Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 9600e1cb1a1cb84810ddcf443f968396


ID jednání9600e1cb1a1cb84810ddcf443f968396
Jednání20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 23.09.2021
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání23.09.2021
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/9600e1cb1a1cb84810ddcf443f968396.mp3
Délka audio záznamu05:39:30
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 15: Můžeme.
Mluvčí 15: Raz, dva.
Mluvčí 15: Hezky dobrý den, tři hodiny jsou pryč, takže zahájíme dnešní zasedání, už 20. zasedání zastupitelstva města Vanzdorf, první po prázínách.
Mluvčí 15: Všechny vás vítám, jak člene zastupitelstva, tak i hosty dnešního zasedání, občany Vanzdorfu.
Mluvčí 15: Konstatuju, že zasedání bylo hřádně vyhlášeno a poprosím všechny přítomné zastupitelé o elektronickou prezenci.
Mluvčí 15: Tlačitkem plus připomínám, ano.
Mluvčí 15: V tohleto chvíli je přítomno 16 zastupitelů.
Mluvčí 15: Prozatím se omluval, že přijde pozdě pan inž.
Mluvčí 15: Horáček a pan Novota.
Mluvčí 15: Takže naše zasedání je usnášení schopné.
Mluvčí 15: Kromě zastupitelo omlouvám ještě paní právnišku Slimtákovou ze zdravotných důvodů.
Mluvčí 15: Upozorňuji všechny přítomné, že ze zasedání je pořizován online videopřenos a taky žádám všechny diskutující o dodržování zákona ochrony osobních údajů a také stišení mobilních telefonů.
Mluvčí 15: Stále musíme dodržovat potřebná hygienická opatření, takže je to pořad platný.
Mluvčí 15: Zápis z minulého zaselení zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly k němu vznešeny žádné připomínky a je tedy právoplatným dokumentem.
Mluvčí 15: Tento zápis je k dispozici u zapisovatelky jednaní zastupitelstva.
Mluvčí 15: Musíme na začátku zvolit ověřevatele zápisu z dnešního jednání a navrhuji paní Mariškovou a pana Hrice.
Mluvčí 15: Souhlasíte oba?
Mluvčí 15: Takže budeme hlasovat.
Mluvčí 15: 15 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Pak navrhuju, aby zastupitelstvo zvolilo členy návrhové komisy ve složení pan Šišulák, pan Šimek a pan doktor Jára.
Mluvčí 15: Souhlasíte?
Mluvčí 15: Takže budeme o tomto návrhu hlasovat, prosím.
Mluvčí 15: 16 zastupitel bylo pro, takže tento návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Jako zapisovatelku dnešního zasedání zastupitelstva určuju pracovníci sekretariatu paní Lucie Šepsovou.
Mluvčí 15: Máme před sebou návrh programu v klasickým změní, to znamená první bod jsou převody majetku města, pak dále jsou zprávy výboru zastupitelstva města, další bod jsou různé, pak finanční záležitosti, návrhy a připomínky obyvatel a členů zastupitelů, zpráva o činnosti Rade města a pak závěr.
Mluvčí 15: Má někdo z členů zastupit za námětky proti programu nebo návrhy na jeho změnu?
Mluvčí 15: Není tomu tak, takže budeme hlasovat o navrženém programu.
Mluvčí 15: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 15 zastupy to bylo proho, takže program dnešního zasedání byl s chválem.
Mluvčí 15: Takže začneme, budem číslo 1 a to jsou převody Majetku města a poprosím pana inž.
Mluvčí 15: Beránka, vedoucího 8.
Mluvčí 25: Dobré, odpoledne dovoluji si předložit 20. zasedání zastupitelstva města, následující body k projednáním.
Mluvčí 25: A tím prvním je žádost manželů Šmídílkových, pozomek, který je veden jako část pozemkové parcely 53.81.1 a část pozemkové parcely 53.82.1 v katastrálním území Vansdorf.
Mluvčí 25: Je to pozomek v ulici Mladoboleslavská
Mluvčí 25: příjezdu do Vansdorfu.
Mluvčí 25: Všichni si ho pamatujeme, že na tomto pozemku byl cizí objekt, který byl zbourán městem Vansdorf a o pozemek si požádali sousedé.
Mluvčí 25: manžele Šmídílkovi, kteří by chtěli tento pozomek zahrnout a rozšířit svůj zahradu a dále postavit zde rodinný dům pro děti.
Mluvčí 25: Z pozemku byl oddělen pás nebo pruch pozemku, který by byl v budoucnosti využit pro účely vybudování například chodníku.
Mluvčí 25: Takže takto je připraveno usnesení s cenou 200 Kč za metr štvereční v souladu se zásadami.
Mluvčí 25: Prodeje pozemku z majetku města Vansdorf a celková výměra pozemku je 1520 m2.
Mluvčí 25: Pardon, máme ještě 1520 metrů plus ten druhý pozemek a ten je 470 metrů, takže součet těchto pozemků, celková cena 398 tisíc.
Mluvčí 25: Podmínky jsou stejné jako vždycky, splatnost do 15 týdnů od podpisy kupní smluvy a je zde zřizováno předkupní právo ve prospěch města Lonsdorf.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostů dnešního zasedání, zdali chtějí k tomuto bodu diskutovat.
Mluvčí 15: Zastupitele, pan Draský.
Mluvčí 24: Dobré odpoledne, vážení spolupčané.
Mluvčí 24: Já jsem chtěl k tomuto pozemku jednu takovou námítku nebo dotaz.
Mluvčí 24: Mám za to, že jsme tenhle pozemek kdysi deklarovali jako území městského zájmu.
Mluvčí 24: Jednak z nějakých technologických potřeb a druhak z potřeb, že ta zatáčka na tým Mladoboleslavský je problematická, zejména v zimních měsících a
Mluvčí 24: že by bylo potřeba tam s tou silnicí něco udělat, takže mám za to, že by se mělo ještě zvážit naložení s tímhletím pozemkem, jestli to nějak upravit, udělat to tam nějak jinak.
Mluvčí 24: Děkuju.
Mluvčí 25: Se pokusím vysvětlit.
Mluvčí 25: Ano, i tento názor jsme diskutovali v komisii zprávy majetku a výstavby a na radě města.
Mluvčí 25: Nakonec bylo odhlasováno nebo rozhodnuto předložit tento bod do zastupitelstva s tím, že pás po zemku případné rozšíření byl oddělen, jakékoliv narovnávání té komunikace nebo
Mluvčí 25: nebo zásah většího charakteru byl i vzhledem k té právě stavbě manželů šmídílkových, která je vlastně přileha k tomuto pozemku, tak byl zamítnut.
Mluvčí 25: Případné rozšíření ulice Kozlova to také nenarušuje, takže se členové komise rozhodli spíše pozemek odprodát.
Mluvčí 25: Vzhledem k tomu, že se i v územním plánu jedná o plochy smíšené městské, takže
Mluvčí 25: Takže se zde nějaká případná výstavba může realizovat.
Mluvčí 25: Takže je to názor komise a rady.
Mluvčí 15: Takže děkuju, ještě někdo ze zastupitelů.
Mluvčí 15: Není nikdo, takže poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Dobré odpoledne dámy a pánové.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemků parcelní číslo 533-5381-1 a část pozemků parcelní číslo 5382-1 v katastrání muzemí Vanzdorf.
Mluvčí 10: Manželům Zbyňku a jít se šmidílkovým zakupní cenu 398 tisíc korun českých dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat?
Mluvčí 15: 12 zastupitel bylo pro, zdrželo se 5, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Další modem je návrh na prodej pozomkové parcely číslo 3478 lm 1 v katastrálním muzemí Vransdorf.
Mluvčí 25: Žadatelé jsou dva.
Mluvčí 25: Nejdříve si podali žádost manžele Šepsovi, dále požádala o tento pozomek paní Vaňková.
Mluvčí 25: Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést tento pozomek.
Mluvčí 25: Pozomek bylo řádně zveřejněn na úřední desce územní plánů.
Mluvčí 25: Jak ve starém, tak v návrhu nového územního plánu se jedná o plochy bydlení a usnesení je tedy připraveno.
Mluvčí 25: v pořadí, v jakém byly v jakém byly obdrženy žádosti a městský úřad.
Mluvčí 25: Cena je opět 200 Kč za metr čtvereční v souhledu se zásadami a je zde zřizováno předkupní právo do doby výstavby rodinného domu.
Mluvčí 15: Židiku, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Není nikdo zastupitelem?
Mluvčí 15: Taky ne, prosím, návrhovou komisi.
Mluvčí 15: Pardon, neviděl jsem, poprosím.
Mluvčí 15: Předpokladám paní Vaňkova.
Mluvčí 20: Máte slovo.
Mluvčí 20: Já jsem si podala žádost o koupi tohoto pozemku z důvodu, že o tento pozemek usilujeme už přes 30 let.
Mluvčí 20: Bydlíme tam a v zahradu jsme měli dlouhodobě v užívání a v pronájmu.
Mluvčí 20: a vždycky patřila k našemu domu.
Mluvčí 20: V minulosti nebylo možné odkoupit a potom, když jsme se rozhodli, že odkoupíme, tak byla cena tak veliká, že jsme na celý pozemek neměli.
Mluvčí 20: Koupili jsme teda jenom část s tím, že došetříme a zbytek dokoupíme později.
Mluvčí 20: Máme k tomu, pronajímali jsme si to celý let a starali jsme se o to, teď jsme došetřili a chtěli bychom ten zbytek koupit.
Mluvčí 20: Máme k tomu citovej vztah,
Mluvčí 20: Celý život tam bydlíme přes 50 let a máme tam i věcný břemena.
Mluvčí 20: Průběžně jsem se o ten pozemek zajímala, ptala a teď vlastně jsem se dozvěděla, že je k prodeji, takže o něj taky tímto způsobem žádám.
Mluvčí 20: Chceme tam taky postavit dům pro syna.
Mluvčí 01: Děkuji.
Mluvčí 15: Tak ještě někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 15: Zastupitele k tomuto bodu?
Mluvčí 15: Takže poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 15: Jo, nesvítíte, tak to nevím.
Mluvčí 15: Pani Fábriova, sehlas.
Mluvčí 12: Dobrý den, hezké odpoledne.
Mluvčí 12: Já bych chtěla, abychom hlasovali nejdříve o paní Vaňkové a potom.
Mluvčí 12: Děkuji.
Mluvčí 15: Ano, děkuju.
Mluvčí 15: Ještě pan Beránek, prosím.
Mluvčí 25: Dobrý den, já zdravím paní Vaňkovou, se vidíme poprvé, vy jste komunikovala s naším odborem správné majetku, s paní Kinchlovou.
Mluvčí 25: Já se hlumovlám, ale nemám nikde v materiálech uvedeno, že ten pozomek jste měli dlouhodobě v pronájmu, takže ani ve vaší žádosti to není napsáno nikde.
Mluvčí 25: Ten pozemek byl k dispozici k prodeji celou dobu, takže mě jenom teďka zarazilo, jak jste říkala, že jste o něj dlouhodobě usilovali a že jste o něj žádali.
Mluvčí 25: Ani v té vaší žádosti to tady není napsané.
Mluvčí 15: Prosím paní Vaňkovou.
Mluvčí 20: O ten pozemek jsme žádali už ještě když byl lesů, potom pozemkového fondu, potom se to předávalo městu Vansdorf.
Mluvčí 25: Dobře, takže to je, my to máme od roku 90, takže to už je nějakých 30 let.
Mluvčí 20: Do roku 2008 jsem to měla pro najaté.
Mluvčí 20: Mám od toho i papíry domů.
Mluvčí 25: To by bylo dobré, kdyby třeba takovýhle zásadní věci jste při té podání žárosti předkládali, jo?
Mluvčí 25: Další věc je, já nemám na katastrofě nemovitosti ani nikde zaznamenáno žádné věcné břemeno.
Mluvčí 25: Vy jste tady mluvila o nějakých věcných břemenech.
Mluvčí 20: No to jsme odkoupili tu část toho pozemku s těma věcnýma břemenama.
Mluvčí 25: Takže to už na téhle ten pozemek už věcné břemeno není ten další.
Mluvčí 25: To je jenom, aby jsme tady řekli pravdu.
Mluvčí 15: Děkuji.
Mluvčí 26: Pan Rídl, prosím.
Mluvčí 26: Dobrý den, váží kolegové hosté.
Mluvčí 26: Mám jednoduchou otázku.
Mluvčí 26: Několikrát jsme diskutovali o tom, že skutečně není možné, abychom tady se rozhodovali v podstatě pocitově, komu vlastně prodáme majet rychlosti nebo ne.
Mluvčí 26: Řekli jsme, že budou platit nějaký obecní zásady, kritéria, který jasně určej favorita.
Mluvčí 26: A na ten můj dotaz, vlastně, jaký kriteria jsou, jste řekli, že posledním, skutečně posledním kriteriem je, kdo přijde ten dřív mele.
Mluvčí 26: Ale předtím by měl předcházet kriterium, jestli ten pozemek užívá, jestli ho má v nájemu, eventuálně třeba jestli dlouhodobě, ne že by ho vydržel, ale že patří k nemolitosti sousední.
Mluvčí 26: Takže já se domnívám, že tohleto by skutečně
Mluvčí 26: možná i ze strany paní Vaňkové nebylo učiněno všechno tak, jak mělo být, aby jsme o tomhle tomu nehlasovali, aby jsme skutečně to odložili, aby paní Vaňková doložila věci, o kterých tady hovořila a v případě, že to tak je, tak dali předmoc paní Vaňkoví.
Mluvčí 26: Na základě těchto kritérií, o kterých jsem hovořil.
Mluvčí 15: Vše děkuju.
Mluvčí 15: Pani Křížova.
Mluvčí 17: Dobré odpoledne.
Mluvčí 17: V zásadě souhlasím s panem Rýdlem, že se rozhodujeme na základě nějakých pravidel nepsaných a některé ty žádosti posezujeme individuálně.
Mluvčí 17: Když někteří žádatelé měli pozeme třeba v dlouhodobějším pronájmu, tak to zohledňujeme.
Mluvčí 17: Ale teď jsem se zase dozvěděla,
Mluvčí 17: vy jste ukončili ten nájem, ten pronájem toho pozemku v roce 2008.
Mluvčí 17: Dneska je rok 2021.
Mluvčí 17: Takže já osobně vycházím z toho, že to místo bylo volné k dispozici komukoliv a pak tedy s tím zase opravdu to pořádí těch zájemců.
Mluvčí 17: Takže pokud se dneska bude hlasovat, jakože bych byla pro hlasování, tak bych upřednostnila dnes zájemce Manžele Šepsovi.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Pochopil jsem, že pan inž.
Mluvčí 15: Riedl navrhnul, aby se ten bod stáhnul z dnešního jednání.
Mluvčí 15: Takže to je poslední návrh.
Mluvčí 15: Umlouvám se, už je ukončena diskuze hostů.
Mluvčí 15: Takže to byl poslední návrh, takže o tomto návrhu budeme teď hlasovat.
Mluvčí 15: Zdalí stáhneme bod č.
Mluvčí 15: 1.02 z programu.
Mluvčí 15: Takže poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 15: Tak za chviličku to bude na plátně.
Mluvčí 15: Z technickou paní Lankova.
Mluvčí 21: Dobré odpoledne.
Mluvčí 21: Já bych si to teda asi chtěla ujasnit.
Mluvčí 21: Znamená to, to co teďka řekla tady paní místostarostka, ta smlouva na nájem byla ukončená.
Mluvčí 21: Tam teďka nemá nikdo na té zahradě nájem.
Mluvčí 25: To není ve skutečnosti zahrada, to je Olšový les vedle potoka.
Mluvčí 25: Dále město Vanzorf na ní neeviduje žádnou najemní smluvu, nikdy neevidovalo.
Mluvčí 25: Takže do roku 2008, jestli se to zakládá napravdě nebo nezakládá, já jsem tu smluvu neviděl, proto jsem se ptal paní Vaňkové.
Mluvčí 25: že to měla dříve od původního vlastníka v pronájemu.
Mluvčí 25: To by ještě stálo za to prověřit, opravdu, kdy ta smluva byla ukončená a dokdy.
Mluvčí 25: A jestli ten nájem nebyl na tu část, kterou už Vaňkovi odkoupili, jestli byl vůbec na tento pozomek jako celek, který se teď nabízí v prodeji.
Mluvčí 21: No protože mně to vypadá právě podle té fotky, jestli teda aktuální, že tam se vlastně, no už to nevidíte, že to vypadá spíš to, že to nikdo neužívá.
Mluvčí 25: No ano samozřejmě, je to část, je to pozemé, který není užíván, není veden jako zahrada, nikdo se o něj nestaral.
Mluvčí 25: a dlouhodobě byl nabízen ke stavbě rodinného domu, ale protože je složitý, je podmáčený, je vedle ten potok, tak o ně nikdo neměl zájem.
Mluvčí 25: Nyní máme dva žadatele, takže jsme se dostali do situace, kdy najednou vybíráme na pozeme, který dlouhá léta nikdo nechtěl, dva zájemce.
Mluvčí 15: Ještě s technickou, pan Rýdl.
Mluvčí 26: No v podstatě, promiňte, v podstatě to řekl pan Beránek, já si myslím, že to není odkládání rozhodnutí.
Mluvčí 26: Skutečně to je, ten měsíce určitě nic nestane, ale je potřeba, aby paní Vaňková skutečně měla šanci s panem Beránekem o tom hovořit a uvěznit si ty vlastnické nebo ty minulé vztahy, aby jsme měli přesnou informaci a mohli rozhodnout s čistým svědomím, jak jsem tady kolikrát slyšel.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod 1.0.2 z programu jednání.
Mluvčí 00: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Že 13 zastupitelů bylo oprost, drželo se 5, takže návrh byl přijat a bod byl stažen.
Mluvčí 15: Že děkuju, poprosím další bod.
Mluvčí 25: Tak další bot je návrh na prodej pozemkovej parcely 4371, 4372, 4373 v katastrálním území Warnsdorf.
Mluvčí 25: Je to pozemek, který se nachází v ulici Josef Faldy.
Mluvčí 25: Žádatelé jsou manželé Lorencovi, kteří požádali o uvedený pozemek za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 25: Část tohoto pozemku má rodina Lorencových v pronájmu od roku 1996.
Mluvčí 25: Dále odbor správný majetku oslovil i druhého nájemníka tohoto pozemku, ten o odprodej neprojevil zájem.
Mluvčí 25: V tomto duchu je připraveno usnesení pro manžele Lorencovi, cena je opět 200 Kč za metr štvereční a předkupní právo se zřizuje ve prospěch města do doby výstavby nízkopodlažního domu.
Mluvčí 15: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo 4371
Mluvčí 10: Pozemkou parcelů číslu 4372 a 4373 manželům Petru a Stanislavi Lorencovým zakupní cenu 295 600 Kč, dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 19 zastupitel, protože návrh bude přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 25: Bodem 104 je návrh na prodej pozemkové parcely č.
Mluvčí 25: 910 v katastrálním území Varnsdorf.
Mluvčí 25: O pozemek požáral pan Pavel Balo a paní Barbara Dvořáková.
Mluvčí 25: Jsou to vlastníci sousední nemovitosti.
Mluvčí 25: a požádali o tento pozomek za účelem rozšíření zahrady a případné směny části pozemku se sousedním vlastníkem, tak aby v ulici Petra Bezruče vznikl ucelený pozomek, vhodný pro výstavbu rodinného domu a případná část parcely, která by byla dále navazovala plnohodnotně na dům pana Bala s paní Dvořákovou.
Mluvčí 25: Na vlastníky tedy pana Bala s paní Dvořákovou.
Mluvčí 25: Usnesení je tedy
Mluvčí 25: Připraveno za 200 korun za metr štvereční.
Mluvčí 25: Jedná se o pozemek, který je částečně veden jako plocha bydlení a částečně jako návrh plochy zeleně v novém územním plánu.
Mluvčí 25: Ve starém územním plánu se jedná o plochy nízkopodlažní.
Mluvčí 25: Pozemek má úzký tvár, je 19 metrů
Mluvčí 25: široký, v nejúžším místě, nebo nejširší místě, takže jak kome se zprávě majetku, tak Rada města doporučili tento pozemek odprodát, aby byl vyřešen pro potřeby obyvatel samostatně, nikoli s městem.
Mluvčí 15: Vše děkuju, zeptám se hostů, zastupitelstva, zastupitelé.
Mluvčí 15: Není nikdo, prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek parcení číslo 910 Katastrální muzemí Vanzdorf panu Pavlu Balo a paní Barboře Dvořákové za kupní cenu 460 200 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všechny 19 zástupy to bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 25: Další bod, nemluv rychle.
Mluvčí 25: Už jsme se jen čísli 96 do 2001, z 24.
Mluvčí 25: 6. mělo formální chybu, kdy se
Mluvčí 25: Kupec označil pro usnesení zastupitelstva chybně, nejedná se o společnost CFIGSE, ale CFIG Real Estate AS, takže jsme byli teda požádáni o opravu usnesení, že musíme zrušit původní usnesení a
Mluvčí 25: Nové usnesení máte už snad v pořádku.
Mluvčí 25: Jedná se o část pozemků, který užívá nebo dlouhodobě byl užíván k té nemovitosti, kterou vlastní ten žadatel o tento pozomek.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostu a zastupitelu, nikdo nebude diskutovat, takže prosím o návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usesení číslo 96 L2021 z dne 24.6.2021 a převést část z pozemku parcelní číslo 6318 z společnosti CFIG Real Estate AS za kupní cenu 9800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: A můžeme hlasovat oba návrzy na jednou.
Mluvčí 15: Všech 20 zastupitů bylo prorozené a byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Tak a v bodě 1.06 dále zůstáváme na horním nábřeží.
Mluvčí 25: Je to sousední vedlejší pozomek.
Mluvčí 25: Je to návrh na prodej části tohoto pozemku 63.18, pozemkové parcely 63.19, pozemkové parcely číslo 63.20.
Mluvčí 25: O pozomek požárali manželé Vladimír a Dana Dvořákovi.
Mluvčí 25: a to za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 25: Dále máte v usnesení i převody dalším dvou vlastníkům, kteří, nebo zájemcům, kteří pozemky užívají, mají je takto oploceny, takže vše je vysvětleno v přiložené kartastrální mapě.
Mluvčí 25: a tento pozomek, který celý bude takhle rozdělen tak, jak je v současné době užíván a jak to ty vlastníci užívají.
Mluvčí 25: Těmi dalšími zájemci jsou manžela Jandovy a pan Jaroš.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva, zastupitelé, není tomu tak, takže prosím, návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemků parcen č.
Mluvčí 10: 63.18 a 63.19 a část pozemků parcen č.
Mluvčí 10: 63.20 všech katastránních území Vanzdorf, manželům Vladimíru a daně Dvořákovým za kupní cenu 218 tisíc Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Děkuji a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Tak všech 20 zastupitelů bylo prohožená, bylo to přiját, poprosím další usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemků parcení číslo 63 20 a část pozemků parcení číslo 63 20
Mluvčí 10: Katastrálním zmrzlím van Zorfmanu Pavlu Jandovi zakupní cenu 18 400 kč český hled předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 20 zastupitelů proženával byl přiját, prosím další usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelnost do města rozhodlo převést část uzemků parcen č.
Mluvčí 10: 63.20 panu Jiřímu Jarošovi za kupní cenu 600 Kč předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 20 zastupitel opravdu, že návrh byl přijen.
Mluvčí 15: A teď děkuju.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 25: Tak dalším bodem 107 je návrh na prodej pozemkové parcely číslo 4725 lm 1 v katastrálním území Warnsdorf.
Mluvčí 25: Žádatelé jsou manžele Deedlovi, kteří požádali o prodej vyššího vedeného pozemku za účelem výstavby objektu Prádelny.
Mluvčí 25: Rada města rozhodla zvěřenit záměr tento pozemek, byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Mluvčí 25: Z hlediska územního plánu se jedná o komerce sklady, prodajení sklady a v novém územním plánu o plochy smíšené městské, které umožňují tuto komerční výstavbu.
Mluvčí 25: Jedná se o pozemek v ulici Fibichova.
Mluvčí 25: Manželé Rídlovi si pozomek řádně prohlédli a souhlasí.
Mluvčí 25: Tady jenom připomenu, že manželé Rídlovi už žádali v minulosti o jiný pozomek v jiné části města, nakonec jim nastupitelstvo neprodalo tento pozomek, takže si hledali tento následující.
Mluvčí 25: Pan Riedl prosí pouze o úpravu v případě, že budete hlasovat o tomto usnesení, takže by to nekupovali do podílového vlastnictví manželů, ale pouze na něj, takže by v návrhu usnesení měl být pouze pan Manfred Riedl.
Mluvčí 25: Cena pozemků je stanovená v souledu se zásadami prodeje pozemků, v tomto, že se jedná o pozemky vedeny vedle územního plánu jako komerce 300 Kč za metr štvereční.
Mluvčí 25: Celková cena tenhle činí 873 600 Kč a je zde opět zřizováno předklupní právo do doby kolaudace objektlu vedle platného územního plánu na tomto pozemku.
Mluvčí 15: Že děkuju, zeptám se hostů zasedání.
Mluvčí 15: Nikdo s zastupitelem?
Mluvčí 15: Taky ne, takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek parcelní číslo 47 25 lomeno 1 v katastrání muzeum Vansdorf panu Manfredu Riedlovi za kupní cenu 873 600 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 19. stupy to bylo pro, zdržel se jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Dále se překládá návrh na prodej pozemkové parcely číslo 2353 se stavbou bez čísla popisného a pozemkovou parcelu 2355.
Mluvčí 25: Žádatelkou je paní Slezáková, která požádala o tyto
Mluvčí 25: pozemky za účelem zcelení s vlastními nemovitostmi, s vlastními pozemky.
Mluvčí 25: Paní Slezáková vlastní nemovitost ČP 1081 a okolní pozemky a tento pozemek těsně přilehá k jejím pozemkům.
Mluvčí 25: Při vladu se zásadami byla navržena cena 200 Kč za metr čtvrtiční a jelikož se na tomto pozemku nachází i nezapsaná stavba bez čísla popisného, která není ve vlastnictví města, tak se zde navrhuje symbolická cena 1 Kč za tuto stavbu.
Mluvčí 25: Jedná se o kolnu.
Mluvčí 25: a asi dále není co dodávat.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostů, zastupitelů, nikdo, takže prosím návrh usneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek parcen číslo 2353 a pozemek parcen číslo 2355 v katastrálním múzemí Vanzor v paní Blandce Slezákové za kupní cenu 89 201 korun českých dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 20 zastupitel, bo protože návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Dalším bodem je návrh na prodej pozemkové parcely číslo 4306-23, 4306-186 a pozemkové parcely číslo 4306-168 v katastrofálním muzemí Warrensdorf.
Mluvčí 25: Jedná se o zbytkové pozemky, které jsou vyvlastnicí města Vansdorf.
Mluvčí 25: Nemá město Vansdorf na ně přístup a nacházejí se v zahrádkářské kolonii nebo lokalitě na Mašínáku.
Mluvčí 25: Žedatelem je soused
Mluvčí 25: těsně sousedících staveb a podzemků pan Lakatoš, který podal žádost odkoupení těchto podzemků, které souvisí s tou jeho stavbou.
Mluvčí 25: Cena je zde navržena 200 Kč za metr štvereční za zastavěnou plochu, protože část jeho stavby se nachází
Mluvčí 25: na městském pozemku a 100 Kč je cena za tu ostatní plochu, protože to jsou pozemky vedené jako zahrádkářská lokalita.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se hostů zastupitelstva, zastupitele, že prosím návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést z pozemky parcelní číslo 4306,23 a 4306,186 a 4306,138 katastráním území Vansdorf panu Ladislavu Lakatošovi za kupní cenu 22 tisíc korun českých dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Vše děkuji a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 20 zastupy to bylo, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Dale se předkládá návrh na prudej části pozemkové parcely 40482 v katastrálním území Varnsdorf.
Mluvčí 25: Žádatélem je pan René Ziesemann, který žádá narovnání hranice pozemků
Mluvčí 25: těsné blízkosti svého domu.
Mluvčí 25: Rada města rozhodla zveřejnit záměr tento pozomek.
Mluvčí 25: Jedná se o pozomek, který těsně sousedí s trafostanící Čezů, takže i komise zprávy majetkové výstavby posluzovala, jestli může tento pozomek být odprodán soukromé osobě.
Mluvčí 25: Nakonec vše i vyjádření Čezů dopadlo tak, že město Manzov nemusí tento pozomek vlastnit.
Mluvčí 25: Ani čas o něj nemá zájem, takže nakonec se doporučilo panu Cizemanovi podat žádost o prodeji.
Mluvčí 15: Takže děkuji, zeptám se hostům zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitelé.
Mluvčí 15: Takže návrh o usnesení, prosím.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemků parcelní číslo 4048 lomenů dvěma katastráním muzemí Vansdorf panu René Cizemanovi za kupní cenu 2400 Kč idle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 20 zastupitel bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 25: Pardon.
Mluvčí 25: Manželé Benešovší požárali o část pozemkové parcely číslo 3464 lm 1 a to za účelem rozšíření vlastních pozemků.
Mluvčí 25: Pozemky byly řádně zveřejněny k prodeji, jedná se o územním plánu o louky pastviny,
Mluvčí 25: V novém území plánu vlastně zůstává stejné funkční využití na plochy smíšené krajiné, takže se nejedná o stavební pozemek.
Mluvčí 25: Pozemek těsně teda sousedí, souvisí s vlastnictvím nemovitostí vandilů benešovských.
Mluvčí 25: Cena je zde stanovena 100 Kč za metr čtvereční, jedná se o lokalitu Děčínskou.
Mluvčí 25: Když jedete směrem na Studánku, tak po levé straně
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostů, zastupitelstva, zastupitelů.
Mluvčí 15: Nikdo, prosím, návrh u sneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemků parcen číslo 3464 lomeno 1 katastráním v zemí Vanzdorf manželům Petru a Irene Benešovským za kupní cenu 61 tisíc korun českých dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 20 zastupy to bylo pro to, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 25: Dalším bodem je návrh na prodaj části pozemkové parcely 1550 lomeno 1 v katastrálním úřimí Varnsdorf.
Mluvčí 25: Žádatelem je pan Pražák, který požádal za účelem rozšíření vlastních pozemků.
Mluvčí 25: Pan Pražák tyto pozemky v tom stávejícím spořádání užívá, má je to takto i oploceno, takže podal žádost od prodej s tím, že souhlasí s cenou za zásad 200 Kč za metr čtvereční.
Mluvčí 25: Rada města rozhodla zveřejně tento pozemek.
Mluvčí 25: V územním plánu se jedná o nízkopodležní zástavbu.
Mluvčí 25: ale pozemek je o velikosti 166 metrů, jedná se pouze o narovnání majetko-právních vztahů k tomu zemí.
Mluvčí 15: Vždyť děkuji, zeptám se hostů, zastupitelstva, zastupitele.
Mluvčí 15: Nikdo prosím návrhou sneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemků parcen číslo 1550 lomeno 1 katastrální území Wandsdorf panu Janu Pražákovi v zakupní cenu 33 200 kč předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 20 zastupitelů, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 25: Tak a v bodě 1.13 jsme stále na ulici Poštovní.
Mluvčí 25: Vlastníci sousední nemovitosti, pan Pekárek s paní Kapustovou, požárali o prodeji části pozemkové parcely 1550 lm 1 opět za účelem rozšíření vlastních pozemků.
Mluvčí 25: Jedná se o pozomek, který dlouhodobě užívají.
Mluvčí 25: Je to pozomek směřující od domu k ulici Poštovní, tak jak je vyznečeno na katastrálním mapě.
Mluvčí 25: Opět se na 200 Kč za metr čtverečních a jedná se o pozomekový měře 196 metrů.
Mluvčí 15: Děkuju, zeptám se hostů, pak zastupitelů, že prosím návrhu snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelů číslo 1550 lm1 v katastrálním území Vanzdorf panu Patriku Pekárkovi a paní Heleně Kapustové za kupní cenu 39 200 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat?
Mluvčí 15: 19 zastupitou LOPRO nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 25: Dále se předkládá návrh na zrušení usnesení a přijmouti nového usnesení na zastupitelstvu 27.5.
Mluvčí 25: 2021, usnesení číslo 61.
Mluvčí 25: 21 se prodal pozemek
Mluvčí 25: paní Klimové a paní Byskacké, což je maminka s dcerou a obě se domluvili, aby smluva byla sepsána pouze na paní Byksackou, což je dcera paní Klimové.
Mluvčí 25: Takže v tomto ruchu jsme připravili usnesení, zrušení toho původního a připravena je pouze paní Petra Byskacká.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se hostů.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek paracenem číslo 3848 v klatastráně muzeum Vanzdorf paní Petře Byksacké za kupní cenu 143 400 Kč idle předloženého návrhu a zároveň zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 61 lomeno 2021 ze dne 27.5.2021.
Mluvčí 10: Takže děkuji, budeme hlasovat obou návrh z nich na jednou.
Mluvčí 15: Takže můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všichni přítomní zastupitelé byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Podem 1.15 je návrh na prodej pozemkové parcely číslo 191 v katastrofálním muzemí Studánka v Rumburku.
Mluvčí 25: Žádatelé jsou pan Pachman a pan Bernatík, kteří požárali společně o prodej tohoto vyševodaného pozemku.
Mluvčí 25: V územním plánu se jedná o bytnou zástavu nízkopodlaží.
Mluvčí 25: V novém územním plánu opět to zůstává na plochy bydlení, kde je možnost vystavět rodinný dům a návrh usnosení je tedy připraven tak, že zde bude zřízeno předkopní právo ve prospěch města Lanzdorf.
Mluvčí 25: Cena je 500 Kč za metr štvereční.
Mluvčí 25: Náklady spojené s převodem hradí kupující v tomto případě vždycky.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostů.
Mluvčí 15: Pak zastupitelé.
Mluvčí 15: Není nikdo, prosím, návrhu snese.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek parcelní číslo 191 v katastrání muzemí Studánka u Rumburku panu Jiřímu Pachmanovi a panu Jakubu Bernatíkovi za kupní cenu 380 600 Kč předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 20 zastupí to bylo, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Dalším bodem je prodej sousedního pozemku, pozemkové parcelní číslo 188 v katastrálním území Studánka.
Mluvčí 25: O pozemek si požádali manželé Vašátovi za účelem výstavbě rodinného domu s tím, že část pozemkové parcely, kterou využijí pro výstavbu rodinného domu, je vlastní.
Mluvčí 25: Takže si popze rozšiřují tu stavební parcelu o tu městskou část.
Mluvčí 25: A takto je tedy připravene usnesení
Mluvčí 25: S tím, že vzhledem k tomu, že nebude na tom městském pozemku stát rozhodující část stavby, tak zde není zřizeno předklupní právo.
Mluvčí 15: Děkuju, zeptám se hostů, zastupitelů, prosím návrh o sneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek parcel č.
Mluvčí 10: 188 katastráním muzeum Studánka u Rumburku manželům Pavlu a Haně
Mluvčí 10: Vašátovým zakupní cenu 136 800 Kč hlede předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 20 zastoupí toho, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Dále se předkládá návrh na prodej Pozomkuje parcely 211 v katastrálním území Studánka.
Mluvčí 25: Žádatelé jsou manželé Černíkovi, kteří požádali o prodej za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 25: Pozomek vidíte na katastrální mapě.
Mluvčí 25: Celková cena za pozomek je 309 200 Kč a cena je stanovená v soulodu se zásadami na 200 Kč za metr čtvrtiční.
Mluvčí 25: Zase zřizuje opět předkopní právo ve prospěch města.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek parcent číslo 211 v katastrálním muzemí Studánka u Rumburku manželům Lukáši a Šárce Černíkovým zakupní cenu 309 200 korun českých do předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 20 zastupují tohle opravu, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Dalším bodem 1.18 je návrh na prodej pozemkové parcely 984 a části pozemkové parcely 986 lm 1 v katastrálním území Studánka v Orumburku.
Mluvčí 25: Žádatelé jsou manželé Jahodovy, kteří žádají tento pozemek za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 25: Opět je zde cena v souledu se zásadami stanovená a předkupní právo vyprospěch města.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se hostů, zastupitelů.
Mluvčí 15: Prosím návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek parcen číslo 984 a 986-1 v Katastráním muzemí Studánka u Rumburku manželům Antonínu a Markétě Jahodovým zakupní cenu 558 200 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 19 zastupy to bylo pro, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Podem 1.19. si návrh na prodej pozemkové parcely 881 a pozemkové parcely 880 v katastrální území Studánka v Rumburku.
Mluvčí 25: Žedatelé jsou pan Milan Jankuj a pan Havel s paní Příplatovou jako sousedé vedlejší nemovitosti.
Mluvčí 25: Pan Milan Jankuj požádal z důvodu výstavby rodinného domu na pozemku, pan Havel s paní Příplatovou za účelem rozšíření svých pozemků.
Mluvčí 25: Rada města rozhodla zvěřejný záměr tento pozemek.
Mluvčí 25: Pozemek byl zvěřejně na úřední desce.
Mluvčí 25: V územním plánu novém i starém se jedná o plochy bydlení.
Mluvčí 25: Usnesení opět předloženo podle toho, jak byly oddrženy žádosti podle data.
Mluvčí 25: Opět se zde zřizuje předkupní právo v prvním usnesení, protože zde se jedná o výstavbu rodinného domu, ve druhém se nezřizuje v usnesení, protože zde není požádáno důvodu výstavby.
Mluvčí 15: Vše děkuju, zeptám se hostů dnešního zasedání.
Mluvčí 25: Ještě bych měl omluvit pana Milana Jankuje, který z pracovních důvodů nestihl dorazit.
Mluvčí 15: Vše děkuju.
Mluvčí 15: Tak zastupitelé k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Jo, pardon, nevidím, tak poprosím.
Mluvčí 04: Dobrý den, děkuji.
Mluvčí 04: Já jenom chci říct, že jsem původil stát informaci, že ten podzemek je čistě nestavební, takže jsem řádal jako podzemek nestavební, abych chtěl podzemky, abych měl ze sestrou tam ten celek zvětšen.
Mluvčí 04: Násilně se byl opraven, dneska to bylo mi zmíněno, že ta, že došla k omylu, že se jedná o pozemek stavební, takže jsem zmínil, že bych ho využil i pro stavbu.
Mluvčí 04: A současně mám na tom pozemku už ještě zdob, dávno minulých, ale současně i zadob Varsdorfu, právo užívání ke studni, která je vlastně vedle mého pozemku.
Mluvčí 04: To se tahlo ještě zdob českých lesů, nebo co to bylo, a posledně to bylo Vodoprádním úřadem schváleno a mám na to dokument.
Mluvčí 04: Takže užívám studnu, která na tom pozemku v současné době
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 15: Děkuji, pan Beránek.
Mluvčí 25: Já jsem byl pracovnící z Prahy médku informován, takže v případě, že by zastupitelstvo rozhodlo tak, či tak, tak bude samozřejmě odběr vody zachován formou usnesení nebo článkou ve smlouvě, případně zřízení věcného vřemene.
Mluvčí 25: Vlastně to bude podmíněno, aby nedošlo k zrušení, k přerušení odběru vody.
Mluvčí 15: Děkuju, ještě někdo ze zastupitelů k tomuto vodu.
Mluvčí 15: Nikdo tak prosím o návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemků parcen číslo 881 a 880 katastrálním muzemí Studánka u Rumburku panu Milanu Jankujovi za kupní cenu 525 600 Kč předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Třinac zastupitelů bylo pro, zdrželo se sedm, nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Takže prosím další vot.
Mluvčí 25: Dalším bodem jsme stále v tom samém území.
Mluvčí 25: Jedná se o návrh o prodeji části pozomkové parcely 881 v katastrálním území Studánka o Rumburku.
Mluvčí 25: Žádateli je pan Havel s paní Příplatovou, kteří požárali i o tento pozomek za účelem rozšíření svých pozemků.
Mluvčí 25: Opět došlo ke zveřejnění.
Mluvčí 25: Jedná se o území plánu o plochy bydlení.
Mluvčí 25: Cena je stanovená v Solodu se zásadami.
Mluvčí 15: Takže děkuji, zeptám se hostů.
Mluvčí 15: Zastupitelé k tomuto bodu nejsou, tak prosím o návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo 881 v katastrálním území Studánka u Rumburku panu Bohumilu Havlovi a paní Zdeňce Příplatové
Mluvčí 10: za kupní cenu 150 400 Kč předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 20 zastupy to bylo, pro nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bol.
Mluvčí 25: A dále jsme pořád v tom samém území, je to návrh na prodej části pozemku parcovní číslo 881 v Katastrální území Studánka v Orumborku.
Mluvčí 25: Pan Šustáček požádal o prodej tohoto pozemku za účelem rozšíření.
Mluvčí 25: pozemků, které navazují na pozemky v jeho vlastnictví.
Mluvčí 25: Opět je zde cena stanovená na 200 Kč a výměra, dle geometrického plánu, 1500 m2.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se hostů, zastupitelů, prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelů číslo 881 k cadastrálním muzemí Studánka u Rumburku panu Lukáši Šustáčkovi za kupní cenu dva tisíce, pardon, dvěsti jedna tisíc korun českých.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 20 zastupitel, pro nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Dále se předkládá návrh na prodej části pozemkové parcely 532lm1 v katastrofálním území Studánka u Rumburku.
Mluvčí 25: Požádali o pozemek manželé Ruštěncovi, kteří chtějí rozšířit své stávající pozemky, které mají ve vlastnictví.
Mluvčí 25: Takže z tohoto důvodu,
Mluvčí 25: Jedná o rozšíření vlastních ploch, které jsou zároveň vedeny jako louky.
Mluvčí 25: Pastviny v novém územním plánu jako plochy smíšené krajiné, na kterých také nebude umožněno vystavět například rekreační chatu nebo rodinný dům, tak je cena, vdle stávejcích zásad, 100 Kč za metr čtvereční.
Mluvčí 15: Vše děkuju, zeptám se hostů, zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitele k tomuto vodu prosíme návrhu sneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část z pozemku parcelů číslo 532 lomeno 1 v katastrálním muzemí Studanka u Rumburku manželům Jaroslavu a Vladimíře Luštincovým za kupní cenu 55 700 Kč české jídle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Však 21 zastupit to bylo, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Dále se předkládá návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodeji části pozemkové parcely 2832 lm 3.
Mluvčí 25: Jedná se o akci ČESU, kteří budují nové trafostanice.
Mluvčí 25: Tato se jedná o trafostanici v areálu sportovní haleji.
Mluvčí 25: Takže po výstavbě nové trafostanice zastupitelstvo města rozhoduje o budoucím prodeji té zastavěné plochy.
Mluvčí 15: Vše děkuju, zeptám se hostů, pak zastupitelů, takže prosím návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu u budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parcelní číslo 28323 v katastrálním území Vansdorf k uměstění soustavy DTS dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 21 zastupitelů opravdu, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bubu.
Mluvčí 25: Předkládá se návrh bodem 1.24 na uplatnění předkupního práva v Kartastrálním muzemí Vanzdorf.
Mluvčí 25: Zastupitelstvo města v březnu rozhodlo o prodeji pozemků 53 42 16 a 53 42 17.
Mluvčí 25: a to manželům chládkovým a manželům sedlákovým.
Mluvčí 25: Je to ulici Aloise Jiráska, neboli lokalita, kterou nazýváme jako Šveskový sád, kde byla apsence komunikace, zároveň zde chybí inženýrské sítě.
Mluvčí 25: Takže z důvodu složitosti budoucí výstavby příjezdovy komunikace chybějícímu vodovodnímu a kanonizačnímu řadu se rozhodly manželé Chládkovi smluvu neuzavřít na pozemkovou parcelu 53 42 lomeno 17 a vrace jí tedy nebo umožní zpátky prodávat městu Vansdorf dalším zájemcům.
Mluvčí 25: Ale zároveň se
Mluvčí 25: manželé Chládkovi a manželé Sedlákovi domluvili a požádali město Vansdorf souhlas s tím, že by ten pozomek, který odkoupili manželé Sedlákovi, byl dále rozdělen na dvě stejné poloviny, přibližně stejné poloviny a jednu by užívali manželé Sedlákovi a jednu manželé Chládkovi.
Mluvčí 25: Jako argument uvádí velikost svých zahrád, že mají v té ulici Aloize Jiráska pouze 400 metrové zahrady a vlastně s nemožností jakéhokoliv upospodařování těch zahrad za domy, protože se tam nedostanou technikou ani auty, takže by rádi užívali každý pozomek, který navazuje na jejich nemluvitost.
Mluvčí 25: Žádají tedy o souhlas s převodem části pozemků té parcely 53 42 lm 16 na manželé Chládkovi s tím, že předkupní právo by respektovaly a přecházelo by i na nové vlastníky, takže manželé Chládkovi by to museli zase nabídnout v případě, že by to chtěli prodat městu Onsdor.
Mluvčí 25: Máme připravené dvě usnesení, jedno je zrušení toho pozemku, kde zastupitelstvo schválilo prodej manželům chvátkovým a druhé usnesení je vydání toho souhlasu s tím převodem.
Mluvčí 25: Tak jak jsem popsal.
Mluvčí 15: Vše děkuju, otevírám diskuzi hostů, pak zastupitelů, nikdo tak prosím návrh usnesení.
Mluvčí 10: Já jenom technickou, já tady mám návrh o usnesení rozhodnutí o zrušení a pak mám dále, a ne nebo, tak nejsem si jistý, jestli to mají i v elektronické podobě, jestli to máme správně.
Mluvčí 10: Správně je dále.
Mluvčí 10: Dobře, takže můžu pokračovat.
Mluvčí 10: Fajn.
Mluvčí 10: Bezo.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 60 lomeno 2021 ze dne 27.5.2021 a dále zastupitelstvo města rozhodlo
Mluvčí 10: vydat souhlas s převodem části pozemku č.
Mluvčí 10: 5342x16 na vlastníky č.
Mluvčí 10: 1345 za podmínky, že bude převedeno i předkupní právo pro město Vanzdorf.
Mluvčí 15: Takže děkuju a budeme hlasovat obou návazích na jednou.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 20 zastupitelů PRO nehlasovali jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Dalším bodem 1.25 je opět návrh na uplatnění předkupního práva.
Mluvčí 25: Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku v katastrofálním úřemí Studánka manželům Majerovým.
Mluvčí 25: Majerovi požárali město Vansdorf, že by chtěli tento pozomek převést na děti, ale brání jim v tom předkupní právo.
Mluvčí 25: Jelikož
Mluvčí 25: jsme neměli informaci, jak staří jsou děti, jestli vůbec chtějí stavět, tak se připravili dva návrhy usnesení.
Mluvčí 25: Jeden je souhlas s převodem na osoby, které jsou v příbuzenském vztahu a jsou v přímé linii, takže byste tím umožnili tedy převést pozomek
Mluvčí 25: přímo na děti s tím, že by předkupní právo zůstalo ve prospěch města Vanzdorf, anebo máte vydání nevydat souhlas s tím, že je to takové rozhodnutí, že bychom chtěli, aby pozemky si kupovali lidi, kteří chtějí skutečně stavět.
Mluvčí 25: Ale je to na vás.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se hostů dnešního zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Tak zastupitelé.
Mluvčí 15: Paní Fábriova, prosím.
Mluvčí 12: Já bych chtěla opět poprosit, abychom mohli nejdříve hlasovat o nevydání souhlasu.
Mluvčí 15: Ano, souhlasím.
Mluvčí 15: Takže budeme hlasovat o tom druhém návrhnu úsnesení, takže poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nevydat souhlas s převodem pozemku č.
Mluvčí 10: 905 a pozemku č.
Mluvčí 10: 906 v katastrálním území Studánka u Rumburku osobám příbuzným v přímé linii.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitel bylo pro, proti 1 zdrželi se 2 a nehlasovali 2, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Tak poprosím další bod.
Mluvčí 25: Tak dalším bodem je návrh na nabití pozemkové parcely číslo 1973 lm3 a pozemkové parcely číslo 1973 lm12 v Katastrálním území Varnsdorf.
Mluvčí 25: Pozemky nám nabízí vlastně noví vlastníci této zahrádkářské lokality pan Kopecký s panem Holubem.
Mluvčí 25: Nabízí teda pozemky, které se nacházejí v ulici na Pastvinách, které jsou součástí zhrádkářské kolonie, kterou momentálně rozprodávají zhrádkářům.
Mluvčí 25: Nabídková cena od vlastníků je 325 Kč za metr čtvrtiční.
Mluvčí 25: Vlastně bod byl projednán na komisi zprávy majetku a výstavby, zároveň na radě města s tím, že město Vansdorf nemá jakýkoliv důvod tyto pozemky koupit za tuto nabízenou cenu.
Mluvčí 25: Takže první návrh je nenabít do vlastnictví.
Mluvčí 25: Máte i možnost nabít do vlastnictví.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Tak zastupitele k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Není tomu nikdo, se nehalasí, takže prosím návrhou sneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nenabít pozemek číslo 1973 lomeno 3 a pozemek číslo 1973 lomeno 12 v katastrálním múzemí Vansdorov.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Debatenac zastupitel bylo pro, nehlasovali dva, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 25: Další bod je spíše formálního charakteru.
Mluvčí 25: Jedná se o neuzavření smluv na prodej pozemků.
Mluvčí 25: Jedná se o jeden pozemek v lokalitě pod Hrádkem, jeden pozemek u leci Karoliny Světlé a jeden pozemek v katastrálním území Studánka.
Mluvčí 25: Jestli si pamatujete, tak já nemůžu řeknout.
Mluvčí 25: orientačně byly to Ivaníčovi, pan Borovička a manžele Jahodovi, takže neuzavřeli smlouvu, takže se ruší tyto usnesení.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostů, zastupitelstva, tak zastupitele k tomuto budu, takže prosím návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 126 lomeno 2020 lomeno 2. z dne 24.9.
Mluvčí 10: 2020 a dále.
Mluvčí 10: Rozhodlo zrušit usnesení číslo 152 lomeno 2020 a číslo 158 lomeno 2020 z dne 26.11.
Mluvčí 10: 2020.
Mluvčí 10: Věděků, budeme hlasovat o všech návrzech najednou.
Mluvčí 15: Takže prosím o hlasování.
Mluvčí 15: 20 zastupitel, protože prohozd držel se jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Poprosím další bod.
Mluvčí 25: Dalším bodem je bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města, a to nemocnici.
Mluvčí 25: Příspěvkové organizaci je sídlící na ulici Karlova.
Mluvčí 25: Jedná se o technické zhodnocení, které spočívalo vybudování nového nouzového zdroje, zemního kabelového vedení a datových a signalizačních vedení potřebných ke sprovoznění.
Mluvčí 25: tohoto nouzového zdroje, celková cena byla 3,6 milionů korun a máte tam i popsáno, co všechno muselo být vybudováno.
Mluvčí 25: Takže formálně z hodiska učetnictví předáváme tento majetek k hospodaření příspěchové organizaci.
Mluvčí 15: Vše děkuji, zeptám se hostů zastupitelstva, zastupitele k tomuto bodu, takže prosím návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedené příspěvkové organizaci města dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Kam můžeme hlasovat?
Mluvčí 15: 19. zastupitel byl pro nehlasovalý 2, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Poprosím další bod.
Mluvčí 25: Taktože spíš ze mé strany poslední bod, takže bod 1.29.
Mluvčí 25: To návrh na nabití pozornkové parcely číslo 45 se stavbou ČP 1082 a pozornkovou parcelou číslo 46 ve tezdrání území Varnsdorf.
Mluvčí 25: Že jistě se pamatujete, že město Vanzdorf dlouhodobě jedná se zástupci, tedy Slovan Vanzdorf, o možnosti nebo vyřešení současného technického stavu sokolovny nebo tělocvičny pod městským úřadem, která je ve vlastníctví Slovanů.
Mluvčí 25: po dlouhých jednání, která vyústila v tom, že Slovan Vansdorf na Valně Hromadě schválil tuto možnost odprodat tento majetek městu Vansdorf.
Mluvčí 25: Důvody jsou
Mluvčí 25: Jednoduché, jedná se o lepší doteční možnosti města, zároveň o potřebnost města zajistit adekvátní sportovní prostředí zázemí pro jak školu, tak pro oddíly, kteří zde trénují.
Mluvčí 25: Jednou s podmínkou Slovono-Vanzdorf je další vžívání této tělocvičny,
Mluvčí 25: které je ale dále nespecifikováno, ale je jasné, že tato těltyčna bude dále sloužit všem sportujícím a hlavně i oddílům Slovanu vonsdorf.
Mluvčí 25: Návrh na převod se navrhuje za cenu jedné koruny, je to z důvodu úspor, protože v případě darování se řeší různé znalecké posudky a tak dále, v případě prodeje za jednu korunu toto odpadá.
Mluvčí 25: Dále Slovan Vanzdorf by měl dále zájem o provoz těchto nemovitostí, takže
Mluvčí 25: takže se i dále připravuje pojednání správničků města a našim vedením možnost opětovného pronájemu v dělovýchovné jednotě s tím, že městu bude jako vlastníků již umožněno zaprvé zprojektovat nové hřiště a zrealizovat a dále do budoucna plánovat přestavbu dělocvičny.
Mluvčí 25: Takže nájemní smluva, která je podmíněná i valnou hromadou, by se řešila samostatně, protože jsme i z návrhů usnesení vypustili ustanovení za podmínek stanovených usnesení valné hromady, protože si myslíme, že tato podmínka by měla být splněna jinou formou než formou kupní, když to v té kupní smluvě může být zmíněno.
Mluvčí 25: Návrh množstvení je tedy jednoduchý, tak jak je připraven za jednu korunu s tím, že nájemní smlouva bude připravena v měsíci kupní smlouva.
Mluvčí 15: Děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Stále chtějí diskutovat k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Ne, tak poprosím zastupitelé k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Pan Rýdel, prosím.
Mluvčí 26: Já bych chtěl pouze jedinou věc, než budeme uzavírat jako město nájemní slunou se Slovanem, s Vašme, zda skutečně v tomto případě dělat výjimku.
Mluvčí 26: Já si myslím, že máme regii, která vlastně k tomu je určená, že jako správce sportovišť a že by se ty výjimky dělat neměly.
Mluvčí 26: Na druhou stranu samozřejmě chápu Slovan, protože je to od nich gesto, ale trošku se obávám, jestli se správně rozumíme panu Beránkovi,
Mluvčí 26: že jim necháme volnou ruku na našem majetku vlastně připravit projekty.
Mluvčí 26: Vzhledem k tomu, že ta Sokolovna leží těsně pod náměstím a je vlastně v centru města, myslím si, že by to skutečně mělo řešit město ve spolupráci s architektem, aby to zapadlo do celkovýho konceptu vlastně středu města, který bychom měli postupně vybudovat.
Mluvčí 26: Takže, samozřejmě já s úsnesením problém nemám, tak obtísovat je v pořádku, ale až budete na tom nájemní smlouvě, prosím zvažte tuto připomínku.
Mluvčí 26: Děkuju.
Mluvčí 15: Ano, děkujeme za připomínku.
Mluvčí 15: Ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 15: Nikdo se nehlásí, takže poprosím o návrh usneseň.
Mluvčí 10: Zastupitel z toho města rozhodl nabít do vlastnictví pozemek parcelní číslo 45 a pozemek číslo 46 v katastrálním múzemí Vanzdorf od TJ Slovan Vanzdorf, zapsaný spolek, zakupní cenu 1 korunu českou, mdle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Takže děkuji a budeme hlasovat.
Mluvčí 00: Titulky vytvořil John
Mluvčí 15: Všech 21 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Děkuju, tím jsme vyčerpali bod číslo 1, děkuju panu inženu Beránkovi a přejdeme k bodu číslo 2 a to jsou zprávy výboru zastupitelstva města.
Mluvčí 15: Zeptám se nejdříve na finanční výbor, zdali má nějakou připomínku neboli námět.
Mluvčí 15: Poprosím paní Lankovou.
Mluvčí 21: Za finanční výbor v tuto chvíli nic.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Tak výbor kontrolní, paní Fábriova, prosím.
Mluvčí 12: Pardon, za kontrolní výbor žádná zpráva není.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: A máme ještě poslední výbor a to je výbor tzv.
Mluvčí 15: odpadní.
Mluvčí 15: A zeptám se pana Draskýho.
Mluvčí 24: Výbor pro hospodaření sodpady má jednu aktuální věc k projednání a to je memorandum o spolupráci s Teplárnou.
Mluvčí 24: Vzhledem k tomu, že dneska je přítomen předsedá výboru, tak bych požádal jeho, aby on si vzal slovo.
Mluvčí 15: Dobře děkuju, takže přijdeme k bodu číslo 201 a to je memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Vazovo a Teplárnou a tak poprosím pana inž.
Mluvčí 15: Moravce.
Mluvčí 14: Dobré odpoledne, za výbor pod odpady žádnou zprávu nemáme, ale rádi bychom předložili znovu, tak jak jsme předkládali v černu, tak znovu návrhy na odsoulesení nebo na schválení memoranda a kroků následných.
Mluvčí 14: k tomu, abychom jako město zahájili, řekněme, průzkumné práce na možnosti zřídit tady společně s teplárnou zařízení pro energetické využití odpadů.
Mluvčí 14: k tomu odůvodnění z tuto chvíli nevím, kdo byl, kdo nebyl v úterý na zasedání nebo na veřejné debatě, kde jsme uvedli odůvodnění, uvedli jsme nějaké údaje technické, kterými jsme objasnili, co vlastně je naším záměrem a
Mluvčí 14: Zatím záměrem je pokusit se společně s teplárnou prověřit, ověřit potenciál, jestli jsme schopni město a teplárna dohromady na území teplárny postavit a provozovat zařízení pro energetické využití odpadů z regionu v podstatě Šloupnovska, asi zjednodušeně řečeno.
Mluvčí 14: A k tomu směře je to memorandum,
Mluvčí 14: který by v tuto chvíli znamenalo to, že začneme dělat průzkumy takové, abychom to rozhodnutí mohli udělat na základě seriózních průzkumů, nejenom na základě domněnek.
Mluvčí 14: Čili to memorandum je jakýsi start zjišťování faktů, na základě kterých potom my teprve to rozhodnutí uděláme nebo neuděláme.
Mluvčí 14: Asi tak zhruba řečeno.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Otevírám teď diskuzi hostů k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Tak asi se pan Bulejko byl asi první.
Mluvčí 15: Pan Litava, ano.
Mluvčí 15: Připomínám o tom, že máme limitovaný čas 2x3 minuty, takže poprosím o váš příspěvek.
Mluvčí 15: Tak, vydržte.
Mluvčí 15: Pan Lítava to vypnul, ale... Tak zkuste ještě jednou zapnout mikrofon.
Mluvčí 28: Už se slyšíme.
Mluvčí 28: Dobrý den, velmi v rychlosti, byl jsem účasten diskuze, která proběla v úterý, za mě byla ta diskuze velkým zklamáním.
Mluvčí 28: Já bych k tomu chtěl říct pár věcí.
Mluvčí 28: Vím, že jsme v bodě nula, zkratím to, na začátku.
Mluvčí 28: To jsme se dozvěděli jako občané v úterý.
Mluvčí 28: Zaznělo tam spousta věcí o tom, že víme, nevíme, jak má být velká spalovna, spousta domněnek lítalo ve vzduchu, to, že existuje u již nějaká studie na toto téma, nikdo neví, kde je, nebo se ví, kde je.
Mluvčí 28: A mě tohleto leží v hlavě, protože jako občan, který tady žije 45 let a nechce se odtud stěhovat,
Mluvčí 28: tak v tomto směru v tom má velký zmatek.
Mluvčí 28: Myslím si, že komise pro odpady nám jako občanům špatně je vysvětlila tuhletu vizi, na to budeme mít svoji spalovnu.
Mluvčí 28: Zaznělo také to tady, že se má hlasovat o nějakém memorandu na téma, budeme spolupracovat s Teplárnou, což je soukromá společnost na tom, abychom tady jednou to zevo měli.
Mluvčí 28: Za mě zevo je dobrá věc, ale musí stát tam, kde má.
Mluvčí 28: A teďka k tomuto.
Mluvčí 28: Já jsem strávil asi dvě hodiny tím, že jsem hledal na internetu informace na téma, co už tady na zevu, k tomu zevu máme.
Mluvčí 28: Existuje zápis z 8. jednání Združení pro rozvoj Šluknovska za volební období 2014 až 2018, které se konalo ve středu 27. července 2016 v Krásné Lípě, kde pan Stanislav Horáček za město Vanzdorf
Mluvčí 28: pronesl.
Mluvčí 28: Otázka spalovny ve Vanzdorfu je stále aktuální, proběhlo mnohé jednání, byla vypracována studie, včetně její oponentury.
Mluvčí 28: To je ta studie, o které se mluvil, že není.
Mluvčí 28: Proběhla jednání z praktiky v této oblasti, kde bylo naznačeno, že minimální kapacita spalovny by měla být
Mluvčí 28: 30 tisíc tun za rok, v úterý se mluvilo o poloviční kapacitě.
Mluvčí 28: Vansdorf založil expertní tým, mají vypracovaný itinerář dalšího postupu, návštěvili města do 40 km atd.
Mluvčí 28: Vansdorf do budoucna v případě realizace spalovny zvažuje vytvoření společné svozové společnosti se zastoupením všech dočených měst a obcí.
Mluvčí 28: Do roku 2018 musí také proběhnout rekonstrukce teplárny, což proběhlo,
Mluvčí 28: a má připravenou krizovou variantu s umístěním plánované spalovny také v jiném městské lokalitě.
Mluvčí 28: Předpokládaná doba realizace do 6 let, v úterý za z něho do 8, zvažované další lokalitě nic, občané jako já mají spoustu otázek.
Mluvčí 28: Ptám se,
Mluvčí 28: Proč dále se píše v té zprávě, abych to stihnul, že kapacita šluknovská v té době byla produkce 10 tisíc tun odpadu za rok.
Mluvčí 28: Pan Hráček tenkrát navrhoval, aby se vypracovaly teze odbore města Vanzdorf do průč je průběžná měsíční jednání podle postupu prací.
Mluvčí 28: Připravují pracovní cestu k Zewo do Švýcarska.
Mluvčí 28: Pán ze Švýcarska byl v úterý tady.
Mluvčí 28: Proč jsme ztratili 6 let?
Mluvčí 28: Proč se zase vracíme sem, kde už jsme jednou byli?
Mluvčí 28: Dále existuje optimalizace hospodaření s komunálními odpady, včetně jejich obalové složky v Obcích združení pro rozvoj Šluknovská analitická návrhová část studie Praha 2016, kde firma Eco.com na 205 stránkách zpracovala všechno, co se týká šluknovského výběžka,
Mluvčí 28: a mimo jiné tam je napsáno, na straně 142 se píše, diskutovanou variantou v poslední době je možnost využití tzv.
Mluvčí 28: malokapacitní zevo, to je zařízení s roční kapacitou 20 až 50 tisíc tun, nebo je těsně někde nad tím, co by potřeboval, chtěl nebo chtěl budovat Lanzdorf.
Mluvčí 28: A tady se dále píše, ze zahraničních zkušeností však vyplývá, že ekonomicky i provozovně nemají zařízení s kapacitou menší než 100 000 tun, smysl budovat.
Mluvčí 28: 100 000 tun je kapacita Liberce.
Mluvčí 28: Liberec má kapacitu vyprodanou, od nás už nic nekoupí, aby to tam spálo.
Mluvčí 28: Takže já se ptám, proč se vracíme o 6 let zpátky?
Mluvčí 28: Chtěl bych jako občan tohoto města vědět, proč máme v tuto chvíli spolupracovat se soukromou firmou, proč tu máme komisy, která má několik členů, proč ta komise nepřednesla všechno to, co má a my občané nevíme, jaký je záměr.
Mluvčí 28: Chtěl bych vědět, jak bude vypadat zvažovaná budoucnost, co se týká toho, jak bude
Mluvčí 28: fungovat spolupráce město, teplárná, jaký bude podíl procentů rolník v této společnosti, jak se bude splácet investice, která zaznělá, že bude 300 milionů a výš, v tuto chvíli jsem schopen si říct jako občan, že bude dvakrát větší, jaký dopad to bude mít na tu stavbu, nejde o to, jak to bude vypadat po postavení toho zeva, ale jak to bude trvat dlouho, tři, pět let,
Mluvčí 28: ten stavební dopad na město, to znamená najíždění těch nákladňáků, bude daleko horší, než potom, co to zevo bude fungovat.
Mluvčí 28: Zevo, když funguje, funguje dobře a kapacita toho zeva, kdyby opravdu mohla být 15 000 tun, tak by, jak jsme tam se shodli předběžně,
Mluvčí 28: mě to vůbec neohrozilo.
Mluvčí 28: Za mě je to prostě nedostatečně prezentováno.
Mluvčí 28: Já jako občan bych chtěl, abyste tento bod dneska stáhli, aby se na to komise pro odpady pořádně podívala, aby připravila nějakou prezentaci vůči občanům a aby nám to vysvětlila.
Mluvčí 28: Klidně ten bod vrátte za měsíc zpátky, do té doby udělejte novou diskuzi a přijďte s tím, s odpověďma, co podněcuje tut vizi.
Mluvčí 28: Tady v zastupitelstvu je spousta lidí, který má vize.
Mluvčí 28: Pan Rídl postavil školu,
Mluvčí 28: Pan Šusta má firmu.
Mluvčí 28: Pan Moravec má taky firmu.
Mluvčí 28: Bez vizí by to nešlo.
Mluvčí 28: Jenomže viza je jedna věc.
Mluvčí 28: Ale druhá věc jsou data, kterýma budete muset krmit tu společnost, která bude dělat novou studii.
Mluvčí 28: A jestli má dělat někdo novou studii, tak jsme to o 5 až 6 let prošvihli, protože už to tu jednou bylo.
Mluvčí 28: Takže já vám děkuju, že jste mi dali více času a žádám vás o to, abyste o tom dneska nehlasovali, protože já jako občan si myslím, že je to špatně připravený.
Mluvčí 28: Děkuju vám.
Mluvčí 15: Tak děkuji za mám příspěvek.
Mluvčí 15: Zeptám se ještě hostů zastupitelstva, zdali k tomu boduch, se chtějí vyjádřit.
Mluvčí 15: Pan Vodíčka, prosím.
Mluvčí 15: Jo, tam to bylo zapnutý, takže.
Mluvčí 15: Tak.
Mluvčí 15: řeknu hostům, kteří budou.
Mluvčí 15: Ano, už teď to funguje.
Mluvčí 23: Dobře.
Mluvčí 23: Dobrý den, já jsem Vodíčka Mlačí a s otcem se zabýváme tématem spalovny.
Mluvčí 23: On k tomu připravil petici, já jsem navázal na další občany města, kteří se o to téma zajímají a zajímá mě, jestli bude v budoucnu
Mluvčí 23: Pokud se má vystavit palovna podle té studie, kterou jsem četl za 400 milionů, tak jestli pro ní bude dostatek odpadů, protože se máme závázat podle směrnicí Evropské unie k vytřídění 60% směstného, k vytřídění 60% komunálních odpadů do roku 2030 a 65% do roku 2035, takže mě zajímá zda z těch 3300 tun,
Mluvčí 23: které mají být, podle pana Brzáka, v budoucnu, pokud se nám podaří ještě vytřítit další komodity, jako je bioodpad, který činí jednu třetinu toho směstného odpadu, tak jestli bude dostatek materiálů na prvost této spolovny.
Mluvčí 15: Takže děkuju, já si myslím, že pak bude reagovat výbor.
Mluvčí 15: Zeptám se, ještě nějaký dotaz máte?
Mluvčí 15: Pak v diskuzi zastupitelů určitě bude odpovězeno.
Mluvčí 23: Poprosím panu Vodíška.
Mluvčí 23: Já jsem vlastně tady na té útěrní diskusii ještě naznačil tu otázku toho, jestli je možné v rámci toho systému sběru odpadů možné vytřetit právě ten bioodpad například pro zpracování v bioplanové stanici, protože je to vlastně velká část toho odpadu a
Mluvčí 23: Myslím si, že ta dotřidějovací linka, která nyní funguje v ekoservisu, je jenom obyčejná dotřidějovačka těch komodit stávajících, ale nabízí se ještě možnosti mechanicko-biologické úpravy odpadu, která právě může z toho směsného odpadu výstřídit z tu službu bioodpadů.
Mluvčí 23: Takže jestli se v rámci těch modernizací těch sběrných dvorů místních neuvažuje i o pořízení nové technologie pro vstřídění odpadu i směsného.
Mluvčí 15: Jo, myslím si, že Pavle to zaznělo i v úterý, že on na ty diskuzy ví od pana Brzáka, ale klidně on to pak ještě může tady opakovat.
Mluvčí 15: Tak ještě nějaký dotaz?
Mluvčí 15: Všechno děkuju.
Mluvčí 15: Tak ještě někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 15: Prosím, pan Bulejko.
Mluvčí 15: Jo, a nešáháte na mikrofon, prosím.
Mluvčí 15: Ono už se to automaticky zapíne.
Mluvčí 05: Dobrý den, děkuji za slovo.
Mluvčí 05: Moje jméno je Pavel Bulejko.
Mluvčí 05: Já jsem poslouchal tu, nebo rozposlouchal tu debatu online z úterka.
Mluvčí 05: Sposílal jsem tam e-mailem i nějaký dotazy, na kterými nebylo zodpovězeno.
Mluvčí 05: Chápu, že
Mluvčí 05: Asi ty odpovědi ještě neexistují, nicméně.
Mluvčí 05: Připomeňte mi ještě jednou, jak se jmenuje ta pracovní skupina, nebo ten výbor?
Mluvčí 05: Výbor pro odpady.
Mluvčí 05: Já bych očekával, že ten výbor pro ty odpady bude řešit tu otázku, a už to tady párkrát zaznělo, já neříkám nic novýho, že jo?
Mluvčí 05: že to bude řešit komplexně a mně přijde, že celá ta diskuze je čistě jenom o spolovněho.
Mluvčí 05: Já s ZZVem absolutně nemám problém, vůbec ne, stejně třeba jako s žádnou energetikou, ale já si vážně myslím a bavil jsem se s člověkem Erudowanym, co tomu opravdu rozumí a nemá v tom žádný komerční zájmy, tak
Mluvčí 05: opravdu nemá význám to tady stavět.
Mluvčí 05: Tady je potřeba, z těch reformovací, co já jsem načerpál, tak je tady potřeba udělat přídící linků, logistický centrum a vozit to do těch velkých spalů ven.
Mluvčí 05: Nemá to opravdu ekonomický smysl to tady dělat.
Mluvčí 05: Takhle mi to bylo vysvětleno, protože tomu nerozumím, samozřejmě, takže jsem se nechal poradit člověka, co do toho dělá.
Mluvčí 05: A zároveň
Mluvčí 05: beru jako tristní, že jste sem pozvali projektanta, co se tím živí, zástupce, řekněme majitele spalovny a zástupce dodavatele té technologie.
Mluvčí 05: To je prostě fatální selhání jako přípravy na tu diskuzi.
Mluvčí 05: Vy máte přece řešit
Mluvčí 05: tak jak zní ten váš název, tak máte řešit tu problematiku globálně.
Mluvčí 05: A mně přijde, že se tady trošku opakuje to, co tady probilo s radarama.
Mluvčí 05: si necháte nahrvat do hlavy nějaké hřevíky prostě od nějakých lobbystů.
Mluvčí 05: Samozřejmě, že tyhle tři zástupci mají na tom ten největší zájem, aby se tam něco takového postavilo.
Mluvčí 05: A vy jste se s panem Horáčkou z toho vůbec nepoučil, z té minulosti.
Mluvčí 05: To je obrovské zklamání, jako člověk může udělat chyby, ale vy jdete, vystupujete do stejné řeky znova.
Mluvčí 05: Tak jsem prostě s toho v šoku.
Mluvčí 05: A ten zbytek samozřejmě je to na větší diskuzi a ta příprava musí proběhnout.
Mluvčí 05: Já jsem vám chtěl poprosit o memorandum, jestli je někde možný si přečíst třeba na webu, nebo ten text jestli je někde dostupný.
Mluvčí 05: Toho memoranda.
Mluvčí 15: Memorandum je normálně v materiálech zveřejněn.
Mluvčí 05: Vy jste jízlivý teď, nebo co myslíte?
Mluvčí 05: Co je fatální selhání?
Mluvčí 05: No když já se teď ptám, tak mi bylo támhle řečeno, že si na to můžu podívat.
Mluvčí 05: Ne, mně přišlo, že jste jízlivý, tak... Dobře, já děkuju.
Mluvčí 15: Takže děkuji za příspěvek.
Mluvčí 15: Memorandum je na stránkách, je zveřejno v materiálech, takže určitě je k nahlížení.
Mluvčí 15: Takže ještě někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 15: Takže poprosím.
Mluvčí 15: Poprosím vaše jméno.
Mluvčí 06: Dobrý den, sisel jméno mé.
Mluvčí 06: Já už jsem tu vystupoval na jednom zasedání, takže víte asi o co mi jde nebo víceméně můj názor.
Mluvčí 06: Já bych to schrnul pro ty, který o tom budou rozhodovat.
Mluvčí 06: nebo aspoň můj názor, jak já to vidím a jestli vám to něco pomůže, tím líp.
Mluvčí 06: Takže.
Mluvčí 06: Proč vlastní spalovnu?
Mluvčí 06: Tak jsem si odpověděl.
Mluvčí 06: Snažil jsem se o odpovědě, položil jsem si otázky, teď vám je přečtu a řeknu vám svoje vlastní názory na to.
Mluvčí 06: Takže, odpad bude přibývat.
Mluvčí 06: Nebude přibývat.
Mluvčí 06: Odpady se musí dle směrnic EU razantně snížit.
Mluvčí 06: Jedna věc.
Mluvčí 06: Další.
Mluvčí 06: Není jiné spalovny,
Mluvčí 06: která nás z toho odpadu zbaví.
Mluvčí 06: Ne.
Mluvčí 06: V řízení je dneska spaloven zhruba desítka.
Mluvčí 06: Jejich kapacita plánovaná, bavím se o spalovnách, které jsou v nějakém řízení, ale už EA, to znamená schvalování na životní prostředí a tak dále, je to v běhu, dopadne to.
Mluvčí 06: Je to zhruba 2,5 milionů tun, který se připravuje v České republice, realizace, spaloven, rozprostřený po celé republice.
Mluvčí 06: A současná spotřeba celé České republiky je zhruba 1 800 000 tun, co jsem se dočet.
Mluvčí 06: Takže průběžně, i kdyby do deseti let, my budeme mít dvojnásobnou kapacitu spaloven v České republiki než je dneska.
Mluvčí 06: Dál.
Mluvčí 06: Takže, dopravné do jedné spalovny je nákladné.
Mluvčí 06: Nezlobte se,
Mluvčí 06: ale to je běžný procesní náklad, s tím se musí počítat.
Mluvčí 06: A doprava 50, i kdyby 100 kilometrů v globálním ledisku není dopravní.
Mluvčí 06: Když se podívám na jiné země, který to sváží speciálně Holandsko, který na tomhle postavilo svůj obchodní model, tak to sváží od Anglie až po Itálii, aby uživili Molocha, kterýho si doma postavili.
Mluvčí 06: V závislosti na tom mají ohromný problémy s tím vaším ekologickým odpadem, z kterého je jenom část trošku problematická.
Mluvčí 06: Ono z jadený energie je taky jenom část trošku problematická.
Mluvčí 06: Takže... Sazba za odvoz komunálního odpadu bude citelně vyšší.
Mluvčí 06: Pánové, nebude.
Mluvčí 06: Odpadu bude postupně méně.
Mluvčí 06: A to je na základě evropského řízení, evropského nařízení.
Mluvčí 06: To znamená, odpady se musí redukovat a musí jich být méně.
Mluvčí 06: Jedná se o hryznon 15 let.
Mluvčí 06: Víte, zakolik se zvedla průměrná mzda v České republice za 15 let?
Mluvčí 06: O čtyřicet procent.
Mluvčí 06: Takže v době, kdy vy strašíte osmnáctisty korunami za rok, jednotlivec může brát průměru padesátisíc korun měsíčně.
Mluvčí 06: No.
Mluvčí 06: Jo, a samozřejmě s tím, jak bude odpadu ubývat a bude nadlimitní kapacita, tak se může taky dobře stát, že ty spalovny vám za ten odpad ještě budou platit, aby ho mohly spalovat.
Mluvčí 06: To je můj osobní názor.
Mluvčí 06: Tak a další.
Mluvčí 06: Spalování je ekologická cesta, no není to už snad ví každej.
Mluvčí 06: K tomu vám doporučuji, pokud si nejste jisti, schvínout jeden jediný dokument České televize aktuální, někdy ze začátku tohohle roku, a jmenuje se to Silnice jako lineární skládky.
Mluvčí 06: Prosím všechny, zkoukněte si to.
Mluvčí 06: To vám stačí k tomu, abyste měli náhled na tuhle problematiku.
Mluvčí 06: A nemusíte študovat techniku a dodavatelský přetězce a nakládání z odpady, to je totiž takovej hroznej
Mluvčí 06: Hrozná pavoučina, hrozný neskutečný brajgl, ve kterým se nikdo nevyzná.
Mluvčí 06: To znamená, cesta k tomu, jak se vypořádat odpady, není v tom, jak je budeme třídit a co s nima budeme dělat.
Mluvčí 06: Ale my je musíme radikálně zredukovat.
Mluvčí 06: To znamená, zákonně se v první řadě musí změnit to, že původcem odpadu je město, potažmo já jako občan, což je kravina.
Mluvčí 06: Původcem odpadu je výrobce, ten, kdo mě nutí si v tom obchodě koupit ten obal plastovej.
Mluvčí 06: Ten, kdo balí všechno do plastu, co mi přijde, všechno je v plastech, v polysterénu.
Mluvčí 06: A poslední, spalovna je ekonomický výhodná pro město.
Mluvčí 06: No to už vůbec ne.
Mluvčí 06: Stačí příklad z Liberce, jo.
Mluvčí 06: Vy tady mluvíte o tom, že bude nějaká společná obchodní akciovka, to znamená 51% město, zbytek nějaký investoři a nějaký, co já vím, bůh ví co.
Mluvčí 06: Nic.
Mluvčí 06: V Liberci to začalo jako sdružení měst a obcí, dopadlo to konkursním řízením, ve kterým to koupil zahraniční vlastník a dneska si tam dělá, co chce.
Mluvčí 06: Jo, a mimochodem, ještě se tady nikdo nezastavil nad tím, že chcete vybudovat
Mluvčí 06: jako vážnou konkurenci podniků, které už v Vanzdorfu funguje, a to je Vanzdorská teplárenska, nebo teplárna Vanzdorf, která má ekonomicky založenej biznis na tom, že potřebuje prodávat teplo.
Mluvčí 06: Ona si vzala úvěry před nějakými pár lety, zrekonstruovala svůj provoz, platí vám miliony měsíčně za to, že může užívat vaše děravý potrubí, kterým to teplo se rozhádí.
Mluvčí 06: který by chtěl mimochodem celý zrekonstruovat.
Mluvčí 06: No, skončím.
Mluvčí 06: Takže pánové a dámy, doufám, že si to necháte projhlavou.
Mluvčí 06: Mějte se krásně.
Mluvčí 15: Takže děkuju za vás přispěvek.
Mluvčí 15: Ještě někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 15: Pan Vodička?
Mluvčí 23: Já jenom krátce navážu na mojeho předchůdce, jak omluvil o tom, že je nutné zrekonstruovat tu soustavu zasouvání teplem, tak jsem se bavil tady s paní inženýrkou Hlávkovou na úterním jednání a ptal jsem se jí, kolik by obnášala rekonstrukce tohoto teplovodu, horkovodu a uvedla něco kolem 150 milionů korun.
Mluvčí 23: Takže to je nákolec, za kterým bude nutné počítat, aby ta soustava fungovala.
Mluvčí 15: že děkuju.
Mluvčí 15: Ještě někdo z hostů zastupitelstva se hlásí do diskuze?
Mluvčí 15: Nikdo, takže otevírám diskuzi zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Hlásí se pan Drasky, prosím.
Mluvčí 24: Já bych chtěl poděkovat tady předřečníkům z řad
Mluvčí 24: v řejnosti, v podstatě tady zopakovali otázky, kterých si klademe všichni tady úplně stejně, nemyslete si, že jsme nemyslící tubci, kteří nepřemýšlejí o stejných otázkách, jako přemýšlíte vy, v podstatě se s váma stotožním úplně ve všem to, co tady říkáte.
Mluvčí 24: Ten problém je ale úplně někde jinde.
Mluvčí 24: Proč se nepokračovalo v tom započatím, to, co mluvil ten první pán, co tady seděl, bylo to, že více běžně se ověřovalo, jaký je vlastně mandát k té cestě k tomu hledání toho způsobu a zjistilo se, že ten mandát není v podstatě dostatečný.
Mluvčí 24: Čili my tady dneska nejednáme o těchto otázkách, které jste tady všechny opakovali už asi po 20.
Mluvčí 24: My je taky řešíme a hledáme.
Mluvčí 24: ale nepopřeme, že čas je faktor, který plyne a v čase se mění řada podmínek a technických řešení a technologických řešení, ale celá otázka je v tom, že pokud dneska neschválíme to memorandum, tak se to nikdy nedovíme, prostě nikdo už to řešit nebude.
Mluvčí 24: Víceméně výbor rozpodaření z odpady byl ustaven, aby řešil tu problematiku, která tady je a bude, protože město má jenom povinnosti z odpady a ta spalovna je vyčleněný jeden kousek z toho, nebo spalovna, energetické využití.
Mluvčí 24: Víceméně se hledá jenom ta cesta, takže když to neschválíme, tak to neschválíme a nikdo se to nedoví a zůstaneme, budeme to řešit až v roce 2030, nevím kdy.
Mluvčí 24: Čili pokud chceme odpovědi na ty otázky, které tady kladete, my se klademe je všichni tady, pochopitelně hledáme ty odpovědi, tak to neschválíme, když to schválíme, tak bude nějakej mandát k tomu hledat ty odpovědi, jinak to nikdo hledat nebude.
Mluvčí 24: My to děláme, když to řeknu víceméně, já dělám něco jiného, Václav dělá něco jiného, všichni děláme něco jiného.
Mluvčí 24: My se tím neživíme, ani náhodou.
Mluvčí 24: Jenom, to jenom na dokreslení, čili tak se rozhodneme, buď se to bude řešit spolu s Teplárnou, sežene se k tomu spousta dalších odborníků a nikde nestojí
Mluvčí 24: napsáno, že pokud se schválí dneska memorandum, budeme na tom pracovat a za rok se dojde k nějakému řešení a výsledek bude třeba ten, že to řešení není pro město výhodný, tak se to zastaví a stopne.
Mluvčí 24: To nikdo vám dneska neřekne.
Mluvčí 24: Nikdo vám to neřekne.
Mluvčí 24: I ten výsledek je možný.
Mluvčí 24: Čili můžeme... Tady jde jenom o tu ochotu, aby zastupitelstvo dalo mandát vedení města, aby jednalo s teplárnou a hledalo
Mluvčí 24: Možná, že se nenajde.
Mluvčí 18: Dobré odpoledne.
Mluvčí 18: Já jsem se účastnila toho úterního setkání tady.
Mluvčí 18: Trošičku mě mrzí, že támhle občan nás všechny obvinuje, že to tady chceme tak to postavit.
Mluvčí 18: My jsme se toho účastnili z toho důvodu, protože spoustu z nás také není odborníky v této oblasti a rozhodujeme se, jestli to má smysl, nemá to smysl.
Mluvčí 18: Když jsme se pak bavili ještě na chodbě, také jsme mluvili o tom, že Vansdorf nemá koncepci znakládání z odpady, že to je součást, která nám také chybí.
Mluvčí 18: Chybí nám to, aby jsme
Mluvčí 18: inicialové zkusky s těmi okolními obcemi, aby jsme vůbec věděli, jaké oni mají vize, jaké oni mají koncepce, z toho by jsme měli vycházet.
Mluvčí 18: A co mě trošičku nevadí, ale chtěla bych poprosit paní ředitelku Hlávkovou, aby nám řekla, jestli vůbec Teplárna o takovéto memorandum má zájem.
Mluvčí 18: Mě tam chybí trošičku, jako to, aby se vyjádřila ta druhá strana.
Mluvčí 18: My máme být tlačení do podpisu nějakého memoranda, ale nemáme názor té druhé strany.
Mluvčí 18: Já bych teda poprosila paní ředitelku, jestli by se k tomu vyjádřila.
Mluvčí 18: Děkuji.
Mluvčí 15: Takže poprosím paní ředitelku Hlávkovou, ke stolečku děkuju.
Mluvčí 16: Tak vážený pane starosto, vážená paní místo starostkyně, pane místo starosto, vážení zastupitelé, děkuji za slovo.
Mluvčí 16: Já se musím přiznat, že jsem teď i z těch předřečeníků nebo z těch občanů taková dost rozpačitá.
Mluvčí 16: Chtěla bych říct, že vlastně Teplárna má zájem o spolupráci s městem na výstavbě Zeva, do ostatního my nemůžeme hovořit.
Mluvčí 16: a je to z toho důvodu, že vlastně já osobně i řada mých kolegů prostě preferujeme diversifikaci paliva.
Mluvčí 16: V současné době je to vlastně postaveno tak, že vytápíme plynem a dobře víme, že ten plyn je prostě palivo takové trošku akoby politicky choulostivé.
Mluvčí 16: Uhlí není, biomasa spálená, ta taky není, tak za mě osobně prostě opravdu odpady jsou palivem budoucnosti.
Mluvčí 16: Druhá věc teda k tomu memorandu.
Mluvčí 16: Já se přiznám, že vlastně teď jsem trošku v rozpadcích, protože já nevím, co se pod pojmem spolupráce očekává.
Mluvčí 16: Jestli vůbec s námi jako s teplárnou, s našimi kotlíkama, které jsme vlastně postavili v roce 2018 a které jsme už i připravili na to budoucí ZVO, proto jsou tam dvě typy výkonů.
Mluvčí 16: a podobně je to také na to připraveno.
Mluvčí 16: Tak jestli se s náma počítá nebo ne, protože se mi dělá, že vlastně v březnu letošního roku se vlastně odsoulasil projekt výstavby vlastního zdroje, teplárny.
Mluvčí 16: Takže já bych ráda věděla, jako my určitě chceme nabídnout naše schopnosti, naše znalosti a řekla bych už hodně dlouho lete v energetice.
Mluvčí 16: Chceme spolupracovat s městem na řadě projektů, co jsme ukázali třeba při výstavbě Mateřská školka západní.
Mluvčí 16: Ale já zatím pro mě jako spolupráci taková jedna velká bublina a teď ještě tady předřetníci vlastně trošičku řekli, abysme prostě pak nestáli, nekoukali, protože po nás se vlastně chce, abysme měli dispozici strategický pozemek v areálu, což je výborná volba samozřejmě.
Mluvčí 16: jsou tam sítě, je to vlastně mimo Vansdorf, je to tam všechno připraveno, ale aby my jsme potom smutně nekoukali z okna, jak prostě se tam provozujete ze Vo a naše kotle stály a naše investice byla prostě promarněná.
Mluvčí 16: V každém případě ještě potom taky doplním, myslím, že pana vodičku, opravdu bych doporučila využít těch 8 let, než by se zapálilo pod kotlíkem zevo, tak bych doporučila zvážit rekonstrukci CZT, protože ten horkovod už je za hranicí životnosti.
Mluvčí 16: vysoce poruchový a nešťastně postavený, což se teď ukázalo i při tom překladu horkovodu.
Mluvčí 16: Zase jsme opět připraveni v tomto projektu maximálně pomoct městu a budeme rádi, když nás to město přizve.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Technicko pan Horáček, prosím.
Mluvčí 13: Dobréhodpoledne.
Mluvčí 13: Já musím zareagovat teď tady na paní Hlávkovou, paní Ženě Hlávkovou.
Mluvčí 13: Její slova chápu, ohledně spolupráce, že teda Spetepárna je ochotná memorandum podepsat a spolupracovat na budoucích studiích a vůbec vypočítávání, jestli je to možné nebo nemožné tuto investici udělat.
Mluvčí 13: Nerozumím tomu, že to trošku spochybňuje, protože nikdy, nikdy nepadlo, že by
Mluvčí 13: kdyby se stavilo v tom areálu toto zavřízení, to zevo, že by se nevyužívaly kotle, které jsou tam zrekonstruované.
Mluvčí 13: To mě trošku překvapilo a trošku je to mi rozladilo.
Mluvčí 13: Nicméně, když mám tady kartičký slovo, tak krát se odpovím panu Litavovi, proč to trvá tak dlouho a proč se to zarazilo.
Mluvčí 13: My jsme totiž nikdy, paneli toho, neměli souhlás nebo nějaký doklad, že budoucí spolupráce s Tepárnou bude možná.
Mluvčí 13: Ty jednání s Tepárnou, s vedením Tepárny, potažmo s majitelem byly obtížný a nikdy jsme vlastně nedostali nějakej příslip to, že ta spolupráce bude pokračovat, až vlastně teď nedávno, kdy jsme se domluvili
Mluvčí 13: Dietra Tepárna jasně říkala ano, spolupráce s městem na tomto projektu je možná a my s ní souhlasíme.
Mluvčí 13: Takže takhle krátce.
Mluvčí 15: Děkuji za reakci, poprosím paní Křížovou.
Mluvčí 17: tak ještě jednou pěkné odpoledne.
Mluvčí 17: Já jsem byla zde v úterý také na té besedě a to děkuji členům výborů za zorganizování tohoto veřejného projednávání té záležitosti.
Mluvčí 17: Udělala jsem si ucelený obrázek o tom cyklu, jak to chodí se směstnými komunálními odpady a
Mluvčí 17: Závěr pro mě je takový, už jsem to nastíněla i v těch otázkách, v závěru té besedy tady, kdy jsem se ptala jednotlivých účastníků, prezentujících na velikost, na velikost té spalovny, na to, jak se vypočítává ta výhřevnost, nebo kdy se spalovna stává tou ekologickou spalovnou tím zevem, když má minimálně 65% odběru toho vyrobeného tepla.
Mluvčí 17: A z toho mi pak vyplynuly další otázky, které já to teď tady rozhádět nebudu.
Mluvčí 17: Jsou to detaily, které mám v hlavě.
Mluvčí 17: Spíš ještě se budu bavit o něčem jiném.
Mluvčí 17: Malá, malá spalovna zevo mi prostě vyšla jako nerentabilní.
Mluvčí 17: jako ekonomicky nevýhodná, bude stát strašně moc peněz, vůbec to nemůže být 350 ani 600 milionů, bude určitě ta částka někam k miliardě korun.
Mluvčí 17: A určitě se nebudu zavazovat k tomu ani dnešním memorandem, abych pro budoucí zastupitele tady odhlasovala usnesení, které může v budoucnu Vansdorfu zlomit vás.
Mluvčí 17: Těch rizik je tady spousta.
Mluvčí 17: Jedno riziko zmínil tady pan Horáček.
Mluvčí 17: Jednání s majitelem pozemku a firmy, teplárna Vansdorf, pan Velíšek, špatná komunikace s ním a on je ten majitel, on bude ten, který bude podepisovat ve finále nějakou spolupráci nebo společný podnik.
Mluvčí 17: To je jedno riziko.
Mluvčí 17: Druhé riziko skutečně je, že ta investice, která se bude šplhat někam k 1 miliardě, se nám nikdy nevrátí.
Mluvčí 17: A pokud by se měla vracet, tak se bude vracet.
Mluvčí 17: díky všem poplatníkům, kteří sem budou ten směstný komunální odpad vozit, protože prostě někdo to zaplatit musí a taky by se mohlo stát, že ještě města budou dotovat vlastně tu spalovnu, aby vůbec mohla fungovat.
Mluvčí 17: Ty čtyři zeva, která jsou tady u nás v republice, jsou velkokapacitní spalovny a i ony, nebo i ta Liberecka, jak jsme tady slyšeli, měla v určitých letech
Mluvčí 17: Pomalu před zavřením, před krachem, měnili se pak i ti majitele, vstupovali tam soukromí vlastníci nebo privátní firmy, ještě nádnárodní firmy.
Mluvčí 17: Takže i tohle je riziko pro Vansdorf, že my to neutáhneme, takže pak sem vstoupí nějaký jiný hráč a převezme o těže toho Zeva.
Mluvčí 17: Pak chci říct, že ve Švýcarsku, jak nám to tady přednesl pan Hižík, celá ta koncepce těch třiceti spaloven šla z vrchu, od vlády, vládním nařízením, jak říkal, bouchli tam do stolu a řekli, bude to takhle, takhle, takhle, my to i zafinancujeme, modernizovali se, představovali se už stávající teplárny, nebo spalovny, dělali z nich ty ekologické.
Mluvčí 17: Očekávám, že i naše vláda
Mluvčí 17: se bude tohoto úkolu muset zhostit a v nejbližších letech se tahle otázce bude muset věnovat naplno, nejspíš to bude až teda v novém složení.
Mluvčí 17: Ale nemohou předtím zavírat oči, když se zavázali tím, že jsme v Evropské unii, tak se zavázali k tomu, že budou muset ty normy
Mluvčí 17: které jsou už uzákoněné pro ten rok 2030, že se budou muset splnit.
Mluvčí 17: Taky je možné, že se ta doba toho spalování oddálí, tak jako se oddalovaly i jiné kauzy nebo jiné záležitosti.
Mluvčí 17: Ale já si myslím, že tohle fakt bychom neměli řešit my tady v 15-tisícové městě ve Vansdorfu, ale že by to minimálně měla, nebo nejprve prioritně řešit vláda, poslanci a potom kraje jako velcí hráči.
Mluvčí 17: Za další mám prostě absenci finanční rozvahy.
Mluvčí 17: Bez nějakého finančního plánu, ekonomické návratnosti nebudu nic podporovat dál.
Mluvčí 17: A domnívám se, že vy určitou finanční rozvahu máte členové výboru a že nám ji prostě z nějakého důvodu zamlčujete.
Mluvčí 17: Vycházím z toho, že při rozpravě
Mluvčí 17: V březnu tohoto roku, kdy jsme dostali první zprávu výboru, tak se pan Drasky vyjádřil v tom smyslu, v této fázi se hledá směr, je mnoho proměných, které mají vliv na ekonomické výsledky,
Mluvčí 17: Jeví se, že to je ekonomicky reálné, návratnost vychází na 7 až 8 let, což je určitě zajímavé.
Mluvčí 17: Když jsem se ptala kolegy Moravce, jaký je finanční plán a jaká je ta návratnost, z čeho vycházejí, řek mi, že nemá, že neví.
Mluvčí 17: Tak prostě tohle jsou pro mě nedostačující informace a bez nějaké finanční rozvahy se k tomu vůbec dál nechci vyjadřovat.
Mluvčí 17: No a když se ještě podívám na to memorandum a na návrhy usnesení, tak máme tady zastupitelstvo města rozhodlo schválit memorandum o vzájemné spolupráci.
Mluvčí 17: Toto už jsme hlasovali, něco podobného už jsme hlasovali také v březnu tohoto roku, kdy
Mluvčí 17: Jsme odhlasovali, že zastupitelstvo města ukládá starostovi města zahájit jednání s teplárnou Vansdorf o možnosti zřízení společného podniku pro energetické využití odpadu.
Mluvčí 17: Je to závažný krok jednat o tom, jestli se založí společný podnik nebo nikoliv a tento krok já bych chtěla, nebo budu podporovat to, aby to probíhalo na půdě města za účasti pana starosty, za účasti právničky, za účasti vedoucích odborů životního prostředí 8.
Mluvčí 17: a eventuálně dalších ostop, třeba předsedy finančního výboru pro nakládání z odpady, ale určitě to nebudu stvěřovat do rukou výboru pro hospodaření z odpady.
Mluvčí 17: Výbory, máme tady finanční výbor, máme kontrolní výbor, nemají na tohle kompetenci na jednání, která se týkají potom nějakého budoucího společného podniku, takže
Mluvčí 17: Právě tady dneska ještě v těch usneseních dál máme.
Mluvčí 17: Zastupitelstvo města rozhodlo uložit výboru pro hospodaření z odpady jednat ve smyslu tohoto memoranda.
Mluvčí 17: A smysl toho memoranda je podnikat kroky, zpracovávat návrhy pro založení společného podniku.
Mluvčí 17: Opravdu si myslím, že výbor nemá tu kompetenci, aby se pouštěl do těchto důležitých kroků.
Mluvčí 17: Takže já určitě memorandum nepodpořím, naopak podporuji i nadále už to usnesení z března tohoto roku, kdy to jednání, kdy jsme usnesením dali mandát, jak říká taky pan Moravec, potřebujeme mandát, potřebujeme mandát, mandát tady máme.
Mluvčí 17: Už jsme uložili panu starostovi, aby jednal s teplárnou.
Mluvčí 17: Takže není potřeba to zdvojovat nějakým memorandem.
Mluvčí 17: To je celé.
Mluvčí 17: Děkuji za pozornost.
Mluvčí 15: Děkuji.
Mluvčí 15: Poprosím paní Lankovou.
Mluvčí 21: Já bych nejdřív taky zabředla trošku do takových těch pracovních věcí a závěrem, abyste mi neodebrali slovo, se vyjádřím k tomu memorandu samotnému.
Mluvčí 21: Už se mluví, jak je na hraně prostě vypracování nějaký studie.
Mluvčí 21: A ta studie, já poprosím, ten můj příspěvek.
Mluvčí 21: Každá ta studie musí vycházet z nějakých podkladů.
Mluvčí 21: Za sebe říkám, že za rok fungování výboru pro odpady nemám jedinou informaci.
Mluvčí 21: Možná, že většina zastupitelů bude sdílet stejný názor.
Mluvčí 21: Půjde mi to tam dát?
Mluvčí 15: Tak prý chvíličku, ale můžete povídat.
Mluvčí 21: Já potřebuji k tomu ten obrázek.
Mluvčí 21: No možná stačí tohle, klidně, takhle.
Mluvčí 21: Ty nejdůležitější faktory už bychom měli mít a měli bychom je znát, pokud chceme co nejdřív nechat dělat tu studii.
Mluvčí 21: Jak je zajištění minoství odpadu?
Mluvčí 21: Ani na té besedě, která tady proběhla v úterý, ani nikdy předtím já jsem fakt neslyšela nějakou opravdu
Mluvčí 21: informaci, která by mě přesvědčila o tom, že ta informace je správná.
Mluvčí 21: Když mluvíme o ceně 300 až 400 milionů, můžu se zeptat, jakou kapacitu, jaká kapacita to vlastně je, je to těch 15 nebo 30 nebo 50 tisíc tun?
Mluvčí 21: Dobře, tak nechte mě, nechte mě.
Mluvčí 21: Pane inž.
Mluvčí 21: Moravče, tak já to ještě řeknu takhle, než budu pogračovat.
Mluvčí 21: Pracujete rok, posloucháme tady, jak se scházíte, 4x do měsíce, výstup nemáme absolutně žádnej.
Mluvčí 21: Vy pořád jenom říkáte, že to máte všechno v hlavě.
Mluvčí 21: Pak přijdete s tím, že to všechno budeme vlastně vědět, až podepíšeme memorandum.
Mluvčí 21: Já teďka chci pouze, aby jsme byli v obraze, co je potřeba k tomu, když budeme chtít vypracovat studii.
Mluvčí 21: Z mýho pohladu nemáme informace žádné, protože jste k mně žádné nedostali.
Mluvčí 21: Tak prosím, nechte mě to dopovědět.
Mluvčí 21: Takže pokud budeme počítat dobře, tak tady jsem mluvila o nějakých 15 tisících.
Mluvčí 21: Teď, když budeme mluvit 15 tisíc, co to je?
Mluvčí 21: To je nevytříděný odpad, nebo to je vytříděný odpad?
Mluvčí 21: To jsou všechno věci, které, no byla, a to jsem neslyšela, pane Drasky.
Mluvčí 21: Jo, tady se mluvilo asi.
Mluvčí 21: Asi, nevíme, neznáme.
Mluvčí 21: Myslím, že jste tady byl taky, tak jste to slyšel určitě taky.
Mluvčí 21: Pokud mluvíme o těch kapacitách, kolik to bude tun, ať je vytříděný nebo nevytříděný, je to hrozně důležitá věc, protože
Mluvčí 21: Na tom stojí cena toho celého díla.
Mluvčí 21: Celé technologie a cena kompletní.
Mluvčí 21: Proto to jsou důležité informace, které musíme mít taky.
Mluvčí 21: To dostupné množství odpadu.
Mluvčí 21: Nevím, byla tady informace, že se jednalo někdy v roce 2016 ze starosty.
Mluvčí 21: Od té doby asi zřejmě nemáme nic.
Mluvčí 21: Víme vůbec, že někdo bude ty odpady z toho Šluknovska k nám vozit?
Mluvčí 21: Máme to někde zajištěný?
Mluvčí 21: Jednal s nima někdo?
Mluvčí 21: Nemluvím o výboru, ten na to nemá kompetenci.
Mluvčí 21: Takže maximálně by ten výbor měl jít na radu města třeba, nebo do zastupitelstva, uložit panu starostovi, jednejte teda ze starosty, ať máme taky nějaký výstup.
Mluvčí 21: Protože bez toho, aniž by byl výstup, aby jsme viděli, kolik bude odpadu, tady prostě se nemáme o čem bavit a do té studie to potřebujeme.
Mluvčí 21: Oni potřebujou prostě veškeré tyhle informace.
Mluvčí 21: Když mluvíme o zevu, předpokládáme napojení zeva na stávající CZT soustavu.
Mluvčí 21: Padla tady už informace od pana Vodičky, nějaká částečná.
Mluvčí 21: Já bych pak chtěla, aby se ještě k tomu stavu toho CZT vyjádřila paní Inženika Hlávková, protože v nějakém stavu ta soustava je teď.
Mluvčí 21: Když budeme mluvit, že půjde o horizont nějakých osmi let, jak bude vypadat ještě o dalších osm let?
Mluvčí 21: ta soustava.
Mluvčí 21: Takže by mě zajímalo, jestli vůbec za těch 8 let ten horkovod bude v takové kondici, aby splňoval požadované parametry.
Mluvčí 21: Pak tam je logistika, to znamená doprava.
Mluvčí 21: I tohle si myslím, že už ten výbor dávno mohl tak nějak si na tom pracovat.
Mluvčí 21: Pokud by se jezdilo mezi nádražím teplárnou, komunikace není města, pokud jsem to slyšela už někdy, když se řešila, že už by se mohla opravit.
Mluvčí 21: Takže podle mě měla probíhnout už jednání někde na pozemku kraje nebo někde na kraji a už jenom se dotazovat, jestli vůbec nám dovolejí tu komunikaci připravit proto, aby tam vůbec mohla ta zátěž těch aut probíhat.
Mluvčí 21: To jsou všechno věci, které mě strašně chybějí.
Mluvčí 21: Já opravdu za ten rok vašeho působení nemám informaci absolutně žádnou.
Mluvčí 21: Tady bych reagoval ještě potom na pana Draskýho.
Mluvčí 21: Když se nepodepíše nebo neodlasuje memorandum, nebude to vůbec.
Mluvčí 21: To nemyslíte vážně, pane Drasky.
Mluvčí 21: To jakože, to stojí na vás tady všechno.
Mluvčí 21: My víme dneska, už víme, že do roku 30 to musíme všechno vyřešit.
Mluvčí 21: Takže když to nebudete vy chtít po městu, tak to budou chtít prostě všichni zastupitelé.
Mluvčí 21: Prostě dotáhne nás to tam.
Mluvčí 21: Je tady pan inž.
Mluvčí 21: Brzák, životní prostředí.
Mluvčí 21: Ten nás do toho bude taky tlačit, takže já si myslím, že výbor dobrý, ale měl by
Mluvčí 21: získávat informace, poptávky a tak dále a tak dále a s těma informace má jít, potažmo, na radu města nebo do zastupitelstva a tady pak my bysme s tím měli pracovat.
Mluvčí 21: Což navazuje na to vaše memorandum, k tomu se ještě vrátím.
Mluvčí 21: A na to memorandum, vy jste tady řekl, že dáváme mandát městu.
Mluvčí 21: Tím memorandem, my nedáváme mandát městu, ale výboru.
Mluvčí 21: A s tím mám obrovský problém.
Mluvčí 21: No?
Mluvčí 21: Ne, vůbec to nechápu, já si to přečtu totiž.
Mluvčí 21: Já čtu materiály, které dostanu.
Mluvčí 21: Ano, to je to samé, jako kdybych já jako předseda finančního výboru šla žádat do banky o úvěr.
Mluvčí 21: To mi přijde naprosto stejný.
Mluvčí 21: Ale ano, scháníte informace, ale my je nemáme!
Mluvčí 21: Ale my je nemáme!
Mluvčí 21: Za celý rok jsme nedostali žádnou informaci.
Mluvčí 21: V březnu zpráva, která byla předložena, jsou naprosto obecný věci, který už víme dávno.
Mluvčí 21: Takže... Jednak bych teda poprosila ještě pak, až teda se vrátím k tou mema na randu paní Lížskou hlávkou, kdyby nám řekla něco o tý soustavě CZT, protože to budou skutečně další miliony navíc.
Mluvčí 21: A teď se k tomu vlastnímu memorandum.
Mluvčí 21: Jednak je teda špatně napsaný.
Mluvčí 21: Za prvé tady není napsáno, kým bude zastoupeno, ať na straně města, ať na straně teplárny.
Mluvčí 21: Za teplárnu není předseda představenstva, ale člem představenstva, což by mohl být problém.
Mluvčí 21: Zásadně mám problém zastupitelstva města rozhodlo uložit výboru pro hospodaření z odpady jednat ve smyslu tohoto memoranda.
Mluvčí 21: Nikdy tohleto neodsouhlasím.
Mluvčí 21: Pokud dám mandant někomu, bude to město jako takové.
Mluvčí 21: Aby jednalo s teplárnou, aby jednalo se všemi úřady, aby si zařídilo studii, všechno prostě aby šlo minimálně přes radu města.
Mluvčí 21: Nikoli přes výbor.
Mluvčí 21: To je za mě vše děkuji.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Poprosím pan Moravec, sehlásej.
Mluvčí 14: Je mi smutno, že jste nikdo nepochopili prapodstatu celého našeho snažení, kde jsme před pěti lety všechno dělali z nějakého elánu, potom vlastně jsme chtěli, aby se to opřelo všechno o odsouhlasení zastupitelstva, proto jsme navrhli výbor, abychom to nedělali z našeho elánu, z našeho předsevzetí,
Mluvčí 14: ale abychom to dělali z mandátu, který nám dá obec, zastupitelstvo a veškerý ty výsledky, které jsou zásadní, tak předáme.
Mluvčí 14: Jednání, závažná zásadní jednání nikdy nemůžeme my dělat, to přeci nechcete si ani domyslet, že to tam chceme my sami za nás říkat, že budeme jednat za město.
Mluvčí 14: Nikdy, vždycky to jednání musí udělat
Mluvčí 14: statutární zástupce, my pozbíráme, pomůžeme, to říkáme memorandem, že se toho chcené ujmou, protože nikdo nemá tu aktivitu, aby jsme ty informace sebrali, jestli vy umíte jenom bourat, to není budovat, jenom umíte bourat a kritizovat, všichni, všichni diskutující.
Mluvčí 14: Zkuste to vzít pozitivně, podívat se na to z pozitivního hlediska, připravit materiály a delegovat tyto materiály na výkonný statutární zástupce města a pak se o tom bavme.
Mluvčí 14: Ale budete jenom bušit do věcí a bourat to všechno.
Mluvčí 14: Pardon, že jsem se rozčílil.
Mluvčí 15: Končím.
Mluvčí 15: S technickou paní Lankova prosím.
Mluvčí 21: Já bych jenom v rychlosti.
Mluvčí 21: My nic nebouráme, ale bohužel jsou to zkušenosti z let minulých, kdy jsme taky dali mandát tady bývalému panu starostovi.
Mluvčí 21: Všichni víme, jak to dopadlo.
Mluvčí 21: Prostě jenom jsem opatrná.
Mluvčí 21: Toť vše.
Mluvčí 15: Děkuju, pan Sucharda.
Mluvčí 27: Dobrý den.
Mluvčí 27: Já rozhodně nechci přilevat olej do honě, takže budu maximálně věcný.
Mluvčí 27: Byl jsem tady snad v červnu, když jsem tu nebyl, trošku nazčen z toho, že jsem odpůrce teplárny, protože bydlím vedle.
Mluvčí 27: ani spalovny, takže nejsem ani odpůrcem teplárny, ani odpůrcem spalovny, protože jsem, jak už jsem taky říkal v úterý, jsem technokrata, mám rád nové zařízení a nové věci a po té, co jsem se byl podívat osobně v Liberci, tak se ze spalovnou nemám žádný větší problém.
Mluvčí 27: Co se týká toho memoranda, já stále
Mluvčí 27: Asi, možná jsem v tuhle chvíli nechápavý, ale já vůbec nechápu, proč by jsme měli něco takového přijímat.
Mluvčí 27: Memorandum je připomínka paměti.
Mluvčí 27: Je to naprosto neformální záznam, nemá to vůbec žádnou právní hodnotu, nemá to vůbec žádnou hodnotu, abych to řekl správně.
Mluvčí 27: Prostě je to cár papíru, který je o tom, že je napsanej.
Mluvčí 27: To byl asi popsanej, posypaný písmenkama papír, který nemá vůbec žádný závazek.
Mluvčí 27: Jestli jste nepletu, tak platí furt zákon o obcích a ten zákon o obcích jasně říká, že statutární nástupce města zastupuje město na venek.
Mluvčí 27: Starosta i bez jakéhokoliv pověření, bez jakýchkoliv memorand může jednat s kým chce a o čem chce.
Mluvčí 27: může jednat, protože ten zákon obcích chmur říká mimo jiné, že je pověřen jednat s obcemi a kraji a dalšími, věc mi to znamená, on žádné pověření nepotřebuje, krom toho on odbřezna má, takže on může jednat o čem chce, s kým chce, akorát nesmí to město právně zavázat a o tom se potom budeme rozhodovat my, takže já jsem furt nepochopil ten smysl toho memoranda, protože jestli ho přijmeme, nebo nepřijmeme,
Mluvčí 27: tak se vůbec nic nestalo, vůbec to nemá žádnou váhu a nemá to žádný závazek.
Mluvčí 27: A co se týká toho, co tam říkala pani Hlavková, já si myslím, že to není tak dramatický, protože byl jsem osobně u toho, kdy se vypouštěl horkovod a viděl jsem, v jakém stavu to potrubí je.
Mluvčí 27: To potrubuje zhruba v polovině své životnosti.
Mluvčí 27: Je 20 leté, měl by vydržet 40, takže je to v pohodě.
Mluvčí 27: Odcházejí samozřejmě výměníkové stanice, možná někde nějaká těsnost a tak dále, ale nějakých významných havarí v podstatě za tu dobu provozu nic nebylo.
Mluvčí 27: Ale každopádně by bylo dobré,
Mluvčí 27: si uvědomit, že ta výstavba toho potrubí stála 200 milionů korun a že teda jako kdyby jsme měli přistoupit k tomu, že teda jako by jsme měli celé potrubí vměnit nebo potrobit nějaké podstatné opravě, tak v budoucní, samozřejmě že v budoucnu nás to dotlačí, za 10 let třeba.
Mluvčí 27: ale jako zatím si myslím, že to ještě není tak dramatické.
Mluvčí 27: Já úplně poslední připomínku mám k tomu, když jsme se tady bavili o těch penězích, já jsem využil té příležitosti a mluvil jsem potom osobně si 15 minut jak s panem profesorem Hižíkem, tak s provozovatelem té Liberecké spalovny
Mluvčí 27: V současné době vlastně celá koncepce odpadů ústeckého kraje stojí a je postavená majoritně na 130-kilotunové spalovně pana Křetínského v Komořanech.
Mluvčí 27: Já jsem se dobře díval, tedy na stránky té spalovny zjistil jsem, že od roku 2014 je v podstatě zakonzervovaná s větou, že podmínkou stavby je existence efektivního a přihledného ekonomického prostředí v České republice.
Mluvčí 27: Prostě ten investor se bojí.
Mluvčí 27: Ten investor, který má zainvestovat jedinou funkční spalovnu v Ústeckém kraji se prostě bojí.
Mluvčí 27: protože neví, zákon o odpadech byl několikrát novelizovan a u nás se to právní prostředí tak strašně mění a samozřejmě ta investice je tak obrovská, že se prostě bojí a nechce jít do toho.
Mluvčí 27: Krom toho uvidíte si, že jestli, že jsme se tady bavili o ceně té spalovny, ať už to bude 300 milionů, 500 milionů, 600 milionů, tak profesor Jiždík tady také upozorňoval na to, že jsme v období po covidu
Mluvčí 27: a že ta cena také může být o třetinu nebo o polovinu vyšší.
Mluvčí 27: Děkuji.
Mluvčí 15: Děkuji ještě na vážená slova pana Suchardy.
Mluvčí 15: Vy jste mě tehdy pověřili jednáním s teplárnou, opravdu, že jo.
Mluvčí 15: Tehdy jsme se sešli, teplárna, výbor a já u mě v kancelaři a to bylo první setkání, protože následovalo pak druhé setkání výboru a teplárny na území teplárny a z toho jednání právě vznikl ten návrh, tohle memoranda, takže
Mluvčí 15: Takže opravdu tohleto proběhlo a dneska budeme o tom plodu nějakém, který po domluvě s teplárnou vzniknul, tak budeme hlasovat.
Mluvčí 15: To je jenom taková moje poznámka.
Mluvčí 15: Pan Musílek, prosím.
Mluvčí 07: Dobré odpoledne.
Mluvčí 07: My jsme tu kdysi, já nevím, před rokem nebo kdyby to bylo, zřídili výbor pro odpady nebo pro nakládání s odpady.
Mluvčí 07: Ale mně dneska připadá, že to je výbor pro výstavbu zeva.
Mluvčí 07: A to je vlastně to, co je ten zásadní problém, proto tady to jitří takové nálady, protože vlastně ten výbor pro odpady nepřinesl vůbec nic jiného, než že musíme postavit spalovnu a vlastně jiná možnost není.
Mluvčí 07: Nepřinesli žádné
Mluvčí 07: řekněm, inovace v třídění odpadu, ve využívání odpadu, nepřinesly žádné novinky, co se týká využívání nebo vůbec vlastně nových technologií při výrobě jednorázových obalů a podobně.
Mluvčí 07: Protože talix, Litva, Evropské unie a samozřejmě i České republiky přesně tohle s toho řeší a bude řešit a celá společnost na tohle s toho bude muset reagovat.
Mluvčí 07: pak nepřinesli další vůbec žádné nápady, jak, jakým způsobem motivovat lidi třeba ke třídění, že jo.
Mluvčí 07: Například, že by se třeba vážil odpad a podobně, že jo.
Mluvčí 07: Tohle to prostě vůbec jsme tady nezaslychli, slyšíme pořád jenom, že odpadů bude hodně, že je potřeba pálit ho, že ho budeme vozit ode všat.
Mluvčí 07: a to si nemyslím, že pro naše město je nějaká výhra.
Mluvčí 07: Navíc si uvědomte, že naše město to rozhodně nějak nic mu nepřinese, protože my jsme tady považováni, já teď si nepamatuji, kdy jsem tu tabulku četl, ale že Vansdorf a okolí má asi druhý nejčistší vzduch celé České republice.
Mluvčí 07: Teď si tady postavíme spalounu a nemyslím si, že to bude přínosem
Mluvčí 07: pro turismus, pro ty, co se mlákáme, aby tady bydleli a podobně.
Mluvčí 12: Tak já v podstatě jsem pochopila, že to částečně odpověděl pan Sucharda, že to memorandum má být vlastně takovéto členění a je to ten neformální záznam nějakých těch událostí, které teda někdo řeší, budou z toho ty záznamy a takové.
Mluvčí 12: V podstatě já bych si představovala, že ty memorandá můžou být víc.
Mluvčí 12: že teď to bude memorandum na to, že budou řešit s teplárnou.
Mluvčí 12: Vy tady navrhujete nějaké další třeba ty věci, tak může být potom zase na to, aby mohly jednat s někým, s těmi ekologickými jinými společnostmi nebo nic takového.
Mluvčí 12: Ale já jsem teda prostě na tom pochopila, že to je veškerý záznam, kde vy prostě jednáte ta skupina, ten výbor pro ty odpady,
Mluvčí 12: má to právo teda jednat s nimi a vlastně v tom memorándu bude vlastně ucelený potom výsledek, který právě bude odpovídat na ty otázky, na který se my teď tady ptáme.
Mluvčí 12: Takže tohleto první memorándum by mělo v podstatě zaznít okolo té spalovny, okolo spolupráce s té teplárny a tady ty věci a další můžou ještě být.
Mluvčí 12: A ještě bych jednou chtěla tady, protože jste zapomněli na paní Hlávkovou, že měla odpovědět na tu cenu těch horkovodů nebo nastav horkovodů, tak jestli to může říct ještě.
Mluvčí 12: Tak vás poprosím paní.
Mluvčí 15: Děkuju, slovo uděluje předsadající, jenom připomínám.
Mluvčí 15: Takže já teď udělím slovo a na paní Hlávkový poprosím.
Mluvčí 16: Takže děkuji za slovo.
Mluvčí 16: Pane místo starostů, předtím máte pravdu, že ty horkovody jsou zevnitř v pořádku, protože vlastně my jako tepládna neustále děláme rozbory, hlídáme to, upravujeme vodu, tak aby to bylo.
Mluvčí 16: A tady se jedná ale především o provedení celé soustavy horkovodu, kdy se zjistilo, že tam vlastně nejsou seční uzávěry.
Mluvčí 16: Izolace už je pryč, jsou hodně mělko pod úrovní, takže když se třeba v země podíváte, tak krásně můžete jít a zjišťujete, kde všude jsou položené horkovody, protože tam je obrovské stráty a obrovský únik tepla.
Mluvčí 16: Věc je taky ta, že my nemůžeme čekat za 8 let třeba,
Mluvčí 16: až nám ten horkovod odejde, protože musíme si uvědomit, že my tím vytápíme občany, vytápíme těm byty, školy, školky a takhle prostě udělat modernizaci a rekonstrukci toho horkovodu nebude záležitostí roku, musí se to dělat vždycky v létě, takže i to omezuje, prostě to časové hledisko, když se může začít třeba, nevím, kopat dubnu, v září už musíme být na pojení, takže oprava tohoto a rekonstrukce tohoto horkovodu bude řádově několik let.
Mluvčí 16: A to si musíme taky uvědomit a nemůžeme prostě říct, teď nám horkovod odešel a město Wannsdorf je bez tepla.
Mluvčí 16: Jo, to taky nejde.
Mluvčí 16: A vlastně si myslím, že by bylo i dobré toho teď využít, protože už je vypsán modernizační fond a myslím, že konkrétně je to program HEAT, který podporuje právě modernizaci a rekonstrukci CZTček a horkovodu konkrétně.
Mluvčí 16: Takže pro město by to bylo myslím si, že hodně zajímavé.
Mluvčí 16: A jak říkám, Teplárna jsme připraveni v tomto projektu s váma maximálně spolupracovat a pomoci.
Mluvčí 16: A ještě co se týká další součástí toho rukovodu, není to jenom ty roury, ale jsou to i kompaktní předávací stanice v objektech, na které už dneska nejsou náhradní díly.
Mluvčí 16: Dáváme to dohromady, prostě tak, jak doslova látáme, jak to jde.
Mluvčí 16: Takže už ani nejsou hospodárné, úspora energie a podobně, takže tady bych i pro ty lidi doporučila výměnu těch kompaktních předávacích stanic v těch objektech.
Mluvčí 15: Děkujeme.
Mluvčí 15: Tak poprosím pan Drasky.
Mluvčí 24: Já bych se chtěl omluvit za to, že jsme tady chtěli mě s tím pomoct v určitém řešení specifického problému, čili vzhledem k tomu, že se hodnotí činnost, že výbor, ať se podávala zpráva na každém zastupitelstvu a scházel se pravidelně, mám za to, že měl nejvíc výstupů.
Mluvčí 24: Zhledem k tomu, že je hodnace na jeho přínos jako nulový, tak navrhuju zastupitelstvu, aby zrušil výbor pro rozplaneření sadpady.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Pani Křížova, poprosím.
Mluvčí 17: Zapomněla jsem říci jednu podstatnou věc.
Mluvčí 17: Samozřejmě, že se občané, i my, i já se ptáme, a co teda s tím odpadem.
Mluvčí 17: Dejte nám čas, myslím nám jako vedení radě a ostatním zastupitelům.
Mluvčí 17: Máme nějaké nápady a budeme je, nebo pokusíme se najít další cesty, jak naložit se směstným komunálním odpadem.
Mluvčí 15: Děkuju z technicko, pan Horáček, prosím.
Mluvčí 13: Já navážu na pana Draského, když se řekne A, tak by se měl říct také to B, takže když teda výbor pro odpady nebude fungovat nebo bude zrušenej, souhlasím s jeho názorem, tak kdo se toho ujme, konkrétně.
Mluvčí 13: Konkrétně, kdo to bude dělat.
Mluvčí 13: Vedení města, starosta bude teda vědat se všemi orgány a tak dál a tak dál.
Mluvčí 13: Jestli to chápu dobře.
Mluvčí 15: zatím jenom teoretizujeme, protože výbor zatím není zrušen a ani jsme ještě nehlasovali o memorandum, takže to zatím budeme jenom věštit.
Mluvčí 15: Tak, hlasí se ještě někdo do diskuze?
Mluvčí 15: Pan Horáček, prosím.
Mluvčí 13: Já bych navázal na nějaké diskutující.
Mluvčí 13: Já jsem se zúčastnil mnoha jednání se starosti šluknovského výběžku a když poprvé padla nějaká vize, že by mohlo se na území šluknovského výběžku, potážíme ho v Evanzorfu, někdy vybudovat takové zařízení, někdy,
Mluvčí 13: tak většina starostů výběžku byla nadšená, protože samozřejmě řeší stejný problém, jako každej ostatní z těch obcí, to znám, kam s tím odpadem.
Mluvčí 13: V úterý, jestli jste poslouchali ty diskutující a hlavně ty přednášející, tak tam bylo jasně řečeno, my si furt bereme nějaké vzory ze západní Evropy, Švýcarsko třeba, tam ten pan profesor Žík jasně řekl, že prostě limitující faktor vytřídění odpaduje asi 50% a dál už to nejde, prostě není možnost to dál jako zvyšovat to vytřídění a i kdyby to šlo
Mluvčí 13: tak v současné době přece víme, že když vytřídíme ten odpad, tak válná část toho vytříděného odpadu stejně bude na skládku nebo do spalovny.
Mluvčí 13: Prostě není pro to využití.
Mluvčí 13: Jasně vidíme to na plastických hmotách, umělé hmotě, kdy ta možnost, nebo občané, my všichni třídíme, třídíme a vlastně to využití dneska
Mluvčí 13: Komerční je maximálně pro ty PET lahve, i na všecko ostatní vlastně jde zpaloven.
Mluvčí 13: Když se koukneme na další komody, ty tetrapaky, jak to přestala brát Čína, tak to prostě není možné údat.
Mluvčí 13: Takže zase jsou to věci, které jsou velmi otížné.
Mluvčí 13: A já vím, že to je krásný, jako vytřídit, vyseparovat, ale potom to použít dál je velmi problematické v současné době.
Mluvčí 13: Pandemie nahrála tomu, že většina obyvatelstva začala používat e-shopy a tím násobně se zvedl počet obalů, protože všechno se vozí zabalené dokonalé
Mluvčí 13: Šáhněte si do svědomí, kolik z vás používá e-shopy a kolik z vás dostává měsíčně nějakých balíčků, které jsou zabalené jak v papíru, tak v gelitových obalech a já nejsem všem možným.
Mluvčí 13: Takže to, jestli tady řekneme, že se budou snížovat množství odpadů, je iluzorní.
Mluvčí 13: Naopak, lidi budou čím dál tím línější a budou si nechávat posílat úplně všechno.
Mluvčí 13: Dneska už se posílají potraviny, takže ty musí být tak nějak zabalený, takže je to opravdu iluzorní a s těmi odpadami opravdu se bude muset něco udělat.
Mluvčí 13: Oprava horkovodu, stejně ten van Zorf to čeká, protože ta životnost nějaká je, ať bude to ze vody nebo nebude, tak stejně ty horkovody sloužejí k vytápění části města, takže stejně se to musí opravit, takže to jako přikládat k tomu, že je to další náklad, je teda trošku jako míchání hrušek s jablkama.
Mluvčí 13: Já si myslím, že jako čekat na to, až nám stát pomůže, jestli teda něco vymyslí, že to bude třeba jako v tom Švýcarsku, je to iluzorní.
Mluvčí 13: Nikdy se to nestalo, ten stát prostě přešlapuje na místě, zákonodpadek se tvořil strašně dlouho, hrál tam velkou roli různá lobby, takže
Mluvčí 13: ohledně těch zařízení pro energetické využití odpadů, ten Vansdorf má ideální možnost, protože má skvělý místo, kde by to mohlo bejt a má ty horkovody, kam se to teplo může pustit, takže ta možnost tam je.
Mluvčí 13: Samozřejmě opakuju tady pana Moravce, opakuju tady pana Draského,
Mluvčí 13: Když to nebude vycházet vůbec, tak samozřejmě nikdo nebude tlačit na to, aby se to dělalo, když by to bylo ekonomicky nevýhodné.
Mluvčí 13: Vždycky to musí být výhodné pro město.
Mluvčí 15: Děkuju za příspěvek.
Mluvčí 15: Halá si se pan Šimek, prosím.
Mluvčí 03: Dobré odpoledne, vážené kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé a vážení hoste.
Mluvčí 03: Já doufám, že nebudu moc konfrontační, budu spíš se snažit to nějak věcně, jestli jsem ty věci všechny dobře pochopil od úterka do dneška, plus předtím, jak jsem se na to tak díval, tak si myslím takhle, v prvý řadě, ale ono už na to bylo částečně odpovězeno, nechápu proč společně s Teplárnou, a když ne s ní, tak konec, jak řekl pan Draský, to jsem skutečně nepochopil a
Mluvčí 03: Ani v tom memorandu předtím a ani dneska mi na to nebylo zodpovězeno.
Mluvčí 03: Čímž chci říci tady na adresu zástupců Teplárny, že to není vůbec nic proti nim, a naopak, každému podnikateli fandím a přeju, ale stále nejsem schopen pochopit ten kontext toho společného, buď to společně, anebo vůbec.
Mluvčí 03: Já myslím, že patláme tady dokupy dvě věci.
Mluvčí 03: odpadovou koncepci jako celkovou a výrobu tepla v části našeho města.
Mluvčí 03: Přestože v březnu bylo už toto usnesení o společném podniku, tak na základě úterního veřejného fora tam spíš už tom nevidím žádný smysl.
Mluvčí 03: V tomto stavu prostě zatím nemá vůbec žádný opostatnění, není na pořadu dne.
Mluvčí 03: Já si myslím, že toto spolupráce s teplárnou na jakýkoliv bázi, co se týče
Mluvčí 03: proplácení za používání zařízení, co se týče používání pozemku případného, když by bylo zevo, tak je to věc, která se dá řešit s mluvním vztahem jako partner a partner, jako dva rozdílné subjekty.
Mluvčí 03: je zcelá jako proti mému chápání, proč Organ veřejné správy město spojovat se soukromou firmou, já si myslím, že naopak daleko transparentnější bude, když oba dva subjekty to budou mít všechno smluvně vykomunikovaný, ať to bude na úrovni, co je teďka dodávání tepla, přefaktorovávání, používání zařízení, tak i případně do budoucna.
Mluvčí 03: Proč?
Mluvčí 03: Jedinou podstatou celé věci, o které se bavíme, je komplexní odpadová koncepce, to znamená, co z odpady po roce 2030, až bude zakázáno skládkování.
Mluvčí 03: My nyní nevíme, na tom se všichni shodneme, zda vůbec spalovnu.
Mluvčí 03: A kde případně.
Mluvčí 03: To jsou vlastně ty věci, o kterých mluví pan Moravec, že ještě ta data nemáme.
Mluvčí 03: tak proč nyní memorandum o spolupráci se soukromým subjektem na přípravu zřízení a provozování zevo?
Mluvčí 03: To cituju z toho memoranda.
Mluvčí 03: Je to jako když potřebujete řešit bydlení a začnete je objednáním portálovýho krbu z mramoru, aniž byste věděli, zda má smysl stavět dům nebo si koupit byt.
Mluvčí 03: Já si myslím, že je potřeba nejzív tu věc úplně v celém kontextu si vyhodnotit a analyzovat.
Mluvčí 03: Z úterka vím, že ta záležitost
Mluvčí 03: Když se bavíme někde, dejme tomu, plus-minus půl miliardy korun, nás totálně přesahuje v rámci rozpočtu a s čím disponuje naše město.
Mluvčí 03: Je extrémně náročná a je v ní spousta rizika proměných, několik tady zmíním.
Mluvčí 03: Myslím si, že základem všeho by měla být analýza úplně těch nejzákladnějších dat, to znamená ještě přes studiem proveditelnosti, zda to má vůbec smysl.
Mluvčí 03: Tohle to se dá zpracovat si myslím i nějakým úředníkem během několika pracovních dnů, nebo například nějakou univerzitou zaobírající se tohletou problematikou.
Mluvčí 03: Základem všeho je zjištění nabízených technologií, čili těch zevoz, s jakým množstvím odpadů lze pracovat versus, a to si myslím je klíčový pro to všechno, kolik odpadů budeme mít my, ať je to Vansdorf jako takový ORP, Šluknovsko, nebo třeba Okru v 50 kilometrech, proč?
Mluvčí 03: Ředitel Termiza hovořil o nejmenší spalovně na trhu, který snad má kapacitu 20 tisíc tun ročně.
Mluvčí 03: Šluknovsko nyní produkuje 12 tisíc.
Mluvčí 03: Samozřejmě teď se můžeme hypoteticky bavit o tom, jestli skutečně odpady půjdou nahoru.
Mluvčí 03: To, co říkal kolega pan Horáček, má naprostou logiku.
Mluvčí 03: Zrovna tak zase naopak druzí říkají, že se bude více třídit.
Mluvčí 03: Bude toho 15 tisíc tun,
Mluvčí 03: na Šluknovsko, nebo 8 až 10 tisíc tun, ale řádově budeme, dejme tomu, na těchto číslech.
Mluvčí 03: A pakliže zjistíme, že nejlevnější nebo nejlevnější nejmenší kapacita smysluplný spalovně 20 tisíc tun, tak je před náma otázka, kde dobrat další vlastně jednou tolik.
Mluvčí 03: Budu zaokrouhlovat.
Mluvčí 03: Jsme na 10 tisících se Šluknovska.
Mluvčí 03: Nejmenší zevo 20 tisíc tun.
Mluvčí 03: Ta věc stojí půl miliardy korun.
Mluvčí 03: Potřebujeme zajistit stálej přísun.
Mluvčí 03: Dozvěděli jsme se, to jsem do úterka nevěděl, že do spalovny nelze přikládat jako do krbu, to znamená dám málo dřeva, málo odpadků, bude méně tepla.
Mluvčí 03: Nebo méně elektřiny, co z toho budeme produkovat.
Mluvčí 03: Ale na to, na kolik tun jí vybudujeme, tolik tam bude potřeba soustavně dávat.
Mluvčí 03: To riziko je prostě obrovské.
Mluvčí 03: Co z toho vyplývá?
Mluvčí 03: Jak jsem říkal, zjistit na trhu kapacity spaloven, pochopitelně včetně jejich cen,
Mluvčí 03: To bude v té kalkulaci asi zásadní.
Mluvčí 03: A dle toho zajistit, protože jestli zjistíme, že teďka třeba ustřelim trošku, že nejmenší smysluplná spalovna je 30 tisíc tun, tak víme, že musíme sehnat odpadu, aby to dobře fungovalo, to znamená, že se tam nedá dát méně ani víc.
Mluvčí 03: Výkon nezvýšíme, když ho snížíme, tak se poškodí, jak by nám bylo v úterý řečeno.
Mluvčí 03: Tak musíme sehnat 30 tisíc tun a stavět
Mluvčí 03: to nablind, to znamená město Vansdorf, ještě s privátním subjektem tady ve městě, aniž bychom věděli, aspoň nějakým způsobem, jestli ten odpad od jiných se ženeme, my se můžeme jenom domnívat, samozřejmě, řekneme si, že to je ruka trhu, prostě biznis, nabídneme nějakou cenu, ale
Mluvčí 03: Prostě naslepo stavět projekt za půl miliardy, abychom neměli zajištěno palivo s tím, že to snad dopadne je šílenství a riziko a riziko z tohle chybnýho business modelu by mohlo být fatální pro naše město.
Mluvčí 03: Jak to eliminovat?
Mluvčí 03: Když společný podnik, tak jen s dalšími obcemi, je můj názor, vyřeší se dvě zásadní věci.
Mluvčí 03: Za prvý, financování toho projektu, protože už se tady předesílaly nějaké věci, jakým způsobem vůbec ufinancovat, dejme tomu, půl miliardový podnik.
Mluvčí 03: To znamená, když v nějakém poměru na počet obyvatelstva, to znamená na to, kolik tam budou dávat toho odpadu i ostatní obce, s kterými bychom navázeli nějaké jednání, by do toho šli, tak víme, že to společně můžeme ufinancovat a za druhý,
Mluvčí 03: Ostatní obci, jakožto společníci, budou mít zájem o spalování odpadu v naší společní spalovně a odpadne nám riziko, že nám potenciální zákazníci, čili ty obce v okolí, dejme tomu, utečou k jinému odběrateli odpadu.
Mluvčí 03: My vůbec nevíme, co bude za nějakých třeba 5, 7, 10 let.
Mluvčí 03: Víme, že technologie prostě se mílovými kroky posouvají.
Mluvčí 03: To, co je dneska nějaká výkonnost určitý spalovny za 400-500 milionů korun, tak my nevíme, s čím přijdou nějaký vydátoři z Německa, ze Švýcarska za 8 let.
Mluvčí 03: My nevíme, když si to budeme dělat tady na vlastním písečku sami, že třeba plácnu.
Mluvčí 03: U České kamenice už velký investor dělá to samý, s daleko lepší technologií.
Mluvčí 03: My s velkou slávou to za pět let, za půl miliardy, otevřeme.
Mluvčí 03: Oslovíme obce, protože kapacita našich odpadů na to nebude stačit v okolí a oni na nás udělají dlouhý nos, že to jezdí do té kamenice pálit za polovic.
Mluvčí 03: nebo v Německu, v Polsku, kdekoliv okolí.
Mluvčí 03: Jít do toho takhle naslepo, jenom sami za sebe, do takhle drahýho projektu, je prostě pro mě šílený riziko.
Mluvčí 03: Ten společný podnik s teplárnou, samozřejmě proč ne, ale to je pak podružná věc v rámci toho, už je už jenom tý podružný věci dodávání tepla a tak dále, ale určitě bych to stavěl nikoli na společným podniku, to znamená jeden subjekt, jedno i čo, ale vždycky rozděleně.
Mluvčí 03: Privátní zájem, já sám podnikám, je prostě profit a je to naprosto v pořádku, to není sprostý slovo.
Mluvčí 03: Já chci v kavárně prodat co nejvíc kávy za co nejvíc peněz.
Mluvčí 03: To znamená teplárna Vansdorf chce prodat co nejvíc tepla za co nejlepší profit.
Mluvčí 03: Je to naprosto férová jasná věc.
Mluvčí 03: A my když budeme mít společní podnik, my jsme město, naším cílem není profit, naším cílem samozřejmě není ani ztráta, máme být řádní hospodáři, ale naším cílem je dát svýmu městu, to znamená občanům, co nejlepší službu.
Mluvčí 03: To znamená to teplo,
Mluvčí 03: ten odpad od nich odkoupit za pro ně co nejnižší cenu, tak aby to pro nás bylo únostný, a prodat jim teplo či elektřinu, záleží, jakým způsobem by to bylo, to případne zrovna modifikováno za co nejlepší cenu.
Mluvčí 03: A já si myslím, že když byste měli společnou firmu, dva přátelé,
Mluvčí 03: jeden by chtěl prodávat za co nejlíp, co profitovat, a druhý by zase svým zákazníkům chtěl, jak se říká, co nejvíce požehnat, aby se měli co nejvíce dobře, tak se to prostě bude být.
Mluvčí 03: Takhle to nemůže, si myslím, prostě fungovat.
Mluvčí 03: Privátní sfeře, jak jsem říkal, je cílem ten získ a my máme ochráněvat zájmy občanů.
Mluvčí 03: Takže já si myslím, že v prvý řadě bychom místo tohoto memoranda měli založit pověřit vedení města jednáním s okolními obcemi,
Mluvčí 03: a vůbec zahájením tvorby té komplexní odpadové koncepce.
Mluvčí 03: Asi tak, děkuji.
Mluvčí 15: Děkuji za příspěvek, poprosím pan Draský.
Mluvčí 24: Už jsem se jednou omlouval, ale je mi líto.
Mluvčí 24: Nechci dál už rozširovat diskuzi na nějaké hypotetické takové úvahy, ale chtěl bych doplnit tady pana Šimka.
Mluvčí 24: Já si myslím, že jsou komodity, které nejsou jako kavárna, pak jsou komodity, které nejsou jako káva a to byla ta myšlenka, kterou jsme tady chtěli.
Mluvčí 24: aby město mělo pro své občany možnost mluvit do cen odpadu, aby město mělo možnost mluvit do cen tepla a aby byl vřejný zájem i o kousek vyšší než jenom ten získ.
Mluvčí 24: A pak tu máme několik východísek, který teda z toho důvodu bylo, aby se na tom začalo pracovat
Mluvčí 24: Jeden z nich je časový faktor, sám jste to použil, jako technologie se vyvíjí a než se za tři roky něco tady vyvíjene, tak třeba bude technologie, která bude umět spálit 5000 tun ročně a bude efektivní.
Mluvčí 24: Nevíme to dneska, právě že to nevíme, proto to takhle chceme.
Mluvčí 24: Další východisko je množství odpadů.
Mluvčí 24: Ten záměr byl malinko pokulhává, těch odpadů je víc,
Mluvčí 24: a bylo počítáno i velkou objimoví, což jsou asi 3000 tun další, ještě plus k tomu.
Mluvčí 24: Čili jsme na ty hranici 20 000 tun asi, tak to je další věc.
Mluvčí 24: Pak tu máme další takový východiska, který do toho hrajou, ale musí se provázat a spočítat a zjistit, jak je to schůdný.
Mluvčí 24: Jedna věc je to, že se tady vyrobí a spotřebuje řádově 100 000 GJ je výkon teplárný zhruba a je to na straně spotřeby, čili ten objem, co se de facto z toho objemu odpadu tepla dostane, odpovídá tomu objemu
Mluvčí 24: tepla spotřebovaného, což je úplně ideální a jde to proti sobě, čili je zbytečný stavět spalovnu, když nemám odbyt na ten produkt, což je teplo.
Mluvčí 24: Čili tady se to potkává, že de facto ten objem, který se tu vyprodukuje, se tu může spotřebovávat a bude to ten bonus takovej, že se nebude hledat složitě ten odbyt.
Mluvčí 24: což je zase další výhoda.
Mluvčí 24: Další východisko je to, že máme někde v rozpočtu, hned mě pan Bránek opraví, asi 1,5 milionu na projekt plynové kotelny města Vázdorv.
Mluvčí 24: Proč by město Vázdorv mělo dělat kotelnu?
Mluvčí 24: Právě z toho důvodu, aby město mohlo garantovat občanům nějakou reálnou a v smyslu plnou cenu tepla.
Mluvčí 24: Zatím funguje teda teplárna a byl záměr proto tuhletu teplárnu nedělat a udělat tedy společný podnik, aby teplárna, vlastně kotle teplárny byly tím kotlem to, co má město záměr, si postavit svoji plynovou kotelnu, čili zrušit, tím by odpadla ta potřeba a už máme hned 1,5 milionu, aby jsme nedělali ten projekt na tu plynovou kotelnu.
Mluvčí 24: Další aspekt je pomoc i té teplárně na konec, protože velveta skončila s výrobou a nevyrábí nic, v podstatě bez spotřeby tepla obyvateli města, je velveta odvařená, když si město, nebo velveta, sorry, teplárna.
Mluvčí 24: No ok, dobře, pověděme si o tom.
Mluvčí 24: Jo, dobře.
Mluvčí 24: Čili jestliže si město postaví svoji kotelnu plynovou, tak se teplárna je bez kšeftu, že jo.
Mluvčí 24: Čili byla snaha o to tyhle východiska dát tomu nějakej učesanej, všeobecně prospěšnej rozměr, ale pohůžel.
Mluvčí 15: Vše děkuju, pan Moravec.
Mluvčí 14: Nevím jestli je brzo, nebo ještě jestli je možný.
Mluvčí 14: Já jsem v kontextu diskuze navrhuji změnu usnesení v návrhu, který je mám počkat, až budeme před hlasováním, nebo můžu udělat návrh změny usnesení teď, nebo až budeme hlasovat.
Mluvčí 14: Klidně, klidně, můžeme teď.
Mluvčí 14: Takže změna úsnesení ve smyslu, tam je první část, druhá část, v druhé části navrhuji zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi jednat ve smyslu tohoto memoranda v přípravě nutných kroků k jeho naplnění a ne, a vymazat, uložit výboru pro hospořádání z odpady.
Mluvčí 14: Rozhodu uložit starostovi.
Mluvčí 15: Děkuju, navrhova komise si to poznamenala, ale ještě než budeme hlasat, ještě paní Křížova poprosím.
Mluvčí 17: Chtěla jsem říct, že jsme navrhovali i my z druhé strany na členy do výboru před rokem a něco, takže pokud by došlo na slova pana Draského, že oni budou rezignovat, že výbor se má rozpouštět, tak určitě na dalším zastupitelstvu bychom ten výbor měli k jim doplnit.
Mluvčí 17: Takže neměla bych obavu o to, že byť vaší rezignací nebylo spuštěním výborů, že by tady skončila debata a kampaň na téma, jak nakládat odpady.
Mluvčí 17: Tak to je jedna věc.
Mluvčí 17: A druhá věc, teď teda k návrhu pana Moravce, budeme víc papeštějští, než je papeš, protože
Mluvčí 17: v podstatě toto usnesení, které jste teď navrhl, tak ho máme opravdu odhlasované z března 2021.
Mluvčí 17: Takže já to považuji prostě i po té změně jako za zbytečnost.
Mluvčí 15: Děkuju, pan Šimek.
Mluvčí 03: Já tedy, jestli jsem to dobře pochopil, zeptám se jako malý dítě pana Draského,
Mluvčí 03: že tedy pointa společného podniku s teplárnou je jí vykompenzovat ušlý zisk, když budeme prodávat teplo ze zeva do sítě, které by jinak prodávali oni, pochopil jsem to dobře?Ne.
Mluvčí 15: Pan Draský?
Mluvčí 15: Chcete reagovat?
Mluvčí 24: tam se neuvažuje takhle jako někomu kompenzovat ušlý zisk.
Mluvčí 24: Tam jde o to zase jednat, pokud se pověří, jednat, jestli se najde, jestliže je společnej podnik, tak jsou akcionáři, tak bude akcionář město a akcionář teplárna, nebo teda subjekt, ten právnický, který tu teplárnu zastupuje.
Mluvčí 24: Čili budou to akcionáři, bude to akciová společnost, jako je regie, jako je kdokoliv iný.
Mluvčí 24: No protože technicky je to asi tak, že když jsme postavili jako město, když si postavilo horkovod, zrušil se párvod, postavil se horkovod a začal, protože tehda ještě
Mluvčí 24: víceméně historicky se navazovalo na ty vazby z působ vytápění tepla, kdy fabriky nebo firmy, které tady byly, vytápěli město, tak to je takhle.
Mluvčí 24: A technicky se to udělalo, že výměník byl na území, nebo je, nevím přesně, jak to tam je teď územě, na území teplárny, takže technicky je to ideální, že se to prostě napojí místně i finančně.
Mluvčí 24: A nemusí se, jako dá se, pochopitelně, trubky se dají postavit, dá se natáhnout potrubí dva kilometry třeba.
Mluvčí 24: Z Mělníka je potrubí do Prahy až horkovat.
Mluvčí 15: S technickou, pan Šimek.
Mluvčí 03: Jestli můžu na to reagovat.
Mluvčí 03: Já tohleto všechno technicky chápu, mě nejde o to odstřihnout teplárnu od biznisu.
Mluvčí 03: Mě jde o to, a to jsem říkal i předtím, v té mojí 20 minut čterhodenkový citaci, že je daleko lepší a transparentní, když to jsou dva oddělené subjekty, protože všechny tyhle věci se dají řešit smluvně.
Mluvčí 03: Například slyšel jsem, že tam jedna z věcí, proč se to má dělat,
Mluvčí 03: je, že to zevo případné by bylo stavěno na části pozemku teplárny.
Mluvčí 03: ale o tom jsou třeba nájemní smlouvy, které jsou jasně dané dlouhodobí, ty můžou být na 50, na 100 let třeba, kde je všecko tohleto zakomponováno, pro nájemy potrubí, vyučtování tepla, který pustějí oni do té sítě, který pustíme my z toho zeva.
Mluvčí 03: Ale já pořád mluvím o dvou samostatních subjektech, kterými přijde úplně zásadní pro firmu městskou,
Mluvčí 03: orgán veřejný správy a privátní.
Mluvčí 03: Tam je prostě jedno nebezpečí.
Mluvčí 03: Firma, to mě teďka napadlo, že firma se dá prodat jako jakýkoliv zboží, je to akciová společnost.
Mluvčí 03: My můžeme mít důvěru a vztah z dlouhodobí,
Mluvčí 03: tady k současným provozovatelům, ale my nevíme, co majitel, hlavní akcionář udělá, až se postaví zevo a bude to tam vše, jaké budou v tom lítat obrovský miliony a tu akciovku někomu prodá.
Mluvčí 03: A my najednou se staneme v jedné firmi město Vanzdorfu, můžeme být vazalem
Mluvčí 03: kohokoliv.
Mluvčí 03: Já z tohohle prostě mám obavu, já bych do takový, ne, to není smluvní vztah, protože to už je, to není partnerství, že jo, to je přímo jeden subjekt, do toho bych nikdy nešel, a toho se bojím a předtím varuju.
Mluvčí 03: Všecko se dá řešit jako dva, samostatní subjekty, dvě IČ a dvě firmy.
Mluvčí 03: Tak.
Mluvčí 15: Pan Drasky s technickou.
Mluvčí 24: Ok, zase nechci zdržovat, pochopitelně formy mohou být i různé, zatím se jevilo jako přirozenější řešení akciová společnost s většinovým podílem města.
Mluvčí 24: kde tyhle věci by byly zavonačený.
Mluvčí 24: V podstatě toto též, je to třeba nějakej právník a nějakej ekonom vymyslí nějakej ještě lepší model.
Mluvčí 24: Pochopitelně není dogma ani jedno, ani druhý.
Mluvčí 24: I ten váš, i ten náš, nebo ten, to, co zatím, to, co zatím proběhlo.
Mluvčí 24: Ale nezdržujme v ostatní, ať se o tom baví odborníci, nejsme ani jeden z nás na to dostatečnej odborní.
Mluvčí 13: Díky pan Horáček s Technickou.
Mluvčí 13: Odpověděl pan Draský, ale tam jsem, jako cítím z toho strach, že prodej podniků atd.
Mluvčí 13: akcívé společnosti, ale majoritní vlastníkem je město.
Mluvčí 13: To znamená město by to muselo prodat.
Mluvčí 13: A město, to znamená zastupitelstvo.
Mluvčí 13: Takže jediná možnost není.
Mluvčí 13: Zastupitelstvo města může prodat jakýkoliv městský majetek, když se k tomu rozhodne, a jestli je 100% vlastníkem, nebo částečním, je úplně jedno.
Mluvčí 15: Vše děkuju, je přihlašena paní Lanková.
Mluvčí 21: Kdybych ještě jenom trošku reagovala na pana Draského, říkal, že si pak město může regulovat cenu, jak chce, tak tady bych chtěla opravit tu cenu reguluje pouze stát.
Mluvčí 21: A pak bych tady ještě, vzpomněla jsem si, vzpomněla jsem si, když tady paní inženýrka Hlavková mluvila, reagoval paní inženýr Horáček o kotelně, že nikdy nepadlo slovo, že by se stavila nová kotelna.
Mluvčí 21: Tak se chci zeptat, proč v březnu na radě města byla zvolená druhá varianta nahradního zdroje tepla.
Mluvčí 21: Podle mě město počítá s tím, že by si postavilo kotelnu.
Mluvčí 21: Tak jenom, to je můj názor, tak bych asi na tohle možná chtěla odpověď.
Mluvčí 15: Tak město má v rozpočtu už z Lojnska peníze na projektovou dokumentaci, na zdroj, který vychází ze studie a ten projekt se projektuje, de facto.
Mluvčí 15: Zeptám pana Beránka, je to tak.
Mluvčí 15: Je ve fázi projektu.
Mluvčí 15: je připraveno výběrové řízení.
Mluvčí 15: K náhradnímu nebo druhýmu zdrojí.
Mluvčí 15: Ano.
Mluvčí 15: Protože pořád tady spolupracujeme s nějakým soukromým subjektem, že jo, kterým Teplárna a Vanzorva nikde nevíme, co se může stát.Subjekt, který už nic nevyráhne.Ano.
Mluvčí 15: Jo, takže je to taková jako pojistka pro nás, že jo, to není nic proti třeba vloženě teplárně, že bysme s nima nebyli spokojeni, když třeba teďko neplatí, to si rejpnu, ale, jo, pan Sucharda, prosím s technickou, chci to plnit.
Mluvčí 27: Já jenom technickou chci říct, že s touhletou variantou se počítalo už přece při stavbě toho horkovodu mezi lety 66-97, kdy byly na několika místech vytaženy šoupatá a ovládání a právě s tou kotelnou na tom místě, kde se teď připravuje ten projekt, tak tam právě to bylo.
Mluvčí 27: A mimo jiné to bylo také z důvodu dlouhodobých problematických jednání s teplárnou.
Mluvčí 27: o ceně a o DPH a o všem možném a také to, že je to přece jenom soukromý subjekt, který v současné době prochází dost obtížným obdobím, kdy vlastně už téměř nic neprodává a posledním funkčním celkem de facto v celé továrně už jenom teplárna.
Mluvčí 15: Děkuju, pan Šimek.
Mluvčí 03: To bylo omylem místo toho tlačítka technická předtím, takže zdávám se slova.
Mluvčí 15: Pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 22: Dobré odpoledne všem ve spolek.
Mluvčí 22: Byl jsem taky na tom jednání v úterý.
Mluvčí 22: Myslím si, že tam pan inž.
Mluvčí 22: Morávec byl trošku osamělý a ty otázky, jak jsem mu říkal, na kterých byl gyrolován, opravdu nemohl odpovědět a nevěděl odpovědi.
Mluvčí 22: Myslím si tedy v souběhu s názory občanů, s názory zastupitelů a snaze řešení, tak jsem si udělal takové tři krátké body.
Mluvčí 22: V dnešní dny odložit hlasování o memorandu, za druhé, aby pokud ten výbor bude, aby doplnil aktuální studie, které mají detailnější výstup a dalo se s tím vypracovat,
Mluvčí 22: a za třetí, abychom nezapomněli na občany města Varnsdorfu a zeptali se taky na jejich názor v eventuálním referendu.
Mluvčí 22: Tak si myslím, aby si to město vzalo, nebo vedení města vzalo za úvahu a zeptalo se občanů v takovéto záležitosti na jejich názor.
Mluvčí 22: Děkuju.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Štěpán Sucharda.
Mluvčí 27: Já už jenom drobnost, já jenom chci připomenout, že v tom březnu mimo jedné jsme také přijali usnesení, krom to, že jsme starostů města pověřili zahájit jednání s teplárnou, tak jsme také přijali usnesení, které bylo k výboru a kde říkalo,
Mluvčí 27: Město rozhodlo schválit pokračovat v přípravách a prověřování možností na další využití směstného komunálního odpadu a uměbného odpadu formou separace, reciklace a také formou jeho energetického využití.
Mluvčí 27: To znamená, abych se vrádil k tomu původnímu zaměření, jako opravdu to zpracovat komplexně, tak jak je to usnesení 100 března.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Ještě někdo sehlásí o diskuze z řád zastupitelů?
Mluvčí 15: Nevidím, takže poprosím, tady poslední návrh byl pana inž.
Mluvčí 15: Moravce, takže poprosím.
Mluvčí 15: Pan doktor Jara, je to návrh usnesení?
Mluvčí 15: Tak to je stáhnout tenhle ten bod a řešit to na dalším zasedání.
Mluvčí 15: Takže stáhnout tenhle ten bod s jednáním programu.
Mluvčí 15: Tak, ano máme na tabuli návrh usnesený, tak poprosím návrh o komici.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout od 2.0.1 z programu jednání.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Osm zastupitelů bylo oproti deset, zdrželi se dva a nehlasoval jeden, takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 15: Takže budeme hlasovat podle návrhů pana inž.
Mluvčí 15: Moravce.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit memorandum o vzájemné spolupráci mezi městem Vansdorf a Teplánu Vansdorfa S dle předloženého návrhu a dále zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města 1.2. smyslu tohoto memoranda v přípravě nutných kroků k jeho naplnění.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat o obou návrzech najednou.
Mluvčí 15: Deset zastupitel bylo pro, proti šest, zdrželi se čtyři, nehlasoval jeden, takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 15: Takže děkuju a přijdeme k dalšímu budu a tím se omlouvám občanům města, protože pátá hodina je pryč, ale chtěl bych teď otevřit diskuzi občanů města, takže poprosím, zdali se občané chtějí k něčemu vyjadřit.
Mluvčí 15: Takže poprosím, to pan technická, pan Šišulák, prosím.
Mluvčí 15: Já poprosím, když tak navrhujícího, že bychom o tom diskutovali, když bude a respektive pak i hlasovali diskuze zastupitelů.
Mluvčí 15: Je to možný?
Mluvčí 15: Takhle?
Mluvčí 15: Jo, takže děkuju.
Mluvčí 15: Dávám slovo teď občanům města.
Mluvčí 15: Už ano, poprosím, teď nevidím.
Mluvčí 15: Jo, paní Halávková, poprosím.
Mluvčí 15: I když nevím, zda-li jste občan města, teďko mi to napadá.
Mluvčí 16: Poprosím.
Mluvčí 16: Děkuji teda za slovo, já jsem jenom chtěla tady, protože jsem poslouchala vlastní výstup pana Šimka, pana Indina Draského, ohledně ceny tepla, tak bych chtěla upozornit, že on jako ta energetika nebo teplárenství není zase takový biznis, jak se někdo představuje.
Mluvčí 16: protože cena teplá patří mezi jíce nejběcně usměrované, regulované státem, takže my cenu teplá musíme přesně stanovat podle cenového rozhodnutí energetického regulačního úřadu, hlídat každou korunu, každou korunu, kterou do té kalkulace dáváme, vzdůvodňovat energetickému regulačního úřadu a také i co se týká zisku, tak můžeme tvořit pauze přiměřený zisk,
Mluvčí 16: který je zase opět hlídán a regulován státem, takže ono to není zase takové terno podnikat v tepládenství.
Mluvčí 16: Děkuji.
Mluvčí 15: Tak děkuji.
Mluvčí 15: Tak někdo další z hrad občanů, pan Lytava.
Mluvčí 28: Já bych jenom chtěl něco doplnit.
Mluvčí 28: Teď mě netlačí čas, nebudu mluvit tak rychle.
Mluvčí 15: Týká se to toho, co... Tlačí, tlačí, omlouvám se, tlačí čas.
Mluvčí 15: Jo, opěte to takhle tři minuty, prosím.
Mluvčí 28: Dobře, tlačí mě čas.
Mluvčí 28: Takže ještě jednou, je mi líto, že vlastně dneska zastupitelstvo veřejně se tak trochu zesměšnilo a je mi úplně jedno, kdo sedí na jaké straně.
Mluvčí 28: Dneska co jste mohli, tak jste schodili ze stolu tou nejhorší formou.
Mluvčí 28: Já jsem vás přišel požádat, abyste s námi jako s občany komunikovali.
Mluvčí 28: Nepřišel jsem nikoho napadat.
Mluvčí 28: Panu Moravci jsem ve svém rychlém projevu, jakožto předsedovi komise nebo tedy výboru pro odpady, donesl nějaké poznatky, které má pan Kříž a pokud si přeprostuduje do toho měsíce tu 200 stránkovou studii, tak tam najdeš sice 6 let staré údaje, ale na jeho otázky na téma kolik je odpadu, jaká je struktura pro celé Šnuknovsko.
Mluvčí 28: To je jedna věc.
Mluvčí 28: Druhá věc,
Mluvčí 28: Pro mě není řešení, že zanikne nějaký výbor, jakož tady namínal pan Draský, protože to situaci opravdu nikam neposune.
Mluvčí 28: Pro mě je důležitý jako občan, aby jsem se dozvěděl od zastupitelstva, že táhne za jeden provaz, protože se tady rozhoduje o investici a budoucnosti města na dalších 50 let minimálně.
Mluvčí 28: Zaznělo tady to, že bychom chtěli slyšet, kolik to bude stát.
Mluvčí 28: I když nevíme, kolik to bude stát, tak bych chtěl jako občan vědět, aby mi zastupitelstvo řeklo, kdybychom měli splácat půl miliardy,
Mluvčí 28: jak dlouho to bude město splácet, pokud bude třeba, já nevím, možnost z toho zpátky na základě toho prodeje tepla dostat třeba 20%.
Mluvčí 28: To je informace, která je důležitá pro moje děti, protože se tady bavíme o záležitosti, která nastane nejdříve za 10 let.
Mluvčí 28: Pokud se shodnete na tom, že budeme stavět zevo,
Mluvčí 28: Vůbec mi teď nejde o to, jestli bude nebo nebude.
Mluvčí 28: Já chci vědět, proč má být, jaké k tomu máte důvody a co vás k tomu vede.
Mluvčí 28: Uvědomte si, že jste volení zástupci.
Mluvčí 28: Vy tady nebudete za dvě volební období, až tu tady možná bude stát nějaká spolovna nebo nebude.
Mluvčí 28: Budete, pokud ta koncepce bude dobrá, tak vás lidi znovu zvolí.
Mluvčí 28: Pokud ta koncepce bude špatná, tak na vás každý rád zapomene.
Mluvčí 28: Vanzdorf nemá dobré
Mluvčí 28: jméno v tomto směru.
Mluvčí 28: Je tady, každý občan si tady myslí, že a teďka se neuražte, naše zastupené vztahovstvo za moc nestojí.
Mluvčí 28: Mně šlo o to, abyste vystavili nějakej signál, že táhnete zajedem pro vás a máte to srovnaný.
Mluvčí 28: Vy jste mi tady bohožel dneska předvedli jenom to, že se vzájemně napadáte.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 15: Děkuji za připomínku.
Mluvčí 15: Tak někdo ještě s občanou, pan Bolejko?
Mluvčí 15: Je chvíličku.
Mluvčí 15: No prosím.
Mluvčí 05: Ještě jedno dobré odpoledne.
Mluvčí 05: Já už uhnu úplně jiným směrem a poprosil bych techniky, jestli by mi tam nepustili první JPEG.
Mluvčí 05: Chtěl jsem vás a občany, chtěl jsem vás upozornit na jednu skutečnost, kterou jsem si dozvěděl teplé letos a úplně mi vyrazila dech.
Mluvčí 05: Dočet jsem se o ní v knize od Honzy Němce, kterého asi, kdo se trošku zajímá o historie, tak asi ho znáte.
Mluvčí 05: Jestli můžete poprosit ten první, je to od číslovaný, je to?
Mluvčí 05: Dobře.
Mluvčí 05: Je málo známo, že z Mýta nahoru na Šébr, a budu velice příjemně překvapen, že si o tom někdo víte, tak ve 20. letech se tam jezdil mezinárodní závod, tenkrát se okrouví nejezdili, jezdilo se do vrchu a dělali se nějaké jízdy v zručnosti.
Mluvčí 05: Nebudu o tom dlouho povídat, první závod se, jo to je ten první, první závod se jel 9.10.2021,
Mluvčí 05: a mě to tak učarovalo a zrovna na to schodou okolostí vyšlo, že letos je to 100 let, takže jsem vás chtěl pozvat
Mluvčí 05: Abyste se podívali na webovou stránku, kterou jsem k tomu vytvořil a pakli, že jste trošku fandové motorismu, tak se případně můžete zúčastnit.
Mluvčí 05: Všechny informace jsou na tom webu.
Mluvčí 05: Opravdu doporučuju si přečíst tu knihu, kterou jsem Funglnovou věnoval i místní knihovně, protože mě to opravdu dostalo do kolen.
Mluvčí 05: Ten závod byl nesmírně významný celoevropsky.
Mluvčí 05: Jezdili jsem manžele Junkovi.
Mluvčí 05: Můžu poprosit další JPEG, prosím?
Mluvčí 05: Náštěvnost tam byla platících diváků 25 tisíc a to jsou platící, dokážete si to představit, to je něco neskutečního.
Mluvčí 05: Ten závod byl zařazenej mezi nějakým třeba mezi 50 závodama v Evropě tenkrát, tak byl prostě listovaný jako jeden jeden ze závodů.
Mluvčí 05: Je to naprostej fenomén, mě to kompletně učarovalo a budu rád, když se
Mluvčí 05: k tomu něco víc dozvíte, ta kniha se dá sehnat samozřejmě, dá se koupit, jedna kopie v knihovně a budu rád, když zavítáte třeba i podle těch informací, co jsou na webu, tak když se třeba chystáme, pardon, to jsem asi neřek, chystáme, chystáme jakousi
Mluvčí 05: vzpomínkou jízdů, která začne v jířitině pod Jedlovou a právě hnedka ten první úsek bude věci ten Šébr.
Mluvčí 05: Za Šébrem si jedeme na Kytlice, projedeme Křipskou, Doubice má krásná lípa, Rumburg, Seifig a chceme skončit ve Vanzdorfu.
Mluvčí 05: Takže kdyby to bylo něco nevýznamného, tak asi bych to neřešil, ale opravdu těch 8 ročníků, co se stihlo zajet,
Mluvčí 05: Je to třetí nejstarší závod v české zemi, řekněme.
Mluvčí 05: Tady je fotka nahoru na Šébru, jak to tam Jindřich Krap kosí v Valtru 0, což byl mimochodem vůz, který byl schopen porozit Bugatku v té době.
Mluvčí 05: V té knižce se rozvíjte i takový věci, jakože třeba v Krásné Lípě, zase já se omluvám, jestli vás těm unavuju, nebo jestli to víte, tak v Krásné Lípě byl vlastně jedno asi ze dvou, předpokládám, že byla i v Praze, dealer na prodej vozu Bugatti, jo, a má to velice zajímavý pozadí.
Mluvčí 05: Tak, to byla jedna věc, tahle pozvánka, pak navážu na zasedání z května, kde mě velice potěšilo, že jste tady trošku nakousli trošku rozejbání turismu ve Wannsdorfu, protože si myslím, že
Mluvčí 05: jak asi všichni tušíme a cítíme, tak máme co nabídnout a padlo také jméno Koupiliště Mašiňák.
Mluvčí 05: Možná nejsem informovaný, ale můžu poprosit další?
Mluvčí 05: Čepek?
Mluvčí 05: Ještě?
Mluvčí 05: To je ta kniha?
Mluvčí 05: Ještě?
Mluvčí 05: Tak.
Mluvčí 05: Na Mašiňáku, a zase možná mě zaražte, jestli mi chybí nějaký informace, je absolutně perfektní místo pro zbudování autokampu.
Mluvčí 05: Já osobně jsem objevil tohle kouzlo asi 8 let zpátky.
Mluvčí 05: Projezdil jsem kus Evropy, počul si karaván.
Mluvčí 05: A jak asi víte, na západě je to velice populární, jezdí sem hodně holanděnů.
Mluvčí 05: A tady na té mapce vlastně
Mluvčí 05: Sice u Rumburka a Vansdorfu je nějaká trojka, ale to je úplně bezpřednětý, to jsou nějaké penziony nebo něco.
Mluvčí 05: Jedinej solidní, takový první solidní hezký kemp je v Jatřichovicích, jestli ho znáte, u toho koupaliště, ale ten je spíš tak jako pro Čechy, je takový hezký, zapadlej, líbí se mi, ale u toho mašňáku je potenciál, jestli jste viděli nějaké kempy, prostě třeba ve Francii, tak opravdu tam je, tam je prostě ideální místo na nějakých třeba 20 karavanů, aby tam bylo stání.
Mluvčí 05: Bylo by hezký, kdyby se to vzalo město pod sebe.
Mluvčí 05: Já jsem byl asi tři roky zpátky v kempu ve Frentvátu pod Rahroštěm, který, a proč to teď zmínuju, to je kemp, který patří městu, správuje ho město, skrze technické služby.
Mluvčí 05: Dneska jsem se dovolal člověku, co to má na starosti.
Mluvčí 05: Ten pán byl velice zdílný, velice nadšený, že se o to zajímám, takže vám případně můžu přidat kontakt, kdyby vás to nějak oslovilo, tahle idea.
Mluvčí 05: Mě zajímalo jenom, jestli to aspoň končí na nule, nebo jestli je potřeba to dotovat, jak mi říkal naopak, že to vydělává.
Mluvčí 05: Jezdí mu tam deset a půl tisíce lidí ročně do toho kempu.
Mluvčí 05: A to má samozřejmě i sekundérní, ekonomický nějaký dopady.
Mluvčí 05: Pravděpodobně ty lidi.
Mluvčí 05: Výhoda toho kempu tady u Vansdorffu by byla, že samozřejmě když cestujete, nemáte vždycky hezký počasí a musíte mít nějaký program, když není hezky.
Mluvčí 05: To znamená, my tady máme krytej bazén, máme tady kino, naprosto famózní.
Mluvčí 05: Takže to byla taková jedna věc, kterou jsem vám chtěl navrhnout a zase možná vy už tam nějaké takové záměry máte.
Mluvčí 05: Pak jako vážnivý saunář jsem vás chtěl poprosit, a já mám pocit, že s tím bylo i kdysi počítáno, o výstavbu nějakého ideálně biotopu u ukrytého bazénu, kde by se dalo chladit z té sauny v zimě a potažmo v létě, že by tam mohli lidi z toho sídliště
Mluvčí 05: se de facto koupat.
Mluvčí 05: Tak jestli toto by bylo, nebo je někde v investicích.
Mluvčí 05: Poprosím další slide.
Mluvčí 05: Taky se tady řešilo otázka, řekněme, rychlé jízdy ve městě.
Mluvčí 05: Tohle je fotka, bohužel už nemám ten původní stav, ale tohle je fotka jedné ulice z Benešova u Prahy.
Mluvčí 05: Ta silnice byla poměrně rušná ve městě.
Mluvčí 05: silný provoz, hodně aut a tohle z toho bohužel už jsem našel teda fotku, jenom když se to dávalo dokupy a ten další slide vám ukáže, jak to tam vypadá vlastně teďka.
Mluvčí 05: Je to vlastně takový sklidnění té dopravy a udělání z toho, není to pěší zona, udělali z toho jednosměrku, ale má to takový ten nádech, jako by pěší zóny,
Mluvčí 05: My jsme tady řešili ten úsek u parku, ten kus tý národní, já si myslím, že by stálo za to ho tam od té křižovatky u věžičky až třeba po
Mluvčí 05: Teď nevím kam, asi k vejvalý knihovně, tak třeba tenhle úsek udělat v tomhle stylu, aby ten řidič věděl, že tady prostě rychle ne.
Mluvčí 05: Tak nějakou lavičku a těch stromů je tam hodně samozřejmě už teď, ale nějak to zužit opticky.
Mluvčí 05: Takže to je tenhle stavěc.
Mluvčí 05: Pak tady také padla nějaká idea nebo nápad řešit parkování u pošty.
Mluvčí 05: Já si myslím, že to není potřeba.
Mluvčí 05: Dá se určitě využít parkoviště, co je u knihovny.
Mluvčí 05: Tam je většinou prázdno, co já vidím, takže asi není problém to auto odstavit tam a dojít těch 50 metrů do té pošty.
Mluvčí 05: Nemyslím si, že je nutno asfaltovat další plochy.
Mluvčí 05: A to je všechno, děkuji.
Mluvčí 15: Děkujeme za připomínky, určitě Šébr, já jsem četl dokonce článek v rumurských novinách o tomto, nevím zda jste to opsal vy, nebo vůbec, nebo někdo jiný, takže je to zajímavá určitě záležitost a dokonce i vysyjí baner dole v lesným, takže nevím zda i s mým broukem můžu se taky zúčastnit třeba jízdy.
Mluvčí 15: Ano?
Mluvčí 05: Jestli vás to teda zajímá, je to čistě, organizuju to čistě já, nemám s tím žádný zkušenosti, ale na doporučení jsme tam dali omezení stáří vozidla na rok 89, aby tam nebylo úplně cokoliv.
Mluvčí 05: A u motociklů jsme omezení nedávali, protože si myslím, že fanoušci by se mohli připojit, takže určitě, jestli máte... 72.
Mluvčí 05: Výborně, tak jste vítá.
Mluvčí 15: No a ty ostatní věci samozřejmě mašiniák, počítáme s tím, že i v budoucí rozpočet bude vlastně nějakou větší částkou, chceme tam opravdu jako to zvelebyt a auto camping a takové ty věci určitě.
Mluvčí 15: Pak národní, vím, že se plánuje a celková rekonstrukce této ulice i taky kvůli bezpečnosti.
Mluvčí 15: A ještě tam bylo parkování u pošty.
Mluvčí 15: Vím, že je naplánované parkoviště naproti.
Mluvčí 15: Jak dalece teď už projektujeme, to asi ne, ale vím, že projektujeme.
Mluvčí 15: Takže tam se plánuje... Co nejvíc zeleně zachováme, ano, tak jak to většinou uděláváme.
Mluvčí 15: Tak a pan Sucharda s technickou.
Mluvčí 15: Bylo to u bazénu, to je taková sauna a takové ty věci, to slyším poprvé, dajme tomu, že jo, nebo takový nápad.
Mluvčí 15: Vím, že se plánovalo nějaké venkovní koupaliště, že jo, u bazénu.
Mluvčí 15: My teďko spíš jako dáme přednost asi Mašináku, že tam se chceme soustředit na nějakou rekorační zónu, ale zvážíme zdalivo, nebo ne.
Mluvčí 15: Děkuji.
Mluvčí 27: Já jsem jenom vám chtěl odpovědět ve dvou věcech, nebo teda ve dvou věcech, že to první, že nejsme nepolíbení, takže my jsme v roce 2018 s Čechy Bemerland klubem, jeho jistým členem, umístili pamětní desku, která je umístěná dole na mejtě.
Mluvčí 27: A ta deska právě připomíná to, že těchto závodů se zúčastnili také stroje ČB.
Mluvčí 27: A možná by vás zaujalo, že ještě předtím, než tam byl pořádán tento motoristický závod, tak předtím tam Reinhold May, který byl výrobce jízdních kol, tak tam pořádal velmi dlouho cyklistický závod, který byl z Wanzdorfu až na vrchol.
Mluvčí 27: A co se týká té Národní ulice, tak tam jsem jenom chtěl říct, že my s tím počítáme, mělo by to být ten postup tak, protože asi všichni víte a není to žádné tajemství, že ta zóna, která tam dneska je, to znamená obytná zóna, že tam prostě nepatří a v podstatě by měla být předělaná, takže dneska se to řeší takzvanou zónou 30, to je to, co vy tam uvádíte.
Mluvčí 27: a máme připravenou studii, to znamená v okamžiku, kdy bude dokončeno náměstí, tak potom bychom chtěli naprojektovat tu Národní ulici a právě tímto způsobem ji udělat, to znamená nezužovatý, ale využitý v plné šíři jako takový bulvar, kde by se jezdilo 30 a kde by byla u česobe zvýšená křižovatka, která by obsahovala v sobě integrované i přechody, prochodce, nasvícení atd.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se ještě z hostů zastupitelstva, prosím pan Vodička.
Mluvčí 23: Tak já jsem ještě chtěl dodat k tomu tématu těch odpadů, že vlastně by nebylo odvědci, kdyby jsme jako město navázeli, nebo alespoň odbor životního prostředí navázal kontakt například s městem Gdyně, které je pětitisícevé město a mají tam produkci směstných komunálních odpadů ve výši asi 150 kg na osobu a rok.
Mluvčí 23: Vám zdruhu to máme po odečtení vytřiditelných složek 324 kg osobu a rok, což je de facto víc než dvakrát stolik.
Mluvčí 15: Děkuju za návrh a nápad.
Mluvčí 15: Tak ještě někdo se hlásí do diskuze?
Mluvčí 15: Ještě, pardon, tak pan Vodíčka ještě, prosím.
Mluvčí 23: Já jsem je ještě chtěl doplnit, že jsem se všiml rekonstrukce Karlovy ulice a občas jsou tam takové svýřelnější dopravní situace a jenom jsem chtěl poznamenat, že by nebylo odvědcí, kdyby město takovéto rozsáhlější bulvární ulice jako plánovalo trošku v komunikaci víc s veřejností, aby se vědělo, že tam bude až tak masivně omezen ten přepravní prostor pro ty auta třeba, protože prostě je to tam úzký.
Mluvčí 15: Díky.
Mluvčí 15: Tak ještě někdo z řád hostů.
Mluvčí 15: Není tomu tak, takže než přejdeme k dalšímu bodu, tak vyhlašuju čurací pauzu, prosím.
Mluvčí 15: Sejdeme se v 18.30, takže za 12 minut.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Takže přestávka končí, poprosím všechny zastupitelé, ať se vrátí na sva místa.
Mluvčí 15: Tak a přejdeme k bodu číslo 301.
Mluvčí 15: a to je výroční zpráva Společnosti technické služby města Vanzdorf za rok 2020, takže poprosím pana Roubička, jednatele technických služeb a poprosím zastupitelé
Mluvčí 15: Tak, takže poprosím, když tak pana Hroubička, ať začne.
Mluvčí 02: Tak, dobrý večer Přeji.
Mluvčí 02: Já bych zde rád vám představil výroční zprávu, která obsahuje i
Mluvčí 02: závěrkové operace nebo účetní operace za rok 2020 technických služeb města Vanzdorf.
Mluvčí 02: V rámci, v rámci teda roku 2020, kdy už byl ten covid, ale odkud se dostanu za chvilku, technické služby udělali obrat ve výši 35 milionů korun s tím, který s porovnáním s minulým období to bylo o 4 miliony korun méně.
Mluvčí 02: Potom z těch základních čísel jenom vyberu, že osobní náklady, což jsou mzdy, slot budama, všechny, co se týká zaměstnanců, byly ve výši 17 milionů, 100 tisíc.
Mluvčí 02: Potom výkonová spotřeba, to je materiál a všechny tyhle věci, které potřebuje k hodu, je nějakých 14 milionů 937.
Mluvčí 02: Tak.
Mluvčí 02: Takže, jestli želeme celkové výnosy, odečteme od těchto výkonových spotřeb a top, takže před uzávěrkovými operacemi nám vyšel získ něco přes 2 miliony, uzávěrkové operace byly 2 miliony 75 tisíc, to znamená odpisy, takže jsme je neprojedli, ale všechno jsme odepsali řádně, jak se má, a zbyl nám na konci výsledku hospodaření ve výši 90 tisíc korun.
Mluvčí 02: K výsledku hospodaření řeknu jednu věc, že technické služby jsou do jisté míry závislé na výsledku hospodaření tak, jaká je zima.
Mluvčí 02: Řeknu, když je krutá, tak samozřejmě výsledky hospodaření můžou být několika milionech korun zisku, když je slabá, tak samozřejmě je to pro nás horší, takže ty výsledky nejsou takové, jakoby jsme si představovali.
Mluvčí 02: V rámci činnosti technických služeb, která je popsaná ve správě, tam vidíte, co jsme dělali, jak se na tom podíváme, jak to vypadá v tom městě.
Mluvčí 02: Snažíme se plnit úkoly, které dostáváme z vedení města, potažmo z odborů.
Mluvčí 02: Najeli jsme takový operativnější systém, kdy občané něco nahlásí na město v rámci softwaru, který tuším je na stránkách města.
Mluvčí 02: zjistit nějakou závadu okamžitě přes odbor většinou zprávy majetku nebo životního prostředí.
Mluvčí 02: Tuto informaci dostáváme a snažíme se plnit řádně tyto tyto nedostatky.
Mluvčí 02: Týká se to třeba veřejného osvětlení, že někde nesvítí nebo někde je výmol nebo výtluk a tak podobně.
Mluvčí 02: Takže já myslím, že všichni jste tu zprávu viděli.
Mluvčí 02: Ještě chci říci, že teda v roce 2020 bylo covidového.
Mluvčí 02: Žili jsme v rámci covidových opatření, v technických službách byl jeden záchyt v rámci testování ve firmě u pracovníka, který byl bezpříznakový, jinak žádnej záchyt v technických službách, co se týká covidu, nebyl.
Mluvčí 02: Já si myslím, že bych
Mluvčí 02: která vám dal prostoru k dotazům.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se hostů dnešního jednání.
Mluvčí 15: Zastupitelé zdají se chtějí na něco zeptat.
Mluvčí 15: Pani Křížova, prosím.
Mluvčí 17: Já jenom krátce za nás, za radní, chci říct, že my jsme s celou zprávou a s těmi hospodářskými výsledky za loňský rok byli seznámeni na jednání Rady města, takže ty údaje známe celkem podrobně.
Mluvčí 17: Takže proto se už dnes nevyjadřuji.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Ještě někdo z přítomých zastupitelů?
Mluvčí 15: Nikdo, takže poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu Společnosti technické služby města Wandsdorf SRO za rok 2020.
Mluvčí 15: Kam můžeme hlasovat?
Mluvčí 15: 20 zastupitel, protože nehlasoval jeden, takže návrh bude přijat.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Panu Roubičkovi, přijdeme k dalšímu bodu a to je bod 302, to je zpráva o činnosti společnosti Sevro-Česká vládárnská společnost.
Mluvčí 15: To je tradiční bod, který se objevuje každý rok a zastupitelstvo bude navědomit o tu zprávu.
Mluvčí 15: Sešla se valná hromada, někde na podzim, proběhly nějaké volby chybících členů.
Mluvčí 15: SVS-ky, jinak takový ten výcud zprávu máte v příloze.
Mluvčí 15: Pro nás je důležité, že zatím cena vody se nemění a doufám, že to takhle bude nadále.
Mluvčí 15: Tak, zeptám se hostů, zastupitelstva k tomuto vodu, nebo zastupitelů.
Mluvčí 15: Nikdo se nehalasil, takže poprosím náboru komisy.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská, společnost AS v roce 2020.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: tak všech 20 zastupitelů pro, takže návrh byl přijatý.
Mluvčí 15: Další bod je 303 a to je zpráva o činnosti v společnosti Regia AS.
Mluvčí 15: Předkláda pan ředitel Kucer, poprosím.
Mluvčí 09: Hezký odvečer.
Mluvčí 09: Dovolte mi, abych vám přednesl nebo spíš hrnul výroční zprávu společnosti RGAS Vannsdorf.
Mluvčí 09: Tato společnost je vlastněna 100% městem.
Mluvčí 09: Na Valné hromadě byla schválena ztráta společnosti ve výši 2 miliony 90 tisíc.
Mluvčí 09: v měsíci červnu zastupitelstvo dobrovolným případkem do vlastního kapitálu tuto ztrátu uhradila a když co pozici byla i plná výroční zpráva.
Mluvčí 09: Myslím si, že jste s tou výroční zprávou všichni seznámeni, takže se spíš zeptám, jestli k ní máte nějaké dotazy a já bych na ně odpověděl.
Mluvčí 09: Pokud ne, nechci vás samozřejmě zdržovat nějakýma dalšíma informacema.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostů, zastupitelstva, zastupitele.
Mluvčí 15: Nevidím, nikdo se nehlásí, takže poprosím o návrh o komisii o návrh v ústavství.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomý zprávu o činnosti společnosti Regia AS za rok 2020.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Že 18 zastupy to bylo pro, nehlasovali 2, že návrh byl přijat, děkuji panu řediteli.
Mluvčí 15: Další bod 304 a je to zpráva o činnosti společnosti Ecoservice Vanzdorf a předkládatovat ten bond pan inž.
Mluvčí 15: Moravec, takže prosím.
Mluvčí 14: Zpráva o činnosti ekoservis Vansdorf za rok 2020 máte v přiložených materiálech, včetně ekonomických výsledků, návrhu na rozdelení zisku.
Mluvčí 14: Zprávu zpracovával ředitel společnosti pan Pražák.
Mluvčí 14: Pokud nějaké konkrétnější dotazy, tak spíš bych to potom předal na něj, ale veškeré zásadní údaje jsou v té zprávě.
Mluvčí 15: Takže děkuji, zeptám se hostů, zastupitelstva, pan Vodička.
Mluvčí 23: Já jenom navážu na ten ekoservis, dneska se vzal s místostarostkou k Dyně a proběhli jsme tam, že tam uvažují o zavedení váhy na kůkavozech, jestli o tom například se neuvažovalo v našem městě?
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Ještě někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 14: Tak zastupitel pan Moravec.
Mluvčí 14: Já vím, že ta diskuze, ale v teoretické rovině, také na toto téma probíhala, ale zatím výsledek, že by se rozhodlo o tom, že by se vážilo, každá popelnice zatím nebyl.
Mluvčí 15: Takže děkuji, ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 15: Nikdo, takže prosím návrhu sneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti společnosti Ecoservice Wandsdorf AS v roce 2020.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 19 zastupitelů bylo pro, nehalasoval jeden, takže návrh byl přijat, děkuju.
Mluvčí 15: Další bod je bod 305 a to je Destinační fond České Švýcarsko.
Mluvčí 15: Byla tady připomínka i na minulém zastupitelstvu i dneska o rozvoji turistického ruchu i u nás ve Vansdorfu.
Mluvčí 15: Minulé i kolega Čapek na toto téma hovořil, takže dneska předkládám právě ten návrh, aby jsme se vstoupili
Mluvčí 15: jako členy Destinačního fondu Českosadské Švýcarsko.
Mluvčí 15: Ty klady nebo proč máte v příloze popsaný.
Mluvčí 15: Myslím si, že bude dobré, když tam opět budeme
Mluvčí 15: Jedna se jí o to, že všechny materiály, které jsou reklamní a tak, a které naše Ičko dostává, nebo spíš nedostává z Českostavského a Švýcarského, teď budou zadarmou a budou jí pitit ostatní naše občany.
Mluvčí 15: Tento poplatek, který samozřejmě platí každé obec, závisí na počtu obyvatel.
Mluvčí 15: Myslím si, že pro náš rozpočet to není až tak veliká částka.
Mluvčí 15: Takže navrhuju, abysme vstoupili, abysme se opět stali členy toho testovančního fondu.
Mluvčí 15: Jinak zbytek je popsaný asi v těch materiálech, takže to tady nebudu číst.
Mluvčí 15: Otevřívám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Zdali občané chtějí se ptát, nebo zastupitelé.
Mluvčí 15: Pardon, takže pan Čapek, prosím.
Mluvčí 08: Tak dobrý večer, děkuji za slovo.
Mluvčí 08: Já jsem rád, že se tento bod vlastně dostal do zastupitelstva, protože byla opravdu dlouhodobě škoda, když jsme nebyli vidět na té mapě toho turismu v rámci Šluknovskou běžku a obecně Českého Švýcarska a přihledných Lužických hor.
Mluvčí 08: A určitě bych byl rád, kdyby tohle bylo vlastně
Mluvčí 08: bráno jako takový první krok k rozvoji turismu, to znamená neskončitým vstupem, ale opravdu to rozvíjet, začít opravdu připravovat ten mašinák návaznosti, cyklostesky, prostě opravdu propojit se s tím turismem tak, aby jsme byli jeho nedílnou součástí a mohli pak těžit samozřejmě s toho turismu a s toho rozvoje turismu.
Mluvčí 08: Všechno děkuji.
Mluvčí 08: Děkuji za připomínku.
Mluvčí 15: Pani Lenkova?
Mluvčí 21: Já bych na to jenom krátce reagovala.
Mluvčí 21: My jsme všichni rádi, že tam teďka budeme a že tam jsme.
Mluvčí 21: A právě proto vůbec nechávám, proč jsme o tom taď vystupovali.
Mluvčí 15: Děkuju, paní Křížová.
Mluvčí 17: Chtěla jsem říct podobnou věc jako paní Lanková.
Mluvčí 17: Když jsem v roce 2010 nastoupila na úřad jako vedoucí odboru školství, tak jsme v tomhletom fondu byly.
Mluvčí 17: A díky jejich pomoci a úsilí se i ve Vansdorfu vybudovaly ty panely takové informační, turistické, na několika místech začaly se vyrábět ve větší množství propagační materiály.
Mluvčí 17: A s nástupem bývalého pana starosty, tady padl návrh, aby jsme z toho fondu vystoupili, že to je zbytečné, že se nám to nevyplatí, že si všechno zvládneme sami.
Mluvčí 17: Nenašla jsem hlasování, podívejte se, bylo to někde v roce 2015 jsme vystupovali, takže asi tak jsem taky ráda, že se tam opět vrátíme.
Mluvčí 15: Že děkuju, tak už se nikdo nehlásí do diskuze, takže poprosím o návrhu sneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se vstupem města Wannsdorf do destinačního fondu Českého Švýcarska.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 18 zastupitelů bylo pro, zdržel se jeden a nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Tak přijdeme k dalšímu vůdu a to je bod 306 a to je rozvoj bytové výstavby centrum města, penzionu pro seniory a komplexy řešení území Edeka Rašenoho hrybníka.
Mluvčí 15: A ten bod předkladá pan inž.
Mluvčí 15: Hrídl, takže poprosím.
Mluvčí 26: Takže dobrý podvečer vážním kolegům a kolegyně.
Mluvčí 26: Při ní bych chtěl malinko doplnit pana starostu.
Mluvčí 26: Byl jsem pověřen skupinou zastupitelů, kteří pracovali na tomto návrhu, abych ho tady předložil, protože jsem patřil do té skupiny, která s tou myšlenkou přišla.
Mluvčí 26: Chtěl bych to uvést asi tím, že bych byl hrozně rád, kdybyste k tomu přistoupili jako k faktům, bez jakýkoliv politických předsudků, bez toho, aniž bych z té hodnotily kdo návrh předkládá.
Mluvčí 26: Prostě je to podle měho názoru věc, které bychom se měli
Mluvčí 26: věnovat podstatně del, než jak na to dneska zbývá čas.
Mluvčí 26: A především podrobně, protože se jedná o využití zdrojů, které jsme dokázali vytvořit na úřadě, mluvím o stovkách milionů korun, který máme na účtech a který nám pomalu učku žere inflace, to neberte jako kritiku, to berte jako fakt.
Mluvčí 26: A na druhé straně potřeb, který Vansdorf má, protože stále slyšíme a oprávnění a vidíme to ve statistikách,
Mluvčí 26: že se vylidňujeme, že tady mladí lidi odchází, že se radikálně mění sociálně ekonomická struktura obyvatel v neprospěch kvality.
Mluvčí 26: No a prostě, když se na tím zamyslíte, tak musíte dojít k závěru, že v tom máme vlastně sluvy podíl i my, například samozřejmě školství, to je záležitost, o které teď nebudu hovořit, nebo mluvit nebudeme, to je jiné téma a myslím, že na to přijde řada.
Mluvčí 26: Zdravotnictví, o tom taky je velká diskuse, to jsou dvě klíčové podmínky, které vytváří nějaké prostředí pro to, aby ti lidi tady chtěli žít.
Mluvčí 26: Ale kromě toho,
Mluvčí 26: a pracovní příležitostí, k tomu se trošku zastavím.
Mluvčí 26: Ono je vlastně lehké říct, Vansdorf nemá schopné podnikat, ale tak tady jsou pracovní příležitosti, ale přeci to není o pracovních příležitostech.
Mluvčí 26: Dneska každý je mobilní, není problém, aby si zahal do Chrasta, do České lipy, do Dětičí, například i do Liberce a tu práci si se hnal.
Mluvčí 26: Ale já jsem dostal k závěru, nebo i s kolegama, že ten problém, který si neuvědomuje možná úplně v plné šíři,
Mluvčí 26: je ten, že v podstatě město neumí nabídnout mladým lidem, kterých tady máme přes tisíc, tisíc dvěstě, možná paní Dřížová by mě doplnila, který chce přicházet studovat a studovat u střední školu.
Mluvčí 26: Přeci tady je to obrovský potenciál, který by měl zvednout úroveň vlastně Lansbrucku a celé tohohle našeho regionu.
Mluvčí 26: A my s ním ale neumíme pracovat.
Mluvčí 26: Co jim můžeme nabídnout?
Mluvčí 26: Představte si kluk, který vyjde, udělá maturitu tady na škole, jde třeba do Liberce na univerzitu nebo kamkol
Mluvčí 26: Takový člověk a to není jen tento případ, vlastně on nemůže začít stavět barák.
Mluvčí 26: A co mu můžeme nabídnout za bydlení?
Mluvčí 26: Možná nějaké bydlení máme vyřešené, sociální bydlení máme vyřešené, nějaké běžné byty v paranormální domě, ale umíme nabídnout
Mluvčí 26: já nevím, doktorovi, kterého se potřebujeme dát nějaký solidní byt se službama, aby tady skutečně se cítilo dobře, prostředí tady je fantastický, ale chybí nám tady třeba to, že nemůžeme nabídnout kvalitní byty, že třeba tady postrádá nějaké kulturní, sportovní vyžití, na kterým taky musíme zapracovat.
Mluvčí 26: A to si myslím, že by mělo být tématem, o kterém by se měli diskutovat, protože zaměstnanost asi tady řešit nebudeme, zatrubitelstvu, to neumíme.
Mluvčí 26: A právě tímto
Mluvčí 26: úvodem bych se chtěl dostat v podstatě k tohoto materiálu
Mluvčí 26: Přicházíme s návrhem, abychom skutečně peníze, které máme na účtech a především období, plánovací období 2021 až 27, kdy vlastně existují nějaké kohezní fondy a fondy krajský i státní na podporu zaostalých regionů a samozřejmě Šluknovsko na tom je ze všech vlastně koutů, myslím dokonce i ze celých sudet je na tom nejhůř.
Mluvčí 26: Takže máme obrovskou šanci, že
Mluvčí 26: že sem ty peníze dostaneme pak, když na to budeme připraveni.
Mluvčí 26: A dnešní vědnání vlastně by mělo být o to, jak se na to připravit, čemu dát prioritu a po čem skutečně tvrdě jít.
Mluvčí 26: Jak jsem řekl, naše skupina přichází s tím, aby jedna z priorit byla výstavba
Mluvčí 26: kvalitních bytů pro řekněme střední kategorie nebo střední třídu nebo jak se to správně jmenuje, ale prostě lidi, který nechtějí stavět, ale chtějí tady vlastně být, protože tady mají zajímavou příroditost nebo tady chtějí podnikat a chtějí v podstatě si vyřešit bydlení nájemným bydlením.
Mluvčí 26: Takže přicházíme s tím, aby tento záměr se spojil vlastně i s požarávkem architektů, nejen současného městského architekta, ale i před
Mluvčí 26: desetilety architektů, kteří říkali, že jestliže Wannsdorf má se zbavit nálepky, že to jsou spojené vesnice, kde nenajdete hlavní třídu, takže se musíme pokusit zahustit střed města.
Mluvčí 26: udělat náměstí a vlastně okolo skutečně to oživit.
Mluvčí 26: A třeba oživit tím, že tam postavíme polifunkční domy, které budou vypadat tak, že v přízemí budou prostory vlastně pro podnikání, pro živostníky.
Mluvčí 26: Na samozřejmě v těch vyšších podlažích vlastně budou kvalitní byty, jak jsem říkal, se službama.
Mluvčí 26: Druhou oblastí je, když jsme u toho bydlení, zkontroloval jsem si, nebo respektive dostal jsem informaci z úřadu, že máme spoustu zájemců na
Mluvčí 26: na nějaké kvalitní bydlení jako z kategorie důchodců, nebo lidi, kteří už jsou v tom postproduktivním věku.
Mluvčí 26: Myslím si, že by to nebyla vůbec ani ztrátová investice.
Mluvčí 26: kdyby město si postavilo penzion pro tuto kategorii důchodců, kteří mimochodem rádi, oni mají peníze, rádi zaplatějí opět zase služby a nějaký pohodlý, aby měli klid a mohli chodit se psem na procházku.
Mluvčí 26: Takže si myslím, že to je další věc, kterou bychom měli pro vanzilský občany udělat, vlastně postavit penzion, který nemusí být, stejně jako ty polyfolkští domy, zátěží finanční do budoucna a ta investice se může vrátit.
Mluvčí 26: Třetí oblastí, která zapadá do toho kontextu, o kterým tady mluvím, a který už dneska zaznělo a minulé jsme o tom hovořili, je oblast Mašínáků.
Mluvčí 26: Tady bych chtěl i poděkovat panu starostovi, že přijal Honzu Němce, který je majitelem Pilsenku pod Hrází a v prostoru mezi ulicí Plzeňskou a tím areálem.
Mluvčí 26: a on nabídl, že za prvé řekl, že klidně počítejte ve vaši studii s těmi pozemkama, protože pak, když je to bude mít smysl, já ty pozemky městu přenechám.
Mluvčí 26: Takže tak se dohodli s panem starostou, což si myslím, že je velice důležité při zadávání této studie, která by měla obsahovat nejen prostor samotného rybníku,
Mluvčí 26: Ale jsou tady některé vzory, které umí, nebo řešení, které umí oddělit část pro rekreaci a část pro rybáře, protože nikdo nechce rybáře o tom vytlačit.
Mluvčí 26: A ten prostor by se měl skutečně řešit komplexně.
Mluvčí 26: Architekti by se na to měli podívat z toho širšího nadhledu a řešit to třeba celé území až po dneska nevyužívaném hřiště za nemocnicí a vlastně včetně nemocnice.
Mluvčí 26: Takže to si myslím, že je jeden z problémů, nebo jedna z věcí, kterou bychom měli se na tom shodnout, že to zadání by mělo být takto ohraničený, aby to nebyly jenom nějaký dílčí úpravy.
Mluvčí 26: Mimochodem, samozřejmě to asi nebude stát jenom řádo jednotky milionů, bude to dražší akce, ale tady je velká šance udělat z toho etapovitou výstavbu.
Mluvčí 26: To může třeba trvat 5-6 let, ale dopracovat se k nějakýmu
Mluvčí 26: řešení, které přežije dalších 20 let a bylo říkat tenkrát ty lidi, co to vedli město, udělali rozumovou věc nadčasovou.
Mluvčí 26: Takže to je jedna z těch věcí.
Mluvčí 26: Se vším, o čem jsem hovořil, souvisí funkce městského architekta.
Mluvčí 26: Zase já nebudu hodnotit jeho práci, ale myslím si, že jeho účast na komisi zprávy majetku, kde se říšejí problémy typu jestli prodat tomu nebo tomu kousek zahrádky, že ano, ať to ví, ta informace je možná dobrá, ale on by měl vlastně řešit úplně jiné věci, on by skutečně měl na základě schváleného územního plánu, který vlastně snad se brzo už narodí.
Mluvčí 26: by měl zkusit rozpracovávat územní studie, vlastně dělat nějakou představu, jak to město bude vypadat.
Mluvčí 26: Samozřejmě nesám mělo by to být vlastně zastřešeno politickým vedením města, to znamená radou, zastupitelstvem, starctvou.
Mluvčí 26: A na základě našich požadavků by on měl připravovat určité studie a říkat vlastně, jak ten problém řešit.
Mluvčí 26: Takže já doporučuji, abychom, nebo v tom materiálu je zmínka i o statutu.
Mluvčí 26: Ten statut, nechci ubídat kompetence v městské radě, do které ten statut patří, to schovalování, nicméně myslím si, že bychom my jako zastupitelé měli stanovit určitý rámec, co od toho městského architektura chceme.
Mluvčí 26: a o té ráme jsme se pokusili.
Mluvčí 26: Bohužel, byl jsem upozorněn, že v tom statutu se vlouďila chybička, jedna docela podstatná, že my tam píšeme, že architekt by měl mít právo účastnit se rady podle svého uvážení, takzvané volej přírodná radu.
Mluvčí 26: To ze zákona, jak jsem byl upozorněn panem Moravcem, není možný.
Mluvčí 26: Nicméně, zase myslím si, že
Mluvčí 26: předkladatel tohoto statutu, který bude schvalovat blízká rada, to znamená pan Tajemník, mimochode, myslím, že to má dokonce za úkol od pana starosty,
Mluvčí 26: Takže umí vlastně to přeformulovat, opravit tam formální nedostatky, jeden taky přiznám, my tam píšeme o odboru územního plánování, ale ten je součástí odboru zprávy majetku.
Mluvčí 26: Takže to jsou formální věci, které by se, myslím, nic nemění na podstatě tohoto statutu a že by se měly dát upravit panem tajemníkem před předkládáním do rady.
Mluvčí 26: Pokud vrátím se zpátky k penzionu, v materiálu máte napsáno, že se doporučuje, teď jsem se vrátil asi k lokalitám, kam si myslíme, co by se měl řešit.
Mluvčí 26: Tam jsme navrhovali, zase po dohodě s váším architektem, že by penzion se hodil na místo dnešního říště v ulici Karoliní světle,
Mluvčí 26: který nám je nabízeno krajským úřadem na bezplatný převod.
Mluvčí 26: Bohužel to byla chyba, protože to usnesení, které jsme si potom pečili a prostudovali, se samozřejmě jedná o tento pozemek, ale pouze o pár metrů část toho pozemku, kterou nám chtěli přepustit pro vybudování parkoviště, ale celá ta plocha k dispolici není.
Mluvčí 26: Proto vlastně ten záměr zlokalizací penzionu do těchto prostorů samozřejmě není možný.
Mluvčí 26: Nicméně na druhou stranu existuje zase studie, která vznikla před pár lety a myslím, že už je nejen studie, dokonce i nějaký podklady projektové, které s tím penzionem počítali v ulici Čalakovická.
Mluvčí 26: O té lokalitě myslím, že to není tak podstatný nebo zásadní rozhodující, ale že se zase nechá upravit i tahleta zmílaná.
Mluvčí 26: No a pokud je o ty polifluští domy, to jsem si nechal nakonec.
Mluvčí 26: Když hovoříme o zhouštění prostoru kolem náměstí, tak se na první pohled zajeví, že ideální je začít prostore mezi náměstím a Moravskou ulicí, tím penzionem Rudolf.
Mluvčí 26: Bohužel tam je jedna zásadní chyba, nebo v současní době je tam jedna zásadní překláška,
Mluvčí 26: a to, že ten pozemek, vlastně město, to musím říct, údajně omilem nabídlo velvětě přísměně a dneska ho vlastní pan majitel teplárny, s kterým máme nějakou zkušenost a víme, že ty jednání eventuálně v budoucnu budou složitá, nicméně myslím, že je to řešitelné, nikdy však teď a nikdy v průběhu dalšíchto let.
Mluvčí 26: Proto vlastně pan architekt vybral jako nejvhodnější místo prostor od střídy Legii směrem vlastně k Bele, tam jak je ten rybníček a tam podle jeho názoru, že to je ideální prostor, který vlastně už byl připraven našima předchodcema, ještě před válkou, aby se vlastně postupně zastavil.
Mluvčí 26: To, že tam dneska taky vlastně jsou nějaký soukromý pozemky, nevím, že tam je nějaká truhlárna a tak dále,
Mluvčí 26: To si myslím, že se nechá řešit a dokonce je řešitelný možná do budoucna i jednání s bylou o využití toho pozemku, nicméně pořád je tam prostor začít, začít etapově, protože jsou tam místa, kde se ten dům dá postavit, ale zase musí to být řešený s nějakým nadhledem, s nějakým výhledem třeba 20 let a to právě by měla napostitnouta studie oblasti, která zahradí ten prostor, jak jsem mluvil o té byle.
Mluvčí 26: Takže závěr, předkládáme návrh na odsnesení, který jsme trošku upravili oproti tomu, co máte v původních materiálech, dá se vám to na stůl, kde vlastně říkáme, že abychom svojali tyto tři akce jako prioritní a pozor, prosím vás zdůrazňuju ještě před diskuzí,
Mluvčí 26: To není vlastně rozhodnutí o tom, že ta akce se bude dělat.
Mluvčí 26: Je to rozhodnutí o tom, že se zpracuje zadání.
Mluvčí 26: Zadání, to znamená, že architekt pohlídá, aby to zadání mělo parametry, které se samozřejmě hodějí pro tento prostor.
Mluvčí 26: A k základě to zadání a v případě, že na to uvolníme prostředky pro projektování na příští rok v rozpočtu 22, tak pak vlastně se budeme při tom rozpočtu bavit, jestli tyto akce pustíme projektové do příštího období.
Mluvčí 26: Nicméně zadání na vypracování území studie a její zpracování ničemu nevadí, to nejsou velké peníze, když asi si nevymyslíme, že to má být architekturická soutěž, to přitím už předem varuju.
Mluvčí 26: Takže to je toto usnesení.
Mluvčí 26: Pokud je při jednání upadla starosty jsme byli upozorní, že tam jsou termíny nerealný, tak jsme tam dali termíny do 30.11., což je v podstatě měsíc a kousek.
Mluvčí 26: A praktičně se slušně bavíme jenom o zadání, myslím, že to není problém, protože to je práce řádově na pár hodin, nebo řekněme dnů, takže by se to mělo, beru zpět, ne pár hodin, beru zpět, už si slyším reakci,
Mluvčí 26: tak je to na pár dnů, ano, aby se sešli chytý lidi z komise zprávy majetku a ten rámec z toho zadání vytvořili.
Mluvčí 26: Takže...
Mluvčí 26: Takže to je samozřejmě vše, jinak vítám to, že zrovna o tou mašinu, jakože je teď svoláno komise, která to má na programu a které by se měl zúčastnit i pan městský architekt bez shledu na to, jaký postavení dneska má a pak snad ještě k tomu panu Šonskému, architektu Šonskému.
Mluvčí 26: V příroze máme, v materiálech nám tam přidali smlouvu, kterou má s městem, je to smlouva o službách.
Mluvčí 26: To je v pořádku, ta uprave nějaké pracovně právní vztahy.
Mluvčí 26: A ta by měla samozřejmě být doplněná tím statutem, aby pan architekt věděl, co se po něm chce a za co je v podstatě vůči nám odpovědný.
Mluvčí 26: Nicméně ta smlouva je z roku 2015.
Mluvčí 26: a ten rozsah, který byl sjednán na 8 hodin měsíčně, je skutečně, podle mě, nedostatečný.
Mluvčí 26: Zase já tady nechci střílet nějaké čísla, kolik je potřeba času tomu věnovat, ale když vejmete, že on vřizuje i věci vůči občanům a měl by se věnovat nějaké, jak by to řekl, nějaké koncepci výstavby, tak skutečně 8 hodin asi je málo, proto bych chtěl požádat, aby rada a pan starost až bude sjednávat úpravu této smluvy, která si myslím je nutná
Mluvčí 26: aby k tomu přihlídle a s panem architektem dohodli větší rozsah práce.
Mluvčí 26: Mimochodem všeho čeho jsem hovořil jsme vlastně konzultovali s panem architektem, on s tím samozřejmě nemá problém, on říká, že hrát vlastně se ponoří do práce pro Vansdorf.
Mluvčí 26: Mimochodem dříve dělal architekta v Turnově a já si myslím, že tam se taky nemá za co stítět, takže
Mluvčí 26: výzva, pojďme ho využít, ať skutečně pro to město je přínosem, no abychom, když už ho platíme, tak aby jsme z toho taky něco měli.
Mluvčí 26: Takže návrh usnesení jsem vám předdal, teď ho číst nebudu, já myslím, že teď asi by měl být prostor pro diskuzi.
Mluvčí 26: A prosím znovu,
Mluvčí 26: Zkuste k tomu přistouvit pozitivně, neže to je blbost, ale co třeba doporučujete upravit, změnit, jak to teda jinak řešit eventuálně, ale myslím, že schodit to ze stolu by jsme neměli.
Mluvčí 26: Tak děkuji za pozornost.
Mluvčí 15: Děkuji, otevírám diskuzi, nejdříve veřejnosti, pan Vodíčka.
Mluvčí 23: Jenom k tomu návrhu revitalizace mašíňáků jsem měl takovou poznámku, že by nebylo odvědcí, kdyby se zpracovala nějaká studie na to vybudování venkovního koupaliště, které už se mnoho let plánuje u stávajícího krytého bazenu a stále na to nedošlo, tak si myslím, že tato oblast by proto mohla být poněkud vhodnější.
Mluvčí 15: Děkujeme za názor a připomínku.
Mluvčí 15: Tak otevírám diskuzi zastupitelů.
Mluvčí 15: Pan Sucharda, prosím.
Mluvčí 27: Já vás teď překvapím, protože budu pozitivní, státotvorný, nebudu nic bořit.
Mluvčí 27: Mě se to líbí.
Mluvčí 27: Já s tím vůbec nemám žádný problém v tom, že jsou to zajímavé nápady, dobré nápady a že si toho fakt cením.
Mluvčí 27: A teď to nemyslím ironicky.
Mluvčí 27: Vadí mi jenom to, že
Mluvčí 27: To vlastně by mělo být součástí trošku jiného předložení, jinak s tím problém nemám.
Mluvčí 27: Máme tady komisii zprávy majetku, na kterou pan architekt chodí, souhlasím i s tím,
Mluvčí 27: platit architekta na to, aby chodil na komisi a tam projednával nějaký prodej, zahrádek a takovýhle, jsou opravdu vyhozený peníze a že by měly být třeba tak, jak je tam každá druhá komise, by mohla být právě taková, která by řešila ty důležitější věci.
Mluvčí 27: Vůbec s tím nemám problém.
Mluvčí 27: Ani s rozšířením hodin nemám problém.
Mluvčí 27: Akorát si myslím, že právě od toho tady máme tu komisi, aby
Mluvčí 27: rozhodla, že tohle to jsou ty věci, tak jako nám dává to svoje vyjádření ke každému projednávanému bodu v majetku.
Mluvčí 27: To znamená, když tohleto bude výstup z komise zprávy majetku, tak jak to máme v tom, tak já vůbec s tím nebudu mít problém.
Mluvčí 27: Takhle s tím ten problém mám.
Mluvčí 27: To je jedinej problém, který s tím opravdu mám.
Mluvčí 27: Prostě máme tady zřízenou komisi zprávy majetku, v součástí které je architekt,
Mluvčí 27: A tohle to by mělo být opravdu výstupem té komise a ty termíny, které tam jsou.
Mluvčí 27: Prostě já jsem přesvědčený o tom, že jsou to fakt dobrý nápady do plánu rozpočtu na rok 2022, ale jako termín třicátého desátý si myslím, že na cokoliv, byť teď třeba na třicátého jedenáctý, tak opravdu to jsou velmi krátké termíny na to všechno.
Mluvčí 27: To je jako to, že tam jsou nějaký drobný chybky a to bych asi přešel.
Mluvčí 27: Děkuji.
Mluvčí 15: technicko pan Schmid.
Mluvčí 11: Dobré odpoledne, já vůbec se budu zdržovat, já navážu na to, co řekl pan místo starosta.
Mluvčí 11: Já si myslím, že tak, jak to bylo pojmuto panem inženýrem, tak tohle by měla být právě deklarace nás jako zastupitelů, jako zvolených zástupců, co chceme my.
Mluvčí 11: To, že komise je nižší orgán zastupitelstva nebo rady, jo?
Mluvčí 11: To znamená, my bychom je měli vést a oni ať pak to úřadují a zpracovávají.
Mluvčí 11: Takže takhle jsem to pochopil já, teda, jo?
Mluvčí 11: Děkuji panu Musílek.
Mluvčí 07: Já musím zouhlasit s analytickou částí toho, co řekl pan Rýdel.
Mluvčí 07: Já si myslím, že pod to by jsme se tady podepsali asi úplně všichni, co tady teď sedíme.
Mluvčí 07: Ovšem s tou náborhovou problém mám, protože například, když poslanecká sněmovna schváleje zákony, tak se tam dávají takové přílepky a to jsou vždycky pak hrozný paskvily.
Mluvčí 07: a tohle z toho co jsme dostali, tenhle návrh, to není ani přílepek, to je tezlepek, několika věcí dohromady já bych spíš požádal nebo navrhl odložení tohoto bodu na dnešek a vytvoření spíše několika bodů do budoucna rozdělení tohoto návrhu
Mluvčí 07: A co se týče například toho koupaliště, co tady je napsaný, tak my už jsme to ale schvalovali, tohle z toho, že do konce roku budeme mít nějaké zadání na studii toho celého řešení areálu, to znamená zanemocnicí u koupaliště a podobně.
Mluvčí 07: Takže to si myslím, že už tady není potřeba ani dávat.
Mluvčí 07: Co se týká toho domů pro seniory, tak to je jasný, že se budeme se najít teda jiná lokalita, ale co se týká pana Šonského, tak já jsem členem komise majetku a investic
Mluvčí 07: Když jsme si před lety řekli, že vždycky jednu z těch komisí, každou druhou budeme věnovat spíše prodej pozemků a tak dále, těm rutynním řekněme záležitostem a jednu z těch komisí vždycky budeme věnovat právě těm rozvojovým záležitostem, investicím, kam by se naše město mělo posouvat.
Mluvčí 07: a na tuto komisi, že by určitě měl vždycky docházet pan Šonský a na tom jsme se dohodli, shodli a je to jenom o tom to naplňovat.
Mluvčí 07: A nemyslím si, že potřebujeme nutně něco takového teď ponovně schvalovat.
Mluvčí 15: Tak děkuju, paní Mariškova.
Mluvčí 18: Tak ještě jednou dobré opoledne, nebo dobrý večer.
Mluvčí 18: Já mám připomínku k jedné věci pouze.
Mluvčí 18: A mě se nelíbí, že se jedná o bydlení pro seniory, kteří disponují dostatečnými finančními prostředky a nemají možnost je využít pro nadstandardní péči.
Mluvčí 18: Já jsem si vyjela, kolik máme bytů se zvláštním určením.
Mluvčí 18: Je jich celkem 113 a můžou být v nich ubytováni senioři starší 65 let.
Mluvčí 18: Jejich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby.
Mluvčí 18: Pak občanů mladších 65 let, kteří se také o sebe nemohou postarat,
Mluvčí 18: a dále seniorům nebo plně invalidním občanům, kteří bydlí v bytech 3. a 4. kategorie.
Mluvčí 18: Takže v těch 113 bytech na 100% určitě nebydlí jenom seniori.
Mluvčí 18: Mě tady trošičku vadí to, že se nemyslí na seniory, kteří si tu nadstandardní službu nemůžou připlatit.
Mluvčí 18: A já si myslím, že těch je v tomhle městě většina.
Mluvčí 18: Já jsem tady zkoumala i někdy jiného.
Mluvčí 18: Koukal jsem se na internet, v jakém prostředí samozřejmě tyhle penziony jsou.
Mluvčí 18: Já považuji zrovna, naštěstí teda tam to nevíjde,
Mluvčí 18: na té Karolijní světě je to absolutně nevyhovující, protože většinou tyhle penziony jsou někde, kde je hodně zeleně.
Mluvčí 18: Není to o tom, že bych ty seniory někam chtěla vystrnadit na kraji města, vůbec ne.
Mluvčí 18: Oni potřebují mít v dosahu nějaké zdravotní zařízení, potřebují mít někde si nakoupit atd.
Mluvčí 18: Ale já bych spíš volila nějaký domov důchodců, eventuálně nějaký penzion, kde opravdu ubytujeme
Mluvčí 18: jak ty sociálně slabší, takže si tam některý ten důchodce může připlatit nějakou nadstandardní službou, nadstandardní ubytování.
Mluvčí 18: Ale rozhodně mě tady vadí tohleta specifikace, kteří disponují s nadstandardními finančními prostředky.
Mluvčí 18: To je asi jedinej problém, který já s tím mám.
Mluvčí 15: Vše děkuju, paní Lanková.
Mluvčí 21: Já už nemám nic, protože něco řekl pan Sucharda, pan Musílek a teď pani Mariškova, takže... Takže děkuju.
Mluvčí 15: Ještě pani Mariškova, prosím.
Mluvčí 18: Ještě jednou informaci jsem si teda vyjela.
Mluvčí 18: Kolik stojí měsíc v takovém domě?
Mluvčí 18: Je to 13 200 korun.
Mluvčí 18: Může to být i více.
Mluvčí 18: kolik seniorů má takovou výši důchodu a určitá část toho důchodu musí minimálně dalších 15% zůstat, jo, aby měli na svoji osobní spotřebu.
Mluvčí 18: Děkuju.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Pan Čapek, prosím.
Mluvčí 08: Tak, já se nebudu vyjadřovat k domům seniorů, spíš obecně k tomu, že město skutečně tyto koncepce potřebuje, protože bez toho se to město nebude rozvíjet a nebude lákadlem v podstatě pro ty nově příchodní občany nebo pro to, aby ty stávající v podstatě tady zůstávali.
Mluvčí 08: My si musíme uvědomit, co to město vždycky těm lidem nabízí.
Mluvčí 08: Ukazuje se poslední dobou, že je obrovská devíza, když ty lidi mají dostupné bydlení.
Mluvčí 08: Vemte si, jak je dneska nedostupné bydlení ve velkých městech, speciálně třeba Praha Liberec.
Mluvčí 08: Tam je to v podstatě tak cenové už nezůstupný, že běžnej člověk ani hypotékou už při svým platem nedosáhne na to, aby měl vlastní bydlení.
Mluvčí 08: Takže to, aby bylo nájemní bydlení, je opravdu hodně důležité a je to výrazný prvek ke stabilizaci obyvatel a naopak ještě lákadlo pro ty ostatní, aby se tady u nás usídlili.
Mluvčí 08: To je jedna rovina tohle z toho návoru.
Mluvčí 08: Druhá rovina, já budu trošku oponovat Martinu Musílkovi, jak dlouho vaše komise v tomhle stavu v ohledním období už funguje?
Mluvčí 08: Skoro tři roky, jestli se nepletu
Mluvčí 08: A já si myslím, že kdyby ta komise s nějakým takovým náverem za ty tři roky přišla, tak by tenhle ten bod v podstatě ani nemusel vůbec vznikat, ale já se obavám, že do teďka jsem takový ten návrh žádnej neviděl, tak proto asi vznikl tenhle ten bod.
Mluvčí 08: To je ten hlavní úvod.
Mluvčí 08: Abychom dali směr ty komise, aby se tímhle s tím zabývalo.
Mluvčí 08: Všechno děkuji.
Mluvčí 15: Děkuji, paní Křížova.
Mluvčí 17: Chtěla jsem doplnit ty záměry pana inženýra.
Mluvčí 17: Mám taky nápady, chodím po městě, bavím se s lidma.
Mluvčí 17: Lidé, co bydlí na sídlišti mezi Lesni a Karoliny Světlé, si tam stěžují na neutěštěný stav těch chodníků a prostranství, která tam mají, takže to je další věc, o které bychom se měli bavit.
Mluvčí 17: návrh, záměr zachránit kinokavárnu, dále určitě malou polikliniku, dá do nějakého stavu, aby jsme se za to nemuseli stydět, za tuto budovu.
Mluvčí 17: A pak ještě bych určitě chtěla projednávat nebo navrhovat, aby se uvolnili nějaké peníze na renovaci stávajícího bytového fondu.
Mluvčí 17: který spravuje regie, jeho opravují a kde máme asi 524 bytů a udělat si nějakou studii na to, které byty by se daly zmodernizovat a zrekonstruovat tak, aby právě byly pro, řekněme, zubaře, učitele, právníky, abychom jim měli možnost nabídnout něco lepšího.
Mluvčí 17: Takže tolik za mě.
Mluvčí 17: Mám tak, že přihazuji tady k těm nápadům pana Rýdla.
Mluvčí 17: ale já se dneska zdržím hlasování k těmto usnesením, protože tyhle ty věci si myslím, že patří na projednávání pracovního zastupitelstva, až budeme projednávat rozpočet na rok 2022.
Mluvčí 17: tak abychom skutečně si vytyčili priority, kterým dáme zelenou v roce 2022, kterým dáme priority v roce 2023 a dále.
Mluvčí 17: Protože nápadů je spousta, ale peníze zase máme omezené.
Mluvčí 17: Tak tolik za mě.
Mluvčí 15: Děkuju, pan Rídl, prosím.
Mluvčí 26: Já použiju za nutné reagovat na některé podměty.
Mluvčí 26: Když to jmenuji odzadu, tak pana a paní místo starostka říká, že tady je spousta věcí k řešení, samozřejmě s tím absolutně souhlasím, ale, nebo ne, zapomněl jsem.
Mluvčí 26: Žádnej pan Rýdl.
Mluvčí 26: Já tady to pouze tlumočím, názor skupiny asi osmi nebo devíti zastupitelů a měl jsem to štěstí nebo možná tu smluvu, že o tom tady hovořím já jako předkladatel.
Mluvčí 26: Takže to je první věc.
Mluvčí 26: Druhá věc, těch problémů ve městě je spousta samozřejmě a o to tady máme i odborní útvary, aby se tím vlastně přicházeli, aby se to řešilo, ale já se tady bavím o nějaké koncepci, o nějakém
Mluvčí 26: Mluvil jsem o zahrušování středů města, vlastně o tom, abychom se zamysleli, co by tam mělo být a tak dále.
Mluvčí 26: A potom hlavně mluvím o tom, že musíme být, než to začneme stavět zejtra, ale že musíme být na to připravení, že přijdou peníze i zvenčí a jestliže máme na oště nějakých 300 nebo 400 milionů, tak prostě to jsou peníze, které by se měly vlastně znásobit těma dotacema a postavit tady něco pořádného a z města udělat skutečně, nebo z Vannsdorfa udělat skutečně město.
Mluvčí 26: Pokud jde o náměty, říkáte, že nebudete haslat pro, že by to mělo projít komisí, proč jsme tady zastupitel, proč jsme byli volený?
Mluvčí 26: Proto, abychom čekali, s čím přijde komise a nebylo, aby každý z nás projevil nějakou aktivitu třeba v oboru, do kterého trošku vidí nebo který mu rozumí a přišel s návrhem.
Mluvčí 26: Takže a samozřejmě my jsme nepomenuli tu komisi, byl u toho pan Moravec, který samozřejmě ne se všema asi shodný názor s náma, nicméně byl u toho a samozřejmě předpokládáme, že tyhle ty věci původu komise, první věc už tam je, to je to Rio, který vlastně bude teď příští týden.
Mluvčí 26: Takže nikdo komisi neodkládá, byl tady určitý z naší strany impuls, aby jsme o tom začali diskutovat konstruktivně a řekli si, co budeme dělat.
Mluvčí 26: K paní Mariškovi, já přeci nechci vyloučit nějaké, jak se říká, důchodce, kteří mají hluboko do kapse, vůbec ne, ale připomínám, máme tady dům speciovatelskou péčí, záleží na městě, jak tam nastaví ty podmínky, tam by mohly být třeba ty sociálně slabší důchodci.
Mluvčí 26: A zase na druhou stranu, máme tady důchodci, který by chtěli skutečně třeba žít na nějaký vyšší úrovni, mít to ubytování.
Mluvčí 26: A mimochodem, jestliže mluvíme o penzionu nebo domově důchodců, jak tomu budeme říkat, to je jedno, tak to prostě zase záleží na městu, jaký podmínky tam stanoví.
Mluvčí 26: Může tam být na standardní službě pro někoho, kdo má peníze, kdo peníze nemá, tak bude mít základní péči, ale prostě nabídněme někomu, že si tam sedne a prostě bude odpočívat a nebude se starat, kdo mu vypere, kdo mu uvaří, kdo mu píchne injekci.
Mluvčí 26: Takže já si myslím, že všechno je řešitelné, ale skutečně musíme chtít, musíme chtít to řešit.
Mluvčí 26: A proto to je poslední poznámka k panu Musilkovi, já jsem rád panu Musilkovi, že jste řekl, že v podstatě ta podstata toho problému, že s tím souhlasíte a že třeba máte výhrady k termínu, ale dva měsíce, víte co se za dva měsíce udělá, já nevím u vás v kýně, ale třeba u nás ve firmě?
Mluvčí 26: Ježišmardi, to je 45 nebo 42 pracovních dnů a říkám znovu, že se bavíme pouze o zadání, které by mělo potom projít nějakým schovalacím vřízením tady třeba na pracovním zasedání, přirozpočtu a dál se o tom bavit.
Mluvčí 26: Ale dát první impuls a jestli, že ten impuls budeme odkládat do příštího roku, tak se nikam nedostanu.
Mluvčí 26: Takže já skutečně, já nechci být emotivní v žádném případě, já vás chci jenom přesvědčit, že máme fakt nejvyšší část něco udělat.
Mluvčí 26: V příští rok vlastně potřebujeme mít fakt k něčemu dokumentaci, kdy ty peníze nás nebudou čekat z těch fondů.
Mluvčí 26: Budou muset být projekty.
Mluvčí 26: A znovu říkám, jde to o, bavíme se pouze o projektech do šuplíku takzvaně, ano, udělíme přípravu, abychom si šali na peníze.
Mluvčí 26: A věřte v tom, že ty peníze dostaneme.
Mluvčí 26: Už jsem o tom mluvil, jsme na tom nejbídnější ze všech regionů, nebudu říkat sudety, protože vždycky to vůbec, ale jo, sudety, ale z celé České republiky.
Mluvčí 26: Takže prosím, skutečně prosím, zvažte to, než se zdržíte hlasování a nebo když budete proti.
Mluvčí 15: Takže děkuju hlásit se pan Moravec.
Mluvčí 14: Já jenom ještě můj pohled, skutečně to vnímám obdobně.
Mluvčí 14: My jsme komise, odborná komise, poradní komise, zřízená pro odbornou konzultaci radě města.
Mluvčí 14: Politikum, to je to, co teďka tady jednáme, politické rozhodnutí, jít jakým směrem, to není záležitostí žádné komise.
Mluvčí 14: Komise je právě konzultační,
Mluvčí 14: zrcadlo toho návrhu, aby z odborného hlediska všechny ty návrhy prostě probralo a víceméně někam nasměrovalo nebo se k tomu vyjádřilo a pak stejně to politické rozhodnutí musí rozhodnout politická reprezentace města.
Mluvčí 14: Takže za komisi úplně tu iniciativu
Mluvčí 14: někdy jí máme, nemáme ji úplně takovou asi, někdo si myslí, že jsme iniciativním orgánem, my jsme odborným orgánem, poradním orgánem rady, který právě na tyto iniciativy s pověření rady by měl odborně reagovat, jestli to je možný, prověřit územní plán,
Mluvčí 14: prověřit technické napojení pozemků atd.
Mluvčí 14: Takže skutečně ta primární iniciativa by měla být někde jindé, to musí být na nás, na politické reprezentaci, ne na žádné komisy.
Mluvčí 27: Vše děkuju, Štěpán Sucharza.
Mluvčí 27: Já jsem jenom ještě chtěl říct, že v souvislosti s tím domovem pro ty seniory s vyšším příjmem, nebo jak to budeme říkat, mám s tím také zkušenost, protože jedna z členek naší rodiny tam je, když ne tady, tak si velmi dobře vzpomínám, dokonce teďka ještě v počítači tady jsem našel tuto studii pana inž.
Mluvčí 27: Jary, kterou nabrhoval v tom místě bývalých kasáren ze Verky,
Mluvčí 27: kde vlastně mělo vzniknout něco přesně v tomto smyslu.
Mluvčí 27: Ale jenom jsem chtěl připomenout ještě jednu myšlenku, že vlastně při té plánované rekonstrukci ubytovny TGM už při tom zadání bylo jasně definováno, že po pěti letech bude celý ten objekt přestavěn právě na domov pro seniory.
Mluvčí 27: To si myslím, že je velmi pozitivní, protože ten objekt bude přestaven včetně výtahu, bude to v dosahu
Mluvčí 27: jak teda dostatečné zeleně, ale tak i odboru sociálních věcí, pošty a tak dále, takže pokud něco takového, tak určitě by to mělo asi být někde v tom centru města.
Mluvčí 27: S technickou, pan Riedl.
Mluvčí 26: Já se omlouvám, že do toho vstoupuju po třetí, už jsem to neměl v plánu, nicméně, důležitá věc.
Mluvčí 26: Jestliže se na tom shodneme, pak je potřeba se shodnout i na následujících záležitostech, které s tím souvisí.
Mluvčí 26: Já skutečně věřím tomu, když tady pan Beránek říká, že furt na něj něco hrneme a že oni to nestíhají, že jich je málo.
Mluvčí 26: Samozřejmě já vždycky oponuji a říkám, tak si najměte firmu, která vám v tom pomůže.
Mluvčí 26: Ale skutečně všude v biznisu vlastně a v městě Vitovinovej to samé existuje, že když někdo je iniciativní a dělá
Mluvčí 26: a skutečně je spolelivý, dodržuje termín a tak dále, tak v podstatě vidí nějakou, má představu, že dostane nějakou cílou odměnu, cílou prémii.
Mluvčí 26: Já skutečně při rozpočtu přesílám navrhnu, aby do rozpočtu, do vzdůlejch fondů, byl vyčleněn nějaká částka, například teď,
Mluvčí 26: na správně dokončení třeba staveb jako je ten sběrný důr, jako je třeba školka a tak dále.
Mluvčí 26: Aby lidi, který se kolem toho s úředníkům motají a skutečně motají se k tomu i po pracovní době, já to vím, v sobotu například, tak aby skutečně viděli, že budou oceněni, že jejich práci, kde si vážíme a že skutečně ty peníze dostanou.
Mluvčí 26: Takže totiž souvisí s tou koncepcí, jestliže nezískáme proto nejenom tady politické vedení města, ale skutečně další lidi, vlastně ty výkonní lidi, to jsou vlastně úředníci, tak pak skutečně budeme jenom bojovat, nebudeme mít šance.
Mluvčí 26: Proto říkám, přemýšlejte o tom.
Mluvčí 26: stanoucíme nějakou rozhodnou míru, dejme vlastně cílové prémie na akce, které si vytipujeme a budeme je sledovat tady v zastupitelstvu, aby ti lidi věděli, že to splní a tak dále, že dostanou peníze.
Mluvčí 26: A já nemluvím o pár korunách, já mluvím sluště o tom, že ty peníze se mají pohybovat v řádech v deset tisících a naopak to má smysl.
Mluvčí 26: A já si myslím, že to smysl si to může dovolit a vrátí se mu to, zpětě se mu to moc rád vrátí.
Mluvčí 26: Takže to jsem skutečně zapomněl a považuji to za velice důležitý, ano.
Mluvčí 26: Ale když už mluvíme o toho přípravě, pak skutečně bych chtěl, pane starostově, jestli bylo možný, abychom dostali nějaký harmonogram příprav rozpočtu.
Mluvčí 26: Protože každý z nás určitě má nějakou představu, co by chtěl, když třeba paní Křížová s opravama,
Mluvčí 26: tak abysme měli šanci připravit ten návrh nějak to promysle prodiskutovat a přijít na pracovní zastupitelstvo už s konkrétním návrhem, abysme to nepatlali přímo během dvou hodin toho pracovního jednání.
Mluvčí 26: Takže prosím o harmonogram, do kterého vlastně dáme nebo využijeme toho času a tam bysme mohli předložit svoje připomínky na rozpočet.
Mluvčí 26: Já budu mít určitě dvě, první jsem už řekl a druhá je,
Mluvčí 26: aby 20 milionů, které tady paní šéfová investičního oddělení minule řekla, že je má volný a že jsme chtěli dělat těm dealerům nebo developerům do Prahy, tak aby jsme je vyčlenili jako rezervu pro projektovou přípravu akcí, který se narodí třeba v průběhu příštího roku.
Mluvčí 26: Takže omluvám si, teď jsem trošku zabýtí kamenama, ale ono to s tím souvisí.
Mluvčí 26: Tak aby jsme to hodnotili nebo posluzovali takhle komplexně.
Mluvčí 26: Děkuju, už nebudu vystupovat.
Mluvčí 15: Děkuji za připomínku, jenom malý komentář, harmonogram k rozpočtu máme, na příští radě se bude schvalovat, ale taková novinka, už asi víte, že bychom ten rozpočet chtěli schvalit letos, už na prosincovém zastupitelstvu, takže určitě sejdeme se i na pracovním semináře, asi nejenom jednou, takže budete určitě, dostanete ji po zvánku, někde v měsíci, určitě listopadu.
Mluvčí 15: Pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 22: Ještě jednou dobrý večer.
Mluvčí 22: Já si myslím, že je to velice hezký a velkolepej nástřel, tohle to, co je tady napsáno, a že je určitě dobře nad tím uvažovat.
Mluvčí 22: Jenom jsou takový drobnosti, jako nemám nic proti architektonické soutěži,
Mluvčí 22: Ohledně toho pozemku, jak pan inž.
Mluvčí 22: Riedl říkal, že ústí by nám převedlo jenom část toho pozemku, tak začít jednat s nimi, aby to jen převedli celý, to je další řešení.
Mluvčí 22: A potom se domnívám, že teda ta splnuva s architektem, která je a je tady za 500 Kč na hodinu, tak si myslím, že by se to v rámci té stávající splnuvy mohla ta částka navýšit v rámci tohoto splnuvního vztahu.
Mluvčí 22: A potom to už jenom technický dotaz, jak pane Žehrídl říkal, že teda to turistický centrum kolem toho mašináku, tak do toho turistického centra zahradnul nemocnici.
Mluvčí 22: Tak já nevím, jestli to chce předělat na penzion, ale to byl asi úlet, jenom tak děkuju.
Mluvčí 22: No já vím, no.
Mluvčí 22: Zatím fungujeme, že jo.
Mluvčí 22: Já to chápu, ale to je jenom technický dotaz, děkuju.
Mluvčí 22: Takže jo, ještě poslední, tak si myslím, že byste to měli v rámci zastupitelstva tuto zprávu vzít na vědomí.
Mluvčí 15: Pan Čapek s technickou.
Mluvčí 08: Bych jenom doplnil ještě tu informaci k tomu krajskému pozemku před tím učilištěm bejvalým.
Mluvčí 08: V podstatě tím, že v květnu byl schválený projekt toho, jak se bude rozšiřovat středoškolským kampusem, vlastně to střední školství v Vansdorfu, tak víceméně už je trošku nalajinováno, do čeho se bude investovat krajem a do čeho ne a čeho se bude zbavovat.
Mluvčí 08: Takže já si myslím, že vůbec není od věci začít diskutovat s krajem o tom, zda by nepustili celý ten pozemek toho hřiště.
Mluvčí 08: Určitě bych tu diskuzi vyvolal a byl bych i na pomocem v případě.
Mluvčí 15: Ano určitě tam bude i zásadní postojí z školy, pana řiditele Kotuliče, s kterým určitě vyvoláme jednání, protože už jednou to jednání bylo, on s tím nesouhlasil, proto tam jenom ten kus na ta parkovací místa, ale třeba když bude ten kampus, tak je ta situace jiná.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Tak už se nikdo do diskuze nehlásí, takže poprosím, tady byl návrh a to byl poslední, pana Musílka, stáhnout tohle ten... Jo, pan doktor Jára, teď se omlouvám.
Mluvčí 15: Vzít na vědomí tohle ten bod.
Mluvčí 15: Takže poprosím návodu komisy vzít na vědomí.
Mluvčí 15: Bude tady na plátně připravený návrh.
Mluvčí 15: Tak je připraven návrh, takže poprosím návrh o komisti.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vedomý návrh bodu 306.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Problo 8 zastupitel proti 5, zdržali o se 7, takže tento návrh nebyl přiját.
Mluvčí 15: Další návrh byl pana Musílka stáhnout ten bod z dnešního jednání zastupitelstva.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod 306 z programu jednání.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Pro 8 zastupitel proti 9 zdržali se 3, takže i tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 15: Takže budeme hlasovat o původním návrhu.
Mluvčí 15: A každý zvlášť.
Mluvčí 15: Ještě se hlásí pan Moravec, prosím.
Mluvčí 14: Já bych si dovolil malinkou úpravu, ale není to konzultováno, jenom vynechat tohle předloženou návrhu, protože ten předloží návrh má tam několik protichůdných věcí, tak bych navrh to samé změnil, ale jenom vynechat tohle předloženou návrhu a místo toho napsat a zároveň
Mluvčí 14: zajistit promítnutí vyplnití kompetenci do organizačního řádu.
Mluvčí 14: Protože ten předložený návrh má víc nejasností, než jenom tu jednu.
Mluvčí 14: Tak já jsem to udělal jako z návrhů.
Mluvčí 15: Technicko pan Sucharda.
Mluvčí 27: Honzo, ty jsi to možná nepochopil.
Mluvčí 27: My nebudem týkat projednavat ten statut.
Mluvčí 27: To usnesení zní, že by to mělo projednat, že starosta to má dát do projednání rady.
Mluvčí 27: Já mám stejný názor, jako má Vašek Moravec, protože ono to usnesení nemá logiku, protože zastupitelstvo města nemůže radu města čímkoliv zavázat.
Mluvčí 27: To znamená, ten návrh Vaška je dobrý.
Mluvčí 15: Ještě s technickou, pan Rýdl.
Mluvčí 26: Je to nutné, abych to řekl.
Mluvčí 26: Skutečně tady, já jsem v tom průvodním slovu jsem řekl, že neupídám kompetenci rady, která vlastně musí projednat a ona schválí statut.
Mluvčí 26: Akorát jsem chtěl tady prosadit to, aby jsme vymezli nějaké mantinely.
Mluvčí 26: Nicméně samozřejmě na tom asi nepanoje schoda, já souhlasím s úpravou, co navíl pan Moravec a předpokládám ale,
Mluvčí 26: že ten status skutečně bude k ničemu, že toho, že rada se zachová aspoň v intenciích vlastně toho našeho návodu, to znamená, že ten dostane kompetence, aby mohl kontrolovat, aby mohl samozřejmě tvořit a aby byl taky odpovědnej, o to jde, aby to nebyl jenom zaměstnanec nebo smlouvní partner města, který za jízdne odpovídá.
Mluvčí 26: Děkuju.
Mluvčí 15: Takže předložíme usnesení podle pozměňovacího návrhu pana Jižňá Moravce.
Mluvčí 15: Tak je to už připravené neaplátně.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předložit radě města k projednání a zchválení statut městského architekta a zároveň zajistit promítnutí sovisejících kompetencií do organizačního řádu městského úřadu.
Mluvčí 10: 15.11.2021 Tak až můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Problo 14 zastupitelů, zdržoval se 5, nehlasoval 1, takže tento návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další.
Mluvčí 10: Za stovitelstvou města ukládá starostovi města ve spolupráci s městským architektem zajistit vypracování zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele územních studií pro výstavbu polifunkčních bytových domů v lokalitě ulice Legii a Olce Bila, termín 30.11.2021.
Mluvčí 10: Domů pro seniory
Mluvčí 10: Termín 30.11.2021 a rekreační a sportovně kulturní zóny v lokalitě areálu Mašiňák od ulice Plzeňská po ulici Karlova.
Mluvčí 10: Termín 30.11.2021.
Mluvčí 10: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Prohobilo 10 zastupitelů, zdržilo z nich 8 a nehlasovali 2, takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 15: A třetí, prosím.
Mluvčí 15: Pan Moravec, Technickou.
Mluvčí 15: Nemá cenu hlasovat?
Mluvčí 15: Ano, ano, teď na to koukám, že když to neprošlo, to předchozí usnesení, tak o tom ani nemusíme hlasovat.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Přejdeme k dalšímu bodu.
Mluvčí 15: Technickou, pan Rýdle.
Mluvčí 26: Nebudu říkat, že jsem překvapen, to by byla hloupost.
Mluvčí 26: Nicméně pane starosto, zásadní otázka.
Mluvčí 26: Z diskuze vyplynilo, že vlastně s tím návodem v podstatě souhlasíme.
Mluvčí 26: Nevím, proč se zdrží hlasování a to je jejich věc, to já řešit nebudu.
Mluvčí 26: Nicméně, neprošlo to, ale mě zajímá, co bude dál.
Mluvčí 26: takže jsme to zabili všechno ano necháme to bejt a nebo někdo přijde s iniciativou pan starost a paní místo starostkyně a nebo třeba já nevím pan musílek a předlží nějaký jiný návrh, který bude mít hlavu a patu a bude řešit problém jak využít 300 milionů co máme na úštech, jak využít dotace atd.
Mluvčí 26: Nebo se na všechno vykašleme, protože to je práce.
Mluvčí 26: skutečně zásadní otázka.
Mluvčí 26: A víte proč se ptám?
Mluvčí 26: Protože já skutečně zvažuju, že zřejmě asi po třech letech zjišťuju, že jsem tady nenašel skutečně, že tady nemám, nemůžu tady vlastně pracovat.
Mluvčí 26: Já chci něco dělat a vlastně vždycky se mi není nějakej důvod, proč to nejde.
Mluvčí 26: Tak mě fakt zajímá, jestli něco bude dál a můžu na tom, a budu na tom spolu pracovat a nebo jestli skutečně ať se mi není někdo jiný, kdo na to má nervy, ale skutečně já respektuju demokracii, ale tohle to je vrchol.
Mluvčí 15: Děkuju, já si myslím, že jsme te věci nezahodili a že, jak jsme si říkali, že budou v rozpočtu roku 2022, takže tady byla schoda, že tyhle věci chceme dělat.
Mluvčí 15: Ale malinko jiným způsobem asi.
Mluvčí 15: Pani Křížova, prosím.
Mluvčí 17: Demokratické hlasování, které se tady provozovalo celých sedm let dozadu,
Mluvčí 17: A já jsem sama řekla, že budu iniciativní v tom, aby jsme tyhle ty vaše záměry a další záměry, aby jsme projednávali na pracovním zastupitelstvu.
Mluvčí 17: To není o tom, že tady nechceme modernizovat město nebo zvelebovat a dopřávat tady našim spoluobčanům lepší bydlení a lepší žití.
Mluvčí 17: To teda ne, tohle já nepřijímám, tu vaši výhradu.
Mluvčí 17: Budeme se o tom bavit, ale teď jsme to neodhlasovali.
Mluvčí 17: Já jsem vám řekla proč.
Mluvčí 17: Nebavíme se tři roky o tom, nebavíme.
Mluvčí 15: Pan Čapek, prosím se, hlásí.
Mluvčí 08: Já jenom krátce, tohleto je jenom důsledek toho, že tři roky v podstatě mám pocit, ale nejsem sám, ta skupina těch zastupitelů, který to vnímají je větší, že se jim opravdu moc neděje, skoro bych řekl vůbec nic co týče rozvoje města a ty vize v budoucnosti.
Mluvčí 08: To je ten důsledek, jo.
Mluvčí 08: A jestliže mi tady potřebujete řeknete, ale jo, ale my to nějak řešíme, budeme, sorry, nezlobte se na mě, ale já mám pocit, že to neřešíme.
Mluvčí 08: Ano, každej žijeme v jiném městě, není to populisticky, já jsem šel dělat zastupitelé proto, aby jsme se tady měli líp a proto, aby prostě to město skvětalo.
Mluvčí 08: Ale já v poslední novou mám pocit, že většině zastupitelé to zpromenutím uzadele.
Mluvčí 08: Konec.
Mluvčí 15: Tak paní Mareškova.
Mluvčí 18: Já jsem, pane Rýdle, nehlasovala, protože já jsem říkala, s čím mám problém.
Mluvčí 18: Proto já jsem se zdržela hlasování.
Mluvčí 18: A jinak já si myslím, že možná i občaní města by měli vědět, že jsem byla znovu lanařená k tomu, aby stávající vědení města bylo svrhnutý.
Mluvčí 18: A pane Rýdle, myslím, že jste byl osobně u toho vy.
Mluvčí 18: A pan Horáček.
Mluvčí 15: Tak, budeme pokračovat dál, prosím.
Mluvčí 15: Tak přejdeme k budoucnu číslo 401, že poprosím paní ženku Kociánovou.
Mluvčí 19: Dobrý večer, tak já se ve svém prvním bodu vrátím trošku k odpadům, protože tím, jak se nám změní zákony odpadek, zároveň se novelizoval i zákon o místních poplacích a ten nás nutí k tomu, abychom i my změnili místní poplatek.
Mluvčí 19: S odborem dozoru a kontroly ministerstva vnitra jsme se shodli na variantě obdobné místnímu poplatku, který byl doteď zaveden.
Mluvčí 19: Víceméně změny jsou tam ve výši oslovození nebo ve věcech oslovození, dále ve výši poplatku, které se navyšují na 720 korun a zároveň na výši slevy, která se mění na 120 korun za oslubu, která je zapojená do systému intenzivního třízení.
Mluvčí 15: Takže děkuju někdo z řád občanů k tomuto bodu, pan Vodička.
Mluvčí 23: jenom krátce k té motivaci těch občanů s levou na třídění za třídění odpadů.
Mluvčí 23: Vlastně já jsem už před 18 lety mluvil s panem Brzákem o motivaci finanční a tam jsme řešili právě kolik by jim třeba byla motivační slova, tehdy to bylo 50 Kč a až nedávna to zůstalo těch 50 Kč a já jsem několikrát nabádal
Mluvčí 23: Jak vedení města, tak odbor životního prostředí, aby tu motivační servus zvýšili, takže jsem rád, že se to až teďka povedlo a jenom bych tam chtěl navrhnout takovej námět, že ty domácnosti, které třídí pět a více let, že by mohly dostat například 550 korun poplatek a podobně.
Mluvčí 15: Děkujeme panu vodičkovi.
Mluvčí 15: Pani Lankova se hlásí do diskuze zastupitelů, prosím.
Mluvčí 21: Možná jsem špatně informovaná, ale chtěla jsem se zeptat.
Mluvčí 21: Tam je právě napsáno, mělo by to platit od 1.1.22 a tam je napsáno, kdo se v minulém roce přihlásil do toho projektu.
Mluvčí 21: To znamená, v tomhle roce, já si doma třídím, ale o tomhle třeba vůbec nevím, že bych se do toho třeba přihlásila.
Mluvčí 19: Tak tady ten systém funguje celou dobu a je základ ven v obecně závazné vyhlášce už já nevím několik desetiletí, takže to mě mrzí, že to nevíte, ale nicméně ano, funguje to zpětně.
Mluvčí 15: Tak prosím paní Lenkova.
Mluvčí 21: Takže můžu si vlastně i teďka jít na odbor životního prostředí a tam se přilásit, bo jak to funguje?
Mluvčí 19: Do toho systému se můžete přihlásit na odboru životního prostředí a konkrétní věci, co se týkají místního poplatku, tak se potom řeší u nás na ekonomickém odboru.
Mluvčí 19: Jo, co se týká těch úleze a tak dále.
Mluvčí 21: No mělo bychom spíš o to zaregistrování nebo o to přihlášení.
Mluvčí 19: Ano, ano, ano.
Mluvčí 19: Děkuju.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Ještě někdo ze zastupitelů.
Mluvčí 15: Není tomu tak, že poprosím o návrh usneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku číslo 2 z roku 2021 o umístění popatku za obecní systém odpadového hospodářství dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 15 zastupitel bylo pro, nehlasovali 4, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Děkuji, další bod.
Mluvčí 19: Dalším bodem, který předkládám, je informace o čerpání rozpočtu a vůbec rozbory hospodaření.
Mluvčí 19: Tyto podkladové materiály jste dostali zejména elektronicky pro svoji náročnost obsahovou.
Mluvčí 19: Rozbory hospodaření předkládá Vansdorf pravidelně, co půl roku tvoří jakýsi nadstandard k zavěrečnému účtu.
Mluvčí 19: Z letošních rozborů lze vyčíst, že hospodaření probíhá v souladu se stanoveným rozpočtem a v souladu s očekáváními.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se občanů, pak zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Nikdo prosím návrh usnese.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí rozbor hospodaření města Vansdorf k 36. 2021.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 14 zastupitelů bylo pro a nehlasovalo jich pět, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Takže prosím další bod.
Mluvčí 19: Dalším bodem je rozpočetové opatření číslo 7, produkt 2021, kterým se mění přijatý rozpočet, souladu se závaznými ukazateli a jedná se zejména o zapojení daně z příjmu právnických osob do příjmové i výdajové strany rozpočtu ve skutečné výši, zapojení protokových transferů a přesun finančních prostředků v rámci výdajů z uspořených kapitol na kapitoly, kde je potřeba posílit.
Mluvčí 15: Takže děkuji, otevírám diskuzi.
Mluvčí 15: Nejdřív hostů, teď zastupitelů.
Mluvčí 15: Takže prosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření číslo 7 na rok 2021 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitel, bo pro nehlasovalé 3 i tento návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Takže děkuju paní inženice Kociánovi a jdeme k dalšímu budu a to jsou návrhy dotazy při poměnky členů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Takže otevírám diskuzi.
Mluvčí 15: Jako první poprosím pana Suchardu, který má vždycky za úkol předložit stav investičních akcí a projektů.
Mluvčí 27: Dobře, takže, tak jak znělo usnesení zastoupitelstva města, takže na každý kvartál připravujeme soubor těch vybraných staveb.
Mluvčí 27: Dostali jste v materiáli ty přehledy, které jsou, to znamená začíná to tou přehlednou tabulkou těch vybraných investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu letošního a pokračuje to teda tou zprávou u průběhu vybraných investičních akcí k 10.9.
Mluvčí 27: 2021.
Mluvčí 27: Jenom chci upozornit, že tedy ty částky, které se třeba týkají prostavěnosti, tak se opravdu velmi mění, takže jsou to jenom orientační částky CIRKA.
Mluvčí 27: Takže tu zprávu máte všichni k dispozici, pokud byste měli nějaké dotazy, tak samozřejmě buď já nebo pan inž.
Mluvčí 27: Beránek vám je rádi odpovíme.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Další do diskuzace hlásí pan Drasky, prosím.
Mluvčí 24: Já se hlásím s dotazem k tomu, co tady předkládal pan Sucharda.
Mluvčí 24: Je to v pořádku, tyhle ty věci, že se nám takhle zakotvily do pravidelnýho jednání?
Mluvčí 24: Posledně byla prezentace i obrazová a já jsem tedy tehdá na to reagoval tím, že to bylo hezký a že by to mělo být k dispozici, že je čím se pochlubit a že by to mělo být k dispozici
Mluvčí 24: někde, opakovaně k zhlédnutí, tehda mi někdo odpovídal, že se připraví něco na YouTube.
Mluvčí 24: A já se přiznám, že jsem to nikde neviděl.
Mluvčí 24: Bylo to, nebo to nebylo?
Mluvčí 27: Já, jsme to připravili, to je pravda.
Mluvčí 27: Teď nevím, v jaké, to se přiznám, že teďka jsem zaskočil, že nevím, v jaké to je fázi, protože připravené to bylo, na zveřejnění, na stránkách, ale teďka nevím, jestli to je zveřejněné, nebo není.
Mluvčí 27: Vím, že byl udělaný takovej... Ani na webu města to nebylo.
Mluvčí 27: Co teda?
Mluvčí 27: Jako, my se snažíme ke každé té investiční akci dávat samostatný článek, který je v Lasu Severu.
Mluvčí 27: To je, a ten článek je vždycky teda i na webu.
Mluvčí 27: Ještě jednou?
Mluvčí 27: Dobře, ta prezentace je připravená, takže se na to podíváme a v případě to teda samozřejmě zveřejíme, v tom asi žádný problém není.
Mluvčí 08: Děkuju, pan Čapek, prosím.
Mluvčí 08: Tak děkuju, mám dva dotazy, první se týká v podstatě těch vybraných investic.
Mluvčí 08: U bodu rekonstrukce divadla bych se rád zeptal jestli se nějak posuneme co se týče vlastně toho zda vykoupit či nevykoupit ten dům za divadlem jestli už je to nějak rozhodnutý aby jsme zase zbytečně tohoto akci neoddalovali prostě tím že budeme neustálet řešit zda jo zda ne nevím přijde mi to potom jako by škoda v určitém termínu a vůči tomu že máme šanci připravit nějakou dokumentaci se kterou se pak může pracovat dál a žádat o nějaký dotace třeba na to divadlo jo takže
Mluvčí 27: Já si souhlasím, já jsem vám to tam psal, že 3.9. sešla kulturní komise a bohužel ani teda kulturní komise, která je boradní organem rady, nedospěla k jednoznačnému řešení, zda vykoupit nebo nevykoupit.
Mluvčí 27: Ten názor právničky, a to víte, že i potažmo komise správy majetku nebyl také jednoznačný, jsou tam prostě trošku problémy s tím, takže musí tam asi k tomu rozhodnutí dojít.
Mluvčí 27: Je to velmi nebezpečná situace, protože to může vytvořit poměrně
Mluvčí 27: jak bych to řekl, precedence, nebo prostě jakýsi příklad návodu.
Mluvčí 27: Pokud bychom ten dům potřebovali, tak by asi takový problém nebyl, ale pokud bychom ten dům vykoupili za nějakou částku poměrně vysokou, protože ta rodina chtěla nějakým způsobem nahradit to bydlení a ten dům potom zbourali, tak to opravdu může být precedence pro řadu dalších lidí, kteří se dostanou do problému, že jim vadí teplárna, že jim vadí hlůk, že jim vadí něco jiného.
Mluvčí 27: To znamená, tohle jsme projednávali, prostě v podstatě žádný, kdo se tím zabýval, ať už to byla komise rady města, rada města, kulturní komise, tak nedospěla k jednoznačnému názoru a je to velmi takové křehké.
Mluvčí 27: Zatím veškerá doporučení byla realizovat tu rekonstrukci toho divadla bez toho vykoupení.
Mluvčí 15: Technickou pan Musilek chce zarobat, prosím.
Mluvčí 07: Na to Záragu, trošku tady na pana Suchardu i Záragu, kulturní komisa to doporučila.
Mluvčí 07: Rada města se na tom neschodla, to je pravda.
Mluvčí 07: A pokud se týká, že to je jakýsi precedens, stávají se věci, které se dějí prostě poprvé, to se prostě někdy stane.
Mluvčí 07: a divadlo se opravdu bez toho pozemku vzadu neobejde.
Mluvčí 07: A pokud je o to, že vlastně vykoupíme budovu s bouráme, tak není to tak, že ten pozemek bude prázdný.
Mluvčí 07: Tam se bude stavět, tam se musí přistavit prostě sklad, rampa, sdvíhací plošina, výtah a podobně.
Mluvčí 07: To nebude prázdný ten pozemek, že tam bude nějaký parkování, to tak není.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Pan Čápek, prosím.
Mluvčí 08: Já bych rád pokračoval ještě v rámci diskuze úplně něčím jiným a to něco jiný je, co mě jakoby v podstatě docela dost rozsekalo tuto sobotu, co se odehrálo vlastně.
Mluvčí 08: Konkrétně mám na mysli hasidskou krajskou soutěž, která se odehrála tady u nás v Kotlině.
Mluvčí 08: Já se přiznám, že jsem vůbec ani netušil, že taková nějaká akce tady u nás probíhá.
Mluvčí 08: Já vám řeknu, jak jsem na to přišel, že ta akce probíhá a proč to tady chci řešit.
Mluvčí 08: Protože od rána jsem v tu sobotu měl SMSky a zprávy počínají lidma z okolí Hejtmana, přes poslance, přes asistský zbory, kteří se toho účastnili.
Mluvčí 08: kterými v podstatě říkali, co to má znamenat, jak je ta akce organizovaná a co to vlastně vůbec má za smysl, že v podstatě místo starosta přislíbil hasičům hřiště a najednou je to hřiště v oplocený pásku s tím, že se může pouze fungovat vokolo té trávy.
Mluvčí 08: A jak mají třeba hasiči s hasičskou vadicí, které mají běhat rovně na ty tarče, běhat do zatáčka, podobné věci.
Mluvčí 08: V podobný takové situace se nám odehráli a v podstatě závěr tohohle z toho všeho, co mám, aspoň zpětnou informací je, že Vonsdorfu už nikdy více, tak pro boha, proč jsme si uštědřili takovouhle ostru veřejnou před takovým tolika veřejnýma činitelema?
Mluvčí 08: Co se stalo?
Mluvčí 08: Asi dotaz na vás, pane Sucharda.
Mluvčí 27: No, já si myslím, že ten dotaz nemá vůbec ani hlavu, ani patu a vůbec není pravdivý.
Mluvčí 27: Jako to, nevím, nevím, kde berete ty informace, takže zaprvé.
Mluvčí 27: Tu soutěž jsme neorganizovali vůbec my.
Mluvčí 27: My jako město jsme byli požádáni, jestli by mohla být ve Vanzdorfu provedena soutěž po žádním sportu druhé lidi.
Mluvčí 27: Organizuje to Krajský úřad odbor krizového řízení ve spolupráci se Združením Hazičů Čech Moravy a Slezska.
Mluvčí 27: Ani naše město, ani naše združení, ani naše jednotka s tím nemá nic společného.
Mluvčí 27: My jsme řekli, že ano, a naopak jsme přislíbili, že nebudeme chtít urazení toho poplatku, který by tam jinak zaměl.
Mluvčí 27: Byly tady členové organizačního týmu, kteří si to řádně prohlédli a domluvili jsme se s správcem stadionu a regií, která je provozovatelem a správou majetku,
Mluvčí 27: že pokud nebude pršet, takže by nebyl problém vstupovat na travnaté hřiště, i když oni to ani tak nepotřebují.
Mluvčí 27: Ale dělalo se to i na prvolíkových stadionech.
Mluvčí 27: Také ta domluva byla, že pokud bude pršet, takže na to hřiště vstupovat nebudeme, protože by se opravdu poškodilo, a to bylo vidět.
Mluvčí 27: Takže já si myslím, že vše proběhlo tak, jak bylo, mám vyjádření teda těch organizátorů, že všechno bylo naprosto perfektní, byl tady hejtman,
Mluvčí 27: Nevím, kde berete tyhle informace a zajímalo by mě, když teda já mám informace a poděkování od pořadatelů této akce, tak proč by s tím někdo neměl být spokojen.
Mluvčí 27: Naopak jsme se bavili o tom, že by ta akce tady mohla být znovu.
Mluvčí 27: Takže opravdu máme teda naprosto rozporuplné informace.
Mluvčí 08: Pan Čápek, prosím.
Mluvčí 08: Dobře, já vaše sloha z tohohle záznamu přehrávám těm lidem, který se na to moc zastěžovali a uvidíme tu konfrontaci, jo?
Mluvčí 08: Příště.
Mluvčí 08: Je to více lidí, ale říkám, udělám tu konfrontaci a uvidíme, kde je pravda.
Mluvčí 08: Děkuji.
Mluvčí 13: Já mám dotaz ještě z minulého zastupitelstva, když jsem se tady zeptal, kolik mě to podalo žádostí na dotace investiční, byl jsem teda jemně řečeno osočen, že co si to dovoluje vůbec takhle ptát, jako
Mluvčí 13: a být kontroverzní, nicméně jsem nedostal odpověď do dneška.
Mluvčí 13: Takže se ptám znovu, kolik město podalo za poslední rok a půl žádostí investiční dotace.
Mluvčí 13: Město, kolik podalo.
Mluvčí 15: Ještě tak poprosím pana Beránka o reakci.
Mluvčí 15: Nebo pani Křížova, prosím.
Mluvčí 17: Poprosím o tabulku.
Mluvčí 17: Přehled projektů za roky 2020 a 2021, ještěho nemáme ukončeného.
Mluvčí 17: Pravda je taková, že tím, že skončilo to období dotačních programů, tak těch projektů bylo podáno méně, nicméně na drouhou stranu, a už jsem to tady říkala i v předchozích interpelacích nebo odpovědích na interpelace,
Mluvčí 17: My jsme teď ve fázi, kdy se spousta projektů realizuje.
Mluvčí 17: A to vám vyplyne tady z té tabulky, z toho přehledu.
Mluvčí 17: Je to v malém písmu, pošlu vám to zítra klidně do mailu.
Mluvčí 17: ale je to v podstatě jenom ilustrativní tabulka, abyste měli představu, co všechno se teďkon stále monitoruje, nebo je ve fyzické realizaci, nebo je to v udržitelnosti.
Mluvčí 17: Dobře, dobře, dobře.
Mluvčí 17: Podali se
Mluvčí 17: rok dvacet, dvacet nebo dvacet jedna?
Mluvčí 17: No, tak to je jeden, dva, tři, čtyři, pět.
Mluvčí 17: My jsme pod městem, příspěvkovky školy jsou pod městem a projekty školských organizací byly předfinancovány a museli být projednány a schváleny tady městem.
Mluvčí 17: Takže to bych asi jako nějak nerozlišovala.
Mluvčí 17: Takže školské pět.
Mluvčí 17: A ve fyzické realizacích je tady spousta.
Mluvčí 17: A podané, ještě tady mám druhou stranu.
Mluvčí 17: Já vám to zítra pošlu.
Mluvčí 17: A spočítejte si to.
Mluvčí 17: Teď bych to tady střílala od boku.
Mluvčí 17: Ale je to, vidíte, že poměrně dlouhý seznam.
Mluvčí 17: Dlouhý seznam.
Mluvčí 15: Pan horáček chce reagovat, prosím.
Mluvčí 17: Nevím.
Mluvčí 17: Prostě jsme to udělali na dnešní zastupitelstvo, aby to tady dostali všichni k nahlédnutí.
Mluvčí 15: Tak s technickou, pan horáček, prosím.
Mluvčí 13: Já se ptám, proč jako město neodpovídá v zákonné lhutě.
Mluvčí 17: Chybička se vloudila.
Mluvčí 13: Takže ono už je to poněkolikátý, jo.
Mluvčí 13: Mám další dotaz, jestli má město, já jsem členem zdravotní komise, sešli jsme se naposled 8. přes nám, přes Skype, nebo přes nějakou aplikaci.
Mluvčí 13: a od té doby nic.
Mluvčí 13: Tam jsme se nějak domluvili, že se bude jednat o spolupráci s Krajskou zdravotní, že nastrou nějaké jednání, že dokonce jsme se i shodli, že dvuti členové, co se toho zúčastnili té poslední, že by se měly pokusit Vanzorská nemocnice začlenit do, já nevím, celé organizace zdravotního zajištění pod Krajskou zdravotní, nebo se aspoň nějakou spolupráci navázat.
Mluvčí 13: Mě se ptají lidé, co tady s tím zdravotním svým dál bude, protože máme sice LDN-ku, ale lidé chtějí tu zdravotní péči, nechtějí za ní jezdit moc daleko a vidí, že pro ně je to nedostatečný.
Mluvčí 13: Máme vůbec nějakou vizi město, co teda s naší nemocnicí a poliklinikou dál budeme dělat?
Mluvčí 15: My jsme v koncem srpna, začátkem září jsme se sešli s panem zastupitelem Čapkem, s panem místostarostou a obešli jsme budovu polikliník a nemocnice, aby jsme zjistili, jak především obsazenost obou budov.
Mluvčí 15: protože připravujeme jednání, které by mělo proběhnout někde v měsíci říjnu s krajským radním, říkám to správně, Ježova Mariané, který by měl navštívit tady Vanzdorov a chceme se bavit dál s vedením kraje na téma zdravotníctví, takže nějaké kroky jsme učinili.
Mluvčí 15: No to byl to, že jsme museli zmapovat situaci, jaká je na poliklinice a jaká je v nemocnici, že jo, takže máme nějaké výstupy a teď se sejdeme s krajem a ty výstupy budeme jim předkládat.
Mluvčí 15: Zdali vůbec má cenu vstupovat do jednání třeba s krajskou zdravotní, protože ty výstupy nejsou tak jednoznačné.
Mluvčí 15: Tak, Marian Čapek s Technickou.
Mluvčí 08: Tak děkuju.
Mluvčí 08: K tomu zdravotnici já bych řekl jednu zásadní věc, proč jsme se byli vůbec podívat do tech v objektu.
Mluvčí 08: Protože pokud chceme vstoupit do nějakých dalších jednání, ať už je to krajská zdravotnice nebo kdokoliv jinej, kdo nám pomůže řešit to zdravotnictví, nebo si vymyslíme třeba my nějaký náš vlastní úžasný plán toho, jak to zdravotnictví tady zachránit.
Mluvčí 08: My musíme mít nejdříve naší vlastní vizi a koncepci a pak můžeme teprve jít s někým dalším jednat.
Mluvčí 08: Takže to není o tom, že jsme si obejšli ty objekty, to je o tom, že si vedení města, potažního zastupitele, jasně řeknou, co s tím zdravotnictví tady chceme dělat do budoucna.
Mluvčí 08: A s tím se pak půjde dál ke jednacímu stolu.
Mluvčí 08: Takže to, že jsme si tady zpasportovali budovin, neznamená nic, to je jenom jeden z dílčích kroků, ale výstupem toho má být příprava na tyhle jednání,
Mluvčí 08: kde bude jasně stanovená vize města, co dělá se zhromadnictvím, takže ty slova standy ze horáčka vůbec nebyly od věci.
Mluvčí 08: Naopak upozorní na to, že tu vizi do posledné máme.
Mluvčí 08: Děkuji.
Mluvčí 08: Ano, děkuji.
Mluvčí 15: Pani Lanková s technickou?
Mluvčí 21: Já jsem chtěla jenom reagovat ještě o něco dopředu, tady na pana inženýra hráčka, když se dotazoval, proč nedostal odpověď ve lhutě stanovené zákonem.
Mluvčí 21: Tak na to bych řekla jedno.
Mluvčí 21: Na tohle jsem se ptala já vás skoro dost často posledních šest let.
Mluvčí 21: Takže ty vaše otázky, nemyslím konkrétně vaše, ale
Mluvčí 21: a ty otázky bývalého vedení na současné vedení mi někdy připadají opravdu jako dětinské, protože každý dělá chyby a i když dělají nějaké chyby současné vedení, vy jste je dělali taky.
Mluvčí 13: Já to vůbec nespochybnu, že člověk dělá chyby.
Mluvčí 13: Já jsem jenom se zeptal, kolik projektů, nebo kolik dotací mě to požádalo.
Mluvčí 13: Stačilo mít číslo.
Mluvčí 13: Já jsem ho prostě nedostal.
Mluvčí 13: Nedostal jsem ho na tom zastupitelstvu a nedostal jsem ho vlastně do dneška.
Mluvčí 13: Takže jako nevím, co je na tom tak hrozného.
Mluvčí 13: A paní Lanková, já jsem se snažil na všechny dotazy, které jsem dostával, vždycky odpojit do těch 30 dinů.
Mluvčí 13: Vždycky.
Mluvčí 13: No tak třeba si to někdy nepovedl, to je to možný, nepamatuju si to, ale ale nemáte pravdu, paní Lenková, nemáte pravdu.
Mluvčí 15: Tak ještě chce reagovat pan Ižíní Beránek, prosím.
Mluvčí 25: Já musím reagovat, že nevím, proč to číslo se nedostalo.
Mluvčí 25: Slíbil jsem o panu Horáčkovi a myslel jsem si, že paní Kunčarova prostřednictvím paní místostarovský poskytne.
Mluvčí 25: Paní místostarovská zvolila metodu, že vám to odprezentuje až na dnešním zastupitelstvu.
Mluvčí 25: Je mi divné, že bývalý starosta to číslo takhle nutně chce, tady poplní místo starostce.
Mluvčí 25: To číslo je malé.
Mluvčí 25: To číslo, já ani teďka pořádně nevím, jestli město žádalo, nebo jestli město pouze vyplňovalo žádosti za příspěch po javnice C, takže tam se může bavit o třech a čtyřech projektů, které šly přes odbrus právě majetků, a jestli to budeme brát přímo město, tak za poslední rok jsme nepodali žádnou žádost,
Mluvčí 25: ale ten dotaz je zákeřný.
Mluvčí 25: Ten dotaz znamená to, že minulé době se žádalo víc.
Mluvčí 25: Ano, žádalo si víc, ale ono bylo také dotační období, bylo vyhlašováno hodně víc výzev, nebo řádově všechny výzvy.
Mluvčí 25: Teďka nemáme vyhlášenou výzvu, my ani na tu demolici nemůžeme podat žádost, protože ta výzva je pozastavená.
Mluvčí 25: Je prostě konec dotačního období a ty výzvy prostě nejsou vyhlašovány.
Mluvčí 25: To je první věc.
Mluvčí 25: Druhá věc je za starostování pana Horáčka jsme spolupracovali s agenturou Grand Help a Highest Occasion, které byly zainteresovány finančně.
Mluvčí 25: Vyplatili jsme jim přes 5 milionů korun za spolupčasti za to, že nám podali žádost o dotaci v době, kdy ty výzvy byly vyhlašovány a ty akce se nyní realizují.
Mluvčí 25: Teďka momentálně je realizujeme, takže máme transfery ve výši 45 milionů korun v půlce roků, který teďka musí odbrozprávě majetku zúřadovat a musí se, musí psát monitorovací zprávy, musí jezdit na jednání a prokazovat smysl té dotace.
Mluvčí 25: A to je důležité si uvědomit a ne tady chtít číslo.
Mluvčí 25: Kolik, kolik, kolik.
Mluvčí 25: Takže já říkám ano, byl to jedna nebo dokonce za poslední rok žádná dotace požádáno, ale řešíme ty staré dotace.
Mluvčí 25: Doufám, že mi bylo rozuměno.
Mluvčí 15: Stechnickou pan Horáček, prosím.
Mluvčí 13: Ale mě přece úplně ta odpověď, kdybyste mi ji dali minule, tak by mi to úplně stačilo, tahle ta odpověď, tak co je na tom útočnýho, co je na tom zákeřního.
Mluvčí 13: Pro bůh, ty vole, že se tady člověk zeptá, kolik dotačních žádostí se poslalo, co je na tom zákeřního.
Mluvčí 13: Pane vedoucí odboru, vy tady neustále vykřikujete ze spora tady za náma něco.
Mluvčí 13: Jako, co je na tom útočního, že se zastupitel města zeptá na nějakou konkrétní věc.
Mluvčí 13: A pak ještě se zeptá na to, proč tu odpověď nedostal.
Mluvčí 13: Kdybyste na minulém zastupitelstvu řekl, že prostě končí dotační období, že není nějaká šance, nebo není nějaký hodný titul, tak já to vezmu.
Mluvčí 13: Ale já jsem prostě to číslo žádný nedostal, žádnou odpověď jsem nedostal.
Mluvčí 13: A že nějaká agentura brala nějaké provize za ty úspěšné projekty, ano, brala, ale taky udělala, kdo v tom městu získal 200 milionů dotací na investice.
Mluvčí 13: A pokud vím, tak když jsme byli na nějakém jednání posledním, kdysi, tak jste tvrdil, že všechno budete úřadovat, vlastně ty jednotlivé procesy, jednotlivé projekty, že budete úřadovat vy.
Mluvčí 13: Ještě jsme se domluvili u pana tajemníka, že za to budou nějaké cílové ty,
Mluvčí 13: odměny a pak se to předali agentu, že krajský, já to nespochybním, vybrali jste si ji, tak ona vám taky něco monitoruje, ona vám dělá nějaké zprávy, přes pokládám.
Mluvčí 13: Já tady jenom chci říci, paní Marišková tady něco vykřikla, my jsme ji navštívili s panem Rýdlem a zeptali jsme se, jestli se jí to líbí, ta rychlost těch věcí, jak se tady dělá.
Mluvčí 13: Nám se to prostě nelíbí, ta rychlost.
Mluvčí 13: Já prostě jsem zvyklý na větší tempo pracovní.
Mluvčí 13: Bohužel tak není to akceptovanýho a nikde jsme ji do ničeho netlačili.
Mluvčí 13: To je zase paní Marešková, nemáte pravdu.
Mluvčí 13: My jsme se jenom zeptali, jak se vám to líbí, jak to tady je.
Mluvčí 13: A vy jste řekla, no že je doba pandemie a že jako chápete, že tolik věcí se jako nedalo dělat.
Mluvčí 13: A tím jsme se rozešli.
Mluvčí 15: Paní Marešková s Technickou.
Mluvčí 18: Já jenom chci říct, že ten den, kdy jste mě oba navštívili, bylo to taky zvláštní, protože volal mi pan Riedl, že on by se mnou chtěl hovořit.
Mluvčí 18: Přišel s vámi.
Mluvčí 18: Máte sice pravdu, že jste se mě ptali, jak se mi to líbí.
Mluvčí 18: Já jsem říkala ano, že se dojíždí projekty, který jste vy v podstatě zařídili.
Mluvčí 18: A vy jste se mě právě i ptali na to, jak zvládám svoji práci, protože já jsem se zmínila, že jsem zůstala v práci sama.
Mluvčí 18: a výcítila jsem z toho, že byste byli rádi, abych odstoupila, protože jste se zmínili o tom, že byste, nebo nabízeli jste mi, jestli nechci zase s vámi sympatizovat, že máte zájem, aby bylo svrhnutý vstávající vedení.
Mluvčí 18: A takhle to bylo.
Mluvčí 18: A jestli mi chcete tvrdit, pane Horáčku, že ne, tak nemám k tomu co dodat.
Mluvčí 27: Tak prosím, pan Sucharda.
Mluvčí 27: Mně se něco chtěl říct, ale já to neřeknu.
Mluvčí 27: Řeknu něco úplně jiného.
Mluvčí 27: To okopávání hodníků, které tady probíhá, každé zastupitelstvo na konci je takový usměvný a já už to beru jako zpohor, prostě je to taková liga.
Mluvčí 27: Protože to, co tady řekl pan Čapek, jsem si teď ověřil.
Mluvčí 27: Je to prostě léž.
Mluvčí 27: Je to sprostá lež a říkám to tak, jak to je.
Mluvčí 27: Mě nezajímají vaše mobilní telefony, já znám vaše stemisky, které jste posílal panu starostovi.
Mluvčí 27: Takže, aby bylo úplně jasno.
Mluvčí 27: Teď jsem mluvil s hlavním pořadotelem, panem Jiřím Hencem, starostou Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, kteří tuto akci pořádali.
Mluvčí 27: Panu Heitmanovi se tady moc líbilo, akce byla vyhodnocena jako zdařilá a už se těší, až tady budou moci dělat další akci.
Mluvčí 27: Takže, teď jste se trošku ztrapnil.
Mluvčí 27: Lžete a lžete a lžete.
Mluvčí 27: Jeden jako druhý.
Mluvčí 15: Jdu dovu.
Mluvčí 15: Nebudeme usnášení schopni, přátel.
Mluvčí 15: Tak prosím, ještě poslední vodce tam máme.
Mluvčí 15: Pan doktor Jára ještě se hlásí do diskuze, prosím.
Mluvčí 22: No já samozřejmě nechci zdržovat, ale každopádně minulé na konci zastupitelstva byl obdobní doptáz, jestli se nemílim a moje první reakce byla na to, aby se řešil problém tam, kde to nefunguje a kde to funguje, ale
Mluvčí 22: kde abych odpověděl konkrétně, co s té nemocnicí.
Mluvčí 22: Samozřejmě nemocnice funguje, pacienty máme, pacientů máme asi čtyřikrát nebo třikrát více než v Rumburku, protože do toho vanzorské nemocnice ty pacienti
Mluvčí 22: chtějí a jsou i překládání zde čínské nemocnice, že ta zdravotní péče, iž samozřejmě jsou tam taky chyby, je na kvalitnější úrovni.
Mluvčí 22: Co se týká spolupráce s Rumburkem, ano, tak jsme zajišťovali a zajišťujeme před minulém a minulém měsíci skoro jeden měsíc rengenů, kdy nefungoval prostě personální rengen ani CT v Rumburku.
Mluvčí 22: Proto lidi jsou nespokojení.
Mluvčí 22: Proto lidi jsou nespokojení, protože nefungujeme v nemocnice v Rumburku, že tady není ani jednoho lůžku akutní péče, které by tady mělo být.
Mluvčí 22: My máme ze zákona dáno, že máme mít lůžka následné péče a tuto činnost splňujeme.
Mluvčí 22: Naopak ještě, prostě při výpadcích personálních, jak za rengen, já nevím, jestli mě stando poslouchá, že jsi se chtěl,
Mluvčí 22: Tak zajišťujeme i chirurgickou a kutní ambulanci, co znamená, my snažíme řešit situace, kdy se třeba celý měsíc v Rumburku neoperuje, když tam prostě není interna, takže naši kolegové musí řešit různé situace a jezdím na pohotovost
Mluvčí 22: všechno možné z celohu šukrovského výběžku.
Mluvčí 22: Měli by jezdit do Rumburka, ale bohužel, mě to velice líto, že to tam nefunguje, ale je to personální otázka a 500 milionů, dokud tady nebudou lidi, to nezachrání.
Mluvčí 22: Další věc konkrétní, máme, a to jsem říkal panu starostovi, výhledově do té kuchynice podívat, to bych vás rád pozval,
Mluvčí 22: s tím, že teda kuchyň funguje a jednali jsme, od srpna jednáme s Krajskou zdravotní ve věci vaření.
Mluvčí 22: Dneska, nebo už před 14 dny a ještě v tomto týdnu jsem apeloval a napsal jsem, že tady dosud nemáme smlouvu, návrh na vaření.
Mluvčí 22: Krajská zdravotní není schopna vytvořit smluvní vztah s tím, že máme teda vařit, nevědí pravá ruka, co dělá levá, my jsme připraveni, ale prostě čekáme na to, až teda přijde do toho obchodu někdo a řekne, já chci pět rohlíků nebo dva chlebi.
Mluvčí 22: To my dodnes pořádně nevíme.
Mluvčí 22: Taková je situace a my zařizujeme situaci tak, aby tady vůbec něco bylo.
Mluvčí 22: Děkuju.
Mluvčí 15: Ještě děkuju.
Mluvčí 15: Pan Čapek tam teď odešel, takže prosím, pan Rask.
Mluvčí 24: Já bych chtěl k tomu zdravotnictví.
Mluvčí 24: Já bych to nebral, já si myslím, že bychom se neměli vůbec ani náhodou napadat.
Mluvčí 24: Já si velice vážím toho, že nemocnice je v černých čířlech, v nemocnici teda lidi mají co dělat, ale
Mluvčí 24: Na druhou stranu si řekněme, že obecně je tady situace u nás ve výběžku, když to řeknu, obecně ve výběžku taková, že už se tady ani děti nerodějí, že kdo chce jet za nějakým special ošetřením, tak jede někde mimo.
Mluvčí 24: Čili měli, já to myslím, v tomto smyslu jsme na tom úplně obecně všichni stejně platíme zdravotní pojištění nebo zdravotní daň stejně jako všichni okolo,
Mluvčí 24: jako v Praze, jako v Mladé Voleslavě, jako v Liberci a mám za to, že by jsme měli chtít tady ve výběžku
Mluvčí 24: mít odpovídající péči nějakému, aspoň schématu nějakému systému.
Mluvčí 24: Teď Vojtěch vyhlásil, že bude 97 nemocníc a na ostatní se vyprdnem.
Mluvčí 24: Jak k tomu přijdeme my tady ve výběžku?
Mluvčí 24: O to jde, čili tady bychom měli semknout síly společně, ne si šlapat po nohách a ne si se osočovat z toho, že to někdo myslí špatně.
Mluvčí 24: Kvůli tomu jsme nikdo do zastupitelstva nešli, nikdo do voleb nešel kvůli tomu, aby někomu ublížoval, aby někomu škodil.
Mluvčí 24: Jestli někdo jo, tak já ne.
Mluvčí 22: Prosím tě, neber to auto akuzativně na sebe, jo?
Mluvčí 22: Ne, jasně, já vím, že já jsem to řekl, já jsem to řekl jasně, že tady nejsou vůbec akutní lůžka, to je, to chápu zcela, to cela chápu, že máte ty starosti, ale je zapotřebí se obrátit tam, kde je to ze zákona distribučně uděláno tak, aby to tam bylo.
Mluvčí 22: A ptám se, proč tam ta špičková medicína není?
Mluvčí 22: jak se tady před dvouma, třema rukama říkal, že tady bude.
Mluvčí 22: Prostě mě je z toho smutno, protože jsem zažil období, kdy tady byli kvalitní primaři, kvalitní lékaři, dobrý personál, nerodí se v Valdsdorfu, protože ministerstvo rozhodlo, že se bude rodit v Rumburku, že situace dopadla v Rumburku tak,
Mluvčí 22: že tam nebylo ani 500 porodů, za to bohužel my tady zastupitelé nemůžeme.
Mluvčí 22: My se snažíme udělat aspoň to, co je možné, aby jsme fungovali.
Mluvčí 22: A to není, to není, prostě mě to smutno a bojím se jako občan člunského výbořku, aby se mu něco nestalo.
Mluvčí 22: Jo, takhle to je.
Mluvčí 15: Pan Draský, prosím.
Mluvčí 24: jenom technickou, to není osporoby, my jsme se dohodovali ani náhodou, ale jak k tomu přijde ten obyčejnej obyvatel tohodle šluknovskýho výběžku a my jsme tady měli bychom prostě mít zvěnout ten prapor toho nějakého protestu, ale jo, čili někde bychom měli tlačit, tam kde to možný je, ten kdo nemůže, tak ten hold nemá kám, ale tady jsme kvůli tomu.
Mluvčí 22: To úplně chápu a dokonce, ale já prostě do toho nechci šlapat jako slon v porceláně, ale mám připravený kolegy, kteří by začali tady dělat chirurgii, ale já přeci nebudu někomu líst do zelí, rozumíte mi.
Mluvčí 22: jo, aby řekli, no ono to nefunguje.
Mluvčí 22: Oni totiž, to bylo, v Rumburku řekli, že teda my když zavřeme nemocnici, tak teprve začne fungovat Rumburk, ale to není pravda, to je podtržený, tady není ani jedno akutní lůžko, tady má být dvěstě akutních lůžek a nejsou tady ani jedno.
Mluvčí 15: Židiku za diskuzi, už se nikdo do disuze nehlásí.
Mluvčí 15: Pan Dracky, prosím.
Mluvčí 24: Já bychom nezapomněli, a jestli se nezapomnělo, v vodu do vás jsem dával návrh na usnesení, řekli jsme, že o něm budeme hlasovat v tomto vodě.
Mluvčí 24: Ano, a to byl návrh na zrušení výboru pro odpady.
Mluvčí 15: Ne, jsme.
Mluvčí 15: Ještě pořád za paň pán Buch jsme.
Mluvčí 15: Takže ano, je tady návrh na zrušení výboru v odpadech.
Mluvčí 15: Dobře, takže stahujeme, takže nebudeme hlasovat.
Mluvčí 15: Dobře, pojďme poslednímu bodu dnešního jednání a to je zpráva o činnosti rady města o kontrole o snesení rady města, zastupitelstva města.
Mluvčí 15: Máte to v materiálech, takže budeme asi rovnou hlasovat, pokud není nějaká diskuze k tomu.
Mluvčí 15: Takže poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti rady města a o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 27: A už je konec?
Mluvčí 27: Ty vole, už není dohráno...
Mluvčí 15: 13 zastupitelů bylo pro nehlasovou, jich pět, takže nábrh byl přiját.
Mluvčí 15: Tím pádem jsme vyčerpali dnešní program a ukončuju dnešní zasedání zastupitelstva města.
Mluvčí 15: Přeji vám hezky večer a uvidíme se na dalším jednání ve čtvrtek 2. prosince.
Mluvčí 15: Mezi tím samozřejmě rozpočet a uvidíme se určitě i dřív.
Mluvčí 15: Takže jo, děkuju a hezky večer.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/9600e1cb1a1cb84810ddcf443f968396
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.