Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 426e49bc8ade3d3334850ba9ba083240


ID jednání426e49bc8ade3d3334850ba9ba083240
JednáníUstavující zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 20.10.2022
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání20.10.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/426e49bc8ade3d3334850ba9ba083240.mp3
Délka audio záznamu02:01:15
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 07: Všem přítomným hezké dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vítám vás, jak hosty, tak i nově zvoleny členy na ústavujícím zasedání zastupitelstva města.
Mluvčí 07: Na začátku bohužel smutnou zprávou letošních voleb je náhle umrtí pana Jindřicha Šmída.
Mluvčí 07: Dne 26. září se stal členem zastupitelstva Další v pořadě a to pan Martin Švárc.
Mluvčí 07: Rada město o tomto vydala v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstv obci osvědčení.
Mluvčí 07: Prosil by vás všechny přítomné o symbolickou minutu ticha za dlouholetého kolegu zastupitele Jindřicha Šmída.
Mluvčí 07: Prosím o povstání.
Mluvčí 08: Děkuji.
Mluvčí 07: Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města podle paragrafu 53 zákona č.
Mluvčí 07: 491 l.
Mluvčí 07: 21 sb.
Mluvčí 07: o volbách do zastupitelstv obci a o změně některých zákonů ve změně pozdějších předpisů bylo předáno členům zastupitelstva města před zahájením zasedání.
Mluvčí 07: Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s paragrafem 91 odstavec 1 zákona č.
Mluvčí 07: 128 mluvena 2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů konalo do 15 dnů od jedné uplynutí lhuty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Mluvčí 07: Lhuta uplynula dnes 7. října roku 1922 v 16 hodin a žádný návrh nebyl podán.
Mluvčí 07: Informace podle paragrafu 93 odstavec 1 zákona obcí byla zveřejněna na úřední desce městského úřadu Vanzdorf v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10.10. do 20.10.
Mluvčí 07: Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Mluvčí 07: Máme všichni před sebou k dispozici elektronické hlasovací zařízení,
Mluvčí 07: a je tedy připraven zasedací pořádek, který je potřeba dodržet.
Mluvčí 07: Nové zastupitele chci seznámit se základní obsluhou hlasovacího zařízení.
Mluvčí 07: Zapněte si prosím svůj hlasovací modul tlačítkem ON-OFF tak, aby dioda svítila.
Mluvčí 07: Na displeji se zobrazí vaše jméno.
Mluvčí 07: Je to tam.
Mluvčí 07: Hlasujte vždy až po zaznění zvukového signálu.
Mluvčí 07: Podrobný návod máte k dispozici u hlasovacího zařízení.
Mluvčí 07: Mikrofon se zapíná a vypína automaticky, jakmile předsedající udělí nebo odebere slovo.
Mluvčí 07: Mikrofon je aktivní, kdy svítí LED signalizace na jednotce i na mikrofon.
Mluvčí 07: Kvůli lepší informovanosti občanů chceme nově zveřejnit fotografie zastupitelů města na webových stránkách.
Mluvčí 07: Žádám proto zastupitele, kteří se nestihli vyfotit před zaháním zasedání, aby po skončení zasedání zašli do prvního patra, kde je připraven fotograf.
Mluvčí 07: Děkuju.
Mluvčí 07: Podle paragrafu 69 odstavec 2 zákona obcich, člen zastupitelstva obce skláda slib před zastupitelstvem obce pronesením slova slibují.
Mluvčí 07: Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.
Mluvčí 07: Upozorňuji přitomné člene zastupitelstva města, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek záník mandátu.
Mluvčí 07: Podle zase paragrafu 55 zákona.
Mluvčí 07: Takže nyní přistoupíme ko složení slibu členů zastupitelstva města.
Mluvčí 07: A nyní prosím hosty a všechny zastupitelé, aby se postavili a já přečtu slib.
Mluvčí 07: Slibuji věrnost České republice.
Mluvčí 07: Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města Vanzdorf a jeho občanů a řídice Ústavu a zákony České republiky.
Mluvčí 07: A jednotlivé členy zastupitelstva prosím, aby po vyzvání přistoupili ke mně.
Mluvčí 07: Před zastupitelstvem pronesí slovo.
Mluvčí 07: Slibuji a slib potvrdili svým podpisem.
Mluvčí 07: Takže prosím, pana Pavla Beránka,
Mluvčí 17: Tak slibuji.
Mluvčí 08: Tak slibuji.
Mluvčí 08: Pan Marian Čapek.
Mluvčí 09: Slibuji.
Mluvčí 08: Pani Dana Fábriová Slibuji Pan Václav Hrabák
Mluvčí 17: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Václav Jára.
Mluvčí 19: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Tomáš Klimeš.
Mluvčí 20: Slibuji.
Mluvčí 07: Paní Jaroslava Křivohlava.
Mluvčí 21: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Pavel Kolár.
Mluvčí 18: Slibuji.
Mluvčí 07: Pani Ladislava Křížova.
Mluvčí 02: Slibuji.
Mluvčí 08: Pani Lenka Lanková.
Mluvčí 16: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Václav Moravec.
Mluvčí 18: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Martin Můsílek.
Mluvčí 20: Slibuji.
Mluvčí 08: Pani Renáta Nedvědová.
Mluvčí 02: Slibuji.
Mluvčí 08: Pani Monika Pivková.
Mluvčí 21: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Jiří Sucharda.
Mluvčí 00: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Jan Šimek.
Mluvčí 08: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Jan Šišulák.
Mluvčí 10: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Josef Šusta.
Mluvčí 07: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Martin Švac.
Mluvčí 18: Slibuji.
Mluvčí 08: Pan Jan Togner.
Mluvčí 07: Tak děkuju, můžeme se posadit.
Mluvčí 07: Tak konstatuji, že žádný člen zastupitelstva neodmítil složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Mluvčí 07: A tím pádem všichni přitomni složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svých práv a povinnosti vyplývajících z platného mandátu člena zastupitelstva města.
Mluvčí 07: Teďko členy zastupitelstva nyní žádám, abyste přihlásili do systému elektronického hlasováňského zařízení a provedli prezenci tlačitkem plus.
Mluvčí 07: Že konstatuju, že dle elektronického hlasovacího zařízení je přítomno všech 21 zastupitelů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.
Mluvčí 07: Dále přistoupíme k procedurálnímu hlasování o ověřovatelých zápisů a navrhové komisy.
Mluvčí 07: Žádám nebo tážu se, zdali ověřovatelé dnešního zápisu by mohli být ji pan Čapek a pani Křivohlava,
Mluvčí 07: Souhlasíte?
Mluvčí 07: Ano.
Mluvčí 07: O tomhletom návrhu budeme hlasovat.
Mluvčí 07: Všichni přitomní byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 07: Určuju členy návrhové komisé poprosím pana Šišuláka, pana Moravce a pana Járu,
Mluvčí 07: Souhlasíte?
Mluvčí 07: Takže i o tomto návrhu budeme teď hlasovat.
Mluvčí 07: Takže prosím o hlasování.
Mluvčí 07: Všichni zastupitel byl pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 07: Zapisovatelkou dnešního jednání určují pracovníci sekretariatu paní Lucie Šepsovou.
Mluvčí 07: Tak další bod máme před sebou navrženej program v souladu s pozvánkou zaslanou členů zastupitelstva a v souladu s informací s veřejnou na úřední desce.
Mluvčí 07: Tento program vypadá takhle, navrhuji číslo, první bod je volba starosty a místo starosty.
Mluvčí 07: Bot dvě volba další členů rady města, bot tři zřízení finančního kontrolního výboru, bot číslo čtyři rozhodnutí o změnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města, pět diskuze, pak šest závěr.
Mluvčí 07: Program ten podrobný máte před sebou.
Mluvčí 07: Zeptám se, zdá je někdo, kdo má námítky proti tomuto programu nebo návrhy na jeho změnu.
Mluvčí 07: Není tomu tak, takže poprosím, ano, pan Čapek, prosím.
Mluvčí 09: Dobrý den všem, já mám jenom technickou, myslím, že je to bot 1.0.2 nebo 3, které mi úplně nebyly jasné, jakoby principělně, co to obsahuje.
Mluvčí 07: Teďka nám přece... Bot 1.0.1, určení počtu městostarostu, 1.0.2, určení funkcí.
Mluvčí 09: Jo, pardon, 1.0.2, 1.0.2, jestli mě může někdo vysvětlit třeba tajemník, jenom trošku podrobněji.
Mluvčí 13: Dobré odpoledne, takže bot 1.02 určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni.
Mluvčí 13: Členy zastupitelstva rozlišujeme na tzv.
Mluvčí 13: uvolněné a neuvolněné.
Mluvčí 13: Uvolnění členové zastupitelstva pro zjednodušení jsou členové zastupitelstva, kteří svoji funkci vykonávají na plný pracovní úvazek.
Mluvčí 13: kdežto neuvolnění jsou ti, kteří se zúčastňují mimo svoji hlavní pracovní činnost, mimo svoji hlavní pracovní náplň.
Mluvčí 13: Je to srozumitelné nebo je potřeba ještě něco doplnit?
Mluvčí 09: Pan Čapek, prosím.
Mluvčí 09: Samozřejmě uvolněný je uvolněným je naprosto jasným, je jenom nebylo jasný to pořadí, proč je to takhle na začátku, to je celý, jakoby, jo, tak.
Mluvčí 09: Protože tady nebyl nikdy pořadě běžný uvolněný zastupitel, tak proto se na to ptám, jakoby, vždycky byly uvolněný posty starostů, místo starostů, tak proto se na to ptám, proč to tam takhle je přetrzené.
Mluvčí 13: I uvolněný místo starosta je uvolněný zastupitel.
Mluvčí 07: Takže děkuju za vysvětlení.
Mluvčí 07: Pokud nikdo nemá nic proti návrženou programu, takže budeme o tomhletom návrhu programu hlasovat.
Mluvčí 07: Takže prosím, hlasujme teď.
Mluvčí 07: 20 zastupitel, pro nehlasoval jeden.
Mluvčí 07: že program byl přijat a schválen.
Mluvčí 07: Začneme bodem číslo jedna, to je volba starosty města a místo starosty, bod jedna nula jedna, určení počtu místo starostu.
Mluvčí 07: Navrhuju, aby zastupitelstvo zvolilo dva místo starosty.
Mluvčí 07: A otevírám diskuzi k tomuto bodu a k tomu prvníu usnesení.
Mluvčí 07: Občané nebo zastupitele, když se nikdo nehlásí, paní Lankova, prosím,
Mluvčí 16: Dobré odpoledne všem.
Mluvčí 16: Chci se jenom zeptat, jestli budeme diskutovat, pokud volíme o počtu místo starostů, i o tom, já vím, že to teďka bylo řečeno, jestli ty starostové budou uvolnění nebo ne.
Mluvčí 07: To pak následuje v bodě čísla 1.02 a to je pro které zastupitelé funkce budou uvolněni nebo neuvolněni, jo, v tím dalším bodě.
Mluvčí 07: Teď zatím jenom počet místo starostů.
Mluvčí 07: Tak, pokud už se nikdo nehlásí do diskuze, takže prosím o návrh ustesení návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Dobré odpoledne, zastupitelstvo města schválilo zvolení dvou místo starostů.
Mluvčí 07: A můžeme hlasovat.
Mluvčí 07: Všichni přítomní zastupitelvi pro, takže tento návrh byl schválen, že Vansdorch bude mít dva místo starosty.
Mluvčí 07: A teď se budeme bavit o tom v bodě 1.02, určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění.
Mluvčí 07: V souhladu s paragrafem 71 odstavec 1 písmena a zákona o obcích je třeba určit funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění.
Mluvčí 07: Navrhuju, aby funkce starosty a prvního místa starosty byla vykonávána jako uvolněna ve zmyslu paragrafu 71 zákona o obcích.
Mluvčí 07: A otevírám k tomuto bodu diskuzi.
Mluvčí 08: Tak prosím, paní Lanková.
Mluvčí 16: Já bych dala pozměňovací návrh, aby všichni tři byli uvolněni.
Mluvčí 07: Ano, děkuju.
Mluvčí 07: Ještě někdo prosím se hlásí do diskuze?
Mluvčí 07: Když ne, tak budeme hlasovat o návrhu paní Lankové o tom, že jak starosta, tak oba místostarostové by byly uvolněni.
Mluvčí 07: Takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 07: Tak za chviličku se to objeví na plátně, takže vedržme.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města určuje tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění.
Mluvčí 10: Starosta města, první místo starosta města a druhý místo starosta města.
Mluvčí 07: Děkuju a můžeme hlasovat.
Mluvčí 07: devět zastupitel, pro proti devět zdrželi se tři, takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 07: Budeme hlasovat o původním návrhu, to znamená uvolnění budou starosta města a první místo starosta města, takže prosím o návrh o snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města určuje tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění.
Mluvčí 10: Starosta města a první místo starosta města.
Mluvčí 07: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 07: 12 zastupitel bylo pro, proti 6, zdrželi se 2 a nehlasoval 1.
Mluvčí 07: Takže návrh byl přijat a Vansdorff bude mít uvolněného starostu a prvního místo starostu.
Mluvčí 07: Druhý místo starosta bude neuvolněný.
Mluvčí 07: Děkuju.
Mluvčí 07: Přejdeme k bodu 1.03 a to určení způsobu volby starosty a místo starosty.
Mluvčí 07: Konstatuju, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místo starostu veřejném hlasování.
Mluvčí 07: Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Mluvčí 07: Takže pokud je tady nějaký návrh o změně způsobu hlasování, tak vyzývám k tomu zastupitele, pokud tady nějaký návrh je.
Mluvčí 07: Pani Lenkova, prosím.
Mluvčí 16: Já jsem vždycky prostě všechno dělala nahlás a vždycky jsem se pod všechno podepsala.
Mluvčí 16: Přesto jsem nad tím přemýšlela, je tady téměř polovina nových zastupitelů a přišlo mi trošku fair třeba i vůči ním, aby nebyli v takovém presu, že by třeba uvítali tu tajnou volbu.
Mluvčí 16: Takže dávám protinávrh.
Mluvčí 07: Takže děkuju, takže tady návrh na tajné hlasování starosty a místo starostů.
Mluvčí 07: Takže poprosím o návrh usnesení, návrh o komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města shvaluje tajný způsob volby starosty a místo starostů postupem uvedeným předsedajícím.
Mluvčí 07: Ano, takže teď budeme hlasovat o tajném hlasování.
Mluvčí 07: Takže můžeme hlasovat teď.
Mluvčí 07: Deset zopstupy tohle bylo pro, proti devět, zdrželi se dva, takže tento návrh nebyl přijat, takže hlasování bude veřejné.
Mluvčí 07: Tak a přejdeme k bodu 1.2.4 a to je volba starosty.
Mluvčí 07: O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byly navrženy, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta už nebude hlasování pokračováno, takže vyzývám, aby zastupitelé navrhli kandidáty nebo kandidáta na post starosty města.
Mluvčí 07: Pani Pivkova, prosím.
Mluvčí 21: Dobrý den všem.
Mluvčí 21: Tak na základě výsledků komunálních voleb navrhy na starostu města Vansdorf lídra Hnutí náš Vansdorf Jana Šimka.
Mluvčí 21: Je to také v souladu s nám, v souladu s uzavřenou koleční smlouvou, kterou mezi sebou uzavřeli Hnutí náš Vansdorf, volba pro město Vansdorf a občanská demokratická strana.
Mluvčí 07: Takže děkuju.
Mluvčí 07: Ještě někdo ze zastupitelů.
Mluvčí 07: Není tomu tak, takže máme navrženou jednoho kandidáta, kterým je pan Janeš Jimek, takže poprosím návrhovou komisii o návrh usnesení.
Mluvčí 07: Tak prosím mikrofon pro návrhovou.
Mluvčí 07: Jo, chvíličku ještě prosím.
Mluvčí 07: Prosím technickou, paní Lanková.
Mluvčí 16: Chtěla jsem jednu věc.
Mluvčí 16: Jsem hrozně ráda, že tady je téměř polovina úplně nových zastupitelů.
Mluvčí 16: To je hrozně pozitivní správa, protože si myslím, že se spousta věcí posune dopředu.
Mluvčí 16: Z čeho jsem smutná, že zůstaly i
Mluvčí 16: takový, kteří už jsou tady hodně let a který už si myslím ani jako nemají tolik chutě pracovat.
Mluvčí 16: A přesto, že i zelená, za mě zelená prostě těm novým zastupitelům, tak jak jsem už před dvěma lety
Mluvčí 16: když se hlasovalo o novém vedení, řekla panu Šimkovi, že ho nepodpořím, tak v tomto případě ho opět nepodpořím.
Mluvčí 07: Takže děkuju.
Mluvčí 07: Tak a pokud je připraven návrh usnesení, takže poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města zvolilo pana Jana Šimka do funkce starosti města.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 07: 11 zastupitel bylo pro, proti 7, zdrželi se 3, takže návrh byl přijat a novým starostou města Vanzdorf se stal pan Jan Šimek.
Mluvčí 07: Gratuluju k volbě, přeji všechno dobré, od ně úspěchu, ať se daří.
Mluvčí 07: A já teď poprosím o kratioučkou ještě technickou pauzu, protože musíme vyměnit tady hlasovat se zařízení, protože teď bude už předsedat nový starosta, takže malinká technická přestávka.
Mluvčí 00: Já bych chtěl ještě poděkovat a chtěl bych si poděkovat Rolandovi Solochovi za ty tři roky, kdy byl ve funkci starosty.
Mluvčí 00: Byla to úžasná spolupráce.
Mluvčí 00: jedny z nejhezčích let, které jsem ztrávil na úřadě po jeho boku.
Mluvčí 00: Tímto mu děkuji a ještě jednou.
Mluvčí 04: Já bych se připojil k poděkování Jirky vůči Rolandovi a chtěl bych mu z celého srdce tady poděkovat za poslední tři roky, jakým způsobem se choval jako starosta, jakým způsobem reprezentoval naše město a vím, pevně jsem o tom přesvědčen, že Roland Soloch má naše město moc rád a ať ho boží cesty zavedou kamkoliv,
Mluvčí 04: tak já vím, že naše město bude mít ve svém srdci a tak bych mu chtěl zástupně za nás, za všechny, dát toto tričko.
Mluvčí 04: Je to takové, jestli znáte to slavné I love New York a pak se to kopírovalo v rámci celého světa, tak toto asi před šesti lety vytvořila moje dcerka a já jsem rád, že jsem si to mohl schovat na dnešní den a dneska bych to chtěl Rolandovi dát
Mluvčí 04: jestli si to tričko třeba někam pověsí nebo si ho občas veme k táboráku nebo někam, tak chci, aby mu navždy připomínalo lásku v srdci k našemu městu.
Mluvčí 04: A zároveň já tady mám ještě černou fixu a to tričko bych teďka panů
Mluvčí 04: emeritnímu starostovi vzal na chvilku, dal bych ho tamhle a každý, kdo budete chtít, tak máte možnost se mu tam třeba podepsat nebo mu tam nakreslit nějaké přáníčko.
Mluvčí 04: To je vše, děkuji.
Mluvčí 07: Já taky děkuju.
Mluvčí 07: Byla to obrovská zkušenost, tyhle pomalu tři roky ve funkci starosty a jsem to už psal v Halsu Severu, že jsem to nikdy nečekal, že se stanou starostou.
Mluvčí 07: V Hansdorfu já s polskými koreny, s německými koreny a vy jste mě si vzali k sobě jako za svýho, takže mohl jsem tady strávit ve funkci starosty pěkný kus života a za to jsem rád.
Mluvčí 07: A děkuju za podporu a za lásku vaši taky děkuju.
Mluvčí 07: Díky.
Mluvčí 11: ...to uděláme příští... ...to máme s malými šoky...
Mluvčí 04: Tak ještě než přejdu k dalšímu bodu, což je bod číslo 105, volba místo starosty, tak bych chtěl krátce poděkovat, ale jelikož to moje poděkování krátký bude na několik minut, takže já bych si ho nechal až potom na závěr, až bude diskuze zastupitelů a diskuze občanů, abych nyní nezdržoval a abychom přešli kontinuálně k dalšímu bodu.
Mluvčí 04: Takže nyní je před námi volba prvního místo starosty a já bych tímto poprosil o vaše návrhy, kolegové zastupitelé.
Mluvčí 04: Takže předávám slovo, paní Křížové.
Mluvčí 02: Pěkné odpoledne vám všem i ode mne.
Mluvčí 02: Dovolte mi, abych navrhla na místo prvního místo starosty pana Jiřího Suchardu.
Mluvčí 04: Není paní Lanková, prosím.
Mluvčí 16: Já, abych trošku vyrovnala ty váhy dneska, to je takový trošku moderní, je to trend, protože by měly být vyrovnaný trošku ty váhy mezi muži a ženy, ženami, tak já bych napídla nebo navrhla paní Jeniku Pivkovou,
Mluvčí 16: o který jsem si původně myslela, že bych ji navrhla na starostku, protože ta by se mi jako starostka nejenom jako žena, ale i jako starostka líbila.
Mluvčí 16: Dokonce jsem jí to i řekla, i když mi to v tu chvíli odmítla.
Mluvčí 16: Nicméně, vrátím se k tomu.
Mluvčí 16: Chtěla bych navrhnout paní inženýrku Pivkovou, protože pro mě návrh na pana Suchardu je nepřijatelný.
Mluvčí 16: Myslím si, že za ty roky nám zase úplně nepředved, jak se jde dopředu.
Mluvčí 16: Na posledním ještě veřejně lhal.
Mluvčí 16: Takže pro mě to úplně není dobrý kandidát, navíc na úřadě je už hodně dlouho, takže si myslím, že ta mladá krev prostě by měla jít, trošku měli bychom jim pomoct a jít dopředu, aby se opravdu už tady začalo něco dít v tom Lanzdorfu.
Mluvčí 04: Technická paní Pivková, prosím.
Mluvčí 21: Děkuju za navržení, ale
Mluvčí 21: nechci být místo starostka.
Mluvčí 21: Děkuji za navržení, ale nechci být místo starostka.
Mluvčí 04: Děkuji, prosím pana Čapka.
Mluvčí 09: Tak já bych rád navrhnul Václava Hrabáka na 1. místo starostů a důvodem je gestce městské policie, která obvykle spadá na našem městě pod 1. místo starostů a myslím si, že je to odborník, který by této instituci velice prospěl, takže z toho důvodu navrhnu Václava Hrabáka.
Mluvčí 09: Děkuji.
Mluvčí 04: Takže návrhy jsou vyčerpány, nyní bych dal krátký prostor k diskuzi občanů.
Mluvčí 04: Zastupitelstvo města zvolilo pana Jiřího Suchardu do funkce prvního místo starosty.
Mluvčí 04: Nyní můžete hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Mluvčí 04: Hlasování bylo schváleno.
Mluvčí 04: Bylo potřeba jedenáct hlasů.
Mluvčí 04: Pro dvanáct, proti pět, zdrželo se čtyři, nehlasoval žádný.
Mluvčí 04: Gratuli panu Jiřímusu Chardovi ke zvolení do funkce prvního místo starosty a zároveň mu přeju hodně sil a optimismu.
Mluvčí 04: Tak a nyní je před námi volba druhého místo starosty a tež poprosím o vaše návrhy.
Mluvčí 04: Tak poprosím pana Václava Moravce.
Mluvčí 18: Na post druhého místo starosty návrhuji Jana Šišuláka.
Mluvčí 04: Poprosím paní Lankovou.
Mluvčí 16: Tak já nikoho nenavrhuji, ale něco k panu Šušulákovi.
Mluvčí 16: Už když jsme spolu mluvili před, tak panu Šušulákovi jste sám řekl, že nemáte čas.
Mluvčí 16: Vy jste sám řekl, že toho máte tolik, že byste tam občas někdy zašel.
Mluvčí 16: Berme to, i když jsou tady ekonomové, i když tady nejsou ekonomové, které si umějí dobře spočítat.
Mluvčí 16: Když už teda chceme místo starostu a bude nám stát nějaké peníze, tak si myslím, aby jako něco za to přišlo tomu městu.
Mluvčí 16: Já si myslím, že neuvolněný dobrý, když půl je v práci, půl je, ale když tam bude docházet sporadicky, tak jak jsme se o tom bavili, bavili jsme se o tom, je to tak.
Mluvčí 16: řekste to, že nemáte čas, ale že si ho uděláte dvakrát v týdnu, tak pro mě tohle prostě
Mluvčí 16: To je akorát žádost o další příjem, to se na mě nezlobte.
Mluvčí 16: Takže buď teda, ať tam je každej den třeba půlku nebo většinu toho týdne, aby to opravdu se tomu městu vrátilo, ale takhle ne.
Mluvčí 16: Proto jsem prosazovala dva uvolněné, aby opravdu měli čas na tu práci na tom úřadě.
Mluvčí 16: Bylo vždycky řečeno, že tam je práce hrozně moc, tak nevím, proč by měl být jeden uvolněnej, a když už uvolněnej, že opravdu bude chodit zpora vždycky.
Mluvčí 16: Neberte to osobně, pane Šišuláku, jo, ale prostě mi to přijde na hlavu.
Mluvčí 16: Ještě když jsme se o tom bavili, že jste sám to řekl, že prostě na to nemáte čas.
Mluvčí 04: Děkuji, poprosím paní Fábriovou.
Mluvčí 14: Já bych chtěla ještě jednou navrhnout to paná Václava Hrabáka, jestli by byl teda ochoten i na tuto činnost, která teda nebude uvolněna.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Technická, pan doktor Jára.
Mluvčí 19: Dobré odpoledne všem, já jsem jenom chtěl krátkou repliku k paní Blankovi, ze kterou vždycky dobře vycházím, ale chtěl jsem říci, že vlastně pan magister Šišulák je to, co ona chtěla, je to mladý člověk,
Mluvčí 19: Poznali jsme ho z minulého zastupitelstva, je to člověk, který jde s vehemencí a s plnou silou do práce, která je mu daná.
Mluvčí 19: Takže myslím si, že i když bude neuvolněný, tak to je člověk, který ze svých úkolů vždycky dobře zhostí.
Mluvčí 19: Děkuju.
Mluvčí 04: Pani Křižová, prosím.
Mluvčí 02: Chtěla jsem se také vyjádřit k té poznámce paní Lankové a v tom smyslu, že zaprvé je to tedy zákone, nedělá se nic nelegitimního, my jsme si odhlasovali druhého místo starostu jako neuvolněného, což je, jak ještě jednou zopakuji, naprosto legální záležitost.
Mluvčí 02: Za druhé, za tu dobu, co jsem měla možnost pana Šišuláka poznat, při jednáních, ať v Radě města na zastupitelstvu, nebo i mimo tato jednání, tak musím říct, že je to člověk, už to tady řekl pan Jára, mladý, plný energie,
Mluvčí 02: a sil a tak jako my všichni tady dokola jsme velmi za nepráznění a přesto jsme se pustili i do té práce pro veřejnost, pro město navíc, tak věřím, že si i tuto funkci pan Šišulák velmi dobře zvážil a že si svůj čas naplánuje tak, aby zvládal všechny své práce, které dělá, včetně jeho koničků,
Mluvčí 02: a chci říct za sebe, že já jsem také chodila dvakrát pravidelně, někdy i nepravděj vícekrát na úřad, protože ta práce spočívá pak i v práci mimo město, mimo úřad, městský úřad.
Mluvčí 02: Pracuje se večer, odpoledne, o víkendech a zvládnout se to dá.
Mluvčí 02: Že to je náročné, to je, ale zvládnout se to dá a já věřím, že pan Šišulák bude svou práci vykonávat maximálně dobře.
Mluvčí 04: Technická poznámka prosím paní Lankovou.
Mluvčí 16: Já jsem jenom chtěla reagovat, to nebylo myšlené samozřejmě tím, že by neuměla dělat takovou práci.
Mluvčí 16: A ano, Laťko, v minulosti to tak bylo a právě, že jsem přesvědčená o tom, že to úplně nebyla dobrá volba mít neuvolněného místo starostu, který dělá ještě jinou práci, protože ono pak, když není ten místo starosta neuvolněný ani ve svý práci, ani na úřadě,
Mluvčí 16: tak prostě se mi to nelíbí.
Mluvčí 04: Tak děkuji, vidím, že žádné návrhy další již nejsou, takže dávám prostor k diskuzi občanům k tomuto bodu.
Mluvčí 04: A diskuze zastupitelů.
Mluvčí 04: Děkuji poprosím tedy návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení jako první na návrh na pana Honzo Šišuláka.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města zvolilo pana Jana Šišuláka do funkce 2. místo starosty.
Mluvčí 04: Jo, pardon, prosím, můžeme hlasovat o tomto návrhu snesení.
Mluvčí 04: Tak, z přítomlých 21 zastupitelů bylo pro 14, proti 5, zdržel se jeden, nehlasoval jeden,
Mluvčí 04: návrh usnesení byl přijat, 2. místo starostou města Varnsdorfu se stává Jan Šišulák a Janu z tohoto místa tež blahopřeji a přeji hodně elánu, energie, trpělivosti a moudrosti.
Mluvčí 04: Tak, jelikož máme zvolené 1. a 2. místo starostu, tak by zase tady měly být
Mluvčí 04: stěhování, ale abychom nepřerušovali zasedání kvůli změně na hlasovacím zařízení.
Mluvčí 04: Žádám oba místostarosty, aby dnes ještě zůstali na svých místech a na příštím zasedání to již bude upravene.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Nyní bude bod pověřování zastupováním starosty.
Mluvčí 04: V souladu s paragrafem 104 zákona o obcích navrhuji pověřit prvního místo starostu města zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci.
Mluvčí 04: V případě nepřítomnosti starosty prvního místa starosty navrhuji pověřit zastupováním druhého místa starostu.
Mluvčí 04: Poprosím diskuzi, otevírám diskuzi občanů k tomuto bodu.
Mluvčí 04: Tak, technická poznámka paní Lanková.
Mluvčí 16: Já jsem už teda svítila předtím, ale jste si mě nepřijeli.
Mluvčí 16: Já jsem chtěla ještě k tomu hlasování, jestli je, protože jsem to nikde v minulosti nezaznamenala.
Mluvčí 16: Je normální, že vlastně ty, o kterých se mluví, hlasují taky za sebe, jako pro sebe?
Mluvčí 16: Je to obvyklé?
Mluvčí 16: Já teda jsem to nikde v minulosti nenašla.
Mluvčí 16: Možná jo, nevím, ale koukala jsem prostě na ústavující do minulosti a nebylo to obvyklé, tak jenom bych chtěla vidět, jestli to je tak jako normální.
Mluvčí 13: Dovolím si reagovat, ano, je to obvyklé, i v minulosti tomu tak bylo, nic tomu člověku, který je navřen, nebrání a je to v souladu s metodikou ministerstva mítra pro ustavující zasedání zastupitelstva.
Mluvčí 04: Takže vrátíme se k bodu 1.06, pověřování zastupováním starosty a já bych nyní poprosil návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 05: Jo, jo.
Mluvčí 05: Ale to by měli oni teďka posnesení, no.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města pověře v souladu s paragrafem 104. zákona č.128.
Mluvčí 10: 2000 zbírky místo starostu pana Jiřího Suchardu zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci.
Mluvčí 10: V případě nepřítomnosti místo starosty pana Jiřího Suchardy zastupitelstvo města pověře zastupováním dalšího místo starostu pana Jana Šišuláka.
Mluvčí 04: Děkuji a nyní můžeme přejít k hlasování o tomto návrhu snesení.
Mluvčí 04: Návrh usnesení byl přijat pro 20 zastupitelů proti žádný, zdržel se žádný, nehlasoval jeden.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: A nyní přejdeme k bodu 1.07 a tím je pověření řízením městské policie Varnsdorf.
Mluvčí 04: V souladu s paragrafem 104 zákona o obcích a v souladu s ustanovením paragrafu 3 odstavce 1 zákona č.
Mluvčí 04: 553 l.
Mluvčí 04: 1991 o obecní policii
Mluvčí 04: Navrhuji pověřit místo starostu pana Jiřího Suchardu řízením městské policie Varnsdorf.
Mluvčí 04: Nyní dávám prostor k diskuzi občanům k tomuto bodu.
Mluvčí 04: A nyní zastupitelům.
Mluvčí 04: Vidím, paní Lanková se hlásí.
Mluvčí 16: Já jsem si chtěla zeptat pana Suchardy, co vylepšil za ty uplínulý dva a půl roku, co měl rovněž pod sebou městskou policii, protože já jako občancem nezaregistrovala vůbec nic.
Mluvčí 16: A nebo jestli se už k tomu postaví trošku jinak.
Mluvčí 00: Promiňte, já jsem neslyšel ten závěr, jenom abych mohl reagovat.
Mluvčí 00: Ty poslední slova.
Mluvčí 00: Ty poslední slovence.
Mluvčí 16: Jestli se k tomu budete stavit už trošku lépe, jinak něco s tou městskou policií už trošku dělat.
Mluvčí 00: Určitě ano, ale teďka, aby to nevypadalo jako planný slib, podařilo se dotáhnout teďka dokonce
Mluvčí 00: To, že se na městské policii kompletně vyměnil software tak, aby městská policie mohla od konce tohoto roku řádně měřit a řeknu trestat i řidiče, kteří se nebudou chovat správně na našich silnicích.
Mluvčí 00: A po třech letech marných výběrových řízeních se nám podařilo, že se nám přihlásili čtyři noví městští strážníci, bohužel jeden z nich neprošel psychotesty a jeden od té žádosti upustil.
Mluvčí 00: Takže podařilo se nám teďka během posledních dvou měsíců nabrat další dva strážníky,
Mluvčí 00: poměrně husarský kousek, není to moje zásluha samozřejmě, ale je to husarský kousek, protože víte, že ta situace z těch bezpečnostních zborech je teďka velmi tristní, už jsme se tady o tom několikrát bavili.
Mluvčí 00: Mám nějaké plány do budoucna, pokud mi to vyjde, tak si myslím, že za prvné září s tím seznámím a za druhé si myslím, že ten posun uvidíte.
Mluvčí 17: Poprosím pana Hrabáka.
Mluvčí 17: Dobrý den, chtěl bych se zeptat pana Suchardy, jestli má nějaký plán ke zlepšení fyzických a duševních schopností úměrské policie, jestli má nějaký plán, který ty policisty bude opravňovat střílet víc než jednou za rok, jestli tam bude prováděn výcvik, víc než, vlastně jsem se bavil s klukama, byl mi řečeno, že výcviky neprovádějí vůbec,
Mluvčí 17: jestli jsou připravený na krizovou situaci, která tám nastala Evanzorfu, že minus třináct policajtů na obvodě, z toho v noci sloužej dva, když jsou ty dva odvelený na nějakou, mimo obec do krásný rybniště, tak to je de facto není ani jeden.
Mluvčí 17: Nevím, kolik těch městských policajtů pak je připraveno vlastně v tuto dobu zasáhnout adekvátně tak, jak by zasáhli a byli tak vytzvíčení jako
Mluvčí 17: kluci z obodního oddělení a jestli na této máte nějaký dlouhodobý pán na řešení.
Mluvčí 00: Děkuji za tu otázku.
Mluvčí 00: Není to jednoduchá odpověď, protože v situaci, kdy
Mluvčí 00: Ty lidi nejsou, tak je velmi těžké, slyšel jsem nejenom ve Wannsdorffu a mnoha městech, že by bylo úplně ideální nabrat více strážníků, více suplovat státní policii, která dneska v podstatě ve městě, jak jste správně řekl, skoro není.
Mluvčí 00: Ale problém je v tom, že vždycky se říká, že kde nic není, ani smrt nebere a ono to tak je.
Mluvčí 00: Pokud ty lidi nemáte kde a s čeho nabrat, tak je to došku problém.
Mluvčí 00: To je otázka i samozřejmě jaké si přípravy fyzické.
Mluvčí 00: Můžeme hledat nějaký kompromis mezi Brumburskou městskou policií, která chodí střílet každý měsíc, tak jak mi říkal velitel, naše chodí střílet jednou za rok.
Mluvčí 00: Je to otázka nejenom nákladů, ale otázka toho, že já si vědl od roku 2002 a nepamatuju si, že by někdy použili střelnou zbrání.
Mluvčí 00: Nemyslím, že by to nemohli použít, to určitě ne a měli by být na to připraveni, takže je to otázka asi kompromisu.
Mluvčí 00: Za mě ten jednou za rok je taky málo, to znamená, já si představuji minimálně třeba dvakrát nebo třikrát do ruka střelby, myslím si, že to zase nebude až taková částka.
Mluvčí 00: Co se týká fyzické připravenosti,
Mluvčí 00: To je velký problém.
Mluvčí 00: To je prostě problém v tom, aby vám potom na té městské policii někdo zbil.
Mluvčí 00: Městská policie nemá ve svých pravidlech fyzické testy, tak jako to mají zbrojené složky, které jsou pod výsluhou.
Mluvčí 00: Je to jenom o tom, jakým způsobem, já spíš jako teďka řeknu, fyzické testy pro mě nejsou až tak podstatné, možná se tím rouhám, ale pro mě je daleko podstatnější ta odbornost, to znamená, představuju si daleko lepší odbornost, je problém teďka v tom, že v podstatě městská policie od někdy od poloviny roku, možná ještě předtím, víceméně už dělá jenom to, že supluje státní policii.
Mluvčí 00: na tu vlastní činnost, kterou mají dělat podle zákona o městské policii, už jim mnoho času nezbývá a v tom vidím velký problém, protože víte, že služebně se oddělení Vannsdorf na výkon služby sloučilo s oddělením, myslím, že týka policií ČR se sloučilo s výkonem služby.
Mluvčí 00: Polici je v krásné lípě a ten stav je opravdu neudržitelný, byl tady teď krajský ředitel, nevidím tam moc velký výhled, co s tím budeme dělat, takže jedna z věcí je, že městské policie za peníze daněvých poplatníků posilují své městské
Mluvčí 00: městské strážníky na to, aby vykonávali činnost policie České republiky, což opravdu není tak šťastné.
Mluvčí 00: Musíme tam najít nějaký kompromis.
Mluvčí 00: Předpokládám, že jedna z těch možností je vytvoření teda jakési více funkční skupiny bezpečnosti, ve které předpokládám, že byste měl zájmy pracovat.
Mluvčí 04: Tak ještě poprosím slovo panu Hrabákovi.
Mluvčí 17: A jak jste se bavili o používání střelných zbraní, tak ono to není jenom o tom, ono je to o tom, že dneska je nějaký progres a strážníci nemusí používat jenom střelné zbraně, můžou používat do nocovocí prostředky tasery, můžou používat i jiné, které jsou dneska moderní, na to, aby nemuseli používat i střelné zbraně.
Mluvčí 17: Byla situace v Rumburku na městské policii, tak asi před 5 lety, asi jako u nás.
Mluvčí 17: Vzali si tam externího zděčína, manažera, zkušenýho a ta městská policie v Rumburku dneska funguje úplně ukázkově.
Mluvčí 17: Je to o tom, že když ty strážníci někam přijedou, tak ty lidi z nich mají větší respekt.
Mluvčí 17: než z kluku z obodního oddělení.
Mluvčí 17: A je to jenom o tom přístupu, je to o tom, že si prostě našli někoho schopnýho, který má odborné zkušenosti a může ty kluky připravovat i ve službě.
Mluvčí 17: Nechci tady se stavit do pozice, že bych to zachránil,
Mluvčí 17: ale 15 let jsem sloužil na letišti, byl jsem 10 let ve speciální jednoce, z toho mám instruktorský kurz, vedl jsem tam v střelbě, vedl jsem tam v obranu, mám vyjednávací schopnosti, tak jsem se chtěl, proto jsem se angažoval, nechal jsem se přemluvit vlastně, abych mohl bejt i zastupitel s tím, že bych tyto zkušenosti mohl předávat, ale vidím, že prostě je to tady
Mluvčí 17: nechci říct zabedněný, ale je to tady prostě zaběhlej režim se tady těžce asi bude měnit a tudíž bych se vás chtěl zeptat jestli vy máte nějaký návrhy na to, abyste si našel třeba nějakýho schopnýho a adekvátně odborně zkušenýho manažera třeba, nebo je to jen o tom, že
Mluvčí 17: místo starosta první nemusí dělat toho ředitele městské policie.
Mluvčí 17: Ředitel městské policie může být i pověřenej strážník nebo velitel městské policie, který má na to schopnosti.
Mluvčí 17: Takže tohle jsem akorát chtěl říct.
Mluvčí 00: Já s tím naprosto shlásím.
Mluvčí 00: Vůbec s tím nemám žádný problém, jenomže trošku, nevím, jestli jste byl u toho, ale já jsem se
Mluvčí 00: s tím Rumburkem zabýval už v době, kdy tam byl ten kolega děčíně a nebylo to úplně to pravé ohřechové a odešel potom velmi nešťastně.
Mluvčí 00: Bylo to trošku jinak, než se to teď podal.
Mluvčí 00: Ten jeho nástup opravdu byl razentní, ten výkon služby se zlepšil, bylo to více o výcviku, drillu, dokoralování znalostí, ale byly tam také spousta negativních věcí, kvůli kterému potom odešel.
Mluvčí 00: Znám ho osobně, známe se poustu let,
Mluvčí 00: A myslím si, že to, co jste říkal, není vůbec špatný nápad a je to věc, na kterou se dlouhodobě zamýšlím.
Mluvčí 00: Je to spíš o tom najít nějakej ten střet.
Mluvčí 00: Nejde to o tom, aby to bylo takhle zakonzervovaný, jako je to teďka, ale mám nějaké představy, klidně to s vámi zkonzultuju, nevím, jestli teďka zrovna je to tady úplně nejdůležitější to říkat teďka tady, ale nabízím spíš zkusku a nějakou spolupráci určitě nevyluču.
Mluvčí 04: Tak, pan Hrabák, prosím.
Mluvčí 17: Chtěl jsem už zrušit vstup do diskuze, ale jenom jsem chtěl říct, že vlastně, když si tam budou velitelé 15 let, bez toho aniž by měli nějaký motivace se zlepšovat a vlastně ty jejich podřízení nemají důvod se zlepšovat, tak se tam nic nezmění.
Mluvčí 05: To je všechno.
Mluvčí 04: Tak jestli to je vše, děkuji a nyní bych otevřel diskuzi občanů k tomuto bodu.
Mluvčí 06: Dobrý den, Michal Mller jmenuje.
Mluvčí 06: Já bych, teda sleroval jsem teď tu vaší diskuzi tady, já si myslím, že by možná bylo úplně nejplodnější, já teda nevím, po jaký době se vypisuje nový výběrový řízení na nového velitele městské policie, jako výhledového velitele, což je dneska pan Špička.
Mluvčí 06: Já si, Václav, myslím, že to by bylo asi úplně nejlepší řešení.
Mluvčí 06: Prostě do toho výběrka jít a udělat to takhle.
Mluvčí 06: Myslím si, že není úplně nutný být kvůli tomu jistost starosta.
Mluvčí 06: To je teda můj pohled jako občana.
Mluvčí 06: Pokud ty tendence někdo má,
Mluvčí 06: do výběrka přihlásí a tu práci prostě dělá.
Mluvčí 06: Já myslím, že není jednodušší cesta a myslím si, že to vlastně nemá nic, co dočiní s politikou.
Mluvčí 06: To je práce.
Mluvčí 06: Díky, to je asi všechno.
Mluvčí 04: Tak jestli to je vše od občanů i zastupitelů, tak poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhovou usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města pověře souladu s paragrafem 104 zákona č.
Mluvčí 10: 128 2000 sbírky o obcích a v souladu s paragrafem 3 odstavce 1 zákona č.
Mluvčí 10: 553 1991 sbírky o obecním policii pana Jiřího Suchardu řízením městské policie Vansdorf.
Mluvčí 04: Děkuji a nyní můžeme přejít k hlasování o tomto návrhu.
Mluvčí 04: Hlasování bylo schváleno pro 15 zastupitelů, proti 4 zdržel se 0 a nehlasovali 2.
Mluvčí 04: Takže blahopřeji panu místostarostově k tomuto těžkému úkolu a věřím, že městská policie bude v budoucnu ku prospěchu našim obyvatelům.
Mluvčí 04: Přecházíme k části číslo 2 a tou je volba dalších členů Rady města Varnsdorfu.
Mluvčí 04: Vod 2.01 je stanovení počtu členů Rady města.
Mluvčí 04: V souladu s paragrafem 84 od stavce 2 písmena M zákona stanoví zastupitelstvo počet členů Rady města, přičemž Radu města tvoří starosta, místo starostové a další členové rady.
Mluvčí 04: Počet členů Rady města je vždy lichý,
Mluvčí 04: a činí nejméně pět a nejvíše jedenáct a nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města, což pro město Vanzdorf je maximálně sedm.
Mluvčí 04: Navrhuji, abychom zůstali u tohoto krásného čísla plnosti, u čísla sedm.
Mluvčí 04: Dávám prostor do diskuzi občanů.
Mluvčí 04: Zastupitelé.
Mluvčí 04: Tak poprosím návrhovou komisii o přečtění návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města stanovalo souladu s paragrafem 84 od stavcem 2 písmene M zákona číslo 128 2000 sbírky, že rada města Lanzdorf bude mít sedm členů.
Mluvčí 04: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu snesení.
Mluvčí 04: Tak, hlasování č.
Mluvčí 04: 13.201 schváleno pro bylo všech 21 zastupitelů, čili počet členů Rady města bude v tomto volebním ovdoví sedm.
Mluvčí 04: Je před námi bod 202, volba dalších členů Rady města.
Mluvčí 04: Je před námi úkol navolit zbylé čtyři členy Rady města, neboť starostové jsou členy Rady automaticky.
Mluvčí 04: Prosím zastupitelé o vaše návrhy.
Mluvčí 04: Já bych začal jako první a navrhuji pana Martina Musílka.
Mluvčí 04: Tak, prosím, další návrhy.
Mluvčí 04: Tak, paní Fábriová.
Mluvčí 14: Já bych chtěla navrhnout pana Čapka jako druhého vítězného spolu ve volbách, takže bych navrhal i pana Čapka, aby mohl být v radě.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Pani Křížová?
Mluvčí 02: Navrhuji pana Rolanda Solocha.
Mluvčí 04: Pan Čapek?
Mluvčí 09: Navrhuji Danu Fabrivo, myslím si, že třema dáty po SPD je dostatečný k tomu, aby se mohli účastnit i na radě města.
Mluvčí 09: Děkuji.
Mluvčí 09: Pan Janši Šulák?
Mluvčí 10: Navrhuji pana Václava Járu.
Mluvčí 04: Paní Monika Pivková?
Mluvčí 21: Navrhuji pana Kolára.
Mluvčí 19: A pan doktor Jára?
Mluvčí 19: Já jsem jenom chtěl říct, když se bylo řečeno o moudrosti a rozvaze lidí, tak určitě bych navrhoval taky pana Salocha do rady, už to tady jednou zaznělo.
Mluvčí 19: Myslím si, že tady bude určitá kontinuita ve vedení města.
Mluvčí 19: Myslím si, že jako starosta dokázal vždycky problematické řešení
Mluvčí 19: zvládat dobře a proto by jsem si přál, aby byl v Radě města.
Mluvčí 05: Děkuji.
Mluvčí 04: Tak, další níhdo se nehlásí, čili o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byly navrženi, přičemž po platném zvolení čtyř kandidátů již nebude v hlasování pokračováno.
Mluvčí 04: Ještě dám prostor k diskuzi občanů k tomuto bodu.
Mluvčí 04: Nikdo se nehlásí, diskuze zastupitelů.
Mluvčí 04: Tak je nikdo a poprosím tedy návrhovou komisi o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 04: Postupně.
Mluvčí 04: Takže pořadí Martin Musílek, Marian Čapek, pan Soloch, paní Fábriová, pan Jára, pan Kolár.
Mluvčí 04: Ano. Zdravíme.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města zvolilo Martina Musílka, členem Rady města.
Mluvčí 04: Tak, můžeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 04: Takže probilo 13 zastupitelů, proti 3 zdrželo se 5, nehlasovalo žádný, hlasování je schváleno a členem Rady města se stává pan Martin Vůsílek, blahopřeji.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města zvolilo pana Mariana Čapka, členem Rady města.
Mluvčí 04: Děkuji, nyní můžeme přejít k hlasování.
Mluvčí 04: V tomto hlasování bylo pro deset zastupitelů proti šest, zdrželo se pět, nehlasoval žádný.
Mluvčí 04: Usnesení neschváleno.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 10: Zastupitelstvu města zvolilo pana Rolanda Soloha, členem Rady města.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Nyní můžeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 04: Děkuji, probylo 13 zastupitelů, proti 3 zdržalo se 5, nehlasoval žádný.
Mluvčí 04: Schváleno, pan Roland Soloch je členem Rady města, blahopřeji.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města zvolilo paní Danu Fábriovou členem Rady města.
Mluvčí 04: Děkuji, můžeme přejít k hlasování, prosím.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Takže probilo 10 zastupitelů proti 5, zdrželo se 6, nehlasoval žádný.
Mluvčí 04: Tento návrh byl neschválen.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města zvolilo pana Václava Járu, členem Rady města.
Mluvčí 04: Děkuji a poprosím o hlasování.
Mluvčí 04: Probylo 15 zastupitelů proti 2, zdrželi se 4, nehlasoval žádný.
Mluvčí 04: Tento návrh byl přijat a doktor Václav Jára se stává radním našeho města Blahopřeji.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města zvolilo pana Pavla Kolára, členem Rady města.
Mluvčí 04: Děkuji a nyní můžeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Probilo 13 zastupitelů, proti žádný zdrželo se 8, nehlasoval T žádný.
Mluvčí 04: Návrh byl přijat a pan Pavel Kolár se stává členem Rady města.
Mluvčí 04: Takže děkuji a přejdeme k dalšímu bodu.
Mluvčí 04: Je to bod 3.
Mluvčí 04: Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Začne to bodem 3.01 a sice určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Krátce, zřídit finanční a kontrolní výbor je povinný ze zákona, konkrétně paragraf 17 odstavec 2 a paragraf 84 odstavec 2 písmeno 1 zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Mluvčí 04: Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý.
Mluvčí 04: Paragraf 18 odstavec 2 zákona o obcích.
Mluvčí 04: Přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy.
Mluvčí 04: Paragraf 19 odstavec 1 zákona o obcích o tom hovoří.
Mluvčí 04: Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby.
Mluvčí 04: Pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva.
Mluvčí 04: Podle paragrafu 17 odstavce 4 zákona o obcích.
Mluvčí 04: Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní operace na městském úřadu.
Mluvčí 04: Podle paragrafu 119 od stavce 1 zákona o obcích.
Mluvčí 04: Navrhuji, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičem každý z nich bude mít pět členů.
Mluvčí 04: Nejdřív dávám prostor diskuzi občanů k tomuto bodu.
Mluvčí 04: kdo se nehlásí.
Mluvčí 04: Diskuze zastupitelů.
Mluvčí 16: Paní Lanková, prosím.
Mluvčí 16: Takže navrhujeme.
Mluvčí 16: Zatím členy pět.
Mluvčí 16: Takže
Mluvčí 16: Teďka návrhujeme, nebo o těch pěti členech?
Mluvčí 16: O počtu, dobře.
Mluvčí 04: Tak děkuji.
Mluvčí 04: Poprosím tedy návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Mluvčí 10: Oba výbory budou pěti členem.
Mluvčí 04: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Mluvčí 04: Tak, děkuji, bylo to jednotné pro všech 21 zastupitelů, čili finanční kontrolní výbory budou pětičlené.
Mluvčí 04: Usnesení bylo přijato.
Mluvčí 04: Tak, dostáváme se do bodu 302 a tím je volba předsedy finančního výboru.
Mluvčí 04: A já poprosím členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Mluvčí 04: Tak, paní Fabriová, prosím.
Mluvčí 14: Já navrhuji paní Lenku Lankovou, protože myslím, že se v této funkci velice dobře osvětila.
Mluvčí 04: Pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 19: Rád se připojuji, protože jedna klenka lanková tam měla ještě ten rest z minula, tak jsem rád, když mluvíme o kontinuitě, takže ještě vlastně možná doprovede tam ty věci, co zůstaly minule otevřený, ale protože ji znám jako velice objektivní a zvídavou mladou pání, tak aj plně doporučuji a podporuji, aby byla předsedkyně výboru.
Mluvčí 04: Tak děkuji, zároveň otevíram diskuzi občanů k tomuto bodu.
Mluvčí 04: Nikdo děkuji, diskuze zastupitelů ještě.
Mluvčí 04: Také ne, takže poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Lenku Lankovou do funkce předsedy finančního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji a prosím o naše hlasování.
Mluvčí 04: Děkuji pro 20 zastupitelů, proti žádný, zdržel se žádný, nehlasoval jeden.
Mluvčí 04: Usnesení bylo schváleno a paní Lanková je předsedkyní finančního výboru.
Mluvčí 04: Gratuluji.
Mluvčí 04: Nyní přecházíme k bodu 303 a tím je volba členů finančního výboru.
Mluvčí 04: Tak, vyzývám tímto členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Mluvčí 04: Tak, paní Lanková.
Mluvčí 16: Tak, ještě než udělám ten návrh, tak jednak jsem chtěla poděkovat samozřejmě.
Mluvčí 16: A panu doktorovi jsem chtěla říct, že ERST nemám.
Mluvčí 16: Ten úkol jsme splnili a poslali jsme to všem mailem.
Mluvčí 16: Nicméně počítám s tím, že se k tomu určitě vrátím a ještě tady si osvěžíme paměť.
Mluvčí 16: Tak a teďka ten návrh.
Mluvčí 16: Vzhledem k tomu, že jsme spolupracovali s kontrolním výborem téměř na všem, dohodli jsme se na tom, že to víceméně je docela fajn, jako mít kontrolní a finanční výbor pospolu.
Mluvčí 16: a určitě jsem si jistá, že za ty dva a půl roku jsme udělali víc práce než finanční výbory před náma za celá období.
Mluvčí 16: Takže já navrhuji paní Danou Fábriovou.
Mluvčí 16: Pardón.
Mluvčí 16: Tak já jsem, já jsem furt někde úplně mimo.
Mluvčí 16: Dobrý, ale můžu, tak dobrý, tak já si je to, tak já bych si je přivolila teda.
Mluvčí 16: Můžu rovnou všechny?
Mluvčí 16: Nebo tak nějak dát víc návrhu?
Mluvčí 16: Takže, takže první pan Čapek, druhý pan inž.
Mluvčí 16: Draský, třetí pani inž.
Mluvčí 16: Pivková a čtvrtý, čtvrtý, čtvrtý, pomožte mi někdo, to bylo od vás, jo, pani inž.
Mluvčí 16: Boudana-Křížová, ano, děkuji.
Mluvčí 04: Děkuji za návrhy a otevírám k tomu ještě diskuzi občanů, diskuze zastupitelů, také někdo.
Mluvčí 04: Poprosím tedy návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 12: Jo, jo, jo, mám to tady.
Mluvčí 04: Technická poznámka panu doktoriára.
Mluvčí 19: Dobře, já samozřejmě s těmi návrhy souhlasím jenom technicky, jestli ten pan inž.
Mluvčí 19: Draský, jak jsme ho tady jmenovali, jestli o tom částečně je správný, nebo je tady někde, nebo ví o tom.
Mluvčí 19: Dobrý, děkuju.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Mariana Čapka do funkce člena finančního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji a poprosím o hlasování.
Mluvčí 04: Krásné hlasování všech 21 zastupitelů podpořilo tento návrh a pan Čapek je členem finančního výboru.
Mluvčí 04: Tak poprosím návrhovou komisi o další.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Jaroslava Draského do funkce člena finančního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Prosím, můžeme hlasovat o tomto návrhu?
Mluvčí 04: Děkuji, tak i zde všech 21 zastupitelů podpořilo tento návrh a pan Draský je členem finančního výboru.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Moniku Pivkovou do funkce člena finančního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 04: Tak i toto hlasování bylo schváleno a pro paní Moniku Pivkovou, co by členku finančního výboru hlasovalo všech 21 zastupitelů.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Bohdanu Křížovou do funkce člena finančního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji, poprosím o hlasování.
Mluvčí 04: Děkuji tak i zde všech 21 zastupitelů, se shodlo a přijalo nebo dalo svůj hlas, aby členkou finančního výboru byla paní Bohdana Křížová.
Mluvčí 04: Finanční výbor máme kompletní a nyní bod 304 a tím je volba předsedy kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Vyzývám tímto členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Tak, paní Lanková.
Mluvčí 16: Tak já už jsem všechno řekla, takže návrhuji paní Danu Fábriovou.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Otevírám diskuzi občanů k tomuto tématu, tomuto bodu.
Mluvčí 04: Nikdo?
Mluvčí 04: Diskuza zastupitelů.
Mluvčí 04: Tež nikdo?
Mluvčí 04: Tak poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Danu Fábriovou do funkce předsedkyně kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 04: Probylo 19 zastupitelů proti žádný, nezdržal se také žádný a nehlasovali 2.
Mluvčí 04: Návrh usnesení byl přijat a paní Dana Fabriová je před setkyní kontrolního výboru blahopřej.
Mluvčí 04: A přecházíme k bodu 3.05 a je to volba členů tohoto kontrolního výboru.
Mluvčí 04: A stejně jako v předchozím, vyzývám členy zastupitelstva k podání návrhů na členy tohoto výboru.
Mluvčí 04: Tak, paní Dana Fábriová.
Mluvčí 14: Já bych chtěla navrhnout pana Klimeše, pana Antona Hermana, paní Hamplovou.
Mluvčí 04: Takže pan Klimeš, pan Herman a paní Hamplová, děkuji.
Mluvčí 04: Předávám slovo paní Křížové.
Mluvčí 02: Chtěla bych navrhnout pana Zdenka Damaška.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Tak pan Zdenek Damašek.
Mluvčí 04: Diskuze občanů, prosím, k tomuto technická poznámka, paní Lanková.
Mluvčí 16: Já jenom jsem chtěla, já mám takový pocit, je to ten stejný pan Damašek, jak pracoval minule s námi.
Mluvčí 16: Protože já mám pocit, že tady několikrát zazdělo, že vůbec se nezúčastňuje, tak jenom aby... Nemáte někoho jinýho, koho byste navrhli?
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 04: Diskuze občanů.
Mluvčí 04: Diskuze zastupitelů ještě k tomu.
Mluvčí 04: Pardon, prosím.
Mluvčí 06: Tam bych se rád zeptal, jak je možné, že se za prvé nezdělují celá jména těch kandidátů a za druhé, neměly by tu ty kandidáti i všichni být, aby mohli tu funkci přijmout?
Mluvčí 06: Nebo se mýlím?
Mluvčí 06: Jenom bych to chtěl tak jako upřesnit, protože je to zvláštní, že vlastně byste mohli nahorovat kohokoliv.
Mluvčí 06: Dobře, ale ten souhlas, ten člověk tu není.
Mluvčí 06: Máte, dobře, tak já se jenom ptám, je to pro nějakou sledujícího, je to zvláštní, tak díky.
Mluvčí 04: Za necelá jména se omlouvám, budu na to opatrný a snažit se v tom nechybovat.
Mluvčí 04: Z těch nezúčastněných konkrétně mě potvrzoval svůj zájem pan Zdenek Damašek.
Mluvčí 04: Potvrdil mě ty ostatní, pan Klimaš.
Mluvčí 04: Pani Hamplová také.
Mluvčí 04: Mám potvrzeno, že všem nám to potvrdili svůj zájem být členy tohoto výboru.
Mluvčí 04: Čili jestli máme zde kromě předsedkyně kontrolního výboru čtyři nominanty, to znamená, že to je plný počet, pak když budou zvoleni, tak bych nyní poprosil návrhovou komisi o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvu města rozhodlo zvolit pana Tomáše Klimeše do funkce člena kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji a poprosím o hlasování.
Mluvčí 04: Probylo všech 21 zastupitelů, schváleno pan Tomáš Klimeš je členem kontrolního výboru.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Antona Hermana do funkce člena kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji, poprosím o hlasování.
Mluvčí 04: Pro bylo 20 zastupitelů, proti žádný, zdržel se jeden, nehlasoval žádný.
Mluvčí 04: Návrh byl přijat a pan Anton Hermann je členem kontrolního výboru.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Evu Hamplovou do funkce člena kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji a prosím o vaše hlasování.
Mluvčí 04: Probylo 20 zastupitelů, proti žádný zdržel se jeden nehlasoval.
Mluvčí 04: Žádný, hlasování bylo schváleno a paní Eva Hamplová je členkou kontrolního výboru.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Zdeníka Damaška do funkce člena kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Děkuji a poprosím tímto ohlasování.
Mluvčí 04: Probilo 17 zastupitelů, proti žádný, zdrželi se 4, nehlasoval žádný.
Mluvčí 04: Na vrchu snesení byl přijat pan Zdenek Damašek, se stáváte členem kontrolního výboru.
Mluvčí 04: Tak, já vám všem děkuji, oba výbory již máme kompletní a přecházíme k bodu 4.
Mluvčí 04: Je to rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předkládá to tajemník města pan inž.
Mluvčí 04: Radekříš.
Mluvčí 13: Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové.
Mluvčí 13: Dovoluji si vám předložit stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.
Mluvčí 13: Uvolnění členové mají stanovenou odměnu dle zákona.
Mluvčí 13: Takže v souladu s nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelste v územních samozprávných celků v platném změní a souladu s ustanovením zákona o obcích navrhuji stanovit odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Vansdorf následovně.
Mluvčí 13: člen zastupitelstva, jenom podotknu, že to jsou maximální možné částky člen zastupitelstva 2353 Kč člen výboru zastupitelstva komise, rady nebo zvláštního orgánu 3923 Kč předseda tohoto orgánu výboru zastupitelstva nebo komise 4707 Kč člen rady města 9413 Kč a neuvolněný místo starosta
Mluvčí 13: 42 360 Kč.
Mluvčí 13: Pokud tyto odměny schválíte, budou se poskytovat od jedné přijetí tohoto usnesení, to znamená odměnou částečnou, tedy za měsíc říjen 2022.
Mluvčí 13: Navrhuji neuvolněným členům zastupitelstva města vyplácat odměny při souběhu více funkcí pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží odměna nejvyšší.
Mluvčí 04: Děkuji a nyní otevírám k tomuto bodu diskuzi občanů.
Mluvčí 04: Nikdo?
Mluvčí 04: Diskuze zastupitelů.
Mluvčí 04: Také nikdo?
Mluvčí 04: Takže poprosil bych návrhovou komisii o... Diskuze.
Mluvčí 04: Tak předávám slovo panu Martinu Musílkovi.
Mluvčí 20: U těch odměn zastupitelům, kteří například vykonávají funkci člena komise nebo předsedy komise rady města, tak bych navrhoval, aby i za tuto činnost byly odměněni.
Mluvčí 13: Já s dovolením do toho vstoupem prosil bych o ujasnění, jako teda součet těchto odměn, nebo jak je to myšleno, ten návrh.
Mluvčí 20: Ano.
Mluvčí 20: Nemyslím tím člena rady, ale myslím tím běžného zastupitele, který zároveň vykonává funkci člena komise rady města, případně předsedy komise rady města.
Mluvčí 13: To je druhý řádek.
Mluvčí 13: Hned po členově zastupitelstva je člen výboru zastupitelstva komise rady nebo zvláštního orgánu.
Mluvčí 05: Tak jo, to tady vše.
Mluvčí 05: Tak já musím...
Mluvčí 19: Tak technická pan doktor Jára.
Mluvčí 19: Já jsem se jenom chtěl zeptat, jak to bylo v minulém zastupitelstvu.
Mluvčí 19: Já jsem to samozřejmě zapomněl, takže
Mluvčí 19: Jo, jestli to bylo taky, nebo jinak.
Mluvčí 04: Já vám na to rovnou odpovím, já jsem se na to dnes díval a při čtyřmi lety to bylo ve stejném Gardé, stejně.
Mluvčí 04: Stejný model, jako je nyní.
Mluvčí 04: Akorát samozřejmě při čtyřmi lety byly jiné částky, oni co nižší, tak jak se to nevyšovalo.
Mluvčí 05: Tak dáme na vrchnou, jestli se tady...
Mluvčí 11: To by to měl Martin jako nerozumitelný.
Mluvčí 11: Ale my jsme měli technickou šišování, takže kdybychom neználi členy komisí, tak abychom to schváleli na příští tesení, tak bychom to schváleli.
Mluvčí 11: A teď to ale schválejte a tak případně udělat.
Mluvčí 05: Teď jsou tam vlastně všichni, že jo.
Mluvčí 05: Jsme to neschváleli.
Mluvčí 04: Já teda se ještě zeptám, Martine, jednou, jestli ti to takhle bylo jasný, protože já i pan Témík se domníváme, že to, co jsi se ptal, tak ty členové výboru zastupitelstva komise, rady nebo zvláštních orgánů tu odměnu tam mají.
Mluvčí 04: Když se podíváš na to.
Mluvčí 10: Tak já pokud to správně chápu, připomínku Martina, tak by byl rád, kdyby zastupitel, který je zároveň v komisi, pobíral odměny v obě dvě, jak za tu komisi, tak za to, že je zastupitelem.
Mluvčí 10: My v tuhle chvíli nevíme, kdo bude členem v komisích, víme už v těch výborech, to znamená, kde se ty funkce sbíhají.
Mluvčí 10: Proto v tuhle chvíli navrhuju odhlasovat tak, jak to ustanoveně tady máme, ale při našem dalším setkání už budeme vidět, kdo bude členem v komisích a budeme vědět, kde ty souběhy jsou a budeme se bavit o konkrétních lidech a konkrétních čáskách.
Mluvčí 10: Pokud s tím takhle souhlasíte, tak bych tady přečetal za chvilku usnesení, které tu máme.
Mluvčí 13: Já bych teda poprosil pana navarho Martina Musílka, jestli sformuluje ten návrh, protože se tady trošku tápem, jako co tím...
Mluvčí 04: Takže já poprosím o protinávrh, tak?
Mluvčí 04: Čili původní návrh.
Mluvčí 04: Dobře.
Mluvčí 04: Takže poprosím o přečtení toho návrhu snesení.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto člen zastupitelstva 2353 Kč člen výboru zastupitelstva komise rady nebo zvláštního orgánu 3923 Kč předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 4707 Kč člen rady 9413 Kč a místo starosta města 42360 Kč
Mluvčí 10: A dále, zastupitelstvo města v souvládu s paragrafem 74 odst.
Mluvčí 10: 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému čemu zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva naleží nejvyšší odměna.
Mluvčí 10: A dále zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat od jedné přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka od jedné prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastil.
Mluvčí 04: Tak, děkuji za tento návrh a nyní bych poprosil o hlasování.
Mluvčí 04: Probilo 15 zastupitelů, proti žádný zdrželo se 5, nehlasoval jeden.
Mluvčí 04: Návrh usnesení byl v této podobě přijat.
Mluvčí 04: Nyní se dostáváme už do samotného závěru, budu číslo 5 a to jsou diskuze.
Mluvčí 04: Takže já bych otevřel tento bod a dávám prostor všem občanům, kteří by zde chtěli vystoupit.
Mluvčí 04: Tak vidím, že se nikdo nehlásí a otevírám tento bod pro členy zastupitelstva města.
Mluvčí 04: Tak, pan Sucharda, prosím.
Mluvčí 00: Ještě jednou dobrý podvečer.
Mluvčí 00: Já bych chtěl vyzvat všechny aktivní obyvatele a aktivní lidi, kteří jsou ve Vansdorfu.
Mluvčí 00: aby využili te nabídky a přihlásili se do komisí rady města, které rada města vypíše a zároveň připravujeme vytvoření případně, pokud by zapotřili i výborů, které se osvědčili nebo které v současné energeticko-hospodářské situaci budou zapotřebí.
Mluvčí 00: To znamená třeba výbor, který původně se jmenoval výbor o odpadech, tak v takovém spíš gardu jako výboru pro energetiku.
Mluvčí 00: O všem se dozvíte pro střednictví webových stránek a Hlasu Severu.
Mluvčí 04: Děkuji, paní Lanková.
Mluvčí 16: Tak já už mám na závěr asi jenom takové přání.
Mluvčí 16: Bylo to trošičku rušnější dneska, ale co jsem si celou dobu přála a právě díky tomu, že tady je spousta nových zastupitelů, aby do budoucna ty moje poslední čtyři roky
Mluvčí 16: prostě aby ta zastupitelstva byla fakt klidná, byla taková, aby jsme se jakoby docela konstruktivně bavili, aby už tady prostě nebylo toho negativního tolik, jako bylo za posledních osm let.
Mluvčí 16: Takže já si strašně moc přeju, aby jsme všichni pracovali prostě navzájem a společně jenom proto, aby ty lidi už konečně taky byli spokojení.
Mluvčí 16: To je vše.
Mluvčí 04: Já moc děkuji paní Lanková za tato slova.
Mluvčí 04: Skutečně moc děkuji, ano.
Mluvčí 04: Já bych si dovolil, jak jsem předtím slíbil, také pár slov.
Mluvčí 04: Někdy jsem moc upovídavý, ale přeci jenom pro mě osobně je dnešek v mým životě hodně takový zvláštní a silný.
Mluvčí 04: bych chtěl teď na samý závěr, protože všechny body již máme vyčerpány a ještě než se rozejdeme, několik slov.
Mluvčí 04: Já bych vám chtěl poděkovat za důvěru vám zastupitelům, kteří jste ve mně dali důvěru a kteří nikoliv, tak vám bych chtěl jenom říci, že se budu snažit sám za sebe
Mluvčí 04: a abych si ji nějakým způsobem získal.
Mluvčí 04: Chtěl bych z tohoto místa, protože zastupitelstvo je veřejné a je na YouTube už léta, tak bych chtěl poděkovat takhle naživo i všem občanům, kteří mně, našemu kolektivu dali důvěru a ani si prakticky neuvědomuji v celé šíři tu zodpovědnost a výsadu, které se mi dostalo.
Mluvčí 04: Tak...
Mluvčí 04: Chtěl jsem jednu takovou věc říct si, asi znáte to slovo, ten můj proslov nebude dlouhý, je to fakt jenom tři čtvrtě stránka, znáte to klišé, jak se říká často politika je svinstvo.
Mluvčí 04: Já jsem se několikrát, jak se říká upivka, kvůli tomu s někým pohádal, když jsme takhle hubovali na politiku a to na jakýkoliv úrovni, protože já tohleto spojení politika je svinstvo bytostně nesnáším a jsem přesvědčený, že to není pravda.
Mluvčí 04: Politika
Mluvčí 04: je služba lidem.
Mluvčí 04: Lidmi.
Mluvčí 04: Lidem lidmi.
Mluvčí 04: A svinstvem se stává, když se jí účastní prostě lidé se špatnými motivy.
Mluvčí 04: Politika je vlastně aktivita, je to služba lidem, jako je třeba sport nebo nějaká jiná aktivita, tak tam může být taky svinstvem pakli, že třeba fotbalisti hrají nefér, nebo berou doping, anebo si sázejí sami proti sobě, tak v tu chvíli
Mluvčí 04: se sport stává svinctvem a dělají to lidé a stejně tak je to i v politice a já si přeju přesně jak říkala paní Lanková, aby jsme tady k sobě nacházeli a budovali vztahy a zahlazovali příkopy.
Mluvčí 04: Samozřejmě se ne všichni na všem shodném, proto i v tom demokratickém systému, to tak nějak rozděleno, jak se říká, na tu koalici opozici, ale já si přeju jednu věc, aby to bylo vždycky, aby cílem nebylo si podrážet nohy úmyslně,
Mluvčí 04: ale aby to bylo pro dobrověci, když každá strana nebo každý jeden z nás to vidí nějak jinak.
Mluvčí 04: Já jenom tak krátce se zamyslím nad slovem slova zastupitel, protože nás 21, co tady dneska sedí, jsme zastupitelé.
Mluvčí 04: A to samotné nám sděluje tohleto slovo tu naší podstatu, že my nejsme tady ve Varnsdorfu ředitelé, my nejsme vládci, nejbrž lidmi zastupujícími.
Mluvčí 04: A to je dobré prostě si uvědomit, koho vlastně zastupujeme, že nezastupujeme třeba podnikatele nebo sportovní kluby,
Mluvčí 04: nebo nějaké z přátelené firmy, ale nás volili občané ve volbách minulý měsíc, to znamená, že my zastupujeme všechny občany tohoto města.
Mluvčí 04: A je jasný, že jak z občanů, tak z našich řád chce někdo třeba více sportovišť, je to prostě sportovec, jiný chce více kultury, někdo touží mít o víkendu klid a jiný chce prostě sisekat ten svůj trávník i v neděli dopoledne, když sousedi se chtějí ještě trochu prospat.
Mluvčí 04: A někdo sní třeba o radikální modernizaci města, jiný zase miluje historii a sní o zachování dědictví předků za každou cenu.
Mluvčí 04: Ale já jsem přesvědčen, a toto je v pořádku, že prostě každý jsme trochu jiný, já jsem přesvědčen, že zastupitel by měl vždy naslouchat všem,
Mluvčí 04: všem občanům a hledat ta nejlepší řešení a vždy měl mít na prvním místě to nejlepší pro celý celek a náš kolektiv na sebe vzal z odpovědnost zastupovat právě co nejlépe těch zhruba 14 800 obyvatel našeho města.
Mluvčí 04: Abychom to vykonávali co nejlépe, tak je potřeba právě toto mít na zřeteli.
Mluvčí 04: Mít prostě jako takový fokus, jako takový cíl před sebou, ten terč v dáli,
Mluvčí 04: kam máme mířit naše rozhodování, že to je vždy to nejlepší pro většinu, pro většinu obyvatel.
Mluvčí 04: A aby nám to šlo dobře, tak ten stroj, který se zve zastupitalstvo, musí prostě správně fungovat už sám o sobě zevnitř.
Mluvčí 04: A mě se líbí jedno zhruba 2000 let takové staré přirovnání a poštola Pavla kolektivu lidí k lidskému tělu.
Mluvčí 04: Představte si, náš kolektiv je jak tady jsme, jako lidské tělo.
Mluvčí 04: A lidský tělo má prostě orgány, údy a každý má nějakou svoji důležitou funkci.
Mluvčí 04: Můžeme polemizovat o slepáku, ale jinak prostě všecko tam je potřeba a je to dokonale sladěný.
Mluvčí 04: A tak si představme, že každý z nás je nějaký jeho orgán či út.
Mluvčí 04: Představte si ve vašem těle třeba ruku, která by se rozhodla utnout si ucho, protože ho prostě nějak nemá ráda.
Mluvčí 04: Nějaký vadí, je na něj alergická a bude mu ubližovat tomu uchu a bude dělat nashvály.
Mluvčí 04: Je to samozřejmě hloupá představa, proč by to dělala.
Mluvčí 04: Ruka je součástí těla.
Mluvčí 04: Ona je sama velmi důležitá, vykonáváme s ní všechno, nebo všechno, strašně moc věcí, tvoříme práci, vaříme s ní atd.
Mluvčí 04: A pak, když by si amputovala to ucho, tak by naše tělo trpělo, protože bychom najednou vlastně neslyšeli, anebo by si řekla ta ruka, já si sama sobě vypíchnu oko.
Mluvčí 04: A prostě já tím chci říci jednu věc, že každý z nás, kdo jsme tady, úplně každý z nás, všech 21 jsme potřební,
Mluvčí 04: a můžeme něco přinést a nemusí to být žádné velké činy.
Mluvčí 04: Zastupitelstvo více méně koná svými rozhodnutími než konkrétními činy.
Mluvčí 04: Ty naše rozhodování my pak přenášíme přes odbory městského úřadu až po to poslední a velmi důležité, až po to, jak budou vypadat naše dětská hřiště, naše školy, naše trávníky, naše komunikace, jak bude postaráno o naše seniory atd.
Mluvčí 04: A tak, ať ty naše rozhodování přeju nám všem o zprávě našeho města jsou vždycky ty nejlepší, ať nejsou prostě motivována snahou se povíšit nad druhým, ukázat mu jeho chyby, nebo upřednostněním zájmu malé skupiny, ale ať je to vždycky to nejlepší pro celek.
Mluvčí 04: A moc si taky přeju také dobrou spolupráci a součinnost s odbory městského úřadu a hlavně to, co nakousil už
Mluvčí 04: Jirka Sucharda, participaci s občany, to znamená prostě vtáhnout naše občany do dění, do péče o město, nabízet prostě lidem možnost přinášet i jejich nápady a mezi nimi vybírat ty dobré a snažit se je pak realizovat.
Mluvčí 04: Já jsem poznal za poslední čtyři roky, že tu je hodně moc lidí, kteří touží požití ve skvělém městě, lidí, kteří nechtějí jen kritizovat, ale přiložit ruku k dílu či jenom přinášet nápady.
Mluvčí 04: A to je asi tak vše, takže toto nám přeju, aby jsme vycházeli co nejlépe v pokojné a radostné atmosféře.
Mluvčí 04: A já jsem si dovolil tady malý přípytek s váma, abychom si navzájem popřáli všechno dobré, nebo nebuďme průměrní, všechno nejlepší sobě navzájem.
Mluvčí 04: ať si to nestěžujeme, ale naopak, ať hledáme cesty k sobě a, jak jsem říkal, aby ten náš pohled byl vždycky upřenej na to, aby naše město bylo prostě skvělý, aby tady lidi prostě rádi žili, neutíkali odsud, aby se tady všem líbilo.
Mluvčí 04: Tak, jestli dovolíte, tak na to bych si chtěl s vámi všemi připít.
Mluvčí 03: Takže můžeme se rozprchnout mezi sebou a tímto zároveň ukončit dnešní zastupitelstvo.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/426e49bc8ade3d3334850ba9ba083240
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.