlasovat.
Mluvčí 14: 7 zastoupili tohle pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Takže dále se předkládá bod 1.22.
Mluvčí 21: Takže, pardon, dochází k posunutí, bod 1.21 byl vypuštěn z programu, čili jsme u bodu 1.21 a je to návrh na nabítí domu ČHP 1476 v katastrální území Varnsdorf.
Mluvčí 21: Nevíme, jestli je to jasné, nabití kompostárny bylo ztaženo z programu, takže přistupujeme k původnímu označení bod 21.2, nyní 21.1.
Mluvčí 21: Předpadáme zastupitelstvů města, návrh na nabití objektu domu v ulici Mladoboleslavská, dopravní, na rohu, jedná se o ten dům naproti severní dráze.
Mluvčí 21: Všichni ho asi dobře znáte, co to je za objekt, který určitě nedělá Vonsdorfu dobré jméno.
Mluvčí 21: Jedná se o objekt, který stojí na pozemku města ve vlaznictví rodiny Godlových a momentálně dochází k dražbě části této nemohlitosti a to 18 dvacetin a jedné dvacetiny.
Mluvčí 21: Jedna dvacetina zatím není předmětem dražby a bude, vydle vyjádření exekutorů, pravděpodobně dražena někdy jindy.
Mluvčí 21: Jelikož jsme vlastníky pozemku pod tímto domem a město Vansdorf vždy mělo výdaje a má stále výdaje, jak finanční, tak výdaje ostatní se zajišťováním pořádku a úklidem nepořádku, který zde vlastníci nebo i obyvatele okolních nemovitostí dělají, takže město, odborztrajmajetku předložilo radě města
Mluvčí 21: návrh na účast ve dražbě tím, že bychom měli převážná vlastnická práva a mohli jsme již objekt například znepřístupnit nebo vyčistit nebo řekněme do budoucna i celý vlastnit a pak s ním nějakým způsobem nakládat.
Mluvčí 21: Ta cena těch dražených nemovitostí je stanovena na 128 tisíc těch 18,20 jako nejnižší podání a nejnižší podání 7300 t 1,20.
Mluvčí 21: V případě, že budete mít zájem se dražby účastnit, tak z důvodu útejní nabídkové kupní ceny byste měli delegovat pravomoc radě města, která by měla rozhodnout a pověřit teda účastí ve dražbě a stanovit maximální výši podání z hlediska možností města, rozpočtu města atd.
Mluvčí 21: Takže usnesení je v tomto smyslu připraveno, územním plánu se jedná o nízkopodlažní zástavbu, spíš by to měla vystředo podlažní, ale takto je to označeno.
Mluvčí 21: Je to pozemek, který by město budoucnu mohlo využít buď to pro prodej, na další nemovitost, nebo pouze vyčistit a upravit do nějakého stavu, který nebude dělat městu osturu.
Mluvčí 14: Vše děkuju.
Mluvčí 14: Zeptám se hostu zastupitelstva, zastupitelů.
Mluvčí 14: Tak prosím, paní Fábriva.
Mluvčí 12: Dobré odpoledne, já bych měla jenom dotaz, jestli objekt je bez obyvatel, bez nájemců, jestli to víte.
Mluvčí 21: Nevím, nemám přehled, ale objekt je momentálně bez připojení na elektrickou energii, je neobyvatelný.
Mluvčí 21: Jestli zde existují nějaké trvalé pobyty, to asi ano.
Mluvčí 21: Je tam někdo hlášený, ale stabilně tam nikdo nebydlí.
Mluvčí 21: V případě, že se staneme vlastníky, tak to jsme ověřovali na matrice, tak samozřejmě ty lidi, kteří tam budou bydlet, tak máme právo odhlásit.
Mluvčí 21: jeho vlastník nemovitosti jakékoliv má právo již odhlásit z trvalého pobytu v té nemovitosti ty občany.
Mluvčí 14: Vše děkuju, hlasí se pan Čapek.
Mluvčí 11: Dobrý den všem, já bych měl dva drobný dotazy.
Mluvčí 11: První se týká tý jedné dvacetiny pana Gotli, jestli to nějak budeme řešit, jestli se na to někdo bude potom blokovat případně nájem demolice nebo nějaké další upravy toho domu.
Mluvčí 11: A druhá věc je čistě taková technická, pokud se staneme vlastníky toho domu, tak bych poprosil, aby se sundala ta reklama na ty obchodníky s chudobou z toho domu, protože tam je opravdu dráždí.
Mluvčí 11: Děkuju.
Mluvčí 21: S tou jednou dvacetinou samozřejmě malý problém je, že nebudeme vlastníky 100% ale budeme převážní vlastníky a už budeme moct ty svá vlastnická práva uplatňovat, takže budeme moct ten objekt třeba jenom zamknout.
Mluvčí 21: Budeme moct s panem Godlow, který bude vlastníkem minoritním, prostě nějakým způsobem jednat.
Mluvčí 21: Teďka nám ta nevomitost nepatří vůbec, takže my nemáme právo do ní ani jít, ani dovnitř.
Mluvčí 21: To, že by se měl sundat ten nápis, to je samozřejmě.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Technickou, pan Jára.
Mluvčí 16: Tak je dobré odpoledne.
Mluvčí 16: Já jsem jenom chtěl, pokud to získá město, tak, aby se to rychle zabezpečilo, aby to neskončilo požárem, jako třeba ve Slévárně atd., protože to nebezpečí tady hrozí.
Mluvčí 14: Děkuju za připomínku.
Mluvčí 14: Nikdo se už nehlásí, takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít podíl 19.20. domů číslo popisné 1476 ve zastavené plochy ve Vanzorfu od paní Lucie Godlové v formu elektronické dražby konané 14.4.2021 dle dražebních vyhlášek a dále usnesením zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Radu města určením nejvyššího podání nabítkové ceny kmezi sváleného rozpočtu na rok 2021.
Mluvčí 14: Takže děkuju, budeme hlasovat oba návrh z nich na jednou.
Mluvčí 14: Však 17. stupy to bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Tak dále se předkládá návrh na nabití pozornkovej parceli 54.05 a pozornkovej parceli číslo 26.70.
Mluvčí 21: Jedná se o nabídku státního podniku Povodí o hře, který nám nabízí koryto Karlovského části.
Mluvčí 21: korita Karlovského potoka v lokalitě ulic Karlova Husova ve Vansdorfu.
Mluvčí 21: Hradec města se nabídkou zabývala a doporučuje zastupitelstvu města nenabít tento pozamek.
Mluvčí 21: Důvody asi byly konzultovány se všemi zastupiteli.
Mluvčí 21: Důvod nenabít je ten, že do té doby, dokud je známý vlastník a tím je stát nebo státní podnik po vodí, tak má samozřejmě povinnost se tyto pozemky, které jsou teda jako koryto vodního potoka, břehy toho potoka,
Mluvčí 21: Starát.
Mluvčí 21: Samozřejmě státu se tyto drobné vodní topy nechce obospodařovat, tak je nabízí zdarma městů.
Mluvčí 21: Pro město by to ale bylo v této prvotní fázi pouze brímně náklad na to, aby jsme začali se o to starat jako vlastník.
Mluvčí 21: Takže zatím bylo doporučeno radu města nenabít.
Mluvčí 14: Takže děkuji, zeptám se hostu zastupitelstva a zastupitelů.
Mluvčí 14: Nikdo se nehlásí, prosím o návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nenabít parcelní číslo 5405 a parcelní číslo 2670 v katastrofálním muzeum Jonsdorf.
Mluvčí 14: A můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 17 zastupitelů bylo prot, že návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další vod.
Mluvčí 21: Od číslo 24 je návrh na zrušení usnesení.
Mluvčí 21: Jedná se spíše o formální návrh usnesení z toho důvodu, že město Vanzorf, zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku, který je uvnitř soukromého pozemku.
Mluvčí 21: v lokalitě ulice Lomnická, žedateli, který neuzavřel smlouvu a nemá za standardní cenu, kterou zastupitel schválil o 100 Kč za metr, odprdej zájem.
Mluvčí 21: Takže z tohoto důvodu se předkládá návrh na zrušení ústaseň.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Zeptám se hostů, zastupitelů.
Mluvčí 14: Prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 89 lma 2007 ze dne 21.9.2017.
Mluvčí 14: A můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všichni přitomní zastupitelé byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím, další bod.
Mluvčí 21: Tak a posledním bodem v této části je bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím.
Mluvčí 21: Je to účetní záležitost, opět kdy předáváte jako vrcholný orgán města uvedený majetek do zprávy příspěvkových organizací k hospodaření.
Mluvčí 21: Máte tam 1 až 5 bodů, asi nebudu přečítat, je to dle
Mluvčí 21: předloženého návrhu, pouze jenom drobná poznámka, že se tímto usnesením převádí ta největší investice loňského roku, co znamená gastroprovoz, určitě kuchyňského vybavení, do hospodaření přítelkvé organizace a nemocnice.
Mluvčí 14: Děkuju, jsem tam za hostu, za vstupitelů, tak poprosím návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstva města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všichni přitovní zastupitel byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Takže vyčerpali jsme bod číslo jedna, děkuji zasvěžné pro právy výboru zastupitelstva města, takže poprosím výbory.
Mluvčí 14: Hlasí se paní Fábriová, prosím.
Mluvčí 12: Za kontrolní výbor dnes nemáme zprávu, děkuji.
Mluvčí 14: Děkuji, poprosím paní Lenkovou.
Mluvčí 04: Dobré odpoledne všem.
Mluvčí 04: Finanční výbor se sešel 26. února,
Mluvčí 04: kde došlo k projednání návrhu na jmenování škodní komise a následné vymáhání škody ve výši 650 tisíc plus 1 tisíc Kč.
Mluvčí 04: Všichni členové finančního výboru měli k dispozici rozhodnutí úhozu číslo a dále nabítí právní moci ze dne 1.1.2020 ohledně zakázky nájem systémů pro měření rychlosti na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro zpracování a zprávu přestupku.
Mluvčí 04: Finanční výbor se shodl na tom, že město jako řádný hospodář má povinnost vymáhat pokutu po bývalé radě města, která tento chybný krok má svědomí.
Mluvčí 04: Tím spíše, když jsou k dispozici několikera upozornění právničky města o nezákonnosti tohoto postupu.
Mluvčí 04: I přesto byla tato upozornění ignorována.
Mluvčí 04: Mám návrh usnesení, který bych chtěla předložit zastupitelům
Mluvčí 04: A to ve znění.
Mluvčí 04: Zastupitelstvo města ukládá radě města zřídit a jmenovat škodní komisi za účelem posouzení vzniklé škody a to ve výši 651 tisíc korun uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, nájem systémů pro měření rychlosti na pozemních komunikacích, včetně příslušného softwaru pro zprávu a zpracování přestupku.
Mluvčí 14: Takže děkuju, ale ještě otevírám.
Mluvčí 14: Takže děkuju a poprosím ještě tak právničku města, paní magistru Svýmtákovou o vyjádření.
Mluvčí 18: Tak dobré odpoledne dámy a pánové.
Mluvčí 18: Já bych tomu chtěla vůbec asi toliko, že spíše obecně.
Mluvčí 18: Je tomu tak, že za způsobenou škodu odpovídá obecně řečeno každý, kdo se na vzniku škody podílel.
Mluvčí 18: Takovou osobou může být samozřejmě zaměstnanec obce typicky, eventuelně jednotlivý členové rady obce, případně zastupitelstva obce, pokud ten, který orgán schválil postup, který ve svém důsledku vedl k nějaké škodě na majetku obce.
Mluvčí 18: Je nutno také podotknout, že to nejsou pouze úředníci města nebo členové rady nebo zastupitelstva, ale můžou to být i nějaké třetí osoby, které stojí vně úřad.
Mluvčí 18: Typicky někdo, s kým má město uzavřeno nějakou smluvu na bezposkytování jakýchkoliv služeb.
Mluvčí 18: Odpovědnost těchto osob, zejména co do výše škody, je potom závislá nebo rozdílná
Mluvčí 18: v závislosti na tom, v jakém jsou tyto osoby, o které by se případně jednalo ve vztahu k obci.
Mluvčí 18: Pokud by to byl úředník, máme tady nějaký zákonník práce, který by se na to vztahoval, tam je jasná a všeobecně známá nějaká limitace škody.
Mluvčí 18: Pokud je to zastupitel nebo radní, tady se jedná o voleného zástupce, tak pak tady platí odpovědnost podle občanského zákonníku.
Mluvčí 18: Stejně tak platí odpovědnost podle stávajícího občanského zákonníku pro osoby, které s obcí spolupracují
Mluvčí 18: na základě pracovní, na základě, na základě nějaké smlouvy standardní, jiné než pracovní.
Mluvčí 18: Odpověď tedy na otázku pana Čapka je taková, že ano, vymáhat škodu proti radním nebo zastupitelům je možné, je jenom otázka, s jakým úspěchem, protože, protože to prokazování škody obecně, a vidíme to i v médiích, kde už řada těchto případů proběhla, není snadná.
Mluvčí 18: Ještě, pane Čapko, nějaký doplňující dotaz?
Mluvčí 14: Takže děkuji, paní magistře, s tím takové.
Mluvčí 14: Tak hlásí se ještě někdo do diskuze?
Mluvčí 14: Nevidím, takže jo, paní Křížova?
Mluvčí 20: Dobré odpoledne.
Mluvčí 20: Já tento návrh podpořím, protože si myslím, že je potřeba, abychom se ještě k té věci zavrátili.
Mluvčí 20: A to proto, že ta škoda tady opravdu vznikla.
Mluvčí 20: Je to poměrně vysoká částka, ta pokutová ze strany úhozu.
Mluvčí 20: A vzhledem k tomu, že jsme v minulosti upozorňovali na to nebezpečí, na tu nezákonost těch schválených usnesení,
Mluvčí 20: tak si myslím, že by se i po tom dlouhém čase, už od té doby, kdy jste to schvalovali v radách, je potřeba se k tomu vrátit a ještě vyvodit takovou osobní, možná že spíš více i morální odpovědnost, než tu finanční, protože je to nějakým způsobem zastropovaná.
Mluvčí 20: Nemyslím si, že všichni radní, kteří hlasovali v tom roce 2017 i 2018, že měli poskytnuté všechny informace a podklady pro to hlasování, tak
Mluvčí 20: bych byla ráda, aby i tohleto se zveřejnilo nebo aby se ta záležitost vyjasněla a aby se možná nějaká určitá finanční částka i vrátila do rozpočtu města.
Mluvčí 20: Já za sebe se chci chovat jako zodpovědný tady zastupitel, který má povinnost vymáhat vzniklou škodu a v jaké výši to je druhá věc a určitě tenhle ten návrh podpořím.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Hlasit se pan Horáček, prosím.
Mluvčí 10: Já budu velmi stručný.
Mluvčí 10: My jsme na to výběrové řízení si najeli renovovanou právní kancelář, aby jsme se právě vyhnuli nějakým problémům a ta renovovaná právnická právní kancelář vlastně administrovala celé to výběrové řízení, takže to měli vlastně pod sebou všecko.
Mluvčí 10: Dokonce to druhé výběrové řízení, jednací řízení bez uvěřenění, nám přímo ta právnická kancelář doporučila.
Mluvčí 10: Takže my jsme vůbec o nějakém takovémhle systému nevěděli.
Mluvčí 10: Ten doporučící pokyn nebo podnět byl z té právní kanceláře.
Mluvčí 10: Jinak minulé vedení města přineslo v investicích městu nemalé finanční prostředky, které jsou v tom městovidě, takže já si nemyslím, že město utrpělo nějakou škodu a ani v tomto případě vlastně ty
Mluvčí 10: Vlastně toto saldo, abych tak řekl, je vlastně velmi výrazně do plusu.
Mluvčí 10: Takže jenom to za mě takhle řečeno.
Mluvčí 14: Všechny děkuju a hlasit se pan Draský.
Mluvčí 02: Dobré odpoledne všem kolegům a koleginím.
Mluvčí 02: Já bych měl jenom takový dotaz.
Mluvčí 02: My jsme dostali pokutu od Úhosu.
Mluvčí 02: Úhos je instituce nějaká státní.
Mluvčí 02: Využili jsme jako město opravné prostředky proti tomu, aby jsme se odvolali proti té pokutě a proběhlo nějaké soudní jednání, aby to potvrdil teda někdo nezávislej.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 14: Děkuju, tak odpoví pan tajemník nebo paní právníčka.
Mluvčí 18: Tak dobré odpoledne, já se přiznám, že k této věci nemám úplně podrobné informace, protože jsem se administrace té veřejné zakázky neúčastnila ani pak té obraně vůči tomu prvnímu rozhodnutí, nicméně
Mluvčí 18: Nějaké obecné informace přeci jen mám, bylo vydané, Úřad na ochranu hospodářské soutěže vydal vždy nějaké prvostupňové rozhodnutí, proti tomu podávala buď ta kancelář, která tu zakázku administrovala, nebo nějaká externí kancelář, prostě se proti tomu podával rozklad, rozhodl Úřad na ochranu hospodářské soutěže a pokud já mám informaci,
Mluvčí 18: tak ti, co zastupovali město, to znamená ti právníci, kteří zastupovali město v těchto věcech městu, nedoporučili další obranu s tím, že k ní neschledávají důvody.
Mluvčí 18: Takže žaloba jako taková už pak podávaná nebyla, skončilo to Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.
Mluvčí 18: Tolik informace, které mám, kdybych to pane tajemníku neřekla úplně správně, tak mě prosím opravte.
Mluvčí 05: Dobré odpoledne, já jenom doplním, že opravdu na doporučení právní kanceláře nebyla podána žaloba, o tom byla informována rada města, která svým rozhodnutím posvětila nepokračovat v soudním sporu, nebo nezahajovat soudní spor.
Mluvčí 05: Pokud si dobře vzpomínám.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Už není nikdo přihlášený do diskuze?
Mluvčí 14: Ne, ještě pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 16: Já jsem rád, že to tady zaznělo, vážení zastupitelé, kdokoliv z nás nebo budoucích zastupitelů se může stát zastupitelem z občanů města, může se stát i radním.
Mluvčí 16: Každopádně aspoň myslím si, že za většinu i radních mohou i za sebe říci to, že k tomu problému, který to byl problém samozřejmě, to měření rychlostí radary, byly vždycky různé názory a každý z těch radních, který se rozhodoval, tak věřím tomu,
Mluvčí 16: se rozhodoval podle vnitřního svědomí nihil nocere, nikdy nepoškodit, a byl veden opravdu rozhodnutím některých odborných orgánů, které tam byly přivzaty, to znamená někteří právníci,
Mluvčí 16: Tady to řekl pan tajemník taky.
Mluvčí 16: Já osobně se jaksi nesprošťuji, jaksi potíhlu z odpovědnosti, ovšem myslím si, že by se tady měla hodnotit taky míra úmyslu nebo zavinění, protože mnohdy jsme přistupovali i jako zastupitelé k některým rozhodnutím,
Mluvčí 16: kde jsme neměli úplné informace.
Mluvčí 16: Děkuji.
Mluvčí 14: Vše děkuji.
Mluvčí 14: Hlasí se pan Rídl, kterého vítám už tady u nás.
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 17: Dobrý den kolegové, kolegyně, vážíme pánové a dámy.
Mluvčí 17: Já jsem sice nebyl na začátku, ale myslím, že asi o tom řeč nebyl, abych měl
Mluvčí 17: Jednu otázku, je dneska zřejmé nebo jasné, nebo se rýsuje, od koho nebo po kom se bude vymáhat vlastně náhrada škody, to je první otázka.
Mluvčí 17: A druhá otázka, má takovéto počínání vedení města
Mluvčí 17: precedent v minulosti nebo v nějaké té dohledné v minulosti za poslední třeba 10-15 let.
Mluvčí 17: Stal se takovýto případ a případní, že ano, to by mohlo mít vědět paní Prámiškovi, pan tajemník, jak se ten kráv postupovalo.
Mluvčí 17: Já bych doplnil pana doktora Járu tím, že to, co tady říkal Standa, že mělo by se dobrát komplexně, jestli ta skupina, která
Mluvčí 17: Podle názoru předkladatelé vlastně možná zavněla tuto ztrátu, ale na druhou stranu, jestli přinesla městu násobné přínosy, které vlastně můžeme použít pro rozvoj, pak je otázka, jestli skutečně je na místě se touto otázkou zabývat.
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 14: že děkuju, já přiznávám svoji nevzdělanost, já jsem ani neviděl, že existuje nějaká škodna komise nebo že může být jí a v historii si nepamatuju, že by něco takového někde bylo v historii, co aspoň já jsem tady a to jenom moje poznámka.
Mluvčí 14: Paní Lenková chce k tomuto bodu, prosím.
Mluvčí 04: No úplně, úplně krátce trošku bych navázala,
Mluvčí 04: Není to tak dlouho, co jsme tady řešili, nečinnost jakousi finančního výboru a když se činí, tak to asi taky není dobře.
Mluvčí 04: Já se sama musím taky zodpovídat za své hlasování, za své rozhodování a určitě tak, jak jsem slíbila,
Mluvčí 04: minimálně před 6 lety snažím se chovat jako řádný hospodář a to je i výsledek finančního výboru.
Mluvčí 04: Takže já si myslím, že s pochybňování asi není na místě.
Mluvčí 04: Prostě to jsou věci, které jsou naše povinnosti.
Mluvčí 04: My všichni musíme hlídat hospodaření města.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 06: Tak prosím pan musílek.
Mluvčí 06: Dobré odpoledne, já jsem tady toho názoru, že jestli že tady není vina na straně Rady města a jak říká pan Horáček všechno zešlo od právní firmy, která výběrové řízení vlastně pořádala nějakou prostě celé procesovala, pak tedy bychom měli toto vymáhat po té firmě a měli bychom teda si véc nějaký právní soudní spor s touto firmou.
Mluvčí 14: Děkuju za názor.
Mluvčí 14: Tak ještě někdo ze zastupitelů se hlásí do diskuze?
Mluvčí 14: Nevidím, takže poprosím o návrh usnesení návrhovou komisii.
Mluvčí 14: Tak je to naplátně připraven.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo uložit radě města vám zazřídit a jmenovat škodní komisy za účelem posouzení vzniklé školy a tojiši 651 tisíc korun uložené úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se zadávání veřejných zakázek, nájem systémů pro měření rychlosti na podzemních komunikacích včetně příslušného softwaru pro zprávu a zpracování přestupků.
Mluvčí 14: Děkuju a budeme hlasovat.
Mluvčí 14: Osm zastupitel bylo pro, proti jeden zdrželo se devět, takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Poprosím další zprávy z výboru.
Mluvčí 14: Výbor o odpadech chce podat zprávu.
Mluvčí 14: Takže poprosím pana Moravce.
Mluvčí 09: Takže dobré odpoledne.
Mluvčí 09: Předložil jsem každému na stůl správu, vypsanou správu výboru pro odpady.
Mluvčí 09: Zabývali jsme se od svého ustavení.
Mluvčí 09: Setkali jsme se asi pětkrát, zabývali sběru, ukládání, třízení, likvidace jednak směstného komunálního odpadu.
Mluvčí 09: Wandsdorf, Šluknovský výběžek a dále jsme se zabývali
Mluvčí 09: v okrajově v souvislosti teďka s probíhající právě takovou nějakou tím jednáním se s provozovatelem komunitní kompostárny i biologicky rozložitelným odpadem komoditou zbytků z údržby zeleně.
Mluvčí 09: Probírali jsme oblasti
Mluvčí 09: které se dotýkaly jednak produkcí odpadu v rámci výběžku, kde jsme konfrontovali s minulostí zhruba množství komunulání odpadů ve výběžku, zjistili jsme, všechny ukazatele ukazují, že tenta produkce je trvalé, zhruba obdobná.
Mluvčí 09: Dále jsme se zabývali problematikou separací odpadů a
Mluvčí 09: následným využitím vyseparovných odpadů pro reciklaci, kde zase jsme došli k nějakým závěrům, že vlastně i že vyseparované odpady, které vlastně občané rozdělí, rozstřídí do nějakých těch barevných nádob, tak se potom přetřídí ještě na třídících zařízeních
Mluvčí 09: firmy, která dělá sběr odpadů a výbírají se opravdu z toho třeba 30% jenom odpadů, který se využije dál a zbytek končí buď to zase na skládce nebo ve spalovně.
Mluvčí 09: Dále jsme se zabývali průmětem a nebo vývojem legislativy, to znamená zákon o odpadech, který nový zákon platí od 1.1.2021
Mluvčí 09: Dále jsme potom revidovali nebo zkoumali koncepci nakládání z odpady, kterou má vydaný Ústecký kráj.
Mluvčí 09: Dále jsme v této souvislosti zkoumali možnosti, alternativní možnosti likvirace komunální odpadu a to ve smyslu jeho energetického využití, takže jsme zkoumali kapacitu
Mluvčí 09: spaloven nebo zařízení pro energetické využití odpadů v okolí.
Mluvčí 09: A dále jsme teoreticky probírali možnost takového zařízení pro energetické využití odpadů, zřízení, takového zařízení na území města Wannsdorfu.
Mluvčí 09: Jedna z možností ve spolupráci se stávající teplárnou, druhá další možnost třeba na zvážení.
Mluvčí 09: Ve zprávě jsme ke každému tomuto budu napsali pár nějakých faktů.
Mluvčí 09: U biologického odpadu to samé.
Mluvčí 09: V závěru a doporučení jsme dospěli k tomu, u toho směstného komunálního odpadu, že máme ve Vannsdorfu
Mluvčí 09: v tomto kontextu vhodné podmínky na to uvažovat i o eventuelním jiném využití komunálního odpadu, než jenom to vyvážet, střídit a recyklovat, ale pokusit se i zkusit tenhle komunální odpad využít z části pro energetické využití.
Mluvčí 09: Takže tak asi v kostce zhruba to, co jsme zjistili, to, co doporučujeme, mám tam nějaké návrhy usnesení, které jsou vlastně v tomto kontextu.
Mluvčí 09: Pokud někdo má nějaké dotazy, rád odpovím, anebo kolegové z výboru pro odpady, který tady jsou taky dva, pan Horáček a pan Darský.
Mluvčí 14: Všichni děkuji za zprávu, otevírám diskuzi.
Mluvčí 14: Nejdříve hostů, zastupitelstva.
Mluvčí 14: Tak zastupitelé se hlásí, takže poprosím pan Draský.
Mluvčí 02: Já bych chtěl jenom doplnit kolegu inženýra Moravce.
Mluvčí 02: Přeloženo do češtiny podle stávající legislativy v roce 2030 se nebude možné uložit žádný komunální odpad nebo neuložitelný odpad do skládek, čili vznikne skutečně veliký problém co s tím a ty náklady
Mluvčí 02: na uložení budou asi v osmnáctovech za tunu podle stávajících ceníků a pokud jsme spočítali takovou nějakou aproximací, tak v té době by občan platil v rádově osmnáctovek za rok jako poplatek
Mluvčí 02: co se platí dnes jak poplatek za likvidaci odpadu, čili je to v podstatě trhnásobek, ta částka je veliká a myslím si, že to řešení vozit to odsud někam jinam bude pro nás velice nákladný, takže ta cesta řeší si to na vlastním území.
Mluvčí 02: vidíme to jako schůdnou a ekonomicky smysluplnou činnost.
Mluvčí 02: Děkuju.
Mluvčí 14: Předěkuju.
Mluvčí 14: Hlásí se pan Čapek, prosím.
Mluvčí 11: Tak děkuji za slovo, já bych jenom doplnil a podpořil slova kolegů.
Mluvčí 11: Já sám jsem na úrovni, který je člen energetické komise, která řeší podobnou problematiku a i ten trend takovej je, co nejvíc toho odpadu likvidovat na území toho města.
Mluvčí 11: Takže rozhodně vidím jako smysl plný najít nějakou cestu třeba jak vyřešit spalování toho odpadu tady přímo u nás.
Mluvčí 11: Dá se to už dneska řešit i tak, že je tam minimum odpadních látek při tom spalování.
Mluvčí 11: Jsou to ty technologie, které to už v podstatě uměj plazmaticky splinovat a ten odpad v podstatě vám de facto skoro zmizí, ještě se z něj vyrobí elektřina.
Mluvčí 11: To je jedna věc.
Mluvčí 11: Druhá věc, na kterou bych se rád zeptal, to bych septal o vedení města, protože v souvislosti s tímhle
Mluvčí 11: Popisem toho, jak se s tím má nakládat, je poměrně důležitá komodita a ten dvůr na uskladnění toho... Bylo to v tom bodě 21. ten... ten... kompost, ta kompostárna.
Mluvčí 11: A teď jsme o ní vlastně nejednali.
Mluvčí 11: Může se jenom zeptat, proč?
Mluvčí 14: My jsme tady ten bod stáhli z programu, v pondělí jsme se o tom bavili na tom připravném setkání zastupitelů.
Mluvčí 14: Byla tam otázka ceny pozemku hlavně a bychom ještě jednou chtěli právě se sejít s majitelem tohoto pozemku a jednat o navržené ceně.
Mluvčí 11: Tomu rozumím, ale možná by bylo dobré vzít potaz, že je to docela jako by strategický pro město.
Mluvčí 11: Určitě, určitě, ten pozmek víme.
Mluvčí 14: Děkuji, všechno.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Ještě se někdo hlásí do diskuze.
Mluvčí 14: Pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 16: Já jsem se jenom chtěl pánu zeptat, jestli, když jste aproximovali tyhle ty věci, jestli jste teda brali taky v úvahu samozřejmě, pardon, ten inflační trend, který dneska je,
Mluvčí 16: a efektivitu návratnosti při investici do spalovny ve zdejší lokalitě ve vztahu k objemu spalovaného materiálu, aby teda v podstatě ta spalovna byla dostatečně nakrmená, když to řeknu, aby se ta návratnost objevila a potom jestli občané budou mít garanci, že v případě
Mluvčí 16: jako malé efektivity té spalovny nebude právě přitlačeno na zdražení odpadu.
Mluvčí 16: Děkuji.
Mluvčí 14: Takže děkuji.
Mluvčí 14: Chce reagovat pan Moravec?
Mluvčí 09: Se omlouvám, já bych poprosil kolegy, já jsem tady odpovídal dotaz ještě, já jsem to neslyšel, jestli by mohli kolegové, protože...
Mluvčí 02: No, je fakt, že víceméně v této fázi se hledá jakýsi směr, o kterém se je tam tolik proměných, že ta technická specifikace a dopřesnění parametrů má vliv pochopitelně na ekonomické výsledky.
Mluvčí 02: Ale to, co se zatím
Mluvčí 02: jako by naštudovalo, připravovalo.
Mluvčí 02: Jeví se, že je to ekonomicky reálný, dokonce i v tom spojení ty výhody města, kdy město má svůj rozhod tepla, svý zpotřebování tepla, v podstatě celé to hospodaření, tak ta akce návratnost vychází i zajímavě, řádově 7-8 let,
Mluvčí 02: což je investičně číslo určitě zajímavé, ale těch technických parametrů ještě do přesnění je potřeba víc.
Mluvčí 02: Vychází se z těch studií to, co tady bylo někde, ta spalovna by byla do 20 tisíc tun, nebo na těch 15 tisíc tun, co je kapacita asi šluknovského výběžku, se vychází z těchto parametrů.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Prosím paní Fábriova.
Mluvčí 12: Já bych měla jenom takový menší dotaz, pokud by byl problém s tím pozemkem po té slevárně, jestli někde máte vytipováno další, aby nebylo prostě město tlačeno, jenom vyložíme ten pozemek, ta slevárna.
Mluvčí 14: Já se omluvám, já jsem teď nepochopil, jsem slyšel jenom slévárnu, ale nepochopil jsem otázku.
Mluvčí 10: Pan Horáček s technickou.
Mluvčí 10: Ty otázky ohledně té budoucího zřízení pro energetické využití těch odpadů je v začátcích, my samozřejmě nějaké studie máme, které se dělaly v historii, musíte to všechno dopočítat podle současných hodnot, současných čísel, takže ta otázka třeba pana
Mluvčí 10: Doktora Jary je moc konkrétní a v tuhle chvíli se na to úplně nedá odpovědět.
Mluvčí 10: Inflační tlaky samozřejmě jsou a město určitě by se nedoporučilo nic, co by město vedlo k nějaké nehospodárné činnosti té spalovny nebo energetického zařízení.
Mluvčí 10: My jsme tam diskutovali samozřejmě určitá místa a nebyli jsme úplně konkrétní, jak tady říká paní Fábriová, k tomu pozemku, co uvedla, to v tuhle chvíli ne.
Mluvčí 10: My tam doporučujeme zahájit jednání s teplárnou, protože nejlepší pozem, který se k tomu jeví, k tomu budoucímu zařízení pro energetické využití je v areálu teplárny.
Mluvčí 10: Takže to, co jste se ptali vy, tak není na pořadu, ne.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Tak ještě nikdo se už nehlásí do diskuze.
Mluvčí 14: Výbor připravil návrhy usnesení, které asi budou připravene tady na plátně, takže poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 14: Tak už to smítí.
Mluvčí 14: Takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 10: Já mám ve správě návrh konkrétní, nemám takový to vzít na vědomí.
Mluvčí 14: To jsou tři návrhy, ano.
Mluvčí 10: Tři návrhy.
Mluvčí 10: Já je nevidím tam na tom.
Mluvčí 10: To je první, druhý, třetí, ano.
Mluvčí 10: Dobře, tak jo.
Mluvčí 10: Takže já všechny najednou můžu přečíst?
Mluvčí 10: Ne, ne, ne, to je všechny, všechny, vůbce to je hlasovat o všech zvlášť.
Mluvčí 14: Každém zvlášť asi, že jo?
Mluvčí 14: Každém zvlášť.
Mluvčí 10: Takže.
Mluvčí 10: První.
Mluvčí 14: Takže prosím.
Mluvčí 10: Zastupný odstup města bude na vědomí zprávu výboru pro odpady číslo 1 z 21.3.2021.
Mluvčí 10: Ano a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 15 zastupný obloh prozdržil se 1 nehlasovalý 2, že návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Prosím další.
Mluvčí 14: návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zchválit, tam je nějak špatně, takže ještě jednou.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v přípravách a prověřování možností na další využití směstného komunálního odpadu a objemného odpadu formou separace a recyklace a také formou jeho energetického využití.
Mluvčí 14: Děkuju a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 15 zastupitel byl pro, zdrželi se dva, nehlasovali jeden, že návrh byl přiját a prosím ještě třetí návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města ukládá starostovi města záhyt jednání s teplárnou Vanzdorf o možnosti zřízení společného podniku pro energetické využití odpadů.
Mluvčí 14: Děkuju a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 11 zastupitelů prozdrželo se 6, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Takže ho děkuju.
Mluvčí 14: Tak a to byl bod 3.
Mluvčí 14: Ten máme za sebou.
Mluvčí 14: Bod 2, pardon, obnovám se.
Mluvčí 14: Přijdeme k bodu 3 a to jsou různé.
Mluvčí 14: Bod 3.01 je poskytnotí největší dotaci v rámci koncepce podporu sportu a poprosím paní místo starostku Křížovou.
Mluvčí 20: Děkuji.
Mluvčí 20: Takže v bodě 3.01 předkládám ke schválení seznám a částky poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2021 v rámci koncepce podpory sportu ve městě Vansdorf.
Mluvčí 20: Jak všichni víte, tak od roku 2010 je platná s určitými změnami tady na území města Vansdorf a dnes už i pro členy z ORPčka.
Mluvčí 20: a pro letošní rok i pro členy sportovních oddílů, kteří nejsou z oblasti tady naší obce, takže i pro všechny další sportovce z celé České republiky, kdy do oddílu rozdáváme nebo poskytujeme, schvalujeme finanční prostředky na jejich činnost.
Mluvčí 20: V letošním roce oddělení školství, kultury a tělovýchovy obdrželo 16 žádostí, ve kterých si žádalo o 1 316 927 korun.
Mluvčí 20: Takže tato vysoká částka bude rozdělená mezi 16 žádostí, přehled máte v příloze.
Mluvčí 20: Všechny žádosti byly zkontrolované a řádně doložené, nebo nejprve řádně doložené a potom zkontrolované, takže navrhuji ke schválení ty dotace nebo ty příspěvky do jednotlivých oddílů, tak jak to máte předložené.
Mluvčí 14: Vše děkuju.
Mluvčí 14: Tak o tebe mám diskuzi hostů, nejdříve dostupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 14: Pak zastupitelů nevidím, tak poprosím o návrh usneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2021 v rámci koncepce podpory sportu ve městě Vanzdorf, jde předloženého návrhu a schváluje o zavření veřejnoprávních smlouv.
Mluvčí 14: Děkuji a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: k všech 18 zastupitelů byl pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Takže děkuju, paní Křížové.
Mluvčí 14: Bot 302 je to vyhodnoceně činnosti městské policie Vanzow za rok 2020 a poprosím pana velitelé městské policie Martina Špičku.
Mluvčí 13: Dobré odpoledne.
Mluvčí 13: Předkládám vyhodnocení městské policie za rok 2020.
Mluvčí 13: Bylo umístěno na webových stránkách města.
Mluvčí 13: Vy jako zastupitele ho máte také před sebou v dané zákonné lhutě, takže se chci zeptat, mámo číst, nebo přikročíme k otázkám.
Mluvčí 14: Tak děkuju, jak bylo řečeno, zprávu jste dostali, ale můžeme se ptát samozřejmě, takže zeptám se hostu zastupitelstva nejdříve, pak zastupitelů.
Mluvčí 14: Prosím, pan Rídl.
Mluvčí 17: Dobrý den, pane velikoliv, promiňte, ke zprávě nemám nic všemu rozumím.
Mluvčí 17: Ale jenom jednu otázku, stalo se mi už několikrát, já bydlím v Rajzové ulici a odtamtudíž jedu jsem na město, nebo někam na Studánku, tak samozřejmě jedu trasou k poště, pak od pošty sem zabočím dolu po Legii na náměstí.
Mluvčí 17: Tam všude vlastně jsou značky zákaz vězdu nákladních vozidel.
Mluvčí 17: a vy možná to víte, možná to nevíte, ale už se mi stalo asi třikrát, že ne tam, jaká máme pana Šustý, tomu bych to promenul, protože je místní, ale Pražáci značka neznačka jezdí přes město.
Mluvčí 17: Já bych si skutečně doporučil, aby se fakt někdo tomu věnoval, protože vím, že v minulosti, kdysi dávno, že skutečně ty značky byly respektované, dneska skutečně si to dělají šoféři delegaci.
Mluvčí 17: Vím, že je to složité do Vansdorfu, ale mají
Mluvčí 17: navigaci tak, ať si najdu jiný cesty průchozí.
Mluvčí 17: A druhá věc, která se taky týká válsavské policie.
Mluvčí 17: Zase, když vyjíždím z Rajizový, a tam se skutečně stane malé, já nechci tady něco předvídat, ale tam stojí skutečně, když jdou na sladčinu po ránu kolem 8 hodiny, tak tam vůbec nevidíte, ani když přijíždíte od divadla, tam je to narvané autákama štyři křižovat se a tam vůbec není vidět.
Mluvčí 17: Tam skutečně by stálo za to, což vy umíte, dát tam zákaz stání nebo alespoň vymazit
Mluvčí 17: prostor, aby se křižovatky bylo vidět doleva, doprava.
Mluvčí 17: Takže pane velitelé, já si omluvám, že to není zásadní, jsou to zdravosti, ale myslím si, že kdyby se tohleto podařilo vyřešit, tak zase bude víc klidu a vám zdrovo.
Mluvčí 17: Děkuju.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Přes Technicko, pan Sucharda.
Mluvčí 03: Já jsem chtěl zeptat pana inženýra, jak jste mluvil o těch nákladních vozidlech, myslíte průjezd přes obytnou zónu nebo myslíte ulici Legii?
Mluvčí 17: Myslím ulici Legii a náměstí hlavně.
Mluvčí 17: Tam tudy vlastně že jezděj.
Mluvčí 17: A skončitě jsou to kamiony, to prostě nejsou jenom nějaký nákladářci, kteří zásouvují obchody.
Mluvčí 17: Takže je to skončitě kamionová doprava.
Mluvčí 17: Nebylo to jednou tak na týmávnu roku, ale je to více krát.
Mluvčí 03: Nešlo jenom o to, aby jsme věděli tu lokalitu, ale mám pocit, že přes náměstí právě Legii a dále na Bratislavsku je právě nákladní doprava odkloněna.
Mluvčí 17: Jo, pane místo předsedu, tak pak se omluvám, myslím si, že... Ne, ne, pořádku, já jsem na to, že všechny ty kamiony přes náměstí, přes Legii, tak pak asi tak to stahujou a omluvám se, myslím si, to nevšiml, já jsem jistý za to, že tam je zákaz vězu nějakých aut.
Mluvčí 13: Dobrý.
Mluvčí 03: Ne, v každém případě prověříme, jo?
Mluvčí 13: My máme právě zákaz jezdů pozápadní kamionům a obytnou zonou, jinak je to všechno vedené právě na Bratislavskou a tady na ty ulice právě tam nahoře.
Mluvčí 13: A jestli k tomu druhému dotazu myslíte, tam uvohnouta tu oblast?
Mluvčí 13: Ano.
Mluvčí 07: Pak s technickou, pan Šmíd, prosím.
Mluvčí 07: Dobré odpoledne, já jenom na to, abych možná trošku vysvětl, na té ulici Legii, tam se stojí po obou stranách a jakmile tam vyjede kamion, tak už se tam nedá projet, prostě to je jako loď v sůvěstském průplavu, tak je kamion na ulici Legii, jo, takže tam pak mohou nastávat nějaké takové situace.
Mluvčí 07: Děkuji.
Mluvčí 14: Takže děkuju za připomínky.
Mluvčí 14: Ještě někdo se hlásí do diskuze?
Mluvčí 14: Nevidím, takže poprosím o přečtení návrhu usneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomý zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie v Anzoru za rok 2020.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všech 18 zastupitel byl pro, takže tento návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Děkuju panu Špičkovi, přijdeme k bodu 303 a to je změna jednacího řádu zastupitelstva města a předkláda pan Kríž Tajemník městského úřadu.
Mluvčí 05: Ještě jednou dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové.
Mluvčí 05: Minulé zastupitelstvo lednové přijalo usnesení, kde ukládá vypracovat návrh na změnu jednacího řádu, ve kterém bude nově upraveno časové zařazení diskuze občanů města v programu zasedání zastupitelstva.
Mluvčí 05: Máte tam navrženy dvě možnosti úpravy, jedna teda spočívá v tom zařadit tento bod, respektive předřadit jako bod první v programu a pak je zde druhá verze, která tedy navrhuje zařadit do programu tento bod přesně, nebo v pevně stanovený čas, tak jak tady bylo zmiňováno, jak to je od minulého měsíce například v Děčíně.
Mluvčí 05: Dovolte mi jenom před tím ještě krátký exkurs, protože tady je důkaz o tom, že se historie opakuje, kdy do roku 2004 tato diskuze byla zařazena na konec programu, od roku 2005 až do roku 2014 byla na začátku programu, ovšem tady si dovolím upozornit na nevýhody, pokud to bude zařazeno jako první bod, protože
Mluvčí 05: Prvním bodem bývají převody majetku a samozřejmě v rámci návštěvy veřejnosti jsou zde zájemci okoupy.
Mluvčí 05: Tudíž ty by museli být odsunuti a to, že by diskutovala veřejnost před nimi, tak by se stalo kontraproduktivním, protože by ti to lidé byly odsunuti a čekali by potom, než přijde ten jejich bod.
Mluvčí 05: No a od roku 2014 vlastně do sud byla opět tato diskuze zařazena na konec jednání zastupitelstva.
Mluvčí 05: Je tady nutno ještě říct, že je tady splněna zákona a povinnost tím, že občané, tedy ze zákona o obcích mají právo vyjádřit se ke každému projednávanému bodu před hlasováním,
Mluvčí 05: A pro tato vyjádření platí dvě základní pravidla.
Mluvčí 05: Občané musí mít možnost vyjádřit se ke každému z projednávaných bodů a také občané musí mít možnost vyjádřit se ještě před vlastním hlasováním členů zastupitelstva.
Mluvčí 05: Toto máme splněno a vše ostatní, co v těch jednacích řádech je, nejenom v Vanzdorfu, je tedy nadstandard, to znamená bod diskuze veřejnosti.
Mluvčí 05: V pořádku.
Mluvčí 05: Je to vaše vůle.
Mluvčí 05: Já jsem si dal práci a v Ústeckém kraji jsem si zmapoval 22 měst, obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, tedy těch dvojkových a trojkových,
Mluvčí 05: A chci říct tedy jenom pro vaši informaci, že všeobecná diskuze občanů, tak jak je to u nás, je ve 14 z těchto měst, v 8 není všeobecná diskuze, není tento bod, takže občané se vyjadřují pouze k bodům, které jsou v programu zastupitelstva.
Mluvčí 05: A pevně stanovený čas diskuze, jak je tedy navrhována ta druhá možnost, je v tuto chvíli pouze ve dvou městech, kterým je Děčín a Duchcov.
Mluvčí 05: Takže tolik jenom pro osvětlení celého problému a teď je to tedy na vašem rozhodnutí a na vaší vůli.
Mluvčí 14: Děkuju panu tajemníkovi, otevírám diskuzi.
Mluvčí 14: Nejdřív hostu zastupitelstva.
Mluvčí 14: K tomuto bodu není nikdo, tak otevírám diskuzi zastupitorů.
Mluvčí 14: Pani Lanková.
Mluvčí 04: Tak já jsem už v minulosti několikrát žádala o to, aby občané se svými náměty, připomínkami byli vráceni na to první místo.
Mluvčí 04: To je pravda.
Mluvčí 04: A teď, když jsme vlastně jednali o těchto dvou bodech nájedání před zastupitelstvem,
Mluvčí 04: tak je pravda, že prostě tři hodiny je šibenční termín.
Mluvčí 04: Pro mnoho lidí, který chodí do práce, vyzvedávají děti ze školek, ze škol a tak dále.
Mluvčí 04: Takže já se přikloním k té variantě toho pevného času v těch sedmnáct hodin s tím, že zřejmě když bude rozjednán nějaký bod, tak se asi teda dojede do konce a pak teda bude následovat okamžitě diskuze občanům.
Mluvčí 04: To asi za mě vše.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Prosím, pan Čapek.
Mluvčí 11: Já bych se taky přikláněl k názoru paní Lánkové a tu diskusiu o těch pěti hodin.
Mluvčí 11: Ono trošičku za ten bod můžu i já, když jsem ho vlastně posledně navrhoval, že jsem toho příkladu zaspatřil většině, takže mě to přijde k těm občanům taky takový, jak to řekl, přístupnější, než aby tady čtyři někdy i šest hodin čekali prostě, než se vypovídáme prostě, no, takže to je ten důvod, proč.
Mluvčí 11: Děkuju.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Ještě někdo další se hlásí do diskuze?
Mluvčí 14: Nevidím.
Mluvčí 14: Můžu to brát jako návrh, aby se přečetlo jako první to usnesení číslo dvě nebo návrh usnesení?
Mluvčí 14: Jo?
Mluvčí 14: Takže ve stejně stanovený část, přesně stanovený část, to znamená v 17 hodin.
Mluvčí 14: Dobře, takže děkuju a tím pádem poprosím návrhou komise o přečtení toho druhého návrhu usneseň.
Mluvčí 14: Pani Lenková.
Mluvčí 04: Já se omlouvám ještě, ale teď jsem si vzpomněla, i to jsme zmiňovali, co se stane, protože
Mluvčí 04: Občas se nám tady stalo, že to zastupitelstvo bylo extrémně rychlé.
Mluvčí 04: Takže co se stane, když skončíme, začínáme ve tři a skončíme ve čtyři.
Mluvčí 14: Stát se to prostě může, ale... Všichni počkáme pak do pěti, odpoledne.
Mluvčí 04: Dobře, budeme čekat do pěti, perfekt.
Mluvčí 14: Já si myslím, že v tomto složení zastupitelstva se to stát nemůže, ale zázraky se dějí samozřejmě.
Mluvčí 14: Nevím, jestli šalomonskou odpověď má pan tajemník, co se stane.
Mluvčí 05: Snad jenom tolik, že pan starosta v tu chvíli vyhlásí přestávku tak správně dlouhou, aby vyšla do 17 hodin a pak se zahájí tento bod.
Mluvčí 14: Výborně, to je dobrý nápad.
Mluvčí 14: Takže děkuju a teď poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo změnit článek 9. řádu zastupitelstva města Vansdorf v tle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Takže děkuju a budeme hlasovat.
Mluvčí 14: Tak 16 zastupitel pro zdržel se 1 nehlasoval 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Samozřejmě od příště už bude tenhle řád změněný a my dáme informaci občanům, že nastala změna a že můžou přijít právě na tu 17. hodinu.
Mluvčí 14: Nebo i dřív samozřejmě.
Mluvčí 14: Tak děkuju.
Mluvčí 14: Přijdeme k bodu číslo 4 a jsou to finanční záležitosti.
Mluvčí 14: 4.0.1.
Mluvčí 14: Smlouvy na užívaní sportoviže Regia AS, takže poprosím paní inž.
Mluvčí 14: Kociánovu o předložení materiálu.
Mluvčí 15: Dobré odpoledne, tak já předkládám za celou pracovní skupinu smlouvy, kterými se mění financování sportoviž městských
Mluvčí 15: a je to komplex tří smlouvních vztahů.
Mluvčí 15: Je to smlouva o vypůjčce, pověření k výkonu závazku veřejné služby a smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby.
Mluvčí 15: Těmito smlouvními vztahy bude zajištěno financování sportovištformu vyrovnávací platby v hodnotě maximálně 10 milionů ročně.
Mluvčí 15: Prostředky budou poskytnuty na způsobilé náklady a na běžné opravy a údržbu.
Mluvčí 15: Ta částka 10 milionů ročně maximální vychází z dosavadní nákladovosti v financování sportovišť, kdy cirka 8 milionů ročně nám činí náklady na energie a 2 miliony na údržbu a opravy.
Mluvčí 15: Všechny tyto tři smlouvní vztahy tvoří celek a dostali jste je přílohou k budove zprávě.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Zeptám se hostů zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 14: Tak zastupitelé.
Mluvčí 14: Nikdo se nehalasí, takže poprosím návrhovou komisii o přečtení usnesení.
Mluvčí 14: Je tam i víc, takže všechny najdnou.
Mluvčí 10: Zastupitelnost nám města rozhodlo schválit smluvu o výpůjčce mezi městem Vanzdorf náměstě 2 Dabeneše 470, 407, 47 Vanzdorf, Ič 26, 17, 18 a společností regia AS Kmochova 21, 36, 407, 47 Vanzdorf, Ič 44, 56, 79, 95 dle předloženého návrhu a dále
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit pověření k výkonu závazku veřejné služby Meziměste Manzdorf a společností Regia dle předloženého návrhu a dále.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smluvu o poskytnutí vyrovnávací platby Meziměste Manzdorf a společností Regia AS dle předloženého návrhu a dále.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostů města podpisem smlouvy o výpuťce mezi městem Vanzdorf a společností Regia dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: A dále, zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostů města podpisem pověření k výkonu závazku věřené služby mezi městem Vanzdorf a společností Regia AS dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: A dále, zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smluvy o poskytnutí vyrovnávací planby mezi městem Lanzdorf a společností Regia dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Takže děkuju a budeme hlasovat o všech návrzech.
Mluvčí 14: sedmnáct zastupitelů pro nehlasoval jeden, takže tento návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Takže děkuju paní Kociánové.
Mluvčí 14: Tak a přijdeme k bodu číslo pět a jsou to návrhy dotazy připomínky a podněty obyvatel města.
Mluvčí 14: Tak někdo z občanů.
Mluvčí 14: Nikdo se nehlásí, tak přejdeme k bodu číslo šest.
Mluvčí 14: jsou tu návrhy tohoto přivomky a podněty členů zastupitelstva a poprosím nejdřív pana Suchardu.
Mluvčí 03: Dobrý večer, vážení kolegové, vážení hosté, vážení diváci.
Mluvčí 03: V první části toho mého vystoupení jsme připravili ve spolupráci s panem Beránkem a také s panem Tomášem Setským prezentaci, na které jsme vám chtěli ukázat asi nejvýznamnější akce, které město Vannsdorf uskutečnilo ze svého rozpočtu v roce 2020.
Mluvčí 03: Poprosím kolegy, tak už tam začíná prezentace.
Mluvčí 03: Já to nebudu moc držovat, protože těch slajdů je tam poměrně dost, je tam hodně obrázků, takže spíše se dívejte, pak se můžeme domluvit a jinak od zítřka bude tato prezentace, kterou teďka tady uvidíte, bude k dispozici na webových stránkách města, na Youtube a tak dále, jak jsme zvyklí.
Mluvčí 03: Takže tou první a největší rekonstrukcí, nebo tou výjimnější akcí investiční v Vanzdorfu v roce 2020 byla rekonstrukce gastroprovozu, výtahu a sanasysu terénu v nemocnici Vanzdorf.
Mluvčí 03: Jak víte a jsme s vás seznamovali, tak tam byla řada problémů, které se vyschytly v průběhu stavby, například přestavba
Mluvčí 03: elektrické rozvody a tak dále.
Mluvčí 03: Tady vidíte pár slajdů, které tam byly, jinak tohle byla velká akce, která byla přecházející, to znamená řešila se několik roků a vlastně až v letošním roce byla ukončena a dnešním dnem vlastně zastupitelstvo teprve převedlo vlastně do majetku nemocnice tuto akci jako vyvedenou nebo jako vyvedlo ji z majetku.
Mluvčí 03: Takže tady vidíte ukázky z toho gastroprovozu.
Mluvčí 03: Pak tam byla ještě, jak jsem zmiňoval, teda ta rekonstrukce rozvodny, která byla vynucená tou situací, s tou se původně nepočítalo.
Mluvčí 03: To byla poměrně taky velká akce.
Mluvčí 03: Dalším bylo navýšení příkonu objektu nemocnice, to znamená museli se zhotovit nové kabelové přívody a měření.
Mluvčí 03: Tady vidíte opět ten obrázek, který tam je.
Mluvčí 03: Dalším bylo pořízení a zapojení nového záložního zdroje pro nemocnici, pro případ výpadku elektrického proudu, včetně kabeláři a osazení.
Mluvčí 03: A tady, jak vidíte, termín dokončení je až v dubnu letošního roku, kdy teda bude osazen a zprovozněn zdroj.
Mluvčí 03: Další akcí byla rekonstrukce výtahu v budově polikliniky, kde teda vidíte na fotografii byl pořízen zcela nový moderní výtah.
Mluvčí 03: Rovněž v Poliklinice bylo pořízení stomatologické soupravy.
Mluvčí 03: Tady vidíte vybavenou stomatologickou ordinaci města.
Mluvčí 03: Výstavba z plaškové a dešťové kanalizaci proběhla v ulici Petra Bezruče.
Mluvčí 03: Stavební úpravy Karlovy ulice jste zaznamenali si všichni, byla to ta rekonstrukce té 1 třetiny chodníku a povrchu komunikace od kostela bez věže směrem nahoru k Lidové zahradě.
Mluvčí 03: Dále to byla úprava křižovatky a rekonstrukce komunikace, včetně parkování a zastávky městské hromadné dopravy o základní školy východní, která probíhala v Dodavatelem Srednice a Mosty.
Mluvčí 03: Tady vidíte aspoň pár slajdů.
Mluvčí 03: Rovněž velkou částí, která se dotkla řady řidičů, byla rekonstrukce části Jarošovy ulice.
Mluvčí 03: Víte, že tato část Jarošovy ulice byla kompletně zrekonstruována a ta druhá část na základě připomínek občanů a tady i zastupitelů byla zjednosměrněna.
Mluvčí 03: Ve východní ulici, a to je problém, který máme v celém městě, vzniklo nové parkoviště, byla tam ta potřeba těm občanům.
Mluvčí 03: Tady vidíte, jak ta výstavba probíhala a dneska to parkoviště už je v plném provozu.
Mluvčí 03: Rovněž tak se máme další nové parkoviště a to je rekonstrukce parkoviště u divadla, předbudovu městského divadla.
Mluvčí 03: Z těch dopravních akcí to je také výstavba nové lávky v ulici Dolní nábřeží, která navazuje i na tu akci, kterou tam provádějí zprávce vodního toku, kde rekonstruuje celé koritoře ke Mandavi.
Mluvčí 03: Zateplnění panelových domů, tak to byly ty zbývající dva, 2740 a 2741 v Edisonově ulici.
Mluvčí 03: Realizovala místní firma.
Mluvčí 03: Jednou z těch velkých akcí, které se poměrně zkomplikovaly, jsou stavební úpravy provozního objektu v areálu technických služeb města Vanzdorf.
Mluvčí 03: kde teda v podstatě zbyly pouze holé obvodové zdi a až neprv po odkrytí střechy se zjistilo, že ta střecha je v tak špatném technickém stavu, že teda se musela zakázka ještě rozšířit o výměnu komplet celé střešní krytiny, včetně vazníků a krovů.
Mluvčí 03: Ta seta se vlastně provádí v současné době, teď to uvidíte na dalším slajdu, tady vidíte pohled z vrchu, kdy se začaly osazovat nové krovy a vazníky.
Mluvčí 03: Ve Žitavské ulici 2764
Mluvčí 03: Byla teda provedena ta rekonstrukce 17 bytových jednotek, která byla provedena na ty tzv.
Mluvčí 03: sociální byty, kde máme trošku problém jak s tím obsazováním, i když dneska už máme volný pouze jeden jediný byt z těch 17.
Mluvčí 03: ale spíše už tam začínáme mít trošku problémy s těmi stávajícími nájemníky.
Mluvčí 03: Výstavba nového sběrného odvora je také akce, která přichází, takže víte, že byla zahájena v srpnu roku 2020 a letošního srpna by měla být dokončena.
Mluvčí 03: Dělají se stavební práce, teďka se metonuje, připravují se objekty i tuto stavbu samozřejmě jako většinu provázeli určité komplikace, které
Mluvčí 03: vychází z toho podloží a z toho, co tam máme.
Mluvčí 03: Zahání výstavby Nové mateřské školy je jedna z největších akcí, kterou město provádí.
Mluvčí 03: Tato akce je rozložena v podstatě do dvů roku.
Mluvčí 03: Tady vidíte vizualizaci na dalším slajdu, jak by ta školka měla vypadat, to asi znáte.
Mluvčí 03: Termín dokončení je červen příštího roku a v současné době se teda tady vidíte na záběru z dronu.
Mluvčí 03: Probíhaje přerožka topení a již se začínají budovat základy toho objektu.
Mluvčí 03: Každý týden tam probíhá kontrolní zkuska a jak vidíte i na tom slajdu, ještě si můžu Honzo jednou zpátky, tak na té pravé straně potom bude zlikvidována přeměstěna i ta poslední nevzhledná budova, což bude rozvod na elektrické energie.
Mluvčí 03: Rekonstrukce střechy a oprava fasády základní školy Karlova, i to je přecházející akce, která byla zahájena v dubnu leňského roku a přechází do letošního roku, kdyby teda měla být dokončena ta přední část a kdyby měla být také dokončena rekonstrukce té původní věže na střeše, která byla v průběhu let odstraněna.
Mluvčí 03: Pak tady máme část, která se týká jakýchsi drobných zlepšení, takže například rekonstrukce sociálního zařízení v Materské škole Pražská,
Mluvčí 03: rekonstrukce malé tělocvičny v základní škole Edizonova, vybudování nové šatny, včetně sociálního zařízení a schodiště v zimním stadionu, čímž byly v podstatě dokončeny ty hlavní stavění práce uvnitř objektu.
Mluvčí 03: a co se týká sportoviště rekonstrukce dojezdové vany tobogánu v plaveckém bazénu.
Mluvčí 03: Máme tam ještě dokončení fotbalového tréninkového hřiště v areálu městského stadionu Kotlina.
Mluvčí 03: Z budov města je to také rekonstrukce hlavní budovy rozledny Hrádek, i to je přicházející akce, která začala v loňském roce a měla by být dokončena na podzim letošního roku.
Mluvčí 03: A s tím souvisí i zpřístupnění, to znamená oprava přístupového schodiště na rozlednu Hrádek z té spodní části pro pěší.
Mluvčí 03: Věnovali jsme se i rekonstrukci postupné památkové chráněné objektu Červeného kostela, který má město v majetku.
Mluvčí 03: Tam byla dokončena rekonstrukce dřevěných ochozdrů, restaurování kamenných ostění, restaurování dveří, oprava ježíček, hromosvodu atd.
Mluvčí 03: I v letošním roce budou samozřejmě dále pokračovat práce na rekonstrukci této církevní památky.
Mluvčí 03: Nasvícení historických budov, to jste si všimli, tam nám to trošku provázely problémy, protože ta nová svítidla jsou velmi intenzivní, vypáhá to velmi hezky, hrádek je nyní vidět opravdu zdaleka, ale u některých budov musíme to osvětlení trošku upravit, protože to tam potom oslňuje a znepříjmuje život jak řidičům, tak i lidem, kteří bydlí kolem.
Mluvčí 03: Ano a pak je tam rekonstrukce veřejné osvětlení,
Mluvčí 03: tam se stále pokračuje v rekonstrukci veřejného osvětlení s tím, že se dává dneska do let svícení.
Mluvčí 03: A posledních pár slajdů jsou spíše textové.
Mluvčí 03: Je to realizovaný další řada menších investic a oprav, jako jsou různé kanalizační přípojky, vyměry plynových kotlů, takové ty sice trošku větší, ale běžnější opravy, které prostě provádíme.
Mluvčí 03: A stejně tak na tom dalším slajdu jsou projektové dokumentace, které se teda buď připravují, nebo se přímo realizovaly.
Mluvčí 03: Já bych jenom chtěl říct, že opravdu ten loňský rok byl velmi složitý.
Mluvčí 03: Zaprvé město opravdu má rozjeto velký objem investičních akcí, spousta těch akcí, hlavní nejdůležitější.
Mluvčí 03: přechází z různých těch období minulých a i do budoucna a do toho nám přišla krize koronaviru, kterou nechceme tady nějak zvětšovat nebo se na ní vymlouvat, ale skutečně ta nám ovlivňuje část staveb, můžu říct třeba hrádek a tak dále, kde opravdu ty firmy se potýkají s velkými problémy se svými zaměstnanci, s dodavateli a tak dále.
Mluvčí 03: Takže to je pár slajdů, které jsme připravili, jak říkám, budou součástí jak tohoto zápisu, tak nebo teda toho záznamu na YouTube, tak budou od zítřka na kanálu města Vanzdorf a budou v dispozici pro všechny, abyste se mohli prohlédnout.
Mluvčí 14: Takže děkuju panu Suchardovi.
Mluvčí 14: Tak poprosím, hlásí se do diskuze pan Riedl.
Mluvčí 17: Jo, pardon, já se nevím, že už cítím.
Mluvčí 17: Takže ještě jednou dobrý věčer.
Mluvčí 17: Já bych chtěl doplnit pán Suchardu, my jsme dostali materiál ještě o něco širší, kde jsou uvedeny i projektové práce, které se připravují na budoucích zrkázkách města.
Mluvčí 17: Chtěl bych tady říci, že skutečně ta zpráva z mého pohledu je vypovídající, máme tím pádem přehled vlastně, co se chystá a o tom tady bych chtěl mluvit.
Mluvčí 17: I když tam není uvedena v projektových dokumentech rekonstrukce základní školy východní, vím ze zápisu z rady města, že rozhodla, že vyhlásila vítěze architekturické soutěže,
Mluvčí 17: Architekturské, myslím, že to vyhráli domy jinak, pan Šikola, což je zkušený projektant a já věřím, že se zhostí toho úkolu, se ctí, že tady bude být další krásnou stavbu, která se bude moci ukázat do titulu Stavba roku.
Mluvčí 17: Takže tohle je fakt bezvaný, jsem rád, že tyto informace máme, ale teď samozřejmě jde i o přípravu na budoucí výstavbu a především na financování.
Mluvčí 17: Tady bych chtěl sezvít o jednou takovým segmentu a to jsou vlastně právě ty základní školy a materské školy.
Mluvčí 17: Určitě víte, a když tak pan Čapek má detailní informace, jsou případami velký peníze, které půjdou sem do ústavského koré právě na rozvoj základních škol a školek.
Mluvčí 17: A tady vlastně máme obrovskou příležitost, kterou vím, že vy chcete využít, a to je místní akční skupina, kterou vede paní Jiřírka Hamplová.
Mluvčí 17: Mimochodem, my jako toto slan zdravství máme velice dobrou zkušenost, protože ona nám pomohla přeci jenom v té výstavbě nějakýma drubnýma projektama a vím, že ona se umí vlastně v tom prostředí pohybovat a proto bych skutečně doporučoval, aby jednání, které myslím, vede paní místnou předsedkyně Křížová,
Mluvčí 17: s nima, aby skutečně bylo dotaženo do té fázy, že by měla vzniknout nějaká smlouva, že by podle nás skutečně dělali práce takového statistického případě, takového koncepčního materiálu, třeba zrovna o těch školách.
Mluvčí 17: Vím, že možná opokli to, co by řekla paní Křížová, myslím, že za to je potřeba skutečně tuto činnost, tuto aktivitu ocenit, ale prosím vás, dotahněte to skutečně do konce.
Mluvčí 17: Nebojíme se udělat smlouvu s místní firmou, protože to je firma de facto,
Mluvčí 17: a aby nám aspoň tyto práce, které jinak neumíme a musíme si je sjednávat bokem, aby třeba pro to oblast školství zajistila.
Mluvčí 17: Konkrétně, aby byl konkrétní, jde o to, aby tento projekt školy nebo další škol, které vyjdou z koncepce, se dostal vlastně do projektu IROP, právě který ta maska může zařadit do místní akčního plánu nebo programu a tím pádem vlastně má šanci šáhnout si na nějaké dotační tituly, které budou bezpečně vyhlášeny.
Mluvčí 17: Takže to jsem chtěl skutečně jenom zdůraznit, že ty kroky teď, co dělá vedení, vlastně skutečně jsou dobré, ale je potřeba to dotáhnout, tak aby se to mělo podložené a samozřejmě jednat možná rychle.
Mluvčí 17: Už to tady padlo, rok 21 je rok přípravy, přestože je covid, tak je potřeba se připravit na to projektově, pročže v roce 22 už se začnou udělit peníze a měli bychom na to být připraveni.
Mluvčí 17: Potom druhou poznámku, takovou drobnost.
Mluvčí 17: Musíme ocenit, všichni jsme ocenili, že se udělala ta Jarošova ulice.
Mluvčí 17: Ale prosím vás fakt, to je napadná beránka asi, nebo já nevím, někoho z osmy.
Mluvčí 17: Když tam jede paní, běžte se podívat, paní s kočárkem, tak tam je metropolšilkej chodník a nikdo vyprojektoval, že doprostřed chodníku vlastně zasadil stromy.
Mluvčí 17: Já nevím, jestli skutečně to byl umysl, nebo já prostě to udělal skutečně, to netuším, ale jsme rarita.
Mluvčí 17: To skutečně, až někdo objeví, tak asi budeme v blesku.
Mluvčí 17: Takže optám se, jestli skutečně se s tím něco bude dělat, protože zase je to, já to mám ze zkušenosti, protože tam mám rodinu a mám tam dokonce moji vnučku, která tam jezdí s kočárkem a říká prosím tě, a tím paním je jí přání, prosím tě, zeptej se na to, jestli se s tím něco bude dělat.
Mluvčí 17: Jsou to nový stromky, myslím, že by stálo pár korun i skutečně přesadit někam na kraji, aby se tam s tím kočárkem vešly.
Mluvčí 17: Takže na závěr ještě něco pozitivního,
Mluvčí 17: Přestože to nebylo, nebo přestože jsem žádal, aby tento bod byl nějak šířejí rozebrán na tady zastupitelstvu, myslím, že i formu, kterou jste zvolili, tak je asi přijatelná pro všechny a především ocenil, já jsem, očekávám, že za tři měsíce opět dostaneme přehled
Mluvčí 17: přehled akcí přeši toho projektového charakteru, kde budou vlastně, to jsme o tom mluvili, to je přípravný zkusek, kde budou i termíny, aby jsme fakt měli přehled, kdy se co stane.
Mluvčí 17: Tady nejde skutečně o to, jak zaznělo, že budeme tady někomu stínat hlavu,
Mluvčí 17: dává to škodit komisii, že nesplnil termín, ale skutečně je to o tom, abychom měli představu, co se odehráje v letošní noce, v první, v druhý, v třetí, v čtvrtletí, kdy budete vlastně nebo budeme rozhodovat o nějakých akcích, jak to souvisí třeba s vyvašoványmi dotačníma titulama, prostě to jsou vazby, které bychom měli jako zastupitele znát a proto tam ty termíny si myslím, že musí být, jinak je to jenom deklarování nějaké činnosti a činnost mi není splatná, když nemám výsledek.
Mluvčí 17: Takže bych prosil, a už jsem o tom mluvil s panem Beránkem, aby tam skutečně ty termíny, které tam vesmír jsou, ale pár tých tam chybí, aby byly příště doplněny.
Mluvčí 17: Děkuji za pozornost.
Mluvčí 14: Takže děkuju za připomínky.
Mluvčí 14: Já jenom ohledně masky, ano jsme vstoupili do úzké spolupráce s paní Hamplovou a maska teďka dostala za úkol zpracovat strategický plán, který pak potřebujeme k těm dotacím, takže myslím si, že máme nákročeno na tu správnou cestu.
Mluvčí 14: Kvůli Jarošovce odpoví určitě pan Sucharda, protože to není jenom od vás připomínka, ale taky jsme dostali od lidí, kteří tam bydlí.
Mluvčí 03: Já jenom malíkou připomínku, děkuji panu Jiří Riedlovi za ty připomínky, ale já jsem to rozdělal na dvě části, na ty akce, které byly v loňském roce, to byla ta prezentace a chtěl jsem po té diskuzi tam dát i tu druhou část, kterou máte v materiálech a kterou máme taky připravenou k prohlídnutí, ale
Mluvčí 03: To asi uděláme za chvíličku.
Mluvčí 03: Jinak co se týká té Jarošovky, my jsme ten e-mail dostali taky, ale tam se spíš jedná asi o trošku nepochopení toho záměru projektanta, protože tam v tom projektu a vůbec když se to prezentovalo a schvalovalo a tak dále,
Mluvčí 03: tak tam je to takhle navržené, že poté když jdete jako směrem od města, od elektry bývalé, tak po levé straně je chodník, kde jsou stromy stávající, kde to je opravené a kde je to určené pro provoz pěší, zatímco ta pravá strana, a to bylo takhle všude deklarováno,
Mluvčí 03: Je jenom spevněné stání zadlážděné, kde mají stát vozidla těch nájemníků a to je právě doplněno ještě několika stromy, aby to bylo splněno s tím, že tam teda je jakási zeleň a tak dále.
Mluvčí 03: A ta maminka s tím dvojkočárkem se nám tam opravdu nadspala v této části, to znamená reaktivně v té části komunikace vozovky, parkoviště nebo jak bych to nazval a tam, že nemůže project.
Mluvčí 03: Takže my jsme takhle odpovídali i jako věcně.
Mluvčí 03: na to, že to byl teda takhle záměr toho projektanta to takhle vymyslet, ale pan teda jako to na ten email reagoval dosti podrážděně, že to nepochopil a že teda příště si bude asi muset prohlížet projekty, než bude někde chodit po městě, ale spíše je to opravdu jenom nepochopení toho záměru.
Mluvčí 03: Ty lidi by měli chodit po té levý straně, kde jsou právě ty stromy, kde je stín, kde je to příjemné podle těch zdí a tu druhou stranu nechat na parkování, tak jenom jestli takhle můžu.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Hlásí se pan Drasky.
Mluvčí 02: Já jsem chtěl k tomu jenom takovou drobnost.
Mluvčí 02: Ta prezentace pro nás, pro potřeby zastupitelstva byla, myslím si, dostačující, ale mám takový pocit, že pokud se to umístí na YouTube,
Mluvčí 02: nebo na i webovky města.
Mluvčí 02: Některé ty akce byly rozsáhly a byly k tomu jenom třeba dvě fotky, jestli ty fotodokumentace není víc a jestli je možný pro toho občana ještě to nějakým způsobem zmnožit, jestli pan Setský vy jistě mohl něco udělat v tomhle změnu.
Mluvčí 03: Určitě jo, my jsme to teda takhle zkoušeli i při té automatické prezentace, protože už jsme se tady jakoby na místě dostali na nějakých 10 minut, tak jsme nechtěli vás moc zatěžovat, samozřejmě ty sociální sítě a internet snese to hodně, takže tam to asi není problém.
Mluvčí 03: Můžou se tam případně dát i odkazy, protože pan Secký většinou ke každý té akci ještě psal samostatný článek, nebyli teda fotografie, takže tady jsme vybírali opravdu jenom takový ty nejzajímavější, není problém.
Mluvčí 14: Takže děkuju, poprosím paní Křížová.
Mluvčí 20: Já už jenom krátce, chtěla jsem navázat na slova pana Suchardy, pana místo starosty, na tu jeho prezentaci, která byla velmi pěkná a tady v tom bodě chci říct, že jsme si vědomi, jako tady nové vedení řekněme, toho, že mnohé ty akce započaly za bývalého vedení.
Mluvčí 20: A je to vlastně reakce tady na kolegu Šustu, který říkal, jestli jsme taky dělali něco dobře dřív, tak samozřejmě, že dělali.
Mluvčí 20: A tohle to byl ten výsledek té vaší práce, té vaší snahy napumpovat rozpočet a připravit spoustu akcí k realizaci, která se
Mluvčí 20: uskutečnila nebo k těm realizacím, které proběhly s dobrým výsledkem.
Mluvčí 20: Takže za to vám patří velký dík a doufám, že zase vy třeba vidíte, že se snažíme pokračovat v té započaté vaší práci ve stejném tempu.
Mluvčí 20: Jak se nám to daří, to nechám na vás.
Mluvčí 20: Ale také bych chtěla ještě strašně moc poděkovat zaměstnancům úřadu a především zaměstnancům odboru zprávy majetku a investic, na kterých vlastně nejvíce leží ta tíha realizace těchto jednotlivých investičních akcí.
Mluvčí 20: Takže já jim za to moc děkuju.
Mluvčí 20: A pak už jenom k té poznámce spolupráce město s Maskou, tak zrovna včera jsem byla na jednání s paní inženýrkou Hamplovou a mnohé věci jsme probírali a právě mnohé věci, které se týkají našich škol a tady školství.
Mluvčí 20: Děkuji.
Mluvčí 14: Taky děkuji.
Mluvčí 14: S technickou pan Sucharda.
Mluvčí 03: Já už nebudu teda dal, předpokladám, že teda když pan inž.
Mluvčí 03: Riedl už teda navazal na tohleto, tak ten materiál máme všichni k dispozici i na webových stránkách, takže já už teda o těch akcích, které jsou na ten rok 2021 teda už mluvit nebudu, jenom bych ještě jednou chtěl poděkovat jak Jarnovi Beránkovi, tak Tomáši Seckému za tu přípravu těch prezentací a toho materiálu, protože samozřejmě víte, že bych nic nezmohl.
Mluvčí 14: Vše díky, Stechinsko, pan Riedl.
Mluvčí 17: Ano, já mám skutečně jenom dvě krátké poznámky.
Mluvčí 17: Za prvé v tom seznamu bych prosil zařadit ještě tu základní školu východní, protože to je i podle vašich slov dost klíčová záležitost.
Mluvčí 17: A pak ještě tady druhá věc, o které moc nemluvíme, ale která skutečně Vanzofu může obrovsky pomoc.
Mluvčí 17: A to je ten chodník, jednak chodník od slévárny vlastně k zastávce
Mluvčí 17: no tam dolů, k Zastavce, k Říční ulici, ne, to není Říční, nevím.
Mluvčí 17: A vy mi rozumíte, jak bydlí pan Musílek, tak Musílkovi budu říkat.
Mluvčí 17: A od pana Musílka potom nahoru k Jatkám.
Mluvčí 17: Teď se bavíme hlavně o tém druhým úseku.
Mluvčí 17: To skutečně, jestli se nám podaří tam udělat, překryjte příkop a udělat tam chodník sykosteskou, tak to obrovsky pomůže jednak vstupu do Vansdorfu, že tam bude vidět, že skutečně tam je oddělená ta doprava pěší a na kolech a ta dost vytížená frekventovaná silnice.
Mluvčí 17: Já teď nebudu říkat ty důvody, to už jsem si řekl, ale prosil bych taky, aby
Mluvčí 17: aby o tuto akci, abychom oni byli nějak detailně informovaní.
Mluvčí 17: Tady píšete, že bude teď v březnu udělaný výběr vyřízení na další pokračování.
Mluvčí 17: Myslím, že by stálo za to, aby jsme tu informaci dostali z zastupitelstvu.
Mluvčí 17: Děkuju.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 09: Poprosím pan Moravec.
Mluvčí 09: Jenom rychle, já si myslím, že ta Jarošovka, jak tady pan Riedl zmiňoval, takže to je takovým řešením toho problému obecně ve Wannsdorfu docela velkého.
Mluvčí 09: Tady my spíš potřebujeme řešit kompromis mezi průjezdnostní průchodností a já si myslím, že ta Jarošovka přesně ukázala to kompromisní řešení.
Mluvčí 09: My nemáme problémy kapacitně,
Mluvčí 09: přetížených chodníků.
Mluvčí 09: My máme problémy s kapacitně přetíženými komunikacemi.
Mluvčí 09: Takže přesně Jarošovka v omezeném prostoru řešila jeden chodník, který pro ty pěší, který takové pěšky stačí a to místo bylo míněno spíš na parkování na té pravý straně.
Mluvčí 09: Podle mě, teda takhle já to vidím.
Mluvčí 14: Takže děkuju, poprosím paní Mareškovou.
Mluvčí 19: Dobré odpoledne.
Mluvčí 19: Já jsem se setkala s dotazem obyvatel panelových domů přilehlého lídlu.
Mluvčí 19: Já vím, že už jsme o tom jednou hovořili, že to parkoviště má být uzavřeno závorou.
Mluvčí 19: Oni samozřejmě mají obavu, že když tomu najednou dojde třeba ze dne na den, tak přijedou z práce a nebudou mět kde zaparkovat.
Mluvčí 19: Je nějaké jednání s vedením Lidlu, jak se teda to parkování bude řešit a ještě mám jednu prozbu na vedení města a já vím, že to řeším každý rok,
Mluvčí 19: že aby docházelo k takovému intenzivnějšímu úklidu města chodníků, protože opravdu se nám rok co rok stává, že chodíme po zimním posypu třeba ještě v červenci.
Mluvčí 19: My tady máme technické služby, který nám dělají osvětlení, pokládají zámkovou dlažbu, ale prostě podle mě furt ten úklid města prostě pokulhává, tak já bych chtěla poprosit, aby opravdu se ten úklid zintenzivnil.
Mluvčí 19: Děkuju.
Mluvčí 14: Děkuju za připomenku, určitě budeme apelovat na technické služby, ať vákají.
Mluvčí 03: Pan Sucharda?
Mluvčí 03: Já to vymluvu v opráceně, takže nejdřív v technickým službám, myslím si, že v tom úplně pozadu nejsme, protože skutečně zimní údržba začíná teď v těchto dnech až vždycky v dubnu, v dubnu květnu, podle toho jaká je zima, víte, že lodi třeba v březnu ještě v tomto období byla zima, takže opravdu se to dělá po skončení zimní údržby a když už se teda víme, že se nebude znova sypat,
Mluvčí 03: a musím říct, že třeba jsme to řešili i právě v loni třeba se suskou, která tady patří část komunikací a ty už ty uhlízely skutečně až někdy v červenci.
Mluvčí 03: Takže u těch městských se snažíme už teďka zahájit tu zimní údržbu a co se týká toho Lidlu, tam proběhlo několik jednání.
Mluvčí 03: Víte určitě z médií, že ve většině měst Lidl parkoviště uzavírá, spoplatňuje, Mladá Bolesláv, Česká lípa a tak dále.
Mluvčí 03: My jsme s nima měli řadu jednání, zatím to dopadlo tak,
Mluvčí 03: Tam nenainstalovali ten systém, ale domluvili jsme se s nimi na investici, na kterou nám přispěli částkou 3 milionů korun a bude to parkoviště, které bude mezi těmi prvními dvěmi věžáky, bude to zhruba pro 30 vozidel, bude už to vybudováno zase tak jako třeba ta Jarošovka v tom moderním stylu, to znamená budou tam nějaký odpadkový koše, stromečky zatravněný.
Mluvčí 03: panely a vznikne tam teda 30 nových míst, které by měly tomudle pomoc v případě, že teda by došlo k tomu, že ten LIDL to uzavře.
Mluvčí 03: Pokud tomudle pomůže, uvidíme, jaký tam bude ten další systém.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Prosím, pan doktor Jára.
Mluvčí 16: Vážení zastupitelé, já využívám i té skutečnosti, že si to můžou zastupitelstvo poslouchnout občany města Varnsdorfu.
Mluvčí 16: Já jsem vás chtěl pouze informovat o věcech, které jsme udělali v nemocnici, ale především bych chtěl v prvé řadě poděkovat
Mluvčí 16: našim zdravotníkům ve Varnsdorfu, kteří pracují, ať už na obvodech, anebo teda hlavně v naší příspěvkové organizaci v zemocnici ve Varnsdorfu, že i při stížené situaci, která je spojená s covidem 19,
Mluvčí 16: i v našem regionu, tak poskytuje péči nejen pro zdejší pacienty, ale dokonce i pro covidové pacienty, kteří jsou překládání z vyšších etap do našeho zdravotnického zařízení.
Mluvčí 16: Dokonce díky určitému finančnímu vyrovnanému rozpočtu nemocnice si můžeme dovolit některé věci realizovat
Mluvčí 16: ad hoc z organizačních pohledů, protože třeba platba odpočťoven za covidové pacenty přijde až v červnu letošního roku.
Mluvčí 16: To znamená, že musíme vždycky nějakým způsobem překlenout ten určitý istmus finanční, ale zatím se to i s podporou města daří.
Mluvčí 16: Takže hlavně jsem chtěl našim spolupracovníkům ve zdravotnici poděkovat, protože
Mluvčí 16: Nenže mnohdy onemocněli asymptomaticky covidem, ale i při této situaci dokázali pečovat o sveřené pacienty.
Mluvčí 16: Právě v této souvislosti jsem vás chtěl informovat také o tom, že jsme zabezpečili očkovací místo pro občany Vannsdorfu a spádové oblasti, anebo pro občany, kteří se do Vannsdorfu přihlásí v té celostátní registraci, které už vlastně běží teď třetí měsíc a jsme očkovací místo druhého typu, to znamenáme pondělí až pátek, všední dny v dopoledních hodinách.
Mluvčí 16: a jsme spíše odvislí od dynamiky dodávky očkovacích látek, než od kapacity lidí, protože jsme vytvořili vlastně strukturu dvou part, které se mohou zastoupit a pokud bude potřeba třeba očkovat 60, 80 nebo 100 lidí za den, tak jsou schopni to udělat.
Mluvčí 16: Současně, protože teď byla vyhlášena nutnost v podstatě provádění odběrů antigenních testů pro zaměstnance FIREM, jsou v tom určité nějaké nesrovnalosti, co se týká toku financí a vykazování, tak jsme udělali takové kroky, aby zaměstnanci FIREM
Mluvčí 16: nakonec i pendléři a řidiči a samostatně výdělečné osoby mohly chodit na antigenní testy a to většinou u pendlerů třeba jedeme v neděli mezi 9. a 12. hodinou, kde jsou schopni děvčata udělat třeba kolem 60 vyšetření.
Mluvčí 16: Prostě zatím to všechno stíhali, jak je nutno.
Mluvčí 16: Ve středu dělají také pro
Mluvčí 16: vlastně jednak město a pro občany, kteří přichází z města a úterý, čtvrtek a pátek byly zatím jaksi vymezeny pro firmy.
Mluvčí 16: My jsme právě v této souvislosti zabezpečili kontejnerovou kancelář, kterou jsme postavili na nemocnici, aby nedocházelo ke křížení pacientů v provozu nemocnice
Mluvčí 16: prakticky jakmile budeme mít osoulasený ještě provozní řád od hygieny, tak bychom to jaksi vyvěsili i na stránky nemocnice Varnsdorf.
Mluvčí 16: a pokračovali bychom ještě v té vyšší kapacitě odběrů, které jsou zapotřebí.
Mluvčí 16: Jinak jsem chtěl říci, že nemám sice přesnou statistiku, asi by se dala sehnat, ale veliké množství občanů utrpělo COVIDem, onemocným COVIDem, kolem koncem roku Vánoc.
Mluvčí 16: A musíme samozřejmě počítat ještě další vyšetření a další kontroly.
Mluvčí 16: Nicméně jsem chtěl podotknout, že bylo minimálně v republice zjištěno 1 300 000 pozitivních, to znamená oficiálně zjištěných covidových pacientů.
Mluvčí 16: Z toho je asi milion lidí naočkováno a podle záznamů odborných pracovníků
Mluvčí 16: je asi 4,5 milionů lidí v republice, kteří covid dostali asymptomaticky, ale mají vytvořené protilátky.
Mluvčí 16: Jedná se tedy o 7,8 milionů lidí, kteří tvoří tím způsobem, že jsou imunizováni určitou biologickou
Mluvčí 16: a immunologickou bariéru na to rychlé komunitní šízení viru.
Mluvčí 16: Takže tady bych chtěl dát určitou takovou trošku jiskřičku v té naději, že to virové onomocnění bude probíhat pomalé.
Mluvčí 16: Nicméně jsme připraveni na ty kroky, které jsou určeny, abychom teda vykonávali.
Mluvčí 16: Samozřejmě
Mluvčí 16: Děkuju za hezkou přípravu, co říkal pan Sucharda, ve věci té nemocnice, ta kuchyň běží, vaříme, jsme schopni a s panem Fibigerem jsme se bavili, že jsme schopni vařit i pro pečovatelá.
Mluvčí 16: Teď v dnešním dnem jsou převedeny vlastně majetky na nemocnici, takže z odpisových cen můžeme určit i odpovídající cenu obědů a je možné prostě vyvařovat pro občany nebo pro některé rizikové skupiny, tak jak se to dohodne.
Mluvčí 16: Ve věci, ve věci toho kuchynského provozu, samozřejmě jsem říkal, jakmile padnou ty prostorová, nebo jakmile padnou prostorová omezení a počty lidí v prostorech, tak bych vás samozřejmě rád pozval zastupitele, ale nechám to na vedení města, kdy a kdy to bude možné na shlédnutí toho provozu kuchyně.
Mluvčí 16: Co se týká generátorů, tak ta situace se opět pohnula, generátor je již usazen a čeká tedy na připojení.
Mluvčí 16: Je to jedna z povinností, kde zdravotnické zařízení musí být schopno 72 hodin běžet na náhradním zdroji, kde tady těch 400 kW je dostatečnou
Mluvčí 16: dostatečnou částkou energie pro zachování chodu nemocnice, včetně z toho stravovacího provozu.
Mluvčí 16: A poslední věc, kterou jsem vám chtěl říct, a jak jsem vždycky říkal, že nechceme ležet na kapse města, že se vám podařilo v Lonském vrátce vrátit i těch 1,5 milionů korun, co nám zastupitelstvo
Mluvčí 16: vlastně dál na provoz, tak v letoštím roce jsme během pěti týdnů vlastně reinstalovali celá nový rengenový přístroj, který splňuje veškeré moderní požadavky a nejednalo se pouze o
Mluvčí 16: výměnu přístroje, ale to znamená, jak všichni víte, když se něco dělá, tak se jednalo teda o podlahy, o přívody kabelů, o novou elektroinstalaci, o nové zabezpečí, o nové olovnaté dveře.
Mluvčí 16: Je to osazeno klimatizací, prostě ta prostora je provedena tak, aby odpovídala dnešním požadavkům.
Mluvčí 16: Jsem rád, že se nám podařilo během pěti týdnů
Mluvčí 16: tuto akci spustit a na 8. března ten rengen spatřil světlo světa s tím, že začal fungovat.
Mluvčí 16: a funguje.
Mluvčí 16: Takže ten výpadek pěti týdnů byl sice hektický, ale vím, že jsme dokonce, jako asi mě někteří znáte, tak jsem si na firmy došlápl, byla velmi dobrá spolupráce, ale opravdu dělali, snažili se a dělali třeba i do dvou do noci, aby ten termín byl dodržen.
Mluvčí 16: Takže já jsem chtěl podělkovat zastupitelům a vedení města za podporu, kterou věnuje zdravotnictví a chtěl jsem vás informovat pouze o tom, jak si dyni stojíme a co podnikáme pro lidi.
Mluvčí 16: Děkuju.
Mluvčí 14: Tak děkuju panu doktoru Járovi.
Mluvčí 14: Tak je přihášena paní Lanková, prosím.
Mluvčí 04: Já asi bych jenom chtěla k tou bodu, sice nemám nic, ale chtěla jsem reagovat i na pana ředitele.
Mluvčí 04: Já jsem hrozně ráda, že jste to tady řekl, protože spousta lidí ani neví, že se testuje vočko je ve Vansdorfu.
Mluvčí 04: To je dobrá zpráva, že si město dokáže zajistit jako pro svý občany tyhle ty služby.
Mluvčí 04: A chtěla jsem se zeptat, jestli děláte i odběry na protilátky.
Mluvčí 14: Tak pan Jara, prosím.
Mluvčí 16: Jo, odběry na protilátky samozřejmě provádíme, ale mají být indikovány lékařem, který to doporučí.
Mluvčí 16: Já bych tomu dal určité krátké vysvětlení, protože, jak jsem řekl o těch 4,5 milionech občanů, kteří prodělali asymptomaticky onomocnění COVID-19,
Mluvčí 16: tak mnozí z nás třeba v podobě rýmy nebo měrných chřípkových příznaků toto onemocnění prodělali a vlastně mají vytvořenou imunitu.
Mluvčí 16: A ta imunita je vlastně přirozená, vlastně ještě bych řekl širší než typ očkování a ten dotyčný je imunizován.
Mluvčí 16: A právě hladina protilátek toho jednoho jediného pacienta nebo uvažovatele o očkování nebo kdy očkovat, tak mu může určit,
Mluvčí 16: kdy je nejvhodnější doba k očkování proti covidu 19.
Mluvčí 16: Tam jsou miligramy na litr, jsou to immunoglobuliny A a G, které se vytváří v průběhu několika týdnů a mohou přetrávat několik měsíců.
Mluvčí 16: Právě když třeba někdo prodělal kovida, tak je i docela racionální.
Mluvčí 16: aby si tu hladinu protilátek nechal udělat.
Mluvčí 16: My je můžeme odebírat u nás na oddělení, ale bylo by to vždycky věcí, že tam ten dotyčený si nemůže dojít a říct, hele, udělejte mi protilátky.
Mluvčí 16: Bylo by to vždycky na tom praktickém lékaři, pokud se dohodne s tím pacientem, a nerad říkám klientem, pacientem, o tom, je to vhodné, aby si ty protilátky nechal vyšetřit.
Mluvčí 16: Je to logický dotaz.
Mluvčí 14: Takže děkuju za vysvětlení.
Mluvčí 14: Tak koukám, že už se nikdo s zastupitou nehlásí do diskuze, takže ji ukonču.
Mluvčí 14: Přejdeme před posledním úvodu a tu je zpráva o činnosti Rade města o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 14: Materiál máte před sebou, takže pokud je nějaká diskuze k tomu, tak prosím.
Mluvčí 14: A pokud ne, tak poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomý zprávu starosti města očinnosti a rady města a o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 14: To děkuju a můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 17 zastupitelů, pro nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Tím pádem jsme vyčerpali dnešní program zastupitelstva.
Mluvčí 14: Další zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 27. května opět zde na Lidovce.
Mluvčí 14: Přeji vám všem pevné, zdravé a hezké velikonoční svátky.
Mluvčí 14: Mějte se dobře.
Mluvčí 14: Technická paní Lankova ještě prosím.
Mluvčí 04: Já se omlouvám, ale
Mluvčí 04: unikli mi ty náměty, připomínky občanům.
Mluvčí 04: To bylo nějaký asi hrozně rychlý, protože tady seděj, já vím, že tady seděj, že se na něco chtěli zeptat.
Mluvčí 14: Ne, byli, byli, já jsem se dokonce koukal, díval jsem se tady na pár.
Mluvčí 14: Takže děkuju a hezký, hezký den, hezký večer všem.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/10262f7bcbb30a62336cb7f2e39ca0f5
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.