Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 9f9f203aff1dfab316c15eb306b59d78


ID jednání9f9f203aff1dfab316c15eb306b59d78
JednáníZM 23.6.2021
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání23.06.2021
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/9f9f203aff1dfab316c15eb306b59d78.mp3
Délka audio záznamu06:04:01
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    vážené paní zastupitelky vážení páni zastupitelé vážení přítomní vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva města 
konstatuji že je přítomna většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo města je usnášeníschopné z jednání se omluvil pan paní magistra tužinka 
paní romana fišerová dále se omluvil jan burian a matěj kodeš který se najedla ani dostaví později 
není prosím o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání minule byl pan fajmon a paní košická pan havelka pan marek 
stihnete to ověřit 
děkuji tak do je pro 
projekt deset v proti nikdo zdržel se nikdo nehlasoval i tři 
návrh byl schválen děkuji 
ne 
prosím o návrhy na jmenování členů návrhové komise minule byl pan havelka pan gregor paní fišerová 
plně košická 
pan gregor paní stařecká 
kdo je pro tento návrh 
pro jedenáct návrh byl schválen 
děkuji 
zápis ze zasedání zastupitelstva města dne dvanáctého pátý dva tisice dvacet jedna a kontrolní zpráva byly zaslány na vědomí má někdo z přítomných připomínky k zápisu nebo ke kontrolní zprávě 
nemá děkuji takže zápis považujeme za ověřeny a přistoupíme ke schválení programu 
abychom zvládli vše řádném jednacím čase do dvaceti tří hodin prosím 
ne 
na 
abychom vše zvládli v řádném jednacím čase do dvaceti tří hodin navrhuju ještě před schválením programu a před navrženými úpravami programu v souladu s platným jednacím řádem zastupitelstva města omezení času rozpravy u jednotlivých projednávaných bodů a to na dvakrát pět minut u diskutujících a na dvakrát deset minut u předkladatele čas bude měřit paní tajemnice 
navrhuji tedy usnesení zastupitelstva města že schvaluje návrh 
pan radek 
děkuji pane starosto slovo jak mu řeknu to co minule to znamená že co se týče jednacího řádu tak se to týká pro občany a pro další vyjmenovaný 
a vyjmenovaný role ale ne pro zastupitele toto omezení tak jak jsme to jednacím řádu tak jak to napsane v jednacím řádu děkuji 
slyším 
to se jmenuje děkuji 
má někdo ještě něco 
tak je tady navrhuje usnesení zastupitelstva 
že schvaluje zastupitelstvo města schvaluje návrh na omezení vystoupí 
paní bláhová 
děkuji za slovo já bych také chtěla říct že současný jednací řád to takhle upravené nemá pane starosto aby opakovaně porušujete jednací řád a zákon o obcích a musím říct že jste mě velice zklamal protože vám to úplně jedno 
děkuji niku také návrh usnesení zastupitelstvo města schvaluje návrh na omezení vystoupení odlet nových bodů u diskutujících na dvě dvakrát pět minut a u předkladatelé na dvakrát deset minut zahajujeme hlasování 
pro osm proti tři návrh byl schválen děkuji 
abychom předešli zbytečným incidentům které se odehrály při jednáních minulý zastupitel jste cituji z jednacího řádu zastupitelstva města lysá nad labem paragraf čtyři bod čest nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka kterému bylo uděleno slovo při jeho projevu nemluvili však řečník k věci může mu předsedající slovo odejmout případě že člen zastupitelstva z odejmutím slova nesouhlasí rozhodne o odejmutí slova zastupitelstvo hlasováním 
rušily někdo zasedání může být předsedajícím vykázat ze zasedací síně 
nyní přistoupíme ke schvalování programu k pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva bylo navrženo pro jednání dvacet sedm bodů 
dvacátého prvního šestý byl panem magistra faraonem doručen návrh na rozšíření programu o bod číslo dvacet osm zápis z jednání výboru pro správu majetku města lysá nad labem ze dne čtrnáctou šest ty dva tisíce dvacet jedna 
a dne dvacátého druhého šestý byl panem židem výpalem doručen návrh na rozšířený o bod číslo dvacet devět to byl zápis číslo tři z jednání finančního výboru ze dne patnáctou šestý dva tisíce dvacet jedna a dnes dvacátého třetího šestý vám byl zaslán návrh na rozšíření programu o bod číslo třicet je účast na elektronické dražbě pozemku parcelní číslo dvacet čtyři čtyřicet devět lamač tedy a parcelní číslo dvacet pět třicet šest lomo třicet šest oba v katastrálním území lysá nad labem 
zároveň tento bod navrhuji předřadit před ostatní body týkající se majetku města a to jako bod číslo čtrnáct a vypadni javorčeková tady mohla splnit své poslání a mohla odejít 
dále navrhují stažení bodu číslo dvacet si té variantní návrh územní studie nová litol důvodu nepřítomnosti pana projektanta 
má ještě někdo návrh další rozšíření případně jinou úpravu 
pan pípal 
tedy neobjevil se teda musel asi o deset minut později než tu trojku ale jsou ale 
tak já bych tam navrhoval ještě tady na návrh pana zastupitele pana žena pípal a rozšíření o zápis číslo 
dva 
z jednání finančního výboru 
paní bláhová se hlásí 
já bych chtěl požádat jestli by mohlo být ten nebo dvacet šest týkající se kontrolního výboru 
nebo rozprava k němu jestli by mohla být sloučena s tím kontrolním výborem co je na začátku 
s dvojkou dobře jakou 
a měla jsem na mysli takže budou oba na začátku ne oba na konci 
tak jsem myslela ano jenom abyste to nepochopili aby se dvojka dal nakonec děkuji 
ta děkuji 
je tady návrh hlasování 
tak hlasujeme o návrhu programu 
takže pro deset 
proti nikdo zdržel se nikdo asi je tam chyba 
paní byla léčena 
já myslím že hlasem o programu tady jako 
jakože by nám dává návrh na rozšíření programu 
program byl schválen děkuji 
přistoupíme k jednotlivým bodům programu 
tak bod číslo jedna návrh na zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemku 
to se týká silničního obchvatu tón tento materiál předkládá pan fajmon prosím 
jo děkuji a tento bod jsme projednali minulé já jsem využil situace do dnešního dne k tomu aby som projednal návrh ještě ve výboru u nás a s některými zastupiteli směna pozemku je navržena 
z toho důvodu že už katastr zapsal všechny a rozdělil všechny pozemky v trase obchvatu a tým vznikly nové pozemky jak města tak také soukromých vlastníků teď jsou katastru přesně vidět všechny pozemky které budou zastavěné tou stavbou a 
v rámci snahy o urychlení a vypořádání s těmi majiteli kteří ještě dosud a pozemky neprodali nebo nezměnily tak chceme jim nabídnout možnost směnit nebo odkoupit městské pozemky které by mohly být pro ně náhradou všichni ti a majitelé kteří dosud nejsou vypořádání tak v zásadě říkají že chtějí zachovat své pozemkové vlastnictví takže se jim nabízí různé náhradní pozemky 
pokud 
předpoklad teda pokud zastupitelstvo podpoří tak zveřejníme tento záměr a rozešleme všem vlastníkům kteří jsou v trase obchvatu nabídku těch městských pozemků a budeme s nimi jednat o tom zda by si ty svoje pozemky které my potřebujeme vyměnili nebo odkoupili za pozemky které jsou v tom seznamu ta tomu samotnému seznamu udělal jsem tam několik 
změn a vypustil jsem dva pozemky které tam původně byly v litoli protože jsou s nimi jiné záměry nebo se jedná o jiných záměrech na jejich využití a nově jsem tam doplnil tři pozemky které se ty které získáváme směnou od firmy pěstitel stratov což jsme schvalovali minulé a bude to v krátké době vypořádáno že to bude v našem majetku a tyto pozemky byly i vlastně při té směně kdy jsme ji domlouvali určený k tomu aby byly následně nabídnuty výměnou pro majitelé pozemků v trase obchvatu takže to jsou ty tři pozemky které jsou tam dodané a pak ve výboru vedli debatu které případně další pozemky by bylo možné nabídnout a panovala tam sice teda nebyly usnášeníschopný ale a byla tam docela taková až široká shoda na tom že bychom mohli nabídnout ty pozemky označené jako devět deset jedenáct a dvanáct což jsou pozemky orná půda které se nachází v litoli na semitské straně řeky a okolo nájezdu na obchvat teda na na most takže ty jsou tam tyhle ty pozemky na nabízené a já uvítám případné vaše doplnění návrhy diskuzi dekuji děkuji pan marek 
já děkuji za to že jste to projednali ve výboru chci se jenom zeptat protože dneska ráno nebo dneska v průběhu dne jsme dostali aktualizovaný seznam je možné ho více představit protože 
já jsem s ním seznámil v této chvíli až tady na tomto místě výbor to evidentně také neviděl tak abychom si prošli ty konkrétně pozemky který se z toho vyndávají a naopak ty konkrétní které dávají moc děkuji 
a plus jste zmiňoval že pozemky v litoli je jiný záměr tak zpet své také záměr 
teď jsem nerozuměl tomu 
a tak té druhé otázce ta to budeme projednávat dneska 
mě se dneska na programu nebo to bude příště ale je v litoli byl navrhovaný minule ke směně pozemek což bylo dříve těleso silnice nájezd na most a tento pozemek když ta silnice šla jinudy tak ten pozemek se rekultivovat a je majetkem města a tento pozemek navazuje na a koňskou farmu jednoho člověka který provozuje a máte zájem projevil zájem písemně že chce nějaké části městského pozemku získat aby tam rozšířil tuhletu činnost která se mu tam úspěšně rozvíjí takže to je ten důvod jeden proč proč jsme tenhle pozemek vyřadili no a co se týká tak samotných pozemku tak nevím jestli to víte všichni ale 
katastrální úřad zásadně zkomplikoval přístup do 
do té databáze a takže je to složitější nevím jestli tady máme máme možnost promítnout všechny ty pozemky navíc někteří z nich se nachází v mapě kde nejist digitalizováno takže ani na tom katastru nejsou vidět to se konkrétně týká těch pozemků od pěstitele ztrátu tyhle lety tři pozemky 
jsme měli v materiálech kdy jsme schvalovali směnu minulé takže to všichni jste nějaký mapy k tomu dostali jedná se o pozemky které se nachází úplně na konci našeho katastru podél silnice na stratov a až daleko za koncem města někde napůl cesty mezi a ještě až a vlastně za tou jahoda dnou co tam tečka samosběr jahod takže tyhle pozemky získáváme do vlastnictví a budou můžou být nabídnuty mají o ně už předběžně zájem majitelé pozemků které jsou na tom sjezdu do průmyslové zóny naopak ty pozemky předtím jedna až pět tak ten jeden pozemek který 
jsme tam dali pryč tak to je ten u pro tu koňskou farmu to jsem říkal a druhý jsem dal pryč to je pozemek který je 
který je mezi železniční tratí melodickou silnicí naproti defakto šlechtitelské stanici minule proti tomu tady byly různý námitky a je navíc nějaký záměr jiný tam jako nějaký 
nějací investoři mají zájem takže tenhle pozemek tam není není zařazen no a pak jsou tam nově ty pozemky devět deset jedenáct dvanáct nevím může se promítnout to katastr 
no 
se území a 
když tam dáme 
vysoká nad labem litol katastrální a a teď tam dejte prosím třeba to tři sta pět lomeno jedna 
tato 
tak ono 
ritu je trasa na most podél labe 
katastru takže tady je chatová osada osady a toto je pozemek při stavbě lomeno jedna 
orná půda 
pak je tam tři sta devět 
prodej 
tři sta devět lomeno čtyřma je myslím tenhleten a další či staršovstvo jmeno 
a ten posledni je tenhle 
sledky jsou kategorii orná půda a jsou majetkem města a v územním plánu jsou určeny k tomu že nebudou nikdy nijak zastavěny a navíc ty vlastníci říkají že chtějí ornou půdu protože chtějí hospodařit takže 
proto jsou navrženy 
jestli to takhle stačí 
paní bláhová 
děkuji za slovo já jsem se ještě v té souvislosti chtěla zeptat neparfemované říkáte že chtějí vlastně ornou půdu a že tam chtějí hospodařit tak jestli všechny ty pozemky které se takhle nabízí jsou pozemky na kterých se právě dá hospodařit anebo které jsou územním plánem k hospodaření určené protože jsem se teda na ty pozemky koukala a třeba ten pozemek třicet dva sedmdesát pět lamino čtyři v lysé nad labem tak ten je mezi okrouhlíkem a silnicí a tam se prostě hospodařit nedá a navíc podle územního plánu by to nejspíš mělo být dokonce sloužit jako plocha parkoviště takže jestli je to úplně vhodný pozemek na hospodaření potom je tam pozemek třicet dva sedmdesát jedna 
může ještě mluvit nebo nemůžu můžou jako také tam ještě pozemek třicet dva sedmdesát jedna kterým je vlastně také podél silnice na strato v tam je všem známý že je to dlouhodobě podmáčený pozemek který i podle strategického plánu určen k tomu aby byly tady vytvořeny mokřady a tůně tak 
se chci zeptat proč vlastně když teda se odsouhlasil územní plán odsouhlasil se strategický plán u kterého jste tady skoro všichni byli a tak proč ho teď nabízíte zemědělcům aby ho užívali jinak než to jde anebo než je strategickým nebo územním plánem předkládá a předpokládáno děkuji 
tak ten pozemek územní plán říká že by se mohl udělat nějaká odstavná plocha tak ten byl vypuštěn tam není a ten druhý pozemek trvalý travní porost je zařazen v a celostátním registrů lesklý a po lesních a zemědělských pozemků je určen právním řádem zemědělské výrobě 
to že my máme nějaké záměry v územním plánu jako a neruší ten stávající stav ten je prostě zemědělská výroba a trvalý travní porost je prostě 
k tomu určených 
ta jde ještě o tu věc že a my předpokládám že dojde k tomu že budou mít ty majitelé zájem třeba pouze o části těch pozemků protože každý ten majitel má nějakou nějaký pozemek v určité výměře a mělo by ta směna být ekvivalentní takže a takhle velký pozemek tam ani jako na směnu není takže myslím že nedojde k tomu že bychom si vyměňovali celý tento pozemek ale chceme mít alespoň určitou paletu nabídku aby mohli mohli si něčeho vybrat takže z toho důvodu to tam je a 
pokud prostě o to zájem nebude protože se jim to bude zdát z nějakého důvodu nevhodné tak se to prostě realizovat nebude tohleto je vlastně nabídka aby jsme mohli s nimi jednat a aby mohlo 
dojít k urychlení tohoto procesu aby se abychom se vyhnuli vyvlastňování a abychom se pokud možno dohodli 
s místními občany po dobrém to je celý nic jiného v tom není pokud žádný návrh nabídneme tak všechno půjde do vyvlastnění a tam prostě budou budou se využívat prostředky zdržovací taktiky a bude se to zbytečně prodlužovat myslím si že je lepší se dohodnout a nabídnout věci které tady reálně jsou a pokud lidé tady žijí a hospodaří tak proč by nemohli náhradní pozemky získat já myslím že je to naprosto jako v pořádku a tohle není žádný definitivní majetkový úkon to je pouze nabídka a budeme každou jednotlivou směnu nebo výkup vzájemný tady projednávat bojím se o každém jednotlivém případu bavit jestliže teď přes léto se ta nabídka rozešle tak předpokládám že někteří se 
se ozvou a řeknou chceme zato chceme tyto konkrétní pozemky a nabízíme tyto jiné no a budou si muset dělat znalecké posudky a pak to půjde ke pro jednání zastupitelstva takže 
tohle je jenom za nějaký začátek a takže bych to tak i bral 
děkuji paní bláhová 
chci se jenom tedy ujistit že se jedná o návrh na změnu či prodej těch dvanácti pozemku který jste posílali jako aktualizovaný seznam v tom posledním emailu je to tak rozumím tomu dobře dobře potom bych měla protinávrh abychom vypustili pozemek číslo pět to znamená pozemek parcelní číslo třicet dvaasedmdesát lomeno jedna protože jsem toho za toho názoru že město lysá nad labem i v souladu se svým platným a schváleným strategickým plánem má záměr nebo aspon deklarovalo už dlouhodobě záměr že tento pozemek bude určen k tomu aby se zde vybudovala mokřadní síť nebo mokřady a tůně navíc tato plocha je dlouhodobě podmáčená proti ostatním pozemkům pokud o ně zemědělci tedy budou mít zájem a budou budou názoru že se na nich dá hospodařit a budou je moci využít ke své zemědělské činnosti tak nic nemám děkuji 
děkuji paní ložiska 
děkuji já jsem se chtěla zeptat protože už jste řešíme podruhé jestli už město vstoupilo nějakému jednání jinou předjednání při už diskuze k tomu bylo jestli jsem se zemědělcem a tady někdo jednal i o těch nových pozemcích nebo zatím to je jenom jako fázi toho že to připravuje město ještě žádné jednání nevstoupilo nebo oni sami projevili třeba zájem o ty nové o nově přidané pozemky děkuji 
tak já nejdřív krátkou reakci na paní bláhou a hlavní prioritou strategického plánu města lysá nad labem je vybudování obchvatu města ze všech ze všech průzkumů které tam máte ze všech věcí je to bod číslo jedna jinými slovy já si myslím že dobře když ten pozemek navrhneme do toho a zůstane v tom návrhu proto že a teď reakce plní vašich šipkou my jsme vedli jednání s některými konkrétními zemědělci kteří mají v této lokalitě o které se tedka vedle řeč pozemky rádi by je vstřelili přijeli k tomu svoje pozemky a potom jejich ochota nějakým způsobem vymění pozemky v trase obchvatu nebo ty pozemky v trase té to přivaděče v uvozovkách děkuji 
já tomu rozumím ale obráceně já si já přesto roušku víc mluvit nedokážu anal anal na ústa musím takže promiňte 
já děkuji za slovo já mám dvě věci jedna věc mrzí mě děkuji za návrhy děkuji za vysvětlení od pana pojme najednou mě mrzí že ty ty pozemky které se nám zařazovat dneska jste neprojedná výboru prostě byl podobný dostatek času situaci projít aby jsme měli v klidu už jsme 
je vrácena výbor 
výbor jako děkuji za vysvětlení a druhá věc ale podstatnější to zdravotnický odpad a tady jsme všichni ve shodě zároveň jsme v polabí v době kdy začíná a jsou čím dál větší suchá to přece jen místo ktorý je o vodě místo standardně se zdržuje tak nebudeme chtít místo prodávat aby to že se budou co by slušely protože to se samozřejmě každému chce vysušit dá 
to že my jsme měli jsme možnost vysušovat mokřady prostě 
ale nebude euro dobrá vodu v krajině potom za pár let budeme mít problém já si myslím že není dobře není strategický z pohledu města takovýto pozemek dávat a ještě jedné ohromné výhodě většina měst když má takovéto pozemky ve vlastnictví takže to je potom problematický máme ve vlastnictví je to velký kus pozemku kde se ta voda standardně zdržuje míla všechno vždycky studuje který jsme kdekoliv viděli ať 
schová roce říkají toto místo je důležitý toto místo je důležitý pro vodu toto místo zašitý pro ochranu živočichy a příjemně hloupost takovéhle pozemek stírá radu byl směny to že podporu návrh paní bláhový byl bych rád abychom se řekne že nemáme jen jednu strategickou prioritu a obklad které za které město na strategickou prioritou aby se v budoucnu dobře žilo 
děkuji pan havelka já děkuji za slovo pane starosto takže jestli jsem to pochopil dobře pane karle marku takový říkáte že obkladem zabetonovat město teď jste to tady řekl zcela zjevně já jsem to velmi dobře poslouchal pro mě to co říkáte znamená že v tuto chvíli si nepřejete aby ten opat vůbec tou trasou tam vedl protože daleko cennější to území o kterém hovoříte je přímo z ktera se té obchvatu koneckonců když se dneska podíváte na mapy cézet kde je vyznačen jak ten mokřad o kterém hovoříte a čtu z těch má tak jak to napsáno tak trasa obchvatu tak nepřímo srdcem toho co se tváří jako obchod mokřad žaba dneska jste tady jednoznačně řekl že obklad považujete za betonování a že si myslíte že je to špatně takto interpretů a tak to vnímám já děkuji 
děkuji pan marek už vyčerpal své příspěvky byl dvakrát panely cer 
pan lycea 
vypněte prosím ten čas 
děkuji 
znovu nastavte mi čas děkuji 
prosím včas děkujeme 
děkuji 
tak k tomuto bodu v důvodové zprávě uvádíte že tento že jedná se o osoby které dosud buď vůbec a opakovanou nabídku města na odkup nebo směnu pozemků nereagovali nebo na to na nebo na tyto nabídky reagovali odmítavě nebo dosud nebyly řešeny jelikož se nachází na nových přivaděč ích průmyslové zóny 
kolik lidí se to týká kterými jste nehovořili vůbec 
čekám 
odpojit 
dobře 
proč 
proč to věci nejsou zveřejněny občan to znamená my občané vůbec nevím nějaké pozemky se jedná jaké pozemky chcete směňovat případně chcete prodávat nebo co já vím jakým způsobem s tím chcete nakládat takže my občané jméno vůbec podklad k tomu abychom o ty věci mohly si udělat nějaký alespoň rámcově obrázek co se vlastně děje 
a protože už slevy a protože hřbet porušován zákon o obcích tak se chci pana starosty rovnou zeptat že jak se občané přímo zastupitelstvo mohl bránit porušování zákona o obcích protože ten jste porušoval ne 
vidět a opravdu rozumět 
takže poprosit jestli byste všechny tyhle otázky mohli zodpovědět a mi tedy říct co a jak děkuji mám dva vyčerpány 
tak první otázce a kolika lidí se týkají ty pozemky to je součást důvodové zprávy nedočetl jste to dokonce jsou tam jmenování a je to veřejně dostupná informace která je dostupná v katastru nemovitostí a 
nevím co dalšího bych vám k tomu řekl prostě a to že pozemky že se nevíte které to jsou zase katastr nemovitostí veřejně dostupná informace zde byly pozemky minulé i dneska ukázány a jsou jednoznačně identifikovány takže vůbec nechápu vaše otázky myslím si že je to záměrné zdržování z vaší strany a pouze hraní si nějaký zvláštní her 
k důvodové zprávě to není a jestli jsou to ty tři pozemky tak tomu rozumím ale já si myslím že tady nebyly zveřejněny všechny nakonec se tady začalo dokonce mluvit i o mokřadu žabák takže tomu vůbec nerozumím 
ta druhá otázka proč to teda občanům zveřejněte 
mi to všechno zveřejňujeme 
já to někde kde kde to je zveřejněný tak mě to zde 
po bytosti a seznam pozemků je je předložen podle předloženého nemám já se dívám dle důvodové zprávě něco není tlak jste nečetl celou důvodovou zprávu před sebe 
co vám co vám vadí v důvodové zprávě 
to je všechno jsou uvedený seznam pozemků včetně parcelních čísel a po diskuzi z minulého zastupitelstva a z výboru byl předložen zastupitelům aktualizovaný seznam pozemků 
teď je tady seznam pozemků veřejně projednávat máte konkrétní dotaz ke konkrétní věci mám konkrétní dotaz k důvodové zprávě že v důvodové zprávě o pozemky nejsou jestli je někde máte no tak je to super ale my nemáme občané 
ové zprávy jsou tak může vám přijít a ukázat vám důvodovou zprávu tady mám 
poprosím aby byla promítnuta 
tak já mám jinou důvodovou zprávu 
dál tady je seznam pozemků v důvodové zprávě 
kterou jste zveřejnili pro nás občany a pevně 
proto proto proto se ptám proč občané na to že víte 
pane fajn 
vůbec nezajímá 
takže prostě to není sdělíme někdo to neprošlo občanů není není zveřejňována 
pane starosto teda vy řídíte schůzek sdělte proč to není zveřejňováno 
jste na zastupitelstvu text máte možnost zeptat 
se ptáte 
se 
proč to není občanů zveřejnit jméno 
no asi to není povinnost 
no není není to zveřejnit a nebyl by to dobrý zveřejnit pane elise už jste vyčerpá už pětkrát na jedné nedostane bezstarostné neodpovídáte 
paní 
prosím můžete 
to víte že 
paní bláhová dostal 
má technickou poznámku a nemám technickou poznámku že v jednacím řádu je stanoveno že máte zveřejňovat podklady před zastupitelstvem pana hotovo bylo by dobré kdybyste si jednací řád přečetl prosím uvést do zápisu že pan otavan starosta lyse nad labem říká že nemá povinnost zveřejňovat 
podklady pro jednání zastupitelstva a potom mám ještě jednu technickou poznámku že bych chtěla aby o když se hlasovalo o programu tak bylo zaneseno že mám námitku že pan starosta karel ottawa porušuje zákon o obcích tím že neumann neumožňuje veřejnosti vyjádřit se k programu zasedání děkuji 
děkuji 
má někdo ještě je přihlášen do diskuze 
paní staňková 
mikrofonu 
já teda mě nebylo 
třeba se něčemu opakovat protože sem dáme neslyšela tak já chci se jenom zeptat protože jsem jedna z těch která má prodat nebo vyměnit pozemek na obchvat tak říkám jedno že tady se s lidma jedna úplně teda špatně protože je to můj majetek a jestliže někdo něco mě chce koupit tak musí semnou jednat musím ji nabídnou nebudu nic hledat v katastrálních mapách vy máte to prostě zveřejnit mapy aby si mohl každý prohlédnout nejsem povinna si něco hledat já nechci prodávat vy chcete kupovat tak se musíte podle toho chovat když po mě chce někdo něco koupit zrovna mě příjde a prostě bude vyjednávat a ne že tahle mě někdo bude říkat že si mám někde něco hledat to si teda hledat nebudu a také s váma teda takhle se nejedná se od kterých chcete něco kupovat já jsem majitel a jestli někdo něco chce tak musí pěkně pořádat a musí prostě opravdu těm lidem víc vstříc a může si taky ten dotyčný třeba vybrat a ne jenom to co dám se hodí že to mi taky víme kde se o pozemky města a ty se šetříte já nevím na co aby se udělala zase územní plán pro někoho kterej tady kšeftuje s pozemkem a tak ty pozemky se nemůžou nabídnout ty jsou lukrativní pro ty kterým už dělají ty nějaký tajný ambice kde co koupit aby zase byli bohatší děkuji všem tak děkuji já bych chtěl upozornit pan macalíková vy jste osobně mě řekla a dál todo zápisu zápis mám že nebudete jedna s městem co budete jednat jenom se středočeským krajem takže tady co připravujete veřejnosti tak to není vůbec žádná pravda to jste řekla že budete jednat jenom se středočeským krajem s městem děkuji to jste řekla pan fajn padl 
jedná se středočeským krajem děkuji pane panna velkou padl pane no já bych chtěl tady zareagoval na paní marcela nikou a my se tady domlouváme o tom co vám nabídneme dostanete seriózní nabídku jako jste od města už dostala několikrát chceme se dohodnout a dostanete seznam pozemků včetně jejich mapových podkladů a tady ještě pro pana lycra bude to zveřejněn záměr my se teď bavíme o tom zda zveřejníme záměr ten bude zveřejněn na úřední desce bude to pokud to zastupitelstvo schválí takto bude zveřejněno včetně mapových podkladů abyste si to mohl prostudovat a naším cílem je dosáhnout dohody pokud možno se všemi těmi vlastníky a to za vzájemně výhodných podmínek celé a nevím proč z toho je takový problém pojďme hlasovat je tady jeden návrh aby se vypustil ten pozemek číslo pět jiné návrhy zatím jsem tady neviděl a jestli nějaké jsou také kolegové navrhnou a můžeme tu věc uzavřít hlasováním děkuji děkuji paní učitelka 
děkuji já chci jenom na vás tady na pana kolega kolegu marka který mluvil o tom že pokud máme mi někde v katastru mokré louky nebo věci které se dají využít v době kdy se řeší neustále sucho a strategie našeho státu je prostě zadržovat vodu v krajině tak když možnost máme pojďme to využít to přirozené co tady máme a ne potom za drahé dotační peníze někde jinde vymýšlet mokřad a myslím si že to přesně chtěla navrhnout paní bláhová abychom tento pozemek prostě vyjmuli děkuji 
děkuji paní bláhová 
já jsem se chtěla zeptat pana starosty jak je to prosím s tím časem proto diskuze já tomu nerozumím a to mám vysokou školu pan fajmon mluvilo teď aspoň čtyřikrát a přitom vy jste si odhlasovali že může mluví maximálně dvakrát nám tedy není dána možnost reagovat na to když pan havelka otočí pana marka že vlastně nesouhlasí s obchvatem a už slovo mu neudělí této znamená že vy tedy jak to rozhodujete jakože ty co jsou s váma tak ty můžou a ty co jsou proti vám tak nemůžou chápu to dobře pane starosto já vám děkuji opravdu vám děkuji za připomínky parfému předkladatel tak tamá dvakrát deset minut to 
odpovídal na dotazy občanovi jak jste viděla občan občanka 
tam se paní vzadu 
zoubková dobrý den já jsem se v podstatě chtěla zeptat na to stejné co paní bláhová jestli platí dvakrát hovořit anebo čas protože pan fajmon tady mluvil minimálně třikrát a pana marka jste po druhém utnuli nemohl ani odpovědět nebo reagovat na osvědčení pana havelky tak se chci zeptat se platí 
počkám aby mi pan starosta odpověděl latí dvakrát deset minut má předkladatel dvakrát do pěti minut má diskutujici 
byly otázky někdo na otázky a odpovědi dobře ale nebudeme tedy o si pravděpodobně marek chtěl také reagovat a jeho reagovat neumožnil a pan feynman mluvil minimálně třikrát tak takové platí ta pravidla ale na pana marka nemá žádnou láska pan marek byl osvědčen tak přece má možnost reagovat když ho někdo z něčeho osvědčí 
děkuji jste mi neodpověděl já jsem vám odpověděl co je opravdu otevírá 
pane se podruhé 
já si myslím že se to nemůže počítat protože mě nebylo zapovězeno na otázku kolika lidí se to týká 
kolika občanů se to týká na to mi nebylo zodpovězeno tak toto prosíme počítejte já se ještě přihlásí děkuji 
no tak děkuji parfémů už nemůže odpovídat protože už vyčerpal svůj čas takže tady návrh od paní váhové paní bláhová navrhla tady 
vypuštění to pozemku 
to 
tak je tady návrh hlasování bude pro 
vypuštěni toho pozemku 
pro čtyři proti pět zdrželi se tři návrh nebyl schválen děkuji máme tedy návrh hlasování původní návrh 
tak pro osm proti čtyři návrhy bacha děkuji 
máme tedy bod číslo dva to je návrh na jmenování člena kontrolního výboru 
paní bláhová 
děkuji za slovo 
tento bod tedy původně bylo bodem jana kodeše a pani 
tu čínské ale bohužel tady ani jeden z nich není proto 
proto tedy navrhují jestli bychom mohli projednat jmenování do funkce člena kontrolního výboru pana vladislava šplíchala s účinností od třiadvacátého šestý dvacet dvacet jedna neboť kontrolní výbor nemá náležitý počet který je stanovený zákonem a chybí tady pořád jeden člen děkuji za vyhovění této žádosti 
děkuji je tady návrh k hlasování 
takže po dvacet šest bála 
jsem se 
paintball 
respektive on ten mikrofon zhasl dřív než jsem to mohla dopovědět spíš jak se domluvíme technicky protože když odneseme dvojku tak už to často dvacítka jako je povahy padá když dvojku ne odsouhlasíme tak bychom měli jednat o dvacet šest se takže hlasovat o obou zároveň je jako komplikované protože ty návrhy spolu souvisí a vzájemně se defakto vylučují takže jestli bychom mohli teď hlasovat o dvojice a podle výsledku potom buď stáhneme dvacet šestku anebo budeme pokračovat ve dvacet šest kam pan havelka přikyvuje tak asi bychom takto mohli předpokládá děkovat marek se hlásí 
děkuji za slovo já se zároveň vyjádřím svých pěti minutách prvních k tomu co jsem se vyjádřit nemohl minulém bodu kdy jsme mu nedal skutečně proplacen opsat samotný 
povede a to víme všichni povede základní části mokřadů a samozřejmě stejně jako říkáme dlouhodobě tak v této chvíli máme a měli bychom a doporučila i vy jste si sami objednali v té studii bychom město začali zakládat mokřad dodatek mokřadních loukách dál 
ano je to ten pozemek prodat to znamená o tomto je když pozemky prodána mi sušíme tak prostě nebude a nebude ani jen tak jednoduše udělat na jiných místech marek 
pane starosto nemám 
rád abyste neskákat do řeči nemovité věci já si budu obecných co chci a můžu někoho hezky od vás pane zastupiteli jelikož krajský jelikož 
to výborně jednací řád neustále druhá věc je k této bodů 
výběr a je aktuálně v členech to znamená velmi často se dostává do situace že není usnášeníschopný jakou jste šťastní pouze jednoho člověka a v této chvíli bychom rádi do druhého člověka 
vladislav šplíchal člověk který je 
technickým dozorem pro kontrolní výbor člověk dokáže rozhodovat kvalitní stavby more velkou přínos velkým přínosem může my jsme 
na zastupitelstvu poprvé v životě jako na zažili že si kádru nacvičené já bych radostne dožil změna myslím si že pokud 
za jednotlivé politické uskupení 
a pokud neexistuje že jsou nějak trestně odpovědné a podobně tak v té chvíli bychom jmenovat neděláme to dělali jsme to dosud proto ladislava šplíchal jako dobrého kontrolního výboru děkuji děkuji pan havelka 
děkuji za slovo pane starosta jenom krátce reagovat a pana karla marka 
to zdůvodnil ta dopadlo na tom před minulém zastupitelstvu města tady mluvíte o kádrování lidí do toho do kontrolních výborů přičemž a dneska mluvím za paní místostarostkou která tu není přítomna o novém řekla že ji překvapilo jakým způsobem byla byl kádrová no někde jinde a že to považuje za věc obdobnou a teď něco za sebe ještě k tomu já jsem velmi dobře poslouchá pana šplíchal na minulém zasedání zastupitelstva města kdy na přímou otázku která tu padla možná že jiný interpretují úplně přesně ale bude to řekněme nějaká parafráze kdy byl dotaz od projektanta sportovní haly zda je schopen předložit autorizační razítko a zda je tedy schopen napsat ten svůj názor autism na něj toto autorizační razítko tak řekl neudělám to a myslete si o mně co chcete a buď vy důvěřujete nebo ne to mi jako vyjádření stačil a jenom řeknu že v tomto už jsem jednou podpořil názor paní místostarostky a podpoří moc znovu děkuji pane starosto děkuji pan marek 
pane léko myslíte názor paní místostarostky která tady obhajovala pani jermanovou za to že se chtěla stát předsedkyně kontrolního výboru na krajském zastupitelstvu někteří lidé začali kritizovat z logiky věci či kontrolní výbor kontroluje a budou věci které byly historický a ona se ovšem na kauze zauzené není vhodná ale nestalo se to je ona nebyla přijata stalo se to že u nás stále noci protože se že to prostě problém 
že jako 
v této chvíli 
myslím si že 
situace 
pro svého manžela 
všechno víme o kauzách takže této kauzy budeme srovnávat s jen tohle mě naprosto se toto toto je toto operátorkou paní paní místostarostka jmenuje předvedla to že to nebylo nic a to že 
kádrové 
dominanty ano pokud je 
zauzená situaci je řeší svoje kouzlo potom se dva kde chce to je soutěž já si myslím na tomto zastupitelstvu do toho tahat ale já jsem byla to paní místostarostka zdůrazňují co padne na minulém zastupitelstvu děkuji jako pan havelka já už jenom poslední reakce opravdu krajskou politiku jsem zatahovat nechci nicméně ve své podstatě by tady říkáte že by se tam ne rozkrývat ty věci a to už je poslední to jenom aby tady všichni přítomní věděl tak i uskupení ano má v kontrolním výboru absolutní většinu takže předpokládám že mu tak ta diskuze je trošičku lichá ale rozvíjíme krajskou politiku já jsem svoje řekla děkuji pane starosto 
děkuji 
vy se hlásíte 
k nominaci do kontrolního výboru prosím 
no ne tady nejde diskuze tady jde prostě nominace do kontrolního výboru tak nevím co tam chcete jako ta panely cen 
takže projednávají se body dva od dva a pod dvacet šest je to tak 
teď bod dva teď o dva 
že by že bych se nominoval ne je to tak že skutečně je potřeba přece podpořit návrh aby 
kontrolní výbor byl kompletní to znamená aby měl správný počet členů a ten ten 
začal což 
souvisí s tím bude dvacet šest ale tedy je skutečně potřeba podpořit pokud byste snad nechtěli přijmout pana šplíchala tak já se začne 
tak pan se hlásí pan kor 
dobrý den 
no panem místostarostou já bych která potřeboval vysvětlit jak to myslíte s tím autorizačním razítkem já si myslím že jako právník byste měl vědět že nemůžete chtít po občanovi aby šel jak se říká s kůží na trh jsou tedy začneme razítkem přestože on je držitel nějaký zvláštní odborné způsobilosti já si myslím že tyhle ty věci ze strany zastupitelem místo starosty právníka vůbec nemají padnou dobře víte že vy máte přece smlouvu s nějakým projektantem kterej má autorizační razítko tak řeknem zvláštní odbornou způsobilost je zato zaplacené městem a mi od vyžaduje vysvětlení proč některé věci jsou tak jak jsou já myslel aby vy jste si vážil těch občanů kteří ve svém volném čase se zabývají věcma který by měl dělat odbor městského investora správně není upozorňovat tak místo abyste je nějakým způsobem vyšli vstříc a umožnili proto město něco udělala tak je tady napadáte za něco co teda jako je tomu nepřísluší autorizační razítko je přece speciální věc a vy to víte kdo ho používá a proč by ho měl občan ve prospěch města 
je potřeba aby odbor městského investora tedy řádně pracovat tedy ve městě je řada investiční akcí a odbor městského investora já nevím jestli už má svého vedoucího který tomu rozumí 
prostě bez toho to nejde v tom je ten problém nás to stojí dvacet milionů a čez a protože odbor městského investora není schopnej rozeznat kdy jsou tekuté písky honorář který všechno já nevím támhle navýšení obyčejný silnice tak se to všechno zvyšuje kdyby to byl jeden problém tak neříkám to se stane a ono je to už jeho 
je to tak kontrolní výbor skutečně musí plnit úlohu kontroly i obce má kontrolní nejen pravomoc ale má dokonce kontrolní povinnost to znamená tohle tady ale dlouhodobě nefunguje celý tři roky minimálně tahle ta věc tady nefunguje takže je to samozřejmě velmi špatný z hlediska celkového fungování města nebo obce 
úkonů které se zde provádí víte dobře pane starosto že výběr vedoucí vedoucí odboru výstavby a životního prostředí provází velmi podivná věc to znamená nebyl vypsán konkurz tuhle informaci máte a je zvláštní že kontrolní výbor takovou věc nezaregistroval dávno dávno proč to musí registrovat občané takže opravdu je to tak že ten kontrolní výbor fatálně nefunguje ale fatálně nefunguje samozřejmě ani finanční výbor taky fatální nefunguje protože taky má kontrolní povinnost a znovu se vrátím k tomu na co jste mi neodpověděl pane starosto vzhledem k tomu že jste před chvílí znova nechtěl spustit diskuzi k danému bodu z nebo jste chtěl porušovat zákon o obcích tak se znovu potkám tím že jste nám na začátku vyhrožoval že nás budete vyvádět odebírat nám slova tak dále tak se ptám jakým způsobem jakým způsobem se má bránit občan proti tomu když porušujete zákon a pane starosto opravdu ten zákon porušujete nejen sem jako osoba ale porušujete hromadně vašim vaším hlasování a porušujete to proti konkrétním osobám a je to opakované porušování zákona o obcích takže je to poměrně vážná věc což v tuhle chvíli takže prosím odpovězte mi jak se občané mohou bránit a odpovězte mi jak konkrétně budete hlasovat aby finanční aby kontrolní výbor byl akční 
tak já myslím že tady je plno občanů a nepotřebuji se sebrání přihlásit se do diskuze a můžou diskutovat a vy máte pocit že vám někdo ubližuje a to každý zastupitelstvo elita tak já si myslím že ne ale byl jste mi jak se občané mají bránit pokud porušujete zákon o vánocích 
přihlásí se dostanou slovo a diskutovat a muže zákona o obcích 
dobře děkuji za informaci rosím mě budete 
hlasovat konkrétní 
kontrolní výber je otázka to snad přece není žádný výsledek tak mi odpovězte proč bych vám touto bude probíhat hlasování proč bych vám budou hlasovat 
na něj 
žádám o nastavení časem 
děkuji chtěla bych 
chtěla bych se jen vyjádřit k tomu co říkal pan havelka a pak už asi nemá cenu diskutovat protože jste přesvědčení o něčem čemu naprosto nerozumím 
pane magistře ono to vypadá tak jak to říkáte že ten kdo nemá autorizační razítko nebo kdo ho nechce používat tom smyslu kterým by hovoříte tak nemá svoji příslušnou erudovanost a odbornost což by ale třeba znamenalo že vy jako právník titulem karel tím že nemáte titul judr tak byste taky neměli třeba vykonávat nějaký obor právo je přece jen absolutní nesmysl sami sám dobře víte že prostě takhle to není dále je taky asi veřejně známé a měly by to asi vidět všichni že autorizační razítka a vůbec autorizaci můžete používat pouze důvodech který stanoví právní předpis to znamená že pokud by vyzývá odborníky kteří byli ochotni nám říci své stanoviska k tomu aby se pod ta svá stanoviska která davy jako fyzické osoby podepsali s autorizací také nejspíše vyzývá k tomu aby porušovali právní předpisy jestli tomu dobře rozumím ano tak a potom co se týká volby ještě tedy člena výboru a musím říct že jsem zklamaná s tou 
že třeba 
chápu že ne všichni jakože všichni máte nějaký prostě osobním morální přece předsudky vůči panu šplíchalová nesouhlasíte s nimi vám jako člověk odporný nemá prostě vůbec žádné vzdělání vůbec tomu nerozumím nezaslouží si být členem kontrolního výboru protože je to pozice které nějaká ví aj ví a potřebujete na ní tři vysoké školy a bůhví co ještě být možná jako rodilý lisa narodit co nejlépe domu aby prostě měl v občance napsáno lysá nad labem a kdesi cosi ale prostě mrzí mě třeba pana kořínka od pana pípal třeba i od pana romana že nebudou ochotni podpořit pana šplíchala který je ochoten si prostě vzít a dělat ten fina ten kontrolní výbor je postaven dlouhodobě podstavec má plnit svoji povinnost je zřízený ze zákona a vy prostě já už tady navrhuje pokolikáté nebo kolegové nějakého člověka aby je všechny zavítáte to znamená vlastně vám je stav kdy se úplně jedno chcete si tam dosadit kohokoliv koho vy chcete a vlastně mám na ostatní vůbec nezáleží a my lidi jsme vám úplně ukradený a opravdu mě to strašně mrzí protože jsem si to o vás nemyslela děkuji pane děkuji ale ten už byla technická poznámka to byla dobře asi to nějaký divný tak pan gregor 
jsou to radost z nového vydržel 
ale musím si musím říct že pan velice pravděpodobně spadl z marsu za prvé si vyhrazují to aby posuzoval jestli výbor kontrolní pracuje nebo ne to zaprvé zadruhé divím se především panu markovi vedle mě sedícímu jestliže pane řekne že poslední tři roky kontrolní výbor nic 
tak především musím říct že kontrolní výbor pod mým vedením pracuje zhruba deset měsíců měli jsme čtyři zasedání podle zákona o obcích děláme základní poslání kontrolního výboru to je kontrolu usnesení rady města a zastupitelstva města momentálně uděláme kontrolu bytového hospodářství a jak se řeší teda na jiný bytu v milovicích a brise měli jsme dva podněty od pana zoubka který bohužel na posledních dvou zasedáních vždycky přišel a za patnáct minut naštvaný odešel a nevíme proč čili takový ve kdyby měly přijít další pan zoubek jako je pan šplíchal no tak to k ničemu v podstatě opravdu nepovede jeho či já proti tomu nemám co tam bude já si poradím se všema to mě nevadí já jsem schopni jednat s kýmkoli o čemkoli to nebyl problém ale musím říct šplíchalová že se mu zažil na finančním výboru a to nebyly žádný podnětný věci to byly naprostých bratrství k ničemu a ještě neodborný jako ale jinak posílá si ho zastupitelstvo schválí proti tomu absolutně vůbec nemám takže to za prvé 
zadruhé si opravdu vyhrazuji vyhrazují pane edice abyste ještě jednou něco takového prohlašoval co je naprostá lež není to pravda pracujeme přesně podle metodických pokynů ministerstva vnitra jak dobře víte zastupitelé jako paní bláhová ti jsou tak iniciativní nebo pan marek můžou zastupitelstvu dokonce navrhnout provedení nějaký kontroly když se domnívají že se jim něco nelíbí tak jestli je to zastupitelstvo schválí taky rádi uděláme naposledy jsme vzešli dva podněty občanů na problémy v litoli při výstavbě výrobní a zvýší češi stěžovala jedna dáma na to kde že před jejím barákem jsou prostě různí odpadkové koše takže my řešíme i podněty občanů ale vy o tom nevíte 
a tady takhle blábolíte úplně nesmyslně takže to si opravdu vyhrazuje 
děkuji pan marek 
já děkuji jak tomu řeknu pár věcí první kontrolní výbor je přeci ze zákona od toho kontroloval kontrolér ratu kontrola zastupitelstvo nebo radu a zastupitelstvo k tomu dává informace o toho tady standardně je 
pane dobré víme výber výběr vede opozice ne skrytý koaliční partnery na chodí na radu města pan gregor zakáže 
velmi dobrým zvykem je když opozice v kontrolním výboru samozřejmě většinou aby mohla kontrolovat protože když zastupitelstvu náklad se většinou tak tukům provozní nebo souhlasíte nebo nesouhlasíte ani na tom kontrolním výboru prostě z jednoho prostého důvodu protože většinu 
naše že můžeme samozřejmě můžete chtít paralyzovat bora to chápu 
na je tam teď za nás jeden člen častokrát kontrolní výbor dneska ani nesejde v usa je usnášeníschopný počtu 
pan šplíchal člověk který když bylo finančním výboru vždycky chodil a na každém finančním výboru byl beru to tak že pokud ho dneska neschválí té tak zaprvé se tak nám kádru členy a zadruhé beru to tak že se bojí to že člověk který je schopen konkurovat velký stavby za miliardy mimo náhodou kontrolovat vás v radě děkuji vám 
děkuji je mě mrzí pan marek že tady vykládat že pan gregor chodí na jednání rady města tak to tady prosím nikomu ne vypravuje takovéhlenesmysly 
jednání rady města pane jestli někdo přizván někdy tam na rady si přidáváme samozřejmě lidi zastupitelé i strany ale pan gregor nechodí na jednání rady města takže to tady neupravujte tohleto ne vypravuje teto lidem 
panenka 
jenom technická mě se tahle diskuze opravdu velmi líbí protože pokud se vrátíme je tak dva tři roky zpátky tak opozice v osobě karle marka měla předsedu kontrolního výboru and karel marek pět měsíců neschválil kontrolní výbor i když chápu že byla pandemie ale a taky pak na předsedu finančního výboru růže jak to ženy svolává pan marek pět měsíců nesu a poté řekl že se této funkce vzdává a kde jsme tady situaci že my jsme osočování z toho že kontrolní výbor nefunguje my jsme osočování z toho že zkrátka dobře nechcem aby fungoval pan marek mohl být dodnes legitimním předsedou kontrolního výboru a tuto diskuzi jsme si mohli odpustit děkuji 
děkuji pan kódech 
reagovat na to že pan gregor nechodí na radu tak pan gregor to veřejně píše 
doménu a tak pan gregor veřejně píše neradi jsme probírali a podobně jako chápu že by si chcete dát svého člověka do kontrolního výboru já si myslím že lepšího člověka tady asi než pan gregor není protože v místnosti podle mě je velice málo lidí na které pan gregor nepodal trestní oznámení nebo ho nebude nebo nenapsal jakékoli anonymní dopis já se mě velice těší že pan gregor se poslední dobou začal podepisovat sad dělá velkou radost stejně by si tedy vhodné na to co chcete to že to je jen jedno je to město zadlužuje že prostě co projekt to průšvih ale 
asi co chcete a nemá cenu tuhle diskuzi prostě rozvádět dál tady kolegům je to úplně jedno bůh ví proč to děláte vy a pojďme ale nemá to cenu 
děkuji pan gregor 
no výborně že to říká pan kodeš já radši nebudu říkat co to je zač to nemá význam nemá význam pane kolego 
já se ovšem říct ještě k tomu abyste viděli v tom období jak to bylo předtím tam nebylo jenom to že pan marek prostě třeba za stejné období jako doposud děláme sjednal schůzku jednou měl to asi složitější v tom že byla tohoto pandemický období v nějakým takovým vrcholu teď je to třeba lepší to já beru ale například na jednání kontrolního výboru či zvali panely dcera kterou nemá podepsanou mlčenlivost 
co to vlastně bylo vůbec a způsoby to je divný že paní bláhový tohle nevadí jako právničce že někdo na jednání výboru a nemá podepsanou mlčenlivost a může si vyprávět občanům aby veřejnosti úplně co chce a vynášet z kontrolního výboru informace to by mě zajímalo 
tak 
je tady podruhé pan kodeš 
gregorová dluhošová můžete prosím co jsem to člověka by to zajímalo řekl po veřejné nebo říct do očí já bych prosil abyste byli k věci tady se bavíme o věcech které nejsou k věci květ tedy 
obvinil tak bych to rád slyšel jako to že se mi nebo mluvili paní historická tak už jsem také láska no tak tak jako proč mě tedy napadáte 
diskuze k tomuto bodu 
pane beneši 
úžasný tak 
karel marek už byl dvakrát je tam pan zoubek 
net nepropadejte se je je to úplně trapný ta úroveň tedy opravdu 
pan zoubek má slovo 
ale pan ho bych se hlásil dostal slovo tak vydržte 
tak dobrý den 
prosím vás vykřikne tam 
mě děkuji za podporu ale stačit 
i když upřímně nevím kde mám začít vyvracet všechny ty věci a že který tady padly také začnu tím že já jsem byl členem kontrolního výboru jak 
za pana předsedy karla marka tak za pana předsedy gregora jsem členem kontrolního výboru 
faktem je to že kontrolní výbor za pana marka provedl spousty kontrolu nad rámec běžných povinností kontroly usnesení zastupitelstva a rady města ač další spousta kontrol mu zastupitelstvem města byla zamítnuta 
ty návrhy by jste na zastupitelstvech zavítali to znamená ještě další spousta kontrola byla provedena kdyby ty návrhy nebyly zamítnuty kontrolní výbor pod vedením pana gregora neudělal žádnou kontrolu 
žádná nebyla ani ustanovena a pokud pan gregor tedy mluví o kontrole nějaký bytů tak bych chtěl upozornit že žádná taková kontrola z kontrolního výboru nebyla zadána protože poslední kontrolní výbor 
byl usnášeníschopný a a to je na tom vtipný asi nejvíc protože vy v tom kontrolním výboru jako 
radnice máte pět svých dominantu a pod vedením pana gregora vašim dominantě ani nejsou ochotní na kontrolní výbor přijít takže takové bych asi jako popsal tu situaci jaká opravdu je ale jak si myslíte že by jako asi měla být díku 
děkuji pan marek 
já děkuji je technická 
vyjádřením nevyčerpá deset minut tak to není pravda tak nevyčerpal jsem se k nám 
také jsou vyjádřeny na to napadení od kolegů pokud se podíváme na kontrolní výbor za rok dva tisíce devatenáct uznal za standardní rok měli jsme šli zasedání udělali jsme si šest kontrol kontrolní výbor běžel a dělala a pracoval to že se pět myslíme sešel v době pandemie ono to že poté když jste vyhlásili že všechno výbory a všechny komise zrušíte z jedenácti členů na sedm tak jsme na místo navrhli pana kodeše protože bude mít na to více to ono to že nakonec neschválili hana gregorová ono je taky vaše věc že takto to bylo takhle si řekneme jak to funguje chápu že prostě vám nevyhovuje byl nějakým způsobem pracovat a snažil se kontrolovat jednu z klíčových kontrol kterou jsme chtěli aby jsme ji aby jsme dělali kontrola projektů jste se snažili horem dolem ze všech stran brzdit aby jsme neudělali vidíme jak to dneska funguje vidíme čaje sáčkové plus dvacet milionů a další a další více práce na jiných projektech takhle to prostě v tomhle městě takže to nám abych vyjádřil se k těm věcem co tady běžely děkuji 
děkuji je tedy pan fajmon 
já bych chtěl požádat o ukončení diskuze protože hodinu a půl a jsme u bodu číslo dva byl bych rád aby jsme dneska stihli celý program takže navrhuji ukončit diskuzi a hlasovat pokud někdo má návrhy ať je podá a ať se věc rozhodne hlasování může se jít dál děkuji 
jsou tam jdou technicky 
paní bláhová 
děkuji je to bude skutečně technická poznámka odpověď pro pana gregorem nebo z vyplývá ze zákona v zákoně není nikde stanoveno že máte povinnost mlčenlivost podepisovat děkuji nashledanou a pokud je tak mi to ukažte věku jako pan burian 
děkuji za slovo pane starosto já jsem tady přišel pozdě ale opravdu to co jsem zažil za těch pár minut nebo za těch třičtvrtě hodiny co tu sedím mě jen utvrdilo v tom že by se asi jen tak nezměníte já furt věřím v to lepší v těch lidech a tak mi dovolte poté co jsme zažili v posledních pár dnech kdy 
staré prezentoval město lysá nad labem tak že kam já přijedu a ví se že jsem zde se nad labem tak mě všichni poplácávání po ramenou a smějí se mi a mě je stydno tak jsme si dovolili tady zase hrát od odborníka na etiku a etiketu knížku prosím vás vemte si to jako studijní materiál do rady města a posuňte toto město někam dál děkuji 
děkuji opravdu děkuji já tu knihu myslím mám ale asi jsem to nedočetl do toho správného místa děkuji za věnování 
tak je tady návrh na ukončení diskuze 
je tedy návrh na ukončení diskuse přečtěte si jednací řád 
je tady návrh na ukončení diskuze kde hlasujeme 
tak kdo je pro 
tak ještě pan burian hlasoval tak 
je tady třináct pro diskuze ukončena budeme hlasovat o návrhu usnesení 
tak diskuze byla ukončena 
tak je tady návrh na usnesení ano 
ukončení diskuze 
tak budeme hlasovat znovu tak prosím soustřeďte se hlasujeme o ukončení diskuze v daném oboru 
tak pro osm proti pět návrh byl schválen děkuji name hlasovat o návrhu usnesení úvodu číslo dva 
pro pět proti dva zdržel se šest návrh nebyl schválen děkuji 
máme tady bod číslo dvacet šest 
předkládá paní bláhová 
děkuji za slovo bláhově což docela sedí k mému jménu jsem si myslela že se na tento bod nedostane protože jsem věřila některým z vás kteří tady sedíte z těch patnácti že prostě máte 
kouska cti asi v sobě já tomu nerozumím opravdu tomu nerozumím ale jsem z toho smutná velice 
dobře takže návrh nový je jak zaznělo 
od pana zoubka který mě požádal aby se tento návrh předložil já bych měl tedy asi dala slovo aby tento návrh jestli tedy mu že by tento návrh uvedla on už k tomu něco i řekl tak by jako člen kontrolního výboru mého k tomu říci víc děkuji paní zastupitelky dávám já to že pan sloupek po zuby 
tak já jsem si dovolil využít svého práva jako člen kontrolního výboru přes zastupitelé zařadit tento botu do programu jsem rád že jste tento bod podpořili 
a já bych jenom zopakoval to co už jsem jsou už jsem neřekl který ve svém minulém vstupu to znamená 
kontrolní výbor v tuto chvíli pod vedením pana gregora je nefunkční nevykonává žádné kontroly nad rámec kontroluji usnesení zastupitelstva rady města 
kromě dalších důvodů pan gregor není schopen dodržovat ani jednací řád kontrolního výboru ani metodické pokyny ministerstva vnitra není schopen napsat relevantní zápis z jednání kontrolního výboru není schopen ho ani nechat správně odhlasovat a já už jsem to řek na minulém zastupitelstvu kontrolní výbor je důležitou součástí fungování samosprávy a nemůže se z něj dělat takováhle co chcát dna proto jsem navrhl odvolání pana gregora z předsedy z pozice předsedy kontrolního výboru a zároveň protože předsedou kontrolního výboru musí být zastupitel 
tak jsem navrhl předsedou kontrolního výboru pana kodeše který z nominací souhlasí jako 
děkuji 
do diskuze tady přinášeny nikdo není pan gregor 
tak se přiznám že v podstatě některé větším kdybych musel opakovat co už jsem řekl 
pan naprosto že protože kdyby on pracoval tak samozřejmě těch kontrol třeba děláme i více ale dělá se spíš divím paní bláhová právničce že nezná zákon o obcích že nezná poslání kontrolního výboru a nezdá pokyny ministerstva vnitra které jednoznačně říkají jak má tato funkce vypadat a co kontrolní výbor má dělat 
chci tedy zdůraznit že zhruba devadesát procent činnosti kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města kterou na rozdíl od dřívějších výboru plníme perfektně a dokonce na zástupce opozice což jsem já taky jestli to ještě nikomu neuniklo tak na návrh opozice se zabýváme těmito už se mými teď čtvrtletně protože dříve když se to na pololetně nebo ročně tak si stěžovali zástupci opozice že to je dlouho a že pokud se něco neplní by bylo dobré kdyby bylo zkontrolováno poměrně co nejdříve čili pod mým vedením my děláme kontroly čtvrtletně tak aby jsme se dozvěděli kde není něco plněno to za prvé zadruhé 
kontrolní výbor si nemůže jen tak úplně vymýšlet ale přesto na každém kontrolním výboru dokonce předem v pozvánce upozornil členy kontrolního výboru jestli mají nějaký podnět ke kontrole aby ho předložili a že se tím budeme zabývat 
zatím nikdo z členů kontrolního výboru kromě mne nedal návrh na nějakou kontrolu ale 
probíhá už teď praktický druhý měsíc kontrola bytového hospodářství a na řešení nájmů bytů což dokonce si se pamatuju tak byl jeden z bodů paní bláhová ale my už jsme byli v předstihu to co předložila paní bláhová už bylo poté když jsme rozhodli že budeme takovou kontrolu dělat za další pan zoubek na před posledním sednou před přes posledním jednání nás informoval ještě o zbytku kontrol které byly prováděny zavedení pana marka jen jednu z těchto kontrol byla kontrola jak se plní odpojoval jak se řeší odpovědi občanů na žádosti podle šestky z roku devatenáct set devadesát devět a sám v těchto závěrech když o tom diskutovali nebyl přesvědčen že ty závěry se nadále a proto jsme se ptali dokonce jestli má záměr že není problémem tuto kontrolu opakovat 
ale když se to mělo projednávat tak po deseti nebo patnácti minutách z jednání kontrolního výboru aby šel naštvaný 
ve druhé měl myslím docela dobrý nápad v tom že se mu nelíbilo jak se tady řeší podlimitní zakázky čili ano byl požádán aby předložil ten záměr kontroly a schválili jsme tuto kontrolu že ji můžeme provádět na minulém zasedání smyl očekával že pan zoubek předloží teda zadání a může spustit kontrolu dokonce se mu navrhl že může jednat s panem kopeckým který se vrátil asi po třech měsících do práce zase se nic nedělo za čtvrt hodiny odešel takže já vůbec nevím o čem se tady teda mluví čluny plníme jednoznačně ty úkoly který máme zastupitelstva jsme doposud nedostaví ne že na rukou či říkáte že se něco neplní dávejte podněty budeme dělat v kontroly a teď naposled jsme dva podněty občanů už jsem to tady říkal dokonce už jeden je vyřešen takže já fakt nevím o čem se tady mluví jestli dělal předtím výbor víc nechci vůbec komentovat ale myslím si že pracujeme bych pořád mimořádně stejně jako minulý vývoj pod vedením pana marka minimálně nejvíce 
takže že záleží na zastupitelstvu jestli odvolán nebo neodvolá já s tím samozřejmě nemůžu nic dělat pět minut jste vyčetl zastupiteli paní bláhová 
děkuji v reakci na pana gregora já zákon o obcích znám mnoho z vás prosím zeptat jak já osobně souvisí s tím jak vyvedete kontrolní výbor jak vy znáte zákon já tomu nerozumím proč mě oslovujete proč mě vyzývá k nějakým odpovědím týkající se toho jestli já znám zákon když já v kontrolním výboru vůbec nejsem by tam jste co má společného mám pocit že se vám asi líbit když mě pořád mluvíte tak by vás jenom poprosit aby jste možná se na to příště dával pozor abychom se nedostali do řečí děkuji a teď ještě navrhuje teda nebo navrhujeme v rámci tohoto bodu jako člena výboru nebo předsedou výboru pana kodeše je to již další návrh v pořadí tak pevně věřím že i tento nebude vaší rukou společnou a nerozdílnou dalo by se říct hlasujete jako jeden muž všichni za jednoho jeden za všechny tak taky nebude zamítnut děkuji to je vše 
pan gregor ještě 
technickou tak někdo připravila tenhle materiál teda pan zoubek nebo vy více tam podepsaná vy tak proto reaguje na vás to normalne 
děkuji pan zoubek podruhé 
tak ještě jednou dobrý večer já si dovolím ještě jednu zareagovat na pana gregora protože po minulém kontrolním výboru zůstala jedna otevřená kontrola což byla kontrola sto šestek tato kontrola jak je patrné ze zápisů které jsou zveřejněné na internetu byla ukončena na zasedání kontrolního výboru v říjnu loňského roku byla předložena a jak se můžete dočíst zápisů byla schválena naprostou většinou všech přítomných a žádné další otázky k ní nebyl takže to máme tu jednu lež druhá lež když tady pan gregor mluví o kontrole bytu a nájmu znova musím zdůraznit projděte si zápisy z kontrolního výboru který jsou na internetu kontrolní výbor žádnou kontrolu nezadal jestli probíhá nějaká kontrola probíhá svévolně kontrolu musí odhlasovat kontrolní výbor a musí být v zápisu uvedená a nic takového se nestalo a porušování tohoto metodického pokynu ministerstva vnitra janem gregorem tak jako 
u zápisu nemůžeme hlasování per rollam to prostě neexistuje to jednoznačně stanoveny takže já opravdu nemám muž dalších slov děkuji 
děkuji 
pan gregor no já už technickou tak tohle není vůbec pravda tady je vidět že pan zoubek která kontrolní výbor funguje jak víte tak my doporučujeme a zastupitelstvo schvaluje aby jsme v zápisu z jednání tuto kontrolu odsouhlasenou byli jmenováni členové kontroly ty jsou vždycky i vy jste byl navrhován na tu podlimitní takže neříkejte a jestliže zápis prošel a zastupitel soky nic nemělo tak samozřejmě kontrola byla zahájena já vůbec nevím o čem mluvíte 
děkuji pan cen 
skutečně jsem byl přizván nakonec na kontrolní výbor na první kontrolní výbor a bylo to proto že jsem připravoval formát zápisu tak aby tak aby odpovídal tomu co zákon doporučuje metodika ministerstva vnitra doporučuje ten jsem tam přednesl zápisem udělal byl to úvodní jednání kontrolního výboru 
město lysá nad labem 
od doby kdy vznikl rejstřík smluv utratilo za roztodivné smlouvy 
projektové dokumentace studie a tak dále cca třicet milionů korun zastupitelstvo schválilo že se kontrola má realizovat následně došlo k poměrně značné rezistenci 
nebyly předávaný podklady a tak dále my dva s panem karlem marxem jsme připravili metodika kontroly tu jsme předložili byla požadovaná udělali jsme to metodika byla hotová pořád se jednalo o schválenou kontrolu ta kontrola vážený pane starosto není dodělaná dodnes vážený asi spíš v uvozovkách 
to co podepisujete nebo co nutíte podepisovat zaměstnance města a co jste se pokusili vnutit členů kontrolního a finančního výboru respektive všem komisí a mlčenlivost je hanebná to asi víte tam dost dobře není možný aby se takováhle věc realizovala město má 
obvyklý příjem někde kolem dvě stě dvě stě dvaceti milionů korun 
zadlužuje město tři stamiliony korun je skutečně nutné aby finanční i kontrolní výbor pracovali 
je obzvláště zábavné když se dozví vám dnes na tomto zastupitelstvu že že kontrolní výbor realizuje jakési kontroly na podněty občanů když jsem dostal od města přípis je občan nic takového nemůže realizovat 
takže to je další věc která se tohoto týká moje zkušenost z finančního výboru je obdobná jako kolegů z kontrolního výboru v době kdy finanční výbor vedro pan pan gregor 
zápisy fungovaly prapodivně a to z toho důvodu že dokonce hlasovala usnesení byť ne přijatá prostě odmítal dát do zápisu což je absurdní když se o dané věci vedla diskuze to znamená občané se ani nemůžou dozvědět jestli ten či onen 
člen daného výboru navrhuje nějakou kontrolu protože prostě když není schválena a schválena logicky není když tam má koalice většinu jak v kontrolním tak finančním výboru tak prostě se to logicky nepovede to je jednoduchý tam není nic složitého hlasujete to pořád stejně osmičkou tak jako tak 
takže skutečně je to už na pováženou funkčnost funkčnost těchhle z těch výboru 
znova upozornění pane starosto byl jste adresátem toho dokumentu z ministerstva vnitra že ukončení diskuze době kdy se do diskuze hlásí občané je porušení zákona o obcích děláte to opakovaně a děláte to roky pane starosto takže 
takováhle věc je potřeba asi aby se tady nedělá na tom zastupitelstvu já už jsem doufal že když vám to ministerstvo vnitra sdělilo že už to prostě dělat nebudete 
ale jsem nadšen skutečně mě to velmi vlastní těší že to děláte protože potvrzujete že tímto způsobem chcete jednat to znamená tady se nejedná jenom jenom o to že to děláte tady na zastupitelstvu ale jak už jsem tady zmínil přišel vám přípis 
ze státní inspekce práce že zkrátka jste neudělali výběrové řízení na klíčový post ve městě je přece absurdní takovýhle věci to přece nemůžete dělat skutečně to není možný protože takovýmhle způsobem se město řídit opravdu nemůže já se divím že nikdo nenavrhuje odvolání starosty to že navrhne odvolání předsedy kontrolního výboru je v podstatě nabíledni ale to že to že prostě tady takto funguje město to přece není možné vyčerpat jste pět minut ale děkuji přihlásit se ještě jednou děkuji 
a já bych chtěl opět v pokročí vzhledem k pokročilému času navrhnout uzavřený diskuze hlasování abychom pokročili dalším bodům a a potom mám ještě druhý návrh vzhledem k dosavadnímu průběhu kdy ještě nemáme projednány ani tři body navrhují aby po bodu tři 
byly zařazeny body osm devět deset jedenáct a dvanáct děkuji 
děkuji nezdržujte prosím také tady návrh návrh na hlasování na ukončení diskuze 
káva s upozorňují upozornil jsem na začátku že nebudete vyrušovat 
tak je tady výsledek hlasování pro osm 
návrh byl schválen děkuji 
teď budeme hlasovat o původním návrhu 
technickou poznámku má pan kodeš já tedy prosím aby to bylo v zápise pan starosta vzal slovo veřejnosti kdy se pečlivě hlásila děkuji 
jestli to nevíte pane kodeš takto odhlasovalo zastupitelstvo 
nastoupili hosté 
uvědomte si uvědomte se chová tady lidi já lidi 
jste se 
tak či matu lidi prosím vás pane zastupiteli mi to úroveň pane starosto 
televize 
hlavně připočte paní ministryně 
tak velka 
jen technická hlasovali jsme o návrhu pana fajmona který 
hlasovali jsme o návrhu pana fajmona který říkal že za a navrhuje ukončení diskuze a zabije před řazení bodů takže jen upozorňuje aby to nezaniklo že v tom hlasování jsme odhlasovali i předřazený bodu děkuji 
jo 
máme tady je návrh hlasování odvolání a jmenování 
hlasujeme 
usnesení 
pane já jsem já jsem to řekl minule aby byli upozorněni na začátku jestli je zastupujete veřejnost tak se pro mě sedm tisíc tři sta voličů 
tak hlasujeme 
také tady by se hlasování pro je pět proti jeden zdržel se sedm návrh nebyl schválen děkuji pan fajmon 
zopakovat ten svůj návrh a není proběhne bod číslo tři a potom atd je předřazen bod osm devět deset jedenáct a dvanáctku jsou to důležité body které potřeboval projednat a a nerad bych aby jsme na ně neměli potom část díky tomu že tady opozice provádí zbytečnou obstrukci děkuji 
tak pan marek 
jsem velmi rád že jsem dostal tu technickou kterou jsem se hlásil před třemi minutami skutečně bych rád aby fungovalo to že když řeknu tak teď se ukončuje diskuze a v té chvíli se zastupitelé jsou přihlášeni anebo se občané do té doby hlásili tak abyste v té chvíli řekl ten počet lidí kteří ještě vystoupí a teprve poté můžeme hlasovat uzavření ta diskuze ale není možné abyste odhlasovali se že ukončuje diskuzi aniž byste nechali promluvit lidi kteří do té doby se hlásili tohle je přesně to porušení zákona který děláte znova a znova prosím pod mě se to nastavit stylem že já chápu že v nějaké chvíli chcete uzavřít tu diskuzi takto můžete říct ale v té chvíli jmenují to všechny občany a zastupitele který ještě vystoupí protože se hlásil do té doby 
aby mělo to právo a vystoupili a co tady točíme v kruhu neustálou každé oboru dneska už asi potřetí to stejné děkuji tak paní ušiska děkuji já dávám protinávrh proti návrhu panu feynmanovy a to aby jsme pokračovali v původních bodech tak jak to bylo nahlášeno 
neslo je vyhrána reagoval panny feromony je jenom chci abychom ty body které jsme mihlo neprojednal i aby byly zařazeny tak jak byly 
ale my vy teď před ale vy přesunuje také jenom chci říct že v jednacím řádu mám že se nejprve projednají body z minulého zastupitelstva tak jenom chci aby se to dodrželo 
technická poznámka já teda myslím že pan růžička že když tohle návrh neprojde tak přece dále projednáváme tak jak je navrženo to znamená opravdu ten váš návrh považuji za návrh který nemění nic i kdyby se navrhl něco předřadit respektuji to ale v tomhle případě přece sama uznáte že tím nic nevládne děkuji 
ta 
paní ložiska 
já už ne 
a dobře je tady je návrh k hlasování 
prosím vás přestaňte vyrušovat 
jsem 
tak pro je osm proti čtyři jeden se zdržel děkuji byl schválen 
pokr 
ta boxy návrh na jmenování člena výboru pro správu majetku města paní bláhová 
děkuji za slovo 
bych požádala pana starostu jestli by mohli předat slovo panu markovi protože on je ten kdo zpracoval tento návrh já jsem ho pouze nahrála do systému děkuji 
pan marek pane starosto děkuji za slovo představen návrh jedná se o jmenování nového člena do výboru pro majetek 
za účel jsou to znamená druhou nejsilnější stranou v zastupitelstvu my jsme doposud tam měli na jmenována pane partnera který časových důvodů se jednání výboru nemohl účastnit tak jsme chtěli aby výbor byl doplněn navrhujeme aby místo pana altnera který rezignoval jsme dnes na jmenovali ondřeje šmída já vám děkuji za to podpoříte 
panelka já na technickou poznámku si u toho jmenování by mohl být zítřejší datum protože odvolávat přímo v jednom mi přijde takový nešťastný protože by mohly vzniknout dohady to jen moje technická děkuji 
můžeme hlasovat pan marek je tady vše jen reakce na pana havelku nemám problém pojďme zítřejším datumem ať je to jednoznačné děkuji 
ta 
pro jedenáct proti nikdo zdržel i se dva návrh byl schválen děkuji 
budeme pokračovat bodem číslo osm 
je 
bod číslo osm třetí rozpočtové opatření roku dva tisíce dvacet jedna a to jde zastupitelstvu města na vědomí velká 
já děkuji za slovo pane starosto spíš tedy poprosím pana předsedu finančního výboru bylo na finančním výboru jenom řeknu že jsou to drobné věci která dělá rada rozpočtové opatření pokud by kolegové ze zastupitelstva měli dotaz jsem přichystáno zodpovědět děkuji 
pan pípal 
já jenom ve zkratce k tomu ochran rozpočtového opatření finanční výbor neměl žádných výhrad takže doporučuje 
marek 
bych se chtěl zeptat v rámci tohoto rozpočtové opatření dochází k přesunu části čtyři sta tisíc a to na položku plus art parkoviště na italské straně která se navyšuje o tuto částku a snižuje se pro změnu cyklostezka v poděbradově ulici 
můžeme tady to je to co jste to co máme ve zdůvodnění můžeme tam dostat větší větší informace to znamená proč dochází tak velkému navýšení toho parkoviště jestli to znamená že to je projektová dokumentace která se s milion šest set tisíc zvedá na dva miliony to je první věc pro mě a druhá jestli to znamená že to cyklostezka se dál bude dělat anebo to znamená že vlastně ráně dělat nebudete a postup města položky jménem ukusovat manželka 
zdůvodnění proč navyšuje položka máte přímo v komentáři k tomuto mottem je napájeno z důvodu vysoutěžené ceny přímo v komentáři který se vám poskytl k tomuto materiálu je to řádek tři sta osmdesát čtyři máte tam komentář navýšení položky o čtyři sta tisíc k navýšení dochází z důvodu žádosti odborů znacku na základě skutečně vysoutěžené ceny to znamená na základě soutěže což tedy v tom komentáři je co se týká bradovi cyklostezky tam bohužel máme problémy při 
jednání o majetkoprávním vypořádání z hlediska pozemků to znamená celá ta alokovaná částka v letošním roce bohužel v tomhle tom případě musím říct potřeba nebude děkuji 
marek 
děkuji znamená to jenom plus ar parkoviště na italské straně takto zní ta položka v rozpočtu chápu správně že se jedná o projektovou dokumentaci to znamená projektová dokumentace je to co jsem chtěl slyšet děkuji 
také návrh 
režisér 
opět potřebují opět požaduji aby do zápasu bylo dáno že za prvé jste porušovali zákon o obcích 
a zadruhé že 
nezveřejňuje to podklady to znamená my jako občané bohužel tu změnu moc nevidíme máme tady důvodovou zprávu pokud máte ještě nějaký přílohy tak dobrý ale my je nemáme 
tak 
dozvěděl jsem se z veřejně dostupných zdrojů že se na projektovou dokumentaci na p plus er ozval jeden zájemce ačkoliv mu je nabízeno dva miliony korun bez zde tahá 
mě to přijde úsměvné proto tady ještě když se to pak navyšuje o čtyři sta tisíc tak to už je pro mě úplně mimo realitu protože musím konstatovat že jste tomu projektantovi který projektoval halu zaplatili milan to byly dva miliony že jste mu zaplatili bez haan milionů pět set padesát tisíc a vyprojektoval 
což je investic dvacet korun 
tak to mě příjde trochu úsměvné když pak přijde nějakej dobrák a řekne vám že vámi projektuje plus parkoviště tedy vybetonování plochy za dva miliony korun zde to mi přijde opravdu super když pak ještě někdo příjde že to chce navýšit o čtyři sta tisíc let 
takže docela by mě zajímalo 
dobrák 
tady dotaz pane lister 
vyjádření 
pane starosto jestli jste to nepochopil 
to jako 
nebo jak je to 
jestli se to nepochopil hodně tak se ptejte já se ptám já jsem vyjádřit pane starosto opravdu ten zákon znáte 
je aby to bylo v zápise 
velmi důležitý už v tuhle chvíli 
takže 
s tím že nemáme podkladu ty změny 
změny toho rozpočtu jak vlastně občané mají velmi omezený prostor se k tomu nějakým způsobem vyjádřit nicméně dotaz je takový 
nakolik zní ta smlouva na na projektovou dokumentaci platnost er 
na italské straně 
bude dělat  jen 
že je to v usnesení rady normálně jakoby se sousední a je to firma za wyatta 
nebo to najdu vám to 
ale to běžně je to na stránka město 
panenek 
na zastupitel marek má slovo děkuji 
pane starosto v tomto směru má panel se opravdu jen nevyčerpal tech pět minut dokončujeme jednu věc a potom rámce vyjádřených 
pan marek 
já jsem v rámci tohoto chce to právě na dvě věci protože se bavíme o plus arp parkovišti na italské straně a jestliže to projektová dokumentace je je za dva miliony 
zakázka v té chvíli odhadovaná cena zakázky jaká je a z čeho i v budoucnosti chcete financovat už v této chvíli máte podepsané smlouvy na čtyři sta milionů to zná víc než je váš vlastní úvěr jestli si schválili a moje otázka je mi vyhazujeme další dva miliony za projektovou dokumentaci z čeho chcete zaplatit budoucí stavbu plucar parkoviště v litoli a kolik to bude za prvé za druhý 
pokud platí to co říkal pan režisér že přišel jeden zájemce 
potem 
jmenuje se chce evo čtyřicet procent víc 
to dva miliony tak přeci v té chvíli soutěž zrušíte uděláte novou a ne že automaticky navýšíme cenu a dáme tomu jednomu jestli to tutakhle platí tak já bych rád aby kontrolně finanční bor toto prošetřeny to že takto jsem přeci s městskými prostředků anakladat nemá 
tak pane velice pokračuje ještě ještě pořád hledáte 
vítěze na vašem profilu 
jak se stát 
co to co se to tady 
ne ne peníze velkou 
čest krátké 
na profilu 
zadavatele veřejné zakázky 
ještě to řeknete 
města všechno by to měl být v pořádku samozřejmě 
veřejnými zadavateli 
no neumím a tečka odpovědět mám to všechno 
přece 
nevím co řešíte ani ne řekněte ne nebo ano 
víte kolik máme panely dcera investičních akcí nemluvím mám teď odpovědět jako obratem jestli to všude všechno je a provést kontrolu 
přes 
takže takže já bych prosila na tuhle tu na tuhle otázku prostě odpovím písemně protože nebudu tady zdržovat zastupuje si napíšete sto šestku už další zitra jistě tak dostane odpověď 
tak budete pokračovat 
tak to snad víš ne 
zas tohoto 
přestaňte nebo opravdu tady z jednacího sálu 
panely cer prosím nechte toho majiteli jednání zastupitelstva máme k projednání plno bodů tedy město potřebuje tak 
já teda nevím proč běží čas panu kodešová 
na perfektní já bych které jenom chtěl rychle reagovat překvapuje mě teda že naše uvolněná rodina investice neví co dává nebo co dělá zas toho tolik nedělá podle mě na to aby si nepamatovala to dává na porta vedení zakázek a druhá věc vážně jste dali za projekt cluster parkoviště betonová plocha dva miliony korun být jakkoliv naprojektovat tisíce metrovou halu s šesti set metrovým a kanceláře na devět set tisíc 
a vydáte za betonovou plochu dva miliony jenom za prve fakt boží děkuji děkuji 
pan karel marek 
děkuji pane starosto za slovo jelikož jsem nedostal odpověď na svoji otázku jsem se ptal na to jestli skutečně platí že tam byl pouze jeden jediný uchazeč uchazeč a který nabídl částku místo jeden a celá šest milionů částku dva miliony a my jsme ho přijali tím že jsem nedostal na tuto beru že odpovědět ano že takto se to stalo v té chvíli jako zastupitel v rámci tohoto bodu dáme protinávrh a to aby nedošlo k tomuto přesunů to znamená aby nedošlo k přesunu čtyři sta tisíc korun mezi parkovištěm a cyklo stezkou 
protože jako rada poté si zrušte to vývojový řízení aby pyšnou znova začněme šetřit městské prostředky v této chvíli máte po roce říkám to znova smlouvy než čtyři sta milionů máte úvěr pouze tři sta milionů můžete mi říct jak to chcete financovat 
analog a 
první věc já si dovolím reagovat nejdřív pan elit se ptal na částku takže firma se jmenuje saga o se sídlem novodvorská 
praha ičo je nula čtyři padesát devět osmdesát pět padesát pět a cena je jeden milion osm set osmdesát osm tisíc bez tebe a pana marka chci jenom vrátit na zem toto rozpočtové opatření už je schváleno jinými slovy mi už smlouvu v tuto chvíli a já to nevím můžeme mít podepsanou to znamená vy když tento protinávrh dávat nemůžete toto bereme na vědomí pokud chcete návrh na to aby se ta rozpočtová položka snížila takto udělat můžete ale to už byste po těch letech také mohl vědět protože víte že toto rozpočtové opatření je vám dáváno na vědomí to znamená nemusíte ho vzít na vědomí můžete dát návrh na snížení položky to samozřejmě můžete ale v rámci projednávání rozpočtového opatření číslo čtyři děkuji paní bála 
děkuji panu havelkovi já jsem to mezidobí taky našla v materiálech rady a jenom doplním že celková cena včetně jde peha je dva miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun protože to nás to město bude stát ceny bezne peha jsou pěkné ale je potřeba říkat celkovou cenu děkuji 
děkuji za připomínku ale podobné situace na důležitá z toho důvodu že víte že je zákon o zadávání veřejných zakázek hovoří o cenách zde peha a my tímto dáváme najevo můžeme tam doplňovat i cenu včetně peha ale my tím chceme dávat najevo že jako v tuhle chvíli rozdělení těch zakázek malého rozsahu a zakázek které spadají pod zákon proto tam dáváme cenu bez daně ale ano klidně můžeme dávat cenu i zdaní děkuji 
pan marek může se jenom zeptat tam je schválena ale položka teď dva miliony a podepsaná smlouva jestli tomu dobře rozumím zde praha dva miliony dvě stě tisíc a jakým způsobem to teda chcete položky dva miliony financovat 
jinak chápu ten návrh já si ho dám potom vědět číslo čtyři 
nemáte 
paní stařecká zmáčkla 
které tak v registru v registru smluv to je nahraný teď jsem provedla kontrolu 
jinak co se týká to co jste se ptali tak samozřejmě financování pokud bude také 
je to mířeno na dotační titul aj ty aj jako už máme parkoviště první nebylo přes devadesát procent na stavební vlastně práce a projektová dokumentace uznatelný náklad tam případně 
abych to doplnil blíží se druhá výzva metro projektu aj pražská metropolitní oblast kam patří lisa a tady je šance získat 
dotační prostředky na vybudování parkoviště na italské straně paní bláhová 
já navážu na dotaz kolegy karla marka já tomu teda my rozumem zvýšil zvyšujeme položku čtyři sta tisíc na dva miliony ale to zakázka stojí dva miliony dvě stě a nějaké drobné teda pardon nechce takové jako o tom hovoří nějaké drobné ale přes dva miliony dvě stě tisíc čeho se teda bude investovat to ten zbytek proč jste neudělali v rámci rozpočtového opatření rovnou navýšení částky a proč se to má dělat na několikrát děkuji a respektive jak můžete podepsat smlouvu jestli už je podepsaná když nemáte rozpočtové krytí děkuji 
já děkuji za slovo já jsem klidně mohl svůj příspěvek se mohou odložit já jsem jenom v krátkosti se chtěl zeptat vás vedení proboha tady vám s několika úst bylo řečeno že ten projekt je šíleně předražené na to co od něj očekáváme a vy jenom abyste měli protože na to bude dotace z aj nebo já nevím kýho čeho tak to prostě podepíšete proboha kde jsou ty mantinely kdy začnete uvažovat selským rozumem když tomu nebudu nerozumíte odbornost mě jenom proto že přišla nabídka také schválíme proboha ty peníze fakt nejsou vaše ale jako tohleto už hraničí se vším děkuji 
pálka také jenom ta reakce na paní váhou paní bláhová ví moc dobře že když je rozpočtu žijeme a je to třeba ulice československé armády to i u jiných projektů a víme že ty projekty přesáhnou jakoby to rozpočtované období což je jeden rok tak můžeme můžeme víceméně rozpočtové pro ten rok tady pokud dělal jsem informaci měl předpoklad že tyto peníze budou utraceny letošním roce a zbytek v roce příštím co znamená přijde nám to do rozpočtu roku dva tisíce dvacet dva abych to řekl správně děkuji 
než 
přijde úplně v pohodě dát dva miliony dvě stě tisíc za projekt betonového parkovište 
jak vám to přijde na investice a chápu že vy si myslíte že ty dotace rostou nikde na stromech stačí akorát je škoda ale to jsou prachy nás všech jako akorát že v tuhle chvíli to platí němci francouzi ladění 
ale prostě je to jsou peníze vidí který si jen dřeli a vy prostě vyhodíte dva miliony dvě stě tisíc za projekt 
jako nezlobte se na mě ale tohle není normální jako chápu že po nás potopa jako že tady budeme stavět za dvě stě litrů dvě stě padesát tisíc prostě jedno parkovací místo aby se mi peníze byste měli parkovací dům fajn ale prostě tohle není normální není ještě konty vaše čechy zvete háčkem prostě je to jednadvacet procent tak buďto uvádějte cenu nebo b 
t 
uvádíte 
ale 
já jen zareaguje pana kodeše ono kdyby to bylo betonový parkoviště a sama souhlasit budu vzhledem k tomu že tam vedou ty dráždění věci a to vy víte moc dobře ty zabezpečovací tohle tak asi úplně to betonový parkoviště není jako když stavíte na zelené louce mě ta cena upřímně řečeno taky příliš netěší ale vyšlo já budu rád když se to parkoviště udělá ale víte 
já vy máte mě zavolat když si myslíte že tam kopnout do země já si myslím že tady zato kopnout do země pardon 
já jsem támhle souvislosti chce na pana havelku požádat jestli bychom se mohli do budoucna domluvit že když sem dávají návrhy na ty rozpočty a víte že to bude přesahovat do dalších let ty částky a že záměrně teď dáváte nižší částky taky jestli byste to do těch komentářů mohl psát protože takhle jste v nás opravdu vzbudila dojem a to zcela jednoznačně že to je částka konečná že tam už nic jiného nebude protože my jsme nemohli tušit že ta částka vlastně vysoutěžená ještě víc protože si to prostě nemůžeme pamatovat za kolik se všechny ty smlouvy soutěží já bych vás opravdu chtěla moc poprosit protože tohle je jakoby systémová věc jestli když víte že to je víc a tady jste to věděl když jste tam dával rozpočtové opatření že to fakt je víc a ta cena podle smlouvy tak to tam prostě napsat že v roce dvacet dvacet dva bude pak ještě dvě stě osmdesát čtyři tisíc rozpočtu krytý a my budeme vědět že to zakázka stojí tuhle částku děkuji 
takže děkuji paralyzer jo tak teď teď byla se běží čas 
podruhé jak podruhé já se ještě nedostal odpovědi vůbec žádný ve skutečnosti 
tomu nešťastný konec nebo projektové za šest set tisíc bez neváhá 
investici za sto dvacet milionů peha nebo za sto milionů bezne chceteli a tady vám příjde parťák parta nějakých lidí kteří který vám to dva miliony projekt parkoviště kde mi opravdu připadá směšné a to už podruhý ženy říkáte jak jsou tam drážní komplikace 
starosta 
to se drážní komplikace za desítky milionů korun moc takového nebylo by jste někdo z nás neviděl že by vůbec překládali nějaký drážní kabely 
nám tady vykládáte tak jak se tam bude tohle dělat a támhle to se bude dělat a tak dále pan havelka skutečně na finančním výboru sděloval že prostě parkoviště plus er kde jedno parkovací místo vyšla dvě stě sedmdesát pět tisíc což je andrej babiš pro 
opravdu zhovadilost tak taky 
vysvětloval že se tam překládali drážní kabely pane starosto 
vím kolik stojí přeložení drážního kabelů 
kolik stojí na mostě dokonce přeložení drážního kabelu že je to v zemi a že byly že kolem emisí skutečně vede že kolem lysý skutečně vede vede 
páteřní síť to je pravda ale takovýhle věci přece nám nemůže to říkat buď nám to prokažte nebo nebo to nedělejte 
to že je zakázka malého rozsahu a že si myslíte že se s tou zakázku může dělat cokoliv to taky není úplně pravda 
bylo by dobré vědět jestli ty lidi byli jestli ty firmy těch dalších dalších ix mirandou aspoň osloveno protože není možné skutečně obecně zákon o zakázkách obcházet tím že prostě řeknu tady mám pepíka kterej mi to za dva miliony projektu je na super do toho takže takto takové se s těma malejma zakázka má opravdu zacházet nedá a víte to že a víte dobře že úřad pro hospodářskou soutěž tohohle sto šetří takže není možné to takhle dělat přestože přestože 
obecně úřad pro hospodářskou soutěž zakázky malého rozsahu nešetří tak v určitých případech se tak děje takže je třeba aby se tohle tady v lysý znova jako řešeno u takových věcí 
vy jste na jste nejdřív dali zakázku pak jste firmě 
na kterou se nemůžu vzpomenout devadesát devět stejný stejný zaplatili měli jen sedmdesát milionů sedmdesát tisíc možná jednou možná dvakrát protože dvakrát je to ve fakturách přijatých a prosím vás k věci já mluvím k věci nemovité 
placení je to v poměru s tímhle tím je to opět zakázka malého rozsahu jako stojí dopsali na holou jak může někdo pro zakázku o sto dvaceti milionech nebo o milionech brzda vypsat zakázku malého rozsahu a byla to někdo vyprojektoval jak to asi mohlo dopadnout 
skutečně 
řekněte jak to nešťastné která vám o projektové dny 
že tady nechávejte projektové betonovou plochu za dva miliony 
já nevím pro koho je to není to pro pro kontrolní výboruurčitě ne blízcí stoprocentní podnět pro někoho asi úplně jiného protože to přece není možný zkuste mi pane starosto řekněte mi a předstoupit před toho nešťastníka a řeknete mu my jsme takový že jsme tady téhle partě dva miliony za to že ne že nám udělá trajekt na web betonování plochy 
starosty 
tam byla ta částka vysoutěžená 
pane starosto zakázka malého rozsahu se nesoutěží víceméně 
to přece víte 
ho zájemce to jste sami napsali tak mi řekněte dalšího jste ve svém ukažte mi note se kterými jste 
vašich pět minut ukažte mi ten výsledek děkujeme 
za váš příspěvek výživný pan havelka 
paní omlouvám ale možná že u nás zase jak jsem tím přidušený ale v tom rozpočtu vy říkáte že jsou dva miliony ale já teda když se dívám do excelové tabulky toho třetího rozpočtového opatření jak tam jsou dva miliony čtyři sta tisíc to znamená mělo by to být pokrytý celý jak se možná přidušený tak jsem špatně reagoval ale jenom ale jenom to chci říct že tečka to taky jenom chci říct že ta částka je tam jakoby pokrytá v tu chvíli na základě to oboru a moje omluva zpátky že se mluvil o dvacet dva ale jak jsem si dušený z toho tak jsem pardo 
tak pan kodeš tom případě by se rád omluvil jestli máte krytý ale ne omlouvám se za to že na tyhle ty prachy za projekt za beton ať je kdekoli tak je prostě úlet 
pan karel marek 
já děkuji za vysvětlení podle mě proto že mi v tom třetím rozpočtové opatření v tech pere v souboru vidíme pouze jeden sloupec a tam je pravděpodobně nechcelo asi bude souhrnný požadavku tam vidíme jen jeden jediný sloupec a to bude asi to předtím na podzim jsme se domnívali že to a ta mi dva miliony takže této vysvětlení děkuji krytý tvé 
k je tady návrh na hlasování 
bereme na vědomí třetí rozpočtové opatření pro roce dva tisice dvacet jedna 
pro osm proti tři zdrželi se dva 
návrh byl schválen děkuji 
pokračujeme bodem číslo devět je rozpočtu 
rozpočtové opatření 
pro rok dva tisíce dvacet jedna 
na velka 
děkuji za slovo pane starosto tak v tomto případě předkládán návrh čtvrtého rozpočtového opatření pro rok dva tisíce dvacet jedna kdy 
v příjmech máme vratky a finančním vypořádání a snížení dotace na památkovou zónu na skutečnou částku ne na na částku předpokládanou v provozních výdajích si myslím že za zaznamenání stojí to že v těch že snižujeme ty výdaje na obnovu památek v závislosti na poskytnuté dotaci 
je tam zároveň v příjmech 
vyrovnán v těch provozních vydaných vyrovnán tento dárek padesát dva s řádkem tři sta sedmdesát čtyři tak aby to bylo v pořádku a nedošlo k porušení rozpočtové kázně investicích vznikla nová položka parkovací automat na husově náměstí který jsme původně měli v položce 
na obnovu majetku města ukázalo se že toto je investicí to znamená museli jsme museli jsme ve své podstatě vytvořit novou položku tak aby to byla investice nikoliv aby jsme to platili jakoby v uvozovkách provozu myšleno tečka částkou nikoliv tím tím nám vzniknou lepší prostor na obnově majetku kdy nám zbyly peníze které už jsme tam předtím alokované na ten parkovací automat protože tyto finanční prostředky jsou přesunuty z vývařiště 
litoli a za tyto prostředky chceme vybudovat novou ciko infrastrukturu co jsou takové ty já nevím jestli to říct cyklo stane takové ty servisní vody kde máte možnost napumpovat kolo a případně udělat do drobnou opravu proto jsme položku na obnovu majetku ponechali v původní výši a ještě bychom tam rády v této věci dál obnovovali městský majetek naposledy z komise pro seniory byla byl požadavek na dvacet nových laviček pro seniory myslím si že už i tato věc co běží s panem doktorem jsme o tom hovořili 
pak je tam věc která vzniká tím způsobem že víte že jsme měli program na investiční podporu investičních akcí spolků v lyse nad labem kdy tedy ve své podstatě jsme vypsali tento program s byly tam poměrně velké prostředky ve výši dvě stě třicet tisíc korun a ty největší spolky které dělají ty největší investice což je veslařský klub tady té sokol a tuším že slovan lysá nad labem požádali zda by v rámci těch svých investic nemohli protože ty investice mají opravdu velké jsou to střechy a podobné věci záru šest set tisíc korun s daty zabit tyto prostředky nemohly být dodatečně rozděleny proto aby tak mohl nastat tak jsme navrhli snížit tu položku o dvě stě třicet tisíc korun protože program jsme ukončili a vytvořit novou položku dotace pro sport kde bychom těmto spolkům jejich investičních akcí v rámci pomohli já si myslím že je to docela dobrá věc mám teda radostnou zprávu myslím si že pan marek mi to potvrdí že v pondělí na zastupitelstvu kraje jde materiál na rozdělení finančních prostředků z kraje a slovan lysá nad labem tam také získal podporu takže je vidět že si myslím že je to akce dobrá a já bych rád jim pomohl i v té souvislosti že víte že kutná byl nápomocen když například se dělala ta komunikace do průmyslové zóny kdy s námi pozemky nějakým způsobem dokázal víc a myslím si že i ten veslařský klub a tělovýchovná jednota sokol vzhledem k povaze všech investic by stálo za toto udělat 
to je podstata tohoto rozpočtového opatření a prosím pokud máte dotaz ptejte se 
paní 
já jsem narazila na jednu věc jedna která předmět jsme zjistili že nám do finančního výboru byla dána verze tady toho rozpočtového opatření která je rozdílná od toho co 
jsou je teď anebo ne tady ta verze ale ta dvojka my jsme dostali ještě druhý rozpočtové opatření protože ten výbor nebyl usnášení schopný a ta dvojka byla rozdílná od toho co bylo zastupitelstvu což nechápu jak se nám mohli dostat rozdílný verze a potom jsme narazili na to a to jsem teda myslela že se vám a pani winklerová vykomunikovat a neví komunikovalo jo 
tak potom nechápu proč jsem ta položka zůstala protože ve druhém rozpočtové opatření který jsme schvalovali v květnu se schovala položka na řádku dvě stě osmnáct kterou tady teď ale na tom řád vyčistil jsem nás neuvidíte přesypy položky přečíslovat a ta se týkala parkovacího automatu 
se omluvil že nám do toho vkročil ale já jsem to právě před chvílí komentoval proč se tak stalo já jsem říkal že jsme vytvořili novou položku proto pouhým parkovací automat která je sto padesát tisíc a ty původní peníze na obnovu majetku jsme nechali za prvé že chceme vybudovat ty cyklo servisní body za druhé že by jsme rádi dále lépe obnovovali městský majetek protože ničen neustále je a pak jsem i říká že jsme ve spolupráci s komisí pro šťastný život seniorů tam byl požadavek na navýšení seniorských laviček a to všechno se dělá z obnovitelného toho majetku to jsem říkal a ten automat jsem říkal že jsme dali na zvlášť proto protože se jedná o investici nad čtyřicet tisíc korun jestli takhle to vysvětlení nestačí pokusím se lépe ale jestli jestli to bylo k tomuhle tak jsem to říkal jo to se omlouvám no je pěkné že jste to říká ale já koukám do těch materiálů a tady to není tak já jako rozumí tato je hra čísel vy sice říkáte že tady přesouváte tady odsud jsem odsátí ale já to prostě nevidím černý na bílým mám tady tabulku která říká něco jiného mám tady komentář k rozpočtovému opatření který říká něco jiného a jak já teď mám vědět jestli to co říkáte je pravda a jestli to co říká se bude od jsou hlasovat já tomu já se omlouvám možná jsem natvrdlá ale prostě když máme přesouvat nějaký položky na který jsme narazili že jsou špatně a v materiálech je pořád mám špatně 
pardon položka nejsou špatně my jsme navrhovali snížení položky na obnovu majetku to znamená ta zůstává tak jak je zastupitelstvem schválená to teda jako chybu žádnou nevidí naopak jsme řekli že vytvoříme novou položku která se jmenuje parkovací automat na náměstí v tom komentáři obsažena a je tam položka ze které se to bere což je ta vývařiště já jsem chápal a tak mi to paní winklerová tlumočila a proto se vám tady dává tu odpověď na co na co ty peníze v té obnovy majetku budou použity navýšené ale my máme v tuto chvíli schválené rozpočtu a pokud vás zajímá zda to bude tak pokud se podíváte na usnesení rady tak tam uvidíte že jsme skutečně tečka ty cyklo point já to řeknu pardon je to podobně takovéto servisní místo jsme schvalovali v radě města znamená mi tam nežádáme jakoby úpravu té položky které říkáte na tu obnovu toho majetku mi žádáme snížení položky nabývat ještě a vytvoření nové položky parkovací automat a to je tedy v tom rozpočtovém opatření si myslím obsaženo děkuji 
já jsem chtěl jenom za finanční výbor se mi už jste tady bylo řečeno finanční výbor měl jedinou výhradu tedy právě k této položce na řádku tři sta devadesát že se tam je ten parkovací automat neměli jsme komentář proč zůstalo v rámci toho druhého rozpočtové opatření na položce údržba majetku nebyla poníženou dvě stě dvacet šest tisíc 
která byla v rozpočtové opatření navýšena pan havelka to asi tedy okomentovala potřást si víc jinak nic k tomu nebylo děkuji pan marek 
děkuji za slovo pak nejenom jde já chápu tu logiku problém je ten že na zastupitelstvu jsme na minulém zastupitelstvu no schválili navýšení položky údržbu majetku ve správě bylo důvodem navýšení pořízení parkovacích automatů husovo náměstí pasta na zastupitelstvu přichází zřízení nové položky z důvodu pořízení parkovacího automatu husovo náměstí a není tam řečeno to co vy říkáte 
snižujeme tu položku druhou parkovací automat nebude ale zároveň navýšíme o něco nového co tam chceme udělat naprosto rozumím že nakonec ty čísla n zůstanou takové ale teď když to takto chválíme tak dokumentech ze zastupitelstva budeme mít že ve dvou položkách máte udělat parkovací auto husovo náměstí prostě protože jsme to dvakrát schválené 
tohle bych rád bych kdyby prostě jsme měli potom jednoznačný aby věci fungovaly aby prostě to že to takto změnit a není problém ale aby se tato jednoznačně popsalo zřídili jsme novou položku tím pádem a tyto peníze jsme převedli ale zároveň chceme údržbu 
ponechat proto že tam budeme dělat nově toto a to 
protože nakonec to zastupitelstva upřímně bude teď máme tady diskuzi a ta diskuze která je tak přestože nahrává tak to není veřejné nebude to zveřejněna jako město prostě to co bejvávalo tak se dřít archu dalo podívat že jediné co z toho bude budou ty dokumenty nic víc a po půl roce už bude napsán jenom to co já říkám já bych rád aby to dokumentu to byl vždycky dopsané byl jednoznačný a ne abychom se po půlroce zkoumali proč to tady máme takto tušení kdo nebude pamatovat 
děkuji pan elica cer 
motto že je to celý nesrozumitelný tady za vaše důvěru ová zpráva která je nejspíš jiná než kterou mají vaši kolegové v zastupitelstvu 
tak to tady asi shrnuli myslím dostatečně nicméně je pochopil jsem správně že rada města rozhodla že bude vytvářet jakési servisní místa 
pro cyklisty 
že tam máte nějaký peníze a najednou se tady vyrojilo servisní místa to až pojedete na koloběžce tak budete muset upravit přitáhnout napumpovat kolo je je velmi dobře že připomínáte moji koloběžku pane starosto jsem tomu velmi rád věřte tomu 
tak 
velmi dobře víte proč 
takže 
skutečně se tady narodili ty servisní místa já se ptám jestli jo nebo ne 
časté rozhodli v radě že tady uděláte servisní místa 
už jedno máme na polské straně u kovy že kdyby se podívám tak můžete koloběžku dokonce to nebude řešit to není podstatné ale budou tedy nějaký další nebo jak je to já tomu nerozumím 
já děkuji pane starosto kladné licence je na to usnesení rady tečka tuším že buďto minulé nebo předminulé kdy ano je tam návrh nařízení těchto tří míst ještě se bavíme 
o tom která místa by byla nejvhodnější takže to ještě bude předmětem nějaké diskuze ale ve své podstatě místo dopadá vypadá obdobně jako místo u té druhé cyklově že to znamená je to nějaká je to nějaká pumpička s nějakým nějakými základním nářadím tak abyste mohl cytokinů opravit plus ten stojan kam to s pověsíte 
na základě jaký poptávky tohle děláte a mně přijde úplně absurdní cyklisté kteří městem projíždí a jsou to cyklisté takový hezký lidi co mají na sobě ty drezy a mají drahý kola akty si tohle všechno vozí s sebou protože to prostě sebou potřebují listí cyklisté siko ve městě pumpovat opravdu nebudou protože ty ho máš na to že se dopravují do město tam a zpátky opravovat ho opravdu uprostřed města nikdo nebude mě to připadá jestli kolik to stojí 
ne to jako sám víte že to nemůže být že to nemůže být je to z údržby takže to nemůže být investice jeden ten stojan ale já si to opravdu z hlavy nepamatuju to se přiznám je kolem třiceti tisíc korun jestli si to pamatuju dobře pane paní která se stará o investice za šest set patnáct tisíc ročně to určitě zlomený 
vás 
paní zastupitelka stařecká to určitě bude vies hlavy nám řekněte nám 
nevím z hlavy 
děkuji já se omlouvám a panu havelkovi protože já jsem mě nenapadlo jak jsme měli ty potkali ve finančním výboru že vy dáte ty podklady už jiný takže já jsem vycházel z podkladu ve finančním výboru jenom jsem si kontroloval nějaký položky ale tohle ne že se omlouvám takže chápu tak že jste na to co my jsme našli v finančním výboru tak se to opravili a už to teď správně to položku dvanáct já jsem to tam našla že těch pět tisíc jestli si myslel čtyři tam zůstalo nic se neměnilo ne ponižovala a vzali stati těch sto šedesát tisíc původní položky co jste chtěli akorát jste si to tam přehodili takže teď už je to všechno v pořádku nedovoluje se to co se týká jenom jsem chtěla říct toho mám 
nové ponožky dotace pro sport města lysá nad labem 
já abych pravdu řekla já už jsem to řekla i na finančním výboru ale řeknu to i tady mě to připadá strašně nekoncepční protože a jste si odsouhlasili investiční program respektive jste úplně za vlastní se předělali všechny ty programy na podporu organizací jak sportovních tak společenských kulturních a zrušila se ta velka ten velký program který byl pro sportovní organizace který měli nějaký mé tak udělal se z toho investiční program s tím že se nevyčerpali ty peníze a teď jste rozhodli že to co se nevyčerpala tak rozdělíte pro tři subjekty mě to prostě připadá nespravedlivý a nekoncepční takže buď buď mi připadá mnohem čistší udělat druhý kolo v rámci toho investičního programu a ať se přihlásí ty vlastně všichni co chtějí a co se tam klidně může být ten strop dvě stě tisíc a ten kdo se přihlásí tak se mezi ně rozdělí a nebo těch dvě stě třicet tisíc rozdělit mezi všechny sportovní organizace v protože všechny sportovní organizace se o něco musí starat a to bez ohledu na to jestli to vlastní nebo to mají pronajatý jeho protože i fotbalisti v litoli prostě se musí starat fotbalisti v listí se starají teda ale pak tady máme volejbalisty který také mají svý své hřiště ty se taky o tom musí stara prostě ten majetek tady je a určit jenomže to budou tyhle tři subjekty proč a na základě čeho jen ty peníze strašně moc přeju to vůbec není o tom jenom mi to připadá nekoncepční a nespravedlivý vůči ostatním takže jestli je možné dát nějaký protinávrh tak já bych dal protinávrh akce tady ta dotace rozdělí prostě mezi sportovní organizace se sídlem v lysé nad labem který pracují s dětmi pro všechny všechny klidně i rovným dílem nebo podle členů počtu je to jedno nebo podle majetku je jedno prostě jak si určíte jakou 
láká jenom technická víte že jsme ty programy museli předělat aby odpovídaly zákonu dvě stě padesát financování protože není možné mít v jednom program pro investice a v jednom programu pro 
tu vlastní činnost proto jsme ty programy předělávali druhá věc myslím si že druhé kolo v této věci nelze vypsat protože to s tím s tím ten program zkrátka nepočítá a nemohli by jsme to nemohli by jsme pomoc těm největším spolkům který investice dělají víte že ten programy primárně vypsán jako projekt program investiční a víte že ty spolky zápasí se mi penězmi oni nám přišlo proč se ptáte proč jsme tak rozhodli přišel od nich dopis by nám popisovali tu situaci a když se podíváte na tu tabulku rozvedení těch peněz v tom prvním kole tak pokud by tam nebylo to omezení těmi procenty tak oni by dosáhli na ty větší peníze přišlo nám jisté tabulky že jsou to ti kteří žádali nejvíc jich peněz a ty ostatní už ty investice mě daleko menší takže i toto byl úhel v tom rozhodování že zkrátka dobře by bylo dobré když někdo investuje do střechy někdo investuje do té své budovy také je dobré to podpořit když tam ty peníze zbyly chápu i ten váš názor jenom řeknu že fotbalisté v litoli nevlastní v tomto případě majetek a nemohlo by to být z tohoto podpořenou protože víte že v tom investičních programu se podporují věci kdy skutečně ty spolky nějaký ten majetek vlastní takže toto byla ta naše úvaha ne já jenom este říká že fotbalisté byli to je tak na to radu 
já vím ale v tuhle chvíli myslím si že do kabiny v litoli opravdu úpravu investovat se nemusí a myslím si že jsou ve stavu který jim tu střechu ty 
lístky mohou závidět takže to na nás k tomu rozhodování proto je tady ten návrh jenom poprosím kdybyste si tam zaznamenali protinávrh paní bláhové protože ten padnul tak aby se na něj nezapomněl děkuji děkuji pan marek 
a děkuji za slovo já mám dvě otázky první 
jestli se zpátkyvrátní parkovacím automatu a to je na v zastupitelstvu se položka údržba majetku navyšoval o dvě stě dvacet šest tisíc kvůli parkovacím automatu 
na tomto zastupitelstvu přesouváme položku sto šedesát tisíc kvůli parkovacím automatu znamená to že jsme za měsíc víme že ten parkovací automat bude o třetinu my já si myslím že tohoto co mě vždycky principiálně vadí čísle a to je první otázka proč ta číslo jiné než jmenuje před měsícem 
a druhá otázka k tomu co se ptala kolegyně radka bláhová tak tam je částka která se má rozdělit mezi ty tři tři spolky ale není tam řečeno kolik bude mít který to znamená pokud bychom to měli takto určit že se rozdělí tak by mělo být jasno o kolik kde kterému nebo jakým klíčem se rozdělí 
děkuji 
pan velká tak teď to vemu zpátky mi ty peníze v tuhle chvíli nerozděluje pokud zastupitelstvo schválit rozpočtové opatření tak si ještě budou muset schovávat ty smlouvy k tomuto znamená ten klíč a tam je a já mi v tu chvíli jsme vzali tu podložku aby jsme o tom vůbec mohlo jednat o to znamená přišel těch organizací a oni tam navrhují to že jsou v tom ve shodě takový návrh tam je ale my v tuhle chvíli navrhujeme pouze aby jsme o tom vůbec mohli jednat udělat to rozpočtové opatření tak aby vůbec jako mohlo dojít k nějakým podpisu smluv a dohod s nimi protože v tuto chvíli nemůžeme jednat nemáme to rozpočtom je kryto a teď se karle velmi omlouvám protože tu první otázku jsem úspěšně zapomněl jestli můžu poprosit parkovací parkovací automat 
parkovací automat je v tom že když jsme před když jsme dělali tuto tvorbu rozpočtu ty dva měsíce předtím tak byl nějaký předpoklad ceny v tuto chvíli víme že ten předpoklad byl nadhodnocený jinými slovy máme už dneska konkrétní nabídku kolik kolik by měl parkovací automat stát a teď opravdu neřeknu to přesně akorát myslím že je to kolem sto třiceti šesti tisíc jinými ta položka by měla pokrýt ten automat by měl umět když už jsem o tom baví to abyste měl by umět placení kartami měl by do budoucna umožňovat pokud město se rozhodnout pro nějakou aplikaci to znamená byste mohli platit přes aplikaci měl by umět zadávat ty registrační značka tyhle věci ta cena mi jsme tenkrát neznali ještě k tomu řeknu poptali jsme na přímo v tomhle tom případě tu společnost grind projekt protože ta už obsluhuje ten jeden automat v lyse který je na parkovišti pusher er tak aby servis a ty věci mohly být jako dohromady 
tak diskuze byla vyčerpána máme tam protinávrh jo pardon panely cen 
já musím zopakovat svůj dotaz proč to nemáme občané k dispozici 
tak 
pan marek na počkat 
až jsem zmaten vám se 
pane starosto tohle pro mě zásadní otázku protože pokud se zveřejňují jenom body ale občané nemají informace potom jak vypadají ty konkrétní věci tak se na to nemůžu ani pořádně připravit to chápu správně panel dcera že vy nevidíte na stránkách města to co mi zastupuje podkladech nevidíte přílohy to nevidíte rozpočtový tabulky 
může mi někdo zapnout 
hlavně co se týká rozpočtujak skutečně musí být zveřejněno si nehrajeme na to že že si něco jako utajit někde si to už máte to takhle to nefunguje 
jestli můžu technickou pokud jsem to já pochopil dobře tak je to tak že nejsou vidět přílohy pane elit které v tomto případě pravdu nemáte protože zveřejněn musí být celý rozpočet pokud se schová pro ten další rok jednotlivá rozpočtová opatření zveřejnila nábytek je patnáctidenní lhůtě předem býti nemusí ze zákona to si prosím klidně ověřte byla na tom velká diskuze ne na svazu měst a obcí protože jen tak mimochodem obce si stěžovali na paralýzu svého chování protože jestliže budete dělat rozpočtové opatření tím že ho budete muset viset každé rozpočtové opatření patnáct dní dopředu v tu chvíli téměř žádné rozpočtové opatření neuděláte a občas by si o tom myslíte své je potřeba rychle reagovat v určitých věcech pamatuju si a řeknu naopak hezký příklad když jsme tady schvalovali pomoc obcím postiženým živelnou pohromou jinými slovy pokud by se muselo takovéto rozpočtové opatření patnáct dní dopředu viset tak ta obec tím přijde trošku s křížkem po funuse dostane ty peníze za dva měsíce ne rychle skutečně rozpočtová opatření nemusí být ze zákona vyvěšena na úřední desce narozdíl od celého rozpočtu a narozdíl od rozpočtu příspěvkových organizací 
podklady pro jednání musí zveřejnit musíte zveřejnit musíte tu přece víme jako takže nerozumím tomu proč to my občané podklady 
dlouhodobá záležitost možná ten starosta tady na zastupitelstvu rovnou říct od příštího zastupitelstva to bude všechno zveřejňované včas tři dny předem pět dní předem pět nebylo lepší samozřejmě 
pane starosto výzva 
děkujeme za ní 
stehna děkuje 
a 
ale 
prosím paní 
příště 
já jsem poděkoval panu michalovi za podnět 
no je to mám odpovědět poděkuje vám tak ruku a 
děkuji já jsem se chtěla vrátit ryb návrhu paní radky bláhové ohledně přerozdělení peněz které zůstane z investičního fondu a určitě bych se přikláněla za to aby se rozdělili všem nějakým podle nějakého klíče protože když pan havelka zmiňoval v skály to tak evka ale to ano nemá svoje vlastní svoji vlastní nemovitost ale nicméně o to hřiště od kabiny se musí starat údržba hřiště nás stojí ročně asi tři sta třicet tisíc a tím že máme od vás smlouvu na rok pouze na rok tak vlastně jste nám znemožnili šáhnout se na peníze někde jinde z jiných dotací teď byla třeba krásná dotace ze středočeského kraje pan havelka zmiňoval také v listech vyzýval tam kdo potřebuje pomoc dotací ať se na něj obrátí a ta dotace byla přesně na nás 
dotace na nájem na elektřinu na údržbu hřiště akorát podmínka tam byla minimální nájem deset let tak jsem se chtěla přimluvit jestli by ty peníze co zůstali z těch investic byly možné rozdělit nějakým způsobem mezi víc organizací nejen mezi ty dvě nebo tři které jste zmiňoval 
děkuji za slovo hloubkové víte já to jde to já mám na to asi trošičku jiný filozofický názor já když budu počítat že máme dvě stě třicet tisíc korun a řekněme že zvolíme klíč je na každé dítě půjde prostě částka dělaná a bude řekněme že tisíce ti tisíc dětí tak si myslím že se nám ty peníze rozmělní takhle si myslím že pomůžeme těm velkým projektům těch spolku který opravdu ten majetek mají a pro mě se přiznám že je to věc důležitější a za tou věcí si poměrně stojím chápu že i tak jak to říkáte že ta situace je zase na druhou stranu 
skákal evka ale to nemá svůj majetek evka ale má dneska majetek který částečně opravilo samo s příspěvkem města což je hřiště a částečně má tu obrovskou výhodu že vás v bruntále kabiny byť tam má svá omezení protože je to městský majetek 
a tomu rozumím akorát sem jenom chtěla říct že ta údržba hřiště taky něco stojí a my ani dobře tak nám dát nějakou smlouvu třeba na dobu neurčitou s nějakou výpovědní lhůtou a my pak tím že máme smlouvu na dobu neurčitou si můžeme sáhnout na peníze z jiných dotací 
specielně to 
ta dotace ze středočeského kraje byla i na nájem tam jsme mohli městu platit nějaký třeba i vyšší nájem na kterém by jsme se domluvili ale my by jsme si ty peníze vzali někde jinde takhle vy jste nám ho vlastně zařízli že nemůžeme žádat o peníze nikde jinde protože většinou požadují minimální nájem deset let a na dobu neurčitou takže teďkon jako my jsme v situaci že nevíme z čeho zaplatíme tuto sezonu cena co bude od září 
jedno tomu programu ten program sice mluví o ne o těchto věcech a zároveň ostatní to znamená můžete to by mohli jste použít program středočeského kraje třeba na na platy trenérů mohli jste mohli jste požádat třeba na to že ty děti dojíždění na na ty náklady spojené s tím to ten program celé umožňuje chci jenom říct že víte že máme druhý program ze kterého čerpáte v rámci města a to je ten program na ten vlastní provoz a tam jak říkáte že to sekání trávy také něco stojí stojí to samé to něco stojí ten slovan a ty kteří mají ten majetek co znamená i máme program na činnost k kde tuhle tu věc se snažíme pokrytou já jen chci upozornit že když se dívám na výroční zprávy jednotlivých klubů tak mám poslední dobou pocit a omlouvám se jestli to tak není ale když to načtu že největším sponzorem sportovních klubů ve městě neříkám že společenských organizací je většinově město lysá nad labem nevidím že by tam někdo dával jakoby větší peníze do toho myslím si že ty peníze opravdu nejsou malé co jdou do toho sportu já ještě za sebe řeknu možná to bude znít špatně a nebudu to tady pak už natahovat že mám pocit že čím více peněz do toho sportu jde tím mám pocit že ty organizace jako od najednou začali o peníze bojovat dřív to bylo na bázi dobrovolnosti a rozumím tomu že to možná dnes nejde ale jsou příklady ve městě k o kterých vím že spolky se dělili účelově jenom protože se hádali o peníze které dostanou z města a ty dotace tam chodí mám na to takovýhle názor ale tady to opravdu považuji za smysluplnou věc protože uvidím že má někdo střechu někdo má vyměněná okna a jsou to věci který si myslím že ty budovy to proto jsou a ty prostředky nemizí někam do té v uvozovkách normální činnosti ale zůstávají jako investice proto já to považuji za dobrou věc takhle to to je ode mě věku děkuji já spíš jen jsem chtěla říct že nemusíme nebo neříkáme dejte nám peníze ale dejte nám třeba smysluplnou smlouvu aby my jsme si na ty peníze mohli šáhnout nikde jinde té můj názor protože ten musí nějakým způsobem fungovat a tím že nemůžeme si na ty peníze šáhnout jinde tak jako se strašně omezuje ta činnost toho klubu 
děkuji je tady protinávrh k usnesení 
paní bláhová nadiktuje 
nadiktoval 
tak je tedy návrh hlasování protinávrh plně bláhové 
o rozdělení částky jinak pro 
kluby pracuji se pracující s dětmi do osmnácti let 
můžeme hlasovat 
takže pro pět proti tři zranilo se pět návrh nebyl schválen děkuji a teď tady hlasujeme o původním návrhu usnesení že schvalujeme čtvrté rozpočtové opatření roku dva tisíce dvacet jedna podle předloženého návrhu 
tak pro osm proti tři zdrželi se dva návrh byl schválen děkuji 
máme bod číslo deset závěrečný účet města lysá nad labem za rok dva tisíce dvacet a schválení účetní závěrky pan havelka překlene 
já děkuji za slovo pane starosto je každoroční věc ve své podstatě na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních celků jsme nechali provést přezkoumání hospodaření města za rok dva tisíce dvacet které bylo provedeno auditorem ellen audit ester o odpovědným auditorem ing tomášem horou z oprávnění komory auditorů čr číslo tři sta třicet tři 
přestěhoval se tedy naše hospodaření 
bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření začalo se loni v listopadu pak ještě letos v únoru a osmnáctého března závěrečné přezkoumání přeběhl proběhlo dne ve nástrahu pátý dva tisíce dvacet jedna výsledku aby to dá vyplývá že nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
ve své podstatě v tuto chvíli tu návrh na to aby jsme vzali na vědomí zprávu nezávislá schválili schválili celoroční hospodářských závěrečný účet města lysá nad labem a to bez výhrad a účetní závěrku města lysá na novém pro dva tisíce dvacet můžu poprosit pana předsedu finančního výboru pak kolegy dotazy děkuji 
já děkuji i vzhledem tomu že výsledkem auditu je výsledek že auditoři nezjistili žádné chyby a nedostatky takže finanční výbor k výsledku hospodaření nebo k auditu neměl také výhrady děkuji 
paní bláhová 
ano já jsem měl technickou poznámku chtěla bych požádat protože jsme v polovině času jestli bychom mohli tady potom budou dělat nade mnou přestávku aby jsme se mohli nadýchat čerstvého vzduchu z těch respirátoru a roušek děkuji 
ta panely cen 
jak jste si tady měla tak jste se schválili kontrolu dopad na a dopočet lysá nad labem jak jsem dělala vy to víte dobře 
lysý nad labem se za doklepl a dotočil utratilo v loňském roce dva a půl milionu předloňském roce tři a půl milionu korun 
překvapuje mě tedy finanční výbor který měl kontrolu realizovat že závěrečný účet města mu připadá bezchybný 
pokud si dobře vzpomínám tak rozpočtu města je položka která má název který by mohl evokovat nebo snad evokuje to že se z něj platí dopadlo a doporučil a tato položka byla jeden a půl na někde je možná milion korun který tam lítá v luftě takto je jedna věc druhá věc je že ze státní pokladny vyplývá 
musím podívat že ze státní pokladny vyplývá že jste k třicátému prvnímu dvanáctý dva tisíce devatenáct měli na účtech města sto osmdesát čtyři milionů pět set čtyři tisíc tři sta patnáct korun a na účtech města 
třicátému prvnímu dvanáctý dva tisíce dvacet to bylo sto dvacet čtyři milionů dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta padesát osm byl jsem ujišťování tady místními odborníky z rady města že to co je na účtech je přebytek z minulých let 
stále tři roky se snažím dobrat toho kde účetní hodnota přebytků z minulých let znamená účetní hodnota která by dávala tu tu přesnou částku protože si dovedu představit že hotovost na účtu města už obsahuje zase peníze který přišly od například státu na další provoz na další rok na další provoz města takže 
věřím tomu že komu prodá v takovéhle situaci kdy je na účtech sto dvacet čtyři miliony korun těžko může najít nějakou vadu když kontrole jenom pohyby toho daného roku protože to tam vždycky nějak vyjde obzvláště když není počáteční stav těch účtů jasně daný protože prostě není jasně daný jasně protože nejsou jasně dané přebytky z minulých let takže tady asi není problém tady si dovedu představit že to vždycky nějak udělat aby to vyšlo nicméně opět to není zveřejněn to znamená občané nemají jsem si vědom toho že uvádíte a teď nevím 
jestli 
na na na elektronické desce úřední nebo jestli to bylo někde jinde že se na to můžu podívat na někam kam si nevím kam si nicméně 
ve dvacátém prvním století asi je to trochu přitažený za vlasy proč by ta zpráva auditora nemohla být zveřejněna nemohla být občany před kontrolována plánována tak dál 
například proč by si občan nemohl překontrolovat oproti tomu co je ve státní pokladně kterou nezavede babiš jak se mylně uvádí ale kterou zavedl ministr kalousek takže 
ty podklady které máme by bylo dobrý skutečně prověřit tím co je v tom výsledků a tohle to teda nějakým způsobem dát do pořádku 
ne možná otázka zásadní alespoň rámcově určitě mi dokážete říct je za co se utratilo těch šedesát milionů 
bod od třicátého prvního dvanáctý dva tisíce devatenáct do třicátého prvního dvanáctý dva tisíce dvacet já si myslím že to rámcově snad někdo z vás zda takže prosím odpoví 
děkuji pana velká 
já se teda přiznám že jsem teďka kterých máte namysli které části rozpočtu protože dostane řek šedesát hotovosti od o tuto hotovost máte menší hotovost města třicátého prvního dvanáctý dva tisíce devatenáct měli na hotovosti sto osmdesát čtyři milionů a třicátého prvního dvanáctý dva tisíce dvacet jste měli sto dvacet čtyři miliony 
ten rozdíl 
na všech stavbách které jsou popsány v té zprávě plus samozřejmě myšleno utratili za pouhých šedesát milionů což uvidíte z toho závěrečné už by to jistě znáte lépe než a jinými slovy když to řekne když se budete ptát tímto způsobem tak je to v těch stavbách které město realizovalo protože vy víte že ty peníze nejsou konkrétně jako abych vám řekl že konkrétně těch šedesát milionů na tohle na tohle na tohle to já nezjistím která ta koruna šla přesně na tenhle ten účet ale byla investována v rámci toho města konkrétne se to dá že si poměrně dobře jen tak mimochodem 
protože musíme v účetnictví není zas tak velký problém 
taky ještě jednou se přihlásím děkuji 
je 
tak děkuji 
máme ten návrh ke hlasování 
tak pane pojďte nám ležet 
myslím že to nevydrží dlouho 
je tak 
takže já budu pokračovat je to skutečně tak že se to dá poměrně dobře vysledovat nebo dá se musí v účetnictví musí být my 
zeptám se tedy na to jak je to s tou kontrolou těch 
těch dob vlády počet a zdali papouška účetní která evokuje to že se s ní platí do a doporučil na který bylo přibližně jeden a půl milionu taky jestli ten druhej který je k tomu co se s tím vlastně děje 
kdo rozhodl o tom že tyto a dokud budou vyšší o jeden milion korun takže možná tam pýtal 
pane 
já myslím že asi tohle odpoví panu předseda protože oni tu oni tu kontrolu na ty do poté dotočit nějakým způsobem rozjeli ale to je asi otázka na něj nám určitě odpoví v této věci věku 
my jsme na posledním finanční výboru stanovili kontrolní skupinu poprosil jsem plně tajemnice k nám předloží ty dohody a probereme v červenci započneme kontrolu 
položkakterá je v rozpočtu která evokuje že by se s ním měli platit dopodopo a doporučil je skutečně položka s který se platí do a doporučuji 
to se přiznám že nevím 
je metodika stanovená na kontrolu 
na 
paní 
já vám jenom vysvětlím k čemu jsme na finančním výboru dospělé nebo jak jsme se dohodli že budeme postupovat momentálně si necháme vytáhnout třetinu všech osob které se kterými je uzavřena dopo dopo čso bez ohledu na to z jaké položky je po oči čerpána na základě této květiny nadále budeme v kontrole pokračovat to znamená že budeme postupovat postupnými kroky podle toho co zjistíme s tím že v rámci této kontroly bude rozlišeno osoby který například spadají nebo jsou to nebo do péče uzavřené v rámci voleb povede pečené uzavřené v rámci hasičského záchranného sboru a všechny ostatní ty které jsou v rámci voleb a hasičů se přezkoumávat nebudou jsme se dohodli protože to nemá smysl to jsou prostě ty který vydáváme a jsou potřeba je vydávat a budou se přezkoumávat ty které jsou mimo toto a bude se mulčovat procentem který to jsou a dále budou podléhání kontrole a že vaše dotazy jsou jako dobrý ale my tam ještě nejsme my prostě budeme postupovat postupně a o výsledku kontroly budeme informovat 
jak děkuji 
děkuji 
za tady veřejnost nesvítí sedm vteřin to se nedá 
to už máte ty třetím vystoupení 
kdo má třetí nový protože tady vám naskočil čas osmnáct vteřin máte špatně ale pane starost já se ptám tam jeho zázemí 
no tak bude muset jinak čítat ještě na hodinách nedá se nic dělat jinak já 
řeším s krajem že kraj 
město nezveřejnilo příjemce těch toho z toho 
to přibližně sto padesát lidí každý rok 
nevím proč to zveřejněno nebylo tato příloha protože jsem to příjemci veřejných peněz takže trošku mě to nějak nikdo se k tomu nějak nedokáže vyjádřit nikdo nedokáže nějak nějak smysluplně vysvětlit takže 
k tomu nebo 
na výboru příjemci dotací poskytnout by to jsou pouze jména není tam samozřejmě žádný další identifikátor takže tahle věc je k dispozici kdyby byl zájem takže 
tolik asi k rozpočtu nicméně platí že jiné 
jak jsou nevíme 
ten počáteční stav vždycky toho daného roku 
je to trochu takový na vodě do tý do tý doby dokavaď budou peníze na účtě tak to není zas tak dramatický ale v momentě kdy tam bude ten duch který bude naprosto přesně vyčísleny tak najednou to přebytky z těch minulých let už nebudou tak nebudou vlastně krýt tuhle cestu tuhle cestu vatu a najednou to bude muset být větší svého velmi pečlivě kam vlastně ty peníze zmizely a co se s nimi co se s nimi stalo takže jenom na to upozorňuje protože připadá mi opravdu trochu přitažený za vlasy v lysé nad labem že o dluhu vím naprosto přesně kolik ten dluh aktuálně protože prostě to musíme vědět ale kolik je přebytek z minulých let kolik se nashromáždilo plně z minulých let který se neutratili ve prospěch občanů to prostě z nějakého důvodu prostě v lysý nevíme 
každý podnikatel který má takzvaně nerozdělený zisk z minulých let to byl člověk ví ví naprosto přesně kolik ta položka je 
také 
pane starosta všem techniky já mám jednu prosbu panely dcera 
říkáte na každém zastupitelstvu nemám podklady ne nemám podklady musí musel zeptat je toto 
že nám tady chce povídat na veřejném zastupitelstvu za přítomnosti karel kabele takže se potřebujete vypovídat minule jsem vám slíbil že chce dotaz slíbil sama 
pokud máte tyto dotazy k rozpočtu 
já jsem v tuto chvíli myslím že spousta lidí čeká na další body a našich občanů čeká na další body v tomto zastupitelstvu jako je kupříkladu aby jsme schválili ve změny veřejnoprávní rukou a proto aby jsme rozdělili finanční prostředky z dotací a pokud máte tyto specifické technické dotazy klidně mi sepište já nerad opět odpovím ale myslím si že v tuto chvíli toto skutečně už považuji za trošičku menší užijte si prosím ale uvědomte si že tady máte dalších ix tisíc obyvatel kteří by se třeba rádi dozvěděli o těch dalších věcech děkuji 
takže děkuji pan fajmon 
no já jsem chtěl říct že teď projednáváme bod audit za rok dva tisíce dvacet dvacet a výsledkem auditní zprávy nezávislého auditora je výrok bez závad toto je zpráva pro veřejnost a myslím si že pokud jsme už projednáváme dneska jsme na konci pátého bodů za tři hodiny že je to tristní a že zneužívání tak takzvaného slova občanů ze strany pana ericeira některých dalších že prostě úplně normální a doufám že v jednacím řádu tuhle tu věc do budoucna by vyřešíme protože není možné aby jeden občan a na zasedání zastupitelstva hovořil několikrát déle než starosta a další členové zastupitelstva prominte toto není normální a je potřeba se proti tomu ozvat a v jednacím řádu toto vaše jednání zakázat děkuji za 
tak děkuji paní barva 
je mám jenom jednu technickou poznámku aby vás chtěla poprosit já jsem člověk finančního výboru a řada osob který znám a dochází a jsou členy finančního výboru tam dochází a rozhodně nejsme žádný po uliční výbor také prosím příště tento termín nepoužívejte protože mi tam opravdu chodíme a když tam nemůžeme tak proto máme vážné důvody děkujeme 
ani 
ukončí diskuzi a dávám hlasovat 
a závěrečné zprávy 
když nemuselo města 
tak pro osm zdržel se pět 
návrh byl schválen děkuji 
je osm 
jedenáct vyhlašuji přestávku patnáct minut 
ta pokračujeme bodem číslo deset ne bodem číslo jeden na dvanáct jeden a 
návrh na rozdělení dotací z programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města lysá nad labem 
je tedy předložen návrh na různě dotaci z programu a podporu volnočasových aktivit 
dvacátý sedmý rvačce dvacet byl uzavřen termín podání žádosti a o dotace požádal pět škol docela dotace byly rozděleny podle statutu od a máme tady připraveny veřejnoprávní smlouvy schválne našem právníkem měl komise pro rodinu a školu si to pro jednoho sedmnáctou května máte k tomu něco prosím 
paní švédska 
dobrý den já bych jenom děkuji já bych chtěla jenom upozornit na střet zájmů protože pak se tam dalo 
by se tak můžeme hlasovat o tomto bodu 
poslala licence 
díky 
všem aktivním členům těch těch komisí myšleno je to takže jakým způsobem byly ustaveny tak to se omlouvám nemyslím samozřejmě všem kteří tam pracují tak 
samozřejmě super tady jenom k tomuhle nám jeden krátký dotaz já jsem tam nenašel školy bedřicha hrozného jestli je to nějaký zapomenutí nebo jako nebo nebo jestli škola si nepožádala nebo nebo pana velká 
programy byl rozdělený ti žadatelé se o finanční prostředky dostali ti kteří si nepožádali finanční prostředky nedostávají protože si nepožádali také děkujeme na hlasování 
takže pro dvanáct 
zrodil se nikdo proti nikdo návrh byl schválen děkuji 
máme tedy bod číslo dvanáct rozdělení dotací z programu na podporu kultury města druhé kolo a z programu na podporu sportu a volném čase volného času města také druhé kolo 
rozpočtu města na rok se dvacet jedna bylo schváleno čtyři sta tisíc korun 
pro ten program kulturu města ve druhém kole je k dispozici dvě stě sedmdesát tisíc tři sta korun a naspod bylo schváleno a dookola bylo devět tisíc čtyři sta padesát 
metrů od druhé kolo bylo řádně projednáno bylo schváleno komisi a 
předkládáme tedy rozdělení těchto dotací máme k tomu někdo něco jako náležitosti 
ne pan burian 
děkuji za slovo 
já mám před sebou tabulku program na podporu kultury města lysá nad labem a jestli jsem správně pochopil tak 
jak návrh odboru tak návrh komise 
byl o sto tisíc jinde než než potom byste rozdělovali v radě 
já bych se přikláněl k tomu protože si myslím že všechny ty projekty aspoň ty materiály který já jsem měl k dispozici co jsem si pročetl tak mě přišly smysluplný 
tak bych minimálně já teď 
už mi to vypadlo že jsem to někde dohledal kde těch sto tisíc vlastně ty dvě ať odbor nebo nebo komise kde k nim přišli a já bych prostě navrhoval aby tam těch sto tisíc zůstalo prostě by se to rozdělilo v tom dle těch návrhů těch si dovolím tvrdit odborníků a aby prostě to bylo řekněme dle sloupce prostě komise a ne a ne dle sloupce to co bylo u vás schváleno v radě jestli je to možné vypálen nevím jak nano jo 
ono tam žádný sto tisíc navíc není na druhý ko byla alokace protože by si protože přišli žádostí který převyšovaly a lokaci místa byla nucena ty peníze krátit to s tím si teda komise příliš v tomhle tom případě hlavu nelámala a odbor taky ne tam není takže by jsme vybrali peníze tam je o tom že byla jasná alokace daná v rozpočtu města 
přišla vratka která se vrátila do toho do toho rozpočtu od spolku náplavka tým vzniknul nějakej bát že po druhý kolo a ten je tímto způsobem rozdělován to znamená kam se peníze ne krátili ale přesně tolik kolik bylo ve své podstatě na ten program určeno tak se rozjelo v maximální výši 
děkuji pan marek 
děkuji za slovo 
znamená 
protože ten návrh jak komise tak odboru bylo tři sta sedmdesát devět tisíc tři sta korun rozdělí a s tím že sto tisíc který tam není tak se má vzít s vizáže který z kapitoly lysá že která která se letos neuskuteční takhle to šlo do komise komise prošla také to schválila po této šokován na radu a vy jste to osekaný o sto tisíc a moje otázka zní 
jakým klíčem jste to zaleží některým jste vzali méně některé stranu někteří jste tu nechali co vlastně ten konkrétní klíč a proč je jedna otázka a druhá otázka a proč tedy komise nedostala jasno status máte rozdělit pouze dvě stě sedmdesát osm tisíc a musíte se s tím umět poprad přijít s nějakým návrhem pak tuto skutečně vypadá tak že 
že komise a práce komise byla vlastně úplně k ničemu protože si zase na bradě pro názorech se potřebovali 
tak pan holka tak první čas já teda předpokládám že komise a teď se nechci dotknout její členů svéprávná a výkonu úplně sama z rozpočtu rozdělit ta částka byla alokovaná na druhé kolo to znamená členové věděli kolik peněz mají k dispozici je sto podlehl nějakému klamu toho že někdo tam ty peníze přidá oni se nám obilí rozpočty to jako neumím posoudit a na tu komisi nechodím takže neznám ale oni věděli že alokovaná částka kolik se rozdíl v prvním kole byli toho přítomni určitě viděli kolik zbývá na druhé kolo toto je první druhý ten klíč my když jsme to selektované a vystup příjemná není znám to bohužel teď zkraje když máte šest set žádostí a vybíráte jich sto čtyřicet je to poměrně nepříjemná věc tak první kritérium které jsme si řekli kdo získá v prvním kole kdo kdo z těch kteří žádali v tom druhém kole nezískal peníze kole prvním 
jinými slovy snažili jsme se podpořit ty spolky které si nebo ty uchazeče kteří jsou v prvním kole nežádali na druhé oko nám tedy vyšly tři tuším kteří už nějakým způsobem žádali v kole prvním první byla evangelická církev kdy tedy my jsme tam tu částku poníženou právě proto že žádala ta ale vzali jsme v potaz to že toto tradiční akce kterou město podporuje každoročně ta věc když jsme tedy snížili ty peníze potom tam byli dva projekty které jsme k o kterých jsme přesvědčeni že 
který ku prospěchu věci nejsou a že lze oželet pak tam byla žádost hospiců která podle našeho bylo to zase jako akce pro hospic a vzhledem k tomu že tu jsme podpořili už jednou z kulturního fondu jednou sportovního fondu ještě tam jde ta částka sto tisíc korun mimo jakoby ty fondy tak jsme řekli že to je věc která je identická s těmi podporovat svými akcemi proto jsme si dovolili udělat návrh tu věc vyškrtnout a potem tam je ještě ta věc že jsme zjistili 
že jsou tam dvě akce v jeden den což jsou ty myslivci a těm jsme tedy navrhuje snížení panic protože v jeden den syková konají v uvozovkách jakoby dvě akce sloučené na podporu svatého huberta toto byl na klíč toto bylo naše studium možná že to komise v některých věcech neodhalila my jsme to tímto způsobem nastudovali a proto jsme udělali tento návrh i s ohledem na to aby jsme dodrželi alokaci toho programu 
paní bláhová 
děkuji za slovo děkuji za slovo já 
bych měla protinávrh 
abychom rozdělili částku tři sta sedmdesát devět tisíc tři sta za předpokladu že rozdílná částka bude oproti té části jestli sedmdesát devět tisíc tři sta bude pokryta z rozpočtové položky lysá žije vzhledem k opatřením který byla vlastně jako během prvního půl roku a neuskutečnily se vůbec žádné akce tak ta položka 
reálně hrozí nebo reálně hrozí že ta položka nebude vyčerpána pokud je ta položka určená na kulturu a tyto organizace nabízí kulturu jsou ochotní sami zorganizovat město s tím nebude mít vůbec žádné starosti tak nevidím důvod proč bychom jim na to neměl nemohli přispět 
nebo jestli máte konkrétně vůči nějaký organizaci jakože víte že to je absolutní propadák a že to jenom vytahování peněz z se nad labem a z rozpočtu lysá nad labem tak to asi řekněte ale jinak mi to všechny ty projekty připadají smysluplná 
děkuji pan marek 
děkuji já mám technicky vy jste zmiňoval dva projekty žádné přišli důležitý můžete říct který protože teď jste mluvil hospice které dostanu a o některých který se snížily ale jestli se dívám na tu tabulku také tabulce jsou ještě další projekty kdekterý dostali úplně nulu že se nic uskutečňovat nebude tak moje otázka zní proč na jaký co tam je ten důvod zatím 
na první věc je že frontu už to doporučila sama komise pokud se podíváte do těch do té jejich tabulky u toho dalšího projektu opravdu se mi jako by se na to vedlo na rady města velkou diskuzi a já to tady zase řeknu proč já si nedovedu představit že mám podporovat projekt který říká že namaluje něco nažka grafity uměleckého to prostě řekněme že je nějaká věc která z osobní povahy a mám na ní práva myslím si že to prostě abych podporovat tuhle tu věc když pak vidím jak sgrafity budujeme každý druhý den kdy nám někdo něco pomalu láva to mi přišel jako projekt který si tu podporu z mého pohledu nezaslouží a vzhledem k tomu kolik na to jsme měli peněz tak se to zkrátka ořezat musel on je dobrý když budeme říkat jsme tady za to několikrát vždycky popotahování teď jsme v malé částce že furt mě to nafukuje příští rok to bude tak že si nikdo nevzpomene na to že ten rozpočet na tu jde tu vedlo čtyři sta tisíc korun všichni tam uvidí pět set šedesát a dostaneme se pod palbu kritiky že najednou na kulturu o sto šedesát tisíc méně 
v tomto případě jednou nás s odpuštěním nám říkáte že to moc děkujeme a že si toho rozpočtu bereme když šetříme posloucháme že šetříme zvolte prosím jednotnou metodiku v této věci protože my jsme jako tam kde jsme řekli že ty peníze zbývaly jsme navrhli to dočerpání pokud by tady ty peníze zbývaly nikdo z nás by nepřemýšlel o tom že musíme ty peníze přerozdělit ale v tomto případě jsme se drželi rozpočtu a stanovené částky v rozpočtu ve výši čtyři sta tisíc korun a musím říct že mě teda velmi osobně vadí to druhé kolo protože já třeba nedokážu pochopit kdy že ty spolky a teď to řeknu i těch evangelických oni vědí že každý rok dělají 
tu toho husa a mě už přijde že trošičku se podívají některé ty spol krychle oni nám tam zbývají peníze tak si zkusíme požár nevím jestli to bylo šťastné řešení dělá to druhý ko vím že to bylo v době kdy se ty peníze nedočerpání zbývaly to byla tam škoda ale je otázkou prostě neberte to tak že jsme opravdu velkým sponzorem v těhlech věcech a my se zabýváme těmi dotacemi dvakrát až třikrát na tom zastupitelstvu je to hodně času je to hodně práce i pro tu komisi já to tedy dám jako názor k zamyšlení protože opravdu si myslím že ty dvě kola jsou o jsou hodně a ve své podstatě i tak vám vzniknou a to je horší v tom mezidobí příjdou věci o kterých nikdo nepředpokládal že přijdou a řeší se individuálně protože se stanou v tom roce co nikdo nepředpokládal ale jsme tento klíč a udělali jsme to já vím že to bude znít trošičku na mesiac mě vzhledem k tomu rozpočtu který byl prostě tím zastupitelstvem v tomhle případě daný 
děkuji paní bláhová 
já jsem se jenom dvě věci první je jestli jsem to teda pochopila správně to znamená že jste se rozhodli šetřit a že tedy položku lysá na lisa že nebudete vyčerpávat a budete na kultuře šetřit jestli tomu rozumím tak aby jsme ušetřili jo jestli jsem to pochopila správně a druhý dotaz jsem měla že je spíš jakoby upozornění pro jednotliví zastupitelé si členy těch organizací že byste měli říct že jste ve střetu zájmů protože si schvalujete peníze pro organizaci jiste členy a mám pocit že někteří zastupitelé jsou členy některých těch organizací které jsou tady napsáním 
děkuji pan marek 
děkuji 
někoho několik odpovědí první ta odpověď jak jste říkal nikdy vás 
ať máme jasno co po vás chceme vás tepelné za to že šetříte že když jednou šetříte tak nám to nelíbí tento jednoduchý pravidle transparentnost prostě v momentě kdy komise a komise rady ta druhá věc je to vaše komise by si řídíte paní místostarostka je zatčena za kulturu měla dát jasný pravidla komise doporučuje rady a pokud prostě si když jste schopni uřídit ani svůj vlastní poradní orgán tak je to trochu problém ale když je to vaše komise je to práce pokud to komise odvedla špatnou práce že rozdělila jinou sumu než měla rozdělit tak je to vizitka rady aneb ne komise za druhý 
když potom to změníte na radě tak pro nás důležitý mít transparentní proč proč se to děje proč jsem tomu dala tomu sníží a protože tomuhle tomu nesníží aby to bylo jasné protože potom je to velmi velmi nejasné a vypadá to velmi transparentně a naopak to vypadá tak že prostě ten se mi líbí tak mu ty peníze nechám ten se mi nelíbí také tak mu ty peníze vezmu a zatřetí 
jste zmiňoval 
street art myslím si že nikomu z nás se nelíbí grafity když někdo přichází a pomaloval morálky zároveň se myslím že je super když někdo ty mladý začne stahovat aby dělali někde legálně něco na správném místě tam kde mají myslet že to je důležitý 
a když 
je vede k tomu aby to dá nějak legální cestou nemyslím si že tímhle způsobem a myslím si že je dobrý i takovýhle věci podporovat i když třeba mu na trhu a to tolik není ale pro mě skvělý když mladý lidi dělají věci ve svém volném čase které jsou potom legální a nějakým způsobem město třeba řekne oka tak na tyhle ty místa můžete o budeme budete mít skvělou soutěž 
takže mě mrzí že to není popsaný mrzí mě že že to neproběhlo komisí a že není transparentní rozhodování děkuji za vysvětlení jako je pan burian 
děkuji za slovo já jsem měl jenom odpověď na informaci nebo na zprávu která tady zazněla ze strany pana místostarosty havelky aby jsme byli transparentní v tom tlaků našem na šetření města my jsme tady šetření zmiňovali u částek že za svou měnu za čtyři sta milionů že projekt stál dva miliony a tady si dovolujeme navrhnout rozdělený statisíci já si myslím že snad každému je jasný že to nemá dopad na náš postoj na šetření města že prostě tady je to snad jasné jestli ne tak proto tady zmiňuji já se domnívám že na sto tisíc spolkům který jak tady zaznělo ze strany radky bláhové chtěli za ze své iniciativy město něco pro naše občany udělat také dát sto tisíc a napadat že v tu chvilku nešetříme je je směšné děkuji 
děkuji panu lanka takže řečnická otázka je až příjdou příště zárodky za osm set tisíc a budeme mít čtyři sta tak navýšíme o čtyři sta 
řečnická otázka vůči tobě až příště když budeme spoustu čtyři sta tisíc případů žádosti za osm se přidáme čtyři sta protože takovéto postavený buď se tam vcházím nebo nacházím a ve své podstatě já chápu že je to malá částka vedeme tedy diskuzi která je dlouhá nikomu není příliš příjemné ale já se přiznám že poté co se mi dělá na kraji když středočeský kraj dá do sportu 
takový peníze že je to skoro ostuda a z šesti se žádostí a když přijdeš na kraji a také by jsme chtěli chytne prostě si s tím poraďte takovéto je a my jsme to teďka udělali a příště opravdu až se bude sestavovat rozpočet a já vím že tam napíšu částku v letošním roce doufám že nám na to na to ty peníze budou tak se najednou budou všichni ptát pružinana kulturu o sto dvacet tisíc méně a mu říkat ne ne to už nikdo si pamatovat nebude a může u můžeme si o tom myslet co chceme ale přesně pak tak to zkusíme za sedm se takto osm set dneska už dáváme do aktivit sportu a kultury si troufnu říct kde časů skoro kolem pěti milionů korun když se když jsem se díval jen proto srovnání sportovní a společenské a sportovní organizace dneska dostávají cirka tři miliony nejsem daleko od pravdy a teď si představ že středočeský kraj já čtyřicet milionů tak řekněme jestli to město štědrými dotacemi otvírá oči musím říct tahle tahle se na to koukám a mrzí mě to a myslím si že se bochánek ten spolkům slušně 
to dělají se školení plně pomáhá se hledaly se ty věci ale prostě peníze jsou nějakým způsobem takhle to názor na tu věc a a proto jsem si troufnu říct tamto děkuji 
děkuji pan koreš 
já jsem členem komise komise pouze doporučila radě vzhledem k tomu jaké byly poslední dva roky že se nic nedělo a to město prostě potřebuje žít tak jsme doporučili aby se vzalo sto tisíc a prostě přidělilo se protetiky projekty kterých se tam přihlásili byly kvalitní srovnávat to s tím že dáte sto tisíc polku lidem kteří zadarmo chtějí je tedy dělat něco pro ostatní lidi aby se lidi to užili a oproti tomu projekt parkoviště ještě se zeptám k tomu projektu parkoviště není to podsklepený 
jenom že by odpovídala ta cena potom a srovnávat to s takovouhle investicí si to není moc fér samozřejmě psali jsme tam psali jsme nebo v rámci diskuze na komise jsme říkali že to je výjimečné s ohledem na lidový rok ale samozřejmě to na vás dejte si co chcete 
děkuji panu velká 
osobní moc mě přijde že už se posílilo všichni příliš vyplouváme nakojit alias čínskou herečku takže já jsem zatím ale svým rozhodnutím stroj mánes a nestydím se za něj protože jsem přesvědčený o tom že zkrátka dobře těch finančních prostředků plyne z městské pokladny do těhle těch aktivit hodně 
děkuji paní sahá senzoru 
dosla 
dobrý deň a já jsem docela rad pár informací lukášovi kladívkový který žádal grafity o ten street dart jeho pan starosta asi pozná tě a mě trošku mrzí že mě bolí vlastně v rámci materiálů doložené podklady ktore dával k této žádosti jak jsem k tomu prišla úplně náhodou protože lukáš kladívka poznám pracovali jsme spolu na různých akciách ještě pracoval 
na dekoraci jak pre barrandov pre barrandovské studia a chcela povedat treben zatímco se teda zdiva june záznam že pan kladívko je velmi šikovný umelec robí osvetu v rámci tohto street artu je neumějí velká škoda že lysá nad labem se zviditelnit v rámci celého projektu galerii již jistí jaký hmyz ktorá vlastně prebieha začíná vy budúci týždeň a je to kutná hora nymburk čáslav poděbrady a mohla tam je lysá nad labem poslední samostanou kladívko včera povedal mi že stále místo podporuje nějaký workshop ktorý sa bude konať budúci týždeň v rámci celé i ty akcie takže aspon za to vám ďakujem že si aspoň čiastočne toto podporili a chcela povedať že ukazují dlhodobo tu osvetu robí robí to nelegálních stěnách není to nič čo by bolo protizákonné a dávají si na to dost pozor ta osveta na ktoru on kladě důkaz důrazy velmi důležitá něho a velmi ho mrzí že město lysá nad labem sa tohto nemohl zúčastnit a lysá nad labem je výnimočne tým ale to asi větě protože vám to prezentoval že by se nad labem se nechá za nejstarší a legálne zeď vo východnej európe a myslím si že lisa mi na to mohla být hrdá a pan kladívko ty akci to už párkrát drobil a doufám že v budoucnosti robiť budě že vidí nimi stále zastupitelstvo pre hodnotíte názor podpory 
tohto oboru a ako to mám nazvat takže já mám docela doplnit informace které jsem náhodou zjistila podle jména protože lukáš a dobre poznám a pracovala jsem s ním dlouhodobou jakmile 
děkuji 
pan režisér 
díky a jenom stručně omlouvám se nebyl jsem chvilku tak třeba to bylo zodpovězeno nějaká metodika se k tomu snažila někdy někdy vytvořit 
k tomu odměňování 
tak dále tak metodiku jistě máme velka 
pokud výjimka v této věci to čistě za živa posouzení komise je tam vždycky doporučení komu se tam doporučení odboru a rozhodnutí rady pokud se ptáte na přesně daný kritéria v týhle věci tak protože je to tak široká škála věcí protože nelze srovnávat hudební vystoupení sestry startem tak na bodové tabulka tak jako u sportovních organizací není tam víte že máme přesně dáno kolik máte dětí kolik tohleto tohle jsou jednorázové akce a je to uděláno tímto způsobem 
děkuji 
diskutujici bude vyčerpání 
máme tady protinávrh paní bláhové 
byla 
rozdělení částky tři sta sedmdesát devět tisíc tři sta korun českých dle 
a návrhu komise pro kulturu a cestovní ruch 
s tím že částka sto tisíc 
káče 
přesahujícím 
alokaci 
programu na podporu kultury 
bude uhrazena z položky rozpočtu lysá žije 
z položky rozpočtu dvacet dvacet jedna masáže aby bylo zřejmé že to bude z letošního rozpočtu 
technickou pan havelka také z hlediska rozpočtu není hlasovat silným paní bláhová první 
tři sta sedmdesát devět tisíc což není pravda alokace na 
alokace u položky toho fondu zůstává dvě stě sedmdesát devět tisíc to je první věc druhá věc kterou máte není možné hradit z položky lysá žije pokud to chcete udělat tak aby to bylo v programu tak musíte navýšit program a následně ty peníze rozdělit takhle je to napsaný je to z mého pohledu rozpočtově špatně a nehlasovat silný 
no já těm částkám teď nerozumím nahoře v týče v tabulce je napsáno kdy se sedmdesát devět tisíc tři sta 
pokud chcete na své tak máte navrhnout na navýšení položky 
toho programu o tu částku opravdu zavedením to nechce že bych vám chtěl rád a následně schválit rozdělení podle návrhu komise také velmi rozpočtově korektní a je to hasala 
dobře takže beru tím že tam je dvě stě sedmdesát tisíc pět set což co řekla radám to rozdělila ale pak se tady hovoří pak to vůbec nesouvisí nesouhlasí s tou částkou která je uvedena nahoře v tabulce kdysi sedmdesát devět tisíc tři sta která se má takže já nevím jako která částka je správná protože jak to mám zjistit tady z těch údajů která částka je správná jestli dvě stě sedmdesát devět tisíc tři sta anebo dvě stě sedmdesát osm tisíc pět set 
já jen doufám že si vzpomenete že jsem vám pomohl já bych to udělal pokud se to ten návrh udělat tak já bych udělal nás následujícím způsobem protože je to věc kterou tady děláme tak se budu snažit jednání urychlit v tuhle chvíli asi nejde reálně o to jestli tam o dva nebo tři tisíce víc to znamená my víme že odbor požadovat někde kolem přístavu osmdesáti tisíc když navrhnete navýšení položky toho programu na čtyři sta tisíc korun z položky lysá nás žije tak mi už si to dokážeme dopočítat a zároveň návrh na rozdělení dle komise tak tam nějaký drobný zbydou je to podle mě korektní návod návrh a takto by to mohlo být 
moc děkuji budu si to určitě pamatovat tak návrh kterým 
protinávrh navýšení 
programu na podporu kultury 
na částku tři sta osmdesát tisíc 
a rozdělení dotace 
ty 
ano z ponožky rozpočtu dvacet dvacet jedna lisa žije a rozdělení dle návrhu ta komise a pro kulturu a cestovní ruch akorát tím jak se vlastně navyšuje na tuhle částku tak jestli by tam nemělo být i ta částka předtím která byla úplně původně ho protože ten program má nějaký 
ne dobře také 
ano 
moneta římská dvě se musí upravit 
návrhu komise pro cestovní ruch tečka 
to 
paní hoši 
děkujem já bych které ještě navázala na to co říkala paní kolegyně bláhová pokud to bude schovala taktotak jak chci upozornit na střet zájmů 
také tedy návrh usnesení hlasování 
tak pro je pět proti jeden a zdržel se sedm návrh byl schválen děkuji 
budeme hlasovat to původním návrhu usnesení 
pro třináct 
návrh byl schválen děkuji 
havelka technická 
technická 
už svítí věku já bych vzhledem k času který je před námi navrhnu před řazení bodů patnáct výkup pozemku parcelní číslo čtyřicet sedm jmeno sedmnáctka ulitou bod číslo sedmnáct převod pozemků parcelní číslo dvacet teče sedmdesát na osmdesát pět a dvacet pět tříd se často jmeno dvacet křivka u lysá nad labem bod osmnáct odkud infrastruktury a převod pozemků do majetku města zástavba rodinných domů v ulici na vysoké mezi 
investorem je družstvo na vysoké mezi mód devatenáct dodatek k veřejnoprávní smlouvě hospiců nablízku a bod dvacet dodatek k veřejnoprávní smlouvě pro veslařský klub děkuji 
já bych ještě doporučil v bodu a sedmnáct připojit ten bod o účasti města v elektronické aukci protože to spolu přímo souvisí jedná se o stejné pozemky a 
ten materiál který by měly čtenářku dodatečně 
účast v elektronické aukci aby byla připojena k tomu bodu sedmnáct 
paní 
já bych chtěl vyzvat všechny zastupitele aby si prosím uvědomili že to co před zařazují tak má posunout body který se neprojednané na minulém zastupitelstvu a některé ty body byly předložené i občany aby se nad labem nebo jedním občanem lyse nad labem pojďme prosím projít rychle a tě máme za deset minut za čtvrt hodiny prostě prošlý a zbavíme se toho je to prostě opravdu připadá že vy pohrdá lidma který v se bydlí protože to není možný že za předpokladu že se na něj minulé nedostalo a vy teď děláte všechno proto abyste odsunuli a zase ne projednali a neříkejte mi že se tady prodlužuje diskuze o tomto vůbec neni je to prostě o tom že to co se nestihlo posledně se prostě projednat má teď abychom se toho zbavili a mohli jednat dál a dál jsem se ještě chtěla zeptat k tomu minulému hlasování a možná to bude jako nemístná otázka ale pane fajmona vy nejste členem farního sboru české církve evangelické 
když se nad labem 
no to souvisí s tím že pokud jste a hlasovali jste pro to aby dostali peníze tak na to máte osobní zájem proto je tady takzvaná funkce střetu zájmů tady přece vůbec nic jiného nejde tak proto se ptám na osobní otázku protože jinak by to vaše hlasování bylo neplatný tak pardon jestli se vás to nějak dotklo 
vyznání se tady nikdy ne uvádělo při žádném hlasování takže já to odmítám a abychom něco takového tady dělali aby jsme při každém hlasování o náboženských záležitostech hlásili kdo je členem nějaké církve nebo není 
vy když řeknete na začátku že jste ve střetu zájmů vůbec nemusíte říkat u které organizace té první věc a druhá věc že zákon opravdu stanoví že pokud máte mít majetkový prospěch z nějaký tý pólu nějaký nějaký věci anebo vám osoba blízká že to prostě máte říct proto jsem se zeptala takhle konkrétní protože jsem vás upozornila na to že v případě že máte nějaký vztah některé k té organizaci a mně je úplně jedno jakého vyznání jste a vy jste se prostě nepřihlásil tak ano záleží mi na to abychom žili v právním státě 
žádný majetkový prospěch z akce 
také jenom technická já to co říká paní chápu ale že tu říká podal občan tady jsou ty věci na které čeká šedesát občanů sedmdesát občanům ty co jsem vybral šedesát dalších ty věci nejsou samovolný k tomu střetu zájmů vy víte je sama jste to řekla když mám majetkový prospěch tam je to také řečeno a kdy z něj majetkový prospěch nemáte tak před zájmy nahlašuje je to stejný jako když tečka máme všichni podávat všichni ne ty přiznání do třicátého šestý na tom ministerstvo nejvyšší správní soud řekl že pokud to nepodáte není to přestupkem přesto to děláme leckteří ale to je jedno já jsem pane starosto svůj návrh dal dědků máme tedy návrh hlasování 
o přidělení bodů jmenovaných 
kdyby tamto čtrnáctka 
velmi dobře no myslel dobře tak 
je to nevidím 
dobře 
tak 
osm pro proti zdržel se jeden návrh byl 
to že 
ne 
návrh byl schválen děkuji 
takže po pokročilé bodem číslo patnáct 
je to výkup pozemku parcelní číslo čtyřicet sedm sedmnáct klauzuli tool za účelem výstavby chodníku v ulici družstevní víte že se nám projekt v ulici družstevní jistě toužebně očekávané hry tuláky vleče už tři roky takže tohoto poslední veřejnou majetkové majetková získání prostě pozemku pod pod tou stavbou chodníků aby se mohli tak žádat o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury je tam navržená cena a projednává sto korun za metr čtvereční 
máme k tomu někdo něco 
výbor doporučil děkuji návrh hlasování 
třináct pro 
návrh byl schválen děkuji 
další po další bod je bod číslo sedmnáct 
převod pozemku 
parcelní číslo dvacet šest sedmdesát tři a dvacet pět třicet šest klaun lysá nad labem o je to na základě sdělení státního památkového ústavu která státního pozemkového ústavu máme šanci získat pozemky 
je to s těma projednaný jedná se o pozemek který určený v územním plánu k výstavbě komunikace 
cena bude stanovena na základě znaleckého posudku jak tomu nějaký dotaz 
petr fajmon a já jsem si říct tomu že tam je ve výboru jsou to projednávalijedná se o dva pozemky jeden u silnice na starou lysou a jeden za na novém sídlišti za zahrádka má za to není to není ono tohle 
mám tu sedmnáctku a co tohle to 
je to ono je to napadl 
je to ono a a k tomu 
tak je 
to tohle o to ústavu pozemky 
to bude další 
tady se jedná o nabídku od státního pozemkového úřadu pokud chceme odkoupit od nich vlastně dva pozemky jeden bezúplatný převod pozemek dvacet třicet četl jméno dvacet či a potom byl druhý pozemek dvacet či sedmdesát tři jména osmdesát pět ale tam by se jedná o úplatný převod a tady je vlastně jestli zastupitelstvo schválí podání žádosti 
silnice 
bytové 
na ale obojí 
obojí vlastně za hřbitovem je v zahrádkách to o čem mluvíte také v rámci ty aukce potom ty dva pozemky 
tak je tedy návrh hlasování 
pan marek já to nevidím promiňte 
je to je je to v zahrádkářské kolonii já se chci zeptat protože mě mi jasný a naprosto souhlasím že se jdeme přihlásit o bezúplatný převod a ten pozemek který je úplatný oni teda zájem nemáme chápu to správně z toho návrhu že teda budeme žádat jenom o ten bezúplatný ale tam kde jsou zahrádkářské kolonie a má to stát a uplatňuje nám to předal tak tak do toho jdeme 
téma jak by otázka jenom co bude bez k tomu tomu druhému pozemků jestli prostě takové stanovisko nebo máme nějakou strategii dál my jdeme nebo bezúplatné o úplatný já nemám město 
porušovali oba dva jak úplatný ale bohužel tam nedokážeme teď stanovit cenu protože ta bude podle znaleckého posudku rada města doporučuje zastupitelstvu pouze bezúplatný převod 
jsme projednávali a tento pozemek doporučujeme se toho účastnit respektive máme názor 
že by nám měli dát zdarma ale ten úřad je toho názoru se by měl vypsat na to aukci 
a to je vedlejší potom je tam taky 
úřad ten pozemek který je vlastně pod komunikací na může převést bezúplatně a ten které je ve veřejném prostranství které má být třeba ho ozelenění tam bohužel můžeme mít přednost ženám od prodají dle znaleckého posudku 
že to můžem takto hlasovat workshop pro 
pan havelka 
já se můžu právě proto není protože my pak budeme navrhne až budeme znát cenu za tento ten u nabízí takto jsem příjde ale my neznáme 
a protože mě přijde že jako město bychom měli mít zájem 
pozemek na kterém jsou zahrádky prostě získat máme zájem sednout tím že je mi jasné že v této chvíli teda žádáme o bezúplatný do toho jdeme a otec úplatný necháváte zpracoval odhad a potom teprve 
úplatný nebo bezúplatný jo to 
upřímně mě jde většinou o pozemek dvacet šest sedmdesát tři lomeno osmdesát pět od státního pozemkového úřadu tento pozemek nám nabízejí úplatně a my v této chvíli o něj nežádáme do a moje otázka zní 
co s tím budeme dělat dál jak je další krok a to jsem se chtěl jen objasnit co budu teda ty další kroky abychom věděli budeme vyhodnocovat protože třeba tečka za jeden už ten stát jako já si myslím že ho daleko rozumnější zkusit znovu ještě požádat jednou o bezúplatný převod 
za vysvětlení 
paní bláhová 
já jsem pak se stáhne protože jsem měla ten samý dotaz jako pan marek 
že teď řešíme bezúplatný a on ten co nabízeli úplatný tak vy zkusíte ještě požádat znovu aby byl bez úplatný a pokud na to nebo dnech budou chtít přistoupit také požádáte o sdělení ceny chápu dobře ten postup děkuji 
je tedy hlasování 
třináct pro návrh byl schválen děkuji 
je tady dal to je to co navrhoval pan aby se to přidružila je to účast na elektronické dražbě pozemku parcelní číslo dvacet čtyři čtyřicet devět lomu čtyři a dvacet pět třicet šest romano třicet pět to je ten bod co jste dostali i mailem 
světla to pan fajmon 
no tak tady 
je ta druhá druhá část už úřad 
vyhlašuje aukci tak jsme se dozvěděli takže navrhuje se usnesení abychom se zúčastnili a měli bychom stanovovat nějakou jako rámcovou cenu která by se zároveň neměla ani nijak říká to tak nevím jestli někdo chce něco říct ale spíše o přestávce potom po skončení protože by nás to znevýhodňovat kdyby jsme dávali to jste mě už jsme několikrát řešili že jsme nikdy tu cenu do usnesení nedávali 
jenom už jsme tu obdobnou situaci měli víte dobře že jsme se dohodli protože to stejně ten takovou pěkné znovu do zastupitelstva ke schvalování zastupitelstvo jí může odmítnout tak jsem platí pouze ty prostředky v uvozovkách za zmařenou s vařenou dražbu v tu chvíli to usnesení identický jako to co jsme dělali na tyto vzorky před několika lety a doporučuje aby protože ten jeden pozemek na bohužel k ničemu moc není ale ten druhý je v trase budoucí komunikace která vede do třešňovky jako ta opatova zatím zatím novým sídlištěm a ten o ten stojíme a oni to vyhlásili jako soubor pozemků takže nám nezbývá nic jiného než se přihlásit do aukce tak jak je nastavená kým a tady v tom případě je to úřad pro zastupování státu jestli si to pamatuju dobře 
paní bláhová 
já si teď vybírám tu laskavost pana havelky protože v tom návrhu usnesení je že se schvaluje prodej pozemku ktera koupě pozemku v dr nebo účast dražbě par dvacet třicet šest lomenou třicet šest a takový pozemek neexistuje má mít lomeno třicet pět tak myslím že jsme si kvit 
ale děkuji za tu 
ale ale díky za připomínku jinými slovy mu aby mě to správně opravené když se podívá 
tam je v tom pro muže časované třicet let 
věku 
panely cen 
tím že si to posíláte mailem tak občan teda je opravdu odřít odříznut od informace mohli byste zobrazit kde to je 
děkuji 
promítneme 
hledá 
jsou to malé pozemky dvě stě osmnáct set dvě stě devatenáct metrů čtvereční jeden je 
ano přesně tak je to uz opravdu u silnice prostě zeleň vysloveně u silnice zelený dvě stě metrů čtvereční na dvorce hned hned za konci obce dalo by se o dálnici obce a druhý je u zahrádek za vlastně posledním panelákem co je v ohrožení tak zase malinký kousíček dvě stě osmnáct metrů čtverečních jsou to takoví jako nudle nebo nudle malé pozemky prostě 
na 
máme tedy návrh 
usnesení parfému je to tak 
no 
tak 
hlasování 
třináct pro návrh byl schválen děkuji 
další bod je bod číslo osmnáct 
je to odkupy infrastruktury a převod pozemků do majetku města to je ta zástavba rodinných domků v lokalitě na vysoké mezi kam družstvo vybudoval na své náklady infrastrukturu na základě plánovací smlouvy a dodatku 
máme nabídnuto 
převzetí družstvo po kolaudaci vybudované infrastruktury zažádalo převod infrastruktury do majetku města a pan majitel zažádal o převod pozemků do majetku města 
že po podle žádosti druzstva bude tedy obklopena nejprve infrastruktura 
odbor správy majetku vypracoval návrh kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení věcného břemene k infrastruktuře na pozemcích družstva 
paní bláhová 
já bych chtěla poděkovat odboru správy majetku a panu inženýru kopeckému zavazi na nalezení toho řešení spolu s družstvem protože si myslím že to je k oboustranné spokojenosti děkuji 
je tedy návrh hlasování 
pro třináct návrh byl schválen děkuji 
bod číslo devatenáct je to dodatek číslo jedna k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro domácího spis nablízku 
tam příjemce žádnou posunuti konání termín benefiční akce z důvodu tedy klidu plánovaný na květen oni chtějí posunout na září až listopad prostě na podzim dodatek nám sval náš právník 
k tomu někdo něco 
je to je návod hlasování 
pro třináct návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvacet dodatek číslo jedna k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro veslařský klub lysá nad labem je to obdobné důvodem vyhotovení dodatku byla 
opatření v souvislosti s klidem a konání kulturních a společenských akcí příjemce vyslání žádá o kosmonautiku orální termínu sportovní akce z května na pátou devátý dva tisíce dvacet jedna 
má někdo něco je to je návrh hlasování 
pro třináct návrh byl schválen děkuji 
vrátíme se téměř na začátek bodu čtyři 
je to informace o bytovém fondu města lysá nad labem předkládá paní bláhová 
vše podstatné je popsáno v materiálech pro zastupitelstvo to znamená v důvodové zprávě která je přístupná i občanům jde o to že bychom byli rádi kdybychom se od města dozvěděli nějaké informace týkající se našeho bytového fondu protože máme velký bytový fond a je potřeba se o něj starat 
tak bychom rádi briza velké koliv informace týkající se jednak těch bytů jednak toho jak jsou obsazené jaký je plán jejich rekonstrukcí jak bude tvořena vlastně cenová nebo jak je tvořena výše nájemného jestli se bude zvyšovat nebo nebude se zvyšovat jaký je přehled příjmů z nájmu po jednotlivých domech a měsících a samozřejmě nějaké jsou plánované výdaje s těmito byty proto jsem si dovolila předložit tento návrh a chtěla bych požádat nebo abychom uložili radě aby nám předložila informace které se toho bytového fondu týkají a které pak můžou ostatní sloužit i kontrolnímu výboru v rámci tedy jeho činnosti pokud bude provádět nějakou tu kontrolu která souvisí s tím bytovým fondem děkuji ještě doplním že ten termín klidně může být delší nemusí být jeden měsíc můžeme dát vzhledem k tomu že červena budou prázdniny tak klidně na zářijový zastupitelstvo děkuji 
děkuji už tady bylo zmíněno že v současnosti kontrolní výbor provádí kontrolu na tomto úseku proto vydal slovo panu rektorovi 
jen krátce tak jak už jsem zmiňoval přibližně před třemi týdny zahájil kontrolní výbor kontrolní tyto materiály jsou všechny co tady jsou popsaných v tom bodu jedna ukládací tak podstatě jsou vyžádán který jsme dokonce dostali už do ruky máme některý přehledy už dispozici a měli jsme k nim dokonci do určité míry některé výhrady které budou závěrech kontrolu a jenom chci upozornit na to že pokud aspoň mám informace tak pracovník který se o to staral končí 
pracovní poměr má tam být přijata teď tuším od prvního července nová pracovnice která se o to má jako starat protože doposud tam byly opravdu určité nedostatky tak máme termín sice do třicátého šestý proto netušili ale nebyl asi problémem že zařídím aby jsme měli nějakou zprávu do toho patnáctého září kdy předpokládáme že bude další zastupitelstvo města 
děkuji pan marek 
to co 
mi o tom víme tak víme že je víc jak čtyřicet bytů pronajatých doteď neobsazených to znamená jsme situaci kdy spousta by tu už neobsazených víc jak rok 
od referenda chápu to že se zpočátku nocovali protože byla na spor mezi námi a vámi l i k tomu si budete prodávat nebo ne od referenda už uběhlo více osm měsíců a za osm měsíců máme stále přes čtyřicet bytů neobsazených musím říct že paní psala tady této chvíli není místostarosta má na starosti ale 
nám utíká každý měsíc díky tomu že nemáme tyhlety pronajatý desítky spíš stovky tisíc 
to je strašný já bych hrozně rád aby se věci změnily zrychlili jako pozice žádali jsme abychom mohli být v komise pro vzdělání tech bytů abychom měli jistotu že budete se rozdělují dobře správně myslím že pan kodek který tam historicky byly tak odvedl perfektní práci nebylo nám umožněno že v této chvíli myslel jen z povzdálí díváme a vidíme že by to nejsou obsazeny nejsou řešeny a neexistuje nedostali jsme ho zastupitelé žádnou strategii co s bytovým fondem proto jsem si že velmi důležitý abychom toto změnil skutečně situace kde máme a to dneska budou poklad potřetí tři stanovena juggler čtyři sta milionů máte podepsané smlouvy tak tady nám utíkají příjmy který jsme dávno mohli mít a změnám flagrantní porušení 
práce paní paní místostarostky místo toho aby tady vítala s panem premiérem tak má dodělat bytový fond správně silně strop 
na jsem je neslyšel 
pro to co jsem říkal místo toho aby tady běhal s panem premiérem tak se správně starat o bytový fond je za zodpovědná děkuji takže pan havelka 
technická první je info k bytům v tuto chvíli máme čtyřicet dva volných bytů ale máme jen osm seznam jenom osm uchazečů o byt kteří budou uspokojeni jinými slovy 
nemáme lidí kteří by jsme do těch bytů oni ucházeli protože dalších dvacet devět kteří se chtějí nechat zařadit do seznamu nejsou schopni dodat požadované dokumenty jestli má několikrát komunikováno takže problém není v tom 
problém je v tom že vlastně nemáme kaoru těch bytů v tuhle chvíli přidělila protože aktuálně na seznamu osm ti procházejí byty aby byli přiděleni ale nikdo další seznam uchazečů není to prostě je faktem takto je protože tak jak jsme nastavili pravidla tak tím sítem spousta těch potencionálních uchazečů neprojde zejména kvůli insolvencí exekucím a těmhle věcem to znamená že ty pravidla jsou také nastavená a to jsou aktuální čísla která splatí tuším včerejšku abychom si to řekli 
pak jsem měl ještě jednu technickou věc a můj návrh v této věci já navrhuji aby se tento bod odložil do doby než vlastně budeme znát závěry z kontroly toho kontrolního výboru je můj návrh této věci děkuji pane starosto 
děkuji paní bláhová 
paní bláhová 
děkuji já jsem jenom já jsem vědoma toho že kontrolní výbor tu kontrolu dělá akorát že nedovedu si představit kontrolní výbor dělat kontrolu ohledně plánu rekonstrukce jednotlivých bytů a domů a tam jsou prostě i položky který nemůžou spadat do činnosti kontrolního výboru protože prostě z povahy věci jsou to uplně vědci kteří jdou mimo jeho činnost jako jako i přehled o tom které byty a domy vyžadují rekonstrukci nebo koncepce tvorby výše nájemného já rozumím tomu že nějakou kontrolu děláte ale asi se které je jenom s některýma těmi budeme protože podle mě nemůžete a vytvářet plán rekonstrukce nebo to jako kontrolní výbor děláte že vytváříte plán rekonstrukce těch bytů pana gregora asi neděláte předpokládá jo takže 
já bych jenom nerada byla jako rozumím tomu že bychom to mohli odložit do doby 
tedy výsledků činnosti kontrolního výboru jenom bych byla nerada aby se to pak zase odložilo když září to nebude odložíme to zase na prosinec to odložíme zase následně tak jestli by třeba nešlo tedy uložit ať mi jako zastupitelstvo odsouhlasíme tu kontrolu pro kontrolní výbor aby to měli jednoznačně daný protože jsou tady pochybnosti jestli ta kontrola kterou si schválil ten kontrolní výbor je vůbec řádně schválena a nebo aby se to mohlo dělat třeba i duplicitně a vy si závěry toho kontrolního výboru použijete pro to co vlastně pak máte podat informace takže klidně dejte si tam třeba 
dejme si tam termín do jednatřicátého desátý bude to plně akceptovatelný ale už to budeme mít uložený a bude to jednoznačně daný a budeme moc prat budete moc rada pracovat i s těmi závěry který dodá kontrolní výbor a doplnit toho co kontrolní výbor nemoh nemohl zjistit informace děkuji děkuji pan gregor také bych chtěl říct že nemá pravdu kontrolní výbor samozřejmě může kontrolovat pokud tam jsou tyhlety záležitosti v podstatě všechny proto že můžeme kontrolovat dokonce i finanční výbor takže já myslím že tohle není na místě byl bych rád kdyby se případě teda s ohledem na složitost 
posun ten termín proti tomu nemám i když se budeme nějakým způsobem snažit a ještě jsem chtěl připomenout proto je původně jsem chtěl říct to co říkáte na velká tak podle prvotních informací které měli asi před třema neděle má takové bytů byla dokonce o něco více ještě asi padesát areál 
občanům kteří by to mohli převzít do pronájmu bylo kolem deseti ostatní splňovaly a co ale hlavní většina bytů které jsou vedení lidí kteří odešli kvůli tomu že jsou chtěli koupit referendum to za to abyste věděli 
děkuji pan kodeš 
tak jsem byl členem bytové komise a přijde mi hrozně zvláštní že se tam přihlásilo šest lidí jestli je jen šest lidí když my jsme na komisi těch lidí měli za patnáct a ten zájem byl mnohem vyšší než počet bitů 
nechápu 
no hlásit se víc lidí ale nesplňuje podmínky náročný naše nebo ty podmínky jaký máme nastaveny 
mi tam nechceme z toho udělat to co tam bylo 
pan marek 
děkuji za slovo měl bych moc rád aby tou ukládací a ten bod ukládací dneska proběhnul protože si myslím že skutečně po osmi měsících když to vezmeme ještě dohromady s prázdninami bude deset měsíců od otce refrénu musí být jasná strategie to s by ty co bude dělat potřeba dobře nejasná rekonstrukce jak jasný pravidla že to za prvé abych to je a to souvisí to nesouvisí s kontrolou kontrola kontroluje sand věci dělají pořádně ale neřekne nechá statek bude dopředu je potřeba mít statek dopředu utíká tam opravdu nemalý nemalé finance druhá věc 
k tomu když je málo zájemců tak můžeme začít inzerovat prostě mnoho lidí to prostě neví neví že se může požádat o městský byt tak prostě tu pojďme dělat pokud takový máme pokud máme problém s tím že nemáme zájemce k nebo kvalitní zájemce skutečně co nábyt a aby to co jsme celou dobu říkali já jsem za to dneska čím dál víc rád když prostě vidíme a slyšíme ty věci odbytových kruzích o tom že to jde nám zůstali jsme abychom o ně se dobře starali tak pojďme dát dohromady nějaký způsob kvalitní rekonstrukce a korektní správě bytového fondu 
děkuji 
děkuji pan fajmon 
já bych chtěl tomu říct že potřeba respektovat kompetence který ze zákona o obcích má rada který má zastupitelstvo 
to co je tady nějak požadována že se má předložit řada těch věcí je veřejně k dispozici je potřeba si to nastudovat například způsob obsazování volných bytů jsou na to nějaká schválená pravidla je to škoda že to dosud neznáte tak si to načtěte jediný co je v kompetenci zastupitelstva a co bych asi se přimlouval jako je ta otázka dlužníků a odpouštění dluhů protože to je výlučné kompetenci zastupitelstva a jinak co bude se rekonstruovat budeme řešit až se bude při pro rozpočet na příští rok a 
takže asi tak no prostě 
myslím si že to je potřeba řešit normálně jako se to řeší normálně všechno a spíš se jedině bych se asi protože jsem si nedávno zase zákon o obcích přečetl tak my tam máme vyloženy jako zastupitelstvo má tam povinnost projednávat jako dlužníky a řešit je co jsme zatím za volební období ani jednou neudělali takže to by možná stálo za to v minulosti jsme schvalovali různý platební kalendáře nebo tyhlety věci a někdy jsme i minimálně jednou nebo dvakrát si pamatuju že jsme ty dlužníky jako řešili a takže minimálně jednou za volební období si myslím že by jsme se na tohle téma měli jako nějakej materiál dostat a ne jenom co se týká bitvu ale obecně všech dlužníků kteří nám něco dluží a jak je jak jsou ty věci jako 
řešený nebo nějakým návrhem co by se mělo v tom tom dělat no takže to z mé strany asi děkuji 
děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo tak 
co se týká nájmům a to že nemáme zájemce tak vzhledem k tomu že mám řadu klientů kteří pracují v realitách také to všechno opravdu jenom o inzerce klienti pronajímají byty v milovicích pronajímají i desítky stovky když dokážou pronajmout oni nerozumím tomu proč nedokáže pronajmout město tudíž je potřeba inzerovat o tom že ty byty skutečně na na pronájem máme ado je inzerovat i bezplatně co se týká toho který informace můžeme mít veřejně nebo nemůžeme tak abych pravdu řekla nevím kde na webu města mám dohledá informaci nebo přehled o tom která byty a domy vyžadují rekonstrukci nevím kde na webu města měla vyžadovat informace o tom jaký je plán rekonstrukce jednotlivých bytů a domů nevím o tom kde mám na webu města vyhledat přehled o tom které byty jsou obsazené nevím o tom že by to byla veřejně publikované informace která je volně k dispozici ano můžu si zjisti způsob obsazování volných bytů ale takto nebylo myšlený ty pravidla skutečně na najde lze ale tam jde asi o to jak se pak rozhoduje mezi těmi jednotlivými uchazeči nevím kde mám najít informace o dlužnících výši dluhu a způsobu úhrady dluhu pokud jsou veřejně přístupné prosím řekněte mi tu informaci nevím jak mám zjistit z veřejné z veřejných webových stránek koncepci tvorby výše nájemného u nově pronajímaných bytů a koncepci nájemného u již pronajatých bytů to jsou přece koncepční věci které se musí vymyslet a pak dodrželo nevím kde mám zjistit příjmy a přehled příjmů z nájmu podle jednotlivých domech a měsících my máme co my máme vždycky v tabulce v rámci rozpočtu celkovou částku jak mám zjistit kolik to připadá na jednotlivý dům a měsíc to znamená že můžu si je vyžádat a já bych tu informaci ráda měla a nevím kde mám zjistit přehled výdajů souvisejících s byty a domy po jednotlivých domech a měsících to znamená jsou to věci které až teda na jednu dejme tomu kterou opravdu si mohou nastudoval kterou jsem si nastudovala tak nevím kde jsou ty informace veřejně přístupné jako běžnému občanu a jako zastupitele je samozřejmě můžu se zeptat na odbor to ano tomu 
proto jako myslím si že to prostě není od věci jestliže to je věc která stojí stovky milionů kterou máme v majetku města a máme se o něj starat jako s péčí řádného hospodáře také prostě nemáme nechat ladem a měli bychom ohledně ní mít nějakou koncepci a vizi kam dál bude směřovat jak se o ní budeme starat tak aby nám prostě přinášela ty peníze do rozpočtu a abychom měli na to aby jsme opravovali ty silnice ty chodníky bychom měli na to aby se měli na provoz sportovní haly která se postaví abychom měli na provoz cyklo věží které obou který prostě musíme mě ročně platit ve statisících a to jako bohužel už nás rozpočet na to nebude stačit je potřebujeme mít vedlejší příjem a tyhle moje dotazy nejsou prostě úplně mimo děkuji 
děkuji 
hlásí se pan kors 
a děkuji za slovo jestli já se dobře pamatuju tak mate realitní kancelář je to pravda 
už není 
nebyla a jestli budete tvrdit že okamžitě podám na vás občanskoprávní žalobu protože já jsem nikdy nevlastnil realitní kancelář a nikdy jsem nepodniká v realitách a vycházím něco jste psal na fejsbuku když jste tam ještě publikoval že jste na to zapomněl také se na to podívám nemovité věci ale to je jedno je jedno to není vy nemluvíte k věci já se ptám jenom jako jestli se mýlím nebo ne tak jako se mýlím dobře 
vy jste nám tedy říká že jsou problémy s nějakým pronajímáním a podobně ale jako já jsem se teda jako jsem překvapený protože město provozuje listy město provozuje fejsbůk webové stránky může inzerovat můžete mi říct kde město inzeruje že má volný byty a za jakých podmínek za jakých nájemný a tak dále je by chtělo pronajmou kde to najdu na webových stránkách šlo by to 
bohužel by to nešlo protože máme daná pravidla a v pravidlech jasně dané kdo se může ucházet a ty pravidla se inzerují já nemůžu říct pane kolego si pojďte si odnést pronajmout byt já nemůžu dát takovýto nechte mě domluvit já se vám taky neskákat do řeči já nemůžu říct pane pardon já jsem dveře či dneska necháte mě domluvit 
já nemůžu říct pane si pojďte si pronajmout občané pocit já jsem vázán pravidly které byly schváleny volené orgány tohoto města které jasně říkají kdo za jakých podmínek se dostane na seznam uchazečů když se dostane ten člověk na seznam uchazečů a vyjde na něj byt tak se mu byt přidělí proto jsem říká že v tuto chvíli tak jak máme nastavený ty pravidla a byly doby kdy to tak nastaveno nebylo a mohli jsme to nabízet všem a dělo se to tak v tuto chvíli můžeme vybírat ze seznamu uchazečů nebojí jsou tam výjimky pro lidi kteří jsou potřebné pro město jako třeba policisté teď jsme přidělit byt policistům takto jsou nastavená pravidla a takto se jich rada drží nikdo nenavrhl změnu pravidel velmi byl velký boj o to pravidla já jsem s těmi pravidly nesouhlasil nesouhlasím s nimi dodnes ale jsou tady a tudíž držíme nemůžu inzerovat mám volný tři plus jedna přihlašte se do chcete protože bych šel proti pravidlům schválí volenými orgány tohoto města takže vy mě nabádá té abych to začal dělat takhle jsem to já pochopil ale říkám že se tím řídit nebudu 
tak já se teda přiznám kde je ta možnostzměnit tyhlety pravidla nám jde přece o to aby ty byty byly využity jestliže občané v pořadníku jich je málo taky prostě já bych to viděl takže ty byty by mě zajímalo kdo je nějakej správce těch bytů v jakém stavu jsou stavů které jsou zrekonstruovaný jestli některý ty domy chody jsou horší některý lepší a takhle bych to rozdělil jsou tedy občané kteří jsou sociálně slabší jsou tedy občané kteří by potřebovali startovací byty máme tedy občany který potřebujeme policisty učitel a podobně jak bych to takovej viděl některý byty které jsou zrekonstruované také asi nedáme sociálně slabším jako jakoby asi nebylo ale budu se snažit třeba udělat nějaký luxusní dům a také prostě to nějak rozdělit nějakou strategii já bych tedy chtěl vidět aby tedy byl někdo odpovědné to jsem tedy zatím neslyšel kdo by tedy se postaralo 
tak 
já to znovu zopakuji já už nemám k tomu co víc máme nastavená pravidla a troufnu si říct že zatápěli se zastupitelů kteří tu sedí tak většina z nich o těch pravidlech ví bylo velmi diskutovány a dřív ty pravidla umožňovaly to co říkáte dnes to zkrátka možné není a nezaznamenal jsem tu věc že by někdo chtěl stavět byty luxusní jak jste tady řekl že bych chtěl někdo stane protože většina těch bytů dneska sociálních problémů u těch sociálních bytů je jeden obrovský mi to my to máme vedeno on to nejsou sociální byty ale uznáme že to nájemné které by vybíráme je hluboce pod sociálním nájemným které je stanovené ale problémem je ta věc pane kolego si že zkrátka dobře ti kteří by do těch bytů nesplňují podmínky které jsme si nastavili zásadní problém prostě zkrátka dobře vedla se velká diskuze že se v lyse nad labem dávají byty každému kdo si přijde ze širokého dalekého okolí pak se z něj stává neplatič neplatí se že se to nekontroluje teď se to začalo kontrolovat a výsledek je ten že v uvozovkách těch bytů máme nadbytek protože těch uchazečů není dost 
říkal jsem tuto věc v minulosti říkal jsem že je dobré soutěžit prázdné byty které jsou lepší pravidla nám to v tuto chvíli neumožňují a jsou to pravidla schválená a teď prosím neberte mi za jsou tito nebo nejpozději minulým zastupitelstvem a myslíte pane místostarosta že bych vás požádat že se třeba dal návrh na změnu těch pravidel protože já si myslím že jste jeden z mála koaličních zastupitelů kteří o tom něco ví a který ví kde je ten problém je a že byste mohl velice cíleně a dobře ten změnu návrhu půda myslíte že vás jako občan můžu požádat 
požádat rozhodně můžete já to neudělám protože mým cílem je a já to veřejně a občanská demokratická se na to veřejně deklaruje a říkáme to celou dobu prodat bytový fond v milovicích a investovat peníze v lysé nad labem říkáme to dlouhodobě konzistentně a jdeme tímto směrem to znamená pokud to bude možné aby jestli to bude možné samozřejmě je to možné tak v těch lhůtách které jsou budeme se snažit aby občané pochopili a změní svůj názor a pochopili že dobré investovat peníze v lysé nad labem a nikoliv v milovicích protože by mi tečka říkáte jinou věc pojďme a paní bláhová to říkala trošičku podobně ale teď prosím aby to nebral nějakou výtku naříká ano bylo by dobré říci jak tam budeme idnes tato jinými slovy říkáme budeme investovat peníze do majetku v cizím městě který nám možná bude něco vynášet ale ještě peníze tam na investujeme tak zkrátka dobře v našem ještě ty peníze budou chybět takto je a staráte se o občany v jiném městě protože oni mají většinou trvalé bydliště jinými slovy daňové příjmy z těchto věcí nejdou do města lysá nad labem ale do města milovice je ten fakt nadaný údržba je také daná protože na to existují postupy a správce navrhuje byste se do správy městské byty v tuto chvíli je to realitní kancelář crhová která to dělá tuším už dvacet let já opravdu je to tady dlouhodobě a ve své podstatě se stará o ty byty takto 
děkuji 
občasné nebo nemám to znamená že říkal občanská demokratická strana vy jste říkal demokratická jako a to znamená přece že jestliže vůle většiny nějaká a jsou dokonce potvrdil že vůle občanů v 
referendu je ta nejvyšší vůle která by se měla respektovat tak bych to chápal tak že prostě pro další období budete respektovat demokraticky to co tady ty voliči po vás chtějí a samozřejmě můžete tom dalším období usilovat o změnu a pak bych viděl že prosadíte tu vůli ode já nevím z nejdřív za dva roky za tři nebo něco takového že z prosadíte tu vůli abyste ty byty mohli prodat jako pak takhle bych to viděl ale v tom mezidobí vidím jakože nemáme jasno v tom že od vás cejtím jakože budete pasivní nebudete se chtít nějak moc starat o nic ostatní říkáte není to naše volební program ale přitom jsme demokratická strana tedy vidím držku rozpor takže bych viděl jakože byste ukázat tu snahu i ostatním koaličním zastupitelům protože mezi náma vy když ukážete doleva tak oni hlasují podle toho jak asi máte dohodnuto a když doprava tak zase hlasu je vidět jako my občané vidíme 
já já se zeptám já pořád vidím dobře nevidím my občané vás jednoho tečka nevidím dvakrát a ještě k tomu co říct a těm by tu ale já přece naprosto respektuji vůli toho referenda které referendum sdělila neprodané byty milovicích já toto naprosto respektuji a nedávám žádné návrhy k tomu aby se byty v milovicích prodávali nějakým způsobem to je přece ten respekt a to je výsledek referenda referendum se ptala na jedinou otázku mají se prodat já už si přesně nepamatuji přesně upravte mají se prodat byty milovicích odpověď byla nemají se prodat co dělá město lysá nad labem město lysá nad labem ani já ani pan starosta ani nikdo zahradních ani nikdo z koalice dokonce ani nikdo z opozice přece prodej bytů v milovicích 
nenavrhuje a nečiní v tom žádné kroky 
takže děkuji vám já mám ještě čas pro mě teda jako občana je velice varující že prostě máme někde nějaké volné byty a my se nesnažíme zaplnit několik měsíců prostě to prostě dobrej hospodář nedělá pro mě alarmující že koalice která si tedy schválit co chce tak se o ty byty nechce starat takže prostě se bude vymlouvat na něco co se smlouvou jakoby domluvilo já bych to viděl že budeme pružně reagovat prostě na tu situaci která tady je referendum vůle občanů rozsudek soudu prostě takže se budeme snažit vanu a snažte se za dva roky třeba uděláte nový referendum 
jako ale je to pro mě alarm protože tady z našich prostředků se platí listy webové stránky někdo se kostra a to město ty prostředky vůbec ne nevyužívá prostě ne informuje občany tam jsou volný můžete se sociálně slabší po jakoby o to usilovat a podobně jako mně to vadí nezlobte se vadí můžete se přihlásit do pořadníku kde je napsaný kde se můžete přihlásit do pořadníku můžu 
lan havelka když se podíváte dobře tak možnosti jak se přihlásit jsou obsah webových stránek jsou tam přesně ty pravidla popsaná je tam potřeba co musíte splnit možná že ti občané to čtou a sami zjistí že se nemůžu přihlásit protože nesplňující podmínky zkrátka dobře je to tak já chápu že se vám ta věc je líbí mně se nelíbí také že máme čtyřicet dva odolných bytu ale já jsem pravidla v tomto formátu nechtěl máme tady já jsem jenom pracuji jako s vůlí zastupitelstvo 
děkuji přihlášen pan kodeš 
tak já si myslím že teda tečka víme že máme hodně o volných bytů prosímeobčany kteří chtějí byty dobré podmínky které tedy dala rada města zastupitelstvo města laskavě přečtu a přihlásí se protože mi přijde opravdu divný že za fungování minulé bytové komise tam jsme měli by tu nedostatek ale tečka záhadně po referendu všichni zájemci o byty zmizely nikdo je nechce aby to už tady leží ladem a nám utíkají peníze samozřejmě by do nich 
prostě na truc nedáte ani korunu dá se budou devastovat a za pár let řeknete my jsme vám to říkali tady chátrají domy a a protože musí se to prodat já tohle není fakt jako péče řádného hospodáře takže teda ještě jednou občané města pokud máte zájem o městský byt a potřebujete splňuje podmínky prosím přihlaste se bytové komise samozřejmě posoudíme vaši žádost doporučí nebo nedoporučí radě města které potom rozhodne 
děkuji děkuji 
že se město stará standardního byty správa majetku se stará o byty investujeme vy říkáte nepravdy že se tam neinvestuje do bytu to není vůbec žádná pravda komise je apolitická funguje myslím velmi dobře a prostě situace taková že jsme si říkali pan fajmon má slovo 
no tak já bych chtěl na pana kolo noseno tady jako chce po panu havelkovi aby něco dělat v rozporu s jeho volebním programem za který byl zvolen 
to myslím že není úplně fér naopak jako by se měl obrátit na ty kteří s tím souhlasí a mně se zase nelíbí na druhou stranu to že ti kteří byli toho opačného názoru za těch osm měsíců nenavrhli vůbec nic žádný návrh nepředložili písemně nic vůbec nic ani čárku a paní bláhová nám pak tady napíše bayliss co má někdo jiný udělat místo aby ona sama něco navrhla ona ne navrhla nic pak marek navrhnul nic pan konečné navrhnul nic prostě nic čisté nic a nikdo jiný to má za ně odpracovat ne oni byli toho názoru mají to předložit sami nenavrhli za tři čtvrtě roku nic mě to mrzí že to nic jako bohužel prostě fungovat způsobem dodejte mi zaa zavést zace den udělejte za mě moji práci to není řádný výkon práce zastupitelé města musím sám asi zjišťovat věci a sám něco připravovat ale bohužel to jsme se zatím nedočkali pouze obstrukcí zdržování a vyvolávání skandál celé smutné děkuji paní bála přihlášeno 
děkujeme za řeč pana fajmona 
je z kupodivu že jste si nevšiml že na každý zastupitelskou zastupitelstvu skoro při předkládám nějaké návrhy ale asi je vám to málo asi jich mám předkládat ještě víc tak budiž když je to vaše přání tak klidně 
já jsem jenom chtěla se zeptat protože já jsem si teda na webu našla pravidla pronajímání bytů v majetku města lysá nad labem která byla schválena dvacátého šestého čtvrtý dvacet dvacet jedna radou města tak se chci zeptat pana havelky případě teda pana kopeckého hře pan havelka asi nechte podávat žádné informace k bytům tak pana kopeckého jestli bych se mohla zeptat existuje ještě nějaká jiná pravidla která se týkají pronajímání bytů v lyse nad labem než ta která schválila rada dvacátého šestého čtvrtý dva dvacet dvacet jedna 
dobrý večer já se omluvím já vás velmi špatně slyším na tom konci zaznamenal jsem že se ptáte na to jestli existuje jiná pravidla nežli ta která jsou vyvěšena která se schválila někdy v dubnu letošního roku ano jsou a to jsou pravidla která se týkají obsazování bytů kde p a teď kol konkrétně třeba v tom k ne vlaku tedy v tomhle tom tolik který má odpověď tam jsou samozřejmě jiná pravidla a nemá to ani v kompetenci odbor správy majetku ale s odbor školství a sociálních věcí 
dobře takže vycházím z toho že jediná pravidla která se týkají městských bytů pokud to nejsou byty zvláštního určení typu de se nebo a v azylovém domě na františku tak jiná neexistují v tom případě tedy nevím jak od nich zastupitelstvo mohlo diskutovat jsou to pravidla rady a byla schválena v dubnu dvacet dvacet jedna a tady v těch pravidlech která jsem si přečetla se o inzerci nehovoří nic tudíž nevím kde je to zakázáno tak pokud nejsou jiná pravidla tak masy můžeme dát informaci o tom že město má k dispozici volné byty a že se žadatelé můžou hlásit jinak pane kopecký vzhledem tomu teda že pan fajn říkala že si mám ty informace zjišťovat sama tak já si dovolím vás navštívit a 
výhledově tedy asi u vás strávím jeden dva dny a budou vyhledávat informace který abych si je tedy mohla zjistit taky jenom ta paní tajemnici na vědomí aby to věděla aby mi pak nevolala že se nám předem nahlásit tak jenom jakože takhle teda výhledově se s vámi domluví kde se za námi stavím děkuji 
jestli mužu k tomu nemá vůbec žádný problém s tímhle tím naopak a uvítám protože bohužel musím říct že to co se tady dělo v rozpravě je poněkud zavádějící ze všech stran který se ozývat budu rád když přijdete o tu velmi rád to skutečně je 
má pan marek technickou 
děkuji já jenom reakce na pana fajmona 
je to rada města která se má chovat jako dobrý hospodář jestliže nám v této chvíli uniká příjem každej měsíc více dvě stě tisíc korun tak je to špatně to je věc rady města ty jsou na to učení ti mají kompetence a také můžou pověřovat ne na to odbory který můžu pomoci to není věc opozičních zastupitelů nejsme v této chvíli zodpovědní za bytové hospodářství 
podrobný jsme několikrát navrhovali a byli jsme my kdo jsme přicházeli zředíme aby výbor pro hospodaření s by tam má jste řekli na nic takové nechceme třídíme bytovou komisi trvalo vám to půl roku než se dali dohromady 
takhle to funguje neříkáte nechte toho být ono to bude běžet po měsících mé situace že máme čtyřicet dva bytů které nejsou pronajatý to znamená znova říkáme znova a znova jsme ochotni o tom spolupracovat vytvořit plošně klidně upravenou bytovou politiku teď jsme vždycky přicházel proto zastupitelstva už jsme na něj přicházeli 
několikrát jsme ochotni spolupracovat rádi spolupracoval abychom věci dali dohromady nikdy to nebylo vyslyšeno 
děkuji pan gregor 
žádám teda technickou 
když jsme doposud jednali kolem těch bytů tak nejen jednání kde jsem byl neříkám že to je dokonalé ale pracovník odboru správy majetku nám sdělil že pravidla a především co má obsahovat žádost jsou vyvěšeny ve všech chodech v našich bytech milovicích nemám prověřeno jelito pravda ale toto sdělil či neříkám že momentálně asi děláme všechno proto aby to vyšlo v nějakou širší známost ale není pravda že především ti co tam bydlí anebo ty co tam dochází se dívat na ty byty tak ty základní informace rozhodně by měli mít 
děkuji pan burian 
moje moje otázka komentáře už tady trošičku zazněly tak já už jenom v krátkosti měl jsem poznámku k tomu že bytový fond je záležitost rady 
to už tady zaznělo měl jsem poznámku k tomu že zastupitel mám právo úkolovat a žádat po radě aby pracovala já jako občan mám právo chtít po vedení města aby se staralo o město takže poslední příspěvek pana fajmona mě přišel trošičku nepochopitelný a ale jak jsem říkal budu jenom krátký ty věci tady víceméně zazněly takže budu rád když se rada začne o bytový fond starat nechápu i když teda chápu důvody já si dokáže představit plán ode do budoucna jak by s bytovým fondem chtěli naložit přeci se uzavírají smlouvy o pronájmu na dobu určitou takže nevidím důvod proč by jsme bytový fond nemohli bez starostí nabízet i když potom třeba vize někoho je že se ten bytový fond bude prodávat to přeci nemůže být limitem když se smlouva uzavírají jak se uzavírají děkuji děkuji pan marek 
děkuji za slovo jenom jedno poslední krátkou poznámku moc děkuji aby to nezapadlo odboru majetku za to že opravdu důsledně dodržují a vymáhají pravidla myslím že to je velmi důležitý je o to jak se snaží důsledně dořešit některý komplikovaný nájemníky díky moc pan havelka poslední a myslím že jsem si ještě panel většinou 
ale já děkuji za slovo pane starosto a k honzovi burianovi já honza odmítám slovo že se o ty by domy nestaráme ty domy jsou ve stavu který odpovídá jejich stáří ty věci myslím si že se o něj staráme že se v nich peníze investují to že by jsme si všichni dokázali představit větší investice dokázali ale pořád budu říkat tu mám tu a tu věc pro mě jsou prioritní věci willise a ne věci milovicích protože já jsem zastupitel lyse nad labem a říkám jsem si vědom že máme majetek že se o něj staráme myslím si že se o něj staráme vladimír si myslím že to potvrdí paní vávra na té schůzce že se majetek skutečně staráme a zkrátka dobře já nevidím žádný problém ve smlouvách ale 
pamatuji si tu diskuzi a když se říkalo pane starosto myšleno mě tenkrát je to špatně že děláte obálkovou metodou k stěhujese ta nám jde kdo 
dávejme pro mě vidět teď to prověřujeme a dostali jsme se do vlastní pasti kdyby jsme nechali ten systém takový jaký byl tak jsem přesvědčen že také říká pan kol ross tak pružně reaguje na to vypíšeme čtyřicet bytů možná že nebude mít obsazených všechny ale měl by jsme jich třicet ale ty pravidla které jsou vycházejí když ty si dělá pana místostarostu vedly jste o tom diskuzi já jsem proti tomu protestovat a dostal jsem se do toho co říkám ta věc má nějaký vývoj když přiznáte že je to slepá kolej a bude tady větší úcta k největšímu sa to se mi tě líto tomto špatně a bude tady prostě úzus na většinový pojďme zpátky do obálkové metody a zrušme seznamy já jsem první kdo proto bude ale do tohohle toho tunelu dostalo rozhodování a já říkám že je to špatně to názor na věc to ale jsme v situaci proto že došlo k nějakému rozhodnutí kdy já jsem ho neovlivňoval jenom ho držíme nějakým způsobem protože si v tu chvíli pořád většina myslí že to také doufám že vás číst čísla přesvědčeni o tom nebo přesvědčil o tom že to tak není 
ale bez toho aniž by se prostě ta věc změnila v tom že zase vrátíme a říkám že to musí být ale oba ale k tomu že budeme normálně nabízet ty byty v uvozovkách bez podmínek za nejlepší nájemný si myslím nikam nepohneme to je můj názor na to dneska to v nájemním máme šedesát osm korun 
myslím teď nechci říkat přesně úplně přesně to číslo neřeknu je zvláštní že čelákovice kteří dělají tuhle metodu dneska dávají spodní nájem sto padesát korun za metr čtvereční se jim do těch bytů hlási je to bohužel tak 
děkuji pan burian já jsem chtěl upřesnit ne že se rada nebo úřad nestará o bytový fond já jsem měl pocit nebo mám z toho pocit že se ne aktivně 
chová k volným bytům takhle jsem to měl na mysli a mám pocit z toho že tam je ta neaktivita a ne že není zájem se tady zaznělo nějaká ta inzerce a tyhlety věci tam tímhle tím směrem jsem cílil ve své příspěvku a ne a ne jako je obecně na ten bytový fond jako celek děkuji 
děkuji paní bláhová 
já jsem jméno faktickou poznámku že bych chtěla ujistit pana kopeckého a odbor správy majetku že jsem přesvědčena o tom že vaše práce kvalitní a skvělá a vůbec to mě prosím mířené vůči vám ano je to opravdu moc já to myslel upřímně je to opravdu celá jenom o tom jak k tomu přistupuje rada a jestli je ochotná nebo ne protože co si budem povídat úřední pracuje podle toho jak mu říká pán a pány rada tudíž rozhodně to prosím a opravdu si to vemte k srdci jako není nová jsem přesvědčená o tom že děláte všechno co můžete dívku z mé strany je to všechno ještě se hlásí veřejnost a potom po veřejnosti jestli bychom mohli přistoupit k hlasování viď váš názor je evidentně zřejmý a si nemáte zájem se z tohoto pohledu o bytový fond starat tak uvidíme s čím přijde kontrolní výbor děkuji děkuji nevím proč vpřed máte dopředu něco já tady mám teď okénko veřejnost teď teď nevím jakou má přednost 
veřejnosti 
tak pan veřejné pan velice pan pan veřejnost 
já to mám napsaný víte tak už jste 
je to trapné 
ale 
je doby já připomenout trochu historie 
já jsem byl členem finančního výboru a byl jsem ubezpečila 
zastupitelem havelka že rozhodnutí rady o tom neprodlužovat smlouvy která je doběhnou 
nijak nesouvisí s privatizací bytů to bylo dva devatenáct na začátku to rozhodnutí byla někdy z konce dva osmnáct možná ještě dřív nevím na základě toho jsem se snažil zjistit kolik těch bytů vlastně neobsazení 
na základě cen na základě teda nájemného jsem se pokusil vypočítat ty ztráty které slavily plníme víte dobře že to byly ztráty v milionech protože čtete velmi pečlivě mé příspěvky na fejsbůku takže to víte takže je to těch peněz který tam vlastně jsou takhle promrhali opravdu hodně do docílil vy jste toho že vlastně ty boty které nejsou obsazení samozřejmě chátrají a 
ta ztráta se vlastně multiplikace takto 
osm měsíců není to ani dvacet není to ani dvanáct měsíců není to ani patnáct je to možná šestatřicet možná přece možná a tak dále 
takže to je k týhle věci 
ještě tady se všichni bez znalosti zákona o obcích tak jedna věc která se týká právě správy nemovitostí nebo zprávy na jednom nemovitostí určování výše nemovitostí a tak dále je skutečně 
dve správě rady města ale zastupitelstvo města je suverén a může si vyměnit že to bude řešit zastupitelstvo města to znamená jestliže vy jste stanovili nějaký pravidla v radě a ta pravidla jaksi způsobují to že byty jsou nastaveny tak co s tím vlastně máme dělat 
jako občané s tím neudělá vůbec nic jak nám tady předvádíte a jako zastupitelé opoziční také zdá se toho udělat nelze připomene své minulé vystoupení na minulém zastupitelstvu kdy jsem bod k bytům chtěl navrhnout vystavuje porušováním zákona o obcích od nuly slovo bylo to v době kdy se projednávalo projednává program schůze program jednání takže 
je to zkrátka prostě komplikovaná není to tak že by tady zastupitelé opoziční něco způsobily je to tak že to způsobil rada města 
rada města za to zodpovídá rada města stanovila pravidla rada města tenhle stav dopouští to znamená je tady asi je to věc už k řešení a skutečně zastupitelstvo už by si takovouhle věc mělo vyměnit 
centre kterém které 
údajně probíhá na tom 
na tom kontrolním výboru nebo kontrolním výborem tak ta by samozřejmě měla vyčíslit tu ztrátu kterou jste způsobili s tím že jste ty byty že jste neprodlužovat ty smlouvy je bezpodmínečný je nutné aby to bylo vyčísleno a finanční výbor se na to podíval 
překontroloval a nějak se to pak začalo řešit protože to není možný aby jste vlastně zcela v podstatě svévolně bez vědomí radej byť jste to asi publikovali jako usnesení a to jste publikovali ta to ne asi omlouvám se ale publikovali jste usnesení že to prostě se nebudou že ty smlouvy se nebudou prodlužovat u těch u těch které které vyprchaly 
takže tohle to by mělo teda finanční kontrolní výbor velmi pečlivě udělat a velmi pečlivě by měl celou tuhle věc celou tuhle věc překontrolovat mělo by teda se někde vyjasnit kdo vlastně za tento stav těch bytů muže 
další věcí k těm bytům je že samozřejmě je to majetek není žádný problém pro obec když její majetek v jiné obci to skutečně žádným problémem není mnohé obce mají majetek na druhém konci světa panely se vyčerpá se svých pět minut může se přihlásit ještě jednou 
že všichni budou nadšeny přihlaste se ještě jednou se takže pana pan havelka přihlášen 
já už pane starosto tu technickou nemám proto že 
tady k tomu nemá smysl se vyjadřovat já přestávám či rozumně protože by si ve svých vlastních vyjádření v tom co to tady říká protiřečíte a se v tom začínám poněkud ztrácet takže se omlouvám přestávám tomu rozumět děkuji děkuji tam byl ještě přihlášen pan veřejnost vedle 
poddruhy pan kol 
děkuji za druhý slovo já jsem docela rád že se to tedy otevřel protože teď už mi to je jasný já stejně jako paní bláhová necítím že by byl problém na straně správy majetku na straně pana vedoucího kupeckého tam souhlasím s paní bláhová naopak si myslím že má omezené možnosti protože jsou tedy špatně nastavený pravidla a pan místostarosta se asi mýlil může se stát protože ty pravidla nenastupuje já zastupitelstvo ale rada a já si myslím že rada je to je pět členů čtyři jsou placený já bych očekával jako občan od placených funkcionářů zastupitelů a radních že prostě budou mít nějaký výsledky a že tedy jako 
já tady jsem jako občan zákona o obcích říká že i jako občan sám hovořit nemusí mít za svou zástupy občanů 
můžeme udělat že mi zmocní třeba sto dvě stě tři sta občanů ale jako jakoby prostě já si myslím že stačí jedno jeden jediný jako ze zákona já teda vidím tady v tom věc že je tady velká velký prostor pro zlepšení kolem těch bytů a je to plně na radě pan starosta místostarosta jak si rozdělte do příštího zastupitelstva já bych chtěl vidět co se s tím bude dělat jak se změny i podmínky aby se ty byty využili jako občan si myslím že můžu požadovat po panu starostovi aby s péčí řádného hospodáře respektoval že ty byty terasou prázdný a že je potřeba využívat jako já bych chtěl vidět tedy nějakou koncepci prostě snad jako občan nechci moc jako já chápu že jste negativně na to naložený že jste chtěli prodat že byste asi měli nějaký užitek který z toho pronájmu máte jenom práci já to chápu ale vůle těch občanů je taková pokud vůli nechcete respektovat nikdo vám nebrání abyste svůj mandát složili a nechali pracovat jiný jako tady jde přece o to já nevím my se tedy furt dohadujeme koalice a opozice přece dovoli jsou jako jo já v tom trošičku vidím to že já to vidím že si hradě musíte říct jak ty pravidla nastavit 
a jak říkám super sociálně slabší bohužel ty třeba ty byty budou devastují devastovat takže jim nechat jako třeba i horší rozčlenit na co tedy nějaký potřebný jako 
jsou tady prostě byty který se můžou prodám za luxusní jakoby nájmy a podobně a je to majetek města a je úplně jedno kde to je jako já bych chtěl aby si ho spravovali prostě 
motocykl máme a pane usa 
kanko jaroslavy pane rossi placení v tomto zastupitelstvu jsou úplně všichni zastupitelé se budete překvapen ale je to tak vy jste se vy jste říkal že jsou tady čtyři placení placení jsou všichni zastupitelé v tomto sále každý dostává od města nějakou odměnu rozdíl mezi tím kdo pro výkon funkce a kdo je neuvolnění pro výkon funkce a pro výkon funkce máme uvolněné dva zastupitelé byly doby kdy jsme měli i pro výkon funkce uvolněné i tři zastupitelé v tuto chvíli máme pro výkon funkce uvolněného zastupitele dva tolik pane starosto moje technická poznámka děkuji děkuji hlási už vyčerpal součást pane ne 
ne ne vyjednání pam pam pan veřejnost pan licence nejde vyčerpán často prostě jste měl jednou se mluví a ne maximálně pět minut panel lice pan liter 
pan elitera má slovo den se řádně přihlásil podruhy 
netreba to si myslíte to všechno no vidíte to 
velice rád by se nemůže dočkat 
mužete mi námitku dobře pan fajmon 
tak já jsem se hlásil 
řádně fajmon 
já bych chtěl říct že důležité je aby jsme přešli k nějakým konkrétním návrhům a aby hlasovali vyprávět si můžeme do rána ale máme do jedenácti hodin skončit já navrhuji aby jsme skončili ve tři čtvrtě a aby jsme mohli udělat ještě tu diskuzi k obecným záležitostem a ty interpelace aby byly takže navrhuji aby tenhle ten teď aby jsme přešli do fáze hlasování o jednotlivých návrzích a potom aby se zasedání ten program který je schválený přerušil a aby se přešlo k těmhle těm bodům 
diskuze a interpelace a aby se v jedenáct skončilo to je můj návrh a doufám že 
že všichni budou postupovat konstruktivně a budeme se bavit o konkrétních návrzích co se má udělat ani kvůli o 
zbožných přáních a co kdo udělal nebo neudělal prostě pojďme se bavit o konkrétních věcech jinak to nemá opravdu smysl vaříme tady čas jako strašlivým způsobem jako tak je tady návrh pana zastupitele 
prosím palice 
nakonec jsem stručný vlastně vždycky protože vám stejně jen tak 
zůstane byla rada způsobily světová rada města nezpůsobil nějaký zastupitelé opoziční nezpůsobil občané hlasování v referendu nezpůsobuje příspěvky na fejsbůku ta ztráta způsobená radou rozhodujete dokonce zrušilo danou 
jeden čas byla zrušená neexistovala najednou zmizela teď se zase nějak objevila tak jsem to chvíli zkoumal jak to vlastně je jak jak je to možný že nejdřív to zmizí pak se zase objeví teď prostě se něco děje takto je tahle cesta věc abych to dokončil a samozřejmě konstrukty by si to zastupitelstvu převzali zastupitelstvo začala konec protože rada zjemní konat nechce nebo já nevím co 
se děje prostě spravovat 
tři sta padesát bytů a nejste schopni tak nejste asi schopni spousty jiných věcí 
s tím souvisí 
už někdo v žáků 
pan havelka ta 
k nebyla je to tak že k nejen jako takový dává návrhy sociální odbor městského úřadu tuhletu chvíli měla rada města první tři 
měla první tři k rozhodování v radě města v dva uchazeči z jednoho neschválila to budou první kteří tam budou informace odboru jestli si to na tu dobře je tam dalších dvanáct návodů na uchazeče které by jsme měli probírat na dalším zasedání rady města pardon já si vypnout telefon uslyšíte co hraje 
a co se týká těch nebytových prostor je dohodnuto že do nebytových prostor lékaře byl vypsán záměr a jsem se nám aspoň autoři jestli to říkám dobře pan doktor hulínský který by tam rád vykonával svoji lékařskou praxi praktického lékaře 
je 
skvělý děkuji za informaci neslyšeli jsme co vám hrálo aspoň já ne 
a je to pro nás nebo pro mě 
jasně 
jo 
tak porušování zákona vždycky nakonec nikam 
zkrátka 
skvělý že to 
rada města opět 
velka 
pravidla 
ministerstvo které na na dotace bylo řečeno jaký okruh uchazečů za jakých podmínek tam můžou přijít a odkud ta mohou při to znamená tohleto případě samozřejmě že ty pravidla opět stanoví rada města ale někdo říká jaká pravidla tam také musí k tomu být 
tajné opravdu o tom nemůžeme říct ani popel 
vtip nebo nebude 
pravda myslím naprosto vážně já jsem jako opravdu v tomhle tom úplně naprosto vážný 
když si přečtete usnesení rady vidíte tam kdo se kdo se o to ucházel jinak o tom nemůžu říct vůbec v ničem ani nesmím říct komu jsme to vlastně přidělili 
myslel jsem to pravidla jen jinak samozřejmě chápu vidle na odboru sociálním protože oni určují to kdo se může ucházet souladu s nějakou tou metodikou ty rada skutečně neuvažoval 
děkuji poslední přihlášeny fajmon 
já jsem chtěl pana elica vervea tady trošku není reagovat protože on tady pořád říká ne postupuje podle zákona a pořád opakuje dokolečka po každém bodu a je pořád porušen zákon a teď nás tady navádí k tomu že zastupitelstvo má převzít pravomoce rady že suveréna můžeme dělat my místo rady to zákon neumožňuje to neumožňuje přečtěte si to pořádně je vyzývá nás vyzývá nás protizákonného jednání je to protizákonné přečtěte si vyhrazený kompetence nemáte prostě 
neustále zde mluvíte o tom že jste znalec zákona o obcích a že všichni všichni porušují zákon 
první řadě to děláte vy svými vystoupeními 
děkuji je tady návrh hlasování 
prosím vás byla ukončena diskuze 
pane elit cer byla ukončena diskuze bude se hlasovat 
a 
ještě 
na  jen já nevím kdy do kdy bude ukončena z kontroly kontrolního výboru já tam neumím dát termín to možná otázka na pana gregora 
jak už jsem žaloval tuším tak my máme ukončení kontroly k třicátému 
třicátému září 
neschválili jsme zatím ještě ne projednali termíny zastupitelstva města takže pak by to muselo být nějakým následným teda zastupitelstvu projednávané 
ale my jsme si stanovili termín třicátý devátý tak tam musíte dát termín kdyžtak následného zastupitelstva 
devátý  se dívám že navrhovaný termín je dvacátého sedmého desátý pak by to odpovídalo že bude kontrola ukončena třicátý devátý 
takže termín 
takže navrhnout termín do konce října 
dvacátý už by se to dalo projednou 
tak pro devět proti tři zdržel se jeden návrh byl schválen děkuji 
interpelace byly zaslány písemně 
rozumíme 
paní bláhová 
já bych chtěla požádat abychom diskuze neukončili minimálně bychom ještě mohli schválit aspoň ty odměny protože si myslím že na těch je jako všeobecná shoda že to je prostě otázka dvou minut 
teda doufám že na to všeobecná shoda jo dobře tak to by mohlo být rychlý no tak když jste to předkládal vy a zároveň jsme se na to jo jo proto navrhuji a proto bych chtěla požádat o přeřazení bodů bodů dvacet pět 
ken chtěl říct že jste paní bláhová říká že ty body tyhlety na začátku budou projednány během deseti minut bavíme se o tom hodinu a půl 
když se 
to doma 
já ale 
to znamená tři nás dvacet sedm za mě třinecké shoda adorace sedmička by měla by snad rychlá 
takže tady návrh paní zastupitelky váhové pět napřed zrození bohů třináct 
tak před zařazení bodu číslo dvacet pět 
budeme hlasovat 
mi nefunguje to 
také 
omlouvám pan gregor technické jenom jednoduše sedm bych žádal aby se neprojednává ale od pana havelky a pana marka jsme dostali písemné zprávy 
ve 
také budeme hlasovat o zařazení bodu číslo dvacet pět 
pro čtyři proti dva zdržoval se šest návrh nebyl schválen bych vás upozornit že jste dostali informativní zprávu emailem dneska ode mě s tím že paní bodnárová paní vedoucí odboru byla připravena tedy říct věci jak běželi a jinak chci říct že to samozrejme je kompetence rady výběr ředitele školy 
další bod před zařazení bodu číslo třináct 
patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
dvanáct pro 
třináct pro na návrh byl schválen 
tak je to návrh a odměňování předsedů a členů komisí rady města zastupitelstva výborů 
že to ten materiál dalo dohromady pan místostarosta havelka spaní bláhovou takže pan a havelka 
pan havelka slovo to 
to 
už jsme to zavařili 
tak já děkuji za slovo měli jsme na to schůzku s paní zastupitelkou bláhovou slyšeli jste že na tomto máme shodu já si myslím že teda pokud je to ke shodě a nemáte někdo dotaz navrhnul tu věc tímto způsobem schválit paní bláhová pane starosto 
ano já bych chtěla poděkovat debata byla opravdu konstruktivní a vlastně jsme zjistili že 
není vlastně čem bychom se nedokázali dohodnout což velice reflektují a přála bych si kdyby takhle to mohlo vypadat jako dalších bodech že bychom se mohli třeba scházet a na některých věcech se domlouvat ale nevím jestli to není věc scifi ale moc by se mi to líbilo pane magistře tak děkuji 
je tedy návrh k hlasování 
tak třináct pro 
náhradou schválen děkuji 
a teď tady máme návrh pana zastupitele pana fajmona 
tak je tady návrh hlasování kdo je pro 
ano 
gregor technicka  tímhle tím asi jsou v budu ale upozorňuji že by jsme si měli přeci odsouhlasit bod dvacet jedna vůbec příští zasedání misi nebo souhlasím ani příští zasedání 
pálka jenom chci říct že tento bod je jsem předkládám z toho důvodu že v jednacím řádu máme že rada města předloží na zasedání zastupitelstva města termíny na příští pololetí jinak co se týká s 
zasedání zastupitelstva jako takového to svolala pan starosta 
za radu asi v tomhle tu chvíli můžu říct že ty termíny kterou sám nadržené nadržené zamlžené pardon navržené už mi to teda nemluví tak bude tak chceme do tak budou předpokládám že budou dodrženy neměly by se měnit ledaže by přišla nějaká nečekaná věc 
děkuji 
také tedy návrh usnesení hlasování 
tak pro osm proti zdržel se jeden návrh byl schválen 
děkuji 
dalším bodem je diskuze k veřejným záležitostem já bych vás chtěl informovat o 
připravovaných rekonstrukcích v našem městě víte co probíhá probíhá ulice československé armády samozřejmě ty složitosti asi víte protože tam kontrolní dny nám chodí paní bláhová chodit tam pan zastupitel marek 
probíhá rekonstrukce ulice 
mírová 
tam je to bez problému 
připravujeme projekt na ulici jedličková 
puky na by měla vzniknout semafory řízená křižovatka pod nadjezdem by měl vzniknout okružní křižovatka napojena na tu novou komu komunikaci která je vybudovaná ještě není 
zkolaudovaná která vede do průmyslové zóny 
dvacáté vy soutěžili jsme zhotovitele na rekonstrukci historické radnice 
dvacátého osmého šestý bude předání staveniště a osmé posádkách osmého sedmý mu sedmého sedmý začne stavba 
stavba je rozvržena na dobu jednoho roku 
já vám říkám aby jste se na to bude ptát určitě tak vám dočkám dopředu aby to všichni slyšeli a prosím nedostal jste slovo prosím takže to je informace k investici kterou teď chystáme chystáme otevření turistického informačního centra mělo by se odehrál patnáctého sedmý v době kdy bude zahájena výstava květy regiony české republiky a elegance v té době to spolu souvisí protože tam budou zástupci všech turistických informačních center z republiky a chceme to teda tu akci udělal slavnostní a otevřít to v ten den takže tam jste srdečně zváni pozvánku dostanete 
to je asi tak v kostce teď ode mě 
otevírám diskusi 
tak tam je veřejnost 
plank ban 
hlásil se pan zastupitel pan zastupitel mám posaďte se tam kuřáků ale pan 
mani paní bláhová 
děkuji já bych se chtěla zeptat jestli už je známa objízdná trasa u sportovní haly neviděla jsem ještě že by byl vyvěšení žádný dio stavba u začalo takže předpokládám že už budou v dohledné době zabírat i komunikaci komenského ulici takže by mě zajímalo jestli jsou domluvené objízdné trasy a jaké byly vzneseny návrhy na tu objízdnou trasu děkuji já nevím kde jste vzal že se bude zavírat komunikace pan a je to v projektu pane pane může být cokoliv ano tak prosím já reagoval 
tím způsobem že vzhledem k tomu že věc má na starosti paní místostarostka také si paní můžu poprosit kdyby stojíte bude ten dotaz poslala a my vám obratem odpovíme máte na starosti nejsme na to ostatní tyka přichystaný schopný reagovat není to nechci říct není to naše akce ale známe její do detailu pokud to pošlete mě já to zařídím optám se na dole na dopravce jak je to daleko nemyslím si že je to ještě v této fázi ta objízdná trasa ale zeptám se řekne jak je to stane ono když mi ten dotaz pošlete protože opravdu zavineme jako pan burian 
já mám prosbu na správu majetku v ulici riegrova v té oblasti jak je ta trafostanice tam je 
jak se tomu říká asi uzávěr plynu a při tom je takovýto kovové víčko který po přejezdu auta vyskočí já jelikož té ulici bydlím tak to prostě nějakým způsobem spravuju ale to je kov na kov a při sebemenším projetím tímto vozidlem jak to tam docela trčí jakoby spřízněný já nevím jestli to na správě majetku byly říkám je to plynařů tak jako jenom já jsem že to je takový docela na proražení gumy pokud by si toho nikdo nevšiml a jestli se s tím nedá něco dělat děkuji tady se hlásí planá velká si na odpověď já bych na tohle pověděl mi tu případně správce sítě nejsem a doporučuje fakt to funguje závady jak na ten tak oni mají pohotovostní linku mají i čssd nebo prostě provozovatel distribuční soustavy ani to dokáže vyřešit poměrně rychle mají na webovém rozhraní já jsem tam přiznám že myslím si že tohle síťová věc takže to takže to bude gasquet a na trhu mají tam poruchovou linku stačí to napsat anebo vyřídíte 
děkuji pan kořínek 
vážení 
to naše komu se samozřejmě se snaží dělat taky něco co by přineslo prospěch městu celý dali jsme dohromady to co nám ještě ten nikde nikde nenajdete to je 
lysá nad labem sochy rytiny hudba divadlo zvolní hroby v podání znalce místní historie katechety vojáčka toto je úžasný materiál které se nám podařilo získat účko vlastně podkladů nebo dokladů od zemřelého pátra vojáčka to jsme dali dohromady a udělali tady jsou tady je všechno praktický z historie města jsou obrázky podrobný popis všecko a tohle tato máme vymyšlený tak že by se to udělalo jednak pro pro školy jednak pro knihovny a samozřejmě taky kdyby si to chtěl měli to koupi udělali nám na uši kalkulaci 
je fajn inzerty takže to jako máme připraveny je to opravdu něco hezčího kdyby jste se chtěli podívat máte to je jedna věc a druhá věc prosím vás co bych chtěl říct v našem domě s pečovatelskou službou je skutečně složitá složitá nitřní situace už od června nám čtyř lidí zemřely a je to tak že tam v tom baráku když si otevřete okna tak vám tam bude města nebo z těch městských ulic líto prach a ten hrozný kravál co zaznívá ze silnice když tam zdi auťáky existují možnosti jak to přežít při zavřených oknech a to jsou ty růsty jen izolátory aklimatizace hry a tak dál když jsme si koupili vlastní máme ho už doma dneska mi ho přivezli je to stalo asi osm tisíc a je to skutečně něco ohromného až se mě manželka vrátí z nemocnice takto mi to moc hezky ale jsou i jednodušší levnější třeba za tři tisíce a tak no a bylo by velmi vhodné kdyby se tak něco mohlo udělat aby se to pro ty lidi koupilo aby si to potom třeba zapůjčení za určitou položku zápůjčku a tak nebudu zdržovat prosím vás všecky věci budeme mít v pondělí komisí naší dáme dohromady zápisu a pošleme to radě aby to zhodnotila děkuji za pozornost 
já jsem chtěl upozornit na situaci na těch naší sběrných místech teď v poslední době jsem teda narazil na obrovské zásoby kola a lahví prostě na několika místech to permanentně přetížený tak se chci přimluvit jestli by se mohly psi dát nějaký nádoby zase protože opravdu lidi se naučili do toho vyvážet ten odpad tříděný a to sklo je bych řek tečka nejhorší jako že to fakt nestačí tlustě dneska situace na starém sídlišti tam bylosnad dvě stě lahví kolem 
vůbec 
nějaká párty někde neboj já jsem někde nebyl ale ale tolik láhví sem pohromadě na jednom sběrném místě fakt neviděl snad nikdy ale je to teda často i u nádraží plus her a na dalších místech v pivovarské ulici taky jestli by to mohlo zase trošku něco v tomhle tom já vím že to rozšiřuje a jestli by se mohlo zase něco přidat ten zájem je enormní 
děkuji pan fajmonová pan havelka 
do krátkou poznámku k tomu ono to k odpadovéhohospodářství ta první reakce na toto to starý si ještě možné daný tím může kočka jedno místo provizorně určený někde jinde takže to ti z toho starých sídliště to nevědí protože byl na konci u penny marketu chceme jednat o tom kde ho znovu umístíme nicméně v této věci už jsme postoupili mi už dneska máme tu studii a návrh na to jak rozmístit ty odpady nechá se zpracovává studuje máme hotovou a to ve své podstatě podle ní chceme postupovat tak aby prostě jsme byli jsou a musím aby to bylo v tom docházku v docházkové vzdálenosti aby zkrátka dobře nějakým způsobem to fungovalo je pravdou že čech odpadů přibylo vzhledem k tomu jaká ta situace tak zejména v těch plastech já nevím jestli se víčky je ale v čechách bych je to vidět taky to se teda přiznám že pravdou je druhá vec co jsem chtěl infernal proto jestli se na to už několika ptali budeme mít ukončené konečnou výběrové řízení na ty hnědé popelnice byl tady o tom velký dota 
v příštích já cítím že to vyjde článek jakým způsobem se budou občané registrovat 
k tomu aby teda zdarma získali tu hnědou popelnicí principu jednoduchá zjednodušeně na zatím na jeden rodinný dům bude možnost mít jednu popelnici dvě stě čtyřicet s tím že ten člověk bude muset mít zaplacen ten klasický poplatek za odpad a co se týká společenství vlastníků jednotek tam s nimi jednáme o ní někteří už to mají tak tamto přejde jaký bude zájem tak snímek jednáme individuálně v této věci děkuji 
tak děkuji 
já bych tady aby to nezapadlo chtěl pogratulovat paní magistře štěpánské štěpánce sušické ke jmenování ředitelkou naši největší mateřské školy čtyřlístek 
myslím že to že budete ředitelka namístě zkušená a že na vás budeme mít spolehnutí že ta školka už mateřská škola pošlape aspoň o tom přesvědčila při výběrovém řízení a při pohovoru když jste byla u nás hradě takže vám gratuluji a přeju vám aby se vám tam líbilo hodně úspěchu a máte naši plnou podporu 
děkujeme 
ta paní bláhová 
já bych touto cestou chtěla moc poděkovat paní novákové ředitel základní školy jana amose komenského panu liškovi řediteli základní školy tomáše garrigua masaryka a pani bodláková ředitelce mateřské školy čtyřlístek brandlova v lysé nad labem kteří budou k jednatřicetiletý muž sedmý končit ve svých funkcí ředitel ředitelů škol nebo mateřských škol základních škol mateřských škol za jejich dlouhodobou práci nesmírně si vážíme co pro naše město všechno udělali jak dlouho vydržely ve svých funkcí a že se tak krásný u naše děti starali moc děkujeme 
na řadě je pan 
slicer 
já jsem to zapomněl zeptat když už probíhá kontrola ty byty je už k ní nějaká metodika stačí ano ne a to už chce se ptal neptal 
je metodika nebo není 
dlouho se jeví jako by se chtěl na speciální metodiku nejméně padesát otázek které musíme odpovědět a který musíme prověřit takže na co na co metodiku specielní nechápu 
protože my jsme s panem markem metodiku museli vypracovat tak a stejně se nakonec ta kontrola neuskutečnila tak to jenom jenom proto 
poprosil bych pana gregora aby překontroloval usnesení rady které úkoluje pana starostu aby zrušil památných stromů 
v parku u školy 
příspěvky dočtete jak jste jak jste sdělovali takže 
ještě jednou samozřejmě tečka že se máte protože chcete 
ho dobře 
to je ale na zastupitelstvo zastupitelstvo odsouhlasilo nějakou spolupráci s panem autorským ale ve skutečnosti občané nemají jeho prezentaci o tom že by tady nějaký kluziště chtěl stavět k dispozici já jsem to o to žádal několikrát různě jsem se k tomu snaží dobrat nakonec mi bylo sděleno že prostě tohle ta věc vůbec neexistuje že město nemá k dispozici a tak takže já bych byste nemohli na příštím jednání revokovat spolupráce s tímto investorem nějak ukončit nebo nevím co s tím ale prostě když nemáme ani jeho prezentaci o tom co tady chce dělat tak mi to příjde že to je trošku mimo realitu usnesení zastupitelstva města a nechápu proč by revokovat jak řekl o informaci ta firma shání dotaci utrhl dotaci úvěr jak bude mít úvěru banky bude připravena tu investici ve výši kolem padesáti milionů tady u nás realizovat na tom jsme se přeci v zastupitelstvu shodli a rada města 
pokračovat v tomto projektu takhle jste se neshoduje a dokonce ani ani neplatí tady 
neříkejte takový věci pokračování taky to nebylo tak bylo to usnesení je ve smyslu že že se na udržet kontakt ale ne že se má pokračovat projektu to jste navrhován skutečně jste navrhoval byla bylo pozměněnou takže prosil bych aby dostal prostor taky někdo jiný už běžím já bych panu šmídovi před námi se poděkovat teď ke schválení do výboru 
pro správu majetku počítáme že místní znalec pane starosto 
proto abych byl členem výboru 
byste na pro ne já to nevadí a zastupitelstvo schválilo no vidíte a i přesto jsem vám tedy od kolegů z univerzity a s kolegu z čela u té přivést knížku která nese název voda ve městě a byl bych moc rád kdybyste si přečetl a potom co si přečtete také umístíte do knihovny já si to zkontroluj 
do knihovny do mojí 
do mojí je tam nemám věnování 
já jsem si jestli nosila věnované 
pan havelka já se přiznám že dneska jsem viděl v reálu na youtubu úvodu ve městě dole v německu a rakousku kdy místo ulic tekly řeky doufám že ta kniha není o tom 
děkuji 
můžu reagovat víte proč 
protože jste stray krajinu kolem města protože třeba nemají kolem města mokřad myslím si že zrovna tohle dost intenzivně snaží 
že by se 
tak i já si myslím že město by se měl zamyslet protože nebo dvě třetiny města je odříznutá od sběrného dvora a že by třeba aspoň sobotu mohla nechat udělat výjimku ty kdo vezou do něco do sběrného dvora nebo odvážejí nebo jedou z něho tak aby tam mohli projet protože já nevím kdo jezdí osmnáct kilometrů a kde potom teda ten odpad končí myslím si že vstřícnost obyvatelům a v sobotu třeba 
ten provoz tam není tam ústech si myslím že je první věc druhá věc je tedy noise se množí krádeže jízdních kol prakticky 
kamerové systémy jsou nějak nasměrovaný takže nikdy není nic vidět jako možná že by bylo dobrý kdyby městská policie se na to zaměřila 
jednak jestli jsem dobře pochopil tak se kradou od stojanu v městě a jednak 
se u nás v lokalitě v drážkách stalo že se ukradli zahrady nebo prostě prostě jako takže zdá se že jsou tedy individua které se to nějak vytipovávat koluje se že se o nich ví ale že městská policie jako nějak se jim vyhýbá nebo co no tak možná by bylo lepší kdyby než aby tedy na zastupitelstvu dělala pořadatelé městská policie kdyby se tomu za věnovala bylo by dobrý kdyby třeba byla možná nějaká zpráva za poslední rok kolik bylo lysý odcizených jízdních kol kolik se jich podařilo najít jestli existuje nějaká evidence ráby občanům pomohla a podobně jako to si co si myslím že by bylo velice velice dobrý 
potom jsem chtěl jednu věc která by byla důležitá trošku mě překvapuje mě zase se to teda týká městské policie velitele trošku mě překvapuje způsob komunikace s občany pokud bych to řekl používá pouze mail domnívá se že město nemá ičo nemá městská policie nemá datovou schránku mám takovej pocit že 
jak není vidět že městská police je orgánem města a to je jedna věc ale víš co je horší že velitel městské policie vlastně jako netuší jak se podle správního řádu jako jedna s občanem a bohužel to neví netuší ani starosta tak já nevím jestli když vám pop napíšu nějakou stížnost žádost podnět na městskou policii dostanu nějakého mejla 
no promiňte já vám trám datovou schránkou aby mi pošlete mail a když napíšu pošlete mi to pošlete mi to prosím vás na adresu tak datovou schránku pre městská policie nemá já tomu nerozumím prostě myslím si že je potřeba s tím něco dělat jako 
děkujeme za podněty 
pan ředitel naší městské policie taky budeme slova prosím krátce 
a je to 
proto že už je dvacet hodin pryč 
já bych se snažil krátce ještě dobrý večer ono by to asi nešlo protože kdyby si naši občané občas koupi na naše webové stránky a prohlédli si je tak tam potřebné informace najdou najdou tam třeba i to že jsme orgánem od obce že nemáme svoji vlastní schránku a tak dále to jen na okraj co se týká krádeží jízdních kol a tak dále zase kdyby se občan najel na webové stránky tak mě samozřejmě i o tom že jsme zadrželi pachatele trestných trestného činu a mimo jiné jsme ior skryli sítě organizovanou síť pachatelů krádeží jízdních kol teď máme teď máme řešení s policií české republiky kde máme nějaké opatření které tady nebudu zmiňovat nicméně jsme na velmi dobré cesty na to aby ty pachatelé byli odsouzený a veškeré skutky který se tady staly tak aby jim byly defakto dokázaný to jenom konec 
k já bych poděkoval děkuji prosím interpelace písemně omlouvám se ale veřejnost která tady měla dvě hodiny prostor za celé zastupitelstvo tak teda dočerpat diskuzi zbytek takže prosil bych o interpelace písemně dostalo minule a končím zasedání zastupitelstva města chtěl bych poděkovat za plodnou diskuzi a 
veřejnosti veřejnosti bych chtěla poděkovat za hojnou účast 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/9f9f203aff1dfab316c15eb306b59d78
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.