Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 3fe5c209f96c29d12f444ce51ec8ddc0


ID jednání3fe5c209f96c29d12f444ce51ec8ddc0
Jednání6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 (14. 5. 2020)
Další jednání města/kraje Městská část Praha 3
Datum jednání14.05.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/3fe5c209f96c29d12f444ce51ec8ddc0.mp3
Délka audio záznamu08:00:48
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  bude bude 
tak vážení  bych rád začal jestli mou 
všichni jsou nachystání 
vážení členové zastupitelstva a vážení hosté zahajují šesté zasedání zastupitelstva městské části plátky které bylo svoláno na žádost členy zastupitelských klubů koalice pro prahu a hnutí ano dva tisíce jedenáct a byly na něj pozváni všichni členové zastupitelstva podle prezence je na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy schopno se právo platně usnášet 
vyhotovení zápisu z dnešního zasedání po větví a bursíková pracovníci odboru organizačního 
ověřovateli zápisu z dnešního zasedání po větví je na matterhornu a mojmíra na mikuláše souhlasíte 
návrhové a volební výbor byl zvolen ve složení jan materna jako předseda členové marcela novotná jana pellicova tomáš kalivoda tomáš sunega mojmír mikuláš martina chmelová 
vzhledem k tomu že členové zastupitelstva obdrželi návrh programu dostatečně předem a měli možnost se s ní privátní seznámit není nutné návrh programu na jednání zastupitelstva podrobně číst trvá přesto někdo načtení tohoto programu 
není tomu tak ještě upozorňuji na to je z dnešního zasedání zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam 
tímto otevírám diskuzi o program 
první přihlášeným je pan sunega já bych dobrý den já bych se chtěl navrhnout zařazení dalšího bodu programu a to je odvolání kolegyně kratochvílové z pozice radní městské části neboť pokud se mi dostalo informací tak výrazně absentuje a nadále bude absentoval to tudíž nemůže vykonávat činnosti pro které byla zvolena 
já jenom krátce budu reagovat paní kratochvíle nebo slečna kratochvílová podala včera rezignaci na podatelnu úřadu takže ona již není radní městské části 
je zastupitelka ano je stále zastupitelka nyní razantní 
následuje pan rodu 
dobrý den kolegyně kolegové já bych rád navrhl abychom bod k dopravní situaci před řadili jako první bod dnešního jednání vzhledem k přítomnosti hostů je tady mezi náma pan martin slabý předseda představenstva pražské plynárenské distribuce a jeho kolega pan má čelit vedoucí odboru řízení investic investic pražské plynárenské distribuce tady přítomen také zástupce magistrátu silničního správního úřadu který tu uzávěrku povoluje tak vzhledem k přítomnosti těchto hostů bych rád navrhla aby jsme o tomhle tom jednala jako první 
následuje pan belu 
tak dobrý den všem já bych chtěl uvést ten bod číslo jedna to znamená ten bod 
ke kritické situace co se týče personální 
v rámci našeho úřadu a se domnívám že jedno téma které bychom si tedy měli probrat je je právě nastalá situace rezignace kolegyně kratochvílové domnívám se že to je téma které jsme tady řešili několikrát a udivuje mě že tedy pane starosto když jste dostal je rezignaci takže dnešní program nereflektuje přivolení takto důležité pozice jako je radního městské části praha tři nebo respektive zvolení nového zároveň bychom měli projednat a probrat velmi zvláštní okolnosti které provázely ne odvolání nebo odvolání pana tajemníka 
budeme chtít od vás slyšet konkrétní odpovědi a konkrétní stanoviska jak to samotné odvolání nebo ne odvolávání probíhalo a které okolnosti doprovázelo hlavně co se týče právního a mezi lidského faktoru no a za poslední chceme probrat i 
celkovou situaci právě zaměstnaneckých poměrů v rámci celého úřadu dějou se zde různé zvláštnosti jako kontroly ze strany některých místostarostu jako panna které byla který dochází na personální oddělení a kontroluje činnost zaměstnanců který kontroluje činnost ředitelů škol zároveň je zde vysoká fluktuace a mnoho zaměstnanců bylo propuštěno nebo zdá se násilím násilím propuštěno k tomu aby ze existovala teda nějaká personální strategie která nám dodneška nebyla osvětlena takže z těchto důvodů bychom si rádi vyslechli vaší strategii pane starosto a pobavili se od těch jednotlivých věcech 
to všechno takže další následuje pan sunega 
protože já bych jedna který chtěl říct svůj návrh zpět pokud skutečně bylo do podatelny doručeno na doručena rezignace slečny kratochvílové a potom by se chtěl vyjádřit budu programu 
nezákonného postupu redakční rady a zneužívání veřejných informačních kanálů já vidím že má pětiletá práce nebo bezmála pětiletá práce směřující k tomu aby se na radnici v praze si začala dodržovat zákona ze všemi zastupiteli bylo zacházeno stejně nenachází příliš velkou odezvu a to nejen zastupitelském sboru ale i mezi členy redakční rady což je poměrně zajímavá otázka a i to otázka právní protože o tom aby zastupitel měl přispívat do radničních novin na radnici v praze jak je to jinde nevím fakticky rozhodují občané které jmenovala rada to znamená politicky obsazený orgán jmenoval komisi jmenoval redakční radu a tato redakční rada rozhoduje o právech zastupitelů publikování přičemž této redakční raději jsou i nevolení zástupci to je tedy podle mého názoru demokratický lapsus a je to na další a jinou diskuzi ale v rámci své edux edukativní činnosti ve vztahu k těmto zastupitelům a tomuto volebním obdobím dovolte abych vás seznámil se zněním zákona se domnívám že pak už jakékoli další objasňování bude zbytečné paragraf čtyři a tiskového zákona číslo čtyřicet jedna z roku respektive 
dvacet devět z roku dva tisíce sbírky sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku to jsou naše radniční noviny vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace územním samosprávném celku a poskytnou přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku týkající se tohoto územního samosprávného celku čili je zde požadavek přidělení přiměřeného prostoru pro členy zastupitelstva není special specifikováno jaké jaké funkcionáře nějaké politické se prostě pro všechny anebo se váže paragraf jedenáct a které z našeho hlediska ještě velmi zajímavý dotčeny člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat na vydavateli uveřejnění doplňující informace pokud vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku za a neuveřejní sdělení podle paragrafu čtyři a po dobu třech měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli to znamená pokud nebude uveřejněn článek je možno požadovat na vydavateli uveřejnění cí doplňující informace za p neuveřejní sdělení podle paragrafu čtyři a v nejbližším následujícím vydání periodický tisk územního samosprávného celku pokud ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán nebo zace uveřejní sdělení podle paragrafu čtyři a avšak člen zastupitelstva za to omlouvám kam by jsme měli hlasovat o prodloužení příspěvku ale jenom krátce ještě by jsem chtěl poznamenat mi tečka nediskutuje o jednotlivých bodech ale diskutujeme o program já mám samozřejmě nebudu bránit abyste ty diskuzní prvky využili k čemu uznáte za vhodné jen vás chci informovat o tom že ačkoliv v minulosti nebývalo tak úplně zvykem tak koalice podporuje to abychom program schválili znamená budete mít možnost diskutovat o jednotlivých bodech francii průběhu jednání zastupitelstva zvažte jestli chcete o tom diskutovat tečka když se debatuje o schválení programu samozřejmě máte na to svaté právo můžeme takhle velky programu a pak následně můžeme znova to samé probírat ještě v těch jednotlivých bodech ale myslím si že to nepřispívá uplně přehlednosti té debaty teďka poprosím hlasování abychom když tak mohli pokračovat poslechu pana sonnek 
můžete pokračovat 
zace uveřejnění sdělení podle paragrafu čtyři a avšak člen zastupitelstva bude mít za to že vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle paragrafu čtyři a vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku územního samosprávného celku ve kterém ne uveřejnil nebo neposkytl přiměřený prosto zděný podle čtyři a no a nyní už to výrazně zkrátím zde se stalo to že jsem zadal článek do periodického tisku radničních novin nebyl uveřejněn poslal jsem doplnit informaci a to po hlasování v redakční radě také nebyla uveřejněna je už načase tedy tuto věci probrat na zastupitelstvu a nějakým dalším způsobem to řešit protože trvá to jak jsem řekl již dlouho děkuji 
také vám také děkuji následuje pan romský 
dobrý den děkuji za slovo a navrhuji stan řadě bod číslo jedna a nahradit jej bodem personální situace úřadu tedy namísto destabilizace úřadu a personální situace navrhuji personální situace úřadu a zároveň navrhuji řadit bod číslo čtyři nezákonný postup redakční rady a zneužívání veřejných informačních kanálů na prvním nahraditi bodem informační kanály městské části praha tři děkuji já vám děkuji nyní má slovo pan kalivoda 
vážení zastupitelé zastupitelky 
já bych chtěl mám 
přední stěna potřebu v podstatě jsem si že to asi je relativně krátký příspěvek může potom samozřejmě šlégr zpovídáme v tom bodu potřebu projednat problematiku privatizace v praze tři na nás ale i na ostatní zastupitelé my jsme to probírali u nás na klubu se neustále obrací občané 
žádostmi o informace kdy se vlastně bude pracovat vými často říkají že byly na radnici ptali se nedostali třeba uspokojivou odpověď 
my jsme my abychom byli schopni něco třeba odpovědět tak jedna z těch věcí třeba co jsme co jsme zaznamenali tak na webu městské části je nějaký harmonogram ale ale vlastně schválený není takže třeba právě v tomto bodě budeme na na navrhovat aby se udělal nový harmonogram aby se v podstatě zvýšila informovanost občanů o tom kdy budou pro privatizovat případně i občanů který kteří si nejsou jisti jestli zrovna v jejich situaci že mají nájemní smlouvu od tehdy a tehdy tak budou mu budou pracovat tak také potřebují jasnou informaci a na v poslední řadě myslím že i pro městskou část jako takovou a už jsme to zde řešili minulém roce a i dříve tak městské části docházejí finanční prostředky si čistého vína samozřejmě značná část rozpočtu je je naplňována příjmy z privatizace na a privatizace pokud by se třeba zastavila pokud by neprobíhala tak rychle jak by měla tak tak by zde byl výpadek finančních prostředků a to by mohlo způsobit nemalé problémy tak je potřeba tomu předejít znamená je potřeba tom hodně plánovat hodně plánovat prazaci jak bude na je to jak pro nás důležité pro úřad městské části a tak tak pro občany městské části takže si myslím že to stojí za projednání 
děkuji já se víceméně s ztotožnit že by jsme měli projednat a neodpustím si opět poznámku že se v lamu jděte do otevřených dveří by takový program schválíme můžeme to probrat jestli chcete tak můžeme takhle diskutoval o tom programu třeba do večera ale schválíme ho pan brukner 
ještě jednou dobrý den všem já navážu na předřečník řečníka za klub panu jenom chci zdůvodnit proč jsme zařadili mimo jiné bod privatizace protože se na nás obrací občané kterých se to týká je to poměrně stresující faktor pro ně a nemají žádnou jistotu a potřebou tu jistotu získat dneska v podstatě jediná jistota kterou mají je že od prvního osmý budou mít vyšší nájem baletu je všechno děkuji 
také děkuji pan žaludek 
děkuji za slovo mě už to vzal pan starosta se mnou chtěl za klub zelených potvrdí že budeme hlasovat pro zařazení těch bodů programu které byly rozeslány včas asi nemůžeme nebo já aspon nemůžu hlasovat pro zařazení odvolání radní která už rezignovala takto jenom k tomu že asi takhle proto hlasovat budeme a to všechno 
pan mikuláš 
slyšel jsem o vylamování dveří nicméně cítím povinnost a myslím si že je to zvyklost prostě pár dieta vám vždycky ten bod a důvod zařazení uvést takže já se přiznávám se spolu se spolu iniciátorkou luckou vítkovská že mé navrhovali zařazení řešení dopravní situace v praze tři 
myslím si že je to zásadní věc která zasáhla celé území a jediný kdo piva zadním mohl zatleskat je zítková parní žižka protože takovou vozovou hradbu jakou vidí do ale to se mu nepodařilo jako vám ale budu objektivní vím že ne všechno může ovlivnit radní radní pro dopravu konkrétní věci budeme teda řešit v rámci toho počtu bodů my máme taky k tomu navržené usnesení a nějaké návrhy a za sebe můžu říct že podpořím za řazení bodu na začátek pokud tady máme hosty které které na kteří nám k tomu něco říct děkuji 
tak další slovo má slečna vítkovská 
tak hezké odpoledne pane starosto vážení radní dámy pánové a já také se možná budu opakovat ale mě se prostě na mě se obracejí občané obrací se na na na mne v mém okolí lidé z prahy tři protože je trápíte dopravní situace a proto chceme tento bod zařadit a asi myslím si že není tedy debata o tom všichni chápeme že a je tady nějaká situace z historie jsou tu prostě sítě v nějak ke období staré ale 
je potřeba jsem ráda že se opravuje ale spíše se chceme bavit o té otázce informovanosti 
ke směru k občanům a připravenosti na ty jednotlivé uzavírky 
děkuji vám má slovo pan venhoda 
dobrý den vážené kolegyně vážení kolegové za mě už asi k bodu číslo čtyři který jsem tu chtěl komentovat řekl všechno pan kolega sunega a já bych jenom k tomu připojil i otázku fejsbůku který dle mého názoru současná koalice zneužívá ve svůj prospěch mám tedy i právní analýzu se kterou bych vás rád a v tom případném bodě 
obeznámil a chtěl bych jenom říct že 
ty komentáře které jdou od vás pane starosto je opravdu my jsme tomu porozuměli napoprvé a ono když se nebude vstupovat mezi jednotlivými příspěvky má těch kteří se pod to podepsal i tak to bude potom po to kratší a jenom krátký komentář ještě tady ke kolegovi který navrhuje změnu na názvu těch bodů a já za sebe tu změnu nepodpořím protože já tady mám právní analýzu na to že opravdu radnice a poškozuje poškozuje zastupitelé ve svém jednání prostřednictvím a redakční rady vše děkuji já samozřejmě děkuji 
já vám děkuji lidí má slovo pan tacl 
k dobrý den všem děkuji za slovo já bych si pouze v krátkosti dovolil reagovat na a návrh pana v romského stran a stran návrhu na změnu pojmenování prvního bodu k projednání to jest vypuštění slovany stabilizace a destabilizace úřadu a názvu kde jste byli zase úřadu a k personální situace a poprosil bych pana v romského zdali by ne zvážil a stažení svého návrhu a já chápu že podstatě vaším motivem je přesvědčení o tom že se o destabilizaci úřadů nejedná ale myslím si že budete mít dostatečný prostor abyste nás o tom přesvědčili v reakci na naše argumenty které v tom smyslu budeme předkládat děkuji 
já mám také děkuji a nyní má slovo pan škarda 
děkuji za slovo dobrý den všem já jenom krátce k návrhům také se připojuji k tomu co čtou říkali předřečníci a sice že mi podpoříme návrh programu tady v té ne hodnoticí podobě jak navrhoval pan pan vronský takže a tohle k tomu co se týče toho toho bodu co to co tady zaznělo tak jen krátce k paní kratochvílové a opět dostala jste tady hodně email ona rezignovala na svoji pozici a právě probíhá do volbách na našem fóru tato volba je veřejná takže já věřím že všichni je budete moct sledovat případně vám k ní velmi rád pošlu odkaz abyste tu rozpravu mohli sledovat vím že bylo nějaké stížnosti předtím na to že nás to stojí hodně jsme snižovaly odměny ale přesto těch deset tisíc měsíčně tak já aspoň jeden měsíc ušetříme a 
dovolovat tady bude na programu v červnu 
tak nyní má slovo pan novotný děkuji za 
a ano se slyší já bych se jen rád pana štrébl a zeptal pre mna by mě to fakt zajímalo jak probíhá taková kdo volba na pirátském fórum jestli by nám mohl nějak vysvětlit a nějak nás tím blíže seznámit děkuji 
já se omlouvám ale to není vůbec takový dotaz není k tomu danému programu nechcete to pak interpolací 
prosím pane naložit jak uzná za vhodné 
já si myslím že to jen není není k tomu tématu ale já vám pošlu odkaz rád vás tím osobně provedu a věřím že i ona se inspiruje a budou jsou také bude mít veřejné rozpravy na veřejném fóru 
jak já jsem tě vyzdvihnout slečnou kratochvílovou že nějakým způsobem reflektovala kritiku a myslím si že patřila k těm lidem kteří byli schopni vyhodnotit postoje uzpůsobení daleko lépe než hledá jejich předků v minulosti první měli ještě daleko menší účast daleko horší docházku vyvíjely daleko menší činnost také mě to v podstatě docela líto že paní kratasky nebo slečna kratochvílová na svoji funkci rezignovala ještě patřila k tomu lepšímu bohužel dorazila aby to ode mě slyšela i to pak ještě osobně tak tímto uzavírám diskuzi programu a dávám slovo panu martinovi který vás vzhledem nebo nás všechny provede pod volbou program 
já si dovedli menší v postroji všechny přítomné a rovnou přistoupíme teda vol qol postupně k hlasování dovolím si na úvod prohlásit že se domnívám že návrh pana kolegy na zařazení voru je nehlasovat silný protože mezitím jsme se všichni dozvěděl že už není o čem hlasovat takže ten vynecháváme a pak tu máme dva návrhy na změnu navrženého programu 
znamená nejdříve vzoru pan francouzský navrhuje aby bod číslo jedna byl zrušen a místo něj byl zařazen nový bod číslo jedna personální situace úřadu 
asi hlasujeme po jednom ať to máme jako takže první návrh od pana v romského zrušení bodu číslo jedna disk civilizace úřadu a personální situace a zařazení nového bodu číslo jedna personální situace úřadu hlasujeme kdo je pro tento návrh 
pro osmnáct proti devět zdrželo se pět návrh byl přijat další návrh od pana v romského je k bodu číslo čtyři zrušení bodu číslo čtyři nezákonný postup redakční rady a zneužít zneužívání veřejných informačních kanálů a místo něj zařazení nového bodu číslo čtyři informační kanály úřadu městské části praha tři kde pro takto navrženou změnu programu 
děkuji 
pro osmnáct proti kde se zdrželi se čtyři návrh byl přijat dalším návrhem je návrh orgie rutta který za navrhuje původní bod číslo při před řadit na bod číslo jedna to znamená že se ty ostatní samotné přečti si ve výsledku pokud přijmeme tento návrh bude bod číslo jedna řešení kritické se do práce v dopravě pak bude bod číslo dvě personální situace úřadu bod číslo tři zůstává problematika privatizace v praze tři a bod číslo čtyři informační kanály úřadu městské části praha tři takže hlasem o 
bodu jedná řešení krytu se v dopravě 
děkuji 
pro osmnáct proti dva zdrželo se dvanáct návrh byl přijat takže nyní budeme hlasovat o výsledném programu po přijetí těch návrhů které byly dány hotel který bude tomto pořadí za prvé k řešení kritické situace v dopravě zadruhé personální situace úřadu zatřetí problematika privatizace v praze tři a za čtvrté informační kanály úřadu městské části praha tři za páté zůstávají a začasté zůstávají tak jak byly původně 
takže hlasujeme takto navrženém programu 
děkuji 
pro dvacet čtyři proti nula zdrželo se osm program byl přijat a vracím slovo sedícímu schůze 
jim to se dostáváme do bodu číslo 
je 
rinti byl původně bodem číslo 
při řešení kritické situace v dopravě 
otevírám tímto diskuze jo a dám první slovo panu žaloudková strmá má technicko 
děkuji za slovo zábavnou zprávu z venku zase zase že přenos je příliš potichu tak pokud se na tom že technická obsluha podívat 
deku 
předkladatelem toho bodu je 
někdo z opozice jestli se nechce říct úvodní slovo jako předkladatel návrhu 
pak slečna vítkovská 
tak také ještě na všechny zdravím a vlastně máte si před sebou ten ten bod 
toho usnesení které navrhujeme my bychom rádi jak už jsem řekla obrať se na nás spousta spousta občanů řešili když nastalou situaci já jsem teda zaznamenala že pan růst říkal že tady jsou vlastně zástupci jestli plynáren na nevím jestli ještě někoho 
já jak jsem už ve svém úvodním slově řekla já si myslím že to mám to úplně není problém o tom že některé stavby se musí udělá některé stavby si si se dějí já se vychází z toho usnesení kdy vlastně navrhujeme radě nebo chceme poradí aby vypracovala manuál jak postupovat v rámci informovanosti a koordinace postupu při dopravních stavbách myslím si že v rámci městské části už v minulosti jsme zažili významné stavby ať už to byla husitská nebo postupně i vinohradská rekonstrukce a 
můžeme se vlastně z těchto situací jakoby učit jak komunikovat jak s občany jak přeprava tyhlety věci a spíše než o to obhajovat 
jak jednotlivé akce jsou jsou navrženy tak je potřeba 
jsou to ruší se slyším jo ferda ferda 
nejen chovu je 
tak já se omlouvám se trochu ztratila 
takže vlastně my by jsme chtěli aby se z těchto situací rada rada rada poučila a vlastně připravila takový materiál dobude jasně řečeno jak má probíhat komunikace s občany v jakých periodicích má být mají být věci veřejně ne jak má korunovace s hlavním městem vyvěšených vývěsních cedulí a dopravních značek o informovanosti zjednosměrnění nebo zákazu vjezdu jak má být vlastně probíhat komunikace se městskou nebo se státní policií při dohledu v prvních dnech kdy prostě řidiči jsou jsou někdy zmatení a vlastně vyjíždějí možná i tam kde kde nemají možná i proto že některé značky jsou špatně umístěny a v rámci provozu nejsou vidět jako z nám teďkom stala i tak je to značka která je vlastně na ohradě a upřesňující situaci s krejcárkem takže nám spíš než o obhajování té situace proč jsou nastalo je aby rada přišla s řešením a jak předcházet těmto situacím a jak vlastně koordinovat jednotlivé ty složky které se na tom podílejí tak aby občané věděli kudy mají je to aby se třeba nedělo to co se děje v momentálně třeba i v posledních dnech před radnicí si všimnete že já chápu že tady prostě havarijní situace nějaký výkop pale obrací se na mě občané jelikož v blízkosti bydlím že vlastně každé ráno musí jezdit různě jinak a všimla jsem si že někteří členové rady prostě nemají jinou možnost než porušit porušit značky které tu jsou ať už to zákazové nebo příkazové značka protože to značně tak špatné že není možné z některých míst vyjet 
a i se na mě obrací občané zly pánské že vlastně byli uvést uvězněn u uvíznutí a nebylo možné se tam dostat takže bych byla ráda by se primárně dbalo na to aby občané věděli předem a včas kudy mohou je den kdy to je zavřené a aby ty značky dávaly smysl 
tak nyní má slovo pan rud 
tak ještě jednou zdravím všechny kolegy a kolegyně hosty a veřejnost 
já jsem si připravil nějaký souhrn 
informací o tom jak jsme postupovali a ve vztahu k té aktuálně diskutované uzavírce ulice pod krejcárkem ale ještě než se do toho pustím tak bych teda stručně zareagoval na a tenhle ten návrh usnesení a tato úvodní slovo já nejsem úplně přesvědčen o tom že takový manuál jak postupovat je 
dobré připravovat protože nejsem přesvědčen o tom že je možné ve všech situacích postupovat nějakým obdobným způsobem ale pokud máte nějaký návrh na to jakým způsobem by tenhle ten manuál měl my vypadat tak s ním prosím přičte včera bylo jednání dopravní komise což je první plénum proto kde se takovéhle návrhy mají mají diskutovat a rád bych vás vyzval abyste respektovali tohleto ustálenou demokratickou proceduru kdy se něco nejdřív projedná v komisích a pak to jde případně do do rady a zastupitelstva sami nás v některých případech je zato kritizujete tak prosím takhle postupujte asi takhle postupujte i vy jak říkám já té potřeby nejsem nejsem úplně přesvědčena rozhodně nejsem přesvědčen o tom že této věci bylo potřeba svolávat mimořádné zastupitelstvo protože takový manuál si myslíme že pokud má být připraven tak má být připraven v klidu a s rozvahou a ne pod nějakým tlakem aktuální situace domníval jsem se že chcete řešit tu aktuální akutní situaci souvislosti s tou uzavírkou k tomu teda řeknu jenom nějakou genezi toho případu a jak jsme i v komunikaci ve směru směrem k veřejnosti postupovali postupovali mi první informace o tom že se chystá tato uzavírka tak se objevila někdy průběhu ledna ta uzavírka byla ze strany investora tedy pražské plynárenské distribuce popsána nebo charakterizována jako neodkladná bylo to dokladová no tím že tam dochází k únikům a tudíž je není možné ji odkládat na delší dobu 
první z mé iniciativy se konala na radnici koordinační schůzka s zástupci pražské plynárenské toto bylo konkrétně čtrnáctého února kdy jsme měli nastavit a připravit vlastně komunikační kampaň nechtěli jsme to nechávat pouze na investorovi nebo pouze na magistrátu hlavního města prahy a věděli jsme že že jsou v téhle věci významné deficity proto jsme chtěli převzít iniciativu což se také stalo a o tu samotnou žádost podal investor na magistrát realizace uzavírky prosím a prodloužení příspěvku 
také já trochu zrychlil abych to stihnul osmnáctého března podal investor žádost na na magistrátu realizace té uzavírky kladné vyjádření vedela policie dvacátého druhého šestnáctého čtvrtý tedy pouhý týden před zahájením té uzavírky vydal magistrát rozhodnutí o a o povolení uzavírky a to říkám proto že jde velmi obtížně tu komunikační kampaň samotnou když se rozhoduje vlastně takhle v řádu dnů pouhé dny jsou mezi rozhodnutím a samotným zahájením té uzavírky zdůrazňuje že městská část praha tři není účastníkem těchto řízení a my ačkoliv se snažíme aktivně vstupovat klademe si požadavky tak je to pouze neformální postup a v řízeních my jako městská samospráva nemáme žádnou formální pravomoc uplatňovat požadavky nebo nějaké námitky na ta ta komunikační kampaň se skládala za prvé z konvenčních klasických kanálu které nikoho nepřekvapí to znamená v dubnových radničních novinách byl otvírák o této akci a uzavírce na vinohradské a ta radniční noviny jsou distribuovány do všech schránek všech občanů prahy tři dále jsme chtěli speciálně upozornit občany v oblasti na balkáně takže jsme sami jako městská část vytvořili dva tisíce kusů letáků které jsme distribuovali do schránek lidem v dotčené oblasti vymezené ulicemi na balkáně spojovací koněvova a hraniční dále jsme vyrobili plakáty které jsme upozorňující na uzavírku které jsme před sháním uzavírky vyvěsili na plakátovacích plochách zejména na stanici autobusů na ohradě a nebo základní škole chmelnice kam vozí děti rodiče do školy speciálně kvůli tomu založili jsme speciální emailovou adresu na tom letáků jsme vyzvali lidi aby si aby tam psali stížnosti uzavírka na balkáně zavináč praha přicházet založili jsme speciální telefonní linku takzvaného ombudsmana pro okamžité řešení stížností a problémů a vyzvali jsme lidi aby tam na tu linku volali využívali jsme webové stránky sociální sítě od počátku té uzavírky začalo docházet k problémům které jsme samozřejmě očekávali docházelo zejména po bylo to nejhorší blokování tramvají kdy se řidiče zejména na křižovatce ohrada najížděli do křižovatka nichž měli jistotu že budou schopni vyklidit já jsem okamžitě k okamžitě byl komunikoval s dopravním podnikem a nechal jsem si vyjet data z dispečerského systému dopravního podniku o zpožďování těch tramvají a osobně jsem požádal městskou a dopravní policii aby v případě těch krizových situací řídila křižovatky manuálně tak aby nedocházelo právě k tomu blokování městské hromadné dopravy of odpovědi policie mužu můžu poskytnout k tomu jsem poslal oficiálně investorovi magistrátu na vědomí a dopravní policii následující požadavky pro rychlejší vyklizení vznikající fronty na výjezdu ulice na balkáně prověřte zřízení připojovacího pruhu v ulice spojovací směrem k novovysočanská pro rychlejší vyklizení vznikající fronty na výzdobu ulice na balkáně na spojovací prověřte říci zřízení dvou odbočovacích pruhů zvažte prosím ve vztahu k možnému 
do protisměru velice na balkáně 
už to musím ukončit těch o abych teda neporušoval jednací řád těch dalších z dalších návrhů opatření bylo ještě asi pět nebo šest řeknou už jenom poslední budou realizovány dvě z nich od včerejšího dne by měla být by měla být platit přeprogramování signalizace na křižovatce koněvova spojovací kde jsou největší problémy a od pátku sedmnáctého pátým by mělo být upraveno řazení na ulici koněvova tak aby byl ten pruh směrem do hrdlořez delší jen dlouhý až ke stanici kněžská luka byť by parkování těch aut k realizaci nik dalších opakuju opatření přistoupili investor takže je vyhodnotí až po vyhodnocení dopadu těchto aktuálně zaváděných opatření já bych tečka rád kdyby to případně mohl doplnit to mé vystoupení hosté zástupci pražské plynárenské myslím si že by to bylo v té genezi diskuze tečka hodne děkuji 
máte na mysli konkrétně hosta 
předseda představenstva martin slabý na listu hostů by se jeho vystoupení měli hlasovat takže prosím hlasování typ 
dvacet devět pro nula proti zdržel se jeden na vás poprosit jestli byste tady mohlo k mikrofonu abyste byl hezky slyšet 
dobrý den dobrý den vážení zastupitelé pane starosto a mene martin slabý jsem předsedou představenstva pražské plynárenské distribuce akciové společnosti to vše nezávislý distributor plynu který je dceřinou společností pražské plynárenské a každým rokem 
posledních letech v posledních třech čtyřech letech investujeme více jak sedm set milionů korun do obnovy staré plynárenské sítě a nějakých čtyři sta milionů do dalších oprav a v rámci vlastně těch provozních nákladů takže zásadě není možné nás v praze nevidět jestliže utratíme přes miliardu korun za to že potřebujeme upravovat a obnovovat plynovody tak nás prostě ta praha bohužel vidět musí děláme všechno proto abychom byli občanům prahy na obtíž co nejméně a snažíme se všechno dělat kvalitně a rychle a 
rád bych rád bych proto že se nám to daří já bych ale tvrdím že se nám to daří 
a v případě a plynovodu v ulicích pod krejcárkem a novovysočanská tam je to plynovod to průměru pět set milimetrů který pochází ze sedmdesátých let diagnosticky na tom mizerně a v roce dva sedmnáct už nám nezbylo nic jiného než rozhodnout že to je a stavba která musí být zrealizována obnovena proces osmnáct good projektováno schváleno v rámci projektové dokumentace i dopravně inženýrské opatření s útvary dopravy s policií se všemi dotčenými a zkraje roku dva devatenáct tak jak pan místostarosta rutte říkal dotažena do úrovně dopravně či městského rozhodnutí a tedy po stránce technické ta kooperace s městskou částí a s magistrátem ta je tímto způsobem dana připravujeme projektujeme koordinujeme s ostatními stezka s dopravním podnikem s ostatními správci sítí ta technická koordinace prostě daná tou povahou věci komunikační koordinace to už má volnější formu no říct že specielně v případě této stavby tak ta komunikace začla poměrně brzo začali jsme komunikovat městskou částí v lednu tak to mi pan místostarosta hovořil a ta komunikace se odehrávala věčně přípravu společných článků popisujících pro občany srozumitelným jazykem co to vlastně chceme dělat a měli jsme i vystoupení v televizi na všechna ta by naše plány byly zveřejněny na našem webu odpovídajícím způsobem celým s tím nakládala i městská část praha tři čili to snad na závěr říct nutno říct omlouváme se za to že vám tady děláme potíže že tady občany trochu zlobíme tím že tady přestavujeme a budem se s a snažíme se i v těch dopravně inženýrských opatření všechno udělat tak aby tam omezení byla co nejmenší a nejen racionálnější a abychom se stavby zmizely co nejdříve a pokud budete mít jakékoliv problémy v průběhu výstavby neváhejte se na nás obrátit a rádi vám odpovíme a nebo ještě lépe rádi uděláme taková opatření aby jste aby vám bylo vyhověno děkuji 
já mám také děkuji pan má technickou 
já jsem chtěl jenom ještě upozornit že říkal jsem to už v úvodu že zde přítomen i pan špalík zástupce silničního správního úřadu tedy úřadu který povoluje vydává rozhodnutí o těch uzavírka také na to upozorní je to zaměstnanec magistrátu hlavního města prahy případně může taky odpovídat na na případné dotazy 
děkuji vám následuje panta clo 
já děkuji za stavu já bych navázal na svojí vydržet smích předřečníci paní biřkov stojí která v podstatě navrhovala a panu vytvoření a jistého koordinačního manuálu podle kterého by bylo a možné možné řídit dopravní zásahy na praze či a pan jste byste odpovídal v tom smyslu že vytvoření takového manuálu a za a ne považujete za vhodné a za b pokud byste vytvářel tak by to mělo být a být předmětem jednání dopravní komisi 
já se k tomu dovoluje říct já jsem osobně přesvědčen aniž bych byl expertem expertem na dopravu určitě nerozumím dopravním jednotlivostech je to téma které jsem nikdy neřešil ale ve smyslu nějakého efektivního řízení určitě považoval za naprosto nezbytné mít takový koordinační manuál doprava je pod to funguje na základě určitých standardů vesměs jde pokud například probíhá někdy nějaká dopravních stát vztah bba tak určitě víte jaká je nějaká estimate jejího jejího trvání jak je v podstatě rozsah prací je rosta narušení okolí takže zcela jistě by měl existovat nějaký manuál který a řeší věci typu jakým způsobem koordinovat komunikaci a s firmami které se na výstavbě podílejí se státními orgány nebo městskými orgány které jsou s novou výstavbou spjaty jakým způsobem by měla probíhat informovanost občanů například vytvořit nějakou databázi občanů nebo nějaký portál skrze který je budete o dopravních omezeních informovat ve smyslu nějaký dejme tomu špiček nebo vývoj těch dopravních omezení v určitých hodinách a tak dále těch možností které do mnoho variant variant informací které do toho manuálu je možné zakomponovat je v podstatě přehršle takže z mého pohledu je to určitě nikoliv možnost ve smyslu řízení dopravy a dopravní situace ale je to naprostá naprostá nezbytnost a určitě nesouhlasím s tím že je to něco co by mělo nějakým způsobem alternativně vzniknout v komisi skrz nějakého jiného člena myslím si že je to něco co byste v komisi měl iniciovat vy jakožto radní který je za otázku dopravy odpovědný a upřímně řečeno celý ten argument o tom že by něco takového měli by mělo vzniknout komisi je podstatě z vaší strany píše umělým důvodem pro to proste to nebyl schopen iniciovat vy ačkoliv je to něco co a je absolutně nutné a mělo by to být v podstatě vaší prioritou čili má otázka na vás jestli a vznik takového manuálu podpoříte a jestli ho budete vy sám iniciovat a pokud ano kdy můžeme kdy můžeme také začátek takového procesu očekávat děkuji 
následuje pan mikuláš po 
já logicky navážu na kolegyni víc skotskou a bezdomovec samozřejmě i na pana ta cena mě trochu vaše úvodní 
slovo k našemu návrhu pana rutte zklamalo protože 
si myslím že je to opravdu potřebný materiál vy jste nám tady vlastně šesti minutách řekl co všechno jste jako dělali proto aby kolaps na stále ten kolaps stejně nastal takže asi něco jako není v pořádku očekávali jste problémy a oni nastaly a přece jako tím to se nedá říct občan želvy bitter teoreticky tedy budete ještě tři a půl roku sedět a budete zodpovědný za dopravu i část si přeju aby samozřejmě to období bylo kratší a došlo ke změně která by reflektovala původní vůli voličů ale to jsem teda teď nepatří a myslím si že ten že ten manuál si myslím že jako je jednoznačně potřebný 
já jsem třeba včera to téma neotvíral na komisi dopravy která shodou okolností ti byla proto jsem věděl že to bude řešit tady nicméně jsem trochu čekal že třeba i vy tam s něčím v tomto směru příjdete je fakt že na to komisi dopravy jako tam řešíme tam věci jako stojany na kola elektrifikaci autobusů ale to zásadní věc že nám prostě toho je stoji ucpaný auta v ulicích nemají se kam dostat tu neřešíme a v budoucnu nás čeká prostě 
rekonstrukce jana želivského čeká nás rekonstrukce seifertovy ulice a myslím si že mi jako zastupitelé nebojují občani jestli zasloužíme aby jsme dopředu věděli jak budete teda v těchhle těch situací který určitě nastanou bude příště postupovat aby prostě nedošlo k tomu kolapsu který byl současnosti a nemůžu si pomoct asi se na tom názorově sjednotí měl mám pocit že když se řešila husitská tak 
byl dále uzavřená takže se kolegyním vítkovské podařilo to situaci řešit rychleji a lépe děkuji 
tak nyní má technickou pan materna 
čas já bych si jenom dovolil upozornit že pán ruce jako je odpovědný za to ale předkladatelem není takže asi úplně čistě technicky tázat se jeho v tomto bodě asi není úplně optimální já nechci říct že vám neodpoví ale já myslím si že to zvažte varianty dotazu 
jako 
vy máte slovo pane bellu kdyžtak se ještě do diskuze ale nyní má slovo pan sunega 
tedy pro mě byly některé informace které se říká ondřej jdu po něm překvapivé zejména krátkost termínů protože mám poněkud širší povědomí než obecná veřejnost o tom jak se zařizuje železniční výluka a netušil jsem že ve výrazně zkrácených termínech podobná opatření probíhají i v oblasti silniční dopravy městě v praze co bych vyčetl a co se tedy opravdu nepovedla co se nepovedlo i na základě zkušeností s husitskou je fakt je nikde jsem neviděl na veřejných místech informační tabule o tom že žižkov je obtížně průjezdný já se domnívám že kdyby radnice byla na takovouto akci připravená do budoucna se to bude v nějakých podobách opakovat a ve sklepě měla dostatečný počet těchto tabulí a po dohodě s okolními městskými částmi vhodným způsobem rozmístila na příjezdových komunikacích tak by jsme si mohli ten chaos který zde vypuklo který zde občas odpoledne ráno přetrvává výrazným způsobem odpustit a omezit já jsem včera například zaznamenal bloudící autobus který se marně snažil porec chtěl respektoval značka nevěděl co má dělat a nakonec pravděpodobně nějak projel křižovatku ohrada tam a zpátky někde zacouval a zase vyjel ven a nikdo tam nebyl žádný dopravní strážník nikdo tam nebyl policista městské policie a autobus prostě bloudil kouřil ekologové by z něho radost neměli ale to není až tak podstatné jako jako ten fakt že informovanost obyvatel daného a postižené oblasti a to mi kolega ru teďka potvrdil byla vlastně poloviční protože bylo informováno veškeré obyvatelstvo když se jede z prahy ven od koněvově nalevo ale napravo tam v mrtvém bodě kde mimo jiné bydlím já kde se v podstatě celá léta nic nedělá nikdo se o nic nestará tak tam nebyl informováno do kaslíku letákem vůbec někdo a byla to poměrně široké překvapení což za situace kdy podstatná část ulice s jednosměrně na způsobuje že když je člověk ve mně tak může utéct ale když je venku tak se tam nemůže dostat prostě octli jsme se na hradě v pevnosti obležení vozovou hradbou takže já bych si teda do budoucna velmi přimlouval na to aby městská část která má nějaké kompetence alespoň vyvinula iniciativu ve smyslu lepší informovanosti před akcí a měla někde na úřadě připravené ty cedule kterými upozorní ty kteří chtějí projet neprůjezdná oblasti obtížně pro oblastí že to bude těžké a pošle do tunelu blanka a nebo na vnější městský okruh děkuji 
tak nyní jsem se do debaty celia 
a docela mě zaujala ta informace o tom autobusu ponesu nebo který tam bloudil já jsem ten příběh také sledoval co jsme si oba vším měli včera na fejsbuku a to nebyl vůbec žádným městský autobus byl to prostě školní autobus řidič který pravděpodobně v této lokalitě nikdy nebyl tak zabloudil a protože vyzvednout byl vyzvednout děti u nějaké školy kde nikdy nebyl a přesto je to bod který se dostane na jednání zastupitelstva jako klíčová informace mi vlastně překvapuje z čeho jde 
a co se týče těch dalších poznámek které tady padly a toto není samozřejmě první uzavírka tech uzavírek tady v uplynulých letech proběhlo daleko se některé proběhly v době kdy byla radní 
slečna vítkovská některé probíhají tečka některé se povedlo uhlídat nebo ne uhlídat některé neměli takový dopad na dopravu a jako má tato a proběhly poměrně hladce já jsem se obával rekonstrukce vinohradské 
ale z té diskuze která tady plyne je z toho jednoznačně vyplývá že v podstatě nikdo z vás nepřichází s konkrétním řešením co lze udělat tady se bavíme o tom že by ho mohli dávat více cedulí že bychom mohli udělat nějaký manuál jak lépe informovat ale ve výsledku všichni dobře víme že ta silnice pokud se za je tak prostě vzniknout problém já tím pozorováním vůbec neobhajuji to je nelze dělat něco lépe nebo že bychom měli být tou situací spokojeni to v žádném případě ne ale snažím se upozornit na to že bychom měli mít v sobě kus pokorný že stejně jako jste to neuhlídala vy slečno vítkovská a ne protože byste byla neschopná ale prostě proto že to byl velmi těžký úkol a nikdo já jsem vás za to nekritizoval mám pocit že tehdy ani třeba u vás zato nekritizoval byla totiž docela problematická situace někdo zaujal hlavní tepnu a vznikly problémy tak byste měli v sobě najít trošku soudnosti a nějaké schopnosti sebereflexe je prostě žádným manuálem nezabráníte to je nějaká zácpa vznikne to je první věc 
a druhá věc je na téma které jsem zmiňoval ohledně husitské praha víte když už ty problemy vzniknou a nějaká rekonstrukce probíhá tak bychom se všichni měli snažit aby rekonstrukce probíhala co nejkratší dobu a já teďka nebudu mluvit konkrétně o a akce investiční akci pražské plynárenské distribuce protože jsem si a ne nastudoval to výběrové řízení ale já mluvím obecně 
a problém je ta rychlost a například investiční akce na husitské tak já jsem studoval podrobně jak bylo zadáno výběr zhotovitele stavby poprosím vás o prodlouží příspěvku 
nám totiž došlo k tomu že výběr akceptovalo v naprosté většině cenu a to je bohužel velký problém velké části dopravních staveb a na území hlavního města prahy tam se nějak akcentuje rychlost já jsem si spočítal u rekonstrukce husitské že pokud by se našla firma která by byla pouze o pět procent dražší a současně by udělala celou akci od měsíce rychleji tak neměla šanci to výběrové řízení vyhra klame a já si myslím že mi jako městská část bychom měli spojit síly a snažit se tlačit na magistrát a na všechny organizace které tady takovéto investiční akce realizují aby více akceptovali tu rychlost protože to je věc která významně ovlivňuje komfort obyvatel kteří tady žijí v tom bych poprosil vás pane venhoda protože vy jste místopředseda dozorčí rady právě této společnosti nejste ale byl jste 
v době kdy se připravovala tato investiční akce tak jste byl a v tom případě vám asi jiné aktuální informaci že já jsem se v obchodním rejstříku našel je tam byl tedy ještě pavel křeček a nevím jestli tam je ale jedno bylo by dobré abychom všichni na plný síly a tlačili na všechny tyto instituce aby je to investiční akce prováděli výrazně rychleji já nejsem odborník v oblasti dopravy ale například pokud se dívám na ruch stavební který je na vinohradské ulici investorem je dopravní podnik a na to co se odehrávalo na husitské kdy se na husitské bylo úplně běžné že tam krátce po poledni už prakticky člověk nepotkal dělníka tak já tam vidím tedy jednoznačný rozdíl a myslím si a tečkami hodnotím tím konkrétní společnost ale myslím si že my bychom měli tlačit hodně na trh plast protože můžeme doplňovat samozřejmě značky 
všude můžeme se bít v prsa kolik jsme zavedli nových pruhů a nových značení ale prostě základem je aby ty akce se neděli zbytečně pomalu což se ostatně týká nejenom prahy ale prakticky celé republiky děkuji vám 
tečka pan sunega má faktickou 
no já bych chtěl říct že než bychom měli po občanech požadovat aby sledovali vrep web pražské plynárenské distribuce tak jsem navrhl abyste popřel že k tomu návrhu došlo k konkrétní opatření a to aby ve sklepě hranice byly připravené cedule žižkov obtížně průjezdy je i jinudy nebo zděním kultivovaným textem děkuji 
to je konkrétního 
ta mě mi možná zajímalo vyjádření a pana kolegy jestli tak můžu nazvat magistrát vploutdo jaké míry jsou takovéto opatření zvažována a do jaké míry bychom do toho mohli jako městská část zasáhnout 
a protože se jedná o vystoupení hosta tak bych vás poprosil magistrát může rovnou tak se omlouvám za neznalost a máte slovo 
jeden se jmenuje špidlík jsem z magistrátu odbor pozemních komunikací a drah jenom bych k diskutovanému chtěl říct že technická správa komunikací jako zástupce vlastníka komunikací v hlavním městě praze takový manuál má zpracovaný a i tato stavba podle něj bylo značeno předstihu 
a co se týče té myšlenky že bychom jak si měli ty cedule mimo území městské části aby lidé kteří plánují je to do centra tak aby se už třeba na harfě a nebo možná ještě tvé aby si uvědomili že to není úplně nejšťastnější cesta takto je v manuálu a je to věc která se třeba dá realizovat nebo realizovala se 
myslím si že se realizovala a podle mě není problém to dopravní opatření přizpůsobit ty aktuální situaci kde zrovna se kope co se uzavírá co se bude objíždět 
jde to je skvělý že to jde a mě by zajímalo jestli se to děje a je to věc relativně nová která funguje od letošního roku takže v tomto případě takové cedule soudy se tohohle letošního roku ano ano 
děkuji vám má ještě někdo nějaký dotaz slyšet tady pan mikrofonu na něj 
například věčné když se bavím o té větší vzdálenosti cedule byly osazeny sedm dnů dopředu v trase řidičů kterých se potom ta uzavírka bezprostředně dotkla takže kdo jezdil tou lokalitou sedm dnů dopředu věděl je tam bude výška 
bohužel z hlavy nevím 
pojedeme se tam podívat 
také děkuji vám nyní má faktickou pan nahoda 
děkuji za slovo pane starosto abych ti ho já bych se chtěl ohradit když už jste mě tady do toho zatáhl nejsem současné době 
dozorčí radě pražské plynárenské ale je tak váš radniční kolega kterého jste tady zmínil takže pokud chcete v rámci nějakých úprav tak se prvotně asi obracejte na toho kdo toho času a členem dozorčí rady je zadruhé mně připadá váš příspěvek trošku schizofrenní a tom smyslu že tady máte omlouvám ale představen to je plynárenské již není faktickým faktickou poznámku to když mě nechá terminátora doplním a rád bych využil svého práva to fakticky doplnit proč proč vidím svůj váš příspěvek jako schizofrenní a to je z toho důvodu že na jednu stranu tvrdíte že nejste odborníkem ve stavební a dopravních akcí a pak tady dokážete přesměrovat debatu na opozičního zastupitele jako kdyby za to mohlo on pokud tedy máte nějaké konkrétní připomínky pane starosto a čekal bych že jako starosta budete mít a obšírnou znalost a široké spektrum odborníků kolem sebe tak je adresujte přímo a ne ne na opoziční opoziční politiky tedy pane starosto bylo to trošku podpásovka mě velice mrzí že to tak vnímáte já jsem vás vyzýval ke společné aktivitě pro prahu utkví nebyla to ani tak vítka nebo zatažení já jsem v podstatě v pozitivním duchu prosil o spolupráci co se týče vašeho členství v dozorčí radě tak jsem se v průběhu tohoto jednání kouknul na justici kde jsem to viděl omlouvám se že tedy mám neaktuální data ale je to na justici neaktuální a myslím si že toto není věc odborná o to jestli jste nebo nejste to není odborná to byla úplně zbytečná záležitost a opravdu odborníkem na dopravu nejsem 
je asi všechno 
takže žalu pan žaloudek pan žaludek má slovo má faktickou poznámku 
pravdu asi jenom faktická že by bylo dobrý to opravit teda i na webu pražské plynárenské kde pan venhoda je napsaný jako člen představenstva člen dozorčí rady 
možná spíš na ty pány co máme jako ono je to v podstatě jedno protože v době kdy probíhala ta soutěž tak pan venhoda 
ve funkci samozřejmě byl ale je to jedno já jsem to nemyslela zle já jsem chtěl aby jsme společně tlačili na ty a orgány aby to šlo rychle pan venhoda má tedka technickou a současně faktickou 
ještě pan 
tak 
to využiju já bych jenom chtěl pro vás neznalé 
obeznámit to co vlastně a členství v dozorčí radě znamená totiž členství v dozorčí radě neznamená exekutivní funkce že můžete ledabyle zavolat komukoliv z představenstva a úkolovat je přímo dozorčí rada je orgán který se rozhoduje kolektivně a předmětem dozorčí rady ze zákona je přezkum jestli veškeré úkony jsou v rámci zákona to není opravdu exekutivní funkce pane já naši vaši omluvu pane starosto přijímám já vám moc děkuji tak a teď kam má slovo pan rub 
také fakticky reagovat na dotaz tomáše jsou nekdy ty širší vztahy respektive ty značky cedule jsou schvalovány v rámci toho stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích to rozhodnutí oficiální úřední rozhodnutí je tam mapa přesně kde jsou tyhle ty cedule umístěná to můžu poslat a skutečně jsou i širším centru prahy umístěny 
děkuji neříkám že zcela správně ale jsou 
možná kdyby se nadmíru další manuál tak aby byly lépe ale nyní má slovo pan belu 
tak já bych chtěl říct že ta 
ta problematika dneska už by se neměla zaobírat tím kdo kdy kde se dělá tím kdo tam sedí dnes hlavní město praha je vedeno tou samou koalicí která sedí zde pražská plynárenská taktéž a společnostech stezka taktéž to znamená jako hrabat se v minulosti a bavit se pořád o tom kde kdo seděl já jsem na vašich všech billboardech viděl jak to skvělé zvládnete jak jste úžasní jak jste připravení jak změnit život nám pražanů no a zatím se děje pravý opak to znamená ta diskuze který která zde dnes probíhá není o tom aby jsme tady hanil i kroky ondřeje ruta je o tom že byste něco deklarovali ve volbách v době kdy se té funkci zastávala kolegyně vítkovská a pan mikuláš tak se různými posunkem sami a pohnutkami říkali je to mohli zvládnout lépe a že mohli komunikovat lépe a že mohli celou tu záležitost zvládnout lépe no a pokud mě paměť neklame tak v tuhle chvíli jste ve vládě na obou úrovních což my jsme to štěstí neměli tak vy jste ve vládě na obou úrovních více jak půl roku a za půl roku jste předvedli tu kritickou situaci která nastala zavěste ombudsmana holku pro všechno pana ornesta kterého vidím že fotí dělá zvuky otvírá dveře u auta já nevím co všechno do toho do toho ještě panu starostovi tvoří tedy párečky které jsme na dnešní jednání dostali prostě já ornesta vidím úplně úplně všude no a do toho mu dali protože toho chudák má málo no tak jste mu dali ještě telefonní číslo aby dělal ombudsmana jo a my my tady jsme od toho aby jsme kritickou situaci s vámi řešili takže místo toho pane starosto abyste říkal že tady plká mé tak my jsme navrhli řešení to znamená když nastane kritický moment nebo nějaká krize v dopravě tak chceme aby existoval jednoznačný manuál tedy plán toho co ta radnice pod jakýmkoli vedením má prostě spustit za mechanismy je jasné ondřeji rutte že následně se každá dopravní situace může obměňovat a měnit ale vždy když je nějaká kritická situace tak ať už se bavíme o jakémkoli vedení tak má připraven prostě nějaký plán podle kterého cestuje a podle kterého připravuje jednotlivé kroky které budou nastává je hezké že nám tedy pražská plynárenská říká jak se ve všem enormně snažila ale ruku na srdce je to co jsme zde viděli ve spolupráci s hlavním městem prahou je to co připravovali více jak půl roku a mě by tedy zajímalo jak proto navrhujeme ten manuál ale zajímalo by mě ve stejném úhlu pohledu proč třeba městská část turnaje v tu chvíli místo aby řešila budoucnost těchto kritických situací prosím o prodloužení příspěvků 
je to 
mě by zajímalo ta ta ta filozofie té vaší vidění dopravy vy říkáte o tom hovoříte pane starosto že máme všichni tlačit na urychlení vysvětlíte mi co je za zadání vaší poradě vedení příprava ne bez aut na seifertově ulici nebo kde kterou má tedy na starosti pan žaloudek který má na starosti výbor pro územní rozvoj a do toho má pořádat nějaký den bez aut takže by místo toho abyste soustředili energii na to abyste se vyvarovali těchto kritických situací tu vymýšlíte dny bez a na praze ci zvlášť ještě tedy v době já vím že to bude až někdy v září nebo bují víry ale zvlášť tedy v době kdy kdy tady máte úplně opačné problémy jo tak to je vidět kam se vaše mysl ubírá v těch jednotlivých krocích a druhá věc která mi mě do budoucna zajímala a kterou by podle mě pan kolega rud měl iniciovat je zpracování koncepce sdílených dopravních prostředků v rámci našeho území znamená koloběžek a kol zajímá mě jestli za tyto prostory platí zábory zajímá mě jestli je tedy možné ty koloběžky a kola parkovat všude a zajímá mě jestli je to nějaký byznysový monopol dvou značek které vlastně tady provozují ty tyto sdílené služby nebo jestli jiní uchazeči mohou svévolně začít disponovat své koloběžky a kola po vše chodnících a náměstí stejným způsobem mě v rámci dopravy zajímá protože jedna z kritik právě je i parkování jako takové a modrá zóna tak mě zajímá tyfu traky které jste v tu chvíli spustili jako projekt tak zabírají volná místa parkovací a pokud jsem dobře viděl tak jsou to zábory zábory které pořádala městská část to znamená platí za tyto zábory tyto jsou traky nebo stejný umožnily zdarma to znamená že podporujete z veřejných prostředků nějaký byznys dvou a dalších futra takových obchůdků bez ohledu bez úhlu pohledu na to jestli jsou ty jejich potraviny dobré nebo ne to znamená to jsou ty konkrétní věci o kterých já a ostatní kolegové bychom se chtěli bavit ne tedy nějaké o tom na koho máme tlačit nebo ne ale já bych rád slyšel jak tu koncepci protože vy jste říkali jo vašich prohlášeních jak ta řešení přináší jak jste připraveni jak se erudovaní u běh roku má nic moc nepředvedli minimálně můžeme říkat že jste na tom stejně jako my když už by jsme si chtěli tedy porovnávat porovnávat kdo je jakým odborníkem ale já jsem přeci jen myslel že ten váš entuziasmus a elán k té věci bude trošku jiného rozsahu 
tak už se dostáváme tedy trošku mimo to téma krejcárek a budeme si povídat evidentně o dopravě širší kontextu a co se týče dne bez aut to vám odpoví kolega žaloudek asi sám a nicméně jenom k té technice té debaty on je to takový jako oblíbený řečnický model vždycky dávat ty souvislosti které tam třeba ani nejsou v principu je to asi tak stejne 
já vám odpovídám vy jste mě položil spoustu otázek například na ty fud taky jste se mě ptal na ten den bez aut a tak dále 
takhle položil jste mi spoustu otázek já se vám snažím odpojuje 
nemám problém já já jsem se vám snažil vyhovět jak si co nejrychleji tak 
jasně 
následuje začla vítkovská 
tak já se přiznám že trošku mě překvapuje že ru tedy říká že je vlastně nevidí potřebu žádného jiného manuál já opravdu nechci kritizovat tak se toho úkolu zhostil protože sama vím že to není vůbec nijak jednoduché zavřít nějakou komunikacia a po cestě zjistíte různá úskalí která tady jsou která vlastně nemůžete ovlivnit tím že vlastně zadavatel bývá hlavní město proto právě tady si myslím že je dobře jestli si definovat některé ty věci a baví nesmírně ráda kdyby se tomu co otevřel vy jako radní radní pro dopravu na na na komisi protože jestli myslím že je potřeba neustále vyhodnocovat ty věci když nějaká komunikace uzavřená protože třeba řekněme si že sice se uzavřel část krejcárku ale také se nám uzavřelo zhruba na deset dní prvního pluku kde je vlastně dnes objízdných tras tady jsou komplikace kolem radnice zhruba deset dní trvalo na ne průjezdnost tedy v okolí máte zavřenou vinohradskou slezsko slezskou ondříčkova ty věci různě se i když třeba jenom částečně se dějí a potřebuje na ně reagovat a informovat o tom to že jsou nějaké cedule uprostřed centra víme o tom že ta objízdná trasa která která je přes 
přes novovysočanská a podobně tak je spíše pro tranzit mezi takže jarov je je je spíše já se omlouvám jestli to někoho zajímá tak 
ne nezajímá dobře to dá se vidět proto ten stav jaký tady máte obzvlášť ten bordel puštěním který máte před radnicí je prostě máte nesmyslné značky tak jde vidět že i když která si doufám chodíte denně do práce minimálně dvakrát kolem že se vám to vlastně úplně jedno že tam máte prostě značky jak se vám tam hodí a a jak říkám osobně jsem viděla některé členy rady jak projíždí zákazem vjezdu nedodržují přikázaný směr protože značky nedávaly smysl já jsem měla jsem tady něco co jsem chtěla říct ale ale byla mi tady řečeno z piedestalu že to nikoho nezajímá tak já to vyřídím občanům že radu nezajímá že má prostě nepořádek v dopravě a že vlastně nechce to systematicky nijak řešit že by připravila opravdu nějaký manuál jak postupovat 
já vám děkuji za vaše slova a pan rud 
tak podívejte se já taky nechci tvrdit že se v tomhle tom případě stalo všechno odehrálo úplně nejlépe ideálně staly se nějaké chyby je například mám 
mám dojem že takový name zásadními uzavírkami je lépe začínat s těmi pracemi o víkendu a ne je v pondělí 
stalo se třeba to že se začalo o týden později o čemž se je úplně dobře informovalo dopravní podnik třeba o plánované uzavírce podle mých informací neměl žádné informace byly tam chybi ale ty chyby si myslím že nejsou sbalitelný do budoucna hra nějakým informačně manuálem městské části praha tři je tady padají z vaší strany návrhy na to ve jsme měli informační manuál ale nepadlo zatím ani jediný konkrétní návrh a podobně nebo kritika co konkrétně jsme udělali špatně co vy konkrétně byste udělali lépe nebo co vy konkrétně byste udělali navíc co jsme neudělali jakmile tyhlety návrhy začnou padat tak já můžu mít začít dojem mít začít dojem že že se mám co přiučit a že je třeba pod že třeba možné nebo správné kroky nějakou ukotvit v nějakém dokumentu nebo manuálu je aniž o znovu opakuji nedělali jsme všechno úplně úplně správně ale mám pocit že je lepší konat než vytvářet koncepční dokumenty a zakládat pracovní pracovní skupiny komise a tva a tvořit analytické materiály to se vždycky říká říká v satiře o politice že když když nevím co dělat tak založím založím komisi nebo zpracuji manuály re ještě jednou opakuji a tázán se táži se vás říkáte že máte dlouholeté zkušenosti co jsme měli udělat lépe nebo co je možné udělat lépe to je univerzálně použitelný na nějakou jakoukoliv uzavírku nějaké komunikace jsem s těmi návrhy prosím já jsem připraven o tom diskutovat a jsem ochoten začít diskutovat třeba o potřebnosti přípravě takového manuálu ale jenom takhle že se svolává mimořádné zastupitelstvo a odhlasuje si že potřebujeme koncepci a nepadne ani jediný praktický návrh na to co by v koncepci mělo být tak to se omlouvám jako potřebnostjste neprokázaly a oni pořád nejsem přesvědčen co se týče té parkování koncepce to bych parkování kol na to se ptal alex belu tady zase já se domnívám že je potřeba zpracovávat koncepci ten přístup městské části je zcela evidentní a transparentní my jsme k těm systému sdílení kol otevření stanovil jméno schválili jsme v radě městské části takzvaný systém preferovaného parkování kol který není jenom zaměřen na ebay červinková služby ale určen prostě pro širokou veřejnost by jsme stanovili místa kde preferujeme aby se ve veřejném prostoru parkovalo vzhledem k tomu že máme za to že rozvoj cyklistické dopravy je zájmu šetrné dopravy a rozvoje města tak rychle rychle jenom dokončím příspěvek tak na něj dobrého zpoplatňovat stejně jako auta neplatí závor pak parkovací poplatek ale zábor veřejného prostranství neplatí jak se nedomnívám že je správné aby kola plav platili zábor veřejného prostranství ale jsem ochoten o tom diskutovat zase na na především na půdě komise pro dopravu 
tak děkuji nyní má faktickou pan sunega 
konkrétní faktická poznámka čtrnáct dní před zahájením akce zahajte vizuální a informační kampaň pro lidi v místě i pro ty kteří budou přijíždět tečka 
to se asi stalo ale slečna vítkovská k k slovu pana rutta byla bych ráda by se vzalo na vědomí pan štrébl byl v tom svolávání těch různých skupin a podobných věcí a druhá věc ty konkrétní věci já jsem tedy řekla prostě kontrola objízdných tras jestli se na tom náhodou něco nestalo nějaká havárie kontrola značení 
komunikač ceně nějak městskou a státní policií a řeznou vyjmenovala hodně ale jak řekl pan všechno děje 
když myslíte tak mi vysvětlete proč třeba kolem radnice nemáte upravené to značení 
další slovo má pan tacl teda jako faktickou prsí a bude to fakticky já bych pana rutta požádal o zpřesnění v tom smyslu že se lehce ve vašem uvažování ztrácím protože na začátku když jsme otevřeli toto téma manuálu nebo nějakého jakých procesní kait lajnu tak vy jste říkal že za to považujete za zbytečné ale že pokud by si takový materiál měl efektivně vytvářet se tohle takto tak je to záležitost pro komisi já pro nějakou otevřenou debatu v komisi proste to jste sám řekl a teďkon před chvílí nám říkáte že a vy nemáte rád v podstatě dávání dohromady zbytečných komisí že raději a děj konáte že komise jsou neefektivní tak co to tedy je nebo já jak to je komise ano není to faktická je to otázka nezlobte se na mě má faktickou 
to co jste navrhoval je komunikace s policií dopravní značení informační kampaně to se dělo můžeme říkat že to je že to by se mohlo dít lépe ale to tomu nepomůže manuál nebo koncepce toto všechno se dělo další faktickou má pan sunega já bydlím v oblasti jarova informace a jsem zastupitel a informace o tom co se bude dít se ke mně donesla asi šest hodin předem fejsbůku neměl jsem 
leták kaslíku nedostal jsem jinou informaci přiznává mohl jsem v rámci informací o zavřené vinohradské přehlédnout že bude zavřená infromace pod krejcárkem v radničních novinách ale jako občan tam žijící jsem žádnou informaci neměl a na příjezdových trasách tam když tam jdu žádné cedule nevidím děkuji 
ty cedule tam byli a bylo to opravdu na mnoha místech ale a já vám to klidně pak soukromě ukážu následuje pan žaludek 
ta děkuji za slovo 
ještě na začátku doufám že to do co říká ondřej nevyznělo takže bychom považovali komise a výbory za neefektivní součástky samospráv výkony samosprávy asi není že prostě nemá být komise uplně na každej každou kravinu ale samozřejmě velmi potřebná třeba věc a některé věci se bez pracovních skupin protože asi dost dobře udělat nedají 
jo a taky doufám že ten kdo jel na tom tento tady a před radnicí protisměru se nebyl já na kole protože občas se tady ty ulice fakt jinak na kole je projekt nedá já se přiznám že občas na kole proti směru jezdím protože jinak by se na něm asi jezdit nemo 
a nejsem radní jan tak jsem to na nebyl já 
jo já jsem chtěl podpořit to že se mi zdá že by to vlastně vedlo i k dokonce k takovému chaosu a dvojkolejnost tí kdybychom si schválně manuál který řeší něco co řeší už manuál který mají ty firmy který uzavírky fakticky dělají čili pokud hlavně mě městoto nebo pražská plynárenská mají svůj manuál komunikace tak bychom se možná s nimi měli spojit a podívat se na to sám není něco co třeba to třeba není tak jak my bychom si představovali to je asi dobrej podnět ale abychom si do vlastní manuál a pak se snažil informovat zatímco oni se snaží informovat a došlo to proti sobě mi vlastně nedává moc smyslu takže vlastně jako myslím si že je ten důvod proč a proto nebudou hlasovat je ten že já jsem teda jako velmi pro manuály dokonce jsem jich už několik napsal ale myslím že zrovna tady ten už je tento je trošku jako nazbyt 
pak jsem se chtěl vyjádřit k tomu dnů bez aut alex to říkal bude se konat v době kdy tam žádná uzavírka už myslím nebude v sobotu ve chvíli kdy čtvrtkou jezdí minimum aut a ty objízdné trasy tam celkem funguje je to celkem standardní věc která se bude dít i na několika jiných městech pr v praze v tu dobu takže mi žádný dopravní problémy ne ne ne neočekáváme kdyžtak to určitě ještě můžeme probrat myslím že budeme za chvilku žádat teprve dneska o ty zábory takže ještě čas kdyžtak změnit ty to řešeném území osud traktů už to někdo řekl a to je prostě jedno parkovací místo jestli se za to neplatí zábor předpokládám že neplatí ale té logické protože na parket za parkovací místa jste neplatí zábor je tam prostě parkuje autor jak mě to připadá taková deviza proto městskou část i kdyby možná se má platit formálně a nevím ale já pro mě pro mě je to pro toto místo taková deviza která mi za to stojí kterou jako podpořit chci je to že tam je nějaká služba pro ty lidi v okolí považuji za dostatečně dobré podpořit i kdyby zato radnice zrovna neměla žádný finanční plnění 
no a potom jsem chtěl ještě upravit nebo upřesnil že jsme v opozici nekritizoval nebo kritizovali lucí vítkovská zato uzavírku my jsme to pozice požadovali aby ve chvíli kdy kolaboval i ty tramvaje v srdce tak aby se tam přestala pouštět auta v těch těch nej nejdrsnějších kdy opravdu tam byli tři týmy intervaly to se stalo tady jenom ten jeden den pokud by se to dělalo opakovaně že budou čtyři cementový intervaly tak to budeme zvažovat též ale to není ten případ chile myslím si že tehdy měla vítkovská reagovat jinak a myslím že tentokrát nebylo to opatření kterým bylo takhle brutální ho mohli dělat my 
vnímá faktickou paní byly zcela 
tak děkuji za slovo dobrý den já bych chtěla rada reagovat na panasonicu a to že nebyl informován tak minimálně jsem informace dost obsáhle o uzavírkách nešlo v radničních novinách konkrétně v dubnovém čísle stránka dvě a ještě jednu rychlou faktickou já se domnívám a to ti reagují na pana bellu že věci jsou visí takže je dobré se zabývat minulostí a kdo kdy v minulosti seděl protože lidé kteří řeší práci z jiných stran aby se dostáváte do opozice tak vlastně musí reagovat na to co bylo uděláno a teď chci říct znova je důležité vědět kdo když chodil a to se v minulosti tělo tak aby se to mohlo dělat lépe budoucnosti děkuji 
na slovo paní říhová 
děkuji za slovo 
pane starosto počítá se nám že zbytečně zvedáme téma dopravy 
vašemu vystoupeních jenom vždy při tady nejde o náš ci nebo vaši podporu nebo to zemí máme udělat to vy jste neudělali líbí jak 
bio cen a auto je nemají potřebné informace jde jednoduše o instalaci informační tabuli dostatečném nos 
já mám také děkuji panta co 
tak já děkuji za slovo tak než přejdu přijdu k věci také já bohužel musím opětovně zdůraznit že mě začíná čím dál tím míň fascinovat způsob jakým by k věcem přistupujete protože a všem námi naprosto jasné že mezi koalicí a opozicí vždycky budou a nějaké had i nějaké neshody a v podstatě různé různé pohledy na řešení věcí ale to co je veliký problém v podstatě vašeho uskupení je to že váš přístup k věcem ne indikuje to že používáte na řízení procesy strategie a oblíbené slovo asi pana rutta manuály a tahle takové řízení v podstatě naprostým základem to tomu jak přistupovat k celku jako je samospráva dejme tomu když jste nám nebyli schopni předložit v podstatě procesní manuál skoro k ničemu já jsem žádný takový manuál neviděl a tohleto je v zásadní chyba v rámci nějakého dlouhodobého efektivního efektivního řízení a upřímně podle tohoto podle tohoto vypadá a co se týká dopravy jako takové já bych rád požádal pana rutta jeste by mohl a odpovědět na mou otázku to znamená jestli manuálech který sice považuje za zbytný ale jestli takový manuál bude vytvořen a podle jakého procesu bude vytvořen jestli ho vytvoříte vy sám nebo ho vytvoří nějaká komise je otázka první a otázka druhá a docela by bych bych byl rád kdybyste mi objasnil tu vaší diskrepance na kterou já jsem a poukazoval v rámci té faktické poznámky to znamená na začátku tvrdíte že a takový manuál musí vzniknout a na základě diskuze členů dopravní komise a poté a střih třicet minut potom tvrdíte že jste člověk který raději koná který důležité věci řeší napřímo nikoliv v komisích které považujete za zbytné tak jak to je komisi zbytná nebo zbytná není prosím o odpověď děkuji 
nyní jsem se dočká svého příspěvku já omlouvám se že jste museli jim tak napomínat a nejprve krátce reaguje na pana ta cla a vy vlastně nám každé zastupitelstvo vyčítáte že nemáme dostatek manuálu analýz a žen ty procesy nemáme úplně tak sofistikované jak byste si představoval nicméně já si myslím že s každým zastupitelé mají opoziční nebo koaličním jsem schopen docela věcně se bavit kterými z vás jsem se potkal úplně mimo budu radnice na obědě nebo jsme zašli na kávu nebo si občas za telefonujeme a já zase musím jakoby víc že vás narážím na problém že by v podstatě jste schopní se hodiny bavit o tom co je levicové pravicové kde manuál je kde není ale schází vám jakýkoliv obsah je v podstatě už tady hodinu mluvíte o tom jestli by měl být nějaký manuál ale vůbec tady nezapadají nějaké informace co by měl být předmětem toho manuálu jaký by měl být obsah co jsme udělali hůř než když vy jste byli v té funkci nebo co byste dělali lépe kdybychom 
tady nebyli my a byli jste tady vy je mě tady naprosto jestliže nám je charakteristické je to že nemáme tolik manuálu jak byste chtěli tak u vás je zcela zřejmé že vy nemáte vůbec obsah vy nemáte vůbec žádnou na a pak by jsem chtěl krátce reagovat na pana belu ohledně dne bez aut víte já jsem se to snažil rychle vyklidit ten váš dotaz a nicméně 
podstatě ono je to taková jako takový čínský nástroj když chcete je poukázat na to že někdo něco nedělá tak řeknete co dělá místo toho jiného to znamená máme tady zácpu a vy těšíte že za půl roku má být někde den bez aut je takovej strašně laciný diskuzní způsob ono je to v podstatě a já vám to vůbec nevyčítám dávám jenom jako příklad a je asi tak podobně laciné jako no prázdné jako v době kdy 
na husitské stály nebo na husitské byl ten problém a nasají srdce stály kolony tramvají také vy jste šel nákup nového piána za několik milionů do atria jsou věci které vůbec nesouvisí ale kdybych vám to chtěl vyčítat a nějaké rétorické cvičení tady předvést děláte vy tak můžu říct a místo toho abyste češi o dopravu tak vy jste kupoval piáno pane panelu 
blbost co ale to děláte vy tak a teďka co se týče těch fud praku to je taková taková perlička by jsme si odběhli tedy od problematiky a to krejcárku a těšili jsme také věc jestli můžu poprosit o prodloužení příspěvku 
děkuji vám a obrátila se na nás asociace fud tracků jestli bychom jim nemohli poskytnout prostor pro parkování třech fud straku je to pilotní provoz kdy jsme vytipovali místa z toho jedno je úplně mimo prostor který zabírá nějaké místo pro parkování je to na náměstí jiřího z poděbrad na místech kde se stejně nepraktikuje a dvě ta místa jsou v místě kde tedy zabírá nějaké místo na parkování a to znamená to kde to s parkuje na náměstí jiřího z poděbrad pak druhé místo je na prokopově náměstí a třetí u polikliniky na olšanské a podotýkám je to v denních hodinách kdy tam není takový požadavek na parkování není tam takový deficit parkovacích stání a je to tak že oni migrují že se v průběhu dne mění a my jsme vytvořili ty zastávky kde ty fud můžou poskytovat ty služby myslíme si že na té olšanské to není vůbec špatné místo nebo na tom prokopově náměstí že to docela dobré oživení a je to pilotní provoz to znamená oni v rámci tohoto měsíce zato nic neplatí nicméně bavíme se do budoucna o tom že pokud by to mělo pokračovat tak budou za to platit zatím takové předběžné ceny které padaly byly tisíc pět set korun za jedno to místo pro radnici to znamená je to čtyři a půl tisíce denně mě to vypadá úplně špatné a když jste služba je docela zajímavá ale ono hodně záleží na tom jak se to chytne jestli tam budou lidé chodit a 
jako není to žádný utajený proces nebo něco o čem byste neměli vědět jestli máte k tomu nějaké další otázky tak se klidně ptejte ale já tomuhle projektu docela fandím poprvé to bylo tuším v pondělí to všechno 
nyní následuje pan belu 
tak předem bych chtěl říct pane starosto že vždy o vás vypovídá jak komunikujete a zasmějí zesměšňování opozice vám jde velmi dobře ale jestli takhle chcete pracovat tak je to na vás já bych spíš chtěl věcně říct že my narozdíl od vás neměly rozdělené gesce já jsem zastával gesci kultury to znamená považuji za logické a normální že jsem i během toho kdy se dějí ostatní záležitost že záležitosti zajišťoval provoz atria koupili jsme jeden z nejlepších klavírních křídel které vůbec v české republice jsou asi na jsem na to hrdý pan žaludek nemá na starosti dopravu má na starosti výbor pro územní rozvoj který myslím si že má docela napjatou agendu takže bych nesrovnával tyto záležitosti zadruhé pane pane starosto problém problém jako za základní je ve vašich filtrací a to je to že existují zákony a to je asi něco na co narážel tady kolega ta co že by to všechno tak děláte namátkově jak to cítíte jestli je to dobré nebo ne zákon úřad pro ochranu hospodářské soutěže jednoznačně říká je nemůžete podporu poskytnout z veřejných prostředků pokud zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a jsou selektivní to znamená vy jste nikde selektovat tři traky které jste zvýhodnili tím protože jste jim v tuto chvíli dali zadarmo prostor podnikání ostatní podnikatelé na praze tři tak jak je tomu v celém území hlavního města prahy když si chtějí dát stoleček na chodník nebo si tam chtějí dát bistro si tam chce dát s kolečky s jídlem a tak za to musí platit a není to žádný pilotní projekt že zavolali kamarádovi ptáčkovi kterým zařídil na měsíc možná na dva na tři měsíce zadarmo aby viděl jestli se to náhodou chytí protože potom tito tři podnikatelé kteří začali prodávat na těchto třech místech byly vámi zvýhodnění protože vy jste se rozhodl že to je kůl a tím to hasne ale existuje zde zákon pane starosto a uplně stejně je to v případě pana růta který říká že sdílená ekonomika koloběžek a kol je prostě v pohodě oni mohou zastavovat na tom chodníku a na náměstí zdarma takže já se vás pane kolego rutte ptám když já si zakoupím tedy třeba s kolegou václavem nebo s luckou vítkovská čtyřicet koloběžek můžu si je na náměstí jiřího z poděbrad dát aby mi tam zadarmo necháte a mužů je provozovat byznysové můžu teda super takže já se ptám kde je tedy ta hranice toho kolik takových podniků může na našem území podniká a kolik budete podporovat z veřejných prostředků konkrétních podnikatelů je to na co se ptám a myslím si že tentokrát pane starosto jsem velmi konkrétní a jde o zákonnou povinnost 
nyní má slovo pan rud ale my bychom měli hlasovat jeho vystoupení protože vystoupení 
máte slovo 
také budu reagovat na na opakované atas otázky od pana kolegy ta cla se mě ptá sugestivně jestli budu ten manuál vytvářet já myslím že to vyplývalo z těch mých minulých odpovědi já necítím potřebu takže se k tomu nechystám a ale možná ne úplně přesně a vhodně jsem bavilo těch komisích a myslím si že a komise prostě půda na které ta taková iniciativa vzniknout muže ze strany opozice hlas tomu vyzývám pokud prostě tam budete mít konstruktivní návrhy přijdete s nějakým spoň hrubou představu o tom coby ten manuál měl obsahovat nebo přinést tak se o tom rád budu na půdě komise bavit komise slouží nemyslím si že je zbytečná slouží prostě jako poradní orgán rady nebo můj poradní orgán ta iniciativa může buď vycházet z té komise od jednotlivých členů anebo já když sám jsem přesvědčen o tom že některé věci je správné prosazovat také předkládám do komise jako radní pro dopravu a získávám se tam testuje nějaký názor kultivuje se tam připravuje se tam ty ty jednotlivá rozhodnutí a zároveň se tam získává nějaká politická legitimita pro nějaké pozdější rozhodnutí to je prostě úloha komisí já si nemyslím že jsou zbytečné ale ale má to nějaké své hranice prostě všeho všechno se musí soudit s nějakou mírou a co se týče nastavení procesu a je to máte velmi rád jako máte takový jako byznysový k přemýšlení já jsem v poslední poslední rok a pul pracoval v oblasti consultingu v key příjemní a procesním řízením a projektovém řízení jsem se se zabýval takže myslím si že trochu během o co jde a nemyslím si že zrovna a že zrovna problematika přípravy komunikace ohledně konkrétních uzavírek má nějakou nějakou charakteristiku procesu myslím si že to je spíš každém případě zvláštní projekt protože ty okolnosti u těch různých uzavírek jsou různé a nemyslím si že jde nastavit nějaký ideální proces a manuálu procesní manuál což což je nějaké ustálený stále se opakující jsou sled nějakých jako ustálených kroku myslím že tenhleten na tahle ta věc tuhle ten tenhle charakter nemá proto se ani nemyslím že je dobré vytvořit nějaký konkrétní manuál pro tuhle tu věc a ale nechám se přesvědčovat dálo o opaku a co se týče toho večerníčku pan bellu se ptal tolik podniků chceme tady podporovat a snaží se to prožijte se to dát do polohy nějakého jak nedovolené veřejné podpory a myslím si že že uvažujete mylně hry ani hlavní město praha poprosit ještě o prodloužení příspěvku 
mám zato že tady nejde v žádném případě o zvýhodnění nějakého konkrétního podnikatele zatím mohla mluvit jako v rovině hlavního města prahy protože a tyhle ty společnosti bače ringový především jednají s hlavním městem prahou je to memorandum těch společnosti podepsané s hlavním městem prahou a také mi zatím nejsme na úrovni hlavního města prahy situace kde by tech společností tady působilo takové množství že by to způsobovalo nějaký problémy zatím každá společnost která přišla na do města a chce tady působit tak tady prostě působit muže nedomnívám se že by tady někdo selektovat a ano pane prostě všechny tyhle společnosti jsou tady vítány já si myslím že i správná zdravá konkurence na druhou stranu si myslím že není správné z pozice městnání městské části 
klást tahle těm tahle tomu podnikání v uvozovkách nějakých překážky jsou to většinou star tape domnívám se že že jsou ve svých začátcích spíš prodělečný a a že jejich nějaký zpoplatnění je možná otázkou nějaké budoucnosti když se začala rozbil rozvíjet automobilová doprava tak taky nikoho nenapadlo že by se měli vybírat parkovací poplatky a přistupuje se k tomu až až po desítkách let kdy se potýkáme s těmi negativními dopady a tou rozbor bělostí a negativními dopady do veřejného prostoru a kde se domnívám že ten dopad večer ing do veřejného prostoru je je po proti tomu negativnímu dopadu jsou tomalová dopravy opravdu zlomkové a a minoritní takže za mě ten ten základní postoj městské části je spíš benevolentní na druhou stranu je potřeba dát tomu pravidla a jáké nějakej nějaký řád proto se snažíme právě stanovit co možná nejvíc těch těch preferovaných lokalit pro parkování a do budoucna když jich bude třeba hodně a dostatečné množství bude se zaparkovat na každém rohu nějaké takové dobře označené lokalitě tak třeba můžeme přistoupit k tomu že je budeme po těch společnostech požadovat aby aby parkovali pouze a výhradně na ty je na těch místech ale zatím jich máme jenom sedmdesát společnosti lama navázali spolupráci v tom smyslu že mira měli vytipovávat další takovýhle lokality aby jich bylo abych byl dostatek takže přenášíme vlastně i ty náklady na stanovení to vedle toho systému na soukromé společnosti myslím si že to je v kómatu v tomhle tom docela spolupráce prozatím docela funguje 
také faktickou já jenom krátké dvě faktické upřesnění pana plno belu my máme gesce také rozdělené a tohle přirovnání bylo zcela spravne protože stejně jako to piáno a činnost slečny vítkovské byly ve dvou různých gescí tak úplně stejně pokud analogicky navážu na váš argument tak pan žaloudek těší jinou agendu než pan rud to znamená den bez aut personálně vůbec nesouvisely s tím co měli pán je první věc a druhá věc že ty chytraku takové som vystoupení a mi v podstatě předka argumenty ze kterých plyne že o tom nevíte tonika nějak jakože bych to myslel jako urážku vůči vám ale prostě že nemáte dostatek informací takže jestli chcete já mám rád informace doplním 
a další faktickou máte vy pane bylo 
chci s přesně že zde zaznělo že ta místa parkovací dostávají tyto dva nebo tři futra ky zdarma to jste zde řekl nahlas a zákon jednoznačně hovoří že veřejná podpora i obecně zakázaná její poskytnutí je možné tehdy pokud najdeme právní titul jejímu legálnímu poskytnutí já se vás stáži jestli tento právní titul existuje pane starosto ta poslední faktická jak veřejně prospěšné je když si sednete na koloběžku nájem a dojedete za dvě stě korun na václavské náměstí nezlobte se na mě ale vůbec to nesplnil optické a poznámky byly to v podstatě dva dotazy žádný fakt jste neuvedl takže následuje pan dobeš 
já děkuji za slovo dámy a pánové tento bod se jmenuje k řešení kritické situace v dopravě takže vaší diskuzi vás obou bych si dovolil požádat nějakým dalším bodě nebo v interpelací nebo kdykoli po skončení konání mimořádného zastupitelstva ale přiznám se že jsem vystupovat nechtěl zejména z toho důvodu že z historických pěknými událostí které ať už je zažila městská část praha tři a nejenom ta a i z mého působení na ministerstvu dopravy musím říct že podstatě vždycky když se připravuje větší rekonstrukce tak prostě ty dopravní opatření jsou bolestivá to prostě není tak že když si něco rekonstruuje tak se prostě nic nestane prostě proto že někteří lidé jsou zvyklí na určité trasy je tam určitá prostě situace dopravního proudu takže prostě určitá omezení to sebou přináší a ty věci se udělat musí a takže ono jakoby mluvit o tom že prostě se dá najít varianta která udělá situaci ze sta procent stejná jako byla před tím dopravní opatření prostě možné úplně není ale já se zastavit u dvou bodů a tím prvním je a to mě maličko mrzí je že předkladatelé tohoto bodu v podstatě seznámili se je návrhem usnesení až vlastně dneska na sto let což mě musím říct malinko překvapilo a v podstatě nevidím jediný důvod proč když víme o svolání mimořádného zastupitelstva plus mínus dva týdny dopředu protože jste o ní i požádali že po nepošlete dopředu i nějaké návrhy usnesení tak aby se s nimi i ostatní kolegové a kolegyně mohli seznámit to je jedna věc a troufám si tvrdit že to i navazuje na to co říkal kolega mikuláš který v podstatě říkali že která proběhla dopravní komise na které v podstatě tuto problematiku ani nevytáhl a nevytáhla případně tedy opozice mě když podstatě se tady bavíme o nějakém manuálu který by měl na pracovní úrovni být právě zrovna a probírán takovéto platformě dopravní komise je takže mi to maličko mrzí když už teda k tomu svolává mimořádné zastupitelstvo je mimořádně důležitý bod a dokonce tak mimořádný že chceme o tom informuje všechny občany tak prostě si troufám tvrdit že i mimořádně mohl být řešen již včera na dopravní komisi a ta třetí věc je já jsem si tedy dovolil v průběhu té dnešní diskuze už napsat i mel panu tajemníkovi roubíčková na té ska tady bylo zmíněno že ze strany zástupce magistrátu hlavního města prahy že vlastně máme nový manuál platný někdy plus mínus od března roku dva tisíce devatenáct já jsem si dovolil požádat pana tajemníka aby tento manuál mi ze strany technické správy komunikací byl poslán a já millera tento manuál předám členů dopravní komise a budu velmi rád pokud se s tím materiálem seznámíte a pokud budete mít nějaké řekněme vaše komentáře doplnění případné nějaká aktualizace tak určitě rád na úrovni dozorčí rady té ská předám děkuji za časů tomáš čas 
a tak není přenášeny panta co ale to by bylo pití vystoupeni takže by jsme o ní měli hlasovat 
můžete lovit máte slovo 
také děkuji za schválení našeho příspěvku vezmu to baleny ve stručnosti aby a aby se to téma manuálu nedostávalo deodorantů a směšného tématu abyste říkal pane ptáčku žen z naší strany nepřichází návrhy žádných jednotlivých řešení a ono se to opravdu většinou dělá tak že nejdříve ubíráte nějaký a strategic manuál nějak jmenoval který mapuje postupu v dané věci a poté na základě takového manuálu nebo procesů řešíte jednotlivosti tak se prostě dělá to není téma k diskuzi tak to většinou je a co jsem dále jste říkal že s naší straně přichází žádné návrhy ty návrhy bychom rádi a dávali kdybyste k tomu nějakým způsobem vytvořili platformu a byli se takové diskuzi otevření se většinou neděje co se mě týká tak já bych například tom to je základní verzi manuálu viděl následující berte to tak jakože to je pár pár jednoduchých bodů které já jsem sepsal tady za pět minut a například téma informovanosti občanů jaké kanály se používají pro informování občanů a stran aktuální dopravní situaci nebo jeho omezení typu jedná se o redakční noviny jedná se o dejme tomu nějaký k tomu účelu speciálně zřízené portál občana prát při nebo se jedná o nějakou databázi a esemes v rámci které by občanům chodili aktuální informace samozřejmě takovou databáze bychom museli athos nějakým způsobem zřídit k tomu se vážou další procesy jaké by byly a reakční doby to znamená a jaké typy omezení s jakým předstihem by byly skrze různé kanály občanů posílány a to jde a to i při různých věcí snad váže pak koordinaci s orgány jaké společnosti jsou většinou zahrnuty koordinaci takového procesu kdo jsou a dodavatele stavby u jakých společností vyjednávat omezení s kým komunikovat kdo jsou kontaktní osoby za takové společnosti jaké jsou jejich funkce co můžou ovlivnit jaké jsou reakční časy v komunikaci s těmito osobami a tak dále ten okruh se dá rozvíjet do neurčitá pak a další téma a koordinace práce prací ve smyslu dejme tomu dopravních špiček kdy je na praze tři dopravní špička jakým způsobem se vyvíjí doprava jakým způsobem dejme tomu nějak nějak pracovat s omezeními stran právě dopravního trochu pak to co považuji za absolutně zásadní nějaký model vytíženosti nebo průjezdnosti ulici na praze tři jaká je kapacita dané ulice kolik aut za nějakou za nějakou časovou linku tou ulicí projede jakým způsobem je možné ty ulici využívat v případě různých dopravních omezení jo čili pokud byste měli takový podklad tak budete vědět že v případě že například a uzavřeme plácnu koně ruku tak můžeme použít ty a ty ulice ty a ty ulice mají takovou kapacitu a využíváme je určitým způsobem a tak dále o těch mohl těch věcí které můžete zahrnout miliony je to je nespočet a ten manuály opravdu potřeba když je zpracujete dobře ho můžete efektivně používat jako podklad pro řešení problémů je v reálném čase vasi reakci na vás pak 
pak poprosím o prodloužení 
můžete pokračovat je nemůžete arnon takže můžete pokračovat 
tak pan štrůdl 
tak diky diky za slovo já nejdřív teda jsem chtěl ještě zopakovat nebo práce také k tomu co říkal pavel dobeš protože také budeme dávalo smysl vlastně poslat ty usnesení předem dále ještě pan ta co vlastně zmínil že neexistuje platforma na na návrhy a to právě jsou komise a já je sám jsem se poučil také vztah je sám jsem zastupitelé poměrně čerstvé takže načerpá vám ty procesy a také se snažím prostě primárně využívat komise jako poradní a iniciativní orgán orgán rady a myslím si že všechny jste problémy to mohly být standardně projednány v komisi pokud mohu mluvit za nás jako za klub tak my samozřejmě vždycky jsme chtěli to co opozice chtěla projedná tak lépe člověk projedná nez tady opozice si z nějakého důvodu vybrala právě toto zastupitelstvo k tomu ale my nevidíme důvod proč to prostě ne předkládat normálně přes přesto myslel myslím si že je ten čas vždycky vám bude bude dopřán 
co se týče pak ještě jsem chtěl reagovat na jednu věc co mě zaujalo v debatě ty chut traky já jsem samozřejmě také byl na radě a pamatuji si to tu debatu a tak jakoby jak vy určíte vlastně co je nějaká spravedlivá cena za za poskytnutí hlasové služby nebo vůbec jak to určite a teď mě tedy lítal respektive bavíme se o tom vždycky se pravicové a levicové já s tím vždycky vím že lyžování je pravicové a 
monika levicový a vepřový řízek je pravicový a ale kuřecí ten je levicový tak 
jediný co vy můžete navrhnout jako pravicové strany já mám v tomhle poradě můžete navrhnout zprivatizovat parkovací místa zprivatizovat silnice já se divím že tady ještě nepadl tento tento návrh zejména tedy od svobodných kde bych čekal nějaký libertariánské přístup k tomu protože pak by trh a ten soukromý majitel určil to cenu a my jako rada by jsme jakostát takhle tu cenu tu cenu ne určovali ale to jsou ty pravicová řešení které já bych třeba od vás očekával a mimochodem je to první řešení které tady tady dneska zaznělo 
jak faktickou má pan ve nahoda 
děkuji za slovo fakticky jen upřesním mi tady 
osciluje kolem té dopravní komise ta dopravní komise se sešla jednou v lednu jednou v březnu a pokud má ta komise být nějakým způsobem efektivní a včera ano a vůbec tu problém ten problém 
takže jestli chcete řešit něco tak proto takto musíme řešit tady protože v komisi se toho zjevně vyřešit nedá jo 
tak mohli jste to včera předložit právě bylo by to hezky v třetím zastupitelstva dalším a technickou pan materna 
já se domnívám že už jsme probrali horem dolem všechna navrhuju ukončení rozpravy diskuze 
prosím o hlasování 
tak budeme pokračovat 
taška má faktickou campbell 
chtěl jen říct pane které bylo že ten zábor se dá jednoduše spočítat na to nepotřebujete žádný privatizace na to už je dávno stanovená tabulka 
následuje pan žaloudek 
ta děkuji za slovo 
já jsem si že k tomu co tradičně vyjmenoval pan zastupitel ta co by všechno mělo by v takovej manuál tak jsem pochopil že to je vlastně komplexní studie dopravního toku na celém území městské části četně modelace pohybu veškerých jedoucích vozidel a které se tedy pohybuje tak bych doporučila byste si zjistil pane zastupiteli kolik taková věc stojí byť jenom na jednu křižovatku a myslím že bychom už nepostavili ani jeden byt ani jeden dům ani nezaplatili žádný grant a mohla bych je zabalit 
pak jsem pan starosta mě to má starosta mě to vyfoukl já jsem chtěl poukázat na to že včera byla dopravní komise a kdybychom se byl bývali dozvěděli že máte tento požadavek na městskou část na na na vedení městské části a že to chcete řešit skrze své zástupce v komisi tak bychom se tomu jistě věnovali ostatně my jsme tu debatu na komisi nikdy nijak neutíkali myslím si že je to je tam celkem v přátelské atmosféře a myslím že reagujeme na podněty zvenčí viz to že jsme tam řešil parkování před zrušil náměstí jiřího z poděbrad což byl podnět se zastupitelstva od občana takže opravdu apelu na to abychom ty věci o vydali na poradních orgánech kde ta debata není tak ideologická vyhrocená a 
vlastně tomu nerozumím mi taky když nebo já když připravu nějaké připomínky k na územního plánu na námět na nádraží žižkov tak se snažím opravdu projednat ve všech komisích a výborech který k tomu mají nějakou cokoliv co říct takže tohle tomuhle nerozumím to že se na dopravní komise může scházet častěji s tím nemám žádný problém no a pak jsem si jednou chtěl vlastně asi spíš zasmát nebo nebo já teda ono to vlastně není tak legrační ale ale v tom ono je to ilustrace vlastně toho jak máme k sobě s alexem bellu daleko ale otázka jak je veřejně prospěšné to že někdo pojede na koloběžce místo toho aby jel autem tak 
no jako evropské unii zemře každý rok půl milionu lidí předčasně protože máme tady vzduch jaký máme v praze zemře pět set šedesát lidí každý rok na následky znečištění znečištěného vzduchu a lidi se dožívají v průměru dvou let méně sedmnáct lidí zemře při dopravních nehodách že tohleto má nějaký to že většina lidí volí auto jako dopravní prostředek který v městě portland ne většina čtyřicet procent to má zásadní dopad na to jaký život tady v tom městě a je naprosto legitimní podporovat a to i finančně je to i tím že třeba odpustíme nějaké poplatky naprosto legitimní podporovat lidi kterých se pohybují městy jinak než autem je to naprosto zásadní politika a 
zpráva mám moc to dělat i skrze to že třeba někomu nedá nějak nenechá platí nějaký zábor za to že si zaparkuje někde kolo 
lamy čili jsem chtěl říct že je to teda magistrátní politika zvýhodňování kolem myslím si že jednoznačně správná není to žádná domněnka myslím že si to myslíte správně magistrát zvýhodňuje nebo hlavní město zvýhodňuje kola tady v tom městě a dělá tak dobře 
tak já vám děkuji a my se nyní dostáváme k tomu že je sedmnáct hodin a že by tečka jsme měli mít blog šedesáti minut pro vystoupení občanů já se ještě zeptám technické obsluhy jestli na toto vypravena abychom pak mohli navázat na neztratilo se nám kdo už vystupoval abych tam nerozjel to kolečka znova a nezastírám že bych kelč 
při není není ale abychom věděli kde už po jednou a dvakrát 
tak takže máme tady přihlášeného zatím jediného člena ale zato tradičního občana protože vystoupí pan štefan 
dvakrát pistu tedy 
to první dojem dobrý den všem 
pan starosta říká tradiční občan tak já bohužel se stávám tradičním z toho důvodu protože na moje dotazy jsou odpovědi odpovědi ne odpovědi takže musím musím se tázat znovu ale dnes začnu něčím jiným vzhledem k tomu že tady se mluvilo o nějakých manuálech tak já vám něco z jednoho manuálů přečtu 
a ten manuál je váš jednací řád 
takže 
nebudu to číst celý ale v prosinci loňského roku jste si schválili změnu jednacího tátou a tam byl článek sedm článok devět a z toho článku sedm vám přečtu bod osm a to je vyřizování interpelací pokud je interpelace občana vyřizována písemně odpověď na ní musí vítána nejpozději do třiceti dnů 
po ještě budiž tato odpověď je zveřejněna vyvěšením na tezce zasedací místnost zasedací místnosti zastupitelstva po dobu příštího zasedání 
zas ve podobu příštího zasedání zastupitelstva a ty jež 
na internetových stránkách 
prahy tři seznam všech interpelací občana včetně způsobu vyřízení je samostatnou 
přílohou dokumentů pardon já to mám ofocené a je to dost nečitelný takže luštím ale citují citují to z toho vašeho usnesení takže přílohou dokumentů zveřejněných z jednání zastupitelstva na internetových stránkách prahy tři takže já si dovolím velice jednoduchý a stručný dotaz pane starostu platí tento jednací řád zastupitelstva praha tři anebo neplatí to je ta první interpolace a já bych rád teď ale slyšel tu odpověď dnes tady před zastupitelstvem abych to zase dostal za třicet dnů doporučeným dopisem myslím si že ta by mohla být jednoduchá vzhledem k tomu já vím že tady je jako nějaká komise která měla do konce března předložit nějaké 
nové návrhy nevím zdali to proběhlo nebo neproběhlo komise byla ustanovena to vím rada schválila komisí ale tento jednací řád určitě platil v březnu ještě a když jsem to tady minule nějaký nesl už končím tak dívali jste se podivení a mám takový dojem že ti teďka se spousta z vás dívat podivuhodně protože nic z toho co tady je napsáno v tom jednacím řádu se neplní děkuji 
já musím ocenit že pan križan který dává poměrně hodně dotazů na městskou část tak musím přiznat že občas opravdu objeví věc ve která zaskočí a kdymá pravdu ale tady v tom konkrétním případě já vůbec nevím na desce a jestli bych ho poprosil pana mertu aby se klient byl 
tak dobré odpoledne já určitě nebudu zpochybňovat co tedy říkal pan krize ho přehled interpelací z březnového zastupitelstva mají tedy na stolku k dispozici je tedy k nahlédnutí v případě že byla interpelace vypořádána přímo na zasedání to znamená ústně tak se na internetu ani v tomto přehledu neobjevuje objevuje se poté pouze v zápise ze zasedání zastupitelstva 
já jsem ale četl pokud je interpelace vyřizována písem 
to co jsem já četl to bylo všechno 
ohledně interpelací které se vyřizují nebo odpovědi které se vyřizují písem 
a ne přímo na zastupitelstvu ale jedna odpovídal pan mrcha pokud se panda odpovídal že pokud je vyřízena ústně přímo na zastupitelstvu já jsem tam neslyšel nic že by tam odpověděl pokud je to písemně 
pokud je to písemně tak je to na internetu a je to na tom stole a já to vnímám tak že tedy ten stůl má sloužit jako ta deska což tedy není terminologicky úplně ideální pro mě přiznám že to jei nové ale tak to jsem chápal tu vy jestli pan tak tomu se ještě něco dodat 
a tak nevidí na hadice já bych se zeptal zdali dama má tu odpověď kterou jsem já dostal na interpelaci na pana mikeska kterou on mě poslal písemně před velikonoci mailem hezký veselé velikonoce děkuji pane starosto ještě jednou dodatečně a pak čtyřiadvacátého čtvrtý jsem to dostal písemně doporučeným dopisem takže v tom případě se ptám zdali souladu s jednacím řádem má pan myrta i tuto mou odpověď nebo respektive písemnou odpověď od panem vítězství 
také zde já musím přiznat že tuto interpelaci zde skutečně neevidujeme tu zná já tu tuto situaci prověří nevím jestli skutečně šlo odpověď na interpelaci z jednání zastupitelstva nebo pouze své soukromou korespondenci panamy česky nicméně v případě že to šlo skutečně o korespondenci tak teda pardon pokud šlo skutečně o interpelaci tak vše bude doplněno na internetové stránky tak jak má být tak já poprosím pana mrtvou aby to prověřil a případně aby informoval pana kríža jaký výsledek šetření a současně jestli byste mohl navrhnout nějaké opravny opatření abychom klíště měli všechno v souladu s jednacím vytáhne děkuji a vy máte ještě druhý příspěvek žábu já na to navážu to v podstatě je víceméně ohledně té odpovědi kterou jsem dostal od pana místostarosty vítězky protože po několika měsících se mi povedlo dostat odpověď opravdu kontrolní měření bytu v rámci privatizace které proběhlo v mém případě tak neproběhlo správně proto že a tomto případě samozřejmě nevím jestli mi odpoví pan místostarosta mikeska nebo pan na hájek vedoucí odboru pro vedlejší hospodářskou činnost kteří se toho měření také zúčastnil proto že ten stejný výsledek měření byl dosažen tím že 
bílá do počtu na plocha výklenku balkonových dveří 
a ta plocha tam vůbec nepatřila takže v tom případě se ptám zdali opravdu to číslo sedmdesát dva celých sedm je správné anebo není správné děkuji 
a já se vám při našem prvním setkání řekl že skutečně podle respektovat to když by zanesete protokol s kulatým razítkem že měření bylo prováděno špatně je tam je hlad společnost která má kulaté razítko jiný jedině je rozměr totiž bude respektovat pak jsme vyhověli firma baleno měřila podruhé měli naměřila stejnou hodnotu já jsem u toho nebyl ale já k tomu odmítám dále bavit protože to je podle mě bez předměty já jsem řekl co městská část bere za za argument nebo respektive jaký doklad potřebuje k tomu aby mohla změnit touha měřenou hodnotu kterou zmínil naměřilo firma je baleno 
tak já ještě jednou v návaznosti na to využívám tu minutu kterou tam mám dle jednacího řádu ještě jednou se ted teda ptám a klidně si počkám dalších třicet dnů na tu odpověď panem místostarostou buď od vás anebo pana hájka který toho měření se zúčastnil a plocha byla namířena způsoby délka bytu šířka bytu mínus montážní šachta nebo instalační šachta a plus tomu výklenek balkonových dveří takže já pokládám ještě jednou tento dotaz a počkám si na tu odpověď zdali číslo sedmdesát dva celých sedm je opravdu tu a zdali je teda správné tak jak jste vy napsal mi v té odpovědi tam jste napsal že šířka délka laserové měřidlo výška metr padesát nad zemí mínus instalační šachta takže v tom případě mě tam pořád chybí ten výklenek balkonových dveří 
nejsem odborník výklenek balkonových dveří děkuji já si počkám teda na tvou odpověď to těch třiceti dnů děkuji 
tak já se zeptám jestli máme ještě dalšího občana který se přihlásil s tímto tento blog uzavíráme a jestli správně chápu jednací na tak teďka by měl následovat šedesát minut na interpelace zastupitelů 
po je tady zájemce o přestávku že zas tak dlouho ještě hodně čeká tak 
nevidím žádný jsou vlastní opěvování to je neurčitý pokovování neuznávám takže přestávka nebude takže teďka nám běží šedesát plynu platy učitelů 
první se přihlásil pan belu 
tak jelikož ten dotaz nebyl uznán předtím tak se vás tuto chvíli pane starosto ptám jestli na traky které v tuto chvíli parkují na území prahy tři existuje ke dnešnímu dni právní titul tak jak tak jak to stanovuje zákon a tak jak hovoří úřad pro ochranu vodácké právy a zároveň bych chtěl dodat k tomu co jsme zde slyšeli od pana kríža že ten problém s těmi interpelace my se opravdu opakuje často já jsem například na poslední interpelace dostal odpovědi pouze mailem nedostal jsem ani ani rozbor dostal jsem vlastně samotné jenom tabulky několikrát vlastně od prvního zastupitelstva jsem žádal řadu odpovědí a do dodnes jsem je prostě nedostal já si asi opravdu budu muset brát vlastní nahrávací zařízení abych si všechny vždycky ty dotazy napsal a doma a pak vámi posílal znova protože v tomto ohledu teda jak to se však bohužel žádné odpovědi ke mně ke mně nedostávají a druhou interpelaci hrou bych chtěl na vás pane starosto je v reakci tedy na na mail od slečny kratochvílové je to kdy slečna kratochvílová uvádí že již před měsícem zjistila že se nebude most 
nebo respektive že nebude moc vykonávat svou funkci radní ve svém mailu uvádí že byla odhodlána rezignovat v červnovém měsíci to znamená pokud počítám jedná se o tři měsíce kdy tato radní věděla nebo potenciálně věděla že nemá na to aby vykonávala tuto funkci tak bych se vás chtěl zeptat kdy jste se o tom dozvěděl vy a jestli jakoby že že nemá na to aby tu funkci mohla vykonávat a chtěl bych se vás zeptat jestli za vás tedy v pořádku to že zde bude několik měsíců tak jezdce důležitá gesce na kterou bylo vyčleněno řada milionů a na kterou jste nás respektive kolega které byl společně s paní kratochvílovou nas přesvědčovali abychom schválili ten má str plán na dílko fed jindra tak kdo se toho teď zhostí během to kvartálu kdy tato gesce vlastně není vůbec vůbec využívána a jestli je to tedy v rámci manažerského vedení že vy říkáte že jste zaměstnancem sedmdesáti pěti tisíc obyvatel prahy tři tak jestli za vás je to prostě to řízení městské části v tomto ohledu v pořádku děkuji 
tak ohledně buď traktů 
na rovinu vám řeknu že nemám přesné informace lennon za to že ano je to věc kterou připravoval rád a předpokládám že tam je nějaký právní rámec 
a co se týče nahrávacího zařízení myslím si že se můžete spolehnout na videozáznam který je posuzován z každého jednání ale jestli chcete vlastní zatížení tak vám v tom nikdo bránit nebude ale pozor na to že toto jednání se nahrává je vám plně k dispozici co se týče slečny kratochvílové a já chápu její dopis tak že ona nastupuje do nové funkce nemá na to časově znamená ona v průběhu té doby kterou vy jste jmenoval tak se účastnila jednáními svoji práci odváděla ale tím že nastupuje do nové funkce tak to prostě přestane stíhá nakonec či toho 
kdy bude vykonávána ta funkce někým jiným to je jedná se o měsíce ale v červnu budeme mít zastupitelstvo a předpokládám že tam budeme dovolovat novell hradního 
takže já si myslím že to je v pořádku 
projevujte 
je tak děkuji já jsem se chtěl tedy zeptat vám vám pane starosto jak se to někdy hodí vy v některých chvílích hovoříte o tom že je to váš nápad vlády nápad tuhle chvíli se k těm futra kum schováváte za úředníky zdá se mi to zvláštní v tom případě specifikují ještě více ten dotaz či byl nápad konkrétně z této rady tento projekt vytvořit a kdo ho zadal úředníkům to znamená kdo má dnes na tomto jednání povědomí o tom jestli ten právní titul existuje nebo ne já nevím jak specifičtější pane starosto mohou být víte o co mi přece jde já chci vidět kdo za to zodpovídá a jestli ten právní titul existuje a zároveň jenom dově tím co se týče slečny kratochvílové ta jednoznačně popisuje že ve svém mailu že již před měsícem tušila to znamená hovoří o dubnové měsíci že nebude schopna tuto funkci vykonávat je duben květen červen jestli počítám správně jsou to tři měsíce kdy slečna kratochvílová plánovala vědom ky ne vykonávat svoji funkci díky tomu že získala lepší práci a to jenom ze srdce přeji 
tak nejprve k té slečny kratochvílové ona to věděla že tím jak nastoupí do nové funkce takto tři sta nestíhá to znamená one rezignovala včera a do té doby svoji funkci vykonávala nevím jak to ještě lépe a jednodušeji vysvětlit co se týče nápad dosud strachu tak ta asociace na sama oslovila přišel s tím někdo z ovečka mě se ten nápad líbí já jsem však že jsem s ním přišel já když se mi ten nápad líbí a že to podporuji a ten kdo má o tom nejvíc informací také o veká já popravdě řečeno a nemám úplně detailní informace ale jestli chcete tak vám toto nechal zpracovat písemně rád vám na to odpovím ale já teďka nevytáhnu nejsem připraven na to abych vytáhnul smlouvu a tady vám předložili jestli chcete odpovíme vám na to písemně v rámci vytvrzování interpelací 
pro 
praktickou má pan 
já jsem rád že všechno hosty rezignace máme všechny veřejně jo tak ona tam píše takže měsíc věděla o tom povýšení ale ty nové funkce nastoupila šestého května takže ona ne se nedokázala přesně se spočítat to co to bude obnášet 
tak další faktickou má pan dobeš 
já si jenom dovolím drobnou poznámku co se týče gesce paní bývalé radní kratochvílové jednalo se o mezinárodní spolupráce a nejednalo se o řádově miliony ale o šest set tisíc korun 
další technickou má band belu 
musím zpřesnění dvě věci technicky jedna je pane starosto tedy vy říkáte je úředníci svévolně rozhodují o projektech v rámci městské části praha tři vy o tom ani žádný radní tedy nevíte to znamená někdo z o veka vymyslel projekt chytraku a spustil to sám bez vašeho vědomí nebo respektive vy nevíte jak to tedy připravil nebo ne a druhá záležitost je pokud úřad městské části praha tři má být veden kontinuálně což bude diskuze i u pana tajemníka tak pokud slečna kratochvílová věděla že nebude schopna vykonávat tak se táži proč dnes už někdo nenahrazuje jak je důvod čekat několik týdnů nebo měsíců končím a děkuji a nebylo ještě jednou paní nebo slečna kratochvílová mi poslala rezignaci včera včera a ještě jednou včera ten mail který by citujete přišel stejně jako vám průběhu dnešního jednání a vůbec nechápu co po mně chcete jako 
včera rezignovala a vy mluvíte o tom že mě z a do té doby tu funkci vykonávala jo je to jednoduchý 
další má pan sunega 
takže já být znovu uvedl to co jsem tady uvedl čtvrtém a pátem jednání zastupitelstva já interpretuji toto co není řeknu je interpelace a prosím aby na tuto interpelaci jsem dostal písemnou odpověď já se ptám vedení radnice a připomínám historii minule jste nevěděli kdo má tuto gesci k dispozici kdo řeší problém tržišť v praze tři a ptám se co brání tomu aby vzniklo tržiště na ohradě a aby vzniklo tržiště na prokopově náměstí znovu opakuji je to interpelace na svou interpelaci ze čtvrtého zasedání zastupitelstva jsem neobdržel jakoukoliv odpověď na svou interpolaci z pátého jednání zastupitelstva jsem také na obdržel odpověď ale měli jste si vyjasnit zřejmě kdo to má na starosti tak to je první věc co jsem chtěl říci že toto je tedy má třetí interpelace v pořadí ohledně těchto tržišť a nyní bych se chtěl vyjádřit ještě k jedné věci pokud tady hovoříme po podpoře nějakého druhu podnikání tak celá léta tady byl evergreenem řekněme kulturní život v praze tři kdy někdo moudře dospěl k názoru že praha tři potřebuje podpoře kulturní život s podporou města a poměrně slušné peníze se tady dávali do kulturního podniků paláce akropolis a firem s tím spojených v té době jsem byl velmi proti tomu aby se to s tímto způsobem dělalo to dneska už se to neděje věc se má prostě jinak a místo paláce akropolis se nám tady objevuje jiný druh podnikání který ovšem zase je nějakým způsobem upřednostňován to je prostě špatně to je naprosto špatně a když někdo dospěje k názoru že to je dobré pro lidi tak to vůbec neznamená že to je dobré pro lidi to by si to ty lidi objednali sami to by to ty lidi chtěli sami to by si to ty lidi zaplatili sami kdyby to bylo pro ně dobrý tady městě politicky prosazujete nějaký řešení a finančně pomáhat nějakým firmám a znova vám říkám to špatně to všechno já jen si dovolím zeptat jakým nám že finančně pomáháme jak to souvislost 
běžte po celém světě to není žádný starta 
je prostě naprosto 
takže jinými slovy vy se snažíte říci že palác akropolis který dostával mnohamilionové dotace z rozpočtu městské části opakovaně několik let po sobě a který patří bývalému předsedovi ode 
tak ta situace je srovnatelná s tím je na chodnících mimo jiné tedy patří magistrátu tolerujeme že tam jsou zaparkované koloběžky to vám skutečně vypadá jako 
a no tady jsme tady 
kdo má sporů 
veškeré platí 
jo já se omlouvám já bych 
jestli vás můžu poprosit vraťme se k nějaké kultivované debatě které moderovaná já jsem sám ujel omlouvám se já vám děkuji za dotaz a dovolím si odpovědět na interpelaci protože to jakým způsobem to interpelaci věk vidíme tak ne určujete vy ale my to znamená i vy nemůžete nám říct že mám máme odpovědět písemně já vám odpovím hned na místě tomu aby se dělo jiné farmářské tržiště jinde než na jiřího z poděbrad nebrání v principu vůbec nic akorát si zatím nikdo tuto myšlenku neosvojil a neprosadili ale nemůžeme říct že tomu něco brání prostě zatím tady ani v době kdy tady byla ta minulá ani fed minulá koalice ani dneska tak tady prostě tuto věc nikdo neprosazuje věnuje se třeba jiným věcem možná ta vaše myšlenka není špatná ale nebrání tomu vůbec nic toto berte jako odpověď na vaši interpelaci možná vás neuspokojila ale je to odpověď na interpelaci a považuji za větví zenu a faktickou má pan kalivoda 
pane starosto jestli zde beret sedou store sa našeho bývalého předsedu blah já bych vás chtěl požádat aby se tohle dělal budeme tady mít zase diskuzi o možná úplně zbytečnou palác akropolis dostávat dotace nehledě na to komu patří dostávat dotace rozhodnutími zastupitelstva tak možná kritizujte tehdy kdokoliv byl v o koalici když dostal palác akropolis nějaké dotace ale nespojujte to takhle účelově aby to působilo nějak špatně a samozřejmě připomenu jenom i topná reverb byla v koalici takže že když když to nějakým způsobem 
byste chtěl kritizovat tak se nejdřív nad tím zamyslet se co dělá topka máte pravdu tady byla v koalici je to má devět jenom si vás dovoluji opravit totem a tady otevřel váš klubový kolega pan sunega který v minulém volebním období byl také v opozici to s matějem stropnickým a bylo to pro něj silné téma také jsem na to jenom reagoval ale to téma jsem či nejsem na toto jednání a ale váš kolega z vašeho zastupitelského klubu tak teďka má faktickou pan 
já jsem chtěla jenom prakticky s přesně ten výrok pana sune kdy 
hlavní město praha teď teda za hlavní město praha protože městská část to nedělá případě toho 
sdílení kol nebo aut nepodporuje žádnou konkrétní společnost selektivně 
mystery vymezujeme městská část místa pro preferované parkování kol bez ohledu na to jestli je to soukromé kolo nebo jestli to kolo nějaké platformy sdílené mezi nikým neselektivní mé je tak hlavní město praha podporuje jakoukoliv kartuše ringu společnost takže je osvobozena od podpatku a muže muže parkovacích poplatků může parkovat zónách dívám se že to je prostě politika ve veřejném zájmu protože sdílení aut i sdílení kol nebo koloběžek přispívá prostě kočka petr dopravní politice 
také faktickou má pan sunega 
souhlasím s tím že sdílení a nikoliv podnikání se sdílením 
tak nyní má slovo pan 
děkuji za slovo využijí příležitosti a zeptal bych se místostarosty ondřeje ruta na to jakým způsobem reagoval pokud reagoval na interpelaci z minulého zastupitelstva interpelaci občana na parkování nebo dopravní situaci před školou jiřího na jiřího z poděbrad jestli jste si našel čas sešli jste se a jestli má nějaké pokračování děkuji 
můžu mikrofon děkuji sešli jsme se hnedka ještě v tom týdnu se konalo zastupitelstvo tak pátek potom jsem byl osobně se panem rýmy interpeloval s panem králem a skupinu občanů a místě na nějakém takovém místním šetření v návaznosti na to jsem se sešel i s ředitelem základní školy jiřího z poděbrad a ptal jsem se na to má názor a čirá tuhletu záležitost jsme iniciativy projednala dopravní komise a na kterou jsem pozval i pana krále a ostatní takovou skupinu která se kolem něj a pohybuje dopravní komise černá schválila doporučení aby se ta požadovaná místa kávu z her realizovala ve slavíkovi ulici nikoliv plavbou je ulice jak ve které požadoval pan král a někteří ne všichni rodiče z té školy a na za jiřího z poděbrad takže takovouto má genezi a já si nemám důvod nějak to rozporovat spalo usnesení komise pro dopravu bylo bylo celkem přesvědčivé a ne úplně jen vlastne ale přesvědčivé takže budu pracovat na tom aby se ta místa chápu sara zřídila ve slavíkovi ulici a doufám že se nám to podaří do podzimu zrealizovat 
vznikne já zatím to není žádný projekt dopravního značení teďka to naráží na ten fakt že na tom místě kde by ta místa měla vzniknout také provizorní zastávka autobusu v souvislosti s rekonstrukcí vinohradské ulice ale domnívám se že tři nebo čtyři místa nejdu 
myslím že můžeme dodat že se chystá diskuzní panel na téma parkování který bude teka já neznám přesný datum možná by viděl matěj žaloudek ale provéstjezdce veřejná debata ohledně toho a jak mají být nastaveny zóny protože nikdo nezpochybňuje že by ho být dále četných parametrických úprav je řada otázek a ještě si dovolím krátce reagovat na panasonicu a já jsem dostal esemesku ze sezóna takže ten projekt to prověření rozšíření farmářských trhů smírné hrob se v rámci se jako jedna z jejích aktivit jakým způsobem kytarové podrobnosti neznám ale klidně vám je mužů v průběhu nástrojových času 
a pan venhoda 
děkuji za slovo já bych se vás pane starosto rád zeptal jako kompetentního a člověka za životní prostředí na pár vět na pár věcí z vašeho programového prohlášení první otázka je jaké kroky jste zahájili pro odebírání čisté energie je to jeden z hlavních bodů co máte v oblasti životního prostředí to by byla první otázka druhá která trápí nejen myslím si mě ale všechny občany a to jsou opravy chodníků a přiznám se je stále nevím jestli opravy chodníků spadají pod vás nebo támhle pod kolegy z pirátů protože když jsme tady na ustavujícím zastupitelstvu tak to nebylo tak neurčité že jste si životní prostě prostředí rozdělili mezi tři tři členy rady každopádně bych chtěl po vás a předpokládám že to bude asi lepší písemně ale samozřejmě nechám na vás kde jakých ulicích v jakých rozsazích a kolik za to městská část zaplatila já totiž když chodím žižkovem tak 
drží vídám stále stejné díry 
třetí otázka kde a kde jste zvýšili počet stojanů na pytlík je pro pro pejskaře a jsou to jednoduché věci už jste poměrně dlouhou ve funkci opět zase jsem nezaznamenal že by někde došlo k masivnímu nárůstu na dobře míněných místech 
plná 
podobně otázka nabídka pítko tady u kostela 
kolem kterého chodím co den tak tam na mě smutně kouká a myslím si že by to nebyl takový problém to a to pítko s provoz znovu zprovoznit ale 
mrazy jsou dávno pryč a pítko které se nabízí tam leží ladem a poslední otázka protože bydlím u kostnického náměstí tak jak bude jak prosazujete jak se vám daří plnit omezování světelného smogu byste totiž zprovoznili nové náměstí a ta mi to přehlídka světelného smogu připadá se tam někdy jak na matějské protože to tam opravdu reflektory které jsou zmíněné mířené do do zdi a odrážejí se vzájemně od zdi od budovy toho dopravního podniku která má také jakým způsobem bojujete proti světelnému smogu když ho když ho vana opak usnadňuje té věku 
key co se týče té energie tak tam vznikl úkol z porady vedení vším na pana dobeše aby je to tak pana dobeše aby připravil po stoupá aby se ta smlouva podepsala to znamená v procesu co se týče stojanu na pytlíky a udělali jsme anketu gtr 
tak já pak poprosím pana dobeše protože si to vzal za úkol a přiznám se že nevím v jaké fázi co se týče jejich pytlíku na ty stojany také proběhla anketa mezi veřejností prostřednictvím v radničních novin webu fejsbuku a shromáždilo se skrz to vyplněných dotazníků kde lidé na navrhovali místa kde by to nejvíce ocenili kde to schází a tato místa se prověřit má na starosti panic andrlová a a zatím jako tým stojany jsem se nebyly instalovány pohybujeme se v památkové zóně a musí objednat ale a typu na to kde by měly být je poměrně velké množství a možná by nebyl problém abychom vám i ten seznam pes doplnili a co se týče chodníku na chodníky spravuje technická správa komunikací doposud a mám informace čím se několikrát tedy potkal s lidmi stezka jednali jsme o tom i na magistrátu a tak dochází k tomu že nebo zvažujeme varianta že by se tato věc přesunula na městskou část a tam v té věci jednal kolega round ten signál od hlavního města je poměrně jednoznačný a nicméně aktuální opravuje chodníky pro nás technická správa komunikací a a ty prostředky nejdou z rozpočtu roku dva tisíce devatenáct jako městské části práci pokud máte nějaké konkrétní místa kde je díra v původní vás poprosím abyste mi to buďto povstal nebo nahlásil na čistou strojku která poměrně úspěšně atakuje hezká připomíná jim kde se má opravit já jsem zaznamenal naopak do míst kde k nim opravám došlo či už ale vůbec nechci říct že jsem svým stávajícím stavem spokojený a že to považuji je to je věc která běží dále 
a 
pak ještě doplní evidentně má zájem to doplnit co se týče toho pítka 
na rovinu 
poprosím paní indrová padně jestli bych chtěla odpovědět ta tam půjdu podívat ale nevím na čem to vázne 
kde 
sladkovského kde jsem se že mluvíte o 
tak poprosím paní sádrovou pro nevím 
jako to taky zajímá tak kdybyste mi to pak poslala se týče světelného smogu a vůbec podoby 
to se týče světelného smogu a a podoby kostnického náměstí a ten projekt podstatě vznikal už dvě volební období zpátky my jsme já jsem je tam otvírání v podstatě ty zásluhy za to náměstí spadají spíš na ty kteří byli před námi a 
to náměstí byla opravena byla renovováno podle projektu z minulosti a nicméně já si konkrétně zatím osvětlením na ktoré poukazujete stojím protože to bylo prostě místo kde docházelo k poměrně velkému znečištění 
neustále se tam vyskytovaly lidé kteří poškozovaly tu budovu a vznášeli tam nějaký nepořádek a je ta se otázka subjektivního hodnocení já si myslím že tam je to tedy namístě 
pan dobeš jestli chce na to reagovat a pan ještě doplnit teď dotaz 
já bych si dovolil reagovat na tu část ve které mě i pan starosta vyzval my jsme poměrně v aktivní komunikaci společně s panem radní materna ohledně problematiky přípravy podstatě výběrového řízení jsme poslední informace kterou jsme mezi sebou měli také máme takovou že v podstatě do konce května a mít nejpozději na začátku června by mělo dojít k vypsání výběrového řízení na administrátora výběrového řízení 
čistá energie čistá energie čistá energie se bude muset soutěžit v průběhu jestli se nepletu jara nebo léta tuhle problematiku se neřešili jak s panem kolegou mertou taky s panem kolegou štrébl em v téhle věci je potřeba doběhnout podstatě energii která je v roce nebo nasmlouvaná na rok dva tisíce devatenáct to nové výběrové řízení by mělo být funkční od roku dva tisíce dvacet výběrové řízení by v tuhle chvíli v podstatě mělo tedy tak by bylo řečeno být připraveno a být spuštěno nejpozději tedy v létě tohoto roku s tím že v tuhle chvíli se prověřuje ta situace vzdali a jakým způsobem je možné v podstatě tendrová s touto podmínkou čisté energie a případně zdali by se a v jakém případě by si nebo v jaké podobě by se tato podmínka odrazila na ceně a pak je tedy otázka pokud by se v nějaké zásadní rovině odrazovat ceně takže bychom se mohli vydat cestou buď jenom problematiky pro radnici městské části a nebo potom pokud by jsme odrazila a nějakým zásadním způsobem také pro ostatní podřízené organizace jako jsou školy školky to je samozřejmě věc která bude známá předtím vypsání výběrového řízení a ta druhá záležitost týkající se částečně chodníkového programu ale to asi bude chtít ondra 
tak 
také jestli můžu teda navázat 
to teče chodníkového programu asi ty dotazy nebyly zodpovězeny úplně kompletně tak já se pokusím to to doplnit vy jste se ptali jaký akce se chystají k realizaci nebo jaké byly realizovány podle mých informací za našeho aktuálního působením nejsou realizovány žádné akce ale máme od eska konkrétní seznam akcí u nichž jsou které jsou připraveni 
realizovat ještě letos a to konkrétně úseky pod jarovem třináct až patnáct mezi domky devět až jedenáct a na rovnosti devět až jedenáct zároveň platí že jsou připraveny na pejska projektové dokumentace k vícero úsekům ale tam už se nepočítá s tím že to bude realizovat hezká ale platí ta informace doposavad nikde podle mých informací nikde oficiálně schválena ale jakým s politickým deklarovaným záměrem náměstka šajn hra že a že chodníkový program přejde pod městské části tudíž ty projektové dokumentace které jsou připraveny nám budou předány nebudeme muset vyřešit se s tím nějak popasovat vyřešit otázku kolik finančních prostředků budeme z rozpočtu městské části investovat do tech tahle těch jako generálních oprav chodníků které nejsou ve vlastnictví no ve svěřené správě městské části a budeme muset řešit otázku kdo bude koordinovat a přepravovat projektově ty jednotlivé akce jestli to bude jako v minulosti a osmi nebo jestli to jestli to bude správa zbytkového majetku a to je zatím otevřené 
co se týče koordinace tam jenom doplňuji že ta situace taková že hlavní město praha nebo respektive té hezká přesněji řečeno tak ta koordinační úlohu a jejich je a velmi smutný příběh myslím si že prakticky nefunguje prostě nemají žádný mandát k tomu nebo kompetence k tomu aby aby skutečně časově koordinovali zásahy do těch do těch chodníku to se týče jednotlivých vlastníků sítí nejsou sa zkrátka schopni zkoordinovat jednotlivé akce tak aby se a výměna sítí dělala společně s s povrchem a dochází tak tech požadavků ze strany městské části na opravu chodníků z minulosti je velké množství je to dlouhý seznam 
v praxi to podle mě vypadá tak že z toho dlouhého seznamu je prostě nám neznámým způsobem 
vybíráno z těch podle takzvaných těch koordinací podle teda máme ho zákonitosti některé akce které se podaří tam kde není prostě konflikt s nějakou plánovanou investicí tak se podaří připravit a ty se realizují takže jinými slovy už to dokončím realizovat a připravit nějakou nějaký jednoty jen jeden konkrétní úsek je prostě velmi obtížný a 
já jsem poměrně skeptický upřímně řečeno v tom že mi to městská část do budeme mě líp než to umíte eská protože městská část také nemá žádné kompetence v tom že by byla schopná a přimět vlastníka jakékoliv sítě aby závazně dopředu stanovil že bude rekonstruovat vodovod v roce dva tisíce dvacet když si vymyslím tak by my jsme tam byli schopni připravit rekonstrukci chodníku prostě tahle kompetence a zmocnění zákonnými nemáme 
vydejte 
pan venhoda má slovo 
vděku za prostor poníci dotaz a já být děkuji za váš výstup tady ale já jsem se úplně neptal na velké velké investiční akce které fungují tak jak je příhodnou proto je hezká já jsem se ptal na ty drobné akce tak jako vy jste i devět a stan měli předvolební kampani nicméně i my jako hnutí ano a vy tady v programem prohlášení píšete že praha tři bude provádět dílčí opravy chodníků sama a nebude spoléhat jen na té eska a teď tady slyším že spoléháte na vaše kolegy které mají kteří mají koalici na hlavním městě praze což defakto deleguje vaši zodpovědnost vůči nám zastupitelům na vaše kolegy na hlavním městě mě zajímalo to kde protože vy můžete opravovat do půl metru čtverečního 
v rámci rozsahu chodníku bez té eska a mě zajímalo to kolik takových míst už proběhlo protože přeci jenom už jsme za půlkou jara a myslím si že 
nebo alespoň jsem to nevnímal toho co mě zastavují občané že takové akce neběží a myslím si že to velká škoda protože 
by se to dalo v rámci myslím si jedné sezóny 
ne já addon intenzivním způsobem napravit a pokud mě paměť neklame tak jsme vám schválili v rámci rozpočtu deset milionů korun na tyto opravy a a nevím kdy teda chcete proinvestovat tuto částku si až v zimě nebo až napadne sníh 
ten program tech malych oprav neběží městské části aktuálně by tam byt se tady skutečně je ale řeší to zatím terezka zkazí místa skutečně opravuje jako bolt řadě drobných oprav které proběhly ale tam jde o to prosím 
já vám já vám to povídám jako ta věc plánuje bude ale zatím neběží když nám to na rovinu jak to je zatím městská část nadělá jo opravdu je to hezka je hezká tečka po zimě začalo spouštění místo popravovat městská čast aktuálně opravy zatím nepadla 
a pan novotný 
děkuji za slovo já bych na sebe rád navázal jak už jsem tady v úvodu a mluvil k panu štréblová takže já bych rád se dotázal teď oficiálně pana štrébl a jestli by nám mohl vlastně vysvětlit jak funguje to výběrové řízení na novou na nového radního a nějak zevrubně a aby jsem to jako laik který ty vaše systémy moc nemá načtených pochopil a následně jestli už předpokládá nějaký termín kdyby ten radní ač ten nebo ta by mohl být vybrán nebo vybrána aby se nově a věděli kdy můžeme očekávat že zase rada bude kompletní děkuji 
dawson řekl já jenom odpojil rovnou pane novotný neříkejte mi že to nemáte načteny já moc dobře vím že všichni za naše fórum čtete a že to že každej každej máte informace po vánocích myslel si členové válce se máte tam přihlášený erase nevím ale 
vím že se to sledujete 
v každém případě k té k té otázce tak to není výběrové řízení je to standardní volba akorát pirátská strana má rozpravu o oficiální na fóru samozřejmě tady je výhoda že my se vidíme nicméně celá pirátská strana jako celek prostě výhodou vidět se nemá a jak známo tak u nás nejsou žádní delegáti ona nás jsou členové všichni členové mají stejný hlas takže to komplikuje činnost novinářům a ostatním kteří vždycky spekulují kdo vyhraje a kdo uspěje a vždycky zjistí že to prostě nejde odhadnout takže je to z tohohle no z toho důvodu nicméně u nás se to prostě kombinované samozřejmě díky tomu že se vidíme ale na fóru standardně běží rozprava všechny jsem ho přečíst příspěvky tam všechny se mohou přečíst návrhy a předpokládám že se tam objeví nějaké argumenty a a nějaké 
nějaké pro a proti proč volit pod oči to či ono řešené takže takhle tak funguje na naše strana forum je oficiální komunikační kanál pirátské pirátské strany co se týče toho kde ten radní bude tak tuto chvíli řešíme jestli prodloužit rozpravu zastupitelského klubu do pátku nebo dokonce května nicméně předpokládám tedy no nebo netroufám si zatím a přeprodává ten výsledek ale na dalším zastupitelstvo jedenáctého června určitě tam ten ten výsledek bude ještě jenom připomenu že podle naší povolební strategie tak po veřejné rozpravě klubu následuje potvrzení místním sdružením a to se rovněž děje veřejně ve veřejné rozpravy na fóru je standardně pětidenní všechny členové tam je přístup všichni tam mohou mohou psát dokonce můžete dávat i laiky na příspěvky co se vám líbí 
taktickou má pan venhoda 
děkuji já bych jenom fakticky zpřesněna tady odpověď pana štréblová který se tady domnívá že to všichni čteme ale jak tedy pak z pan starosta uvedl tak o rezignaci kolegyně kratochvílové se viděl včera takže to nečteme všichni 
pak sl 
kam děkuji za slovo tak skutečně do nečteme tedy a já jsem nejdříve chtěli interpelovat paní kratochvílovou a docela mě mrzelo že tady není ale už mě to mrzí protože jsem si vlastně vzpomněl že paní kratochvílová jen nejenom kolegyně radním až ale i partner kwan načtené byla takže i když vlastně mluvím s panem struhadlem tak miluji spaní kratochvílová takže 
rád bych se zaměřil na pana byla určitě budeme mít možnost odpor paní kratochvílové možnost v detailu debatovat v dalších bodech ale zeptám se vás jenom velmi stručně ve smyslu jakoby poskytnutí přímé odpovědi se týká tedy paní kratochvílové a chystá se nějaký oficiální proces předání předání agendy jak by ten proces měl vypadat a mám rád slovo proces omlouvám se za to a věc druhá bylo by možné aby paní kratochvílová připravila nějakou souhrnnou zprávu o stavu své činnosti o stavu toho co vykonala dejme tomu v jakým jakési vytyčila body ve své roli do jakého do jaké fáze ty body dotáhla a tak dále já bych takovou zprávu velmi rád viděl hlavně z toho důvodu že jak všichni víme tak paní kratochvílová výrazně absentoval a a budila v podstatě dojím osoby která nechodí do práce a ne vykonává svoji činnost čili osobně bych byl velmi rád kdyby mě taková zpráva přesvědčila o opaku děkuji 
petr gola 
sada 
tak takhle já možná aspoň to využil krátce reakce protože já když prodáváte možnost reagovat také vy víte že já vždycky rád reaguje 
ale ne nemyslím si že interpelace míří na mě protože stejně tak já může říkat že vždycky budou interpelovat pana ven hodu a 
las tak 
ké já to upřesním humor stranou čili a jelikož tedy paní kratochvílová není pane škrábe tak se ptám a vás případě že vám poskytla takové informace předpokládám že spolu že spolu mluvíte čili ptám se vás a je připraven nějaký oficiální proces předání jak bude vypadat a vytvoří paní kratochvílová a třeba předá vaším prostřednictvím zprávu o stavu své činnosti ploše 
tak takhle já předpokládám že nějaký proces předání sama samozřejmě proběhne udělá to teda pani kratochvílová ve svém tradičně volném čase ostatně jak to bylo bylo doteď jenom teda ještě jsem se chtěl vím vymezit vůči tomu jak jste říkal že nechodí protože nechodit do práce a ona jenom teď a dostávala za padesat deset tisíc korun všechny přední absentoval více jenom připomenu že její absence že podstatě neměla pokrm tak neměla žádnou absenci na radě od tý doby se to neřešilo na na minulém zastupitelstvu a že myslím si že k tomu přistupovala no dost poctivě a to mluvíme mluví na těch radách takzvaně nějaké předání proběhne ale myslím že neni 
vůbec jako očekávatelné že někdo ve svém volném čase předloží nějakou zprávu o výkonu výkonu své činnosti jinak která určitě můžeme mluvit o tom jestli ve předložíte teda zprávu o výkonu vaší činnosti zastupitelé protože vy teď máte stejné stejné postavení já mám samozřejmě zprávě o tom že hodně absentuje té takže ona ta zpráva nebude moc nebo nebude moc obsáhlá sada ale myslím si že je to prostě žeje to podobný prince 
tak technicko má pan žaludy 
no jestli bychom nemohli nebo jestli bychom tady nemohli nezavádět zvyklosti že za nepřítomné ženy odpovídají jejich partneři mě to jakože to není úplně normální prostě jen paní kratochvílovou tak paní grafitová vám jistě odpověď písemně protože tady zrovna není nenechme si tohle vůbec zavádí až tady prostě měla nebudu tak zaměříme neodpovídejte 
také faktickou má co 
také pane pane žaludku swan asi moc sranda doma nebude 
tak a co jsem chtěl říci a pane vč a za a já nemám exekutivní roli exekutivní roli má paní a kratochvílová a a zabil jsem zapomněl co jsem chtěl říci 
takže dalšíma technickou má pan kalivoda 
to začalo řekl v podstatě panta co 
interpelovat se mohou práve radní tak ne jednotliví zastupitelé když se to načtěte nevím jestli v jednacím řádě nebo nebo v zákoně nebo kde to přesně 
jenom že slečna kratochvílová již nyní radní také má slovo slečna vítkovská 
tak já bych chtěla interpelovat pana stébla jako vlastně předsedou klubu pirátů se nepletu a chtěla bych která první řadě ještě teda ocenit krok paní kratochvíle že mu stačí kratochvíle která kluby odchází vyhodnotila že asi nebude schopna dále zvládat funkci a chtěla bych se teda zeptat pana štrébl a jestli klub pirátů vím že vlastně jmenování paní kratochvílové vlastně velmi obhajoval její odborností a turan nezpochybňuji že má vlast nějaké zkušenosti s tou zahraniční politikou a jestli teda budu navrhovat nějakého člena z řad jejich zastupitelů kteří který má jakoby nějak nahradit a která aby byly zachování kvality jestli někoho takového mají nebude střelu uvažujío nějaké jiné jakoby agendě a dále bych se chtěla zeptat jesi bylo projednáváno že paní katka není jestli třeba bude zvažovat ona i rezignaci v nějakých 
byty vypadlo v nějakých komisích jelikož vím že jeden z důvodů bylo právě pracovní vytíženost a zahraniční cesty tak jestli třeba uvažuje je v tomto kroku děkuji 
vy se opět ptáte panel stravy byla na to co zvažuje slečna kratochvílová 
odpovídejte 
já pak taky vždycky budou ptát tady alexe na to protože on já vím že to vyžadoval jo aby jsme se ptali dětského takže po tak takhle beru ale 
já nevím nicméně budeme to řešit předkládám na příštím zastupitelstvu a slečna kratochvílová vám poví sama myslel že to tak bude nejlepší mohu 
předpokládám schopná jako sama za sebe vystopovat a stejně tak já prostě nechce je za někoho tady odpovídat v jednom 
tak nyní jsem přihlášený do diskuze a já bych chtěl krátce reagovat na to jsou tady padlo ohledně předávání agendy a současně si dovolím velmi stručně zareagovat na interpelaci 
která tady byla minule já jsem ji tedy cca odpověděla dneska ji doplním a tady padlo ohledně přidávání agendy jestli radní který končí tak něco předá tak jenom chce upozornit na to že praxe minulosti byla taková že ta já jsem nastoupil také a sbíral jsem ničí agendu a v podstatě jsem v kanceláři moc nenašel a s panem bellu jsem se víceméně na toto téma ani neměl možnost potkat ale byla tam skříň plná různých reklamních předmětů a to je právě to na co jsem chtěl navázat 
byste tady dneska když jste přišli do svých lavic tak se do jste dostali takový malý dárek ty utopence a to byla totiž interpelace tuším pana bellu na minulém jednání zastupitelstva proč si tady objednáváme utopence je to tehdy přišlo jako taková drobnost ale pak jsem zjistil že je to téma docela rezonovalo a že řada účastníků vůbec nevěděla o jakých utopenci se tady bavíme mimochodem pan bellu opět dneska to zmínil v souvislosti s panem ernestem a já by se vám to chtěl vysvětlit ten dárek který se vám tady nechal ten nebyl náhodou ten je v rámci toho vysvětlování víte v té skříni jsem našel mnoho reklamních předmětů tedy věcí který když do třeba na nějaké jednání tak bych mu míst jako pozornost nebo když naopak přijde nějaká oficiální návštěva na radnici prahy tři tak a abych jim nechal nějaký prezent a a tak jsem ho chtěl ukázat co tam bylo byla tam například takováto závěsná váha z číny s logem městské části praha 
nebo tam byla klíčenka 
opět s logem městské části praha i a takový nejlepší kus co jsem tam našel byl takovýto plastikový podtácek s otvírákem opět s logem kraj a mám tehdy přišlo je to jsou věci které 
jsem moc nedají použít a přemýšleli jsme co bychom mohli rozdávat místo čínských plastových podtácků a já vím že to je možná takové 
nezvyklé ale vymysleli jsme právě ty utopence na které se ptal minulé pan belu a každý jste měl jeden v lavici kdybyste chtěli tak vám dám ještě další cena tohoto a tohoto je tak zhruba srovnatelná a 
já vám 
jako odpověděl jsem vám dostatečně pane bylo jenom abyste věděli oč oč se jedná o jaké utopence to bylo takže od pana horáka days koněvova ulice odebíráme tohle a myslím si že to docela funguje líp než třeba činky děkuji vám 
pan soukup tak já by jsem se chtěl zeptat vás pane starosto protože podle vás patří teda odbor vnějších vztahů a komunikace který 
který zpracoval analýzu a nový koncept radničních novin o kterých se teda mluví že chcete změnit takže nejdřív tam otázky když mě zajímá od kdy chcete měnit i radniční noviny jakým způsobem je chcete měnit proto že samozřejmě když já se na to podívám tak zjistím 
že navrhujete čtyřicet stran což je nesmysl samozřejmě že každej ví že ty arch po osmi stranách takže a ekonomicky nevýhodný chystanou čtyřicet stran další věc je ta že samozřejmě pokud změníte z novinového papíru na časopisecký je kterou udávají tak což znamená zřejmě nejspíš ale co nejmíň osmdesát gramů takže to bude i tak výrazně dražší takže mě zajímá kolik to bude stát ten ty nový radniční noviny jaký budou mít teda opravdu rozsah protože jednou se píše dvá tří stran a nakonec se rozhodl že to čtyřicet stran tak já nevím 
a další věc je že teda jsem si přečetl tu analýzu kterou zpracoval teda pan trojan je teda musím říct že to je strašný slin je opravdu neumí psát analýzy jako to je opravdu já to snad ani nebude jak to už komentovat ale pak jsem vás najměte někoho profesionálního protože to je opravdu ostuda dali dohromady ve straší 
nemá stálý mužů což odpovídá nebo ještě bude nějaký další dotaz 
první věcí aby se vás chtěl trošičku terminologicky ukotvit co zpracoval pan trojan není analýza a ono je to v podstatě tak že ani já zatím nic nenavrhují my máme zařízenou redakční radu městské části a nebo redakční radu radničních nechce a ta dostala za úkol nebo si vzala na starost že připraví novou koncepci radničních novin tato koncepce která vznikne tedy v orgánu jehož i vy jste členem a máte možnost ovlivňovat a projednávat to a scházíte se nad tím tématem a můžete tam uplatnila všechny tyto připomínky tak by měla být předložena jako doporučení redakční rady což je komise tak by měla být předložené doporučení jak by měla ta koncepce vypadat a měl by být předložena radě která je následně projedná případně schválí a nebo pozmění 
možná jako člen redakční rady víte že ta ten návrh kým jsme nedostali to znamená je to sice říkáte že to je dotaz na mně abych já se vyjádřil jak to chci ale v podstatě se bavíte o nějakém dokumentu jehož obsah já v podstatě ani neznám který je projednáván v redakční radě jehož vy jste členem a já čekám že až dokončíte svoji práci tak mě s tím dokumentem seznámíte 
takže jinými slovy chcete mít víc že redakční rada předkládá výsledek své práce a předkládá a dokument k projednání do rady městské části tak je tam máte nějakou interní komunikaci a mě dáváte do kopie 
no a ten nám a aktivně posel neco co nazval analýzou a konceptem tož tak analýze pak místo nemá nevím toho lízal ale teda tohle je strašný tom se nedá snad ani diskutovat 
a tak jsem předpokládal že o tom něco víte a že teda mi řeknete od kdy teda plánujete když už teda váš zaměstnanec který je pod váma ten úřední no já vám 
nikdy já to plánuji od té doby kdy konečně redakční rada dokončí svoji práci předloží nám to k projednání do rady městské části aby se chtěl aby ta změna nastala co nejdříve ale vy jste tu práci zatím nedokončili 
prosím 
a já se omlouvám nezvládám dva najednou povídejte ještě jedno 
nemůže vycházet aristotelem já si myslím že máme redakční radou která je složena z dominantu či by měly být profíci vyvstává jste profík tak já vás poprosím abyste se snažil 
a faktickou má pan novotný díky za slovo já bych jenom upřesnil že i mailu který mno byla zaslaná ta ben návrh koncepce se píše je to vzniklo na základě neformální schůzky koaliční zástupců a čili asi jste tomu nějak koalici diskutovat jen tak na okraj děkuji že to pan světlý ktera 
já se omlouvám já jsem to nekonzultoval jo já stále čekám že mi redakční rada dodá usnesení kde je mi nějaké doporučení radě kréta rada to souhlasí nebo ne odsouhlasíte standardní postup bylo v podstatě redakční rada jako a kterákoliv jiná komise a my čekáme na to doporučení a vysíláme signály že bychom rádi aby se ty noviny proměnili a čekáme na to že vypracuje této komisi 
teda koncepci a už fakt sem a tam no asi budeme přestávku 
máte k tomu nějaké doplňující dotaz 
takže já bych tečka po hodině a čtvrt minutách tohoto bodu tak vyhlásil patnácti minutovou přestávku vás prosím abyste tam zachoval ty přihlášené a po přestávce začneme začneme dokončovat bod který se týkal dopravy který jsme přerušili tak jako za patnáct minut který v osmnáct dvacet ano 
technická no panoramaticky my bychom měli skončit osmnáct zde se protože jsme začali sedmnáct deset a tento blog má být hodinový tak já bych se přimlouval abychom dojeli těch šest minut já se omlouvám ale tady máme trvání diskuze dotazy připomínky mě ty interpelace to znamená já předpokládám je technická obsluha v okamžiku kdy ukončila bod 
občanů tak se to vynuloval a od té doby se jede hodina 
běží to dohromady a takto nedokonalost tedy prosím technického abych příště to doladila do dokonalosti a v podstatě tedy souhlasím s panem romským dotáhneme ještě šest minut takže přestávka se odkládá a následuje pan belu 
a mně se líbí pane starosto jak vy odklání veškerou odpovědnost na všechny ostatní kolegy za tohle nemůžu o tom jsem nevěděl o tom neslyšel to přeze mě nešlo o tom že odstupuje a rezignuje radní to jsem se dozvěděl před pěti minutama by vlastně o tom úřadě vůbec měla všichni tady obcházejí a vy vy netušíte co se okolo vás děje krásná sebe prezentace pánečka má na druhou stranu vám musím říct že se si střelil do vlastní nohy protože všechny ty předměty které jste ukazoval tak objednávala vaše kolegyně stopnul a devět za posledních šest let vlády kdy měla na starosti o veverka a kdy vy jste ji chodil radit do její kanceláře tady na praze pravici takže za mojí vlády za šest měsíců si neobjednali jedinej jediný předmět tohoto druhu na mé jméno čili jestli někdo z kolegů to já netuším samozřejmě jako vy netušíte ale ale já za sebe jsem si neobjednal ani párečky pane starosto ani měření váhy jako voda a 
teď k vážnému tématu na které jste mi neodpověděl já jsem se ještě díval na tyfus traky fifu traky byly oznámeny na fejsbůku městské části praha tři osmého května dva tisíce devatenáct to znamená necelých sedm dnů před konáním zastupitelstva aby nám zde na zastupitelstvu tvrdíte že nevíte kdo to zadal že o tom vlastně nevíte a nevíte jestli jsou tomu vytvořeny podklady a teď já vám řeknu zase to b schválen na jiřího z poděbrad kde jsme chtěli přihlásit do u dneska kostel nejsvětějšího srdce páně na jiřího z poděbrad kde kolegyně cedrová za životní prostředí nechce pompova povolit pomalu ani setkání občanů na trávě protože by se mohl poškodit trávník protože je to tak zvané náměstí první kategorie tak na tomto náměstí vydáváte pilotně star takový projekt big preis belgické hranolky které stojí s drakem přímo před kostelem nejsvětějšího srdce páně tak tomuhle ondřej rutte ty říkáš že jsou ty podpůrné státní mapové projekty belgické hranolky na jiřího z poděbrad byznys takže byznys takže vás oslovila já bych tomu teda rozuměl takže někoho tady na radnici oslovila asociace vy nevíte koho někoho dostalo se to nějak do ové veka a ten někdo nějak rozvod čidlem ty tři zrovna které vybral nikdo a které si zrovna založili zvukové stránky osmého pátý dva tisíce devatenáct tak na to jsem se díval nemusíte kroutit očima překvapeně tak tito tři mají precedens to že mohou zdarma prodávat big frais hranolky belgické před kostelem nejsvětějšího srdce páně já bych prosil tentokrát pana stébla protože mu věřím v jeho transparency aby mi na to odpověděl jestli o tom slyšel aby mi odpověděl kdo to teda na poradě vedení zadával komu jestli o tom vůbec jako ranní vídeň a zvláštní je pane starosto že váš kolega předseda klubu pan vronský na těch fotkách je to znamená o tom projektu asi vaše strana něco takže bych byl rád kdybyste nám na tohle to odpověděl nekroutí se okolo toho protože to jinak vypadá že nemáte karty v pořádku a že se jenom kroutíte a chtěl chcete to přehodit na někoho jiného buďte prosím transparentní a řekněte nám jak to je 
já jsem sdílela poznámky postupně tak co se týče paní hujová vůbec ne rozpadu to že ty věci objednávala paní hujová prosperuje to že jsem a takhle oba dva víme že paní lojová si jen tak od někoho poradit nenechala jo a co se týče u dneska možná vy jako radní a cez kultur bývalý jeho byl stavební se skútru byste mohl vědět že o ten zápis dou dneska nežádala městská část ale slovinsko a městská část v podstatě měla zájem o to aby ten kostel byl zapsaný ale rozhodně nebyla tím žadatele ani o tom neuvažovala 
nebyla 
druhá věc je co se týče těch co se týče těch akcí vy mi chcete říct že na náměstí jiřího z poděbrad se nepovolí žádné akce já mám naopak pocit že náměstí jiřího z poděbrad trpí množstvím akcí které se tam neustále odehrávají je akce se tam konají a nějaký stánek s hranolkama je naprostá drobnost prosím 
pokud počkejte až tak važte jasně 
no tak to už dokončí zpěvech a tak takže já si rozhodně nemyslím že to takový skandál že tam je nějaký fud trat ve vztahu k ostatním akcím kterých tam bylo celá řada mimochodem tečka tam žádá o zábor ano pro volební propagaci a co se týče toho futer archu já vždycky po několikátý my nemáme žádnou smlouvu s těmi třemi konkrétními fud chvíli ale s asociací futra krok což je nějaký zapsaný spolek ta věc byla projednána a nic a těšilo to o veverka jo znamená já nevím na co se dokolečka ptáte na tu samou věc jako 
bylo 
povídejte prvek pane starosto já se ptám úplně jednoduše a možná už naposledy 
stánek belgické hranolky frais není žádný start mapový projekt byznys je byznys byznys prodávají hranolky proboha vůbec scart a povídá jak tak mi můžete vysvětlit jak můžete jednomu tomuhle stánku třeba konkrétnímu dát zadarmo prostor aby si stoupnout před jiřího z poděbrad a prodával za her zadarmo celý den rano holky můžete mi vysvětlit tohle to prosím pane starosto je to na co se tu ptám cen vztah není s tím prodejcem tě granulky tímto konkrétním ale s tou asociací 
dělá to ta asociace a se kterou my jsme tedka spustili pilotní projekt na to aby jsme měsíc vyzkoušeli jak se ta služba chytne 
a není to prosím vás před kostelem je to u tramvajové zastávky jo 
no povídejte 
je to přímo jmenováno na náměstí jiřího z poděbrad vedle kostela je mi jedno jestli jste udělali nějakou smlouvu s asociací by umožňujete zdarma vybraným kamion kům s vybraným zboží a milku soud rakům já nevím jak chcete říkat dodávkám česky kamionů ci tak povídá tak jestli vám tohle přijde v pořádku tak mě ne měl ta oka tak jsme si to řekl konečně 
tak tečka vyhlašuji přestávku 
no dáme to do půl osmou nás sice 
jo nebo si vodu jeho 
vážení je čas jestli se můžete posadit na svá místa 
no 
mějme 
tak ještě jednoho zkouším je část jestli byste se vrátili na svých místa v podstatě za minutu zahájí 
no jestli mohu poprosit technickou obsluhu aby to spustila dala tam jak jsme projednávali ten bod o 
dopravě ten první bod tak jestli by jsme mohli mít přihlášené 
tak 
interpelace dojedeme až potom takové jednací najdeme jakmile projdeme celý program tak pak dojedeme interpelace takže nyní je přihlášený diskuze tomáš kalivoda je tady pan kalivoda 
není takže dáváme pana kalí vodu pryč začíná pan mojmír mikuláš 
tak po přestávce to bude trošku těžký navázat ale jo byla to zmiňovaná atd a komise panem dobešem a panem žaludkem souvislosti s tím dnešním projednáváním tak za prioritu komise její program že ho to nenavrhuje my a pak jsme tam včera seděli do osmi hodin do večera a byly tam míní body na programu který tam byly daný a zas bylo jasný že to budeme dneska projednává ta mě příjde jako dopravní situace tak závažná že mi přišlo smysluplných samozřejmě řešit tedy v rámci tohodle zastupitelského auditoria jako nejvyššího orgánu a já samozřejmě počítám s tím že 
na komisi dopravy by se případně ten manuál řešil ale jako jsme tady měli třeba minule podnět toto občana krále ohledně parkování na jiřího z poděbrad podnět vzešel od suť a následně bylo šetření a probrali jsme to na komisi taky tak jsem si myslel že zde tady přistoupíme k tomu tak že si řekneme že je ten manuál je potřebný odpovědný radní připraví prostě nějaký nástřel jak by to mohlo vypadat a pak budem až následně v komisi připomínkovat takto je takový jenom na dovysvětlení asi 
také děkuji nyní má slovo paní pecinová 
dobrý podvečer já jenom že se vracím k tomu neustále letu 
vozidlům nebo svým vozům jen takovej podnět vůči vám všem jaký rozdíl mezi mým vozem která platím parkování a vozem teda které neplatí ten zábor jako já jenom považuji za su diskriminaci a myslím si že to není správná cesta a to prodejky tykám žádný elektrokolo doma jo ale spíš jde o to že vůbec nelíbí tento přístup že dáváme pilotnímu projektu tak já taky nevím tak mám požádat že budu prodávat žvejkačky ze svého vozu neumíte prostě ten princip prostě není správný prsy ho nějak jenom vyřešte 
tak násled děkuji vám na sleduje štěpán štěrba 
já se od našeho a řekl 
tak následují já vás můžu poprosit o schválení příspěvku kdybych se 
od pravěku 
taky já vám děkuji a podívejte se já jsem nad tím přemýšlel o přestávce tyfu traky jsou prostě pokus je to pokus jestli se ta služba bude líbit občanů a jestli se to bojíme míjíme a budeme mít pak zájem vůbec aby to někdo provozoval do budoucna už samozřejmě za peníze ten pokus zabrali jeden měsíc teďka by jsem chtěl v krátkosti upozornit na jednu historickou analogy možná si vzpomínáte někdy na rok dva tisíce čtrnáct kdy v něčích chypre hlavě začat nynějšího pozice tedy zeptat od a vzniknul docela dobrý nápad zřídit na náměstí jiřího z poděbrad farmářské tržiště na tom náměstí kde je ten kostel u té školy rozumíme si a tehdy v podstatě čtvrtina náměstí se vy blokovala pro spolek velmi podobný jako je ta futra kerska asociace spolek archetyp a tomu archetypu byly danny unikátní podmínky tedy že bude mít možnost zde provozovat tržiště na místech kde se normálně mohlo parkovat na náměstí kde jsme měli ten kostel zadarmo aniž by cokoliv architekt platil protože to byl pokus nikdo nevěděl jestli bude zájem o službu na tom náměstí se vybudovalo tržiště na náklady městské části ty stánky dokonce do toho investovala městská část a nechali jsme tento podstatě soukromý subjekt čerpat tyto unikátní podmínky k tomu aby jsme ho nechali inkasovat nájmy za ty jednotlivé stánky docela velké nájmy inkasovali tam zrovna půl milionu korun měsíčně a městská část splatila vodu elektriku úklid provoz stojí to jak byl to pokus a ten pokus jen pokus vážení trvalo zhruba dva roky ten nápad se chytnu čára politiků četně alexe co tam chodilo fotit že to je jako super že tady máme farmářských tržišť já si myslím že podstatě jako právem protože ten prvek to byl opravdu krok do neznáma nikde jinde na městské nejen a městské části nikde jinde v praze takové tedy v podstatě nebyly nápad se ujal dneska tam jediný subjekt který to už provozuje za jiných podmínek 
a tečka to vrátím zpátky k těm futra my jsme začali komunikovat s podobným s objektem tedy opět s nějakým spolkem který sdružuje futra kraj a ne na dva roky ale na měsíc jsme dali možnost tento koncept vyzkoušet nejen investovali jsme do toho žádné peníze nestavěli jsme jim žádné stánky nechodíme se tam teda ani fotit a jako čekáme co z toho ve výsledku bude já si myslím že ta služba je dobrá za pokus to stojí ať si každej vyhodnotí jestli ano či ne a já bych chtěl tuto debatu ukončit protože naprosto neplodná a není vůbec adekvátní tomu že jsme se tady potkali v rámci mimořádného jednání zastupitelstva kvůli akutním věcem které nepočkají ten měsíc tě chytli jste se naprosto bezduchý věci a já jsem na to nedokázal úplně byste reagovat už jsem byl unavený ale teďka jsem se vám to snažím vysvětlit a už se k tomu dál nechci vracet jako jakova 
nasleduje pan mikuláš a budeme ho výstupků 
budeme příspěvku hlasovat takže prosím mohla 
tak můžete mluvit 
já už jen doplním to předchozí protože po přestávce jsem zapomněla na tu druhou věc kterou jsem chtěl zmínit i komisi já si myslím že souhlasím s panem žaludkem že ta komise pracuje relativně bez ohledu na politickou příslušnost jeho vzpomenu na ty tři by za ty tři komise největší spor my si myslím že byl zrovna u těch odinstalování stadionu stojanů pro koloběžky lay byla to hodinová diskuze právě proto 
že tam byl spor o tom je tam zadarmo vlastně preferujeme nějakou nějakou firmu a zatímco někdo si své zábory platí tak tady prostě to parkování je zadarmo a tady se to opakuje teda vidím jako je dneska tak to byla jen taková poznámka jenom ještě navíc díky praktickému je pan žaludek jo děkuji za připomenutí tohohle tématu a opravdu jsme se o tom na komise bavili asi hodinu ale bylo to proto že jsme většinu toho času si nerozuměli což byla asi chyba těch kteří to předkládali 
protože se nejedná o službu pro firmu laim ani pro žádnou jinou soukromou službu jedná se o instalaci stojanů na jízdní kola případně jiné jednostopé dopravní prostředky které se dají zaparkovat u parkovat u stojanů na kolo tele celý celá ta podpora městské části točila v tom že občanů městské části nabízí další místa kde mohou zaparkovat své jízdní kolo nebo koloběžku to není to služba pro nějaký firmy je to vlastně služba pro občany městské části které se občanům tohoto města nedostávalo uplynulých třicet let nejméně tak další faktickou a pan 
kolega řekl za mě vzdávám 
následuje přihláška pana bellu která je lidí je že ani budeme hlasovat 
podívejte 
starostovi pořád děláte máte ruce od čokolády a říkáte podívejte vedle mě má ještě víc 
vy vy prostě neuvádíte pravdy rybářské trhy tam nebyly založeny v roce dva tisíce čtrnáct ale vrací v roce dva tisíce devět pane starosto jak jste patriotem omlouvám se dva ce devět tím pádem chci říct že pokud uvádíte že já jsem se tam fotil tak já jsem se tam fotil právě v době kdy tento problém který zde byl to znamená že radnice během různých volebních období podporovala nesprávným způsobem tu organizaci archetyp tak právě já když jsem to měl gesci tak jsem se na konci jejich smlouvy do toho pustil a taky jsem za to tady tvrdě zaplatil silnou kritikou různých dneska koaličních zastupitelů takže to co vy říkáte já podepisuji ale byl jsem první který toto narovnal 
první včetně zase paní vaší starostky za topnou a devět která tady celou dobu to se dělá a s vaší říkám pomocnou rukou s tím nic neudělala a teď se vrátíme proč to řešíme pane starosto protože vy porušujete zákon pro toto řešíme protože tohle není nějaký for živí jako si řeknete no tak já budu tady měsíci něco zkoušet a možná to vyjde vy porušujete zákon a vysvětlete to těm kavárnám hospodám restaurací které mají téčka které platí za zábory které si musí dělat různá povolování vysvětlil vysvětlete jim to že vy jste se rozhod podporovat belgické hranolky v území prahy tři protože to je ta realita kterou my vidíme tak nám tedy neříkejte že to je nějaký rádoby zdvořilý projekt že jste si to teď o přestávce rozmyslel když jste ještě před přestávkou netušil vůbec která by je o tomto projektu najednou říkáte že jim to povoluje na měsíc před chvílí jste říkal že žádná smlouva není takže teď najednou ta smlouva má měsíc ten měsíc jste si rozmyslel teď o přestávce nebo byl rozmyšlení někdy jindy nebo má nějakou oporu můžeme tu smlouvu vidět takže já bych jenom jednu věc ukotvil vy porušujete zákon a proto se o tom bavíme to není žádný vtip toto by porušujete zákon 
praktickou má pan žaludek 
já si myslím že to zaslouží drobné zpestřit zpřesnění zase našel jsem si rozhovor s alexem bellu od roku dva tisíce čtrnáct tedy kandiduje do zastupitelstva městské části ten rozhovor má titulek farmářské trhy velmi podporuji a v textu píše žádné problémy zde nevidím naopak farmáře dlouhodobě podporujeme čili myslím si že lze tvrdit že i před výměnou archetypu za seznam a ode z podporovala farmářské tržiště tak jako my všichni ostatní myslím si že to je prostě věc která městské části přinesla profit přenést na jejím občanům pozitivní přidanou hodnotu a podobně tak podporujeme nějaký futra kina 
tak teď mám faktickou já jen v krátkosti za prvé o tom že to je měsíční zkušební provoz jsem tady mluvil několika zadržují já jsem ty farmářské trhy než udělat proto abych vám mil hlavu já jsem je uváděli jako pozitivní příklad něčeho co se vyzkoušelo zaujalo a dlouhodobě funguje zatřetí omlouvám se že jsem poplet že to je nyní loď roku dva tisíce čtrnáct ale dva tisíce devět děkuji vám za upřesnění za čtvrtý dále mě tohle téma už naprosto vyčerpaný a už fakt nemám co k tomu víc dodat 
a technickou má pan no faktickou má panda 
já vám chci zpřesnit pro pana žalúdka že tento článek samozřejmě podepisuje ale tou dobou se nebyl zastupitelem a nemohl jsem tušit které smluvní podmínky uvnitř existují úřadu 
tomu byla spousta článků technickou má pan rud 
já se domnívám že téma fup straku je mimo ten projednávaný bod kritická dopravní situace že s tím vůbec nesouvisí tak prosím to téma opusťme 
následuje pan je technickou má paní benesova a já se domnívám že řešení kritické situace v doprodeji již bylo probráno a chtěla bych navrhnout ukončení diskuze k je tam posledním přihlášený pan kalivoda ale jako je to procedurální návrh takže do něj budeme hlasovat 
prosím a hlasování se prostě chtěla nechat tomáš kalí vodu promluvy 
jo volby má a tak 
tak povídejte pane kalivoda 
pak 
já bych stejně muset domluvit a myslím si že už asi nikdo další se nepřihlásí to můj první příspěvek by tam svítí dvojka já jsem tady jenom nebyl zrovna poté poté pouze chviličku když když přijde jsem přišel na řadu ze se omlouvám ale tak jenom není a možná že bych i ty poslední teďkon slova která zazněly jednotlivých zastupitelů tak tak po celé na to je trochu navážu já jsem se chtěl vrátit k tomu tomu meritu toho projednávaného bodu a v podstatě nás nějakým způsobem ještě jednou koaliční zastupitelé vyzvat jestli ten návrh který zde je předložen návrh usnesení tak jestli by se to ne ne zvážili je podpořit a vysvětlím vysvětlím proč my jsme a poslouchal jsem pečlivě pozorně celou celou diskuzi a zasadil jsem třeba právě že je demokratické a pokud chápu která si že to je ten hlavní teda důvod proč vlastně je zájem mne zpracovávat 
jakoukoliv koncepci nebo nebo manuál takže by to mělo nejdřív jí do komisí a tak dá tak dá já s tím souhlasím ten proces je samozřejmě správný ale úplně stejně a myslím si že možná ještě o něco víc demokratický nebo protože ten proces je správně takže zastupitelstvo a my co tady sedíme zastupitelé voleni občany tak můžeme přeci zavázat pověřit doporučit nebo cokoliv právě k vypracování takového manuálu a potom ať se tím zabírá zaobírá komise ať o tom jedná a ať to jednat o tom jednají odborníci kteří jsou kteří jsou k tomu jmenování do funkcí ač o tom jednají ti kteří jsou zato placení 
tak takhle by měl být správný postup tady mezi zastupiteli není každý odborník na dopravu a nemůžete chtít asi tady po každém vyjmenovávat vyjmenovávat návrhy ale můžete chtít pokaždé zastupiteli který třeba má a jezdí tak vnímá že je nějaký problém a to zastupitelstvo bylo svoláno právě v době teda kdy tak kritická situace byla opravdu na na silnicích na na žižkově takže tomu se prosím nedivte přijde mi to tak správné že jsme to chtěli sóla tak mi přijde vhodné vás pověřit vás zavázat vás požádat abyste se připravili takový manuál myslím si že to není nic proti ničemu a potěšil mě teda že je pan žaloudek tady říkal že má rád manuály a pravidla tak dál tak tak třeba by na tom mohl 
pomoci také 
zvažte prosím ještě ještě jednou děláme to pro občany jsem si že myslím si že na tom není proti abyste to ne neschválili 
budeme ještě prodlužovat také paní novotná má technicko dobrý den já jsem jenom chtěla navrhnout i když jsme tu rozpravu končily že teda jestliže hlavní město neukončili dobře takže jestliže teda hlavní město praha nějakej manuál zpracovaný má jak tady pán řek tak jestli bychom třeba nemohli vzít tenhle ten manuál a upravit ho udělat nějakej průsečík a prostě víc ho implementovat na tu prahu tři a bylo by to daleko snažší protože už ho před náma někdo vymyslel a nemuselo by to být takový složitý 
já děkuji tímto ukončuji rozpravu a předávám slovo pan maternová který je předseda návrhové ho a volebního nás provede volbu já si dovolím slovo protože sice návrh je vlastně původní předkladatele nicméně ještě po zahájení schůze jsme tam opravovali s kolegyní vítkovské nějaké drobnosti takže oproti tomu návrh který jste dostali na stůl se tam mění bodě římská dvě arabská jedna kláda radě městské části a ne rutová a zase si ještě dovolím drobnou úpravu zatím bodem jedna jedna by nemělo být znova ukládá je ukládá je jako úvodník toho římská dvě takže bude římská dvě ukládá arabská jedna radě městské části arabská jedna jedna vypracovat manuál aby tam nebylo ukládá dvakrát za sebou takže jedna jedna vypracovat manuál jak postupovat v rámci informovanosti a koordinace postupu při dopravních stavbách takže takhle je návrh který by jsme teď měli hlasovat 
takže prosím hlasujeme 
děkuji pro šestnáct proti jeden zdrželo se šestnáct návrh nebyl přijat jen poreč a dalším bodem programu 
ale 
takže nyní následuje bod číslo dva původně to byl bod číslo 
jedna personální situace 
bude mít navrhovatel tohoto bodu nějakého vodní slovo 
ne takže první kdo se přihlásil do debaty 
a já mám za to že ten bod ale navrhoval pan pan 
v romský protože původní bod my jsme ho stáhli o navrhnou nový 
nebyla on byl stažen 
ale je to jedno těla se do debaty já si myslím že tady není žádný to ostatně už vyhlášený jste takže první kdo se přihlásil je pan venhoda 
děkuji za slovo 
já jsem byl osloven 
jako poslanec abych zde přednesl názor člověka který se zde nemůže účastnit takže tak učiním a pak se řádně přihlásím do diskuze a jako jako zastupitel 
vážený pane poslanče dovoluji si se obrátit na vás následující žádostí jak jistě víte byl jsem odvolán starostou městské části panem ptáčkem z funkce tajemníka městské části 
mé výhrady k projevu pana projevu vůle pana starosty které ústí v přesvědčení že se jedná tomto případě o nicotný právní akt jsou vám zřejmě již teď známy 
přesto bych však rád sdělil další informace a postřehy vážící vážící se k celé situaci vzhledem k tomu že dnes čtrnáctého pátý dva tisíce devatenáct se bohužel z důvodu mé přetrvávající pracovní neschopnosti nebudu moci zúčastnit zasedání zastupitelstva městské části prahy tři a navíc velmi pochybuji s ohledem na dosavadní přístup současného vedení radnice reprezentovaného panem starostou ptáčkem že by bylo umožněno vystoupit následující text přednést byl bych vám zavázán proto abyste obsah tohoto dopisu mohl přednést jako či či celek 
vy jako zastupitel a navíc poslanec poslanecké sněmovny a jistě máte v tomto ohledu nezpochybnitelné a mnohem širší možnosti než já jsou za současného stavu věcí a není k věci 
především jsem nucen uvést že až do prvního dubna když jsem byl panem starostou seznámen s jeho záměrem mě odvolat jsem nikdy nebyl konfrontován ze stany pro starosty s nespokojeností či zásadním výtkám k mé práci otto více jsem byl překvapen a následně konsternován formou jakou pan starosta zvolil nikdy nezapomenu na zdvižený ukazováček a výhružné slova nebojujte se mnou já dokážu být svině 
takovéto chování jsem naposledy zažil v osmdesátých letech na vojně když podobnými projevy oplývaly tehdejší pramálo vzdělaní a prapodivně vychovaní vojáci z povolání si jejich pověstnou arogancí a nabubřelost mělo to za následek že jsem ten večer na hemodialýze musel být podpůrně masivně medikované a nepříznivý zdravotní stav přetrvává dvacátého třetího dubna mi byl doručen písemný projev vůle pana starosty se který jsem jistě se kterým jste jistě již seznámen stejně tak jako s mou reakci na toto protiprávní a 
proti právním aktem je hned ze dvou důvodů za prvé nebyl řádně udělen souhlas ze strany magistrátu hlavního města prahy tomuto pro vaši informaci zasílá mou žádost adresovanou kontrolnímu výboru zastupitelstva magistrátu hlavního města prahy kde navrhují přezkoumání předmětného postupu a předkládám obsažené právní stanovisko zadruhé pan starosta jako důvody pro mé odvolání uvádí zcela nepravdivé ardon viz avizované hlasovat prodlouží příspěvku což no já jsem jak jsem přednesl už na začátku já tohle dočtu jako 
poslanec parlamentu takže vás poprosím o hlasování a pan poslanci to schválíme prodloužení příspěvku no omlouvám se ale já mám ústavní právo ze zákona tak ji pokud dovolíte tak já bych to dokončil už je to půl stránka a pak budu diskutovat a to by to jo tohle tohle není můj projev vůle to jsem tady bilko konst komu 
vyzván děkuji tak a teď jsem se pana starostu kvůli vám trať jste mě tak dvacátého třetího nám mi byl doručen písemný projev vůle pana starosty se kterým jste jistě již seznámen tak jako svou reakcí na tento protiprávní a proti právním aktem je hned ze dvou důvodů za prvé nebyl řádně udělen souhlas ze strany magistrát hlavního města prahy k tomuto pro vaši informaci zasílá mou žádost adresovanou kontrolnímu výboru zastupitelstva magistrátu hlavního města kde navrhují přezkoumání předmětného postupu a předkládám obsažené právní stanovisko zadruhé pan starosta důvody pro mé odvolání uvádí zcela nepravdivé vy fabulovat ne nepodložené a ne doložitelné argumenty a tvrzení zde bude na panu starostovi aby případně unesl před soudem důkazní břemeno já mám připraveny všechny důkazní důkazy k vyvrácení o nich lživých tvrzení současně nemohu jinak než do skutečných důvodu které pan starosta pro odstraníme osoby z funkce tajemníka úřadu městské části práci zahrnout i přání některých členů vedení radnice s nimiž jsem se opakovaně střetává zejména v okamžicích když jsem poukazoval například na nevhodnosti přístupu k zaměstnanců na zjevnou nezákonnost jimi zamýšlených postupů a na nesprávnost jednotlivých konkrétních úsudku zcela zjevně jsem si tím vytvořil nepřátele kteří poté neskrývali na sociálních sítích své nadšení z mého odstranění 
zcela v souladu s informacemi které jsem získal a které souvisí s oním nevídaně překotným a nesprávným postupem ze strany pověřené ředitelky magistrátu hlavního města prahy se mohu domnívat je nejméně jeden ze členů vedení vyvíjel zákulisní aktivitu směrem k nejvyššímu vedení magistrátu hlavního města prahy zdá se že jsem se skutečně stal nepřítelem vedení a po zásluze jsem byl potrestán a jako nepohodlný dohlížitelů nad zákonnosti a konformitě s předpisy a lidským přístupem i následně odstraněn celá věc ve mně vzbuzuje nepříjemnou pachuť a rozčarování současně i vážnou obavu o další chod os úřadu a osudy zaměstnanců z nichž se mezi ně mým staly mnozí řekněme blízkými 
pan bylo 
já bych uwe tento bod v tom ohledu že 
to co se zde odehrálo je dle mého názoru hodně závažné nejenom v rámci městské části prát při ale v rámci celého hlavního města prahy předem chci říct že mám pochopení proto že vláda jako taková 
tu by si vybrat spolupracovníky a lidi kterými chce spolupracovat ale vše má mít nějakou kultivovanou a normální rovinu a v tomto případě se bavíme o tom že ředitel úřadu tajemník člověk který vlastně má vést tři sta zaměstnanců si vyslechl dle jeho slov prvního čtvrtí v restauraci lavička nabídku od pana starosty že buďto půjde do dvaceti čtyř hodin po dobrém nebo po zlém ten člověk chodí třikrát týdně na dialýzy následně potom onemocněl a z našich informací jeden člen má devět chodil na magistrát se informovat na odbor legislativy jakým způsobem se psát dopis tak aby to odvolání prostě proběhlo 
týden na to se to odvolání objevuje a ty čtyři důvody které jsou tam napsány tak jsou opravdu prazvláštní jeden z důvodu je že ne informoval vedoucí odboru pán budeme tady křížové vyslýchat jestli někdo někoho informoval druhý ten důvod je je neměl vytvořit jakousi košilku pro byrokratické usnesení a postupy třetí je že 
bylo jakési pochybení o tom že ne informoval radu o tom že se může odvolat ve věci center a ve věci viktoria žižkov ale i dle jeho slov o tomto informovat tomáše mikeska já by o tom požádal jestli o tom věděl nebo ne a poslední je že měl řešit personalistiku v rámci městské části praha tři což mu nikdy nebylo uloženo ale což bylo evidentní že postupně nějakým způsobem řešil já tam neshledávám žádné závažné pochybení ani méně závažné pochybení tím spíše že pan starosta ani nikdo z vás jste tomu tajemníkovi nikdy nedali písemnou výtku a nikdy ani mailovou výtku tím spíš že asi na základě pana starosty pan tajemník záhy po tom co jste usedli do svých křesel nebyl zván na porady vedení to znamená ptám se vás jak mohl od vás vědět přesné postupy a pokyny když jste se ho cíleně rozhodli nezvat na porady vedení 
tento konflikt který zde vznikl tak končí vlastně taky takovou tragikomedií na pana tajemníka asi po týdnu kdy tedy přichází rozhodnutí možnost společností odvolání tajemníka přichází v době kdy tedy on je doma nemocný na něho zvoní dva advokáti z advokátní kanceláře šenkýř pánik kterou máme zde na radnici taky velmi blahé zkušenosti no a tito dva jsou doprovázeni naším zaměstnancem jestli mohu poprosit o prodloužení 
takže představte si že jste doma nemocný že v podstatě v rámci správního řízení které má probíhat s hlavním městem prahou ani nevíte že vám něco bylo tedy vytyčeno krom tady toho interního rozhovoru s panem starostou no a najednou vám někdo zvoní na dveře jako kdyby jste byl pomalu nějaký zloděj nebo nějaký lupič nebo ne nějaký člověk který proveď bůhví co všechno a oznámí vám že musíte tady do o podepsat dopis o převzetí jo ta a teď se podívejme na zákon o hlavním městě praze zákon o hlavním městě praze hovoří o tom že v případě že odvoláváte tajemníka tak se jedná o správní řízení správní řízení znamená že v případě že uděláte nějaký prohřešek nebo něco provedete tak jste nějakým orgánem dotázáni zda je to pravda nebo ne v tomto případě to alarmující pro prahu tři ale i pro celé hlavní město praha je že to zavání neskutečným politikem 
v tom smyslu že pan starosta společně asi s vámi se prostě rozhodl že se tohoto člověka zbaví a bez toho aby se ten člověk mu bránit tak jste ho sejmuli 
a to je to o čem tady dneska chci hovoří a to je to co bude prošetřovat kontrolní výbor hlavního města prahy a to je to co podle mě bude prošetřovat i ministerstvo vnitra a já bych chtěl vědět pane starosto až bude podaná žaloba jakože na vás bude podaná žaloba tak vy až prohraje tenten jsou tak uhradíte vy osobně tu škodu která bude v několika milionech můžete se dneska zavázat k tomu že to uhradíte nebo to zas hodíte na úředníky že za to můžou úředníci že oni to špatně napsali a oni to špatně rozhodli a vy vlastně za nic nemůžete čili celá ta kauza já říkám na začátku já mám nebráním to že jste nebyli spokojení s výkonem nějakého zaměstnance proboha to je normální to by jsme mohli cítit všichni jenom říkám že topnou a devět která hovoří o tom jak chrání lidskoprávní záležitosti jak chrání zvířata jak hovoří o tom že pomalu je svatá matka terezie která chrání celé tady to naše společenství tak v rukách pana starosty ptáčka prodej provedla dle mého názoru na člověku který si to takovouto formou nezaslouží hyenismus jen ismus 
já vám děkuji teďka se pravdu slovo já 
takže tečka jsme slyšeli nejprve výklad je situace od pana vícha následně od ona bellu který ovšem opět čerpá ze zdrojů pana víka 
já půjdu trošičku dát do historie 
dotknu se jenom toho dále proč by vlastně pan vít odvolán pánvích 
zastával svoji funkci zhruba rok jmenovala ho do této funkce paní starosta bývalá paní starostka hujová a 
podstatě 
za ne úplně obvyklých podmínek to že všichni zaměstnanci úřadu kteří byli přijímáni tak byli přijímáni s půlroční výpovědní lhůtou ale panu výchovy se na výslovné přání bývalé paní starostka hujová dostalo privilegia denně pouze čtvrtletní o to 
následně byla paní starostka odvolána nastal se starostou tady pan belu ten okamžik čta výpovědní lhůta byla vyčerpaná a pan víš tak zůstal ve své funkci 
já bych chtěl upozornit na jednu věc přes všechny ty plamenné řeči které je tady vedeme 
tak máme nějakou spojí svoji komunikaci neformální já se bavím se zastupiteli za ano za jde 
za sociální demokracii bývalými zastupiteli a když si nalít čistého vína 
pane belu tak všichni jsme věděli že pan vít nevykonává svoji funkci vůbec tak dobře tak bych se tady snažíte teď kavkazem ale tu možnost odvolat 
sám jsem se o tom nebavili se zástupci závody s celou řadou 
vy jste už tehdy nemohl využít té zkušební lhůty a proto stal neodvolal nechtěl jste se pouštět na tenký led před volbami a v podstatě pana tajemníka 
jsme tady měli poté co jsme nastoupili do té funkcemi já opakuji pan víš nebyl dobrým tajemníkem nebyl a máš to skutečností svoji zkušenost celá řada lidí nou 
co se týče vítek že to bylo jako blesk z čistého nebe já mám poměrně obsáhlou korespondenci mezi mnou a panem vítem kde mu ty výtky posílám jednu po druhé nebyla jedna výtka to byla celá řada víte dokonce pánví 
já jako vím že on počítal s tím že k tomuto kroku dojde on byl velmi dobře informován je třeba studuji problematiku právě abych neudělal nějakou formální chybu tak informují o to jak skutečně ten akt probíhá on to věděl chodil po řadu a vykládal 
jak se to chystám to velmi dobře věděl já vás prosím o prodloužení 
tak děkuji a teďka vezmu postupně chronologicky jak celý proces postupovat 
poté co padlo rozhodnutí 
že pan místě 
že pan vít by měl být odvolán tak jsem oslovil držitelkou magistrátu paní hornickou s dopisem který byl zaslán druhého dubna a kdo popisuji výtky proti panu tajenku výchovy je to dokument kdy a žádám o souhlas 
s odvoláním pana tajemníka 
desátého dubna mě paní javornická odepisuje a tento souhlas my uděluje podotýkám tom jejím dopisu co opět rekapitulovat ty výtky a ty důvody proč by měl být pan tajemník odvolá 
tou dobou byl pan tajemník již na nemocenské pan tajemník onemocněl přesně v tu chvíli kdy se dozvěděl je ten problém může nastat a protože jsme chtěli mít naprostou jistotu je ten akt nebude nějakým způsobem zpochybňován na základě nějakého formální nedokonalosti tak skutečně mu tento dokument to odvolání bylo předáno a podotýkám poté co nám byl odsouhlasen magistrátem týden organizací tak tento dokument byl vydán za účasti svědků a za účasti vedoucí personálního oddělení 
a no prostě celkem tam byli lidé 
následně došlo k tomu že jsme chtěli mít skutečnou právní jistotu my víme že odvolání tajemníka není jednoduchý úkon že kolem toho velmi často bývají různé dohady já jsem si studoval a ten proces odvolání napříč celou republikou takže zpravidla tajemní to začne napadat zpochybňovat je to v podstatě vůbec žádný tajemník neřekne a neudělal jsem ty chyby a neodejde to znamená aby se měli naprostou jistotu tak paní pilarová která byla pověřená za výkonem té funkce také požádala opět magistrát aby přezkoumal celý proces odvolání a vyjádřil se k tomu jestli byly dodrženy všechny zákonné normy a jestli všechen ten celý ten proces byl formálně nezpochybnitelné 
paní javornická nám odpověděla sedmého května dva tisíce devatenáct 
cituji pouze poslední odstavec s ohledem na skutečnosti výše uvedené nepovažuji odvolání vedoucího úřadu městské části projekty ze své funkce za nutný právní úkon neboť před samotným odvolání z funkce byl udělen můj souhlásek pokládá devadesát sedm odstavec dva zákona číslo jedna 
může to dokončit 
abychom měli ještě úplnou jistotu tak jsme si nechali vypracovat právní posudek od advokátní kancelář která opět přezkoumala celý ten proces opět se vyjádřila je odvolání pana vícha nedošlo k žádnému pochybení a že byl nezpochybnitelně tedy odvolat nezlobte se na mě udělali jsme maximum za důvody si stojím za způsobem si také stojí a obranu pana vícha považuji podstatě jsem očekával může jak říkám každý tajemník který byl v minulosti kdekoliv odvolán tak se choval úplně stejně ale to je věc kterou já už ovlivnit nebo 
to všechno 
monster 
tak děkuji za slovo je jenom poprosíme si můžete kdyžtak nahodit ty tesla jde 
děkuji takhle já respektuji že tajemník je primárně povinný starostovi takže jsem toho moc neřešil nicméně všichni víte že jsem trošku novější než pan starosta takže dokáže občas prostě své výtky vyjádřit a vyjádřil jsem ji panu tajemníkovi a tenhle dokument nebo toho co tam nenajdete ale myslím si že že je fér aby to tady na zastupitelstvu rozhodne zastupitelstvu zaznělo my jsme zaváděli židlí píár poprosím další slay tak veskrze všechny městské části postupovali podobně nejdřív se zadávají nějaký analýzy kontroloval jestli jsou v souladu a následně řešili toho koho pověří pověřence pro ochranu osobních údajů což je funkce která je ze zákona povinná další snad po svém 
a teď já jsem se kouknul koukal jak to řešila praha je jak to jak to řešili jiných jiný městské části takže když se podíváte na analýzy tak my jsme zaplatili tři miliony korun bez peha za provedení různých prostě analýzu analýz k zavádění živý píár a následně to bylo vyšetřováno úřadem pro ochranu osobních údajů ještě tehdy někde okolo o okolo volebního období který nám za to dal nepravomocně sto tisíc korun pokud proti které my jsme podali námitky a doufáme že bude nižší nicméně jenom mám mohou mohu říct že tahle se zakázka tak jak my jsme ji zadávali tak ostatním městské části jí zadávali a sloučili zakázku dohromady takže je velmi těžký rostou stoupat jsou argumentací toho toho úřadu nějak nějak argumentovat v čele tam vidíte rozdíl rozdíl nákladů toho co jsme platili mi a co platili o nějaké některé prostě vybrané ostatní městské části další pro jsem následně jsme řešili pověřence pro ochranu osobních údajů takže aby jsme měli nějakého pověřence a tak jsme vybrali nějakou firmu a opět které bylo to v tom menším řízení do hodnotě dvou milionů a platil jsme dvě stě dvacet tisíc korun ves bez tebe a opět vidíte kolik za to moc to zaplatili městské části jenom pro srovnání praha jedenáct taky pořídila externí firmu v pořídila firmu na rozdíl od nás pořídila firmu která má nějaké nějaké renomé pořídila bere o a platí devět tisíc čtyři sta korun bez peha a za měsíc takže v podstatě za podobný nebo stejný vlastně totožný rozsah rozsah služeb další slay 
takže jenom tady pak vidíte jaký jaké jsou rozdíly v prostě v těch nákladech nákladech na hlavu a vidíte že prostě mi minimálně jsme minimálně třikrát dražší než to řešili prostě na další praze což je praha devět reálně prostě na praze čtyři vidíte za kolik to vyřešila praha čtyři a další 
jenom tady pak ještě jenom k tomu v poslední věc a jaký firmy to vlastně vlastně dělali u nás aspoň kde by se narozdíl od 
přihlásit někdo někdo funkční a proč tady toho co celý říkám tak ty jste tisky jsem že kdyby jar zadával radě pan pan tajemník ten byl předkladatelem ho jeho se v tisku a toho co je moje jedna konkrétní výhradách chtěl jsem aby jste o ní všichni tady věděli a kterou prostě kterou vám tady mám tady říkám jenom připomínám třeba 
pan pan na pana bylo že vy jste seděl v radě která která to schvalovala já toho co je pochopitelně házet na vás protože vím že do rady prostě spoustu tisku a a holt prostě není v moci každého radního aby se přesvědčil prostě o všem ale myslím si že je to velmi exaktní dal jsem se na tom záležet abych to moc to dal dohromady takže to tolik za mě k odvolání pana tajemníka 
nasleduje pavel náhoda 
děkuji za slovo já teď budu mluvit jako zastupitel hlavně teda protože jsem byl minule vyzývá já mám jenom dotaz tam ukazovat tesla číslo pět a teď nevím jestli tam byl překlad tam bylo a počet obyvatel sto třicet jedna tisíc na praze tři 
je 
já jsem to totiž nepochopil protože my máme přes sedmdesát pět tisíc ne sto třicet jedna 
a tak jenom že to trochu s nedůvěrou odvodňuje ten dokument jako celek jestli jestli tam chyba taky jenom mi řekněte že tam chyba v tomto bodě a a pojďme to 
jo dobře takže takže takže tam nejsou úplně korektní data v některých částech dobrých 
dobře dobře tak jako to je docela důležitý dokument data může tam že máme sedmdesát to přes pětasedmdesát tisíc obyvatel na sto třicet jedna ale dobrá ale vůbec nechci zpochybňovat jako to v globálu každopádně já bych se spíš zeptal pana starosty protože já jsem měl možnost tak nějak pokoutně tady 
nechce říct na chodbě se možnost seznámit s některými dokumenty a co se ale chci zeptat vy jste zmínil že jste nebyl spokojen v průběhu s výkony pana tajemníka vedoucího úředníka a jestli můžete vezmu to opravdu prakticky jestli můžete nějaký z těch z těch nedostatků tady teď jmenovat mě by to velice zajímalo pak by mě zajímalo a 
jestli padl ten ví výrok který jsem tady měl možnost číst který mě teda překvapila ale přežil přečetl jsem ho tak jak mi byl sdělen 
no ten výrok 
tady nebojujte se mnou já dokážu být svině to mě docela zarazilo tak jenom chci slyšet od vás protože teď máte možnost by se k tomu vyjádřit jestli to padlo z vašich úst nebo ne na stranu pana tajemníka to je otázka dvě a jestli nám můžete poskytnout jako zastupitelům co nejdříve ty dokumenty s těma právním analýza 
a pak a co je pro mě nejdůležitější že jsme o tak zásadních kroků nebyli informováni když máte jako jednu z nejdůležitějších tady proklamací transparentnost a komunikace s opozicí 
já respektuji to že a vůbec tady teďkom nejsem advokátem pana vícha aby bylo jasno já respektuji to že člověk může v zaměstnání udělat nějaký pochybení ale ty pochybení se musejí potom dát potom i před soudem 
vysvětlit tak aby a bylo jasno že jste učinil správně to rozhodnutí teď v rámci těch poslední věta dostupných informací který jako zastupitel volený mám to tak necítím proto bych byl rád kdybyste mě o tom přesvědčil tady a teď 
já se chtěla jsem do diskuze a na ty otázky které budou v průběhu rozpravy položeny tak na všichni odpoví penn faktickou má čtyři 
jenom ještě upřesním k tomu co jste říkal tak tam nemá vyd praha jedná ale první práce pak praha čtyř tam prostě bylo to dopadlo 
nasleduje paní novotná 
děkuji za slovo a já bych chtěla reagovat celé této situaci lidsky to znamená že mě jako osobně jako člověka vůbec nelíbí ten způsob jakým byl ten tajemník odvolán a zvláště když všichni víme že to člověk který je nemocný a že to naopak ještě třeba zhoršilo ten jeho zdravotní stav a ty informace které jsme měli ty nebo máme ty a písemné formy a vyjádření myslím si že jich je nebylo takový dostatečné množství aby jsou abychom se v tom dokázali pořádně zorientovat ale říkám lidsky se mi to nelíbí 
další věc je že by třeba zajímalo pokud teda je vypsané výběrové řízení a bude zvolen nový nový tajemník jak ošetříte tu jeho pracovní smlouvu aby se nám vlastně následně v dalším 
nestalo úplně to stejné podobné 
jestli si rozumíme že teda té nikam teď jsme nebyli spokojený řekl jste že teda paní hujová mu udělala nějakou speciální pracovní smlouvu s nějakou jinou klauzulí než je běžné tak jak budeme postupovat při zvolení dalšího tajemníka potom by mě třeba zajímalo jak to vidíte časově o protože teď která jste sám řekl že 
nám tady s tím vším pomáhá ani pilarová ta má asi víc než dost tak jestli taky trošku dokážeme už u jako ulevit aby toho nebylo tolik ranní a potom by mě zajímalo co se stane jestliže teda pan vícha se bude ových bych ho teda splňovala správně jestliže teda on dejme tomu nějakou nějakej ten soudní 
rozepři vyhraje tak v podstatě mi teda jako radnice jako praha tři budeme platit peníze v podstatě potažmo ne my ale daňoví poplatníci zato soudní jednání a to budeme mít potom paralelně dva ty tajemníky nebo jak se to bude řešit 
děkuji 
nasleduje panta cla 
tak já děkuji za slovo 
já bych si dovolil navázat na své předřečník hlavně na pana bellu a na pana ven hodu a já si myslím že všichni jsme zajedno v tom že nové vedení radnice nové vedení organizace a má právo a chce si vybrat v podstatě své nejbližší spolupracovníky roland to určitě nikdo nezpochybňuje a tou problematikou samozřejmě je a postup při a volby těch spolupracovníků respektive při jejich odvolání a komunikace s nimi čili nikdo v podstatě v rámci celé diskuze se nechceme zaměřovat na to do jaké míry pan vícha byl nebo nebyl kvalifikovaný ale tím důležitým je a ten proces odvolání jako takový protože pokud to odvolání proběhlo způsobem jaký a popisuje pan vmíchám také nejenom že se jedná o naprosto bez přede bezprecedentní přístup ve smyslu odvolání jeho jako jednotlivé osoby ale také je to naprosto šílený signál směrem dovnitř radnice směrem k těm několika stům zaměstnanců kteří kteří pod vámi působí a to co vidím zaměstnancům říkáte je to že jste člověk na kterého se nemohou spolehnout že jste člověk který bude v případě jako jaké jako jakéhosi problému postupovat nestandardním způsobem kterým bude házet a házet problémy na hlavu a na kterého se nemůže spolehnout to je důvod proč tohle vůbec diskutujeme tady se nejedná o pana míchu jako takového ačkoliv se zdá že ten problém jako takový bude mít bude mít právní dohru ale jedná se v podstatě o váš lidský nebo ne lidský přístup k lidem kteří jsou vaši podřízení již komfort byste měl mít na mysli každý okamžik 
čili za mě asi tak a co se týká nějakých oficiálních podkladů které jsou důležité v téhle v téhle kauze tak navážu na pana ven hodu který vás požádal o dodání té a právní analýzy já bych si dovolil tohle zopakovat čili opět také vás žádám o dodání takové právní analýzy ale poprosím vás aby ta právní analýza mohla být včetně zadání které jste právní kanceláři dali protože taková právní analýza se nedá nedá posoudit pokud k ní nebudeme mít nebudeme mít zadání a nebudeme vědět jestli jestli tam nedochází k nějaké nějaké tendenční interpretaci mor číslo jedna od číslo dvě 
pardon omlouvám se pro číslo dvě vy jste zmínil že jste pannou výchovy opakovaně v tom procesu a dával výtky čili si vás dovoluji požádat o to zdali byste nám mohl připravit a dárek k dispozici příklady takových vítek a přesný popis toho jaké věci se ty výtky jaké věci se výtky týkaly a zároveň a v tom případě bych si asi s dotazem obrátil na pana musila jenom jestli by potvrdil je to tak je nebo není jako advokát a já si myslím že a vítka v pracovně právním vztahu kord ve smyslu se tajemníka prosím o prodloužení 
že vítka takovéhoto typu vztahu pracovního musí být výtkou zcela formální čili já si nemyslím že by výtkou mohlo být něco jako pan vícha něco dodá aby mu napíšete třeba východ nejsem úplně spokojený předělají to a tak dále myslím si že v tomto případě musí být víčko opravdu výtka se vším všudy to jest víčka označená jako vítka a vymezení a problematiky které se nabídka kýta a v podstatě a rozpis té samotné samotné výtky toto je má domněnka nevím jestli pan musel potvrdí nebo vyvrátí ale zpátky k té věci poprosil bych vás za a kdo o dodání právní analýzy včetně jejího zadání a o dodání soupisu a příkladů a v podstatě těch a těch těch jako takových děkuji 
faktickou má plnou 
já si jen dovolím poprosit je to co hrozně za uši je to pan tajemník bývalý se jmenuje výh 
mluvíme o panu výchovy pana vícha jsme se tečka tady snažili nějakým způsobem hodnotit takže je to pan výh tak prosím používejte to jméno tak jak je omlouvám se 
nasleduje pan campello 
no já si myslím že david a co trefil přesně kdo toho problémů a to především by jsme se měli všichni ale všichni bez ohledu na to jaký dres nosíme varovat a to je to že příště to může potkat úředníka nováka novákovou oper šálka a další prostě když se panu starostovi znelíbí tak pan starosta jim v hospodě lavička nebo vinné jim dá ultimátum a pak si prostě vymyslí důvody a ty lidi vyhodí jo a to závažný v tom celém je to že ti lidé dneska na tom úřadě můžou pracovat ve strachu kvůli tomu že pokud platí výrok který teda já čekám jestli jste řekl nebo ne já už ho nechci ani opakovat protože já bych tohle z úst nikdy ne nevydal tak tak pak samozřejmě tady může panovat stra a ten úřad je zvláštní tak jako prosáklý právě takovou takovým strachem o to co vlastně bude dál protože nejenom zastupitelé prahy tři nevědí co chcete dělat dál ale jen úřad netuší co chcete dělat dál a proto tady panuje chaos a bordel v rámci celé prahy tři já od vás pane starosto vědět jestli když vznikne škoda jeslí zaplatíte já od vás chci pane starosto vidět proč jste si vrcholového úředníka prahy přizval do restaurace lavička abyste mu vysvětloval že má do dvaceti čtyř hodin opustit svůj post proč jste toto nekonal na půdě městské části praha tři a jeho úřadu já se vás ptám na to proč když to bylo tak nutné a urgentní že ho musíte odvolat tak proč jste neměl připraveny jeho nástupce a sháněl jste hory doly tady na úřadě někoho kdo by to na přechodnou dobu psal a toto konstatuji to se vás neptá toto konstatuji 
takže jestli vy říkáte že jste dobrý manažera že chcete být starostou tak mi vysvětlete jak to že takováhle základní postupy nemáte prostě vůbec připravené že působíte arogantně a zastrašuje lidi a že zároveň se stejným způsobem začíná vytvářet situace okolo slečny kratochvílové mám opustí rezignuje člověk zrady a vy nemáte připraveného nástupce protože budeme čekat měsíc asi piráti zahlazuje se mezi sebou to je ta vaše odpovědnost vůči osmdesáti tisíci občanů to je o čem tady dneska hovoříme a já se připojuji ke klubu annu jako klub koalice pro prahu tři chceme veškeré dokumentace které vy jste pro toto rozhodnutí uskutečnil to je vše děkuji 
následuje paní říhová 
já se chtěla zeptat panem starostou starosto proč už začal zorganizování výpovědi tak řečeno nahoře na magistrátu měl jste přeci začít u pana tajemníka každý ví když jsem vyhodit nějakého zaměstnance protože se nám zdá že špatně pracuje musíme mu napsat tedy předložit či písemné závažné vy pochybení v práci oděnou se to 
toho až jiné pan tajemník již nic takového země neobdržel a je tedy podívej je magistrátní vysoká účetních testovala chtěla bych vyhozením na základě toho co ji na 
a že právník nějak 
dál pozitivní stanovisko k tomuto 
můžete nám to vysvětlit 
následuje byl 
je jen menších prostor já jsem uvedl předtím úřad pro ochranu osobních údajů tak správně mělo být úřad pro ochranu hospodářské soutěže prezentace tamto je napsany jenom jsem to špatně řekl a pak jenom jsem slyšel neco takove proč není přepraví nástupce tak já si myslím že je pro nás jako je nepřijatelný nepřipraveného nástupce protože by mělo proběhnout otevřené výběrové řízení je to naše standardní politika já jsem rád že je na radnici se uchytila věřím že nástupce prostě bude nějaký profesionála kdo tento úřad dobře koleda 
tak následuje štampach 
děkuji za slovo pane starosto já spíš budu mít takovou reakci na panna a které byla pro mě zaujala jeho prezentace ohledně právě čistý píár já myslím že je pan starosta si vzpomene že v minulém 
období volebním nějakým způsobem to na tuto problematiku jsme upozorňovali konkrétně váš kolega pan štěpán na komisi informatiky zatím jsem si našel i předmětný zápis číslo je věc jednání komise pro informatiku právě který byl pan současný starosta předsedal je to datum jednání dvacátého prvního šestý dva tisíce sedmnáct 
a zde a pan štěpán já bych přesně citovat říká pan štěpán navrhl probrat dopady nařízení evropského parlamentu a rady ze dne dvacátého sedmého dubna za dva šťastná o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pan hilmar informovat o aktuálním stavu implementace opatření vyplývající z tohoto nařízení respektive o záměru realizovat nezbytné kroky z pověřence mi příjde že vy tu tohle jsou tam je ukázalo pan které byl že jaksi úplně nepadá na hlavu pana míchá já si myslím že byl tomovi nám tu úplně nevychází děkuji 
tak nyní mám slovo já nejprve poslední poznámce padně točitý píár sos nečet tak je informace o tom že na komisi aj tých jsme se bavili na téma živí píár to čem mluvil an které bylo je ten konkrétní postup a způsob dodavatele předložil do rady městské části pánví jsou dvě věci které se sice dotýkají jára linet spol prakticky vůbec nesouvisí co se týče té debaty která tady byla jsem si dělal poznámky na nic nezapomenout 
první věc je protože já jsem už to v podstatě setkal v tom prvním vstupu 
studoval jsem si problematiku odvolání tajemníka napříč celou republikou podstatě nikdy nedošlo k tomu nebo já jsem minimálně také pak nenašel je by tajemník si vyslechl výtky řekl ano celý jsem to pohnojil vzdávám se své funkce a odchází podstatě vždycky to vyústilo v nějakou soudní při 
a vždycky ten tajemník se snažil interpretovat to jak se to odehrálo z jeho pohledu a proč byl odehrán odvolán špatně celá ta debata všechny ty výtky vůči mně vycházejí z jeho interpretace těch událost znamená podstatě on v rámci svého nesouhlasu popsal svůj výklad událostí a začali vkládat do úst věci mi v podstatě se nezakládají na pravdě a vy tyto skutečnosti kdy opravdu jediným zdrojem je to co on osobě tvrdí prezentujete na sociálních sítích a tady na tomto zastupitelstvu jako holý fakt 
co se týče konkrétních nedostatku já jsem je 
vedl samozřejmě v tom odvolání aj nicméně těch vítek byla jsem na ní celá řada my jsme spolu spolupracovali několik měsíců já jsem poukazoval na to že řada věcí je na tomto úřadu vedená špatně 
jeden z příkladů je i citován tady panem belu a například jsem upozorňoval na to že zatímco 
informace o stavbách a stavebních povolení prakticky ze všech sousedních městských částí na praze dva je záměr konstruovat vodovod tak se dostává ke mně na stůl a já skutečně podepisuji že jsem to vzal na vědomí nebo ne to daleko tak stavba která se nás bytostně týká která se odehrává na našem bývalém pozemku a v podstatě na obklopuje náš fotbalový stadion viktoria žižkov tak tento dokument se mi na ten vůbec nedostal nebylo o tom že jsem se nedozvěděl jestli se můžu nebude ale prostě ten dokument se vůbec nedostal na můj stůl poprosím vás aby neprodloužili vystoupit 
já jsem podal vůči stavebnímu úřadu námi nebo podal jsem žádost o prodloužení lhůty pro odvolání protože mi ten dokument který měl být doručena do vlastních rukou nebyl doručen a stavební úřad který mimochodem ale spadá pod úřad městské části práci a tedy pod pana vícha tuto výtku uznal 
a to lhůtu prodloužit a co bylo nejhorší já jsem se pana rybníka vícha ptal jaké podnikne opatření do budoucna aby k takovým událostem již nikdy nedošlo protože to bylo fatální selhání on micek je to je v pořádku je přeci mi nemůže do vlastních rukou hodit všechno znamená to byl ten největší problém jenom s tím chaosem který má tady na úřadu podstatě byl ztotožnit 
jinak samozřejmě ta komunikace za ten půlrok byla poměrně obsáhlá a týkala se tedy především nedostatečně nastavených postupu na městské části 
a opět ten problém byl v tom že on byl svým stavem spokojen 
k tomu výrobku jsem se wyatt při vyčerpáte zdrojů pana vícha ale a ten rok takhle formulovaný ani nebyl 
já jsem si ho samozřejmě ptal jestli si uvědomuje své pochybení 
a jestli je připraven sám z toho vyvodit nějaké dopady anebo trvá na tom že to proběhne všechno po formální stránce 
pak tady bylo zmíněno výběrové řízení já si troufám tvrdit že máme ambici skutečně udělat výběrové řízení tak jako má být a my jsme vybrali tajenka který nebude tajemníkem na jedno volební období minulosti ostatně tady takový tajemník byl ten žil všechny možné politické reprezentace vybíralo tomáš mikeska pan fišer tady protože zelený o desku sociální demokraty jsem tady byl 
aby se nechci tu dělat že by jsem chtěl vybrat někoho jako byl pan fišer ale chtěl bych vybrat někoho kdo bude mít ten ucet natolik pevně evropu a bude natolik sebejistý je prostě tady zůstane i poté co až já tady nebudu znamená tajenka který má větší životnost než já říkám zcela otevřeně znamená stanovili jsme jednak jsme okamžitě vyhlásili výběrové řízení to výběrové řízení inzerováno prakticky všude sám se snaží propagovat aby se nám sešlo co nejvíce kandidátů ze kterých budeme moc vybírat výběrová komise bude složena jak jsou klidní su tak ze zástupců koalice a nabízel jsem místo které bylo tedy takový okázalým způsobem odmítnuto ale stále ta nabídka platí nabízí možnost aby se účastnila sama ani jeho pozice 
já nevím jestli mám pokračovat jestli chcete znát odpovědi tak jestli ještě se může hlasovat jedno ani vypouští jednacích a jestli vás můžu poprosit o další tři minuty 
no děkuji co se týče zástupce tak jsem se domluvil s paní pilarová která byla v podstatě a byla tak ochotná že tyto nelehkou úlohu v mezidobí na sebe vzala a současně a s vědomím toho že ta situace nelehká žádoucí aby aby ten provizorní stav se zbytečně dlouho ne natahoval tak jsem se domluvil s paní ničemu a v podstatě jsme okamžitě vyhlásili výběrové 
a uzávěrka výběrového tuším dvacátého května pak začne pracovat na tom abychom vybrali tajemníka já tímto ještě jednou děkuji paní pilarová že na sebe vzal 
co se týče těch dokumentu já nemám problém mám všechny ty dokumenty dát k dispozici je ale než to dělám také 
ceny ještě zjistím jestli tam není nějaký problém v tom před debaty předsudky aneb neplaťte dokumenty může obsahovat nějaké personální data ryby se prostě neměli jste a přiznám se že 
takže takže minimálně tu variantu prověří má nemám problém jako zveřejňovat ale ale 
vůbec musím jak si zjistit realizovatelnost není to že bych vám chtěl něco tají 
no a pak když jsem si poznamenal 
no časově jak to bude probíhat tak to jsem podstatě popsal bezodkladně jsme vyhlásili výběrové řízení a bezodkladně provedeme výběr a já doufám že prostě 
to provizorium toner skončí 
a pak jsem se tedy napsal výběr spolupracovníků ale také už si nepamatuju jak to bylo jak to bylo myšleno kdyžtak podle čeho si vybíráme spolupracovníky nebo 
nevím nevím když tak možná ještě piva pak po tak fakticky reagovat 
to všechno takže teďka má faktickou pan landa 
jakou zaslal abych jenom fakticky doplnit že se seznamují s utajovanými skutečnostmi takže nemyslím si že by zrovna jestli jsou tam nějaké nacionále pánvích bude takovej problém začal plnit ale opravdu bych prosil aby jsme ty dokumenty dostali conny kratší době a ne třeba až za tři měsíce ale původně jsem původně jsem chtěl tomu výroku protože byste řekl že to už obeznámil ale vy jste řekl že ten výrok nebyl přesně takhle tak jak byl ten výrok když teď tvrdíte že tak přesně nebyl tak jestli ho můžete ocitovat protože já opravdu jako já jsem to tady přednesl protože jsem byl požádán a vás jsem požádal abyste na to reagoval ale já jsem nedostal pořád teda tu vaši verzi toho jak ten výrok zněl povídal já jsem povídal že jsem se ptal pana vícha jestli 
v rámci nějaké sebevrah reflexe si uvědomuje že se dopustil tech pochybení 
a zda je připravený nějakým způsobem 
se domluvit na nějakém neformálním řešení nebo prostě zda to vůbec jestli má v sobě tu sebereflexi že souhlasí s nimi výtkami takto jsem se ptal a samozřejmě jsem holt udělal že pokud s tím nesouhlasí tak budeme postupovat ryze formálně a dojde k tomu odvolání 
se vídně 
jakože já jsem o sobě takže jsem svině 
nezlobte se na mě 
nezlobte se na mě ale to je právě to že vycházíte z nějakého dehonestace očního textu který se snaží vykreslit jaká jsem svině ale jako nezlobte se na mě ta debata je ta debata je úplně mimo 
já nevím jestli si pan vých myslí že já jsem svině nebo to ale 
tedy 
tak 
to se mnou já dokážu být svině pro nebojujte se mnou já dokáže ano on tady přímo v tom dopise cituje že jste mu na nikdy nezapomenu na zdvižený ukazováček a výhružné nebojujte se mnou já dokážu být tak já si myslím že řada z vás má semnou nějakou osobní zkušenost stalo se někdy že jsem s váma mluvil a hrozilo se vám zdviženým ukazováčkem 
je to není vůbec jako moje gesto tohle 
jestli si toto skutečně pamat absurdní 
tak faktickou má pan mikeska 
prostředníček 
no já jsem myslel že tam je je to jsem ukazovat na ani ukazováček a prostředníček já bych chtěl oznámit že nejsem píše na to že jsem vybral tajemníka petera 
ale vydržel dlouho 
já bych chtěl oznámit že nejsem pyšný na to že jsem vybral tajemníka petera fišera 
já bych to pustil faktickou má pan stredu 
na okně citacím bych zmínil že já jsem taky viděl nějaké cetl se v parlamentních listech a také si nemyslím že byly vydalo dne 
tak já bych ti popřát všem popřát dobrou chuť všem co praví dětí také a další vystoupení má pan kalivoda ale jestli zrovna ne můžete mluvit můžete a tak povídejte 
dovolit a a teď teď nevím 
teď nevím co tady probíhala lazara 
já jsem se chtěl pocit že vám k tomu říct že mě jenom ta ta situace tedy celkově jako je zbytečná to že to že musíme řešit takovouhle věc jako z toho je jasný že 
je něco špatně jako úplně úplně správný nebo nejlepší co bych si představoval dokážou i nějakým způsobem vždycky pochopit že třeba se s panem tajemníkem nesedl nebo nesedly nebo víc lidí samozřejmě vždycky takový na pracovišti vztahy vznikají ale ale základní by mělo být mezi lidmi se nějakým způsobem umět domluvit byť rešerše může být na jiných úřadech že je to je těžký že to je složitá situace ale práve o tom je ve finále i politika politik by měl zrovna umět se domlouvat dělat kompromisy a aby tvůrčím způsobem diplomat 
muže co se může stát samozřejmě 
nakonec výsledek celé celé kauzy jestliže pan tajemník se bude soudit 
podle toho co já jsem se dozvěděl teda z těch podkladů a nemáme teda podklady od vás tak bych si troufal tvrdit že to může hrát nebo že to vyhraje teda potom co se stane co nastane městskou část stát spoustu peněz a a ve výsledku za několik let tedy budeme mít zase dva tajemníky a stejně se to bude muset řešit 
zase nějakým způsobem dohodou v tu chvíli protože potom to to bude jak s policejním prezidentem a myslím si že asi nemůžeme nabídnout ministr žádný zastupitelský úřad na slovensku nebo kdekoliv aby jeden z nich odešel takže na 
já si myslím že tak jako tak to prostě není toto není vůbec ve šťastné ale asi bych se zaměřil spíše na to ačkoli co bude dál kromě teda kauzy pana tajemníka ale 
jestli ten samý přístu aby teda došlo k nějakému poučení a vlastně zlepšení také bude pokračovat třeba i dalšími zaměstnanci nebo tak že jsem pochopil že jedna z těch vítek panu tajemníkovi bylo že nepřipravoval reorganizaci úřadu tak někde zaznamenal tak tak možná se omlouvám jestli to 
pokud by to ale nastalo stejně nebo může být takový záměry a zase úplně stejně tak i je dokážu pochopit protože nová nová rada má má určité představy a a to to samozřejmě nějakým způsobem muz musí něco vložit jakoby do toho úřadu svého to plně chápu a respektuji ale přál bych si zase viděla v podstatě i požádala a rozhodně to teda ale budu se na to když taky dále třeba ptá na další 
žena poprosím o prodloužení příspěvku 
tato 
prosím o hlasování 
tak 
z považuje za určitě za vhodné a tak tak těchto zrovna otázkách kteří jsou citliví 
moc se ti pro pro všechny a pro úřad pro spoustu lidí kteří tady dneska sedí tak 
aby to vlastně bylo víc komunikováno aby to aby prostě bylo přistupováno víc rozvahou a a komunikováno ale i s opozicí a teď nemyslím jenom jenom nabídnutí jasně místa ve výběrové komisi na na na tajemníka na ale v podstatě ještě předtím no pokud prostě něco bude nějaký záměr tak by to jsou pozicí bylo komunikováno anebo nebo třeba ani tečka možná nepřijde ani to nemusí být zcela samozřejmě nemusíme řešit ani na zastupitelstvu ale s předsedy klubů možná s dřívějšími starosty jako pan pan bellu já se a paní bojová ďábla starostku tady řadu let taky a určitě měla měla nějakou nějakou vizi taky a s náchod úřadu a to jsou to jsou zrovna lidi kteří jsou kteří jsou odpovědní a pan mikeska také ale to už se myslím že hodně zdědilo už je to nějaký pátek ale ale samozřejmě samozřejmě také 
tak tak by to s s nima chtělo si sednout za jeden stůl a a s těma lidma který tady prostě něco prožili seděli a a znají ten chod úřadu jako takový takto v podstatě projednat dřív než dřív než se s tím bude ve nebo se začnou konat nějaké kroky 
praktickou má pan mikeska 
kalivody ujistí že já jsem nastoupil v únoru devadesát čtyři a to byste vidět víc jaká byla jak jsem bojoval jak jsem potom korektní vyprášil strašně takže máte zkušenost 
následuje paní říhová 
ale než vyroste já jsem s panem ten vůbec nemluvě no 
myslím od téhle věty na 
jenom z toho co říkáte vyplývá že nebyl dodržen zákonem daný postup až toho si zakládá velký problém dobudou na to se týče důsledku proto pan více bude brát může vyhrát por právě proto 
a bude na to doplácí v usa nebo vy 
to o tom 
tak faktickou má pan dobeš 
a jestli mužu a paní říhová tedy už tom svém prvním příspěvku podstatě uváděla jeden z hlavních důvodů že nebyl dodržen zákon že nebylo písemně předáno jakoby stanovisko respektive vítka jestli se nepletu pozice tajemníka funkce jmenovaná jakožto v půlce jmenovaná se neřídí tím co zmiňujete v podstatě v tom jakým způsobem se dá nějakým způsobem a má postupovat ve vztahu se zaměstnanci a předpokládám že tohle všechno bylo součástí tech posudků které ty právníci jaký lidé v posuzovali tak počkejte si prosím na to pan starosta zmiňoval že potom co tam případně večerní osobní data údaje které nejde není možné přeposlat dál tak počkejte na ty písemná stanoviska tech právních kanceláří a potom prosím se o tom bavíme 
paní běle celá 
já já bych asi už by předřečník vyrazil trochu slova ze rtů nicméně reagují na pana kalivodová paní říhová vy oba dva šedý pád dokonce i výsledky soudů a já se teda trošku bojím že to je uplně mimo mísu 
no teďka mám slovo faktickou jen v krátkosti 
jak tam několikrát padlo podstatě odvolání těchto osob vždycky sporná záležitost vždycky se kolem toho vede spat a zpravidla končil jsou výkladu je celá řada já jsem postupoval nejlepším možným způsobem nechal jsem si to krve fit jak magistrátem který udělil souhlas odvolání také advokátní kancelář tvý a v podstatě tady padají proslovy že jste s panem tajemníkem nemluvila něco jste slyšela a současně dáváte nějaké právní hodnocení že byl odvolaných špatně jenom krav to jsem si dovolil krátce poznamenat úrovni celé té debaty následuje campello 
jo a musíme hlasovat o našem vystoupení 
můžete povídat starosto že se toto byl nejlepší možný způsob který jste zvolil tak 
jsme asi jako městská část ve špatných rukách protože je mi to co vám tedy nejvíc vypočítáme je ten lidský přístup to že vy jste nebyl schopen s člověkem kterého přivedla top nula devět vaše bývalá kolegyně vladislava hujová a kamarádka troufám si říct tak či vy jste se s tímhle člověkem notabene který je jako rozhodně tady nedělal nějaká zvěrstva nebo nějaké obrovské prohřešky pokud vy jste byl tedy nespokojen tak se jste se s ním mohl domluvy 
zase v celém tom výkladů vinyl uvádíte proč jste záhy po tom kdy jste usedl do křesla jste pana tajemníka ředitele úřadu přestal zvát na porady vedení to nezní úplně logicky to co vy tady říkáte vy na jedné straně říkáte ano já jsem po něm chtěl nějaké výsledky na druhé straně říkáte no ale já jsem ho k těm rozhodováním vůbec nepřiznává none vy kroutíte hlavou ale nemáte pravdu to jsou fakta toto jsou fakta a třetí rovinou kterou jste minnie osvětlil je proč jste zval pana vícha do lavičky abyste mu vysvětloval že má skončit a proč jste postupoval tedy tak protože mi ty informace máme i z hlavního města z odboru legislativy že tam docházely vaši kolegové straníci 
proč jste postupoval tak že jste musel na šroubová doslova vymyslet i důvody proč ho odvolat a teď poslední judikatura ministerstva vnitra a zároveň judikatury nebo respektive posudky renomovaných právní kanceláří chcem zvědav opravdu jaká právní kancelář vám ten posudek dělala tak hovoří o tom že odvolání tajemníka je správní řízení dámy a pánové já tedy nevím v případě že vám 
dojde k nějakému správnímu řízení to znamená představte si že jedete rychle dostanete pokutu nebo něco tak si představte že byste museli tu pokutu zaplatit bez toho abyste mohli podat odpor no to je trošku asi padlý na hlavu takže normální by asi bylo že pokuty kdokoliv z nás nařčen z toho že jsme provedli nějakou nějaké tedy méně závažné pochybení tak jak by potom píšete ve svém dopisu takže by bylo přirozené že se ho ten úřad ptá řekne udělal jsi to neudělal si to a vysvětlíme si to se nestalo během deseti dnů bylo rozhodnuto na základě politického nátlaku na hlavním městě praze pane starosto a to je to o čem tady kroužíme pořád dokola vypořádá povídáte o nějakých jiných městských zase odvádíte pozornost jiné městské části jiné doby my se bavíme o vás a o vašem způsobenou manažerského chování nemusíme děkuji a končím tímto 
mi neustále zmiňujete ten lidský přístup ale v podstatě o to o té situaci nevíte vůbec nic by v podstatě čerpáte čistě z dopisu který vám byl zaslán panem werichem který jen nespokojených se svoji situaci ale hodnotíte situaci do které nevíte nic jiného než ten dopis je ještě bych chtěl podotknout jednu věc to že byl pan nových odvolán z funkce neznamená že již není zaměstnancem úřadu městské části je odvolán z funkce ale jakmile se vrátí z nemocenské tak budeme mu hledat normální jinou roli prostě on zůstává zaměstnance městské části a my jsme povinni mu nabídnout nějaké zaměstnanecké místo adekvátní a jeho vzdělání zaměření a zůstává zaměstnance jinak já jako opravdu nechci už dále reagovat na ty výpady jestli to lidské nelidské když jsme u té situace vůbec nebyli 
on byl má fakticky 
já chci zpřesnit že nevychází pouze z jednoho dopisu vycházím z ze stížnosti která je podaná na kontrolní výbor hlavního města prahy vycházíme ze žaloby která je požádá podaná v rámci této věci a vycházím z judikatury v rámci těchto záležitostí které stanovilo ministerstvo vnitra které nám vypracovali naši právníci na to co zde vzniklo a vychází také z informací které mám z tohoto úřadu který znám velmi dobře a vycházím také z informací z úřadu hlavního města prahy kde si troufám říci že mám nějaké známosti také to znamená rozhodně to není že bychom se tady bavili o tom všem jenom na základě jednoho dopisu takže ten lidský přístup jak jste sámové danasi není v tom právním posudku znamená vycházíte opět textů pana vícha ještě prosím vás ohledně toho že jsem přivedla top nula devět 
pan tajemník měl být vybrán výběrovým řízením nezávislým 
jak to že ho jsem přivedla topila devět v době kdy vy jste byl místostarosta by mě napadá z toho že jsem byl kamarádem paní bývalé paní starostka hujová která mimochodem pak kandidovala proti mně a a snaží se o mě vykládat všude kudy chodí různé věci když jste byl členem stejné rady byl jste místostarosta v té době tady proběhlo výběrové řízení na tajenka takže mi chcete víc jeho nebyl jmenován standardním způsobem v době kdy vy jste byl místostarostou podle jmenován proto že si ho přivedla vaše koaliční kolegyně 
to mě prosím vás vysvětlete 
máte slovo máte fakticky tak za ona kandidovala proti vám vy jste kandidoval proti ní to je asi v demokratické politice normální pane starosto no a za b do je byl vybrán tak byl prostě vybrán ale to že byl vybrán díky tomu že měl vazby na topnou a devět zato já nemohu toto můžete možná by za to může paní starostka hujová dato můžou naši členové já nevím to se ptejte ve vašich řadách jak jste toho člověka našli já se jenom nechci dožít toho že tím vaším transparentním výběrovém řízení videjka nevyberete opět někoho kdo má konotace na vás nebo na vaši stranu když jste tak transparentní a zase jsem se vás od začátku ptal pane starosto když jste tak dobrý a všechno jste to skvěle zvládl jste připraven zaplatit vzniklé škody v případě že vzniknou 
že bychom si to zrekapitulovat vy v podstatě potvrzujete má slova je pár nových nebyl žádný nezávislých pracovník ale že v době kdy vy jste byl místostarosta a členem koalice tak byl vybrán proto protože si ho někdo přivedlo 
v době kdy vy jste byl místostarosta nebyl tady náhodou nebyl tady protože byl nejlepší ale protože si ho někdo přivedl máte pravdu vy jste daleko větší pamětníka daleko větší znalec mu tvé do než já jsem tady daleko kratší dobu 
technicko má pan žaludy 
na kterém podotknu že mám pocit že se dostáváme 
mimo jednací řád co se týče toho co mají být technické podmínky technické připomínky či procedurální připomínky vzájemně si pokládáte dotazy a a repete a opakujete fakt teda už byla ta už zazněla tak prosím aby aby už jste dali hlas ostatním a a ukončili zejména zneužívání technických přitom já s tím souhlasím omlouvám se dál nebude pokračovat pane bellu chcete využít svoji faktickou 
chtěl jen říct jestli zaplatíte vzniklé škody v případě že budou 
já vůbec nebude odpovídat na to kdy vy už predikuje jak dopadne nějaké soudní řízení já jsem prostě postupoval tak souladu s magistrátem nechal jsem si ten postup projekt magistrátem advokátní kanceláří jako vy jste ve své funkci udělal také řadu rozhodnutí a já se vás budu ptát jestli jste třeba připravený nez škody kolem viktoria žižkov úplně absurdní debata nebude vám na tohleto víc odpovídat další kde připravený do debaty je fanta co 
tak já děkuji za slovo já jsem chtěl na také začít čtou lidskou stránku ale vzhledem k tomu že 
lidské stránce mluvili také spíše když spíše skončím a vy jste pane ptáčků řekl že mi tady dokola opakuje nějaký negativní lživý příběh který je který je inspirovaný fabulací fabulací pana víchy a já si myslím že tenhle příběh může mít ve finále velmi 
ve finále velmi je jasné rozřešení protože a pan vých a v podstatě tvrdí že a jeho odvolání proběhlo na základě těch oněch nestandardních prvků kterých jsme už tady do detailu hovořili a také říká že v rámci toho procesu odvolání nebyl dodržen správný postup to jest a důvody pro odvolání a jejich formulace ve formě nějakých nějakých vítek a právě a v podstatě jeho důkazem pro něco takového je že on takové výtky nemá takové výtky neexistují takže vy můžete velmi jednoduše rozptýlit naše pochybnosti tím že nám dáte k dispozici jak on právní analýzu tak ony výtky a v tu chvíli se nemusíme bavit o tom jestli nějaký příběh je vykonstruovaný nebo není vykonstruovaný latte situace bude jednoduše vyřešena a pokud to máte také jsem si jistý tím že by nám to můžete dále k dispozici hned nebo případně zítra co se týká té právní analýzy nechápu jaká jaké informace by měly podléhat ochraně dat pokud si necháme zpracovat právní analýzu pokud se si vynechával i zpracovat tak jste tam by to jest městská část praha tři jako zadavatel je tam nějakým způsobem formulované zadání jako osoba tam možná figuruje vy a samozřejmě osoba pánvích žádné další informace tam nevidím a co se týká vítek jako takových tak budu budou výtky buď adresované panu výchovy v emailové podobě od člena rady předpokládám že spíše od vás které budou zahrnovat dvě osoby to jste vy pan starosta ptáček a to je adresát pan vícha a uvnitř emailů vymezení problematiky a předpokládám že mě a žádné osobní údaje nebudou čili velmi jednoduchý úkon ale já se obávám že na základě toho co jsme my dneska od vás slyšeli a vy takové výtky prostě k dispozici nemáte já si myslím a dokonce když si na vás podívám tak to z vás vidím takový mám pocit že to prostě nemáte 
pane co všechno vy vidíte další vážená paní být poprosím o prodloužení já jsem ještě neskončil 
a čili pane starosto to je jenom pouze moje domněnka a můj pocit který z vás dneska upřímně a mám a co se týká té lidské stránky kterou jsem chtěl začít a teď budu končit a jak jsem říkal v té mé předešlé interpelaci také velmi důležité ve smyslu řízení zaměstnanců a budit dojem a kapitána člověka který se za vás postaví prosím o prodloužení 
budit dojem kapitán člověka který si za vás a postaví který vás bude hájit když vám bude špatně který vás bude maximálně podporovat a který vás nebude stavět nikdy do ultimativní h rolí protože to se prostě nedělá takhle si kapitáne chová a myslím si že vy ten tenhle ten dojem ve svých zaměstnancích po několika stech lidé kteří tedy pracují 
na dojem neděláte a myslím si že čím dál tím více na něj spíš působíte vlivem opačným takovej a z toho takovej a mám dojem a zpátky k otázce kterou si nezodpověděl a zaplatí tedy případnou škodu nebo nezaplatíte a pokud byste jí nezaplatí a tak se jenom zeptám čistě fakticky jestli jste jako statutární jako člen rady městské části aspoň pojištěn na odpovědnost 
další 
jak má slečna vítkovská 
tak já bych teda chtěla pane starosto vás zeptá tady furt vlastně říkáte že mi nezná nebo že pouze tedy inter pilujeme webu vykládáme věci názoru pana tajemníka teda chtěl zeptat vás jestli proběhla schůzka v restauraci lavička a jestli je pravda že teda jste jste tam panu tajemníkovi jakoby řekl je chcete aby skončil s má rozhodnout případně jestli jste mu to nějak oficiálně oznámili naradi nějakou svoji kuby nespokojenost že chcete aby rezignoval takže si můžete říct nějaký váš jakoby 
pohled na to jak ta věc jakoby probíhala že už se přiznám se v tom úplně a nevyznám dále by se vás chtěla zeptat jestli teda a vy jste zmínila nějaké pochybnosti ohledně výstavby kolem viktorie ježíškovi stra budete pokračovat v péči čistce i u vedoucích jakoby odborů kdy a asi předpokládám že ti zodpovídají taky za některé činnosti kterými která si nejste spokojena potrestal se asi toho vedoucího a nad nimi tak jestli má něco takového v plánu jestli můžu už teda teď dozvědí se s někým nespokojený nebo se zase tak nějak různě budeme a dost vyjde na poslední chvíli a pak by se chtěla zeptat to je spíš možná na pana štrébl a jestli za něho mu přijdejakoby normální nebo 
on to pravidelně dělá na svém fejsbůku jestli se mu líbí že tam se negativně vyjadřuje k různým úředníkům kdy s nimi není spokojen já se přiznám já jsem taky ve vedoucí funkce v životě mě nenapadlo své své podřízené nebo své kolegy prostě nějak špinit špinit na nějaké sociální síti myslím si že správný manažer vývěvy říká s tím člověkem z očí do očí a nemá potřebu hledat zastánce ve svém jednání a napříč jakoby internetem takto si kdysi možné odpovědi děkuji 
nasleduje pan papež 
tak dobrý večer já bych to trochu odlehčil nebo odlehčil 
ze začátku a pokud dojde na soudní spor prohraje mo tak si myslím že zas takový problém mít dva tajemníky nebude co si pamatuju z dějepisu tak někdy ve čtrnáctém století dokonce dokázali fungovat tři papežové ve stejnou dobu tak si myslím že dva tajemníci by to dokázali taky čím ale trochu problém mám je obecně ze způsobem odvolávání na minulém zastupitelstvu jsme tady řešili když se převalovala vlastně celá jsem se seznam celý představenstvo a nebyly k tomu přizváni nebylo to s těma komunikovány a dověděli se to otto potom ze zápisu to samý proběhlo minulý měsíc se ohledně školský rád možná před minulém měsíci opět odvolal se školská rada vydá se usnesení to se pověsí na internet dostane se k těm lidem kteří se to týká a v tuhle chvíli aspoň o tom přišel nějaký informativní mel od pana treba děkuji že aspoň o tom ale myslím si že v tomto případě by opět bylo lepší toho člověka informa nebo všecky ty lidi informovat předem až pak to někam vyvěsit aby si to prostě nemusel někde někde na tom všetko 
okna sleduje pan mikuláš 
já jsem tady ve volné chvíli masochisticky zabrousil na vaše fejsbuk nové stránky a našel jsem tam osmadvacátého osmadvacátého září váš volební volební klip jestli si můžu dovolit také číslo nula jedna zajistíme chodníky po kterých se dá chodit nebudeme spoléhat na magistrát drobné opravy bude dělat práci předchozí diskuzi jsme se dozvěděli že ani po půl roce to nefunguje a není ani nejbližší vize bod číslo nula dva konec žabomyší válka na radnici myslím si že tady na tom zastupitelstvu a tím jak byste přistoupili k opozici jasný že se vám to vůči opozici nepodařilo ale jak u dokazuje dnešek vám se to zdaleka nepodařilo ani v rámci radnice což dokladuje případ s panem tajemníkem bod nula tři hospodařit jak se patří minimálně ten příklad tady s tou asociací fas sudových autobusu který jsou zvýhodněni nějakým záborem zdarma dokladuje že ani to není úplně ideální jenom se zeptám jestli máte pocit že jsem měl v tom volebním programu něco co se vám podařilo třeba splnit já tam nikde nic nevidí 
další zeptala se ale měli bychom hlasovat o jeho vystoupení protože 
děkuji za udělení slova jenom odpovím paní nebo slečně vítkovské ochotně proto otázky a takhle rozhodně se nelíbí že se musím k někomu negativně vyjadřovat se obecně nerad negativně vyjadřuje nicméně ze své podstaty a z podstaty ze strany té straně kde jsem tak já jsem člověk velmi veřejný a a troufám si říct velice velice otevřený a to jak přímo kladem tak tak je na sítích takže pokud něco kritizuje myslím si že za to kritiku se není potřeba stydět a 
vyjadřuje tím nebo respekt ale i veřejnost má právo je třeba znát ty pocity nebo i nějaké ty v hlady do do toho fungování takže je možné že prostě nějaká kritika jako veřejná prostě se se objeví a je to přirozené no tak pro veřejnost by se nedozvěděla to jakým způsobem se nějaké nějaké věci fungují nebo nefungují a často s tím prostě nejde nic nic dělat takže je možné že pokud prostě si ventilu nějakou frustrace s nějakými 
procesy veřejně tak se tam se skutečně ventiluje frustrace je protože jsem viděl ano pane premiére nebo a ne pane ministře a 
ne odhad nehodlám se s tím smířit 
technickou má slečna vítkovská 
paní tedy překvapuje že pozadí některé své příspěvky stahujete prožívám vlastní dořekl nebo poradí nebo možná ta filtrace už pominula že nejsou vhodné 
slovo já já jsem dva ale měli byste mi to schválit je to příspěvek nebo nemusíte mi to spalo záleží záležela 
dle 
já vám děkuji já jsem nechtěl už reagovat rámci praktických jen v krátkosti myslí že se totiž proroci kryjeme výklad slečna vítkovská se mě ptá jestli jsem byl v hlavičce jsme několikrát říkal že jsem v hlavičce byla dokonce jsem povídal několikrát co jsem psal nových vypovídá aby se pak přihlásíte do diskuze ptáte se je byste ráda věděla jestli se byl lavičce byl byl jsem v hlavičce s panem werichem jsem byl na lavičce a bavil jsem se s ním o té situaci ať se neustále opakuje jestli lidský přístup nelidským přístup nezlobte se na mě já už jsem všechny ty věci opakovaně pověděl co se týče dotazu pana mikulášem pro nás ve funkci jsem půl roku jestli chcete já vám pošlu co se všechno myslím že se povedlo udělat a opravdu se necítím necítím to tak že bychom měli splněný celý volební program za čtyři roky ale myslím si že za půl roku jsme docela nastartovali dost pozitivních změn a protože se podařilo otevřít téma tak proč se tady dlouhodobě vůbec netušili 
jako když se byl třeba radním čest dopravu teprve teďka se rozesílají pokuty zaparkování v modrých zónách což je velmi rezonující téma z doby kdy vy jste byl radní půl roku na praze šest se to posílá během jednoho týdne mi to posíláme po půl roce který opravdu spousta zanedbaných věcí 
a já vám to v podstatě nic nevyčítám protože jste byl pár měsíců jste asi podobně dlouhou dobu jako já co byste tehdy udělal z volebního programu svobodný jako vyjde to jsou takový jako úplně prázdný řeči který mimochodem nejsou ani tak aktuální abychom je probírali na mimořádném zastupitelstvu 
co se týče té odpovědnosti za škodu a já vůbec nechci predikovat jak by případný spor dopad se týče té odpovědnosti tak řeší zákon číslo osmdesát dva a devatenáct set devadesát osm sbírky když čtete ono je to samozřejmě u těch volených orgánů poměrně náročná disciplína a já jsem postupoval souladu se všemi dokumenty a právními posudky jsem si nechal v rámci nějaké opatrnosti vypracovat nejsem si žádného kdyby 
dá se už taky o tom třeba 
a co se týče vztahů s úředníky no tak samozřejmě 
ten vztah se buduje no já myslím si že z nich mám poměrně pozitivní 
aktuálně nemám v plánu iniciovat něčí odvolání a pozor odvolávat by to musel tajím nikoliv já zatímco tajemníka může odvolat já tak vedoucí odboru nebo zaměstnance bude muset řešit a já si troufám tvrdit je pana tajemníka který vzejde z výběrového řízení prostě čeká nelehký úkol se zorientovat v tomhle tom systému pokud to nebude tedy někdo svidníku který tady již jsou která 
jako ta role nebude jednoduchá je tady spousta věcí který je potřeba nějakým způsobem odladit a já věřím že se nám podaří najít někoho kdo to zvládne 
taktickou pan venhoda 
návrhjenom fakticky doplněn když jste se tedy podivoval se ty pokuty posílají až po šesti měsících že na to výpalné má úřad až dva roky 
palmy 
pan štampach 
děkuji jenom fakticky panu starostovi furt říkáte o pokud jsou mimořádné zastupitelstvo dle mého názoru jednací řád tento pen nezná prosté pouze zastupitelstvo a jedno ještě nějaké řádné nebo mimořádné prostě takovej není je zastupitelstvo pouze jedno děkuji 
no není ale hlavně že jste se dokonce chlubili tím že jste iniciovali svolání mimořádného zastupitelstva zná aniž bych hledal opravy jednacími dva v zákoně vaše terminologie vašeho zastupitelského klubu kterou razíte formou propagovaných fejsbůk nových příspěvků a různých prohlášení dotisk pan sunega 
nejdřív vám pane starosto ted úplně naposledy jste mě nabyl protože jsem na jste byl a já jsem nabyl dojmu že už je rozhodnuto o tom kdo bude tajemníka neboť jste hovořil o pak budoucím panu tajemníkovi což je buďto velmi nekorektní genderové vyjádření anebo už víte kdo to bude o ale to je jenom na okraj ale chtěl bych říci jinou věc já si myslel že patří k dobrému dobrému způsobu řízení jakékoliv instituce že když odvolávat někoho jehož funkce musí být obsazena tak mám připravenou řešení vpřípadě že se by to řešení nepovede má připravenou náhradní variantu tady si nejsem jistý jestli to bylo zatím tedy nabývám dojmu že nebylo a ještě k panu štréblová ale víceméně technicko taktická poznámka případě že se o někom pirátské vyjadřujete na internetu tak je třeba velmi dbáte na židlí píár a případně uvažovat o tom že vás může stíhá žaloba na ochranu osobnosti ale to jenom takové víceméně nepřátelské varoval děkuji 
to je 
mám jo tahle technickou má pravého pak faktickou vždy já už jsem to chtěla říct dřív ale čistě technicky pane starosto když necháváte mluvit zastupitelé před vámi a pak mimo pořadí komentujete jeho jeho výroky a jeho příspěvek tak se tady strašně cykly jme tak já bych prosil abychom tu teda to zastupitelstvo urychlily protože jsem nepředpokládal že tady budeme zase do půlnoci protože vy neustále komentujete krátkými průpovídkami který trvá až patnáct dvacet vteřin a pak se přihlásí na na ty vaše průpovídky další tři a čtyři lidi tak prosím nedělejte děkuji 
já si to berou k srdci a ačkoli se mě velkou chuť diskutovat na to že jsem měl mít připravené nějaké řešení v podobě budoucího tajemníka ho panasonickdy já budu mlčet 
a už nikdo přihlášený do diskuze takže já si dovolím toto diskuzím za mrtvý 
a zeptám se pana materny jestli máme vůbec nějaký návrh na usnesení nemáme jsme to všechno pověděli svolali jsme kvůli tomu mimořádné zastupitelstvo ale peněz seasi na ničeho neusne usnesení 
já musím tam postup vyhodnotit návaznosti na usa jo jako já v podstatě nevím co stalo všechno si dávat s ohledem na avizované soudní slyšení 
prosím 
pak si o tom popovídáme kdyžtak po jednání zastupitelstva takže tímto jdeme bodu číslo 
problematika privatizace 
přispěvatelem tohoto materiálu je kdo 
opozice ale kdo konkrétně 
tomáš kalivoda pane kalivoda dejte se do toho 
mám radost že jsem ještě nikdy nebyl předkladatelem materiálu by jsme byli v koalici tak jsem jsem nikdy se předkládá se budu se doložit 
tak 
vlastně můžu mluvit tak dlouho chci dále nose 
já nebudu nebudu vás nebudu vás nějakým způsobem trápit 
návrh na usnesení jsme vám předložili na tu já myslím že za tu za tu dobu co tu sedíme se s ním všichni mohli seznámit 
v podstatě už jsem mu určitou předzvěst řekl v průběhu když jsme schvalovali program o co se o co se nám jedná 
primárně a myslím si že můžeme má byl bych za to rádi by jsme diskutovali nějakým způsobem věcně opravdu hledali i společné řešení a budu strašně rádi se kdy se koalice k tomu nějakým způsobem postaví tak aby jsme aby jsme řešení našli já si pamatuju na jsou dva důvody první důvod je veřejnost a občané kteří si zaslouží být informováni a a ty dotazy je opravdu k nám chodí 
jich mnoho lidé nás navštěvují a ptají se vždycky na realizaci myslím si že právě na úřadě vy musíte na to ve funkcích nyní být být zvyklý že těch dotazu se množí mnoho takže to si myslím že věc která by se dalo zlepšit a na kterou bychom se chtěli zaměřit a druhá věc je 
či to významně souvisí také právě tak jsou finance městské části a stav na účtech a a já si velmi dobře pamatuju loňský rok kdy jsme kdy jsme na zastupitelstvu módně diskutovali o stavu rozpočtu kdy v podstatě naštěstí tedy byly započaty privatizace které se nějakým způsobem zpozdily a byly započaty a dnes letošní rok letošní rozpočet toho bude bude řekněme příjemně naplněn nicméně pokud by se nějakým způsobem se zastavili a vzhledem k tomu že některé některé rekonstrukce se oddalují tak tak se domnívám a samozřejmě také těch baráku stále ubývá takže těch těch vzdělaných těch peněz privatizace jeden z jednoho v jednu dobu dojdou i tak je potřeba samozřejmě k tomu přistoupit zodpovědně a pečlivě vše naplánovat z toho důvodu a myslím že první první věc na kterou se musíme určitě zaměřit tak je 
aktualizovat plán o harmonogram privatizace na webových stránkách městské části na je po vlasech vlastně můžu stále hovoří tak 
na webových stránkách městské části je tabulka harmonogramu privatizace která ovšem dle mého teda neodpovídá tomu co bylo odsouhlaseno radou nevím jakým způsobem se tam teda objevila chápu že to může být asi že jakýkoliv úředník prostě měl chtěl aspoň nějakou informaci dál ale neprošlo to radou si myslím že to je stav který by se měl měl napravit ale samozřejmě tak o to bych hlavně požádal klidně to odložit o jednu dvě a tři rady ale ale přijít potom s takovým harmonogramem který bude opravdu reálný a který který bude naplněn aby se už nemusel prodlužovat 
druhá druhá za záležitost která je ztrát s tím úzce souvisí tak se týká vlastně majetku nemovitého majetku městské části jiného než který je nyní v privatizaci zařazen protože jsem v privatizaci máte na výčet baráků které budou realizovány a dle dle těch dle těch baráku tak tak zní 
jsou tam jednotky které budou ale některé nebudou realizovány podle privatizačních pravidel někteří lidé na to nemají nárok někteří ano 
ta pravidla zde vznikla před několika lety je otázkou jestli stále ještě jsou aktuální a jestli by si zasloužila o určitou revizi 
také na každopádně s tím s tím spojeno co co mi v tuto chvíli navrhujeme tak je určitá analýza a vlastně stavu nevyužitých prostor a majetku vlastně zbytného majetku a nejenom nevyužitých co znamená často řekněme sklepní prostory 
prostory civilní obrany které protože jsou třeba v dezolátním stavu neprodané které ne pronajmete protože tam není žádné okno a tak dále ale ty ty ty baráky a třeba svíčka o to často mají zájem aby tam mohli provozovat bič kancelář na schůze své a tak dál tak dál těch těch variant toho řešení je je ix 
a úplně stejně tak vlastně městská část drží mnoho mnoho bytů vlastnictví které jsou často a dne prakticky teda pro městskou část a já jsem s touto problematikou seznámil dostatečně ve správě jeho majetku která která provádí tu zprávu těch bytů tak občas se třeba jenom jeden byt v celém baráku a kromě toho že to může někdy plodit zlou krev tedy mezi mezi těmi lidmi kteří tam bydlí v tom baráku a na že nevědí co s tím bytem bude a kdo tam nastěhuje pak se tam můžou třeba nějak měnit ale to samozřejmě nebo tom ještě možná jim to už by jsme byli někde v jiných v jiných problémech nicméně i sjezd véčka předsedové své člověk o mají zájem nějakým způsobem to řešit a ty nájemníci kteří tam v těch bytech jsou tak také a pro městskou část a to je nutné říct že neefektivní podstatě tyto byty držet a my jsme toho názoru že by se měly protože by se měly také privatizovat případně nastavit jakékoliv systematické řešení to znamená ten návrh v tuto chvíli není ne přicházíme na s kompletní analýzou s kompletním rozborem a s přesným návrhem přicházíme s tím že je to potřeba řešit a že je potřeba udělat ekonomickou analýzu je potřeba udělat rozbor je potřeba identifikovat které ty prostory kterých se to týká a co by s nimi mělo být 
já si myslím že představil dost dostatečně a 
kdyžtak pojďme o tom diskutovat budu rád pokud koalice ten závěr podpoří 
následuje pan partner 
děkuji za slovo a já bych rád pohovořil konkrétně jeho privatizaci protože samozřejmě mluvíme s lidma znám znám lidi kteří čekají na private že na privatizaci už nějakou dobu a je to pro ně značně frustrující protože nemají jistotu pořád se ten termín kdy by se měla zahájit nějaká revitalizace domů a následná privatizace tak se neustále oddaluje a nikde nemáme žádný termín u hokejky jsme jeli termín ten jsme zrušili nebo ten jste zrušili na našem prvním zastupitelstvu březnu jsme dostali od místostarosty materny akorát nějakou analýzu nějaký posudek inženýra rádla ale to je všechno když se podíváme to co zmiňoval tomáš kalivoda na webové stránky prahy tři tak jediný co tam najdu k privatizaci také na hlavní stránce 
harmonogram kdy aktualizace poslední dvacátého dvacátého sedmého čtvrtý dva tisíce osmnáct a pak když dám vyhledávání nebo když se podívám pod samosprávu a kompetence členů rady městské části je to poměrně babuška je to je to hluboko poměrně ponořený ten ten odkaz tak je tam harmonogram privatizace bytových domů kde je tam osmnáctého desátý dva tisíce šestnáct aktualizace tak jak ty lidi dneska jak jakým způsobem si mají plánovat svoje životy jak jak se mají rozhodovat o tom jestli já tam znám lidi kteří prodali chalupu kvůli tomu aby měli finanční prostředky na privatizaci domů a nic se neděje nebo bytu a nic se neděje jsou tam lidi kterým zemřel partner a totálně se jim samozřejmě změnili příjmy žijí z důchodu a co z deseti tisíc pořídíte a jsou tam lidi kteří investovali do těch bytů protože v umakartu se nedalo žít tak taxi nějakým způsobem zkrášlovat a počítali s tím že v krátké době budou mít ve vlastnictví a dneska mají obrovskou nejistoty nejistotu což je velmi frustrující tak já vás prosím žádám a to velmi důrazně abyste informovali veřejnost o tom jaký jsou přesně po vstupu co se děje co kdy nastává velmi konkrétně aby se to aktualizoval protože opravdu informace z osmnáctého desátý dva šestnáct nebo nebo ze čtvrtého měsíce dva osmnáct toto je velmi špatně velmi špatně 
děkuji zatím je také děkuji následuje pan 
děkuji za slovo já jsem se chtěla zeptat předkladatelé na jednu jedinou věc za ta je důvodové zprávy dovozují z toho že byste rádi prodávali bytové jednotky budovách s nízkým podílem účastí městské části ve své nebo družstvu se tam píše 
a re pan kalivoda poslouchá protože se obracím na vás 
rád bych věděl nějak jako podrobnější vysvětlení k tomu vašemu stanovisku že by jsme měly prodávat bytové jednotky budovách s nízkým podílem účasti mě městské části ve své je důsledku vyšších nákladů na správu mě by zajímalo jaké jaké jsou to tyhle ty na náklady vyšší náklady na správu kromě toho že musí zástupce se má jít na sdružení vlastníků jednotek zastupovat a městskou část naprosté většině případů je to třeba jednou za rok se koná tak nedomnívám se že to jsou nějaké závratné vícenáklady v tomto tak jaké jsou to další vyšší náklady na správu tenhle ten názor se často objevuje a já jsem to často ptám a není mi úplně jasné 
no asi ne 
jeho by se mělo také pardon taky a sil 
také jsou mikrofon 
rozvoj tak atd jedna 
byty které jsou ve vlastnictví že celý celý barák vlastnictví městské části tak samozřejmě se neplatí přímo jako příspěvek do fondu oprav v barácích kde je své tak tak vlastně z toho a my to neúčtujeme k tomu nájmu ještě vlastně navíc znamená ten nájem který se platí tak třeba se ještě od toho odečet čtěte bylo dlouhou dobu devadesát pět korun a z toho se třeba odečtěte čtyřicet korun jako příspěvek do fondu oprav ten nájmy potom jako o dost o dost nižší teď pokud jsme teda zvýšily nájmy tak tak je to pořád třeba někdy jedna třetina vlastně jde jako příspěvek do fondu oprav to u bytu kde vlastně vlastníme celý barák tak to není to je první bod druhý bod je samozřejmě že starat se o byt který je ve své čočku taky je náročnější z toho důvodu že prostě s máte ještě spoustu administrativy spojený kdy musíte komunikovat navíc s jedným s jedním subjektem čímž je to své je ve chvíli kdy tam máte prostě jeden by dostáváte správce toho baráku bude někdo jiný tak znamená pokaždý dostáváte všechny vyúčtování předpisů a tak dá tak dál v různých podobách často ty často ty předsedové své tak nekomunikují a také relativně tam je spoustu administrativy která je zatím zatím schovaná ale možná to bych vás asi jako odkázal třeba na právě zbytkového správa zbytkového majetku kde vám určitě o tom ty ti či zaměstnanci povědí povědí své protože já jsem si ho takhle takhle dozvídal celou dobu a my my v tuto chvíli jako ne navrhujeme přesné řešení jsem ze předestřel my navrhujeme právě se na to zaměřit podílet se na to zážitek to zvážit všechna pro a proti zážitek ekonomický aspekt primárně a podle toho potom postupovat 
tricko má pan ru 
já se domnívám že městská část nevlastní žádný celý bytový dům který by byl po privatizaci který nebylo harmony privatizace to znamená vlastníme nějaké byty s větším či menším podílem nějakých sdružení vlastníků jednotek nebo popřípadě družstvech a příspěvek do fondu oprav se prostě platí podle výměry těch bytů a je to příspěvek který není větší tím že tam máme menší podíl v tom v bytovém domě a takže to jenom kování faktická nechápu to administrativu já sám jsem členem své je a a 
jen jednou za rok nás sdružení vlastníků jednotek a přečtu si pozvánku a vyúčtování nevidím v tom žádné zvýšené náklady 
následuje plan sunega 
no mám mimořádnou radost z toho že se nyní diskutuje o problematice která je mi tak blízká jestli diskutuje o problematice kterou jsem se snažil rozpohybovat v rámci diskuze tohoto zastupitelstva v článku který jste mi publikovali a ke kterému jste mi nepublikoval ani dodatečnou informaci mám nesmírnou radost z toho že se tím otevírá tedy dveře až si tento bod ve diskutujeme k diskutování nad bodem čtyři a to je zpravodajství a 
vnitřní diskuze protože to je pod názvem toho bodu který tam je demokratická diskuze na této radnici pokud se týká privatizace tak jistě víte že kontrolní odbor prováděl kontrolní šetření kontrolní výbor prováděl kontrolní šetření máme nějaké výsledky a ubezpečuji vás že některé mé předpoklady které jsem praktikoval ve svém článku z mého hlediska ještě to nemám diskutováno nacházejí jak si svůj reálný výraz poznatcích které máme například to že jsme já osobně ještě dvěma kolegy jsme navštívili obydlí kterého rekonstrukce bude stát městskou část tři sta čtyři sta tisíc korun jedná se o jednu místnost a ty peníze neuvidíte ani při zvýšeném zájmu za dvacet let takových věcí tam bude zřejmě víc a vaše kategorické řekl bych ideové odmítání privatizace něčeho co v podstatě je zátěží pro obec a odmítání možnosti že za takto získané finanční prostředky se pořídí jiné byty případně že se využijí jiným způsobem pro blaho obce nesvědčí o dobrém hospodaření já už to dál nebudu rozvíjet protože to je zřejmě na na delší diskuzi a hlavně se pak o tom můžu změnit ve svém ve svém vlastním bodu jednání děkuji 
faktickou napadl 
perné se domnívám že stejných tři sta čtyři sta tisíc investuje do opravy bytu který je samotný i v nějakém bytě ve své je jako do opravy bytu který je v nějakém bytovém domě v počtu pěti šesti nebo více je to uplne stejne technickou alepan sunega 
spíš faktická se omlouvám problém je v tom že když se uvolní obecní byt také zhruba měsíc rok dva tři čtyři nevím jak dlouho v našem domě konkrétně jeden nebo dva obecní byty které jsou asi osm měsíců prázdné protože se vyřizuje dědictví a tak dále být není opraven obec platí do fondu své je a potom ten byt opraví na základě svých vlastních postupů přičemž prostým srovnáním cena já se nedělo studii nemám na to tabulku vychází oprava 
obecního bytu přibližně o dvacet procent dráž než když to dělá své samotné to jsou prostě reálné výsledky reálné životní poznatky obec na to nemá obec to neumí věku 
já jen si dovolím upozornit či se opět dostává mimo rámec technických a faktických poznámek nečas se vám toto pane sunako stopovat ale nebyla to ani technická ani faktická tak je tam pas nabádám abyste toho mezery pan kalivoda 
jedná se samozřejmě třeba i právě o ty od byty ale zároveň neviděli pro sebe opravdu nevyužitelný který které jsou prázdný a kde by opravdu to stálo ve velké prostředky aby aby městská část investovala ale vedle toho samozřejmě i i co navrhuje tak je byty které tam lidi lidi bydlí ale opravdu je to prostě jeden byt baráku a tam se domníváme také že prostě by bylo vhodné pro realizovat se zbavit se tý zátěžeže prostě město má 
jednoho slušného stálého nájemníka řekněme prostě támhle jednom baráku a ten tam bydlí stejně jako všichni ostatní a pro městskou část to sedi nepřináší úplně takový efekt a a bylo by podle mě i vhodnější jako to tom v tom případě pracovat získat získat ty peníze pro městskou část ale zase já jen zopakuji to je ten ten návrh který se předkládáme je právě připravit analýzu stavu zbytného nemovitého majetku a s kategorizovat dát do škatulek jedná se o toto toto auto navrhujeme to nebo ono protože je to takto nebo takto přínosné nebo naopak třeba nevýhodné pro toto nějak neřešíme 
to jde v podstatě o to o ten o ten návrh 
já sám nechtěl skákat do řeči že jste předkladatelem bodovali měl jste přihlášen faktickou zase to nebyla faktická takže o to víc prosím pane rutta by zvážil vystoupení stručná faktická 
znovu pokoji zdůrazňuje to že ten byt je samotný nebo že jich je málo v tomhle své je nemá žádný vztah k tomu je poté městskou částí opravován draze a že to dlouho trvá případě že na něm vázne nějaký právní problém dědictví on nemá vůbec společné nic společného s tím četností těch bytů je ve vlastnictví městské části v bytovém domě jan mikeska 
já bych odpověděl na dotazy naklady vodu revize pravidel 
a děj bytových jednotek nechystáme já se domnívám že to je studoval koalice je to pandořina skřínka prosím vás my bychom měli zpivat privatizovat podle pravidel jsme si nastavili a vy všichni obyvatelé to budou privatizovat měli stejné podmínky jedna věc 
harmonogram ale program skutečně visí ta neaktuální ale 
mezno zkoumat monogram nový vytvořit a jestli na web je velmi riskantní a nebezpečné protože my nejsme my jsme nejsme závislí a naši vůli my jsme závislí na technických podmínkách k lepším stavebních jo stavebních a projekčních jo my nejsme v tomto směru nemůžeme kytky termíny nemůžeme určit pokud víte tak ty ta blahoslavova jak by tomu říkáte hokejka jeho tak byla vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby dodneška jsme metody netušil jsem tehdy netušil či tyto tato stavba nemá stavební povolení a tak stavební povolení nemá dodneška stavební povolení skutečně firma omega chtěla byla najata aby vyhotovila dokumentaci ke stavebnímu povolení nedodala všechny materiály stavební úřad nemá všechny materiály když nemůže zahájit zahájit vydat klaus věc vydat stavební povolení takže čekáme tam skutečně u této na stavební povolení další problematická stavba které tady jsou je to je je to kubelíkova jsme čekali dlouho na to až se domluvíme s majitelem prodejní bezovka a pokud víte tak to bylo postaveno současně a a máme tam měl být problémy že je závislá nanás my jsme závislí na něm minulém týdnu byla podepsána smlouva takže se začne jakým způsobem projektovat a bude se dejme tomu pokud se podaří tak se já projednat na tento dům a revitalizuje a následně se nelze odhadnout kdy to bude že to bude za tři roky nebo za pět let další klimatická stavba je táboritská dvacet tam vzniká dokumentace ke stavebnímu povolení ale oběh jen natolik komplikovaný tam je jednak té objev potom za mě celé to to severní jeli severní chodník toho toho domu zuzana zatím tomem jo pak jsou tam garáže a s tím ustál ty majetkové vztahy tam nikdy nebyly vyřešeny všechny domy vznikaly v osmdesátých letech a jak víte tak osmdesátých letech je stavební i stavby jsou nejhorší na celý socialismus nelétaly patice led nekvalitně provedené a věčně to bylo tak majetkově za zašmodrchané že nikdo nevěděl čí to je takže to jsou skutečně tři stavby jste u kterých 
je kdy se budou privatizovat 
bude prodloužila dáme hlasovat o prodloužení příspěvko 
daf 
na 
muže může já dovolím metodu děkujeme kdokoliv nenapíše okamžitě moc baví do hodiny do druhého dne nebo když se privatizovat já nemůžu vyvěsit harmonogram který určitě nedodrží ve protože my to nevíme ještě ty stavby jsou tak špatné a v takovém stavu byly v městské části že udělat je závažná věc to se týká těchto bytů se sesypal panny a nekalí vodu současná koalice záhlaví městě nechce privatizovat 
tak vznikla dohoda mezi námi a mezi koalici na hlavním městě že budeme těch bytu prodávat co nejméně je je nám je nám bylo dokončení naši privatizace je znamená cenu set šedesát jedna bytů které máme privatizovat ale nebudeme podávat další byt nemusi zbavovat nemovitého majetku takže to je jakási nepsaná politická dohoda kači 
nastartuje ze sóji faktickou pan novotný 
vzhledem k tomu že ten materiál na stránkách není aktuální ta tak aspoň stáhněte a ať lidi nemate děkuji 
no pan daniel landa 
tak já bych vás velmi tezko jenom do upřesnil a vy tady jako exekutiva jako rada vedete ten projekt na který jste si nemohli společnost omega která já jsem se tam byl někdy josef 
dubnu dubnu dubnu jsem se tam byl podívat a tam je řada a nejenom teda technických ale i legislativních nedostatků a do této doby ta společnost omega nic nedoplnil a pokud mám správné informace tak by mě zajímalo jakým způsobem vedete 
a chtělo by se říct jakým projektovým způsobem vedete tu hokejku k zdárnému konci když se skoro vůbec nic neděje já jsem to upozorňoval už panama ternu a tohle to a požádal jsem ho on mi to určitě pokud na to nezapomněl 
tady potvrdí že jsem ho požádal aby vznikly vznikla jedná či či několik schůzek s nějakým výborem těch lidí konkrétně když teda budeme mluvit o tom projektu hokejka aby si k tomu přizval a aby která jim bylo objasněno kde je ten zádrhel a jak dlouho to asi potrvá a co mám informaci tak se žádná taková schůzka nestala takže mě by zajímalo teda kdy budou ty nedostatky odstraněny aby tedy alespoň lidé z tohoto projektu na níž je navázána tak privatizace toho celého komplexu věděli kdy 
společnost omega doplní ty nedostatky to předpokládám že jako s péčí řádného hospodáře určitě víte tuhle informaci 
pětce dovoluji poznamenat na charakter faktické poznámky jestli to nebyla poslanecká nebyla nebyla ale tak faktickou má pan mikeska 
já bych ho fakt faktickou poznámku že dneska měla by kolaudace je serverový dvacet sedm dvacet devět kytary kytky pětky 
čtyřicet pět svém exhalací a pět a že jakýsi pohyby tady měli by 
ráčila pak do čela 
vláčela řezáčová jsem to vášová opravují se háčkovat 
sice osmačtyřicet se 
tak nyní má slovo pan materna 
tak já si dovedl nejprve zareagovat úplně na to poslední na pana ven hodu ohledně té schůzky jen i zástupci já jsem se od minulé minulého jednání kde jsme se o tom bavili minimálně dvakrát tedka se skupinou zástupcu to hokejky kteří hta a řekl doufám jako troufam si tvrdit že tak jednou za čtrnáct nosit minimálně telefonu s panem paroubkem který je jak se domluvili jejich zástupce termo pravidelně dávám na vědomí co se děje a jako jak se vyvíjí celá situace takže myslím si že 
tyto lidé který jako se deklarovali jako zástupci té tohoto domu tak já jsem v kontaktu a řekl bych že poměrně pravidelném a časté a tečka k těm věcem toho postupu panoš to tady v podstatě kolega mikeska vesměs všechno řekl základní problém chvíli je stavem dovolení souhlasím s váma omega je velký problém nechci nechci jako to házet jako zase na to ale jako toaster si nevybrali mi ani ty před náma toho vybrali ještě před náma před náma atd a je to velký problém řeší se to moje poslední informace které tomuhle tomu mám je by omega měla dodat do konce května veškeré podklady to vám od dnešního dnešní informaci a dneska mám potvrzené to co jste říkal i vy že do dnešního dne nic nedali tak mám to čerstvě dneska od pana dědka je to je to naprosto tak je to hrozný říkám nesetkal jsem se nikdy s takovýmhle přístupem snažíme se nějakým řešit ale říkám nevím v tuhle chvíli co víc proto se dá udělat s i s omegou jsme jednali samozřejmě oni slíbili že dodají všechno je tak to co se týče projektu a stavebního povolení 
od prvního úřadem přislíbeno že ve chvíli kdy bude všechno doplněno bude promptně přikročeno k vydání stavebního povolení pokud bude všechno v pořádku samozřejmě té stavební povolení asi ten bod který tady byl který je jediný dá se říct je vyřešen v podstatě vezl z našeho pohledu byly ty finance na tohle místo kde jsme teda my řešili by se nám ten projekt zdál předražený což je rozpočtu 
v tuhle chvíli se row spočítali všechny náklady které jsou na to které nám vlastně zůstanou o to po tomhle vyhodnocení ve chvíli kdy dojde k tomu zohlednění toho projektu tak jak se shodli jak ten oponentní posudek ta ten i jako původní v těch dvacet milionů kdy se dostává na nějakých sto osmdesát milionů za celou stavbu já už to vychází jako hospodářsky pozitivní když nemáme problém jakoby k této akci přistoupit takže tenhle problém nám padá a potom by tam zlevnění stavební povolení se řeší a poslední věc která je výběr zhotovitele v tuhle chvíli už jste dojednává poptávkové řízení na administrátora celého procesu tak aby se mohlo přelom květen červen vybrat aby mohl být spuštěn za předpokladu já doufám že bude stavební povolení který proces 
takže to je hokej poté co se těch dalších staveb který říkal kolega mikeska opravdu já bych v tuto chvíli taky si netroufl jakýkoli harmonogram dávat protože v podstatě je to logický jako dělaly se vždycky ty nejlépe řešitelné problém ne pro stavby nejméně problémy takže čím se blížíme ke konci privatizace ti nám tam zůstávají horší a horší případy takže teď už je to naprosto krásné vykrystalizovala ne prostě nejhorší je to táboritská a tím předposlední nejhorším kubelíkova tam je prostě k problému nejvíc a fakt je to na té fáze že dneska se nedá prostě říct jestli to bude za rok za dva za tři to je prostě z toho technického pohledu iso ho majetkoprávního problému je to tam prostě velice problematické 
dá se všechno jako 
následuje pan dobeš a děkuji za slovo já si dovolím navázat na to kde vlastně kolega s kolegou materna skončili a tím bodem je tato problematika toho harmonogramu aktualizovat harmonogram na hromada já si troufám tvrdit nebo maličko upravit neříkám že opravit kolegů mikesková myslím že na hlavním městě praze ne všichni koalici jsou tak striktně proti privatizaci bytového fondu dokonce si troufám tvrdit že v tuhle chvíli já ta situace je poměrně palčivým tématem a právě proto si troufám tvrdit že ve chvíli kdyby jsme začali aktualizovat dokonce by jsme mohli přijmout nějaké nové usnesení ať už na úrovni rady nebo zastupitelstva tak by mohlo dojít k tomu že tím ohrozí med celkový vlastně harmonogram a to celkovou koncepci privatizace jako takové protože by někdo z hlavního města mohl přijít říct no víte my jsme vám teda byli ochotni schválit nebo respektive dovolit tedy aby doběhlo to co bylo již v roce dva tisíce dvanáct nebo respektive v historii slíbeno celé řadě občanů městské části praha tři ale tímto krokem by se mohlo stát že by jsme vlastně udělali úplně nové usnesení které už by nemuselo podléhat této nepsané dohodě s tím by se taky mohlo stát že by si to někdo úplně celé rozmyslel celou privatizace zatrhl tím by jsme tedy udělali opravdu medvědí službu občanům kteří o privatizaci mají zájem tak to bod jedna bod dva týkající se samotné problematiky toho co bylo zmíněno na získání stavebního povolení no také já bych zase nechtěl úplně hledat historii kdo za co může nebo nemůže někteří kteří tedy historicky na zastupitelstvu vystupovali tak já bych se nerad k nim vyjadřoval ne ta situace samozřejmě i v některých případech složitá aby tady mohli třeba případně se i bránit je ale 
prostě společnost omega opravdu v téhle věci nekoná dostatečně rychle troufám si tvrdit že prostě pokud nepohne tak budeme muset významným způsobem zvážit všechny možné kroky co se týče ať už penalizací nebo pokud vůči této projekční kanceláři to myslím že by tady mělo jednoznačně zaznít a nemuseli bychom se tomu případně je nějakým způsobem nose ani oni ani mi moc divit a pak je tady bod který víceméně se promítá na jak do problematiky přípravy rozpočtu tak samozřejmě i to následujících let tady si dovolím jenom konkrétní čísla v roce dva tisíce osmnáct bylo investováno do části bydlení komunální služby a územního rozvoje dvě stě dvacet šest milionů tomto roce je v pán poprosím o spojení tato horní 
jestli můžu pokračovat v tomto roce je v plánu investovat do této oblasti dvě stě dvacet osm milionů korun a máte pravdu že v následujícím roce je primární nebo to stěžejní část právě ta zmiňovaná hokejka nebo blahoslavova ulice a pokud tedy se podaří získat stavební povolení vysoutěžit administrátora veřejného výběrového řízení a následně výběrové řízení bez zbytečných prodlev a loud v podstatě průběhu a tam si troufám tvrdit že ty lhůty k tomu stále je jakoby nasvědčují že i kdyby byly v maximální své míře naplněny tak si troufám tvrdit že by nám ten čas někdy začátek jara příštího roku měl stále býti termínem který je dosažitelným to znamená že ta samotná výstavba mohla být v příštím roce započata z valné většiny i případně dokončena a potom následně pokládá se jestli to nějakých rok a půl to znamená v roce dva tisíce dvacet dokončena to je záležitost která samozřejmě je důležitá i s ohledem na to aby je jsme začali připravovat váma souhlasím mě a ty následující ale v téhle věci je potřeba zmínit je aby jsme v mezidobí ty peníze byli schopni uchovat a já vím že pan kolega kalivoda už vlastně při přípravě rozpočtu zmiňoval řekněme či té otazníky nad ohří odhadem příjmů z privatizace já jsem vám říkal že v té době kdy jsme ho připravoval ten rozpočet jsme se snažili být co nejvíce konzervativní 
víte že ten odhad příjmů který je v zapojeny někde na úrovni pět set osmdesáti milionů korun do tohoto rozpočtu ruku za tisíce devatenáct ten odhad příjmů byl někde na úrovni sedm set šedesáti milionů teď po řekněme nějakých úpravách je někde na úrovni šest set sedmdesát jedna to znamená ta řekněme informace nebo řekněme ta ne vítka ale řekl jeden dotaz aby se nám nestalo to co v minulém roce tak potom co máme data k poslednímu dubnu dva tisíce devatenáct se nedomnívám že by takováto situace v průběhu tohoto roku měla nasta a co je problém a na co si samozřejmě musíme dát velký pozor je tak aby jsme v letech dva tisíce dvacet až dva tisíce dvacet čtyři respektive dvacet dva podrželi to tempo snižování běžných nákladů tak jak jsme si je vlastně přede střely je v tom našem návrhu střednědobého výhledu a já pevně doufám že tak jako já tak již mí kolegové a i zastupitelstvo se k takovému cíli nejenom zavázalo hlasováním ale že se budeme o to významnými kroky snažit to je za mě asi všechno 
štěpán bello 
tak já bych nejdříve řek že vítám toto téma a jeho otevření nejdřív filozoficky řečeno z toho důvodu že problematika bytová je je opravdu jedno z nejpalčivějších témat v rámci celého hlavního města prahy připomenu že za poslední roky poklesla bytová výstavba o sedmdesát procent to znamená ceny bytů nemovitostí nájmu a zároveň i hypoték jako takových rostou a domnívám se že kdo jiný než hlavní město praha v součinnosti s městskými částmi by mělo tu problematiku řešit potom jsme tady a já bych který tu diskuzi rozdělil na dvě části jedna je ten harmonogram kdy dobře neaktualizuje harmonogram ale na druhou stranu tam já si pokládám otázku právě zelení v roce dva tisíce dvanáct čele s matějem stropnickým tento harmonogram chtěli ukotvit pro občany právě proto aby jim dali některé jistoty a já v tuto chvíli tedy nechápu proč už ty jistoty jim dávat nechtějí a zvláště tehdy když po technické stránce ty harmonogramy které jsou veřejně dostupné nejsou správné to znamená buď dejme úplně pryč a zrušme je anebo je prosím tedy aktualizujeme ale jinak aktuální stav není v pořádku a druhá část diskuze je opravdu co s tím nezbytným majetkem a zde my vám v tuto chvíli nic nevyčítám my říkáme a připravte analýzu kdo jiný než vy 
jakožto v tuto chvíli vládci prach v praze tři a připravte možnosti možnosti prodeje a v souvislosti se může rozšířit i o to jaké využití ty prostředky by tedy mohly mít a tomu se také nebrání 
na reakci pana rutta v čem jsou ty rozdíly cen udržování těchto malých majetku tu a tam po jedné dvou tří bytových jednotek no jednu rovinu říkal tomáš kalivoda kdy v podstatě pokud platíte nájem devadesát pět korun dneska možná někde sto patnáct dvacet korun a v domě své je jako je třeba ten náš platíme padesát pět korun za metr čtvereční tak v podstatě více jak poloviční částka jde mimo kasu městské části práci to znamená první faktor je ziskovost toho samotného nájemného se vám ponižuje až o padesát procent druhá je že zájmem zájmem městské části jako takové je aby ta nemovitost které se naši občané kde bydlí kde jsou naše rodiny kde jsou naše 
naši občané tak ten zájem je aby co nejlépe o ten majetek o tu nemovitost pečovali to znamená ta nemovitost v tuto chvíli pro městskou část jako takovou bude jestli mohu požádat o prodloužení příspěvek 
ta nemovitost tuto chvíli stárne to znamená pokud se třeba bavíme zase o našem domě v jana želivského dům z roku šedesát do kterého se neinvestovalo možná posledních deset let a my teď budeme muset následujících letech obnovovat vlastně celý ten dům také kdy jindy a to bych právě v té analýze očekával kdy jindy by městská část mohla prodat ty byty než teď když je cena hladinu bytů na nejvyšší úrovni to znamená ta ta tendence by mohla teoreticky být že bychom teď městská část některé zbylé byty prodali právě za jednu z nejlepších tržních cen a zároveň mohli usilovat třeba třeba na nově vzniklém území nákladového nádraží žižkov o nové bytové jednotky to určitě jakoby paralela která ekonomicky dává rozum než abychom investovali opět do starých domů teď hovořím jako hospodář městské části praha tři a s tím vlastně souvisí pak i ta praktická rovina ondřej a další 
problém který zažíváme jako předsedové své je a jako členové své je je takový že častokrát obyvatelé bytů na v nájemním vztahu s městskou částí jsou velmi anonymizováno určité komunitě která je v tom domě častokrát nedodržují jednací spektr ve bytový řád který vlastně si určí ten dům a častokrát tam dochází k velkým nepořádku ať už z hlediska hluku z hlediska špinění vnitřních prostorů domu a ne údržby vlastně toho vnitřního prostoru domu především s tím pocitem že ten prostor vlastně není není jejich toto zažíváme opravdu na vlastní kůži za posledních šest let se to tam u nás nikdy nezměnilo přesto přestože jsme se snažili různými způsoby tuto situaci napravit v neposlední řadě se v těch domech je i častokrát to že v bytech jsou je více nájemníků než než vlastně samozřejmě určuje ta samotná smlouva a my předsedové své nemáme takřka žádnou pravomoc a možnost prostě do tohoto zasahovat znamená mi jenom říkáme pojďte tu situaci zanalyzovat nedávat od toho ruce pryč a pojďme si společně za tři měsíce za půl roku pojďme si společně říct co s tím prostě budeme budeme dělat najdeme na tom průnik nenajdeme na tom průnik a to poslední co bych chtěl dodat je že jsem prostě přesvědčen že většina stran které tu jsou tak pečují o to nebo nebo usilují o to aby městská část praha přibyla vzkvétající obcí která vlastně v rámci svého veřejného prostoru ale i v rámci svých nemovitostí se posouvá do toho moderního světa jak o tom všichni hovoříme a který jiný způsob je než umožnit vlastně našim občanům aby bydleli ve vlastním a aby se mohli starat o vlastní majetek když mi pak se tady dohadujeme jestli za to máme zaplatit za rekonstrukci tři sta tisíc pět set tisíc jestli máme rekonstruovat jenom jádro to ta diskuze je potom nekonečná většinou se na tom vždycky s hádáme a nevidím důvod v případě že občané chtějí bydlet ve vlastním a chtějí to koupit a dneska tržní situace je nejlepší kdy mohla být tak proč to slepě nebudeme řešit 
pan gartner 
a já se domnívám pane mikeska 
je i navzdory tomu co říkal pavel dobeš by bylo dobrý ten stav aktualizovat já neříkám že by tam měl být nebo že tam za každou cenu musí být harmonogram chápu že se obáváte deklarovat jakýkoliv termíny dokončení a privatizace potom všem co jsou už se stalo a kolikrát se to odkládalo ale nějaká aktualizace aktuální stav ne aktualizace ale aktuální stav co se děje aby jsme i třeba viděli to že omega nekoná 
a panem materna vy jste říkal že co čtrnáct dnů máte schůzku se zastupiteli třeba například hokejky tak si pokládám otázku proč se nás lidi z hokejky ptají jestli náhodou něco nevíme 
tak možná se scházíte třeba ze špatné mali dba nevím tím spíš si myslím že by ta informace měla být veřejná a nejíst sdělovat jenom pár jednotlivcům kteří teda říkají že jsou zástupci těch lidí kteří tam jsou asi to tak není proto proto bych navrhoval aby na těch stránkách tohle to co tam je zmizlo protože to je absolutně neaktuální a zavádějící aby tam byl deklarované nějaký aktuální stav plus třeba nějaká predikce ne něco závazného protože chápu je potom všem co se dělo že to že si to už nechcete risknout karlem sta ale pochopte že ty lidi potřebu mít aspoň nějakou viděno nějakou jistotu jako když přijdete do čekárny tak si zmáčknete lísteček a máte v ruce číslo a víte že je prostě až to pípne tak tak budete na řadě a ne že vás někdo bude předbíhat a nevíte jestli jste desátý či dvacátý pátý 
děkuji 
arktickou má pan rud 
jan reaguje na to tvrzení alexe že bytová výstavba v praze klesla za poslední dva roky o sedmdesát procent se koukám na čísla jste statistického úřadu dokončených bytech a teď bude jsou za budu citovat posledních pět let čtyři tisíce osm set pět tisíc dvě stě šest tisíc devadesát dva pět tisíc osm set pět tisíc dvě stě devadesát stav hnědé setrvalý to znamená k nějakému poklesu bytové výstavby nenechá 
následuje pan sunega 
ano děkuji 
já bych chtěl ocenit dvě věci ze současného stavu znalostí které jsem načerpal jednak to že vůbec bude privatizace nějakým způsobem pokračovat a druhou věc že běží diskuze na magistrátu hlavního města prahy o tom do jaké míry se bude pokračovat privatizaci nebo ne ale ti moje ocenění končí protože tržní principy říkají že když je na trhu něčeho málo na trhu zdůrazňuji tak ceny rostou jestliže magistrát bude držet nějaké byty potažmo městská část bude držet nějaká byty pro svoji vlastní potřebu taky to byty nebudou na trhu ale budou zdrojem korupce a budou zdrojem obecně lidského neštěstí a všech negativních jevů tak jak je známe z doby socialismu zastavení privatizace bytů kterému se pod nějakými ideovými důvody přistupuje stejně jako se přistupovalo k jejich privatizaci je zcela neracionální krok a myslím si že praha tři by se měla rázným způsobem postavit proti tendencím které povedou k tomu že se krize na trhu s byty prohloubí by ho bude nadále nedostatek a za situace kdy praha tři respektive velká práva má možnost stavět a mám má ještě pozemky které může využít k bytové výstavbě tak si myslím že by se mělo privatizovat a získané finanční prostředky reinvestovat do bytových projektů které by právě uspokojily potřeby o kterých obce hovoří že je třeba je uspokojit děkuji 
nasleduje pan novotný 
děkuji já jenom tady stručně navážu na kolegy trik nera a mikeska a v podstatě i tady na pana doktora který mu byl přede mnou já si myslím že když ten harmonogram se na stránkách je neaktuální tak ho prostě stáhněte ať lidi nemate protože prostě když si tam někdo najde starý harmonogramy logicky sepa se na to nás pak ptá a my se logicky pak dáme vás a pak se tady logicky všichni něco ptáme jo takže když to stáhnete tak si myslím ušetříte dost dost dost dost problémů a mě tam prostě napište že jsou v současnosti harmonogram nemáte neboť na něm pracujete protože si myslím že mít tam po harmonogram roku dva šestnáct je ostuda a druhá část jen taková proklamativní já si myslím že a městská část by neměla vlastně prakticky žádný a bytový fond a všechno byste měla zprivatizovat protože městská část a obecně ta cokoliv jako v tady tom smyslu je prostě lepší když se to nechá na trhu protože trh si myslím že tu situaci vždycky vyřeší naprosto nejlíp jako 
a pak 
no tak následuje pan mikeska s faktickou poznámkou re ale dle novotný i 
se zeptal 
já 
my se podařilo nastolit her na vážnou situaci zastupitelé hlavního města prahy za to řekl že to takhle je jo a tudíž já nebudu měnit a poslechnu hlas ale a harmonogram stáhnout 
asi jen dovolím v faktické poznámky poznamenat čili bohužel sami nejste jednotní protože jedni z vás byty byty chtěli prodat a investovat do nové bytové výstavby a drží tvrdí my jsme žádné byty neměli mít 
aby tvrdí dokonce že pravda tak jenom to chce tak poznamenat že ta nejednotnost je tady nejenom opozice koalice ale i francie pozice a dokonce francii 
konkrétního koaličního klubu tak jste naprosto nejednotní no ale jako já tou akceptuje že ten problém je opravdu těžké 
pan sunega má faktickou no minutky musím nutně musíme být jednotní neboť diskutujeme pane starosto a kdybychom nediskutovali byli bychom jednotní tak bychom byli někde úplně davines společenském zřízení to bychom mohli cvičit támhle v severní koreji na spartakiádě jako 
bych velmi nerad a pan kalivoda 
ještě k tomu co řekl on tedy pan dobeš 
to té obavy že by se mohly nějakým způsobem vyděsit zastupitelé hlavního města prahy a by potom zastavili i ty i typy realizace který nyní probíhají to si myslím že 
by jsme neměli se bát já si myslím že máme máme tedy zvolenou radu máme tedy starostu a já si myslím že prostě musíte mít trošku ostré lokty a vybojovat si co chcete pro vaše občany nehledě na to co na hlavním městě si myslej a oni by na to samozřejmě potom je přistoupili zase by to do tohohle ohledně nešly a pokud teda tak tak to si myslím že potom byste měli zatlačit vnitrostranický zase na na magistrátě a a já si myslím že je když budete dobře diplomaticky oslabována tak takže že to určitě na se zvládne každopádně bez ohledu na to já si myslím že možná možná mužů jako ještě to brát jakože to určitá diplomacie právě teda ale tak to se týká harmonogramu ale netýká se to teda přípravy kterou byste si měli udělat protože tu můžete nechat za zavřenými dveřmi v podstatě a a tuma na magistrát nic posílat nemusíte a ale příprava může být ve chvíli kdy to bude potřeba tak tak se prostě vytáhne ze šuplíku že tady všechno připravená začne se hned druhý den pracovat a a za to si myslím že pořád to u či tomu nic nic neví co se týká ještě já jsem si našel mezitím v počítači nějaký a přesná data tak například právě odvody do fondu oprav městská část ročně má dvaadvacet milionů korun a to není to opravdu není malé číslo dvacet dva milionů korun které vlastně ukrajujeme z těch z těch výnosů z nájmu ale že ono si můžeme ještě říkat kolik máme třeba výnos z nájmu ale odečte zase potom vždycky o toho tuto sumu a a právě o tomto je že mi když uděláme ekonomickou analýzu by se opravdu na to někdo podívá a zamyslí a spočítá si to spočítal si nejrůznější varianty tak můžete dojít k tomu že vlastně je výhodnější se určitého majetku zbavit 
do 
faktickou měl pan mikeska 
pane kalivoda mi takto jedná 
rám lyžujete 
další faktickou pan rok 
prsa s prostředky kterými vkládáme do fondu oprav pak jsou potom využívány na rekonstrukce z těch těch samotných domů za městská část už nemá další výdaje s investicemi do těch společných prostor nebo rekonstrukcí těch bytových domů to jsou prostředky které jdou na tohleto a porovnejme si je s prostředky který investujeme tečka do oprav a rekonstrukcí celých bytových domů jsou to větší prostředky tyhle ty nebo ty které dáváme do těch fondu oprav to nejsou žádné ztracené peníze toto já si myslím že tyhle argumenty jsou úplně irelevantní pardon už to na něj moc faktická poznámka 
ale faktickou bude mít pan bylo 
chci s přesně to co říká ondřej protože ta základní premisa přeci je že ten byt se vybit je a ty prostředky které střádá mi z toho nájemného jsou pak využívány na opravu to bytu a to co říkal tomáš kalivoda je prodej za vysokou cenu postav za nižší cenu a následně je tam ten ekonomický rozdíl ale já by jsme tu tu tu diskuzi jako když tak i uzavírali a my vás jenom žádáme o tu analýzu aby jsme příště mohli tyhle věci probírat ne dojmologie má ale na tvrdých datech tak jako pojďme se bavit jestli chcete nebo nechcete a pojďme to uzavřít 
taktickou má pan sunega 
jestliže měsíční nájem s regulovaného nájemného je pět tisíc korun ročně to šedesát tisíc korun za dvacet let je to dvacetkrát šedesát milionů dvě stě tisíc jestliže na počátku tohoto nájmu oprava bytu stojí šest set tisíc korun úplně bez dalšího tak jsem na nějaký hypotéku nových splátkách nebo podnikových sazba a nemám z toho ani korunu za předpokladu že mi nájemník platí děkuji 
nasazuje pan žaloudek 
děkuji za slovo jež more 
no 
tak úplně nejabsurdnější přijde ta představa že prodám byt ve stavbě která je třeba sto let stará které je v nějakém relativně špatném stavu tradice ten klub nákupčí bude muset opravit a postavím z toho na nákup nádraží novostavbu všech barácích který tam pro který tam centra lidu projektuje a že si snad budu myslet že náklady na tuhle postavu budou nižší než letem prodaný byt který má standarty z poloviny dvacátého století 
tak nevím jestli tomu je potřeba dělat ekonomické analýzy ale to je snad jasný úplně každému kdo kdy v životě stavil nějaký barák že takhle to fakt opravdu nefunguje 
no potom chce v celé debatě chybí zásadní věc ten ta věc proč městská část má zvěře nějaké byty a používat nějaké bytové politice tak má jiné přidané hodnoty než ten výnos z toho nájemného proboha všichni snad víte že máte nějaký zástupce v bytové komisi a že účelem bytové politiky je zajištění bydlení pro nějaký lidi kteří to potřebují a teď by to bylo jinak neměli je vidět že ty strany který zrušili rapid housing v brně tak si to nepředali ty důsledky který bude mít ani ke svým pražském členům a že to asi zřejmě byla ideologie která je napříště mastera prorostlá protože to že zrušíte tyhlety věci znamená že ty lidi skončí na ulici a to znamená pro stát mnohem větší náklady než to co my jim tady dáváme na slevu na tom nájemným když ti lidi budou na ulici tak je to prostě cena na ty policajty který pořád buzerují je to cena na sociální návaznou péči je to cena na protidrogovou agendu ty lidi prostě posíláte do ubytoven na ulice do nocleháren a to nás všechny stojí nejenom nejenom rozbouřenou sociální společnost ale stojí nás to i peníze který se nám už nevrátím čili to že máme pro někoho snížený nájmy že o tom transparentně rozhoduje bytová komise pane sunega ne že je to nějaká korupce kterou jste viděl v osmdesátých letech za socialismu je to je to bytová komise kterou budeme znovu nastavovat bytový pravidla tak aby byly transparentnější tak to má nějaký celkem logický systém který znáte asi i z jiných západních měst 
to co navrhuje ode se zejména pochopil a na to nenavrhuje nebo respektive je to vaše usnesení společný ale pan pan venhoda říká že by to byt neprodával tak to beru tak beru za slovo to co navrhujete v tom bodě dva připravit analýzu zbytného nemovitého majetku je prostě plíživá třetí nebo čtvrtá vlna privatizace všechno co se dají v tom městě děje celá ta bytová krize kterou tady máme také důsledkem toho že v devadesátkách tedy o deska rozpor dala pozemky rozprodal rekvizity a dneska městská část hlavní město praha ne nevlastní skoro žádný majetek na limity byty mohla stavět nevlastníme skoro žádný byty těch zájemců je víc než těch by tu máme a my tady dědíme tuhletu vaší politiku a vy chcete ještě prodává další byty 
úplně absurdní faktickou má tantalu 
na to jak se matěj zase rozproudil když já když vidím jednání výboru jenom to faktická výbor pro územní rozvoj jsme tam asi u třetího nebo čtvrtého vydání a pan tady pan žaloudek který je uvolněný za to aby ten výbor vedl tak většinou nemá načteny ani materiály takže tímto tempem nejsme schopni postavit jediný dům že si nechte politiku z devadesátých let torres a zase problém je že té bytové výstavbě bráníte právě vy všemi nejrůznějšími způsoby ale to co jsem chtěl říct je že častokrát se starší dům respektive právě dům ve starší bytové zástavbě dá prodat o něco dráž než se pak staví nové byty a jenom hovořím o tom jednou až by ti budou vybydlené za deset dvacet let tak potom chci vidět vás zelené hlavně vás zelené v tomhle případě kde vezmete ty finanční prostředky na to abyste je znova obnovili protože vy umíte rozhazovat ale kde získat prostředky o tom nikdy ne hovoříte 
pan novotný 
děkuji za slovo já bych nám upřesnil pana žal kami těch aby tu máme stovky problém není ten že nemáme problém je ten že nedokážem opravovat 
dan materna 
já už jsem zapomněl co jsem chtěl vzdává svého příspěvku pan brukner měli bychom o vašem stupeň hlasovat 
děkuji jenom velmi rychle chci říct že se z těch odpovědí necítím být úplně uspokojivý a místo toho aby se na webu udělala nějak udělal nějaký aktuální stav dění tak teraz jste řekl pane mikeska že to stáhnete což je to to jednoduchý samozřejmě to nejjednodušší a nezaslechl jsem tady nějaký aspoň příslib od vás že že to budete brát jako jednu z priorit aby aby se něco dělo baby ten ta privatizace postupovala co nejrychlejším tempem protože asi se shodneme na tom že že většina se shodneme na tom že život pozemský je omezený unikátní a ty lidi nemají čas prostě a je potřeba se tomu fakt věnovat jako prioritě a chtěl bych se ještě zeptat jenom když budu chtít nějakou informaci která teda pravděpodobně jak tuším na tom webu nebude na koho z vás dvou nebo koho se můžu obrátit jestli na vás pane mikeska nebo na vás pane materna 
děkuji 
technicko má pan bylo já se jenom potom chtěl požádat o oddělené hlasování toho usnesení v oddílu schvaluje tedy abychom pasovaly po jednotlivých 
praktickou má pan materna 
já už jsem si vzpomněl co jsem to chtěl tak já to v rámci rychle faktické odpovím v podstatě to co jste říkal že kolega mix stáhneme tak my už jsme v minulosti chystali právě v téhle já si myslím že už existuje tabulka kde je rozepsáno které fázi jak u kterého domu jako stavební povolení kde kde už máme kde jaká staveb kde jaká projektová dokumentace taková ta velka už existuje jen bude potřeba teda oprášit a dát tam protože ta už byla nachystaná na konci minulého volebního hodují akorát už nedošlo takže myslím že i tohle to bude řešeno takže to bylo to na co jsem si vzpomněl a pak ještě něco bylo na koho se obracet tak na mě se obracet se týče dotazů ohledně konstrukcí stavební povolení výběrové řízení klice bude hotovo kdy bude kolaudace a následně vlastně kolega mikeska pak na to navazuje těmi kdy bude privatizace zahájena mi termín 
on mikeska 
a řekl všechno podle mě pan kalivoda 
já jenom se abych uvedl kterého ztotožňuje se s tím návrhem 
se na to oddělené hlasování která jako předkladatel asi bych to měl vyjádřit jenom takže tu tak prosím hlasovat 
je já relativně i chápu teďkom co co tady říkal pan žaloudek prostě zelení a tedy se asi vždycky střetneme prostě ideologicky 
jsou levicový tak až už ani nechápu to dál protože na můj vkus opravdu moc moc a nebudou se chtít nikdy by realizovat rozumím tomu relativně nějaká pozice konzistentně to zastávají tak tak si chápu já si stojím úplně na obrácený straně a stejně který říká pan pan kolega novotný tak bych ideálně zprivatizoval všechno 
a myslím si že nějaký za střed by se měl najít a to znamená ano ponechat nějaké byty pro sociálně potřebné to to myslím si že na tom se asi vesměs ve finále všichni shodném nakonec otázka je samozřejmě té míry kolik těch bytů má být ponecháno právě brusce nepotřebuje a to je to je ta asi zásadní otázky o které se musíme bavit 
za mě určitě to nejsou všechny to poté poté proběhlé prazaci to asi chápu že teda zelení jakým způsobem podpoří že se k tomu zavázali koaliční smlouvě na nicméně 
dřív nebo později stejně dojde na to že se budou prodávat i další byty ona si nalijme si čistého vína prostě ty peníze nebudou a bude se bude se sahat na další majetek tak proč se na ne připravit proč v podstatě se o tom nepobaví která už nyní protože současně na to čekají ty ti lidé třeba kteří tam bydlí řeší to ty sečka já si myslím že dává se musí obracet předsedové své člověk kteří řeší že tam mají mě městské byty a rozhodně se určitě nabízí a to prostě pane rutte si kdyžtak zjistěte na správě zbytkového majetku ve finále je to podle mě i jenom smlouva mezi městskou částí a správa zbytkového majetku je jiná jiná částka za správu bytů který je ve své smečku a správu bytu který je v domě stoprocentně vlastněné městskou částí potažmo teda hodně jsem prahou 
a je to náročnější je to nákladnější 
pojďme si k tomu udělat přesné podklady je zřekl alexander bellu ne nediskutuje pouze pod je burčák dojmologie co se co se 
někteří předvádí a co se teda pan žaloudek naprosto předvedl jeho je ekonomické teorie no tak a připravte k tomu o to vás žádáme připravte k tomu podklady pokud nebudete chtít ty přípr ty podklady připravit tak mi stejně budeme chtít připravit stejně to budeme znovu vytahovat příště a znovu a znovu protože my víme že neustanou ty dotazy od občanů pořád na toto téma znovu a znovu dokolečka a pořád budeme zastávat v tomto úplně stejný názor také máme nyní takže ano když tak budu budeme si muset dát ještě práci i my 
doklady nebo potřebné věci když tak vás požádáme formou co šestky nebo čímkoliv ale prostě budeme to řešit stále protože to lidé chtějí 
a novotný 
já se může budu velmi stručný 
mi prostě musíme rozhodovat na základě drda já se v tedy tom shodnu s pirátem a protože i pan a primátor a hřib opakovaně říká že musíme rozhodovat na základě dat takže zpracujeme to připravme si ty data pak to tady a předložíme a nad tím náchod diskutují takže to že my chceme nějakou analýzu vůbec neimplikuje to že chceme něco něco privatizovat nebo ne privatizovat mi jenom chceme vědět jak se ten z tatu sma takže prosím vás podpořte to a čekám že nás a podpoří i hlasy pirátů protože oni mají analýzy rádi a myslím si že to jenom pomůže tady situaci a a vyjasníme si to a nebudeme tady na muset a hádat od o takový detaily no jestli se dají víc byt které je tam nebo které je tam a budou jim prostě napsaný se sepsaný a nad tím prosím vás diskutujme děkuji 
jsem strašně se to ve mně pralo jestli vám asi do diskuze a nebo už mlčet ale já jsem chtěl ocenit vyzdvihnou pana lego pan sunega v minulosti kandidoval po boku matěje stropnického který velmi intenzivně pracoval s voliči zeptat tratě takový privatizoval 
tečka tedy vyměnil úplně tým a jako jediný je stále ten který chce privatizovat zatímco vy jste všichni by nás zrušili jak změnili tak on jediný si zatím stojí a já před ním za tohle smekám 
následuje pan nebo 
já jsem jenom chtěl říct že máme a navíc rádi ale máme trošku historickou obavu o to kolik by stály takže 
už jsem to tady dneska o tom mluvil se nemusím rozvádět 
taktickou má pan mikuláš 
svobodní jsou konstantní vždy chtěli privatizovat mikuláš a štampach jsou také konstantní v názorech 
pan novotný 
mahalo já jenom přes tímto že mi jako odes jsme chtěli vždycky a privatizovat a druhá věc je jsem si naprosto jist že když tu analýzu nebude mít pan až které byl po svoji záštitou tak bude skoro zadarmo a bude naprosto a precizní takže zadejte panu které bylo já jsem si spíše že to bude kvalitní výstup 
odjezd v minulosti odmítala privatizovat všechny panelové domy pan str 
po zato zadarmo nebude ale precizní voda 
pan venhoda 
děkuji za slovo tři krátký je věci pane starosto už zase komentujete ty předchozí řečníky to je jedna věc k panu štréblová i jestli ta analýza bude tak přesná jako slajd číslo pět no tak nevím nevím teda úplně a co se týče toho že jste nám pane starosto svými slovy chtěl vnutit myšlenku že jsme je odmítáme privatizovat my chceme jenom dokončit tu privatizaci těm lidem která byla slíbena ale 
mluvím teda za sebe nějaký překotný prodeje majetku nepodporujeme 
jan kalivoda 
pane starosto ode vždy chtěla pracovat jestli někdy ode nechtěla priority zvala jiné baráky od jiných tak to možná ale panelové panelové baráky ode směla názor dříve a možná pan mikeska by by to mohl vyprávět lépe když byl členem desky protože s těmi všemi zastupiteli kteří zde byli před náma před tvor hezkou co jsme zemi nyní tak tak s nima štěpán mikeska seděl v lavici tak předpokládám názor si nějakým způsobem i řešili společně každopádně co já jsem vždy od nich slyšel to co prezentovali bylo že ty byty ty baráky se mají nejdřív rekonstruovat a potom teprve bratislava a to bylo u těch panelových baráku taky jestli to je ten důvod ale ne dejte nám že jsme že jsme jako ode nechtěli pirat za podívejte se do teplic podívejte se do jiných městských částí na prahu třináct kdekoliv po po praze 
všude se pracovalo to je to co ode z prosazuje a vždy prosazovat bude 
tak protože už se nikdo nepřihlásil do diskuze tak tuto diskuzi ukončuji a předávám slovo panem farma 
takže já přistoupíme k hlasování protože bylo tam 
požadavek který se ztotožnil předkladatel na oddělené hlasování po jednotlivých bodech beru to tak že budeme hlasovat schvaluje ukládá o těch jednotlivých logických souvisejících vode jo takže první budeme hlasovat o usnesení které zní zastupitelstvo městské části za prvé schvaluje za krymská jedna schvaluje arabská jedna závěr připravit nový harmonogram přípravy prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hlavního města prahy svěřených městské části párátky v rámci privatizace bytového fondu fondu a římská dvě ukládá radě městské části jedna jedna zajistit přípravu nového harmonogramu přípravy prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hlavního města prahy svěřených městské části praha tři v rámci privatizace bytového fondu termínu třicátého prvního osmý dva tisíce devatenáct je to je první návrh o kterém budeme hlasovat je prosím hlasujeme 
pro čtrnáct proti nula zdrželo se devět návrh nebyl přijat druhý návrh který teda budeme hlasovat je 
zastupitel městské části římská jedna schvaluje připrav záměr připravit analýzu stavu zbytného mé movitého majetku nemovitých jednotek ve vlastnictví hlavního města prahy svěřených městské části praha tři a možnosti jeho prodeje a římská dvě ukládá zajistit analýzu stavu zbytkového radě městské části zajistit analýzu stavu zbytkového nemovité zbytného nemovitého majetku nemovitých jednotek ve vlastnictví hlavního města prahy svěřených městské části vrátky a možnosti jeho prodeje v termínu do třicátého prvního osmý ve více devatenáct koukám že myšlené tu analýzu ne toho prodeje 
pro upřesnění takže budeme hlasovat prosím hlasujeme teď d 
děkuji 
pro čtrnáct proti čtyři zdrželo se třináct takže návrh nebyl přijat 
takže žádný předložených návrhů k tomuto bodu nebyl přijat a můžeme přistoupit k dalšímu bodu programu 
dalším bodem je rady nebo jsou informační kanály do městské části praha 
byla talent tohoto bodu je pan romský 
jste nějaké slovo 
se nemate takže následuje panuje nahoda 
prosím vibrafon pana ven hodu 
oš tak já jsem rád že jsme se po 
čistě a půlhodina dostali 
pane pane starosto já se tady chtěl bych slyšet aspoň se můžete umravnit kolegy vaše prosby panel ven hody abyste byli 
tak já to mám připravenou analýzu ohledně dosavadního postupu nebo respektive nechal jsem si udělal právní stanovisko k některým otázkám týkajících se komunikační nástroj obce v globálu s přihlédnutím na prahu tři takže pokud dovolíte tak já bych si teď zažádal o spojení těch příspěvků abych se nemusel přerušovat protože sotva asi tři stránky textu který bych rád přečetl vzhledem k tomu že dle mého názoru byli byly poškozeny moje práva a 
můžeme tedy hlasovat jesli nebo 
jak zní spojení přes spojení příspěvků dohromady 
jo protože na hlasovat na dlouho to bude budeme 
viděli ke spojení dvou příspěvků které mají 
o požádám ještě 
šestatřicet děkuji čest 
ne spojujeme s hlasem o spojení dvou příspěvku každý příspěvek má tři minuty to znamená hlasem o fan venhoda může své dva příspěvky vyčerpat šesti minut tam tak že hlas deset vteřin ještě tady za to 
tak otázka číslo jedna je nepřipuštění publikace příspěvku zastupitele obce na webových stránkách a oficiální i zvukové stránce obce právně konformní může územně samosprávný celek vyloučí ze svých komunikačních kanálů politický obsah 
a odpověď fejsbůk podobně jako jiné sociální sítě a komunikační platformy webové stránky a podobně územně samosprávných celků nejsou narozdíl od tištěných radničních a krajských listů ex explicitně regulovány i přesto že však na ně i přesto se však na ně vztahují principy objektivity a vyváženosti a požadavek přiměřenosti publikačního prostoru které jsou uvedeny v paragrafu čtyři a zákona číslo čtyřicet šest lomeno dva tisíce sbírky o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a změně některých dalších zákonů takzvaných těžko tiskový zákon vnějších podmínek ve znění body pozdějších předpis omlouvám se už se pozdější doma tak mi to trošku nemluví souvislosti se zmíněnými radniční a krajským listy podle předmětného ustanovení je vydavatele periodického tisku územně samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor po uveřejnění sdělení které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územně správního celku týkající se tohoto územně správního celku to že je nezbytné zachovávat požadavek rovného přístupu ke všem komunikačním prostředkům držení obce včetně zásad objektivity a vyváženosti respektive korektnosti a neutrality ze v souladu s názory doktríny dovodit jednak výkladem jednak ze odkázat na judikaturu srovnávací nález ústavního soudu české republiky ze dne dvacátého šestého pátý 
spisová značka 
tamní soud sedmdesát tři lomeno nula čtyři respektive tímto nálezem zrušené usnesení usnesení nejvyššího správního soudu ze dne třetího dvanácti dva tisíce čtyři a případnou spisovou značku potom mohu poskytnout 
s doprovodnou komentářů literaturou politický obsah musí být přitom vždy oddělen od ostatních sdělení a v rámci jejich zpravodajství a publicistiky vyváženost a rovný přístup se v souladu s konstantní judikaturou chápou takzvaně odstup jako odstupňovaná rovnost každý politický subjekt má právo na určitý minimální prostor ke své prezentaci a nad tuto minimální úroveň přiměřeném politickému a společenskému významu 
odkaz na srovnávací usnesení nejvyššího správního soudu ze dne dvacátého devátého šestý dva tisíce šest 
a nevyváženosti pak třeba rozumět skrytou formou stranic kosti když jsou v určité kontroverzní situaci některé názory potlačovány ve prospěch názorů jiných jinými slovy spočívá zásada vyváženosti v požadavku na rovnoměrné zastoupení politických alternativ co doors do rozsahu a upravy zpravodajství podle článku tři odstavce jedna usnesení předsednictva české národní rady číslo dvě nové tisíce třináct sbirka vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku české republiky ve znění ústavního zákona číslo sto šedesát dva lomeno devatenáct set devadesát osm sbírky dále jen listina základních práv a svobod se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu politického či jiného smýšlení podle článku čtyři ústavního zákona 
a číslo jedna dva tisíce let devatenáct set devadesát tři ústava české republiky ve znění pozdějších předpisů jsou základní práva a svobody pod ochranou soudní moci svoboda projevu a právo šířit informace garantované v článku sedmnáct listiny základních práv a svobod ze omezit jen zákonem a explicitně stanovených důvodů pro ochranu práv a svobod druhých bezpečnost státu veřejnou bezpečnost ochranu veřejného zdraví a mravnosti a jen jelito nezbytné žádná z těchto podmínek v posuzovaném případě splnění zásadně přitom platí že práv stanovených v článku sedmnáct listiny práv a svobod je možné domáhat se napřímo bez zákonného předpisu který by tato ustanovení prováděl 
a podle tohoto článku jsou státní orgány a orgány územně územní samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti podle paragrafu třicet pět odstavec dva zákona sto dvacet osm obcí který se alternativně stahuje i v našem případě lze ve znění pozdějších je ve zdejší plzně ve znění pozdějších předpisů je povinností obce zajišťovat pro pro občany podmínky pro uspokojování potřeby informací místní samosprávy tak nemají ve světle platné legislativy 
žádný prostor pro uvážení který segment informací na svých komunikačních kanálech povolí a který nikoliv projevem shora uvedeného ústavně nepřípustné dig diskriminaci je právě situace kdy obec na svých komunikačních kanálech 
zakazuje politický obsah jedná se o pouhou svévoli která je v našem případě která nemá žádný legální fotka klauzule podle které a to mi bylo napsáno vedením radnice osobní názory ať už se v textu vymezují proti politickým konkurentům či nikoliv jednotlivých zastupitelů na fejs u radnice zveřejňování nebudou což je zcela nepřípustné souladu s názory odborné veřejnosti lze konstatovat že každé informováni o činnosti a radnice je přirozeně politické neboť se vždy týká konkrétních zastupitelů a radních respektive konkrétních politických subjektů politický život na jakékoliv i místní úrovni v sobě obsahuje nejen přijatá řešení ale také potenciál tu různé dalších nepřijatých rozhodnutí aktivit sdělení se nesmí vyhýbat potenciálním variantám sporům či jiným návrhům které přijetí rozhodnutí předcházely zpráva o činnosti politických stran a politických hnutí spadají standardně potu okruh objektivních a vyvážených informací tak jak je předjímá citované usnesení 
je tedy zřejmé narušení ústavní chráněné svobodné soutěže politických stran garantované zejména článkem dvacet dva listiny základních práv a svobod jde zákonná úprava všech politických práv a svobod je a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti s tím je nutné nutně spojené svobodný svobodná veřejná diskuze 
jistá omezení platí pouze v souvislosti s volebními kampaněmi a tak dále já to tady trošku přeskočím abych nebyl pro některé další 
a souhrnně lze konstatovat že radniční a krajské listy a respektive případné další komunikační prostředky obce jsou nejenom nástrojem povinně poskytovaných informací orgánů veřejné moci 
přeskočím tartu citaty těch článků a volnou soutěží politik a volnou soutěž politických sil ale také výkonem samosprávné působnosti zajišťování potřeb občanů 
tak bod číslo dvě a už jsem už jsem na poslední straně 
může 
čistě formálně už bychom měli hlasovat jestli můžu poprosit o prodloužení už jsem opravdu na poslední stránce 
no děkuji všem kteří hlasově i těm kteří připadá diskuze o ústavních právech nadbytečná z řad pirátů může redakční rada radničního listu zasahovat do obsahu a podoby příspěvků zastupitele obce a i to že důvodem domnělého šíření nepravdivých informací tak jak se stalo mém případně v obecné rovině třeba vycházet především z ustanovení paragrafu dvě tiskového zákona podle kterého za obsah periodického tisku s výjimkou reklamy a inzerce odpovídá vydavatel případně redakční zásah by byl legii legii mu legitimován za situace kdyby požadovaný příspěvek a zejména jeho skutková tvrzení nepřípustně ohrožovala nebo narušovala práva třetích osob a zavdává důvod právní odpovědnosti vydavatele trestný čin pomluvy zásah do osobní sféry fyzické osoby nebo dobré pověsti právnické osoby u veřejně činných osob mezi které nepochybně patří i politici jsou však limity přípustné kritiky v souvislosti s jejich veřejnou činností podstatně širší než u osob které veřejně neznáme nejsou 
k čemu dospěla dospěla především soudní praxe jež tyto závěry vyjádřila v mnohých svých rozhodnutí z předestřel jich skutkových okolností je zřejmé že žádný zásah do práv třetích osob neohrozil a naopak že navrhovaný text reagoval na informační a lživé nařčení nehod člena zastupitelstva obce pokud redakční rada uplatňuje nerovný přístup při uzávěrce jak se stalo už v tomto případě a posuzování obsahu příspěvků dopouští se tím účelového jednání a šikany nerespektování sdělení zastupitele co do obsahu a podoby je pak v přímém rozporu s ústavně chráněnou svobodou projevu a svobodnou soutěž politických sil souhrnně lze konstatovat že postup redakční rady je zjevně protiprávní neboť porušuje ústavní chráněná práva a svobody zejména svobodu projevu a právo šířit informace zaručené článkem sedmnáct listiny základních práv a svobod paralelně s tím dochází k nepřípustným zásahů do svobodné soutěže politických sil což je článek pět ústavy a článek dvacet dva listiny základních práv a svobod 
takovému případu a mám tady ještě dovětek asi na jeden odstavec k pravidlům pro publikování zastupitelům 
otázka jak lze hodnotit pravidla pro publikování zastupitelů republice 
radniční názory zastupitelů kterej jsem k této analýze předložil a které byly schváleny redakční radou v poměru více koaličních hlasů než opoziční myslím si že opoziční hlasy by se zdrželi nebo byli proti tiskový zákon nijak neupravuje otázku složení redakční rady periodického tisku územně správní samosprávného celku tedy zdali má má být spíš výborem zastupitelstva nebo komisí rady obce ani statutu to je vnitřních pravidel mezi odbornou veřejností však pane konsenzus v tom že pravidla pro vydávání radničních listů by měl schvalovat zastupitelstvo obce nikoliv politický orgán rady přijetí interních pravidel redakční radou je z tohoto po mně pohledu poměrně nestandardní to jsou ty které tady schválila redakční rada pod vedením pana předsedy světlíka stejně tak jak je doporučováno důsledné oddělení redakce která je bezprostřední která bezprostředně vytváří obsah od redakční rady které náleží dohled nad vydáváním periodika praxe kdy redakční rada fakticky významně spolu tvoří konkrétní obsah jednotlivých vydání redakčních novin je považována za za nežádoucí základem by měl být samotný odpovědný aktivní přístup redakce k tvorbě obsahu periodika toť v tuto chvíli vše tu to právní stanovisko můžu nechat potom k nahlédnutí 
kdo bude mít zájem každopádně já bych v tomto ukončil svůj příspěvek a věřím vzhledem k obsahu toho právního stanoviska že dojde k nápravě těch škod způsobených dosud pokud ne tak za mě už potom budou jednat právní kancelář 
a to neberte prosím výhružku konstatování boje následuje pan sunega 
to je pouze technická respektive faktická to že se změnil před tohoto bodu usnesení tu diskuzi posunul někam trošku jinam a nevím do jaké míry to bylo tedy zaviněno schválně nebo jestli nebo náhodou jestli to je úskok anebo jenom prostě nějaká špatná technika ale děkuji 
technickou má pan žaloudek no myslel že to záměr nebyla proto asi jsme panu radovi schválil nový příspěvek já jsem chtěl říct že jsem velmi pro diskuzi o za listině základních práv a svobod ale tohleto nebyla diskuze to byl předčítání nějakého stanoviska taky jestli nám ó pane vendo nemůžete poslat případně do budoucna 
budou budoucna jestli ho nemůžete poslat třeba nějakým předstihu protože bavit se na základě tohohle toho tuhle tu hodinu o něčem co jste tam chtěl vypíchnout ale bohužel ne vypíchl je pro mě teď kontrolku nemožné takže pokud někdo nástroji zvířetníku možná řekne o co vám jde přesně tak já to uvítá 
toto takže faktickou má pán vronský 
děkuji já bych chtěl fakticky reagovat na pana vyhodu tom svém vystoupení říkal že opozice nemá přístup do zpravodajských textu asi tři měsíce zpátky a teď přesně nevím kdy redakční rada přijala usnesení kterým vlastně opozice získává přístup do těch názorových do těch zpravodajských textů prostřednictvím situací a jestli si vzpomenete pane venhoda vyšel tam jeden text o bytové politice nebo nebo o bytech a tam zrovna vy jste byl byl citován váš výrok se tam objevil a opozice tedy normálně se dostala se svým názorem do zpravodajského textů 
praktické mapa venhoda 
a taky já vám to samozřejmě můžu přečíst znovu jestli chcete 
a tak já jsem se vzhledem k tomu protože jsem vám poslala obsáhlý mail kde jsem reagoval na nepravdy tvrzené panem světlíkem a tak jsem předpokládal že jste se s ním seznámil proto jsem vás tady chtěl tohle tam samozřejmě nebylo protože to jsem dostal do ruky včera každopádně nemám problém s tím vám to obeslat pokud samozřejmě zase je iráčtí poslanci nebudou mít problém s tím že zaplňují jedním emailem jejich zastupitelskou schránku nevím teda kolik jim tam chodí chodím emailů ale ohrazovat se proti tomu 
dva zastupitelé takže pokud s tím nemám nemáte problém takto pošlu i pirátům 
budu rád když se něco přiučí o ústavních právech 
také jsem malinko zneužil faktickou 
vzdělání zneužil teďka mi to předem se omlouvám mě by zajímalo jak vy jste zmínil že vám byla způsobena škoda že byste chtěl nahradit nebo jestli byl přesně ten první tak jaká škoda jak si představujete tun nákladu 
panu stone jeho no tak škodami byla způsobena v tom že jsem poslal poslal příspěvek jak ale jaká jaká no újma na mých právech já vím ale vy chcete nahradí mě by zajímalo jaký chcete já chci aby reje aby redakční rada nebo radnice uveřejnila můj názor na fejsbůku nových stránkách městské části 
je protože já možná to nebylo úplně patrné z toho z těch tří stran textu ale to že to že no tak já se omlouvám že nikdo nemá právní vzdělání a nerozumí psanému textu tak já vám to teda řeknu laicky o co tady kráčí je tady jenom o tom že vy máte přístup prostřednictvím úředníků na fejsbůku zvukové stránky městské části ale ten samý přístup který máte vy jako koalice nedáváte opozici a tady právě tak tím obsáhlým textem jsem se vám tady snažil vysvětlit to že by ty práva a přístupy měly být narovnání a všichni stejně a vlastně radnicemi odpověděla to to co tam byla ta citace a mužů citovat znovu jenom že osobní názory ať už se v textu vymezují proti politickým konkurentům či nikoliv jednotlivých zastupitelů na fejsbůku zveřejnila nebudou a tady ta právní analýza hovoří o tom že toho rozhodnutí které jste mi poslali bylo protiprávní a to poškodilo má práva tak 
patrné z toho textu ale tak teď jsem to do přesně má slovo pan sunega 
já jsem měl být původně předkladatelem tohoto bodu a chtěl jsem tedy zde přítomné zejména piráty bych uvést do historie příběhu protože ho neznají neboť mnozí z nich se o historii zdejších politických bojů a hlavně o vývoji mého názorového 
pohledu na věc nijak v minulosti nestarali takže na počátku minulého volebního období bylo přijato usnesení rady která nastavila pravidla která mě a ještě jiným znemožnila publikování radničních novinách na konci minulého volebního období toto usnesení tady někdo 
tak na konci minulého volebního období toto usnesení bylo zrušeno bylo to v listopadu loňského roku a já jsem druhého ledna letošního roku poslal článek radničních novin o kterém se v podstatě dneska tedy částečně diskutovalo ohledně bytové politiky ten článek nebyl uveřejněny i když jsem nějakým způsobem komunikoval s redakcí že bude krácen a tak dále a tak dále a třicátého února letošního roku bylo zrušeno usnesení které zrušilo to usnesení to znamená my jsme se v podstatě od zrušení usnesení v listopadu pohybovaly v režii plně v režimu zákona jednoznačně v režimu zákona bez toho že mi na to existoval nějaký předpis a ten článek mě přesto zveřejnit nebyl i když hlediska zákona jsem na to měl plné právo a plný nárok a nastala další zajímavá věc že zákon v takovém případě umožňuje napsat doplňující informaci tu já jsem napsal a tam zákon přímo ukládá že musí být zveřejněno a znovu nebylo a hlavným důvodem proč to nebylo zveřejněno že to neprošlo redakční radou a nyní tedy k redakční radě která je řekl bych v podél v podání prahy tři vrcholem demokratických principů tak jak by strana zelených a myslím že i piráti od z také nevím do jaké míry topila devět protože ta vyhládne kontinuálně 
jsem měla o třást hrůzou co se zde děje děje se totiž to že o právech zvolených zastupitelů rozhodují nezvolení občané kteří jsou členy radniční komise kterou jmenuje rada která je politickým orgánem a která má moc jmenovat svoji lidi do této rady jo takže tady dochází k něčemu naprosto děsivému já jsem vás počátkem tohoto týdne tedy vás vedení radnice udal na magistrátu proto co se zde děje očekávám že magistrát se k tomu nějakým způsobem vyjádří 
a současně se ale zaregistroval že jsou připravována nová pravidla která ovšem protože existuje zákon v podstatě nejsou potřeba a k těmto novým pravidlům bych chtěl říct toto pokud zákon hovoří o tom že má být poskytnut přiměřený prostor tak jsem hluboce přesvědčen o tom je o tom zda přiměřeně prostě o prodloužení příspěvků 
jsem hluboce hluboce přesvědčený o tom že pravidla kterou si napíše radnice prahy třeba už jsem to také v minulosti někde publikoval nemohou jít nad zákon který přijal parlament české republiky to znamená pokud tato pravidla která se zde přímou řeknu že každý zastupitel má právo publikovat v nějaké časové periodě nějakém časovém rozsahu takto nevystihuje to slovo přiměřený protože při řešení problémů může být problém popsán na deseti řádcích ale také na padesáti a pořád to bude přiměřené je to individuální věc a je to věc kterou by měl řešit vydavatel tedy rada městské části pokud rada městské části nebude schvalovat jednotlivá vydání a bude schvalovat rada redakční takto neschvaluje orgán který je oprávněn něco řešit ale orgán který je pouze oprávněn radit je to poradní orgán který předkládá věci ke schválení ale sám věci neschvaluje takže to je ve stručnosti co se vám k tomu chtěl říct proto jsou ta už jsme se nějaká tady jsou je tam také návrh na usnesení že by bylo vhodné a myslím si že by bylo opravdu hodne vyslovit lítost nad minulou hluboce nedemokratickou praxí která stále ještě přetrvává ale pokud jsou zde přísliby polo veřejné že snad dojde k nějaké nápravě tak bude znovu asi lepší třeba vyčkat na praxi a pak ten problém nějakým způsobem řešit já si myslím že to co se zde dělo a děje je prostě hrůzné naprosto souhlasím s kolegou ven hodou které má právní analýza jsem o tom také v minulosti psal že to je hluboce neústavní že to je pohrdání prostě občané voličem a politickými právy ale nikoho to tedy nezajímalo teď to tady řešíme si tím zabýváme máme i k tomu mimořádné zastupitelstvo a bylo by tedy vhodné aby se k tomu tato rada postavila čelem a tyhlety svinstva ktery tady byly zavedeny už konečně vymetla chlíva děkuji taktickou pan 
děkuji za slovo já bych chtěl jenom opravit sunega on říkal že na začátku minulého volebního období byla zavedena nová pravidla která mu znemožnila přístup do té názorové rubriky není to pravda sunega v listopadovém čísle v roce dva tisíce šestnáct v rubrice fórum publikoval příspěvek 
další následuje pan žaludek 
tak děkuji za slovo já 
vlastně si beru trošku osobně když jsou tady vždycky piráti dávány za vzor toho nejtransparentnější o chování a že absurdní že takže zrovna oni nehas stojí proto co by opozice chtěla protože já věřím tomu že není principy 
který by chtěli prosazovat i piráti já jsem já jsem ten já jsem ten 
tyhle ty problémy řešil z opozice taky když jsem byl v redakční radě tak jsem též měl pocity že zastoupení opozice v těch novinách je malé to mělo být vyšší a popravdě řečeno půl roku po volbách si stále myslím že by mohlo být vyšší a že 
že by do všechno by měla mít ten přístup lepší a bohužel to prostě nějakou dobu trvá myslím že to není zhotovitel ne jinak než novými pravidly podle kterých by jasně řekli co a jak v těch novinách má stát má má mít napsáno a kde v jakém rozsahu protože zas tak jednoduché že nám to prostě ukládá zákon tak prostě zveřejníme příspěvek každého zastupitelé v libovolné délce kde hned jak ho pošle to prostě není úplně dost dobře možné podle mě čili já si myslím že mi jako vedení městské části skrze redakční radu jako poradní orgán rady pracujeme na tom asi může být trošku rychlejší ale pracujeme na tom aby se tahle ta situace zahojila a první vlaštovkou byly ty schválený pravidla proto jak má vypadat právě rubrika fórum která nutno říci nevýhodně pro náš klub zavádí taková pravidla že ten přístup do toho fóra zastupitelů bude rovný pro každého zastupitele zastupitelka to znamená nám jako třem zeleným nebude připadat jedna pětina toho fóra ale pouze muze tři pětatřiceti ny a přesto jsme s tím souhlasili proto považujeme za správné přesto doufám že naše zástupkyně v redakční radě vždy hlasuje i proto aby opozice měla citaci v tom článku pokud ten článek není krátkou noticku ale je nějakým relevantním tématem a doufám že tohleto budeme prosazovat i nadále čili já se hodně z těch vítek toto žiju a jenom vlastně nás trošku omlouvám tím že ty věci podle mě mají být řešeny relativně systematicky je nutný tu strategie napsat předchozích bodů jsem pochopil že 
nějaká nějaká nová návrh nové strategie bude do redakční rady která se koná již tento čtvrtek večer čili tam asi ta debata bude pokračovat pokud to neprobíhá takže to následně schvaluje rada tak je to chyba ale já mám zato že ty zápisu vždycky schvaluje rada a tím pádem tím pádem je to schváleno radou čili vlastně za mě trošku omluva že to nejde rychlejc rád se budu bavit o tom že to má být ještě transparentnější 
vlastně jste základy toho co tvrdíte souhlasím a jenom čekám že se o to snažíme 
tak máme několik faktických první fakt fomapan pan sojka no 
k panu v romskému velmi stručně minulém volebním období jsem publikoval dvakrát a byli jsme tři zastupitelé za lidovou stranu komunisté byli dva a publikovali víc než osmnáctkrát takto jenom k té statistice co se týká kolegy kolegy žalúdka já to vítám ale ty pravidla nejsou potřeba máme zákon pro toto jako vymlouvat se na to že městská část nenapsala pravidla špatně děkuji další praktické 
také jen v rychlosti navážu já vítám tedy vstřícná slova ale jak už řekl můj předřečník my máme zákon a ten zákon prostě hovoří jasně pokud zastupitel kterýkoliv a jednou úplně z jakého klubu bude chtít prezentovat svoje názory tak zašle přiměřenou přiměřený rozsah toho příspěvku s přiměřeným rossem toho příspěvku do redakčních novin a ten se musí do třech měsíců otisknout ne hned ne za čtrnáct dní ale do třech měsíců takže já pokud můžu si navrhnout a navázat na vás tak děláme tady nová pravidla bytové politiky mimo tu komisi byt pro bytovou politiku tak pojďme udělat tak jak řešíme teďkom jednací řád za každý klub pokud se na tom shodneme na na tomto půdorysu jeden zástupce přiznejme si k tomu právníky odborníky kterými disponuje tady 
kterými disponuje tady radnice a pojďme se o tom bavit ne na základě poměru sil ale na základě 
právních nějakých analýzy kterou tady dávám tímto i do do prostoru já jsem ochoten i ze svých finančních prostředků velmi omlouvám toto není faktická já vím já se omlouvám též ale tak by byl bych rád kdyby to já vás poprosím diskuze já jsem velmi tolerantní nez já vím že jste dneska tolerantní a novotný já jenom že by bylo lepší kdyby to deda rozhodoval politický orgán který má koalice většinu ale aby to bylo prostě na to náš za jiného pan novotný 
díky za slovo členkou redakční rady za stranu zelených je slečna ji jelínková a musím poslední že ta se chová opravdu k opozici velmi vstřícně bohužel horší ta situace je u zástupců top devět kteří zdaleka nedosahují transparentnosti a a to příjemného chování jako má zástupkyně za stranu zelených 
teďka jsem se do diskuze hlásili a 
chci krátce reagovat na některé ty věci které tady byly a pracují s poměrně subjektivními hodnoceními a víte já si myslím že debata o tom jak mají vypadat radniční noviny chce povede vždycky vždycky to bude tak ho pozice říkáte že to špatně koalice že to je 
ale ve výsledku si to já vím že jste na tom neshodneme je prostě vy nás pochválíte a a já si troufám tvrdit že slamáky nesouhlasím ale ve výsledku si to každej a možná i ty posluchačích větví do i dočkala i první dostali už dneska jaká je ale asi moc zastoupená není no elity se když se podíváte do tých radničních novin tak jak dneska vypadají tak si myslím je to je politiky a té sebe propagace je v ní nebývalé malém množství je zdali zrušili jsme sloupek starosty zrušili jsme úvodní slovo strany tam byla co se týče názoru zastupitelů tak jsme v podstatě se velmi přiblížili tomu co chtěl vždycky pan sunega za co vždycky bojoval se to nejede podle zastupitelských klubů ale podle jednotlivých zastupitelů aby nebyli znevýhodněny ty a kluby které mě to zrovna matematicky nevychází 
já na redakční radu nechodím nezasahuje do jejich činnosti nemyslím si že by jsem se tam vyskytoval tak často na fotografiích jako minulosti bylo bývalo zvykem každý nechť to vyhodnotí sám a já si zatím to tvrzení a stojím a co se týče toho zákona víte tam právě problém v tom že jakmile se používají formulace jako přiměřený stateční tak v ten okamžik prostě vždycky se povede debata o tom co to je proto ten systém trx se nyní zavádí že každý zastupitel má kvótu na počet příspěvků a na délku těch příspěvků a platí to úplně pro všechny pro členy koalice či opozice tak já si stojím za tím že ten systém je spr 
a co musíme rozhodnout mi 
no 
jako ty pravidla jo toto dílo tom vezme debatu jestlipak jakmile dojde k té 
formulaci těch pravidel mě by v principu nevadilo kdyby to spalovalo zastupitelstvo a nikoliv rada nemám s tím nějaký nový problém 
akorát jsem chtěl říct ohledně té komise nebo toho útvaru který by to vytvářen já se spoléhám na to máme hotovo redakční radu a opravdu by byl rád aby zástupci v redakční radě se snažili v formulovat tato pravidla prostřednictvím redakční rady ono popravdě řečeno i když vytvoříme nějakou komisi tak ta koalice tam stejně bude mít prostě že když půjdeme podle zastupitelství klubu tak tam stejnak zase bude ta nerovnovážné ideas prostě víc 
ale nechci tímto v žádném případě nechci zneužívat jako já si myslím že v redakční radě je snaha o nějaké konsenzuální vyšší a prodloužení příspěvku nežádám ukončí praktickou má pan venhoda tak já to fakticky jenom dobře se s ním tady nejde o tom že by jsme opozice chtěla převálcovat na hlasy koalici tady jde jenom o tom aby o těch pravidlech nerozhodovali ti který je do který dosud porušovali práva týhle z republiky a jenom jenom jednu věc a teď se mi zapomněl co jsem k tomu ještě chtěl dodat a já si to radši zodpovím jo už vím pane starosto tady není spor o tom že ty noviny jsou že ty noviny jsou teďkom jakoby lepší že zmizel sloupek starosty tady ta diskuze se vede jenom o rubrice názory který utrpěli 
přes držku když to řeknu velice lidově nesouhlasi tak pan kolega protože tam nechodíte 
upřesňuji že redakční rada je komise redakční rada je komise je obsazována jako komise funguje jako komise takže záleží na kvalitě obsazení této komise radou do jaké míry se budou dodržet dodržovat pravidla nebo nebudou jedna věc a druhá ve zapomněl jsem říci jednu velmi významnou velel lež která se objevila v třetím čísle radničních novin kdy redakce měla k dispozici můj slavný článek a objevilo se že příspěvek nebyl dodán jo čili toto je tedy opravdu pár mimořádně hnusné 
ještě jsem za faktickou já dvě věci jednak ohledně porušování zákonů české republiky že tedy ta komise nemůže to nebo tarda či rada schvalován porušuje ty zákony české republiky jde a pokud bychom přenesli tento argument na úroveň zastupitelstva já jsem tady byl za dnešní den několikrát též obviněn z toho porušují zákony české republiky všichni jsme jste tady slyšeli kdo všechno pro naše zákony české republiky tento argument není funkční protože to byste mohl aplikovat na to zastupitelstvo to jedna věc a pak ještě druhou poznámku vám ohledně a těch novin já osobně si myslím že co se týče té sebeprezentace tak je to v podstatě jako velmi velké zlepšení a velký posun oproti minulosti ale to na čem skutečně musíme zapracovat vůbec novinářská kvalita těchto novin a si osobně myslím že by jsme se měli spíš zabývat tím aby ty noviny byly čtivé a aby přinášely kvalitní informace než se handrkovat jestli má tam být tisíc pět set znaků nebo jestli jiný text má dva tisíce znaků a z mého pohledu je marginální záležitost faktickou má pan omega 
by vám může začínáte chápat zákon pane starosto děkuji vám pan ve nahoda já bych vás jenom do upřesnil to když budete porušovat zákon nám spočítají jako volenému člověku voliči ke mne voleným těm jmenovaným to voliči spočítat nemůžou nemají jak andalo 
tak já jako 
většinou tohle téma taky moc nemusím protože je nekonečný na druhou stranu musím říct že se na něj dobře připravili kolegové sunega i venhoda a jako v rámci toho výkladu mi už jemně v několika týdnech vlastně rocích už přesvědčili že tu pravdu tam mají a že je v tomto ohledu potřeba něco jednoznačného udělat já bych chtěl ještě otevřít teda jedno téma a to je to je fungování fejsbůku městské části práci za veřejné prostředky jo 
shodném se si na tom že fejsbůk městské části práci tři je fejsbůk který obhajuje nebo respektive píše o instituční záležitostech městské části práci za peníze daňových poplatníků a mně příjde velmi krajině jako v nepořádku to že někdo městské či předpokládám že to je pan orné pan trojan a známé firmy je někde v pozadí v rámci toho fejsbuku si vlastně dopisují s našimi občany je různými vtipnými komentáři a vlastně jako tak svým výrazem manipulují tu tu samotnou diskuzi o k těm chut rakům píšou například renato ceny by měly být přívětivé i pro všechny takže my jsme začali i fejsbuk em platit tyfu futra ky zkusíme to a uvidíme jak to půjde je to přeci jenom oživení veřejného prostoru panu tajemníkovi dají třeba píše pozor instituční fejsbůk praha tři alexandře je to za slušný plat přihlaš se navrhuji nehledat chybu tam kde není dokonce fejsbůk prahy tři jako instituce dává pejska takže píše b pojďme si počkat na výsledek moniko souhlasíme kdo s ní souhlasí vy pane starosto nebo já nevím kdo se tady píše u dopravy fejsbůk praha připíše byla to docela fuška díky michale máme radost pak tam máte dvacetkrát protože asi ten ten inter loku dort který píše ty zprávy na tom fejsbůk tak většinou nemá přehled o tom co ty radní dělají tak už tam dvakrát dvacetkrát píše opravdu se snažíme opravdu se snažíme teda vlastně nejčastěji no a dokonce tento tento pisálek vlastně stanovuje i jakési jako rozhodovací jestli takže píše třeba důvodem jsou neukáznění řidiči takže ten někdo dají na úřadě rozhodne dokonce jak se věci mají na ve finále tady píše praha tři mávátka zatloukalová i během shromáždění káče jsme tu organizovaně můžete se také zapojit hlavně aby nám nezbyla hnědá ozdoba na botě jo tak tak takhle pane starosto utrácíte peníze daňových poplatníků s tím že si tam vaši kamarádi protože jinak to nemůžu definovat to udělali jejich nějakou jako kulturní vložku já pochopím když to dělám já na fejsbůku jestli můžu si prodloužit prosím nebo jestli mi můžete prosím prodloužit příspěvek 
tak já pochopím když na svém fejsbůku na vaše fejsbůku fejsbůku kohokoliv si tam píšeme a děláme co chceme v jakoukoliv denní hodinu to chápu ale aby instituce městské části prostřednictvím nějakých neznámých nebo vám známých pisálků si tam vlastně hrála s občany a psala si s nima jak v dětské školce ne li někde jakou mezi mezi opravdu zvláštně se vyjadřujícími lidmi tak tak tak jako to mi přijde prostě hodně zvláštní hodně zvláštní a ještě k tomu aby vlastně ten úředník nebo pohodář nebo já říkám nevím kdo to ovládá aby vlastně tam dával za vás jako za radu stanoviska pohnutky a to kam jakým způsobem se instituce městské části incize městské části prát tři směřuje takže já na to říkám jako kolegové hovoří o novinách javoří hovořím o sociálních sítí říkám dobře buď dejte přístupy nám dalším dvěma dohoda řádů my tam budeme psát taky za nás odpovědi občas se shodnem občasné anebo se začněte i na tom fejsbůku chovat jako prosím jako instituce to znamená dávejte tam normální informace a reagujte jako instituce a ne jako dětská školka protože je to je to opravdu jako trapné ty smajlíky a do a ty a ještě někde někde ten ten který tam píše tak vlastně někdy si s těma lidma matika někdy s těmi lidmi mluví v singuláru někdy v plurálu někdy hovoří za vás jako zavedení někdy mluví sám za sebe já si myslím že ty lidi tam mají i schizofrenní stav protože podle toho jak se střídá trojan orné z tam ten tak oni už nevědí kdo se s a píše jakým způsobem to vede tak vím že vás to hrozně baví že máte skvělý výsledky že to všichni čtou ale takhle se instituce pane starosto nechová 
následuje pan 
děkuji za slovo 
jeho 
krátkosti tak pan sunega se tématu prostoru pro zastupitele v radničních novinách věnuje už poměrně dlouho vlastně jsem zaregistroval první článek v lednu dva tisíce patnáct který publikoval na kauze při ten článek se jmenoval radniční cenzura a on tam právě kritizoval ten nepoměr ný poskytnutý prostor tady sám zmiňoval že 
příspěvky lidovců a osm příspěvků komunistů 
podle paragrafu čtyři a tiskového zákona má vydavatel periodického tisku poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení které vyjadřuje názory členů zastupitel tak dál nebo ještě to pokračuje 
v našich dřívějších těch kritizovaných pravidle existoval prostor který byl určen pouze zastupitelům ten prostor se rubrika se jmenovala fórum později byla přejmenována na názory zastupitelů a tedy za situace kdy všichni členové zastupitelstva byli členy nějakého klubu 
to všichni zastupitelé měli také legitimní možnost přes tento klub publikovat svoje názorové příčky já uznávám že to bylo trochu problematické protože to předpokládalo nějakou dohodu v tom klubu ten princip nebyl poměrnou ale myslím že tam přístup tam byl 
a 
to že ten to že to mělo nějaké problémy tak my jsme si uvědomili a vlastně to byly důvody proč jsme to také změnily a 
pastor po pěti měsících jsme jsme přijali nějakou změnu a přesto si myslím že ten systém byl legitimní a pokud bylo dřívější řešení legitimní nedošlo k porušení tiskového zákona a tím pádem jste ani neměl právo takzvanou doplňující informace já chápu že tohle interpretací nesouhlasíte že máte analýzu svojí kde vám dávají za pravdu ale to může skutečně rozhodnout jen nezávislý jsou já 
jako oceňuji ten 
čas tu vytrvalost kterou jste tomu věnoval a vlastně si myslím že se vám podařilo reálně prosadit změnu a bez jakékoliv ironie vám mám gratuluji pro zároveň bych ale teda z vaší strany očekával alespoň tedy malou malou popl 
pan lega 
no tomu se říká nahrávka na smeč takže za prvé právo publikovat podle těch starých zrušených pravidel která byla zrušena v listopadu loňského roku měl zvolený subjekt podle vašich pravidel nikoliv zastupitel ale zvolený subjekt a za ten zvolený subjekt jste pokládali naše volební sdružení se zelenými a ze stanem a to znamená že podle vašich pravidel jednou za rok mohl jeden z těch dvanácti nebo kolik nás tom klubu bylo publikovat jeden příspěvek no to je teda opravdu prasečina a druhá věc ta pravidla kterými ve argumentem byla zrušena v listopadu loňského roku a v listopadu od listopadu loňského roku i přesto že jste ta pravidla zrušili tak jste nenahradil i něčím jiným v tom únoru se plně pohybujeme v režimu zákona už se to tedy nezveřejnili pak jsem měl právo na to abych by mě byla publikována dodatečná informace a jestli o tom má rozhodnu nezávisí jsou to se tečka dozvíme potomek udání na magistrátu protože jak jistě víte zákona o hlavním městě praze je to magistrát který to dozírá na dodržování zákonnosti na jednotlivých městských částech a s velkou chutí si přečtu právní rozbor a právní analýzu kterou magistrát vyprodukuje a kdy buďto řekne že na tiskový zákon se jeho působí na dodržování zákonnosti nevztahuje a odkáže mě na sud kde už jsou všechny lhůty v tuto chvíli pryč se budou muset soudit v jiném případě zase až až to zahraju nějakým jiným způsobem anebo naopak řekne že se tady dlouhodobě porušoval zákon a pak tedy uplatní a nařídí vám udělal vlastně to to může můžu dělat tečka jo že se nastaví systém tedy bude fungovat ale ten systém nemůže být rigidní a hlavně to o tom systému o přiměřenosti musí rozhodovat and hog někdo kdo řekne jo tak tyhle měl minule patnáct set tak tohle může být patnáct set padesát tam téměř třináct set tamto mu stačily tři ten jež ten už nikdy nebyl tak ho dáme tečka tak takhle to má fungovat jo ale to jenom pro pořádek a neprojevovali vděk za to že začnete dodržovat zákon no to by bylo hezky jako i kdybych někoho mě pustil z kriminálu děkuji 
takto byla faktická pana sune kdy bude faktická pana kalivody 
a vy jste pane kolego vronský úděl tom vašem příspěvku jednu zásadní ze logickou chybu vy jste celou dobu vysvětloval z jakého důvodu byť zvláštním právním výkladem ale řekněme je to výklad možný tak z jakého důvodu tedy nebyla mu nebylo možné zveřejnit dodatečnou informaci pana sonnek ale to by platilo pokud by to bylo do listopadu loňského roku ale pan cenega posílal jeho příspěvek v lednu letošního roku kdy žádná ta pravidla na základě kterých byste jste vlastně celou konstrukci vysvětloval neplatila a platil pouze zákon a tvrdí že se ten váš příspěvek tak jak jste ho jak se to logicky vysvětloval to vlastně úplně liché 
slovo má pan 
tak díky za slovo je jenom poděkuji za také krátký úvod za nás toho historie které vývoje 
toho jak se publikovalo radničních novinách my jde s tím teď máme nějaký nějaké krátké zkušenosti a to že jsme tady bylo zmíněno že stačí základna že mám zákontak jenom připomenu že mi v podstatě jsme také narazili do a 
jsem měl jsme to zkušenost s tím že jsme chtěli publikovat reach reakci a kde myslím že ten zákon nám dává mnohem po celé čr právo to publikovat to tak tak jak jsme chtěli a a taky jsme prostě ho ustoupily protože jsme uznali že bohužel prostě je to byl by to bylo totální chaos a z tohohle pohledu mi vítáme tu změnu v tom se každý zase zastupitele bude moc to se publikovat ty čtyři články za rok nebo nebo nebo kolik to má být a že je to prostě poměrný na zastupitele a je to prostě nějaký kompromis se my jsme uznali že prostě nějak moc tam nemůžeme 
se pořád reagovat jinak bychom prostě pořád publikovala naše naše reakce a ty noviny ztratila veškerou vaše veškerou informační hodnotu 
praktickou má pan smekám 
a samozřejmě vítám pokrok v této věci ale uvědomte si že v okamžiku kdy mi nebudete publikovat článek o kterém já budu tvrdit že musí mít nějaký rozsah taky je to důvod k tomu abych požadoval dodatečnou informaci bez ohledu na to co řeknou pravidla prahy tři protože zákon prostě na pravidly prahy tři to tak už je 
pan žaloudek 
no jenom s tím výklad zákona to prostě není vždycky tak jednoduchý což už kal starým kdo 
michael vrbenský 
já jsem chtěla ještě vlastně ještě jednou říct že souhlasím s tím že to jak to bylo v roce se patnáct nebo kdyz na to vzpomínal že pan a měl do těch novým přístup vlastně pouze jednou za dvanáct měsíců poté co se náš klub žena se roznesl rozrostl na třináct zastupitelů tak jednou za třináct měsíců tak že to byla prasečina a jsem se právě proto divil že se asi tak před rokem kade u rozhodlo jít do koalice právě s těmi lidmi který na tom podíleli 
a já já vlastně jenom chci podtrhnou to co nevím muži který můj předřečník říkal že jo asi taky michael vrbenský že je vlastně fajn že se to děje že se to pro opoziční zastupitelé ta situace zlepšuje teďkon myslím si že nikdo to za nás nějak nepředstírá nechce a opravdu to chceme změnit a co se dělat drobnou rešerše kdo vinných novinách a to nás pravděpodobně dlouho okolí obávalo že ten standard že to je jeden příspěvek na klub je vlastně všude přinejmenším ve městě praze ale asi i v jiných samosprávách docela dost běžný a a považuje se to za naplnění toho týhle tedy toho zákona já se já souhlasím s tím že ten zákon je nadřazený že ten zákon se dá vykládat přísněji přísněji měli vykládat co vlastně s tou změnou kterou děláme a právě proto doufám že tohleto povede třeba i k vlně změny pravidel radničních periodik v jiných samosprávách zejména v těch který vede například odes ano nebo kane učesal tam je třeba v opozici jsou zase piráti nebo zelení nebo nebo topka protože když se podíváte na jiný městské části tak je tam ta situace často velmi horší co se týče přístupu demokratického opozice do těch novin naše u nás tak já věřím že bude o tom průkopníky a že nakonec budete spokojený 
slovo má pan trkne 
jenom rychlosti pane štrébl ale to omezení čtyři příspěvky za rok co když v nějakém budoucímu složení zastupitelstva bude třeba jenom jeden 
jeden člověk jeden zastupitel z jedné strany a tím pádem by se nemohl moc prezentovat 
také liko pan 
a tak jenom k tomu to je přesně podle toho zákona je to prostě poměrný podle podle zastoupení takže se každý má stejný počet příspěvků nezávisle na straně 
tak teďka už se nikdo opravdu nehlásí takže ho končí předávám slovo pan maternová 
děkuji a máme tady v podstatě návrh usnesení které zůstala v tom původním znění které se již seznámili a takže myslím že není třeba ho číst protože nedochází k žádné změně máte před sebou nebo chcete ho přečíst ne já myslím že to zbytečný všichni ho máte dispozici protože nezměnilo se nic takže budeme hlasovat o usnesení výboru tomuto bodu tak jak bylo předloženo k na vodu nezákonný ne vlastně se nedělal se měla že pardon musí ho přečíst název bodu není nezákonný postup alena název boduje to je 
aby informační kanály v městské části a ten bod která zní to usnesení za a římská jedna ukládá ta jedna remeše praha ty zajistit aby všichni hosté zvolení v městské části městské části práce měli na dále shodnou možnost publikovat v radničních novinách práci člověk rozsahu šokuje nového zastupitelé rozhodne ve za vydavatelé před každým vydáním radničních novin praha či rema čso zadruhé uplatit a v nové principy elektronické prezentace radnice zatřetí remeše praha taky aby zajistila na stránce následujícím vydání radničních novinách sledující dvojtečka rada městské části práce vyslovuje lítost nad dosavadním vždycky relační praxí publikování příspěvku jen zastavil vradničních novinách rada městské části vrátky prohlašuje že v této praxi nebude nadále pokračovat a do budoucna zajistí rovné publikační možnosti zastupitelů které budou současně plně v souladu se zákonem takže prosím hlasem o takto předloženém usnesení je pro proti 
pro jedenáct proti pět zdrželo se jeden nás návrh nebyl přijat může přistoupit k posteli před poslednímu bodu dnešního programu který je revokace usnesení 
ono předkladatelem tohoto bodu je pan mikeska 
se prosím 
takže máte námitku že zmatečné hlasování 
pak budeme hlasovat znovu 
pohodě budeme znovu hlasovat nebyla to vyjde takže já si ještě znovu ven zpátky sovata že znovu hlasem o tom usnesení tak jak bylo předloženo prosím hlasujeme znovu 
proč uši 
nebylo to 
myslím že jsem se zase smet já tečka bylo 
pro čtrnáct proti zdrželo se osobne hlasovali tři návrh nebyl přijat 
tak děkujeme 
jdeme k bodu číslo pět slovo má pan mikeska 
důvodové zprávě je napsáno proč je 
nutno revokovat usnesení zastupitelstva městské částky číslo ze dne devátá svého třetí dva tisíce jde od nás pokud má někdo nějaké dotazy tak prosím 
pan bylo 
chci říct že za to jak jste se k nám celý ten den chovali tak my vám to teď prohlašujeme jako pozice tak abyste si ho vážili páč nemáte ani osmnáctku jo 
jste skvělí 
takže ukončuji debatu protože se nikdo další nehlásí a protože nemáme žádný profil tak dávám hlasovat 
probila dvacet čtyři proti nula zdržel se nula takže materiál byl schválen a tím se dostávám máme oklikou k tomu abychom dokončili dotazy připomínky podněty interpelace já děkuji technické lze protože je to tam je přesně jak jsme opustili a následuje pan sunega 
já vám všem přeji příjemný večer a hezkou dobrou noc 
děkujeme 
následuje pan brukner 
já si myslím před pěti hodinama chtěl reagovat na váš příspěvek o reklamních předmětech a chtěl jsem vás pochválit za to že vyhazujete ty plastový to je moc dobře potom jsem vás chtěl pochválit za to že berete uzeniny od žižkovského řezníka který vám před volbama ochotně poskytl rozhovor o tom jak mu klesly výnosy o čtyřicet procent díky husitský kvůli rekonstrukci husitský 
a potom jsem vás chtěl požádat abyste se přeci jenom trošku polepšili protože já jsem třeba vegetarián a je nás čím dál tím víc tak zase tolik neuspokojí ty uzenin 
a pivo pijete to budeme vás myslet 
a jinak děkuji pan bellu ale tou musíme schválit vystoupení chcete ještě vystupovat 
jo jasně tak budeme hlasovat 
já si netroufám hlasovat protivit kamene 
takže dávám hesla 
máte slovo no já ještě naposledy se vrátím tedy k nim futra kům dle mých informací z dopravy konce ten počet jsou čtyři tak to jsem chtěl osvětlete si tři nebo čtyři 
zároveň opravdu ještě já jenom aby to nezapadlo protože člověk co častokrát zapadá inter pilují vás v tomto ohledu jel bych vědět to za smluvní které bylo uzavřeno před datem tohoto zastupitelstva 
s tou asociací pro realizaci tady toho projektu 
jedná se o nezákonný postup to už jsme si vysvětlili v tom předešlém příspěvku a tím spíš že využíváte fejsbuk městské části praha tři abyste propagoval tři byznysové projekty zadarmo to je něco jako neuvěřitelného a ještě teda nikdo v pozadí předpokládám pan ornest nebo trojan obhajuje ty fud traky za instituci praha tři to už mi přijde úplně zahranou humoru jo to je jako kdybych já měl já nevím obchod a vy jste mě ho díky tomu propagovat to už jako si o tom se vůbec už ne vazne a druhou rovinu kterou bych tedy chtěl od vás pane starosto vědět je jakým způsobem tedy bude opozice začleněná právě tím vyrovnaným způsobem do těch sociálních sítí protože jak říkám v tuto chvíli jsou velmi tehdejší ty reakce jsou tam prostě říkám nevím z jakého titulu a nevím z jakého opodstatnění ty reakce jsou tam až politického ražení to znamená ty reakce mají nějaký tendenční kurz já třeba nemusím káče ale aby mi instituce praha tři se vyjadřovala k tomu jestli káže je dobrá nebo špatná a tendenčně to tam vysvětlovala mi prostě nepřijde vhodné aby se dopouštěla takovýto faulů protože instituce je nezávislá a v tomto ohledu bych rád od vás jako se dozvěděl ale doufám že písemně protože ty vaše odpovědi nenaplňují to moje očekávání většinou zpravidla jakým způsobem hodláte hodláte nás nás ostatní začlení do tohoto do tohoto prostoru který je z veřejných prostředků a který platí všichni všichni daňoví poplatníci a poslední na které jste mi během celého dne neodpověděl je jestli jste připraven uhradit škodu v případě že se potvrdí že pan tajemník byl odvolán pravomocně to znamená jste vy jako člověk který řekl že udělal maximum který se na to připravoval který měl posudky od svých advokátních kanceláří jste připraven ne z osobní následky za ten krok který jste udělal nebo si nad tím umyjete ruce a hodíte do na úředníky ano nebo ne mně stačí nemusíte to komentovat dál tak vy jste povídal že ty moje odpovědi vás neuspokojí já si myslím že celá existence mojí osoby tady na tvrdo vás neuspokojuje takže mě by mě vůbec nepřekvapuje a já si ačkoli to chcete písemně tak si dovolím opět odpovědět ústně a co se týče ty praku tak nejsou čtyři je to tak že jsou místa a ten vztah není s těmi futra který ale jistou asociací já už dočkám poněkolikáté co se týče toho principu proč jsme se do toho pustili jak to funguje tak jsem vám to vysvětloval na ty analogy jsem to obhajoval na farmářském tržišti je to pilotní projekt 
a já už se nebudu znova opakovat brat tyto vy kýžený jestli vás to neuspokojuje tak mě to mrzí ale už vám k tomu víc nemám to povědět a co se týče toho fejsbůku já se pokud vím tak na fejsbůku také nevyskytuje 
pokud ano tak se vyskytují na nějakých oficiálních akcí žádné soukromé názory tam neprezentují neobjevují tam žádné moje diskuzní příspěvky žádné názory a pokud se tam objevím na nějaké akci která je ve vztahu městské části mě také cena objevujete pane bellová taky a objeví se mi slečna vítkovská já vás tam vídám já si myslím že ta možnost abyste se tam vy objevil existuje objevujete se tam podstatě nevím jestli stejně jako já nebo míň ale ten princip že když se účastníme nějaké akce třeba ohledně té piety na pražačce já jsem se tam a z kapacitních důvodů neobjevil byste tam šel já mám za to děkuji že si zastupoval městskou část a následně jste se objevil společně s naší kolegyni dítko sklo na fejsbuku reprezentoval městskou část já si myslím že to v pořádku a při zatím a co se týče té hmotné odpovědnosti a se vám na to už odpovídá několikrát a opět vám mu vůbec nic dalšího nepovím protože jsem vysvětloval 
a jestli vás to neuspokojuje jak je to zase vracím já vás celej neuspokojil takže já bohužel s tím musím žít a faktickou máte vy 
no já jenom jsem chtěl doplnit že nechápu jak není možné odpovědět ano nebo ne na to jestli člověk je připraven uhradit případně vzniklou škodu 
a zadruhé jsem chtěl upozornit na to že já jsem v té řeči neupozorňoval na na to že vy byste tam někde vystupoval na fejsbůku více než je zdrávo to by bylo logické protože jste starosta této městské části já jsem upozorňoval na to že instituce to znamená praha tři odpovídá občanům v roli někoho zvoleného a vyjadřuje své domněnky připomínky žerty různé fabulace to znamená jako kdybych já psal na ministerstvo vnitra a a stránky ministerstva vnitra mi psali alexi neboj my se na to podíváme nebo alexi mi za to nemůže už to sledujeme jako uvědomujete si že vy z veřejných prostředků si z toho ně někdo tady dělá legraci píše si s těma lidma jak na úrovni základní školy a dělá si legraci prostě z toho veřejného prostoru z veřejných prostředků a zneužívá toho že vy jste mu dali při přístupová hesla povídá si s těma lidma tykání různě si s ním a dává jim smajlíky za instituci proboha a různým píše své názorové jako postoje tak mi vysvětlete jak instituce může psát své názorové postoje když vy jako starosta aby jako rada jste ta instituce ne tady nějaký orne trojan nebo já nevím kdo další ještě k tomu má všechno přístu tento jak ji ne mně nevadí že vy se objevujete na sociálních sítí proboha jestli dělám přesně na tohle cd to ano je to určitý styl vedení sociálních sítí já si myslím že správný stojím se zatím a když trošičku odbočím tak má analogy mnoha dalších sociálních sítích státních institucí když se podíváte cannafest zvukový profil policie české republiky nebo ministerstva zemědělství a mám pocit dokonce i toho ministerstva vnitra které jste sám zmínil tak tam cestě takovouhle analogii či ten fejsbůk jako sociální síť není veden takovou klidně činnou jako vy tady popisujete pak tamto analogii najdete a je to opět věc za kterou já jsem připravený s nějakou politickou odpovědnost já si myslím že to je tak to dobre a jestli vy si myslíte že by se to mělo dělat jinak tak mě na té funkci nahraďte v dalších volbách a já jsem přesvědčen o tom je ten fejsbůk je veden správně či nyní zneužívaný a je veden správně je to můj politický postoj a jsem připraven za něj míst odpovědnost máte faktickou 
poslední já jsem přesvědčen že ty volby vyhraje i příště to to je pravda a bude záležet jestli vy nás zase budete chtít doby ale to co k tomu chci říct je že ten fejsbůk není váš pane starosto a v tom je asi ten problém protože vy pořád hovoříte vy jste přesvědčen že to je fajn jak komunikujete fejsbůk je nás všech a je úplně stejně můj jako stejně váš takže je to není o tom co vy si myslíte že super ale o tom co si myslíme my všichni protože je to placeno z našich všech peněz takže si nechte to že to je vaše vaše vaše a že to není 
no to máte pravdu a také proto se o tom s vámi baví nicméně ten kdo řídí tečka tu radnici jsme jako koalice mi a já si zatím rozhodnutím stojím je to přirozený postoj 
technickou má pan žaludek po čase jenom poprosit se 
do diskuze ono to je zajímavý ale co tam jiný lidi teda věci prostě nebyly faktické poznámky já vám to budou schvalovat až se budete hlásit do diskuze ale chci mít právo hlasovat tohle prostě rozprava to není žádná technická faktická pozná no já se domnívám že to byly upřesnění původní interpelace pana bello a onmá na takové přetěsnění nárok byť tedy by neměly být jako faktické ale má na takové upřesnění svého dotazu na pan kalivoda 
doufám že to mysleli takže se těší na můj příspěvek všichni já jsem nechtěl mě stačí mě stačí odpoveď zde jestli jste nějak pokročili v přípravě a jednacích řádů komisí výborů 
já jsem se na to ptal už vlastně dřív jsem i navrhoval a že by minimálně třeba pozvánky na výbory byly rozesílány všem zastupitelům tom nejen takhle není nechodí to tak tak jenom jestli to plánujete nebo ne nebo jestli v tom bude nějaký nějaký posun nějaká změna 
já vím že jsme pokročili ale tu konkretizaci nechám na panu musilovi který je garantem 
má 
já bych tomu jenom řekl že jsme rozeslali přes sedm zastupitelských klubů 
je aktuální návrh je na jeho řádu komisi jednacího řádu výboru který často veřejnou a na teda vím že praxe je taková že ty pozvánky už 
slávistou teda některými je úplně důsledně všemi ale aktuální valný jednací řády nepočítají s tou veřejnosti 
teď 
ale na zastupitelstvu by mělo dojít 
malování 
pak následuje pan žaloudek 
no já se narodil jako odpovědět příspěvku ale nebylo to podle mě rozesláno přece jenom klubu ale bylo rozesláno pracovní skupiny kterou jsme se tedy zvolili v prosinci pro přípravu jednacího řádu zastupitelstva ve které jsou shodou okolností za opozici předsedové klubů čili pan bellu by měl mít mailů a se vám může přeposlat a vítám ještě připomínky jednací řády komisí a výborů ještě nejsou zcela hotovy ale záměr byl takovej ale to na zastupitelstvu černou 
já jsem jo a potom ještě k debatě co byla předtím jsem chtěl jenom podotknout že ten fejsbůk já si prostě já se třeba s některýma těma vítka vítkem a alexa si můžu ztotožnit asi ne úplně se všema prostě je to do velké míry věc vkusu já jsem pochopil že se s alexem neshodneme na na tom co jo co je věc vkusu když jsme když jsme jsem se na 
o debatě kulturních grantech dozvěděl že nepřijatelně že v divadle se používají použitý vložky a podobně tak prostě tohle je něco podobného my máme asi představu že ten zvuk je liberálnější víc hravý a víc takovej vtipnější ale myslím si že to je prostě věc no je to prostě věc vkusu a můžeme se o míře ale 
já jsem vás všechny chtěl zastupitelé pozvat na několik událostí které se blíží v kalendáři a a už bych vás nestihl pozvat aniž bych vas spamovat první věc zmiňoval ondřej rut před nějakou několika hodinama to by měl být žižkovský panel kde chceme řešit to co tady chtěl řešit pan král to znamená nastavení těch parkovacích zón 
co se týče času co se týče cenového pásma týče toho kde je modrá fialová přijde pan horský který pro nás jako pro prahu tři ten projekt dělal minulém volebním období a další experti kteří se dopravu zabývají a bude to třináctého června sedmnáct hodin budou někde by se plakát jak dál říká muž tečka prvního až desátého června bude na náměstí jiřího z poděbrad kont tón kontejner který nám zapůjčil i pro a budeme se tam bavit s lidmi o tom jak by si představuje budoucnost toho náměstí s odvoláním na studii kterou máme hotovou ve fázi dur ale nejsme si jisti jaký uchopit jak se s ní pokračovat třeba v ní změnit nebo jestli nevyhodit tak dál a proto budeme mít prvního až desátého června na náměstí tyhle ten kontinent budeme se na to lidí ptá tak tam zvu vás všechny během června se rozběhne taky dotazník který se bude věnovat budoucí podobě parku před základní školou jeseniova 
rozbíhá mi tam participaci budoucí podoby tady toho parčíku protože hlavní město praha se zavázalo zainvestovat to tady toho parku v rámci investiční akce na židovského ulici a my jsme se jako praha tři zavázali k tomu že tam uděláme participaci zapojte děti základky hospody který tam jsou poblíž ten bude měřit nějaký dotaz zní člověk zase nějaký potkávají se s nima namístě na 
prodloužení příspěvku 
takže následuje pan belu ale opět musíme 
si já si můžu není dojít k politicky jestli mě necháte prosím vystoupit opravdu je to je toto ne klidně to pojďme hlasovat prosím pro formu ale že vás nebudou něčím 
ničím zdržovat hlasovat pro jsem chtěl na závěr chtěl jsem o tom hovořit na začátku zastupitelstva ale ale asi je to příhodnější teď jel jsem tímto poděkovat radě městské části za to jak se zachovala je směrem k rodině ivana holečka protože ta situace okolo našeho bývalého místostarosty a radního je prostě složitá je zvláštní a já pořád doufám že se někde někde ivan prostě ukáže protože jsme tu spolu strávili dost létá a pro tu městskou část měl určitě nějaký přínos takže v tomhle ohledu vám chci poděkovat a doufám že si na něho vzpomeneme a že říkám že se ještě někde někde ukáže že někde s úsměvem nás doufám sleduje na na webovkách a a doufám že i městská část bude připravena pomoc i třeba jiným rodinám v rámci úřednického aparátu nebo v rámci prostě složitých situací které se můžou v rámci naší obce které mohou vyvstat a že bude stejným způsobem se srdcem pracovat takže v tomhle ohledu jsem chtěl jenom vám poděkovat a říct že si toho vážím 
následuje pan žaloudek 
no jenom reakce na tohle asi vaší alexovi které ji myslím že na to upozornil takovou mírou kterou jsme a jako která vedla k tomu že jsme se tím zabývali 
budu pokračovat v pozvánkách 
či co se týče participace před základkou na auto parčíku před základní školou jeseniova tak v červnu bude nějaký dotazníka potom na podzim září v říjnu bychom rádi udělat veřejné představení toho co se během léta nakreslí architekty vybíral hlavní město praha protože jsou kvalitní bude to dělat atelier ventilů lab je to malými forejtová které možná kterou možná znáte z jiných realizací okolí dělat třeba vinohradskou po má a tak dál 
další věc je že do zítřka je do zítřka je termín pro vyplnění dotazníku který se týká grantové politiky my budeme v červnu schvalovat na zastupitelstvu grantů strategii a granty na příští rok a chceme se stihnout ještě opřít o výsledky tohohle dotazníků tak já nevím kde to na webu městské části najdete ale nedávno na fejsbůku prahy tři sety odkazy sdíleli a ti kteří ti z vás kteří se dívka v komisích a výborech které rozdělují granty tak by měly od svých tajemníků dostat odkaz i pro hodnotitele tak si prosím kdyžtak ozvěte dlaně zejtra bylo by fajn kdyby ho vyplnilo co nejvíc lidí a poslední pozvánka je na výboru územního rozvoje který my máme jeden už příští týden dvacátého prvního května ale ten důležitější bude asi dvacátého osmého května kde budeme schvalovat ty připomínky k nákladového nádraží žižkov snažíme se tam do toho zapracovat všechno to co vzejde z dopravní komise školské komise jestli něco vyjde ve sportovní komisi ještě jsem zapomněl nás na už na životní prostředí tak jenom dvacátého osmého května šestnáct třicet zasedačce ve třetím patře budeme se bavit tady o tý celkem dost důležitý věci a abychom předešli diskuze na zastupitelstvu která by mohla být dlouhá tak vás prosím o ty které to zajímá abyste přišli na tohle ten výbor věku 
tak a jelikož už nikdo další efilační není tak já ukončuji toto diskuzi a vzhledem k tomu že jsme vyčerpali program dnešního zasedání zastupitelstva městské části zasedání končí další zasedání je plánováno na jedenáctého června dva tisíce devatenáct všem děkuji za účast a za trpělivost 
mám taky 
boje 
  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/3fe5c209f96c29d12f444ce51ec8ddc0
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.