Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev b6cf1cfadff2f61e540ad022b48c178c


ID jednáníb6cf1cfadff2f61e540ad022b48c178c
Jednání4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 23.03.2023
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání23.03.2023
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/b6cf1cfadff2f61e540ad022b48c178c.mp3
Délka audio záznamu04:50:20
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 07: Ještě jednou krásné dobré odpoledne všem přítomným zastupitelkám, koleginím zastupitelům, hostům zastupitelstva, samozřejmě všem občanům Vansdorfu a vám všem, kteří nás posloucháte prostřednictvím online vysílání.
Mluvčí 07: Tak a já zahajuji tímto čtvrté zasedání zastupitelstva města Varnsdorfu.
Mluvčí 07: A nyní bych poprosil všechny přítomné zastupitele o elektronickou prezentaci.
Mluvčí 07: Tlačítkem plus.
Mluvčí 07: Takže konstatuji, že přítomno je 19 zastupitelů, jeden omluven a jeden nepřítomen.
Mluvčí 07: Tedy jsme usnášení schopní.
Mluvčí 07: Dahlé bych chtěl upozornit všechny přítomné, že ze zasedání je pořizován online videopřenos, včetně záznamu a proto žádám o dodržování zákona, o ochraně osobních údajů a stišení vašich mobilních telefonů.
Mluvčí 07: Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města
Mluvčí 07: byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a je tedy právoplatným dokumentem.
Mluvčí 07: Zápis je pak k dispozici u zapisovatelky jednání zastupitelstva města.
Mluvčí 07: A jako první věc si musíme zvolit ověřovatelé zápisu dnešního zasedání.
Mluvčí 07: Navrhuji, aby zastupitelstvo města jako ověřovatelé zápisu dnešního jednání zvolilo
Mluvčí 07: pana Martina Musílka a pana Pavla Beránka.
Mluvčí 07: Navržení souhlasí?
Mluvčí 07: Dobře, tak poprosil bych o tomto nechat hlasovat.
Mluvčí 07: Pro 19 přítomných zastupitelů a návrh byl přijat.
Mluvčí 07: Tak druhou touto procedurální věc, která je před námi, je návrh na členy návrhové komise.
Mluvčí 07: Konkrétně, aby zastupitelstvo města zvolilo pro dnešní jednání členy návrhové komise ve složení pana Jana Tognera, paní Moniku Pivkovou a pana Pavla Kolára.
Mluvčí 07: Navržení souhlasí?
Mluvčí 07: Dobře, děkuji.
Mluvčí 07: Takže můžeme zde hlasovat, prosím.
Mluvčí 07: Takže probilo sedmnáct, zdržel se jeden, nehlasoval jeden, návrh byl přijat.
Mluvčí 07: Tak jako zapisovatelku dnešního zasedání zastupitelstva města určuji pracovnici sekretariátu paní Lucii Šepsovou.
Mluvčí 07: Tak a nyní předkládám návrh programu, který máte před sebou a proto jej nebudu číst.
Mluvčí 07: A dovoluji si k němu doplnit, že dnes máme před sebou speciální bod číslo 306 a je to zajištění neodkladné přednemocniční zdravotní péče na území Šluknovského výběžku.
Mluvčí 07: Toto téma je určeno pro širokou veřejnost, nejen pro nás a bylo i součástí dnešní pozvánky a proto jsme mu vyčlenili přesný čas a sice 16. hodinu, tedy kolem 16. hodiny bude tento bod zařazen jako bod jednání i v případě, že nebudou v té době ještě projednány body předcházející, tyto pak budou projednávány následně po něm.
Mluvčí 07: Podobně ještě bod č.
Mluvčí 07: 5 a to jsou návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města a ten bude včleněn do programu jako obvykle a to kolem 17. hodiny.
Mluvčí 07: Tedy prosím o hlasování o navrženém programu.
Mluvčí 07: Tak, probělo všech 19 přítomných zastupitelů a dnešní program byl schválen.
Mluvčí 07: Takže nyní bych už požádal bod číslo 1 a inženýra Jaroslava Beránka z vedoucího odboru 8.
Mluvčí 04: Tak zdravím všechny přítomné, dobrý den.
Mluvčí 04: Přejdeme rovnou k prvnímu bodu a to je návrh na prodej pozemkové parcely 4725 lomeno 1.
Mluvčí 04: Žádateli jsou manžel a járovi a žádají o prodej uvedeného pozemku.
Mluvčí 04: Zároveň vidíte pozemek i v obrazové příloze.
Mluvčí 04: Cena je stalovena dle doporučení Rady města na 350 Kč, protože se jedná o plochy smíšené obytné městské, kde způsob využití je různý od bytové zástavby až po komerční zástavbu, případně zástavbu občanské vybavenosti.
Mluvčí 04: Celková výměra pozemku je 2912 metrů a kupní cena je stanovená 1 19 200 Kč a zřizuje se zde předkupní právo města do doby kolo obdace objektu v souladu s územním plánem.
Mluvčí 04: Tak to je asi všechno.
Mluvčí 07: Takže já děkuji a otvírám tímto k tomuto bodu diskuzi nyní nejprvé občané.
Mluvčí 07: Jako občan.
Mluvčí 07: Určitě.
Mluvčí 01: A poprosím předat slovo panu doktoru Jánovi.
Mluvčí 01: Jednak dobré odpoledne všem a všechny zdravím.
Mluvčí 01: Já jsem jenom k tomu chtěl říct, že asi víte, že mám teda dva kluky z Tavaře a ten jeden působí přímo ve Vanzorfu a měli jsme v budoucnu zájem a hlavně můj syn tam postavit prostě
Mluvčí 01: dům o bytových jednotkách, to znamená v budoucnu prostě umožnit vytvoření více bytů ve Varnsdorfu.
Mluvčí 01: To je asi tak nějak všechno, jinak odpovím, kdybyste chtěli.
Mluvčí 01: Děkuju.
Mluvčí 07: Tak, z občanů se nikdo dále nehlásí, nyní diskuze zastupitelů.
Mluvčí 07: Tak, paní Lanková, prosím.
Mluvčí 18: Dobré, odpoledne všem.
Mluvčí 18: Já jenom jsem se chtěla zeptat na inženýra, neprodával se v minulosti tenhle pozemek, nebo neměl zájem někdo o tenhle pozemek a pokud ano, protože já mám takový pocit, že něco okolo tam se mělo prodávat, tak z jakého důvodu se to neprodalo?
Mluvčí 04: Tak tohle pozomek byl nabízen k komerční zástavbě.
Mluvčí 04: Poslední, co si vzpomínám, tak byl zájem firmy, která chtěla zde stavět prádelnu.
Mluvčí 04: Nakonec záměru sešlo z důvodu problému s tímto pozemkem, s podmáčením, možná i nevhodné dopravní napojení.
Mluvčí 04: Takže nakonec z toho odstoupili.
Mluvčí 04: O jiném záměru na tomto pozemku nevím.
Mluvčí 07: Nikoho dalšího nevidím do diskuze, takže bych požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 23: Dobré odpoledne všem.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parcelní číslo 4725 lomeno 1 manželům Václavu a Jani Járovým za kupní cenu 1 milion devatenáct tisíc dvěsti korun dle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 07: Pro bylo devatenáct přítomných zastupitelů, zdržel se jeden.
Mluvčí 07: Návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 07: Děkuji a bod číslo 1.02.
Mluvčí 04: Dalším bodem je návrh na prodaj podzemkové parcely číslo 7282 lomena třemi v katastrálních muzemích Varnsdorf, jedná se o pozomek
Mluvčí 04: v ulici Hájenská.
Mluvčí 04: Žadatelé jsou manžela Štojnovy, který požádali o tento uvedený pozomek z důvodů scelení pozemku okolo jejich rodinného domu.
Mluvčí 04: Takže spíš se jedná o formální narovnání vlastnické hranice.
Mluvčí 04: Cena je zde v souladu se zásadami.
Mluvčí 04: Prodeje pozemku z majetku města za 300 Kč za metr štvereční a celková cena tohoto pozemku o výměře 68 metrů je 20 400 Kč českých.
Mluvčí 07: Takže děkuji a otevírám diskuzi nejprve pro občany.
Mluvčí 07: Pro zastupitele.
Mluvčí 07: Také někdo, takže požádám návrhovou komisi o přečténí návrhu.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parcelní číslo 7282 lomeno 3 manželům Robertu a Stanislavě Šteunovým za kupní cenu 2400 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Takže děkuji a nyní můžeme hlasovat.
Mluvčí 07: Pro tento návrh bylo všech 20 přítomných zastupitelů a návrh usnesení je schválen.
Mluvčí 04: Dalším bodem je návrh na prodej pozemkové parcely 3417 34 lomeno 17 v katastrofálním území Varnsdor.
Mluvčí 04: Žádatelkou je paní Lenka Štolcová, která požádala o prodej tohoto pozemku, protože se nachází pod její garáží.
Mluvčí 04: Je to pozemek pod řadovou garáží v ulici Legý.
Mluvčí 04: Je to v části, kde město Vansdorf pod garážemi už nevlastní ve většině případů pozemky, takže jsou úplně v vlastnictví majitelů garáží.
Mluvčí 04: Je zde stanovena cena opravdu se zásadami.
Mluvčí 04: Kupní cena za 23 metrů štvereční zastavené plochy činí 6900 Kč.
Mluvčí 07: Děkuji a otevírám diskuzi občanů k tomuto bodu
Mluvčí 07: Diskuze zastupitelů.
Mluvčí 07: Také nikdo, takže bych požádal o hlasování.
Mluvčí 07: Pardon, o přečtení návrhu.
Mluvčí 23: Za stupydelstvo města rozhodlo prodat pozemek parcerní číslo 34 lomeno 17 paní Lence Štolcové za kupní cenu 6900 Kč dle předlouženého návrhu.
Mluvčí 07: Děkuji a nyní můžeme již o tomto bodu hlasovat.
Mluvčí 07: Takže pro bylo devatenáct přítomných zastupitelů, jeden nehlasoval, návrh usnesení byl schválen, přijat, děkuji.
Mluvčí 04: Bodem 104 je návrh na prodej části pozemkové parcely 38143 v Katastrálním muzeum Varnsdorf.
Mluvčí 04: Žádatelem o tento pozomek je Severočeská vodárenská společnost, která požádala o odkoupení pozemku za účelem existence jejich stavby a ochranného pásma v okolí vodojemu ve vlastnictví SVS.
Mluvčí 04: Takže tento pozemek je v současné době oplocen a využíván se v ročeskou hránskou společností.
Mluvčí 04: Cena zde byla stanovena opět v shledu se zásadami.
Mluvčí 04: Jedná se o plochy technické infrastruktury, takže 300 Kč za metr štvereční a celková cena tohoto pozemku je 757 800 Kč.
Mluvčí 07: Takže děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi občanů nejprve.
Mluvčí 07: Zastupitelé.
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemkové parcely číslo 3814 lomeno 3 o výměře 2526 m2 společnosti Severočeská vodárenská společnost AS za kupní cenu 757 800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Ano a nyní můžeme tedy hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 07: Pro bylo všech 20 přítomných zastupitelů návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 04: Dále se předkládá bod 1.0.5, je návrh na prodej části pozemkové parcely 46.0.5 lm2.
Mluvčí 04: Žádatelem o tento pozemek jsou manželé Grahátovi, kteří žádají o prodej z důvodu, ze záměrem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 04: Pozomek byl oceněn v souladu se zásadami pro dél z majetku města Vanzor za 300 Kč za m2.
Mluvčí 04: Je zde zřizováno předklupní právo města do doby kolaudace nízkopodlažní objektů na tomto pozemku.
Mluvčí 04: Úzimní plán se jedná o plochy bydlení.
Mluvčí 04: Pozomek se nachází v ulici Československých leců, tak jak vidíte na přiložené katastrální mapě.
Mluvčí 07: Děkuji a otevírám diskuzi nejprve pro občany.
Mluvčí 07: Nikdo se nehlásí, není zastupitelé.
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku parcelní číslo 4605 lm2 o výměře 14,10 m2
Mluvčí 23: manželům Janě a Martinu Gerhátovým za kupní cenu 423 tisíc korun dle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Tak a děkuji a můžeme nyní hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 07: Pro bylo všech 20 přítomných zastupitelů a usnesení bylo třiato.
Mluvčí 04: Dalším bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 790-1 v katastrálním muzemí Studánka u Rumburku.
Mluvčí 04: Žádatelem o tento pozomek jsou manželé Timovi, kteří žádají o tento pozomek za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 04: Pozomek o výměře 1215 m.
Mluvčí 04: Cena je v souledu se zásadami 300 Kč za m2.
Mluvčí 04: Situaci vidíte na přiložené katastrální mapě.
Mluvčí 04: Z tohoto pozemku 790 lm1 byl oddělen právě část o výměře 1215 m, kterou požerují teda manželé Timovi za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 04: Opět se zde zřizuje předkupní právo pro město Vansdorf v převáděnému pozemku do doby kolaudace nízkopodlažního objektu.
Mluvčí 07: To je všechno.
Mluvčí 07: Dobře, děkuji.
Mluvčí 07: A nyní otevírám k tomuto bodu diskuzi nejprve pro občany.
Mluvčí 07: Nikdo?
Mluvčí 07: Takže kolegové zastupitelé.
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu na usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku parcelní číslo 790 lomeno jedna o výměře 1215 m2 manželům Petře a Jiřímu Timovým za kupní cenu 364 500 Kč dle předluženého návrhu.
Mluvčí 07: Děkuji, tak prosím o hlasování k tomuto bodu.
Mluvčí 07: Pro bylo devatenáct přítomných zastupitelů, nehlasoval jeden a usnesení tímto bylo schváleno a přijato.
Mluvčí 04: Tak sedmým bodem je návrh na prodej části pozomkové parcely číslo 627 v katastroálním území Studánka u Rumburku.
Mluvčí 04: Žadatelem o tento pozomek jsou manžela Jiřina a Jaroslav Houtkovi.
Mluvčí 04: Tento bod byl již projednáván na minulém zastupitelstvu, kdy byl snažen z programu.
Mluvčí 04: Došlo k prověření
Mluvčí 04: pod prověření stanoviska sousedů, kde manželé Faretovy se vyjádřili kladně k možnosti odprodé tohoto pozemku.
Mluvčí 04: Vzhledem k tomu je tento bod předložen opětovně.
Mluvčí 04: Jedná se o část
Mluvčí 04: pozemku, která těsně sousedí s obytným domem manželů Houtkových a vlastně z důvodu výstavby o plocení by tento kousek chtěli koupit do svého vlastnictví.
Mluvčí 04: Manželé Faretovy s tím nemají problém.
Mluvčí 04: Takže je to předloženo obytovně.
Mluvčí 07: Takže já děkuji a otevíram diskuzi nejprve pro občany k tomuto bodlu.
Mluvčí 07: Nyní zastupitelé.
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemků parcelní číslu 627
Mluvčí 23: o výměře 53 m² manželů Mířině a Jaroslavu Houtkovým zakupnit cenu 15 900 Kč dle předluženého návrhu.
Mluvčí 07: Takže díky a nyní můžeme hlasovat o tomto bodu.
Mluvčí 07: Pro bylo 19 přítomných zastupitelů, proti 1, usnesení bylo přijato.
Mluvčí 04: Tak, bodem 1.08 je návrh na nabití do majetku města části pozemkové parcely 53.24 lm 2 a pozemkové parcely číslo 53.24 lm 6.
Mluvčí 04: Pan Otomar Turek a paní Markéta Augustinová nabízejí městu Vansdorf k odkupu vyšše uvedené pozemky za účelem
Mluvčí 04: uvedení skutečného stavu do souledu s evidencní katastrofou nemovitostí, což znamená, že na tomto pozemku ve vlastnictví paní Angusterové a pana Turka se částečně nachází komunikace, která je ve vlastnictví města, jestli by to byla stavba té komunikace.
Mluvčí 04: Pan Tom Arturek a paní Augustinová nabízejí městu k odkupu tento pozemek s tím, že dojde k legalizaci pozemku a stavby v této části ulice Vrchlického.
Mluvčí 04: Jedná se o 90 metrů čtverečních a o dále plochu 26 metrů čtverečních.
Mluvčí 04: Při ceně 300 Kč za m2 činí kupní cena 34 800 Kč.
Mluvčí 04: Náklady v tomto případě hradí kupující, což jsme my, město Vansdor.
Mluvčí 07: Takže děkuji a otevírám diskuzi nejprve občané.
Mluvčí 07: Nikdo?
Mluvčí 07: Zastupitelé?
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu na usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít do vlastnictví část pozemku parcelní číslo 5324 lm2.
Mluvčí 23: o výměři 90 m2 a pozemku parcelní číslo 5324-6 o výměři 26 m2 od pana Otomara Turka a paní Markety Augustinové za kupní cenu 34 800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Děkuji a nyní můžeme hlasovat.
Mluvčí 07: že pro bylo 19 přítomných zastupitelů, zdržel se jeden.
Mluvčí 07: Navrhnu usnesení, běh přijat, schválen.
Mluvčí 07: Děkuji.
Mluvčí 04: Vodem 109 je návrh na směnu části pozemkové parcely 4787 a části pozemkové parcely 4789 za část pozemkové parcely číslo 4791 lm 1 v katastrálním území Varnsdorf.
Mluvčí 04: Pan Pavel Berdych požádal o narovnání vztahu k pozemkům u jejich rodinného domu v ulici Československých leců.
Mluvčí 04: Chodník v této ulici zasahuje do soukromého pozemku pana Pavla Berdycha.
Mluvčí 04: Pan Berdych nabídl městu směnu a požaduje část městského pozemku č. 4787.
Mluvčí 04: a část pozemku 4789 o stejné výměře, jako zabírá městský chodník na jejich pozemku.
Mluvčí 04: Čili takto je připraveno usnesení, vidíte i z katastrální mapy ty dva trůhelníky, které si pan Berdychem město zmíní.
Mluvčí 07: Dobře, děkuji a tež otvírám diskuzi nyní pro občany.
Mluvčí 07: I kdo se nehlásí pro zastupitele?
Mluvčí 07: Také ne, takže návrhová komise poprosím o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo změnit část pozemku parciální číslo 4787 o výměři 61 m2 a část pozemku parciální číslo 4789 o výměři 2 m2
Mluvčí 23: které jsou ve vlastnictví města Vansdorf za část pozemku parciální číslo 4791-1 o výměře 63 m2, který je vlastnictví pana Pavla Berdycha, dle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Děkuji, takže můžeme nyní hlasovat.
Mluvčí 07: Všech 20 přítomných zastupitelů bylo pro usnesení přijato.
Mluvčí 07: Děkuji.
Mluvčí 04: Dále se předkládá návrh na prodej pozemkově parceli 730 v katastrálních muzemích Varnsdorf.
Mluvčí 04: Žádatelem je společnost PMG Pilsner Management Plzeň, která požádala o prodej výše uvedeného pozemku za účelem zřízení parkovacích plot pro obchod Travel Free Shop ve Varnsdorfu na hraničním přechodu.
Mluvčí 04: Na tento pozemek má společnost uzavřenou s městem Nájemní smlouvu.
Mluvčí 04: Vybudovala zde i ze souhlasem města parkovací místa.
Mluvčí 04: Nyní by chtěla tento pozemek odkoupit do svého vlastnictví.
Mluvčí 04: Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat tento pozemek z důvodu vedení pozemku v územě pánovací dokumentaci jako komunikace.
Mluvčí 04: Zároveň
Mluvčí 04: i z důvodů strategických prostě tento pozomek v těsné blízkosti hraničního přechodu nestizovat a ponechat ve vlastnictví města.
Mluvčí 04: Zároveň pozomek těsně sousedí s řekou Mandavou a je to pozomek, který přímo teda je první při přijezdu do města
Mluvčí 04: ze Spolkové republiky Německo, takže i z důvodů bezpečností, případně nějakých estetických doporuče, jak komise, tak Králové města, neprodat tento pozomek.
Mluvčí 07: Tak, ještě než otevřu diskuzi, tak s technickou poznámkou paní kolegyně Lanková.
Mluvčí 18: Já bych se hrozně chtěla omluvit, ale nevím, jak bych to řekla, jestli bylo moje hlasování zmatečné v bodě 1.08.
Mluvčí 18: Buď to jsem něco přeslechla, nebo nevím prostě.
Mluvčí 18: Vůbec jsem nezaregistrovala, že ten bod proběh, protože jsem k němu měla nějaké věci.
Mluvčí 18: A určitě bych to neodsouhlasila.
Mluvčí 18: Prostě jsem to
Mluvčí 18: potočila stránku a měla jsem poté, že hlasujeme o jiném bodě.
Mluvčí 18: K tomu jsem měla nějakou diskuzi.
Mluvčí 11: Já se vás s dovolením zeptám, vy požadujete nové hlasování?
Mluvčí 07: Ano.
Mluvčí 18: A jestli bych teda ještě to mohla zdůvodnit?
Mluvčí 07: Dobře, tak vrátíme se k bodu 1.08.
Mluvčí 07: Takže já bych otevřel k bodu 1.08 nejprve tedy diskuzi zastupitelů.
Mluvčí 07: Tak... Jo, že to byl tam tomu.
Mluvčí 07: Dobře, dobře.
Mluvčí 07: Tak já bych požádal, že vrátíme se zpět k bodu 1.10,
Mluvčí 07: jak předkládající ho přednesl a k němu otevřu.
Mluvčí 07: Diskuzi proběhne, uzavřeme ho a potom se vrátíme k bodu 1.08.
Mluvčí 07: Dobře, takže nyní je diskuze občanů k bodu 1.10.
Mluvčí 07: Krásné odpoledne, madam, můžete přijít zde ke stolku pro veřejnost.
Mluvčí 07: Až se rozsvítí na mikrofonu červené světýlko, tak jen se představíte své jméno a pak můžete hovořit.
Mluvčí 07: Můžete, prosím.
Mluvčí 12: Dobrý den, dovolte mě, abych se představila.
Mluvčí 12: Jmenuji se Markéta Hejná a jsem asistentkou jednatele pana magistra Václava Vítovce, společnosti MPG, Business Management Group, společnost SRO, kterého dnes zastupuji na základě plné moci.
Mluvčí 12: Pan magistr se chtěl před mnou omluvit z dnešního jednání, neboť je na odkladné zahraniční cestě.
Mluvčí 12: Vážení zastupitelé, chtěla bych předně poděkovat za možnost se zde vyjádřit o hledně odkupu pozemků parcelní číslo 730 o celkové výměře 530 metrů čtvrčních v katastroálním území Vansdorf.
Mluvčí 12: Tento pozemek se nachází na hraničním přechodě Vansdorf naproti objektu bývalé celnice Nees Travel Free Shopu na adrese ulice 5.5.137.
Mluvčí 12: Objekt na této adrese je právě ve vlastnictví zmíněné společnosti.
Mluvčí 12: Pozemek v parcelní číslo 730 si dlouhodobě pronajímáme, z čehož usuzeme, že město s ním nemá žádný jiný záměr.
Mluvčí 12: Na předmětném nájmu naše společnost uhradnila městu k dnešnímu dní přes 120 tisíc korun s tím, že jsme předpokládali, že nám pozemek právě po změně územního plánu bude prodán za účelem vybudování tolik potřebných parkovacích míst v objektu.
Mluvčí 12: Společnost má v záměru z části objektů vybudovat bytové jednotky a tím poskytnout občanům města nové bytové jednotky vyššího standardu.
Mluvčí 12: V souvislosti s prudem pozemkům nám k vašemu velkému překvapení bylo vzděleno, že Rada města na své schůzi dne 12.1.2023 rozhodla nezveřejnit záměr převést předmětní pozemek.
Mluvčí 12: Jelikož vám dnes budeme předložovat žádost k rozhodnutí, chtěla jsem vás tímto, vážení zastupitelé města, požádat o přehodnocení stanoviska Rady města a odsohlasit záměr předmětní pozemek prodat naší společnosti.
Mluvčí 12: Závěrem bych chtěla podotknout, že v období covidu naše společnost poskytla příslušníkům Policie České republiky a městů nezbytnou součinnost za účelem vykonávání pohraničních kontrol a to bez jakékoliv kompenzace nebo náhrady.
Mluvčí 12: V případě, že byste i tak, vážení zastupitelé, rozhodli neprodat předmětní pozemek, na kterém chceme vybudovat parkovací místa v této lokalitě, tak nutné.
Mluvčí 12: Strácíme od tento pozemek zájem a žádáme město o problém s parkováním v místě samém vyřešit.
Mluvčí 12: Věřím vkladné posouzení vaší žádosti a moc děkuji za pozornost.
Mluvčí 07: Děkujeme.
Mluvčí 07: Ještě někteří hosté ze zastupitelstva nikdo, takže otvírám diskuzi pro zastupitelé a prosím dávám slovu kolegu Suchardovi.
Mluvčí 24: Dobrý večer, dobré odpoledne.
Mluvčí 24: Já jsem u tohohle bodu byl úplně od začátku, kdy vlastně společnost PMG projevila zájem o tu budovu a začala to budovat.
Mluvčí 24: Samozřejmě děkuji a kvituji jak za krizové řízení, tak za policii České republiky, že jste nám tam umožnili umístit ten přívěz a napájení a tak dále, ale nepamatuju si, že bychom někdy
Mluvčí 24: avizovali, slibovali, nebo mluvili o tom, že tento pozemek bude někdy k prodeji.
Mluvčí 24: Tento pozemek jsme, já si myslím, že opravdu tak strategicky je přímo na hranici a jsou na něm umístěné i nějaké orientační cedule.
Mluvčí 24: My jsme možnili společnosti PMG, aby si ho pronájala, aby ho využívala, aby ho případně nějakým způsobem skulturněla a tím si myslím, že z hlediska města
Mluvčí 24: Ta iniciativa dobročinnost a dobrovole určitě končí, protože vy máte parkoviště za budovou, máte ho řádně označené dopravní značkou přímo na té komunikaci u tohoto parkoviště a my jako město rozhodně nejsme povinni budovat parkovací místa pro soukromé vodníkatele.
Mluvčí 07: Tak slovo prosím pro paní kolegy Lankovou.
Mluvčí 18: Tak poděkuju ještě panu Suchardovi, že to trošku ještě ucelil, protože když by tam měly být i za barákem, parkoviště je super, ale to jsem nechtěla řešit.
Mluvčí 18: Mě by zajímalo, jaký úmysl má město s tím pozemkem, kde teď je to parkoviště, je to ta šotolina taková, nebo co to tam je, naproti vchodu toho travelu.
Mluvčí 18: Jako opravdu by mě zajímal dobrý důvod, proč si město zrovna tenhle kousek nechává.
Mluvčí 18: To je přesně ono.
Mluvčí 18: Pokud jde o ty ukazatele, jak tady mluvil pan Sucharda, já si nemyslím, že by byl problém je tam nechat.
Mluvčí 18: Prostě mě zajímá ten důvod, proč se to nemůže prodat.
Mluvčí 18: Protože já si myslím, že jako město extra by to místo nevyužilo.
Mluvčí 18: Já teda rozhodně budu pro prodeji.
Mluvčí 24: Já si ještě můžu tak, já si myslím, že ten důvod řekl pan Živý Beranek jasně, jedná se o komunikaci.
Mluvčí 24: Komunikace město neprodává, výjimky v tomhle tom neděláme a momentálně tam žádný záměr skutečně nemáme, ale to ještě není důvod, aby jsme to prodali.
Mluvčí 07: Já k tomu ještě také doplním.
Mluvčí 07: Jsme se o tom bavili, přemýšleli pro i proti a jeden z hlavních důvodů už tady kolega zmínil a sice, že to je nevelký, ale strategický pozemek hned na vězdu do České republiky,
Mluvčí 07: a byť současná firma tam funguje a služby odvádí dobře, je tam všecko v pořádku, tak tím, když bychom ho prodali jim, tak už bychom nikdy nemohli mít nad tím pozemkem kontrolu, například kdyby tato firma se rozhodla to místo tady opustit, prodat atd.
Mluvčí 07: a mohl by to mít pak jakýkoliv jiný soukromý majitel a neradi bychom se dočkali navězdu do České republiky prostě nějakých stánků nebo tak.
Mluvčí 07: U nich to nehrozí, my jim to rádi takhle dáme k dispozici, ale i to byl jeden z důvodů, který jsme přihlíželi, nebo třeba přihlížím já, že bych chtěl, aby byl v majetku města.
Mluvčí 07: Tak, já bych tedy požádal návrhovou komisii o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parcelní č.
Mluvčí 23: 730 v katastrálním území Vansdorf.
Mluvčí 07: Takže děkuji a nyní můžeme o tomto bodu hlasovat.
Mluvčí 07: Takže, pardon, 19 přítomných zastupitelů bylo pro, jeden byl proti a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 07: A nyní se vrátíme tedy k bodu 1.08 a otevírám tedy k němu diskuzi zastupitelů.
Mluvčí 07: Tak, paní Lanková má slovo, prosím.
Mluvčí 18: Já jsem se především chtěla zeptat, jaký důvod má město ten pozem koupit.
Mluvčí 18: Jestli je pro nás tak strategický jako předchozí, že ho musíme mít.
Mluvčí 04: Já jsem o tom při projednávání toho bodu hovořil a jenom poprosím Honzo Luku, jestli by tam nemohl dát tu fotografii.
Mluvčí 04: Pak pro lepší pochopení je dobře si vzít přiložený geometrický plán, kde jsou ty červené a černé čáry v té příloze.
Mluvčí 04: Z tohoto je patrno, že část té spemněné plochy, která je využívaná příjezdu, jak pro rodinný dům,
Mluvčí 04: ČP 2944, tak pro ČP 2943 se nachází na tomto pozemku, který je v majetku paní Augustinové a pana Turka.
Mluvčí 04: Komise zprávy majetku řešila
Mluvčí 04: nabídku pana Turka s paní Augustinovou, že odkoupením tohoto pozemku se vyřeší majetko právní vztah k současně vyježděné cestě, tak jak bylo vidět na fotografii, a ty hranice se utvoří podle toho stávajícího užívání.
Mluvčí 04: Nevím, co bych tomu ještě řekl dál.
Mluvčí 18: Tam jde ale asi o hodně malou část.
Mluvčí 18: Víte, o co mi jde?
Mluvčí 18: Mě jde o to, že ta cesta nevěde nikam.
Mluvčí 18: Tak nevím, proč město by mělo kupovat cestu, která nikam nevěde.
Mluvčí 18: A pokud vede a vede na nějakej pozemek soukromníka, tak pak mě může napadnout akorát, že ten soukromník prostě chce tam nějakej další příjezd.
Mluvčí 18: A to je další důvod, proč nechápu, proč by to město tam tu komunikaci mělo kupovat.
Mluvčí 18: Nebo dělat.
Mluvčí 18: Tam nejde o velkou část, která je na pozemku města.
Mluvčí 04: No.
Mluvčí 04: To, že
Mluvčí 04: Ano, ale to tady snad na předzastupitelstvu se to komunikovalo, takže víme, že pan Musílek je vlastníkem pozemku 5328-1, že má zájem tuto komunikaci využívat, ale my řešíme žádost vlastníka pana Turka s paní Augustinovou, že nám nabízejí pozemek, po kterém je vyježděná komunikace.
Mluvčí 04: Takže ten vlastně hlavní důvod je narovnání majetko-právních vztahů.
Mluvčí 04: V případě, že by chtěli nějakým způsobem ty dva sousedé blokovat budoucí možný příjezd k dalšímu pozemku, tak by to asi městu nenabízeli.
Mluvčí 04: A kupovat to opravdu asi nemusíme, ale to je už na vás, na zástupitelích, jak budete hlasovat.
Mluvčí 07: Tak kolega Jiří Sucharda, prosím.
Mluvčí 24: Já bych jenom malou poznámku nebo možná připomínku.
Mluvčí 24: Právě pro vysvětlení těchto věcí se vždycky v pondělí před zastupitelstvem měla seminář pro všechny zastupitelé, kde jsme tohle to už probírali a podobné věci, tak aby jsme potom třeba to nemuseli probírat takto na veřejnosti.
Mluvčí 24: Tím nemyslím, že bychom něco skrývali, ale tak, aby byl opravdu dostatek času se na to třeba připravit.
Mluvčí 07: Dobře, děkuji, takže požádám návrhovou komisy znovu o přečtení návrhu usnesení k bodu 1.08.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít do vlastnictví část pozemků parcelní číslo 5324lm2 o výměři 90 m2 a pozemků parcelní číslo
Mluvčí 23: 53246 o výměře 26 m2 od pana Otomana Turka a paní Markety Augustinové za kupní cenu 34 800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Takže děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Mluvčí 07: že probilo sedmnáct přítomných zastupitelů proti jeden, zdrželi se dva, návrh usnesení byl schválen.
Mluvčí 04: Tak nyní budeme pokračovat bodem 1.11 a je to návrh na prodej pozemkové parcely číslo 6781 v Katastrálních muzemích Varnsdorf.
Mluvčí 04: Žaratelem je pan doktor Baldé, který požádal o prodej uvedeného pozemku za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 04: Hrada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat tento pozomek 8.9.2022 z důvodu znemožněného přístupu na tento pozomek.
Mluvčí 04: Pan Balde má předmětnou část pozemku v nájmu a užívá jí jako zahrádku.
Mluvčí 04: V územním plánu se jedná o plochy bydlení, takže teoreticky by zde výstavba rodinného domu byla možná, ale předpolkadem pro výstavbu rodinného domu je napojení na místní komunikaci a tento pozomek
Mluvčí 04: včetně teda těch okolních, které jsou vžívány v současné době jako zahrádky, tak neumožňuje napojení na místní komunikaci, protože stávající napojení je na soukromém pozemku paní Krátké.
Mluvčí 04: Další možné připojení je přes soukromý pozemek pana Vnenka.
Mluvčí 04: Takže tyto pozemky jsou vlastně z obou stran nedostupné po městských komunikacích,
Mluvčí 04: A z tohoto důvodu nebo do vyřešení toho přístupu Rada města rozhodla tak, jak rozhodla, že nezvěřejnila záměr převézt.
Mluvčí 07: Děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi občanů.
Mluvčí 07: Nikdo se nepřihlásil, nyní diskuze zastupitelů.
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parcelní číslu 6781 v katastrálním území Vanzor.
Mluvčí 07: Děkuji a nyní můžeme o tomto bodu v tomto změní hlasovat.
Mluvčí 07: Probilo 18 přítomných zastupitelů, zdržel se jeden, nehlasoval jeden, usnesení bylo zkváleno.
Mluvčí 04: Dále se bodem 1.12 navrhuje prodej části pozemkové parcely 340 lomeno 1 a části pozemkové parcely 344 v katastrálním území Studánka u Rumburku.
Mluvčí 04: Žádatelem o tento pozomek jsou manželé Urbanovi, kteří žádají o uvedené pozemky za účelem rozšíření vlastních pozemků u své nemovitosti.
Mluvčí 04: Hrada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat tyto pozemky 22. února 2023 z důvodu dořešení celého území včetně pozemků zabraných vedlejším vlastníkem nemovitosti, což je pan Berán.
Mluvčí 04: Z katastrální mapy vidíte, že pozemek požadovaný mančely urbanovými je takový pás pozemků, který je částečně v územním plánu na zemědělské ploše a část se nachází v souvladu s územním plánem jako plochy bydlení.
Mluvčí 04: Takže je z úvodů, proč hrada města nedoporučila tento pozemek prodeji je nezmenšování toho pozemku
Mluvčí 04: určený jako plochy bydlení do budoucnosti.
Mluvčí 04: Zase jsou připraveny dvě usnesení.
Mluvčí 04: První usnesení je respektování doporučení Rady města, nebo máte možnost přehodnotit tento postoj a zveřejnit záměr prodat tento pozomek.
Mluvčí 07: Takže děkuji a otevíram k tomuto bodu diskuzi občanů. Tak.
Mluvčí 16: Je to k tomuto bodu, jo?
Mluvčí 07: Tak já bych vám nechal zapnout mikrofon a poté jenom se představíte a sdělíte nám svůj podnět k tomu.
Mluvčí 16: Pane starosto, přijím vám příjemné odpoledne i vám všem ostatním.
Mluvčí 16: Menuji se Libuše Urbanová.
Mluvčí 16: Na Studánku jsme s manželem přišli v roce 2017, kdy jsme si koupili nemovitost číslo popisné 31, která sousedí s těmito pozemky.
Mluvčí 16: A od prvního okamžiku jsme v podstatě usilovali o to, aby náš pozemek odpovídal charakteru z výšší krajiny, protože ho využíváme krvalému bydlení, které se naplní letos v létě, kdy oba půjdeme do důchodu.
Mluvčí 16: Naším sousedem, věřím tomu, že můžu použít tedy jméno, když ho použil pan Beránek, je od samého začátku pan Jaroslav Beran, který pozemek 341, 342 a 343 užívá se svojí rodinou k soukromým účelům.
Mluvčí 16: V době, kdy jsme na Studánku přišli, tak pozemek 340 a 344
Mluvčí 16: Zahrnovali i pozemek 341 a 342 a pan Jaroslav Beran její využíval k zemědělské činnosti jako podnikatel.
Mluvčí 16: Počas se nás oslovil s tím, abysme neměli zájem
Mluvčí 16: o společnou koupi těchto přilehlých pozemků s tím, že nechtěl nést náklady na tyto pozemky sám.
Mluvčí 16: Nám to v té době připadalo jako dobrý nápad a zahájili jsme kroky k žádosti o tyto pozemky.
Mluvčí 16: Z toho záměru nakonec sešlo, jenom my jsme naplnili část své dohody a v té době jsme zakoupili část pozemku 340, která je dnes označována v katastru jako 340 lomeno 2.
Mluvčí 16: V té době už jsme také obnovili oplocení o našeho původního pozemku 339 a po poměrně intenzivním náporu
Mluvčí 16: Stáda divokých prasab jsme museli obnovit tento plot s velikými náklady v hodnotě 350 tisíc a toto oplocení je trvalé, protože většina nosných sloupů je na 90 cm čepech do zámrazy a jsou přibetonované s ohledem na větrné nápory, který musí ze severu čelit.
Mluvčí 16: Pan Beran nás opakovaně vyzýval k tomu, aby jsme znovu přistoupili k nějaké společné aktivitě v této věci a my jsme po těch předchozích zkušenostech chtěli z jeho strany ujištění, jestli to má opravdu vážně v úmyslu.
Mluvčí 16: Takové ujištění se nám dostalo naposledy v lni v létě, kdy sám pan Beran inicioval žádost a podal ji na předmětný útvar města Vansdorf,
Mluvčí 16: To z dnešní sluzy vidíte je jako takové to tečkované pole v tom nákresu, které jste možná dostali k jednání.
Mluvčí 16: A my jsme se k tomu chtěli připojit, ovšem pan Beran opět tuto žádost vztáhnul.
Mluvčí 16: Takže my jsme se rozhodli s ohledem na tu situaci, která pro nás vlastně znamená neustálou nejistotu přikročit k následujícím krokům.
Mluvčí 16: Chtěla bych popravit vyjádření pana Beránka, protože v dopise, které nám město zaslalo, se jednoznačně jako důvod, proč nezveřejnit, uvádí pouze fakt, že se musí ta záležitost řešit s okolními vlastníky.
Mluvčí 16: Okolním vlastníkem je město Vansdorf a na dokumentech, které jste dostali, dneska oranžovou a žlutou část používá stále pan Jaroslav Beran.
Mluvčí 16: V loňském roce jsme ale bohužel zjistili, že pan Jaroslav Beran není majitelem nemovitosti 341, ani 342, ani 343,
Mluvčí 16: ale že vlastníkem těchto nemovitostí je jeho brater Lukáš Beran.
Mluvčí 16: S panem Jaroslavem Beranem jsme se tedy snažili postupovat ve shodě a požádali jsme ho o zprostředkování jednání s panem Lukášem Beranem.
Mluvčí 16: Toto jednání se neuskutečnilo, protože pan Jaroslav Beran opět nedostal dohodě,
Mluvčí 16: a nakonec nám oznámil, že vlastně o žádné pozemky zájem nemá a dal nám najevo, že vlastně ani nechce, abychom s panem Lukášem Beranem jednali.
Mluvčí 16: Jednání za zády pana Jaroslava Berana
Mluvčí 16: nám připadá jako nekonfortní a s ohledem na sousedské vztahy nepřijatelné a proto jsem přišla především dneska, abych vám vysvětlila, že ta situace pro nás jaksi nemá řešení a že pás, o který žádáme, je na vstupu široký 5 metrů a předpokládáme, že by v podstatě zarovnal držení našich dvou pozemků a do budoucna nám umožnil zbudovat spevněnou cestu na zadní pozemek.
Mluvčí 16: Teď se vracím úplně na začátek.
Mluvčí 16: Když jsme pořídili tak drahé plocení, neměli jsme v té době úmysl rozširovat ty pozemky dál, až když v tomu došlo, jsme si vědomi, že se stávajícím plotem nechceme hýbat.
Mluvčí 16: Proto jsme se taky rozhodli požádat o ten pás a tuto skutečnost vám představuji ve světle, jak to vidíme my jako vlastníci a snad i budoucí občané města Lanzdorf.
Mluvčí 16: Děkuji vám za pozornost.
Mluvčí 07: Já vám také děkuji, paní Urbanová.
Mluvčí 07: A nyní k tomuto budu otevíram ještě diskuzi kolegu a koleginí zastupitelů.
Mluvčí 07: Nikdo se nehlásí, takže bych požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parcelní číslo 340 lomeno jedna a pozemek parcelní číslo 344 v katastrálním území Studánka Orumburku.
Mluvčí 07: Děkuji a nyní prosím, pojďme hlasovat o tomto bodu.
Mluvčí 07: Takže pro bylo jedenáct přítomných zastupitelů, šest se zdrželo, tři nehlasovaly, usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 07: Neprodat.
Mluvčí 04: Takže já si dovolím ještě poslední bod.
Mluvčí 04: 1.13 a to je návrh na prodej pozomkové parcely 220 lm 2.0 v katastrofálním území Studána Kaurumburku.
Mluvčí 04: Žadetelkou je paní Klára Procházková, která požadala o uvedený pozomek za účelem užívání zahrady k novostavbě RD na pozomkové parcele 214, která je v jejím vlastnictví.
Mluvčí 04: Hradá města rozhodla nezveřejnit záměr prodat tento pozomek z důvodu možnosti výstavby nového RD na tomto pozemku, případně společně s pozemkovou parcelou číslo 211, která těsně navazuje na tento pozomek.
Mluvčí 04: Takže zase je usnesení.
Mluvčí 04: ve dvou úrovních, kde prvním usnesení je návrh na nepřevést tento pozomek, neprodat, a druhým můžete změnit usnesení Rady města a zvěřenit záměr prodat.
Mluvčí 07: Děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi občanů.
Mluvčí 07: Nikdo?
Mluvčí 07: Takže ještě diskuze zastupitelů.
Mluvčí 07: Také někdo, takže bych požádal návrhovou komisii o přečtení usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozeme k parcelní číslo 220 lomeno 2 v katastrálním území studánka Olumburku.
Mluvčí 07: Děkuji, takže nyní můžeme prosím hlasovat o tomto bodu.
Mluvčí 07: Takže pro bylo 19 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel, usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 07: Děkuji.
Mluvčí 07: Tak a jak jsem avizoval na začátku, 16. hodina se přiblížila.
Mluvčí 07: Nyní přeskočíme několik bodů, pak se k ním samozřejmě vrátíme.
Mluvčí 07: a je před námi bod 306 a já bych chtěl přivítat zde delegaci z ústeckého kraje z vedení zdravotnictví a zároveň bych předal slovo kolegovi Jiřímu Suchardovi, který by tento bod zhájil.
Mluvčí 24: Takže ještě dobré odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté, jak jsme vás informovali, 31.1. v úterý se delegace města ve složení starosta města, oba místo starostové a ředitel nemocnice zúčastnili zchůzky v pracovně Heitmana, kde za
Mluvčí 24: účasti pana Heitmana, předsedy představenstva Krajské zdravotní, ředitele nemocnice v Rumburku, radního pro oblast zdravotnictví a vedoucího doboru zdravotnictví jsme provědnávali otázku naší nemocnice a spolupráce naší nemocnice s Rumburskou nemocnicí a vůbec s Krajskou zdravotní a následně potom od 11 hodin bylo jednání o záchrance, kde jsme s vedoucím doboru zdravotnictví předsedům
Mluvčí 24: výboru pro zdravotnictví, radním pro zdravotnictví a ředitelem záchránky projednávali oblast záchranné služby.
Mluvčí 24: Na této schůzce jsme se dohodli na tomto jednání, to znamená, že jsme pozvali zde přítomné hosty a domluvili jsme se, že budou mít možnost vám prezentovat svůj pohled a samozřejmě vy budete mít možnost se jich ptát na různé otázky, které vás asi ten natrápí.
Mluvčí 24: Rád bych tedy přivítal pana inž.
Mluvčí 24: radima Laibla, radního pro zdravotnictví.
Mluvčí 24: Dále zároveň starostu Žadce, pana předsedu výboru pro zdravotnictví, magistra bakaláře Milana Richtaříka, starostu Loun, pana inž.
Mluvčí 24: Petra Severu, vedoucího odboru zdravotnictví Usteckého kraje a pana magistra bakaláře Petra Bureše, ředitela zdravotní záchranné služby,
Mluvčí 24: a plus poměry ještě široký tým zdravotnické záchranné služby, který tam sedí za ním.
Mluvčí 24: Takže tím, která otevírám, kterým skutečně vím, že pan engineer, teda budeš, pan magister budeš, že má připravenou nějakou prezentaci, takže můžete pro ně.
Mluvčí 26: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za pozvání.
Mluvčí 26: Rádi jsme vás s naším týmem navštívili, abychom předložili naši analýzu nebo představu o tom, jak je zajištěná předmocniční notka na péče zde u vás.
Mluvčí 26: na Vanzdorfsku.
Mluvčí 26: Já se omluvám, asi takhle neslušně sednu, tak abyste možná i viděli dobře za mě a já měl možnost mluvit na mikrofon.
Mluvčí 26: Já bych pak poprosil o tu prezentaci, kterou jsme si, nebo kterou jsme si my jako tým připravili.
Mluvčí 26: Já začnu tím, já jsem včera dostal dotaz, co si myslím o vhodnosti, nebo zdali je vhodné mít výjezdovou skupinu, ne-li výjezdovou základnu ve Vanzdorfu.
Mluvčí 26: Tato otázka vypadá celkem jednoduše a jednoduchá svým způsobem je, nicméně si myslím, že na ní neexistuje jednoznačná odpověď.
Mluvčí 26: Z našeho pohledu je totiž potřeba říci, v jakém vztahu ta otázka je a k čemu směřuje nebo k čemu se vztahuje.
Mluvčí 26: Když řeknu, že ten vztah má být k dodržování zákona o zdravotnické záchranné službě, což je zákon 374,
Mluvčí 26: Lomeno 2011, kde v podílu plošné pokrytí výjezdovými skupinami a výjezdovými základnami, já si dovolím teda mluvit trošku víc jako polopaticky nebo laicky, takže vynechám takové ty odbrné termíny.
Mluvčí 26: Tak plán plošného pokrytí naplňujeme a tím naplňujeme zákon této země.
Mluvčí 26: Myslím, že se zákonodárci rozhodli, že této podobě ten zákon bude.
Mluvčí 26: tak my jako záchranná služba ten zákon dodržujeme.
Mluvčí 26: My jsme zdravotnická záchranná služba celého ústeckého kraje a jsme zřizováni ústeckým krajem.
Mluvčí 26: Plníme si své pominosti.
Mluvčí 26: Z tohoto pohledu si myslím, že není potřeba a i z pohledu žádného hospodáře není potřeba mít vězdovou základnu ve Vannsdorfu.
Mluvčí 26: Ale řeknu i tu druhou stránku, zde je to vhodné třeba porovnání dojezdovým časům.
Mluvčí 26: Jak jsem zde zmínil, mluvil jsem o 20 minutách, který v tom zákoně je uveden.
Mluvčí 26: Nechci se zde pouštět do široké diskuze, co vlastně těch 20 minut znamená, protože v tom zákoně není napsáno, že my musíme být u pacienta za 20 minut, ale že musí mít výjezdové základny rozmístěné po ústeckém kraji,
Mluvčí 26: A když bych mluvil i za kolegy z celé České republiky, všichni musíme mít rozměstěné výjezdové základny, tak aby podle potom izochronních map byl dojezd těch 20 minut.
Mluvčí 26: Ano, zde celou přímě říkám, jestliže je průměrný dojezdový čas v Ústeckém kraji 9 minuta 38 vteřin, tak u vás na Vansdorfsku tomu tak není.
Mluvčí 26: To je pravda.
Mluvčí 26: Takže z tohoto pohledu vhodnosti řeknu, chceme-li zkrátit dojezdové časy do Vansdorfu a jeho nejbližší okolí, pak ano.
Mluvčí 26: Zároveň ale k tomu dodávám ještě něco dalšího, a to je, pokud bychom se k tomu rozhodli, nebo respektive náš zřizovatel by nám to zadal jako úkol, je potřeba říct, že by to stálo nemalé finanční prostředky, to za prvé, ale mluvíme v řádech o milionech, ale co pro nás je tím největším oříškem a té personální obsazení
Mluvčí 26: této výjezdové skupiny.
Mluvčí 26: A mluvím-li o té výjezdové skupině, která má nejčastější výjezdy, to znamená zabezpečujeme 80 až 85 % výjezdů, to je ta výjezdová skupina řidič vozidla zdravotnické záchranné služby a zdravotnický záchranář, tak na tu jednu posádku při naplnění 1956 hodin ročně ve směrném provozu 24 hodin denně je potřeba pět řidičů a pět záchranářů.
Mluvčí 26: Je poctivé ale zároveň říct, že Wandsdorf není jediné město v úceckém kraji, které by si přálo tu záchranku mít v tom svém městě.
Mluvčí 26: Hůř než Wandsdorf je na tom štětí, kde ty dojezdové časy jsou ještě delší,
Mluvčí 26: kde jsou Libochovice, kde je Klášterec nad Uhří a můžeme takhle pokračovat dál.
Mluvčí 26: To znamená, já vám potom na té prezentaci jsem si tam dal izochronní mapu celého kraje a tam uvidíte, jak my jsme ten plán poštěného pokrytí vlastně nabrhli, protože plán poštěného pokrytí je daný zákonem, jak zde říkám,
Mluvčí 26: A plán plošného pokrytí se musí minimálně jednou za dva roky aktualizovat.
Mluvčí 26: Plán plošného pokrytí předkládá kraj, nebo zpracovává kraj, kdy podklady dáváme my jako zdravotnická záchodná služba.
Mluvčí 26: Tento plán plošného pokrytí se předkládá Bezpečnostní radě vsteckého kraje a v neposlední řadě nám ho schváluje Ministerstvo zdravotnictví.
Mluvčí 26: V tom plánu se mohou dít různé aktuality, to je pravda, ale není důvodem zřídit Vansdorf nebo respektive výjezdovou zákonu ve Vansdorfu jenom proto, že výjezdový čas je o něco delší než je průměr.
Mluvčí 26: Můžeme tady polemizovat o každé minutě, ale ten zákon je jasně daný a my naštěstí žijeme v zemi, kde se zákony dodržují a to je naše priorita.
Mluvčí 26: Když dovolíte, já bych se v té prezentaci posunul, kde budete mít k dispozici hlavně fakta, protože pokud máme dojít k nějakému výsledku, tak si myslím, že bychom měli opustit emocionální nebo emoční oblast a měli se věnovat hlavně racionalizaci té diskuze.
Mluvčí 26: Já bych tady chtěl trošku netradičně, většinou se to dělá na konci, ale já to s dovolením udělám hned na začátku, poděkovat všem, kterým jde o dobrou věc a racionálně nad tím diskutujeme.
Mluvčí 26: Ať už je to pan inž.
Mluvčí 26: Sucharda, který...
Mluvčí 26: Pardon, pan Inžený Sucharda, který neúnavně, nebo není Inžený, je dobře, pan Sucharda, který neúnavně bojuje za tu záchranku, ale přitom nám i naslouchá a hledáme společné cesty.
Mluvčí 26: Ať je to ústecký kraj, pánové z ústeckého kraja, jak se tomu věnují, ať je to nakonec i pomoc, kterou nám nabízí dneska tady se stopa na ředitele Jary, teď nevím, abych douvrazil nemocnici, nemocnice z nás jednou pejčí, nebo nemocnice Vansdorf přesně,
Mluvčí 26: kdy přeceno nám občas pomůže s těmi našimi pacienty.
Mluvčí 26: Krajská zdravotní, nevím, jestli tady je ředitel v Rumburku, pan doktor Tichý, který taky samozřejmě vnímá, že když nám nefunguje interna v nemocnici, že je potřeba s tím něco udělat, protože zcela přiznávám nebo uvádím i informaci, že tím, že se zavřela interna v Rumburku, tak se nám samozřejmě ty průměrné časy prodloužily, to prostě si tady nebudeme nic nalávat.
Mluvčí 26: Tady, co vidíte, prosím pěkně už za mnou, doufám, že ano, ano,
Mluvčí 26: Máme analýza současného stavu poskytování přednemocniční neodkladné péče, je tam správně uvedeno v Ústeckém kraji.
Mluvčí 26: To znamená, my se nezabýváme jenom problematikou zde na Vansdorsku, ale v celém Ústeckém kraji.
Mluvčí 26: Jak jsem už tady řekl, Vansdorf je jedno z mnoha měst, kde by si přáli záchranku.
Mluvčí 26: Je to tak.
Mluvčí 26: To znamená, když já vám tady ukážu jenom tenhle materiál, tak to jsou analýzy, které se týkají jenom Vansdorfu.
Mluvčí 26: My to řádně analyzujeme, diskutujeme nad tím, snažíme se hledat cesty a tím jenom chci demonstrovat, že není důvodem, proč jsme tady dneska, že se tady projevila jakási aktivita od pár lidí nebo od vícero lidí, to teď nechci hodnotit, ale že i přesto my ty analýzy děláme.
Mluvčí 26: Tady, jak jsem zmínil, plán plošného pokrytí, hovoří o tom tedy zákon 374,
Mluvčí 26: z roku 2011, konkrétně potom paragraf 5, kde je psáno, jak vidíte, doufám, že ano, o dojezdové době 20 minut, a tam to prosím vás neuvádíme jako alibi, ale jako skutečnost, že pokud nedojedeme někam do 20 minut, tak i na to ten zákon pamatuje a jsou to mimo jiné ty okolnosti hodné zvláštního zřetele.
Mluvčí 26: Nechci vás tím zákonem unavovat, samozřejmě kdykoliv veřejně k distribuci kdekoliv, kdykoliv.
Mluvčí 26: Prosím o další obrázek.
Mluvčí 26: Tady jenom pro vaši představu, jak vypadá mapoustického kraje obsazení jednotlivými vězdovými základnami nebo skupinami.
Mluvčí 26: A pokud někdo budete chtít, dáme k dispozici, to nakonec tu nabídku vám na konci mojí prezentace dám, jak, kde zajišťujeme dojezdové časy a podobně.
Mluvčí 26: Prosím další obrázek, abych neunavoval.
Mluvčí 26: Tady jsem pár čísel, doufám, že vás s nimi nebudou nějak unavovat, ale pro demonstraci, jak to vůbec vypadá, nebo konkrétní čísla, které vám tady udávám, můžou být pro někoho velice zajímavá, pro někoho takže si to vyhodnotí po svém, to teď nechci komentovat dál.
Mluvčí 26: Tady vidíte, že my za rok 22, nebo v roce 2022 jsme zajišťovali jako zdravotnická záchranná služba 92 597 událostí.
Mluvčí 26: Ve šlutnovském výběžku z tohoto procentu je 15 556 událostí a pokud uvádím počet událostí ve Vansdorfu a blízkém okolí, tak je to 1489 událostí za 24 hodin.
Mluvčí 26: Tam potom ještě pro upřesnění dole napsáno, jak která výjezdová základna zabezpečovala právě ten výjezd do Vansdorfu.
Mluvčí 26: Nemám problém, tu prezentaci padá do dispozici.
Mluvčí 26: Poprosím dál, děkuji.
Mluvčí 26: Tady je potřeba, nebo alespoň z mého pohledu, potřeba zmínit se o stupních naléhovosti tísňového volání.
Mluvčí 26: Stupně naléhovosti uvádí vyhláška 240 z roku 2012, kterou naplňujeme zákon o zdravotnické záchranné službě a v této vyhlášce je psáno, že vyhodnocujeme 4 stupně naléhovosti, kdy
Mluvčí 26: Pro nás, jako pro zdravotnickou záchrannou službu, je vždy prioritou nalehavost číslo jedna.
Mluvčí 26: Já potom v dalším obrázku vám to budu demonstrovat na čísle.
Mluvčí 26: Nicméně nejvíc událostí, které my máme, které zajišťujeme pro obyvatele usteckého kraje, je ta indikace 3.
Mluvčí 26: Jenom tady řeknu, abyste měli představu, co je to indikace 3.
Mluvčí 26: Tak je to stav pacienta, kde nehrozí zelhání základních životních funkcí nebo bezpečný ohrožení života, ale přesto je potřeba zásahu zdravotnické záchranné služby.
Mluvčí 26: Já tady nechci polemizovat nad tím,
Mluvčí 26: že se tzv.
Mluvčí 26: indikace změkčují, protože z mého pohledu, teď já tam tu suvku dám, 35 let dělám zdravotníka, vím, že někdy jsou lidé nešťastní a už neví, na koho se obrátí, tak nám prostě na tu zášlemku zavolejí.
Mluvčí 26: Indikace čtyři, to je úplně bezprahová.
Mluvčí 26: Takže jenom abyste viděli takový základní přehled, že jsou čtyři indikace, poprosím další obrázek.
Mluvčí 26: A zde bych se rád zmínil o nalehavosti číslo jedna.
Mluvčí 26: To je to bezprostřední ohrožení života a selhávání nebo přímo selhání základní životní funkcí.
Mluvčí 26: A zde ve Vansdorfu a okolí jsme v roce 2022 zasahovali v 29 případech.
Mluvčí 26: V 29 případech a z toho
Mluvčí 26: Jak bych tak řekl, budu opravdu upřímný, z toho dva případy jsme měli na 20 minut, kdy jeden byl do 23 minut a druhý byl do 27 minut.
Mluvčí 26: Pokud dojde k těmto případům, my děláme maximum pro to, abychom využili všechny možné síly a prostředky.
Mluvčí 26: Samozřejmě se snažíme i využít letickou záchrannou službu v sousedním kraji, v Liberci, kde máme nastavenou spolupráci s liberickými kolegy.
Mluvčí 26: Posíláme to nejrychlejší, co máme.
Mluvčí 26: I ten operátor na tom dispečinku, který kolikrát tu práci má opravdu těžkou, tak třeba dělá to, že přesměruje ty posádky.
Mluvčí 26: Takže hodně kdo, kdo už má tu serintku skoro za rohem, tak si počká další minuty, protože ta posádka se prostě otočí a jede k naléhovějšímu případu.
Mluvčí 26: Tak jenom, abyste měli představu, kolik těch nejvážnějších, a to, prosím vás, neberte, to je v úhozovkách, kolik těch nejvážnějších případů tady ve Vansdorfu a okolí bylo za rok
Mluvčí 26: Tady je izochronní mapa z časy dojezdu zdravotnické záchranné služby po celém Ústeckém kraji.
Mluvčí 26: Takhle na dálku.
Mluvčí 26: Asi hlavně vidíte ty červené místa, tak to jsou ty místa, kde ty dojezdy jsou samozřejmě nejkračší a to je z toho důvodu, že v těch místech my máme výjezdovou základnu s našimi výjezdovými skupinami.
Mluvčí 26: Těch výjezdových skupin máme dohromady 50 a základnou máme 22, jen tak průpřesně.
Mluvčí 26: Když poprosím další obrázek, tak tady je už výmětek z té mapy toho kraje na Šlutnovský výběžek.
Mluvčí 26: Tak tohleto je současná situace a vidíte, dojezd do vaší oblasti, budu říkat nebo přímo do města, se pohybuje okoli 12 až 16 minut.
Mluvčí 26: Tak poprosím další obrázek.
Mluvčí 26: Tady jsme si dovolili jenom ještě pro upřesnění ukázat, jaké jsou doletové časy vrtulníků, které používáme v případě nutnosti a naléhavosti.
Mluvčí 26: To znamená, máme tam dolet vrtulníků s vystínadlabem a pak tam máme dolet vrtulníků s liberce.
Mluvčí 26: Jak jsem tady už řekal, je to na základě spolupráce s liberckou záchrankou.
Mluvčí 26: Tak poprosím další.
Mluvčí 26: Čas dojezdu ZSUK přímo v té vybrané lokalitě tady u vás, takže vidíte, že ano, je to tak, ty výjezdové časy by se u vás zkrátili, pokud řekněme čistě hypoteticky, zde bude vybudována další základná.
Mluvčí 26: o redislokaci možné jedné posádky, o které byla řeč na tom jednání, které tady avizoval pan Sucharda, k tomu buď to pane ženě Severa, a jsme se domluvili, nebo samozřejmě to můžu okomentovat.
Mluvčí 26: Úplně zjednodušeně, teď si dovolím říct světu, pokud my vám zkrátíme, a teď myslím vám, tedy vansdorfským,
Mluvčí 26: o 4 až 8 minut výjezd, tak na jednu stranu se může jednat o, řekl bych, lichý pocit bezpečí, protože ta posádka tady sice může být, ale ta posádka, když dneska vyhodnocuje, kolik je výjezdů,
Mluvčí 26: tak ta posádka tady stejně nebude, stejně nebude.
Mluvčí 26: Já jsem tady zaregistroval i kolegy ze záchranky, nevím jestli pak v diskuzi budou mít možnost nebo jestli budou chtít vystoupit, nic není pro boha domluveno, ale já na těch našich lidech dneska vidím, že jsou trošku
Mluvčí 26: Jak bych tak řekl lidsky, unavení z toho, co se tady kolem toho pořád děje, a ty lidi opravdu nesedějí u kafíčka, nečekají, až kafíčko dopijou a pak vyjedou, opravdu ty lidi lítají sem a tam.
Mluvčí 26: A jestli je něco unavuje, a já si dovolím říct, nyní možná trošku v té emoci, co je uráží a zrovna tak mně, když někdo zneužije náš symbol, to znamená modrou vězdu živa, tak to může i někde škrtá na plagátech.
Mluvčí 26: To je náš symbol a my to bereme jako morální selání toho, kdo to způsobil.
Mluvčí 26: To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct a tady dopovím, pokud teda my zkratíme ten čas, tak pro majoritní část událostí my ten čas prodloužíme.
Mluvčí 26: Jenom je s tím potřeba teda v případě té změny počítat, protože přes 60
Mluvčí 26: 69,8 až 70 % těch výjezdů, těch událostí se děje mimo oblast Vansdorfska.
Mluvčí 26: Tak poprosím další obrázek, děkuju.
Mluvčí 26: A teď co by stála teda nová výjezdová skupina ve Vansdorfu?
Mluvčí 26: Když si teda pomluvu různými čísli, ale jsou to čísla, která vycházejí z reality,
Mluvčí 26: tak jenom vybudování té základny a můžeme teď polemizovat, jestli bychom tady byli v nějakém pronájemu, nebo bychom si vybudovali nějakou samostatnou malou krásnou budovu z garáží, ze všim všudy, která by splňovala samozřejmě podmínky, které jsou dány vyhláškou 92 o technickém vybavení, jak má vypadat ta záchranka.
Mluvčí 26: tak se pohybujeme od 15 milionů výše.
Mluvčí 26: Je to tak.
Mluvčí 26: Co se týká provozu té samotné posádky, tak se bavíme o 11 milionech.
Mluvčí 26: Pokud by někdo chtěl vědět, jak jsem k tomu číslu nebo jak k tomu číslu docházíme, tedy mám takovouto podrobnou analýzu, co dneska všechno stojí.
Mluvčí 26: Můžu začít kyslíkem, léky,
Mluvčí 26: naftou, blá, blá, blá, čímkoliv.
Mluvčí 26: Je to fakt, za který se podepisujeme.
Mluvčí 26: A co bych já tady hlavně v tomto slidu zdůraznil, a to je to personální obsazení.
Mluvčí 26: Já už jsem o tom trošičku mluvil.
Mluvčí 26: Dneska se hned záchranáře, protože záchranář to je obor, který se studuje na vysoké škole.
Mluvčí 26: V roce 2018 se tento obor zrušil na vyšších odborných školách, to znamená místo 300 absolventů ročně, najednou jsme byli na čísle 150 absolventů ročně.
Mluvčí 26: Pro nás jako pro záchranáře, my máme další handicap, já vás s tím nechci unavovat, ale je to fakt, který zde hraje svoji roli.
Mluvčí 26: Je handicapem, že tento člověk, který vystuduje zdravotnického záchranáře, tak musí ještě na roční praxi na akutní lůžko nebo do nemocnice na akutní lůžko.
Mluvčí 26: Pracovat tak, aby u nás pak mohli dělat bez dohledu.
Mluvčí 26: Se na tyhle lidi je opravdu nadlidský.
Mluvčí 26: Tím si nechci stěžovat, je to naše práce, ale jsem realista.
Mluvčí 26: A potom řeknu ano, tak nám se podaří sehnat 10 lidí do Vansdorfu a co teda potom to štětí, kde je to ještě horší.
Mluvčí 26: Co ten Klášterec, co ty Libochovice, co ten Duchcov.
Mluvčí 26: A je to jednoznačně daný.
Mluvčí 26: Plán počtního pokrytí splnil zákon.
Mluvčí 26: A o čem se můžeme my bavit dál.
Mluvčí 26: My můžeme pouze tak nějak hodnotit, mít ty dojmy, domněnky, ale to je tak asi všechno.
Mluvčí 26: Tady poprosím ten poslední nebo předposlední.
Mluvčí 26: Fakta známe a co dál, abysme si tady neřekli nějaká fakta a tím si řekneme a tím je hotovo.
Mluvčí 26: Samozřejmě to je potom na další jednání.
Mluvčí 26: Nicméně my jsme hlavně přijeli rozpílit obavy a nechceme vám dávat falešnou naději, že pokud se někomu podaří tady usilovnou prací, řekněme, dokázat, že tady je potřeba ta vězdová skupina i na drámec toho zákona, tak je to falešná naděje bezpečí.
Mluvčí 26: Nechceme strašit, nechceme zase slibovat hory doly, ale ta realita, co je dneska nastavená, si myslím, že je nastavená dostatečně.
Mluvčí 26: Dostal bych se na začátek ve vztahu k čemu?
Mluvčí 26: K zákonu nebo těm předpokládeným dojezdovým časům.
Mluvčí 26: Co nevím, jestli pan Ingenie Severa, kolega, bude mluvit o koncepci zdravotnictví, já si myslím, že to je věc, která by se zde mohla malinko změnit, protože já tam vnímám, jak aktivitu ústavského kraje a krajského úřadu, že nám to není lhostejné, nebo že to těm lidem na těchto postech není lhostejné a probíhají pracovní skupiny a hledají se cesty,
Mluvčí 26: A jak řekl na jednom jednání pan inž.
Mluvčí 26: Laibel radní vsteckého kraje, taky bychom nemuseli dělat nic, ale to nám není vlastní a chceme se aspoň pokusit.
Mluvčí 26: Takže vím, že probíhají tato jednání a já doufám, že z toho bude nějaký výsledek a my jako zdravotnická záchranná služba tam samozřejmě přispíváme svými
Mluvčí 26: názory, připomínkami a náměty.
Mluvčí 26: Takže to si myslím, že i toto může být součástí, myslím teď ta diskuse, která tady dneska je, nebo ta problematika, kterou řešíme, součástí té koncepce.
Mluvčí 26: Pracovní skupina, to jsme možná ještě předběhli dobu, my jsme se chtěli domluvit, že bychom třeba vytvořili pracovní skupinu s těmi racionálně smýšlejícími kolegy a hledali ty cesty.
Mluvčí 26: Nabízí se i otázka, jak dlouho tady bude trvat ten problém s těmi nestandardními, řekněme, ale ne, není Vansdorf na první místě v těch dojezdových časech, ale řekněme, patříme mezi ty nestandardní dojezdové časy,
Mluvčí 26: Protože když se podaří to, co všichni chceme, že se otevře interna v nemocnici v Rumburku, tak se vrátíme do roku 2019 a tam si myslím, že v pomyslném žebříčku Vanzoru byl asi až na pátém nebo šestém místě.
Mluvčí 26: Takže možná ten čas nám pomůže a jak říkám, lžběm optimisti a ta interna se podaří.
Mluvčí 26: A škoda, že tady není pan ředitel Tichý, protože s tím jsem několikrát jednal s panem ředitelem Rumburské nemocnice.
Mluvčí 26: Myslím si, že to je chlap, kterým bude taky ověc a taky se snaží s tím dělat maximum.
Mluvčí 26: Ale jsou určité limity, s kterými někdy od daném čase nic neuděláme.
Mluvčí 26: Plán počného pokrytí, ten se, jak jsem tady avizoval, ten se dělá jednou za dva roky.
Mluvčí 26: A ty dva roky, to je letos.
Mluvčí 26: Letos s frpnou budeme aktualizovat plán počného pokrytí, kdy budeme jako zdravotnická záchodná služba předkládat
Mluvčí 26: podklady našemu zřizovateli a potom po těch diskuzích nebo po nějakých těch námětech, jak jsem tady zas mluvu říkám avizoval, po schválni Bezpečnostní radou kraje a schválni Ministerstva zdravotnictví, bude od, řekněme, září patě nový pán plošného pokrytí.
Mluvčí 26: I zde můžeme při té tvorbě zmínit to současné trápení tady ve Vanzdorfu.
Mluvčí 26: Tak a myslím si, že už tam mám potom kontakt na posledním obrázku,
Mluvčí 26: My víme, že jsou určité diskuze na sociálních sítích, samozřejmě to sledujeme, kde se rozebírají jednotlivé případy.
Mluvčí 26: Já tady hned na začátku říkám, že my se nebudeme k těmto případům vyjadřovat, protože zaprvéct tím je zákon, je to naše zákonná povinnost a je tady ochrana osobních dat, mluvit o zdravotních problémech toho či onoho, ale hlavně bych chtěl říct, že se jedná o naší morální povinnost neprobídat někoho,
Mluvčí 26: Zde, jestli měl to či ono postižení.
Mluvčí 26: Ano, máme tady toho spoustu těch informací.
Mluvčí 26: Vím, že byl diskutován jeden výjezd do 40 minut.
Mluvčí 26: Ano, byl to výjezd do 40 minut, ale byl to jediný výjezd v tom roce 2022.
Mluvčí 26: A tak dále a tak dále, takže pokud by tady s námi chtěl někdo diskutovat, měli jsme 1061 výjezdů v roce 2020 a v té indikaci číslo 3 a do těch 40 minut jsme měli jeden.
Mluvčí 26: A jestli ten jeden výjezd si uvádí, že to je to gro toho všeho, co se tady řečí, tak s tím jako zdravotnická záchvaná služba absolutně nesouhlasíme.
Mluvčí 26: Já tady nabízím a dáme na ten slide kontakt na naše webové stránky, což je www.zsuk.cz, nebo e-mailová adresa info.zsuk.cz.
Mluvčí 26: Dokoliv budete mít jakýkoliv dotaz, ať už je týkající se obecného dotazu nebo nějakého konkrétního, napište, jak budeme reagovat.
Mluvčí 26: Samozřejmě tam můžete psát i stížnosti, to není žádný problém, my tam jsme na to připraveni ty stížnosti řešit.
Mluvčí 26: Samozřejmě si přejeme, aby těch stížností bylo co nejméně.
Mluvčí 26: Ale neodpustím si, pokud nám někdo pošle poděkování, tak rád ho především tady těm lidem v tom šlupnovském výběžku.
Mluvčí 26: Rád jim ho předám, protože těch poděkování chodí opravdu málo.
Mluvčí 26: A když jste se na začátku podívali na to číslo, kolik pacientů my, nebo kolika lidem jsme byli schopni pomoct, a myslím si, že to děláme s tím nejlepším svědomým a vědomým, a to mluvím tady za ty lidi na Rumbursku, tak si myslím, že někdy by je to jí potěšilo, tak nějak lidsky.
Mluvčí 26: Nejenom, aby koukali na plagáty, kde je škrtlej náš znak, náš symbol, modrá hvězda života.
Mluvčí 26: Děkuju vám za pozornost, jsme připraveni k případné disk
Mluvčí 24: Já než dám prostor k diskuzi, tak ještě bych požádal na Petra Severu, který je vedoucí urbunu zdravotnictví v steckovém kraji.
Mluvčí 24: a který se nám spíš vyjadří, asi spíš k té nemocnici Rumburg a vůbec k té situaci takové.
Mluvčí 08: Dobrý den dámy a pánové, pane starosto, pane zastupitelé.
Mluvčí 08: Především tenhle bot je zejména o přednemocniční a zahradné péči, o zdravotnické záchranné služby, ale samozřejmě platí, tak jak tady říkal i pan ředitel zdravotnické záchranné služby, že celý ten problém, který řešíme v celém Šluknovském výběžku, nejenom ve Wandsdorfu,
Mluvčí 08: ale zejména tady se týká provozu v podstatě nemocnice, kdy dopad do provozu zdravotnické záchranné služby, pokud je nějaké oddělení insuficientní, to znamená není v provozu nebo je omezeno, tak je samozřejmě velký.
Mluvčí 08: A už v době, kdy začaly ty běží problémy s nemocnicí v Grunburku, tak zdravotnická záchranná služba po Tašmokraji reagoval tím, že ten počet posádek tady posílil a bohužel
Mluvčí 08: Možná bohu dík, ale v finále bohužel je to o tom, že ty posádky jsou neustále v terénu a dalších desítky nových zaměstnanců v podobě nových záchranářů, nových řidičů zdravotnické záchranné služby ani ten kraj v podstatě k dispozici nemá.
Mluvčí 08: Já bych chtěl poděkovat panů řediteli víceméně za ucelenou prezentaci a nechme to na vašich dotazech na té diskuzi s vámi a spíš se nás ptejte na to, co byste chtěli slyšet.
Mluvčí 08: Možná zdůrazním to, co tady zaznělo už jednou.
Mluvčí 08: Skutečně v tuto chvíli pro nás re-dislogace, to znamená přesun.
Mluvčí 08: Jedné sanity s jednou posádkou z toho množství, které
Mluvčí 08: je v Brumburku do Wandsdorfu, tu situaci neřeší a pro tu zdravotnickou záchranou službu i pro organizaci té práce, to tu situaci jenom zhorší.
Mluvčí 08: My skutečně platí, že kolem 20-25% těch trojkovejch výjezdů, o kterých mluvil pan ředitel, tady bude možná ne za 13 a půl, ale za 8 minut, ale pro těch zbylých 75%, to znamená prodloužení těch dojezdů v podstatě na tu samou dobu a to si v té oblasti nechceme a nemůžeme dovolit.
Mluvčí 08: Dokať nebude skutečně plně funkční nemocnice v Rumburku, tak ty časy zkrátit dojezdové nedokážeme, ale zákon a v podstatě tu dojezdovou dobu všude plníme.
Mluvčí 08: Nechám tady panu starostovi ještě mapy a odkaz na naše webové stránky, kde je přímo plán plošného pokrytí.
Mluvčí 08: My to máme barevně trošičku jinak.
Mluvčí 08: My to zelené máme do 18 minut a skutečně ty červené plochy jsou do těch 20 a tady ten problém nemáme.
Mluvčí 08: To je asi všechno, co bych tomu teď řekl.
Mluvčí 24: Děkuju, já bych pořádl, jenom myslím, že byste zůstali na místě, poprosil bych pana Petra Bureša, aby se posadil na chvilku místo pana místo starosty, protože tento pont je určen především vám veřejnosti, zastupitelům, takže prosím, teďka otevírám takovou diskuzi trošku moderovanou, takže kdokoliv budete
Mluvčí 24: se chtít zeptat pánů na cokoliv.
Mluvčí 24: V případě, případně pana radního či pana zastupitele máte možnost.
Mluvčí 24: Z řad věřejnosti nikdo?
Mluvčí 24: Tak, pan Vodička.To budeš to, ne?
Mluvčí 21: Dobrý den, já bych se tedy prvotně chtěl omluvit za ten symbol přeškrtnutého loga zdravotnické záchranné služby.
Mluvčí 21: Navrhli to studenti místní střední školy a neuvědoml jsem si, že to může být tak zásadní potíž ve vnímání tohoto, této propagace, na jednání této zkusky.
Mluvčí 21: Dále bych se chtěl zeptat ohledně dislocace těch posilových posádek, které vznikly před třemi lety po omezní akucní lužkové péče v Rumburku.
Mluvčí 21: V Rumburku na záchrance bylo posíláno o jednu posádku RZP, vzniklo tam randevů.
Mluvčí 21: Byla rozdílena služba druhé posádky v České kamenici s denní na nepřetržitou.
Mluvčí 21: Chci si zeptat, jaký efekt má vlastně dostupnost z té České kamenice do šluknovského výběžku.
Mluvčí 08: Já bych na to odpověděl.
Mluvčí 08: Obecně to je součást právě toho, jak aktualizujeme a plánujeme plán tlošného pokrytí a posílení posádek v České kamenici má za cíl zejména zkrácení té pracovní, té transportní doby pacienta do spádové nemocnice.
Mluvčí 08: Není to otázka dojezdu, že budu někde brzo blízko, ale je to otázka toho, že ve chvíli, kdy ve Šlupnovském výběžku, kdekoli ve Šlupnovském výběžku naberu pacienta,
Mluvčí 08: a s pravděpodobností hraničítí s jistotou s tím nepojedu do Rumburku, ale do Děčína, tak nám právě ta českokaměnická posádka pomáhá zkracovat tu dobu, po kterou ta sanita tady chybí.
Mluvčí 08: To znamená místo toho, aby ta sanita odsuď odjela a jela až do Děčína po případě doustí nebo do České lípy a nebyl tady žádné pokrytí, tak buď se překládá pacient, nebo ta sanita zůstává tady.
Mluvčí 26: Ano, tak poprosím slovo.
Mluvčí 26: Pardon, já ještě doplňu.
Mluvčí 26: Prosím.
Mluvčí 26: Já ještě doplňu, tady to svítí.
Mluvčí 26: My odpovídáme na dotaz, nevidím v tom problém.
Mluvčí 07: Já bych jenom poprosil, abychom se sklidnili, určitě nebudeme závměrně vypínat mikrofon, tady obsluhující mikrofon předpokládal, že pan Vodička skončil a přepl slovo tady na pány z kraje, tak můžeme prosím uklidnit emoce, slovo budou mít opravdu všichni, děkuji.
Mluvčí 26: Já bych teda jenom doplnil informaci ještě od pana Jiřína Severy, že tím, jak jste říkal před třemi lety, že došlo k uzavření té nemocnice, tak tím se nám ty reakční časy, ty naší záchranky, a teď budu uvádět čas, který je vlastně celý čas od výjezdu do ukončení toho výjezdu z 65 minut na 97 minut, to znamená samozřejmě jezdí se do Dičína, jezdí se do Hustí, jezdí se různě.
Mluvčí 26: Padla mi ještě česká lípa.
Mluvčí 26: To je jedna věc.
Mluvčí 26: Druhá věc je, došlo k navýšení počtu výjezdů.
Mluvčí 26: Teď se nechci vůbec pouštět do diskuze, proč.
Mluvčí 26: Jestli dochází k nadužívání záchranky nebo zneužívání záchranky.
Mluvčí 26: Ale pro ty posádky jsme opravdu to uplatnění našli.
Mluvčí 26: Jenom takhle ještě doplňu.
Mluvčí 26: Děkuji.
Mluvčí 07: Tak já bych vzal slovo panu Vodičkovi, prosím.
Mluvčí 21: Veřejnost, můžeš.
Mluvčí 21: Děkuji, já jsem se ještě chtěl zeptat o variantě, kterou jsme zmínili na pracovním semináři zastupitelstva města, kde jsem byl účastný, a to by bylo zřízení denní posádky v režimu 7 až 15 hodin.
Mluvčí 21: Existuje taková varianta například omezená nebo ne?
Mluvčí 08: Já si myslím, že ta varianta, i tato omezená existuje, odvisí v podstatě od personálu, to znamená, my musíme postavit, možná to nebude 5 plus 5 na 24 hodinový provoz, ale bude to minimálně ve režimu dva řidiči, dva záchranáři.
Mluvčí 07: Tak poprosím slovo pro pana zastupitela doktora Jaru.
Mluvčí 01: No dobrý den, já bych vás tady ještě jednou rád přivítal a jsem rád, že jste přijeli
Mluvčí 01: A myslím si, možná, že to budu vyjazdřovat paradoxně jinak, než si někteří myslí, ale každopádně bych chtěl naopak záchranku pochválit, v tom duchu, že za té dané situace, která tady je ve švornostném výběžku, dělají ty lidi maximum.
Mluvčí 01: Každopádně, já jsem třeba zmiňoval na kraji, že kolikrát RZETA přijede i do vazdrovské nemocnice, nikdy jsme pacienta neodmítli a vždycky jsme v rámci určitých jaksi lékařských aktivit a indikací toho pacienta zabezpečili a transformovali ho na vyšší pracoviště, ale ten pacient byl stabilizovan.
Mluvčí 01: Každopádně je tady, a vy už se to řekli sami,
Mluvčí 01: Ten zakopaný pes je tady kolem nutnosti dalších, ne dojezdů, ale předání pacienta na jiná zdravotnická zařízení.
Mluvčí 01: Sám se pane ředitel řekl, že to je 97 minut.
Mluvčí 01: To je prostě ta doba, na kterou se vlastně odkrývá tento terén a je to, za to nemůže záchranka.
Mluvčí 01: Za to je to bohužel objektivní realita, která
Mluvčí 01: a vznikla v důsledku jaksi neexistence možností přijmout pacienta v kteroukoliv denní nebo noční hodinu v Rumburské nemocnici, protože tam, jak jste sami řekli, ta interna nefunguje.
Mluvčí 01: My se akorát můžeme domnívat, že ta situace se může určitým způsobem v určité dohledné době nebo v delší době zlepšit.
Mluvčí 01: a myslím si, že ty pohledky občanů ve Hvannsdorfu vznikají právě z těch obav prodloužených dojezdů, ale vím, že, a to už jste říkali minule, že ty dojezdy prakticky splňujete, ale vás zatěžují hlavně ty odjezdy do jiných zdravotnických zařízení, kde potom nutně musí dojít odkrytí toho terénu.
Mluvčí 01: Takže bych řekl,
Mluvčí 01: ten zakopaný PSIR v neexistenci akutního lužka a ne v nemožnostech a nebo malé aktivitě záchránky.
Mluvčí 01: Děkuju.
Mluvčí 26: Rád se, že děkujeme.
Mluvčí 07: Dobře, já děkuji a prostor má další.
Mluvčí 07: Vidím pan Kolár.
Mluvčí 07: A ještě jenom doplním, kdyby kdokoliv z potenciálních diskutujících z řad občanů měl zájem, tak jenom přistupte blíže, my vás se budeme snažit zachytávat a z vás dopředu.
Mluvčí 07: Ta diskuze ji budeme moderovat způsobem, že nebudeme oddělovat zastupitelé či občany, ale prostě jak kdo bude mít zájem.
Mluvčí 07: Takže pan Kolár, prosím.
Mluvčí 22: Dobrý den, já bych se chtěl teda zeptat, protože tady ten problém v podstatě
Mluvčí 22: Celý směřuje k tomu, kdy bude Rumburská nemocnice připravena přijímat pacienty od záchranky, tak jestli je nějaký časový horizon, kdyby to mohlo být.
Mluvčí 22: Děkuju.
Mluvčí 08: V podstatě si myslím, že v tuto chvíli to nezávisí ani tak, ale odpovím jenom obecně, protože nemám tu informaci konkrétní od Krajského zdravotní.
Mluvčí 08: Nesouvisí to pouze s tím, jak budou probíhat opravy a rekonstrukce té nemocnice, ale v podstatě i s nabíráním personálu.
Mluvčí 08: My se točíme v tom, že je to v podstatě o personálu a překvapivě jsem se nedavno dozvěděl jednu zajímavou věc, která přímo
Mluvčí 08: s tím zajištěním akutní péči jako takové nesouvisí, ale v řadě měst, v řadě velkých nemocnic v rámci celého kraje je velký problém například i s nedostatkem sester.
Mluvčí 08: Tady tomu tak vůbec není.
Mluvčí 08: Naštěstí.
Mluvčí 08: Jo, ale problém je samozřejmě s tom lékařském personálu, kterýho je nedostatek.
Mluvčí 07: Dobře.
Mluvčí 07: Můžete přistoupit určitě k mikrofonu?
Mluvčí 07: Veřejnost?
Mluvčí 07: Pan Vodíčka?
Mluvčí 07: A prosím zapnout mikrofon, díky.
Mluvčí 21: Já jsem se ještě chtěl zeptat, jestli máte nějaké analýzy, jaká je dojezdnost zdravínské záchranné služby s pacientem do nemocnic v těch zmíněných lokalitách, jako je Štětí, Klášterec, Livochovice, případně jiné, v sporovnání s Vansdorvskem a Rumburuskem.
Mluvčí 26: Abych neunoval čísly, samozřejmě ale máme, a jako příklad uvedu, rok 22, průměrný čas dojezdu na první místě úplně nejhorší jsou Libochovice.
Mluvčí 26: Na druhém místě úplně skoro v závisu je Štětí, Krupka, Bansdorf, Klášterec a podobně.
Mluvčí 26: Samozřejmě ty čísla máme.
Mluvčí 26: Nebo nerozuměl jsem dát?
Mluvčí 08: Já jsem asi otázku pochopil, myslím si...
Mluvčí 07: Pavla, já poprosím, uklidni se, pan Bureš ještě nedohovořil, my ti určitě zapneme slovo.
Mluvčí 08: Já znova, já to přebezmu.
Mluvčí 07: Stačí jenom zvednout ruku, on dohovoří a... Takže já jenom upozornu na to, prosím.
Mluvčí 07: Tak a teď bych dal slovo panu Vodičkovi, prosím.
Mluvčí 21: Já jsem se ptal na to, jestli máte nějakou analýzu dojezdů pacientů, právě když je naberou prostě v nějakém tom městě, třeba v těch Libochovicích, v Kláštersi, ve Štětí, jaký jsou dojezdy do nejbližší spádový nemocnice s urgentním příjmem v porovnání s pacienty z Wannsdorfu, Rumborka a podobně.
Mluvčí 26: Teď tě už rozumím.
Mluvčí 26: Myslíte si, jak jsem tady uváděl ty časy, celkový ten reakční čas 65 minut 97.
Mluvčí 26: Tu analýzu tady sebou nemám.
Mluvčí 07: Tak další diskutující, kdo se chce zeptat, jak z řad veřejnosti, tak od zastupitelů, nyní, tak.
Mluvčí 07: Můžeš, Míšo?
Mluvčí 07: Tak pan Šetník, prosím, zapnout slovo pro veřejnost.
Mluvčí 06: Děkuji.
Mluvčí 06: Dobrý den, já bych nejdřív ještě zareagoval na, jak říkal pan Bureš, o těch nákladech.
Mluvčí 06: Já bych chtěl říct, že pokud dělá skupina lidí určitou práci a proto, aby tu práci udělala rychleji, si přeberou jednoho na pomoc, tak to neznamená, že jim přibylo práce.
Mluvčí 06: ale že ji udělali včas.
Mluvčí 06: A stejně tak to neznamená, že na tu stejnou práci projeli víc nafty.
Mluvčí 06: To znamená, že vy jste tam jmenoval některý náklady a zmínil jste konkrétně naftu, tak jsem chtěl říct, že by pokud víc sanitek se bude dělit o stejnou práci a udělá to rychlej, tak neprojedou více nafty.
Mluvčí 06: Naopak spíš projedou o trošičku méně nafty, protože budou výjíždět z místa, které je blíž.
Mluvčí 06: To jenom konkrétně k tomulec tomu detailu.
Mluvčí 06: Nicméně právě to, co teďka říkal pan Vodička, že máme problém s těma dojezdama.
Mluvčí 06: My tady nemáme tu nemocnice i podle informací,
Mluvčí 06: který máme jako občani, tak to bude trvat ještě dva roky a ještě možná, jestli tu nemocnici obsadí personál, to znamená, že tady máme situaci, že jsme, jak říkáte, možná čtvrtí, možná čtvrtí
Mluvčí 06: v kraji nejpozdějíc, kam to přijde a největší město, který takhle pozdě, nebo který má takhle dlouhý dojezdách ranky.
Mluvčí 06: A zároveň potom toho člověka naložíme, a ještě máme úplně nejdelší, možná úplně nejdelší v kraji čas, než se dostaneme do nějaký nemocnice.
Mluvčí 06: Ta debata už předtím probíhala do Německa a podobně, nic z toho nakonec nevyšlo a pořád se to okláda, odkláda.
Mluvčí 06: Takže já si myslím, že řešení by bylo minimálně a důstojné řešení by bylo.
Mluvčí 06: aby kraj tady u nás navýšil, přidal nám sem jednu sanitku navíc a navýšil to do doby, než bude schopnej zajistit tu zákonnou zdravotní péči v našem regionu tak, jak má být.
Mluvčí 06: A dokud tady ta péče není, tak to netrvá ani 20 minut, trvá to hodinu, než se vůbec někam dostanete.
Mluvčí 06: A teď máme jedinou šanci, že bychom mohli mít aspoň toho záchranáře, aspoň v republikovým průměru tady u nás.
Mluvčí 06: A teďka řeknu ještě jednu věc, já jsem slyšel, že nepřijel pan Hejtman, protože z toho nechce dělat politikum, že to je věc odborná.
Mluvčí 06: Já si myslím, že to je naopak, že je to vlastně i politická záležitost, protože máme u nás zastupitelský systém a u toho máme politiky, aby rozhodovali například o přerozdělování věřejných peněz.
Mluvčí 06: Takže by tu vlastně pan Hejtman měl být a měl by to řešit.
Mluvčí 06: A co se týče našeho regionu, tak já dám takovou krátkou exkurzi zpátky.
Mluvčí 06: Z našeho regionu a z našeho města odcházelo spoustu mladých lidí zejména za vzděláním a za prací a ty mladé lidi se už nevraceli.
Mluvčí 06: Potom se situace stabilizovala a teď jsme v situaci, že ještě pořád Vansdorfu například ubývá obyvatel, což je v podstatě taková opačná zátěž z nevyužití třeba infrastruktury.
Mluvčí 06: Pořád těch obyvatel ubývá, ale už netolik, protože se část těch mladých už vrací do těch poloprázdných domů, třeba po babičkách.
Mluvčí 06: Oni se vrací sem k rodičům, mají už nějaký zázemí zkušenosti, pracují třeba z dálky.
Mluvčí 06: Ale tenhle ten trend je výborný, vracejí se nám sem kvalifikovaný lidi.
Mluvčí 06: Pokud ale budeme mít pořád tu úroveň zdravotní péče v součtu těch pozdních dojezdů nebo toho, že ty dojezdy to nevylepšujou to, co je pozdní nebo to, co tady chybí u těch nemocnic.
Mluvčí 06: Pokud ty součty budou nejhorší,
Mluvčí 06: tak se nám nebude dít to, že se nám sem ty lidi dá budou vracet, ale bude se nám dít to, že naopak ty starší z té rodiny, ještě oni odejdou za těma mladejma.
Mluvčí 06: A to jsou tisíce lidí, třeba v našem městě, který maj svoje mladý ve městě jiným, kde ta zdravotní péče je dostupnější.
Mluvčí 06: Naopak nám může hrozit tohletsto.
Mluvčí 06: Stejně je to s chalupářema, který kupujou chaty, pomalu se sem přesunujou, třeba na stáří, ale nebudou to dělat, pokud tady nebudou mít zajištěnou zdravotní péči.
Mluvčí 06: Takže tím chci říct, že těch 5 milionů nebo, jak jste spočítali, 11 milionů, se odrazí daleko víc na té infrastruktuře a na tom problému, na tom prohlubování se toho strukturálně postiženého nenom kraje, ale tohle regionu, který je na tom ještě v průměru hůř než kraj.
Mluvčí 06: A tohleto sem dát sanitku je v podstatě jedna z mála věcí, kterou můžete teď udělat.
Mluvčí 06: A teď bych k tomu řekl tu pozitivní věc, co jsem sledoval jednání u nás ve městě, tak v našem městě se
Mluvčí 06: Tak v našem městě se v podstatě všichni aktéři, ať už veřejnost, tak vedení města a v podstatě široká škála zastupitelů schodly na tom, že udělají pro zlepšení zdravotního stavu, co budou moct.
Mluvčí 06: Je to spoustu věcí a je tam mimo jiné například třeba
Mluvčí 06: s pomoc těma konkrétníma problémama.
Mluvčí 06: To znamená, že pokud slyšíme, že zavřeli učňáky nějaký obory, tak to musíme řešit a je potřeba oslovit učňáky a je možný oslovit třeba učňáky u názvy Vansdorffu.
Mluvčí 06: máme mezi zastupiteli, zástupci, ředitele školy, je možný na tom podle mě začít a hledat tu cestu.
Mluvčí 06: To znamená, že my bychom nechtěli dalších 20 let vás přesvědčovat s tím, že Bůh ví, jak to dopadne ve městě a poslouchat to, že vlastně ten člověk, který se tady tomu nejvíc věnuje u nás, takže je vlastně nějakej divnej, že vás jako otravuje a že vy jste s proměnutím vlastně ani sem nemuseli chodit.
Mluvčí 06: tak to se mi zrovna teda nelíbilo v té části, co jste říkal, a naopak bych chtěl říct, že nás ty čísla neunavujou, ale chtěli bychom to aktivně řešit a to na všech těch možných sférách, které do toho zasahují, takže pokud máte v tom problém, pokud jsou problémy s financema na kraji,
Mluvčí 06: tak to řekněte, můžeme jako občani nebo naši zastupy tady můžou oslovovat, třeba poslance, pokud máte problém, že nemáte lidi do záchranek, tak je to potřeba říct a můžou se k tomu, můžou se vyhlásit stipendia na potřebné profese.
Mluvčí 06: Pokud je problém s umístěním, to není, protože naše město už deklarovalo, že tady připravíme tu stanici, to detašované pracoviště, to znamená, že opravdu a udělat to, že sem narychlo dáte záchranku,
Mluvčí 06: která tady bude fungovat, dokud se to nezjednoduší.
Mluvčí 06: Já samozřejmě vím, že pokud v Rumburku začne to fungovat, tak ta sanitka, ty sanitky, co tady jsou, už nebudou muset jezdit tak daleko a vlastně budou stačit potom.
Mluvčí 06: Ale bude to potom.
Mluvčí 06: Ale teď je potřeba nám tu sanitku dát.
Mluvčí 06: a využil bych situace, že tady všichni takhle společně není tolik věcí, ve kterých jsme takhle všichni zajedno a opravdu na tom pracujeme dál, ale upozornil bych, že občani, kteří podepsali petici, budou chtít, aby za ně pokud bude nějaká pracovní skupina, byl člověk, kterýho občani, ne vy, ale občani považují za kompetentního,
Mluvčí 06: a douvěřují mu, to znamená, že pokud se bude dělat pracovní skupina, tak za ty občany by si to měli vlastně trošku rozhodnout, kdo tam bude.
Mluvčí 06: Za tu veřejnost, pokud tam bude připuštěná.
Mluvčí 06: Děkuji vám a děkuji vám, že jste přijeli.
Mluvčí 07: Já bych nyní pozval k mikrofonu pana Richta Říka.
Mluvčí 27: Tak ještě jednou, dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane starosto, vážení hosté, nezachytil jsem jméno, tak se omlouvám, a toho předřečníka nicméně musím zareagovat na tři věci.
Mluvčí 27: Zcela a kategoricky odmítám, že pan Hitman se dneska nezúčastnil a nevím, jak se to, z nějakého politického kontextu, tak to zcela kategoricky odmítám.
Mluvčí 27: a proto jsem tady já jako předseda výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje a proto je se mnou tady kolega Radim Leibel, který je radním pro zdravotnictví Ústeckého kraje, takže musím na to reagovat a kategoricky to odmítám.
Mluvčí 27: a druhá věc, která tady zazněla, já mám tak trošku pocit a neberte to špatně, že jste asi ne úplně zcela možná dobře poslouchal, ale spíš mi to přijde, že jste nechtěl poslouchat.
Mluvčí 27: Není to záležitostí finančních prostředků.
Mluvčí 27: Je to záležitost toho personálu.
Mluvčí 27: Několikrát to tady dneska zaznělo a opravdu to není záležitost finančních prostředků, protože věřte, že kraj
Mluvčí 27: maximě podporuje to zdravotnictví a nikdy se neinvestovalo do zdravotnictví více jako v posledních dvou, třech letech.
Mluvčí 27: A pak jsem chtěl zareagovat ještě na jednu věc, ale to vaše vystoupení bylo hrát tím dlouhý a já jsem si to nestačil napsat.
Mluvčí 27: A teď možná asi předám slovo Radimovi, který chtěl taky asi zareagovat.
Mluvčí 27: Takže děkuju vám.
Mluvčí 07: Pan radní lajbl, prosím.
Mluvčí 05: Dobré odpoledne, pane starosto, vedení města, zastupitelé.
Mluvčí 05: My jsme se na začátku domluvili, že politici
Mluvčí 05: By měli mluvit co nejméně, protože politikům se přece nevěří, tak jsme byli rádi, když se toho zhostili hned pan ředitel Budejš a pan Cevra, protože myslím si, že to jsou odborníci na prvém místě a jsem rád, že ve svým týmu je mám.
Mluvčí 05: Já taky nechci nějak rozvěřovat nějaké emoce, mluvil se třeba o stipendijním programu, já jenom takovou zajímavost, my jsme teď v hovornickém roce rozšířili stipendijní program pro studenty a studentky zdravotních škol, ten stipendijní program byl třeba jenom pro vejšky a vošky a my jsme to vstáhli zpátky na střední školu.
Mluvčí 05: Dali jsme tam víc peněz, směkčili jsme podmínky a říkali jsme si, wow, jaký to teď bude.
Mluvčí 05: A do toho stipendijního programu se nepřihlásil nikdo.
Mluvčí 05: Před 14 dny jsem teda
Mluvčí 05: Já neváhle, jel jsem do Mostu, do střední školy a svolal jsem tam na místo 95 mladých studentek a dva studenti bratry a diskutoval jsem o tom, proč nechtějí využívat stipendijní program.
Mluvčí 05: Takže to jenom proto, že to není úplně
Mluvčí 05: tak jednoduchý, že vyhlásíme stipendní program a k nám se pohrnou ty pracovníci.
Mluvčí 05: Opravdu, jak říkala kolega Rechtařík, není to otázka financí.
Mluvčí 05: Úsedecký kraj má rozpočet vyvýšit 27 miliard korun a určitě si myslím, že radný Ružička by našel 15 milionů pro záchranku Dovanzdorfu blesku rychle.
Mluvčí 05: Nás hlavně tíží to, že pokud nějakým způsobem řešíme Úsecký kraj jako celek, měli bychom pomoc tomu Úseckému kraju jako celek a měli bychom opravdu vyřešit ty místa, které jsou buď horší než Vansdorf nebo minimálně stejný.
Mluvčí 05: To zná, pokud se tady bavíme o pěti řidičích a pěti záchranářích, tak musíme vzít k tomu další číslo, to znamená x5, aby ty Libochovice, Štětí, Klášterec, Vanzdorf, Krupka a další byly na tom stejně.
Mluvčí 05: Byť ta aktivita těchto měst není taková jako aktivita Vanzdorfů,
Mluvčí 05: A já musím říct, že když jsem mluvil s panem Vodíčkou, tak já byl ten, který jsem mu říkal, on to pan Vodíčka určitě potvrdí, že si vážím jeho aktivity.
Mluvčí 05: Nikdy z mých ús nezaznělo to a nikdy nezazní, že pan Vodíčka je nějakej divnej, nebo kdokoliv, kdo za něco bojuje, je divnej.
Mluvčí 05: Naopak.
Mluvčí 05: Chválím jakoukoliv aktivitu, chválím cokoliv, za co bojujete a kdyby tohleto bylo politické téma, nikdy bych přece z principu nepřijel vedení Vanzdorfu a nebavili bychom se konstruktivně a konstruktivně jsme se nedomluvili na tom, že my sem přijedeme do Vanzdorfu s vámi diskutovat.
Mluvčí 05: Já možná ani nevím, jestli Heidmann o tom ví, protože jsme o tým nezatěžovali a domluvili jsme se opravdu spontánně s vedením Wandsdorfu na tom, že nemáme problém sem přijet a s vámi diskutovat a říct vám to, protože si nechceme pořád opisovat, protože chodí pochopitelně různý dotazy od různých organizací, kam přijde nějaká stížnost, tak oni to pak pochopitelně chtějí vědět od nás.
Mluvčí 05: Na posledním online, to bylo ještě v covidový době, si myslím, že když jsme se spojili s panem Vodíčkou, tak já jsem mu tato slova potvrzoval.
Mluvčí 05: A jestli má být nějaká pracovní skupina, souhlasím s tím, ať tam jsou občané, ať jsou tam lidi, který se o to zajímají, ať těch politiků je tam co nejméně, protože si myslím,
Mluvčí 05: že ten podmět má vždycky jako zezdola a politici mají morální povinnost pak tu dobrou věc jako prosadit, ať už zajiska legislativního nebo finančního.
Mluvčí 05: Takže a já to vždycky beru to zdravotnictví, že a politický téma, na tom jsme se takhle shodli a diskutujeme napříč politickým spektrem, zajiska zdravotnictví, neřeším ostatní gestce.
Mluvčí 05: A tohleto problematiku jsem řešil jak s Marianem Čapkem několikrát na zastupitelstvu úsedského kraje, tak s vedením Vanzdorfu a s hlediska a záchranou, kdo je opravdu vědno, kdo Vanzdorf jako město politicky řídí, protože mě ta situace trápí.
Mluvčí 05: Vy jste řekli tady na konci tu důležitou věc, že opravdu ty dojezdový časy by jsme měli posuzovat s hlediska dojezdů do těch nemocnic, do těch urgentních příjmů.
Mluvčí 05: Teď se snažíme zafinancovat urgentní přijmy, proto my řešíme Rumburg a rozdělili jsme se do třech etap, protože dva roky naspátek, když jsme řekli, že vyřešíme investičně Rumburgskou nemocnici, a vzorna přišla ta doba, ta ukrajinská krize, tak ty náklady byly tak obrovský,
Mluvčí 05: v tom prvním výborovém řízení, že jsme museli z těch našich představ ubrat.
Mluvčí 05: Museli jsme ten projekt rozdělit, rozdělit to na etapy, aby jsme to ufinancovali.
Mluvčí 05: Proto se rekonstrukce a modernizace Romburské nemocnice protahuje.
Mluvčí 05: Bohužel, za to se omlouvám, mohli jsme do toho jít, mohli jsme v první etapě dát do Romburské nemocnice miliardu a půl, ale nechtěli jsme.
Mluvčí 05: Protože víme, jaký máme investice v Chomutově, v Děčíně, v Hustí a podobně.
Mluvčí 05: A propos Romburská nemocnice, je pro nás klíčová, protože se tam plánová náoperativa přesune z Děčína, abychom dokončili rekonstrukci, jak do Romburku, tak do Litoměřic.
Mluvčí 05: To zjistkat toho Hromburku a plánované té investice, je to týden, 14 dní, kdy jsme s projektantem řešili, jakým způsobem budou vypadat jednotlivý etapy.
Mluvčí 05: V první etapě má být vybudování toho klíčového urgentního příjmu, nejen v Hromburské nemocnici, ale ve všech dalších nemocnicích.
Mluvčí 05: My na to cílíme i z toho důvodu, že na podzim roku 2023 má pro nás vypadnout klíčová dotace z Europu, byť je opět Ministerstven pro místní rozvoj posunutá, tentokrát na červen 2024.
Mluvčí 05: Byť pan minister Válek změkčil ty pravila urgentních přijímů,
Mluvčí 05: že ty finance nebudou takový, jak jsme si představovali, protože chtěl z nějakého důvodu podpořit některé moravské nemocnice, které v prvním kole by jednoznačně neúspěly, protože by nesplněly ta kritéria.
Mluvčí 05: My to bereme tak, jak to je, jaký podmínky k nám přijdou, taky takové se snažíme naplňovat.
Mluvčí 05: Letoš v loňském roce byla investice do krajské zdravotní 885 milionů korun, letos bude podobná.
Mluvčí 05: Teď plánujeme s přebytku ospodaření nebo s volných finančních prostředků, protože víte, že obce nehospodaří s žádným získem nebo strátou.
Mluvčí 05: ale s volnými flniční prostředky, tak to určitě máte v zástupitelství suseckého kraje, takže tam bychom chtěli uvolnit 280 milionů korun právě na některé projekty těch urgentních přijímů.
Mluvčí 05: Omlouvám se, říkal jsem na začátku, že nechci, aby mluvili politici, mluvili odborníci, trošku jsem to natáhl, za to se omlouvám.
Mluvčí 05: Děkuju vám za pozornost a věřím, že za 2-3 roky podobný problém řešit nebudeme.
Mluvčí 07: Děkuju.
Mluvčí 07: Já děkuji panu Leiblovi a poprosím slovo pro pana doktora Jaru.
Mluvčí 01: Bohužel ve zdravotnici už nějaký týden dělám a zažil jsem taky situaci, která tady byla zmiňovaná, kdy pan inž.
Mluvčí 01: Venedik, pan inž.
Mluvčí 01: Severáho dobře zná, dělal na okrosním úřadě a ten problém se tady přetřásal taky.
Mluvčí 01: Každopádně určitým takovým jednonohým řešením by byla třeba, ne výjezdová skupina, ale ta sanita, na podstatě tady stála sanita, rzetácká na poliklinice.
Mluvčí 01: Jeho v té době, dejme to v tom denním režimu,
Mluvčí 01: Ale já jsem jenom chtěl říct to, že opravdu nejen vedení města, ale i za zdravotnické zařízení, které tady máme, umíme vytvořit takové podmínky, pokud by vám se podařilo nějakým způsobem řešit prostě nějaké personální, aspoň parciální obsazení, tak do několika
Mluvčí 01: řekl bych, do krátké doby jsme schopni vyčlenit na poliklinice prostory třeba i pro tu denní sestavu lidí, kteří tam jsou, včetně garáže, na erzetácké auto.
Mluvčí 01: Tak jsem jenom chtěl opravdu přispět pozitíveis
Mluvčí 01: i k tý vaší snaze, že nejen vedení města, ale i my jsme prostě jednali a uvažovali o prostorách, kde by eventuální erzeta mohla být.
Mluvčí 01: Ale znovu se vracím k tomu, že jak jsme minule spolumluvili v lednu a i z těch dřívějších dob, tak jste nám tady tu situaci nastavili celopravděvě a řekl bych až na hatě, jak to je, ty erzetáci v podstatě
Mluvčí 01: sbírají ty negativa, protože ten dojist do toho zdravotnického zařízení je opravdu delší, ale pokud by tady byla jedna sanita navíc, tak by možná, aspoň se záchranářem,
Mluvčí 01: tak by možná došlo k zmenšení odkrytí tohoto terénu.
Mluvčí 01: Protože, jak se pan inž.
Mluvčí 01: Leibel říkal, že za 2-3 roky by se ta situace zlepšila, je to přeci jenom dost dlouhá doba.
Mluvčí 01: Každopádně mohu říct, že pokud tu možnost budu mít za sebe a za zdravotníky tady, tak se budeme vždycky konstruktivně
Mluvčí 01: stavět k řešení nějakého problému a v té dané situaci pomoct.
Mluvčí 08: Já jenom doplním, já za tuhle nabídku děkuji a možná se vrátíme a vy si to budete pamatovat pět, deset let zpátky.
Mluvčí 08: Kraj nemá problém dát sanitu.
Mluvčí 08: Vy dáte prostory, ale problém, se vracíme k tomu personálu.
Mluvčí 08: Prostě postavit posádku, i kdyby měla být jednodenní, já si upřímně nedovedu, dovedu si asi přestavit, že by tady byla napracovní dobu od 7 do 15, ale co soboty, neděle, víkendy.
Mluvčí 08: Ono to není tak jednoduché říci, že to bude jenom jeden řidič, jeden záchranář a že ho od někať prostě vyklonuju a přesunu sem.
Mluvčí 08: Ale samozřejmě pokud ten personál a snaží se o to zdravotnická záchranná služba vehementně i návodovými příspěvky.
Mluvčí 08: Do stipendii se nám nikdo nehlásí, ono tam není tak jednoduché a bohužel přímo čaré.
Mluvčí 07: Děkuji a předám slovo paní kolegyně Lankové.
Mluvčí 18: Já bych tady asi chtěla reagovat, jestli to dobře pamatuju, pan Danny Leible tady změnil, finance není problém, peníze není problém.
Mluvčí 18: Potřebujeme lidi.
Mluvčí 18: Navyšovali se nějaké peníze, jenom mě tak napadlo, jestli třeba i to navyšení není málo.
Mluvčí 18: Každá práce potřebuje nějakou motivaci.
Mluvčí 18: A i na těch zdravotnických školách
Mluvčí 18: nevím, jak se pohybou pa ty záchranářů sester.
Mluvčí 18: Jestli třeba tam není někde problém, že sestra si řekne, nebo brater, že v nemocnici budu mít víc, než budu mít tam.
Mluvčí 18: Přece všichni víme, že ty záchranáři, prostě ta jejich práce je, musí být strašně těžká.
Mluvčí 18: Nejenom fyzicky, časově, ale především psychicky.
Mluvčí 18: A myslím si, že asi
Mluvčí 18: A určitě se na tom shodnu, že prostě takováhle práce by měla být hodně dobře zaplacená.
Mluvčí 18: Takže když nejsou ty peníze, proč jim nepřidat ještě víc peněz.
Mluvčí 18: Jestli třeba by se to nezměnilo právě tím, že by měli tu motivaci nejenom dělat práci, kterou chtějí dělat, ale hlavně by za ní dostali dobře zaplacenou.
Mluvčí 08: To je spíš nevědět, jestli jste dobře placeni jako záchranáři.
Mluvčí 26: Teď se tady domluvám s panem Inženem Severovi, kdo na to reagovat.
Mluvčí 26: Já můžu říct sestry, to je otázka nemocnic, co se týká zdravotnického záchranáře, tak to je hnedle zákona 96 2004, paragraf 18, kde je jasně napsáno, kdo může pracovat na zdravotnické záchranné službě na pozici zdravotnický záchranář.
Mluvčí 26: Je to člověk, který vystuduje vysokou školu v bakalářském studiu a jak jsem tady už avizoval na začátku, tento člověk hnedle zákona musí na roční praxi do nemocnice.
Mluvčí 26: na akutní lůžko, tak aby potom na záchranné služby mohl pracovat bez dohledu.
Mluvčí 26: Pro nás je to problém.
Mluvčí 26: My jsme minulý týden měli asociaci zdravotnických záchranných služeb, všichni ředitele, kde přicházíme s návrhem změny zákona, aby tato roční povinnost nebyla.
Mluvčí 26: Případně, aby byla různě transformována, buď na krátší dobu, nebo na splnění této praxe na zdravotnické záchranné službě.
Mluvčí 26: A jestli, že uvedu určitý fakt, tak je to proto,
Mluvčí 26: Ty záchranáři v té nemocnici v mnoha případech zůstávají.
Mluvčí 26: A třeba právě proto, že tam mají lepší platové podmínky.
Mluvčí 26: Ale s tím bohužel jedeme v tadyšních platech, máme příplatky.
Mluvčí 26: Myslím si, že zdravotnická záchrana osteckého kréma je jedný z nejvyšších případků v České republice.
Mluvčí 26: Porovnámy statistické údaje s asociace zdravotnických záchranných služeb.
Mluvčí 26: Ale v porovnání s nemocnicemi, s těmi vyššími a tady jsou způsobem lukrativnější, tak taková je realita.
Mluvčí 26: A jestli teď, pane starosto, jestli můžu jenom s dovolením, že mám puštěný mikrofon tam zareagovat na pána z veřejnosti, co vystupoval, já bych mu chtěl poděkovat.
Mluvčí 26: Já bych mu chtěl poděkovat, protože jeho vystoupení mi přišlo
Mluvčí 26: V podstatě vystoupení v emoční oblasti, zároveň v racionální, na konci zaznělo poděkovaní za to, že jsme přijeli, to se nám často nestává.
Mluvčí 26: A já bych vám rád nabídnul, klidně přijďte do ústí, podívat se na operační řízení, zařídit jakousi exkurzi, abyste viděl, že my jsme ti první, a teď když budu mluvit za operátora,
Mluvčí 26: jsme ti první, co by si přáli, aby na té obrazovce před sebou měli víc těch autíček, víc těch výjezdových skupin, víc těch výjezdových základen, ale bohužel si zároveň uvědomuju všechny ty proměné komplexně, to znamená, jak jsme se tady bavili, třeba o těch penězích, to jsem spíš dal poznámku, protože ne, že by to stálo tady ve vás dovolit peněz, ale že my musíme počítat s financemi a jako příklad, protože tady kdysi v minulosti zaznělo, že se sem dá auto a tím je to o toho, ne, je to o těch mil
Mluvčí 26: A poslední poznámka, kterou si neodpustím, ani já jsem se nikdy panu Vodičkovi nevysmíval.
Mluvčí 26: Pan Vodička to veřejně řekl, všichni asi víme na té sociální sítě, tu jeho nahrávku, že se mu někdo vysmívá, já jsem ten poslední.
Mluvčí 26: A teď mluvím za základnou službu, my jsme se nikdy panu Vodičkovi nevysmívali a jsme připraveni samozřejmě jednat, ale racionálně.
Mluvčí 26: Děkuju.
Mluvčí 07: Tak já děkuju za tuto odpověď a abych měl teďka tak jeden dotaz, čili nikoliv jako předsedající, ale jako diskutující.
Mluvčí 07: Já jsem si tady dělal nějaké poznámky k tomu a vidím několik cest ke zlepšení, to znamená, podle mýho se ty cesty nevylučujou, ale každá jedna tomu může pomoci.
Mluvčí 07: Co jsem vyškrtl je přesunout ten jeden vůz z Rumburka do Varnsdorfu, tam to prostě nevychází statisticky, tam bychom byli vůči zbývajícím občanům výběžku sobci, 30% lidí ve Varnsdorfu na Varnsdorsku bychom to zkrátili, ale 70% postiženým bychom oblížili.
Mluvčí 07: Takže jedna z cest je samozřejmě navýšit ten počet těch vozů, další cesta je zřízení
Mluvčí 07: nebo zlepšení té péče v Rumburku, to znamená tu internu a ten personál, aby vlastně ty fatálnější případy se nevozily jenom do větších nemocnic, jestli jsem to dobře pochopil.
Mluvčí 07: A jedna taková malá věc, ale jak se říká i z těch kapek je pak celé moře,
Mluvčí 07: je služba, kterou jsem nedávno od kolegy Jirky Suchardy zaslechl First Responder, která snad je takový pilotní program na Královéhradecku.
Mluvčí 07: Tak bych vás chtěl požádat, jestli byste nám o této službě něco neřekl vůbec, jako jí přiblížil, kdo to v životě neslyšel, a jestli i třeba toto trochu pomoci nám zde.
Mluvčí 07: Děkuji.
Mluvčí 26: Ano, děkuji za dotaz, určitě rád zodpovím.
Mluvčí 26: Projekt AED, neboli automatizovaný externí defibilátor, je projekt, který zpustila zdravotnická záchranná služba mezi prvními, spolu s jeho moravskou záchrankou, pak se k nám přidávali další záchranky.
Mluvčí 26: Nicméně každý jsme si jeli svým systémem, to znamená, náš systém poskytování této služby je založen na spolupráci se služkami IZTS.
Mluvčí 26: Tady konkrétně ve Vansdorfu ta spolupráce je na opravdu vysoké úrovni.
Mluvčí 26: A když jsem se koukal na loňský rok 1922, tak jsme 17x použili tu aktivaci.
Mluvčí 26: Samozřejmě víceho, teda tu městskou policii, ale i tam zásah dobrovolných hasičů.
Mluvčí 26: Ano, já vím, o čem ta řeč je.
Mluvčí 26: My jsme s panem Suchardou o tom diskutovali.
Mluvčí 26: My na rozdíl od kolegu z Hradce Králové jsme nešli úplně tou cestou, že bychom tu využili nabídky jednotlivých občanů,
Mluvčí 26: A ze začátku to bylo z toho důvodu, že my jsme povinni vlastně proškolovat všechny ty členy složek JZTS, tak aby pořádně, řádně, profesionálně nebo poloprofesionálně uměli podat tu první pomoc dle našich představ.
Mluvčí 26: Nicméně v současné době existuje program KissSharp,
Mluvčí 26: který právě umí posílat ty zprávy i těm dobrovolníkům, kteří by se případně přilásili do tohoto projektu.
Mluvčí 26: A my s našim vedoucím operačního řízení a s kolegy známěstky jsme už toto diskutovali.
Mluvčí 26: Já jsem i panu Suchardovi o tom částečně nebo naznačoval, nebo říkal, že bychom rádi, co je pro nás zatím problém, a to asi možná bychom se rádi poradili s těmi kolegy v Hradci Králové, nechceme jít do toho rizika, že bychom každý, kdo by požádal
Mluvčí 26: být v systému, že každému bychom vyhovili.
Mluvčí 26: Nám jde především o tu kvalitu a je nám jasné, že na rozdíl od toho hradce, který jste tu zmínil, ty nemají ty složky JZTS, tak by nám přibyli ti pomocníci, mohli tak to říct, a přece jenom máme určité kapacity elektorského týmu a my chceme, aby to bylo opravdu na úrovni to proškolení.
Mluvčí 26: a další takový ty věci, které ještě musíme promyslet, jako je zásah třeba v bytě, tak jestli to je náš člověk, který bude mít celou kufristersporter a bude svým způsobem zastoupat v záchrannou službu, tak je tím pravým, který může do toho bytu pod naším jménem stoupit a tak dále a tak dále.
Mluvčí 26: To můžou být takové ty porodní bolesti, ale nicméně odpovím jednoznačně, ano, přemýšlíme o využití tohoto softwaru nebo této možnosti KISS Sharp.
Mluvčí 26: Děkuji.
Mluvčí 07: Vidím, že teď se nikdo nehlásí.
Mluvčí 07: Bych měl ještě jeden dotaz, i když ono v kocce nám k tomu bylo řečeno.
Mluvčí 07: Tak já dám přednost diskutujícím z řad občanů.
Mluvčí 07: Dáma, jsem slyšel, se hlásí, že dámy mají přednost.
Mluvčí 07: Takže požádám o zapnutí slova pro veřejnost.
Mluvčí 00: Dobrý den, já se jmenuji Zozana Havránková
Mluvčí 00: Jenom bych chtěla taky přispět do diskuze, jak ji poslouchám, jak ji vnímám.
Mluvčí 00: Taky bych chtěla poděkovat pánům, že přijeli, protože je to pro mě takový projev toho, že se chceme dohodnout.
Mluvčí 00: Vypíchla bych pár věcí možná k panu
Mluvčí 00: Burešovi na začátku, ta čísla samozřejmě tak, jak jsou, tak je máte, jsou v pořádku.
Mluvčí 00: My to ovšem jako občané vidíme z druhé strany právě třeba to, že nejsme ani na krajském průměru, nejsme na republikovém průměru, přitom nás tu žije 15 tisíc, platíme si pojištění stejně tak, jako jinde a nemáme ještě tu nemocnici, takže ty obavy jsou založené taky na faktické situaci.
Mluvčí 00: Jako zákon nařizuje, teď ale právě nevím komu, jestli je zodpovědna pojišťovna za to, že má být čtyři akutní lůžka na tisíc obyvatel ve spádové oblasti.
Mluvčí 00: My tady máme, jak si říkal pan doktoriára, jedno, dvě maximálně, která se ani nevyuží.
Mluvčí 00: Takže nevíme, vlastně nedostala jsem odpovědi, kdy budou, jestli budou, nevíme.
Mluvčí 00: Takže my nemáme žádné odpovědi, žádné záruky jako občané, že ta situace se zlepší v dohledné době.
Mluvčí 00: Takže já bych jenom chtěla využít toho, že jsme tady my všichni a máme dobrou vůli situaci zlepšit tak, abychom za pět let, nebyli ve stejné situaci, ale abychom za pět let si řekli, tohle se nám podařilo.
Mluvčí 00: Tak já bych chtěla právě poprosit, abychom našli nějakou společnou strategii,
Mluvčí 00: Pokud jsou to opravdu lidé, tak my nabízíme, my jako občané aktivní i zastupitelstvo města, vedení města, pomoc v tomhle problému.
Mluvčí 00: Takže bych byl ráda, aby se třeba došlo k tomu, že ta vůle vaše z kraje je, vůle naše pomoc také je.
Mluvčí 00: A není to jednoduché, to jak ste pane Leible zmínil, určitě to jednoduché není, ale my bychom vám rádi chtěli pomoct.
Mluvčí 00: Možná, že za pět let zjistíme, že to opravdu není jednoduché a nesehnali jsme člověka, ale možná, že se někdo najde.
Mluvčí 00: Vy jste se i panele omluvil za to, že jste dlouho mluvil, ale naopak vaše promluva mi dala naději v tom, že ta vůle politická je, protože tam to podle mě na tomto závislí.
Mluvčí 00: Takže ještě mám takový dotaz,
Mluvčí 00: jestli, nebo vy to určitě víte, jestli z řad záchranářů jsou nějaké výtky k tomu současnému systému, jak oni vnímají tu současnou situaci, jestli jsou s tím vytížením, jaké mají, spokojení, anebo zde by taky uvítali další posádkou, která by jim pomohla právě v té perspektivě toho, že tady nemáme ani to okutní lůžko.
Mluvčí 00: Děkuji.
Mluvčí 00: Taky se omluvám, asi to bylo další, než jsem
Mluvčí 26: Já děkuji za detazi, já bych jenom k tomu začátku, co jste říkala, tam bylo něco, na co já vnumím odpovědět, to jsou ty lůžka, to opravdu zdravotnická záchranná služba na to odpověď nemá, to je na jiné kompetentní osoby, já zareaguju na to.
Mluvčí 26: Zdravotnická, na to první, zdravotnická záchranná služba je vlastně povinna plnit úkoly, které ji dává zákon a potažmo teda zřizovatel.
Mluvčí 26: My se s řizovateli zopovídáme a ta čísla, která jsem tady uváděl, byla pouze fakta o tom, že ten zákon dodržujeme, že ty povinnosti si naplňujeme.
Mluvčí 26: Samozřejmě jsem i zároveň řekl, že pokud bych uvažoval o tom, zdali by tady bylo vhodné tu posádku mít,
Mluvčí 26: v kontextu s tou dojezdovou dobou, tak jsem říkal, že ano, určitě by to vhodné bylo.
Mluvčí 26: Děkuji za ten váš, bych řekl, chlidský přístup, já to mám rád, takhle se bavit opravdu normálně, si mi teď rozumíte.
Mluvčí 26: Co se týče těch záchranářů jako takových, napadá mě, tam jsem viděl kolegyní záchranářku přímo odsud, jestli ta by si potom vzala slovo, aby vám odpověděla, nebo já za sebe můžu říct,
Mluvčí 26: že samozřejmě, že ti naši záchranáři to vnímají a kterému záchranáři by se nelíbilo, že by měl míň výjezdů, že by si mohl víc odpočinout, že by mohl se najíst v klidu, že by když přijde k nějakému pacientovi nebo člověku, který potřebuje pomoct, tak místo nadávek by mu ten člověk řekl děkuju, samozřejmě my jsme ty první, já jsem to tady říkal vašemu kolegovi nebo pánovi z veřejnosti,
Mluvčí 26: My na tom operačním řízení, kolikrát i ty lidi, to znamená, tím chci říct, nejenom lidi tady u vás v místě, ale i ty lidi na tom centrálním despečenku Fustí nad Labem, kolikrát nevědějí, co mají dělat dřív.
Mluvčí 26: Ty mají 150 tisíc hovorů za rok.
Mluvčí 26: 150 tisíc hovorů na tísňovou linku.
Mluvčí 26: A my si víme, nebo myslíme, my dokonce víme, že kolikrát jsou ty indikace, ne prvě záchranné služby.
Mluvčí 26: Ale co ti lidé mají dělat, když už se nemají nějakého obrátit?
Mluvčí 26: Nechci tady otvírat problematiku praktických lékařů, pohotovostí a tak dále, ale bohužel to teď souvisí s tím vaším dotazem a s tou mojí odpovědí.
Mluvčí 26: Takže ano, určitě by to přivítali a znovu říkám, já plním jenom své povinnosti,
Mluvčí 26: To je moje základní, bych řekl, nebo moje základní povinnost.
Mluvčí 26: Učím mému zřizovateli a to je kraj.
Mluvčí 26: Tam mě tedy ty otázky potom nepatří na záchrannou službu.
Mluvčí 26: Děkuju.
Mluvčí 26: Nevím, jestli Jana támhleho zákova a místní záchrannářka chce vystoupit, to řídí pan starosta, abych nepředával slovo, ale ta by vám to řekla opravdu odsud, ne soustí.
Mluvčí 08: A já možná jenom doplním, správně jste podotkla, že skutečně za
Mluvčí 08: dostupnost zdravotnické péče obecně odpovídají zdravotní pojišťovny.
Mluvčí 08: Bohužel není nikde dneska psáno, kolik počtu lůžek má být na kolik obyvatel v jakém oboru.
Mluvčí 08: Existuje pouze takzvaná místní a časová dostupnost.
Mluvčí 08: Ta místní říká, jak daleko mám nemocnici.
Mluvčí 08: Pokud si jednodušeně řečeno podle oborů, jak daleko jí mám běžně dostupnou běžnými dopravními prostředky a tam je u těch základních oborů 60 minut.
Mluvčí 08: Takže ve chvíli, kdy tady měla téměř skončit Rumburská nemocnice, tuším, že to bylo tři, čtyři roky zpát, když byla ta největší krize, tak pojišťovně řekli, my s tím stejně nic neuděláme, ale ve finále statistiku splňujeme, protože děčín je do hodiny cestou tam.
Mluvčí 08: A stejně tak ještě časová dostupnost, ale ta se týká speciálních vyšetření, kde se to je otázka toho, jak dlouho čekám na to, jestli se dostanu na magnetickou rezonanci nebo na něco podobného, ale proto tady možná vystoupil i pan radní
Mluvčí 08: že to je ten kraj, který má povinnost jenom k té záchranné službě.
Mluvčí 08: Ale přesto se snažíme pomáhat a řešit i ty věci té dostupnosti běžné, za které odpovídají zdravotní pojišťovny.
Mluvčí 07: Tak prosím, slovo pro veřejnost, mikrofon.
Mluvčí 00: Ano, děkuji za odpověď, já bych před ní chtěla poděkovat samozřejmě záchrance záchranářskému sboru, který tady obsluhuje, protože je to naše taková jediná jistota.
Mluvčí 00: Ale zároveň, pokud oni jsou vystresovaní z toho, jak mluvíte, tak myslím si, že se to celkově projeví na jejich zdraví i na té páči, které je poskytují.
Mluvčí 00: Protože třeba já mám i zkušenost takovou, že posádka nebyla úplně naladěná.
Mluvčí 00: Ale já to chápu, jsou to jenom lidi.
Mluvčí 00: A zároveň k té druhé odpovědi tam vidíte určitou zoufalost toho, že když je odpověď, ale my si splňujeme povinnost,
Mluvčí 00: tak vlastně tam už je takové trochu zoufalství, protože víte, že realita je jiná a žijeme tady a máme obavy.
Mluvčí 00: Takže pokud vy nám jste ochotní dát určitou naději v tom, že na tom budeme pracovat společně, intenzivně, protože chápu, že priority je na kraji spousta,
Mluvčí 00: Ale my jsme teď tady ochotní to tlačit ze spodu a tlačit to od nás, takže to bych jako asi za nás i doufám za město a za veřejnost chtěla podotknout.
Mluvčí 00: A jinak děkuji.
Mluvčí 26: Ještě jenom prosím, jenom krátká reakce.
Mluvčí 26: Já bych netvrdil, že jsou vystresovaní, možná jsou ulevení, tak jako každý jiný zdravotnický pracovník,
Mluvčí 26: v naší společnosti, protože víme, jak je to s lékaři, jak je to se sestrami a dalším lékařským zdravotnickým personálem, protože jsou unaveni, to jsme občas všichni, ale jsou to profesionálové a myslím si, že svoji práci vždy odváděj tak, jak mají.
Mluvčí 26: Děkuju.
Mluvčí 07: Tak děkujeme a prosím přepnout na slovo pro veřejnost.
Mluvčí 15: Dobrý den, já jsem Jana Hozáková, pracuji na záchranné službe v Rumburku.
Mluvčí 15: Pracuji tam už 22 let, myslím si, že mám s čím porovnávat.
Mluvčí 15: Opravdu počet výjezdů narostl za ty poslední roky hodně.
Mluvčí 15: Prodloužil se nám doba výjezdu, vlastně myslím času stráveného s pacientem i návratu potom zpátky tím, že jezdíme až do Děčína.
Mluvčí 15: Jsme určitě únavenější všichni, ale nikdo z nás si nemyslí, že postavit další záchranku je řešení.
Mluvčí 15: Řešení je opravdu to, že tady začne fungovat péče, kam ty pacienty budeme předávat.
Mluvčí 15: Jo, to, jestli se tady řešil čas dojezdu do nemocnice, tak Rumburg nám pomůže s tím, že ty pacienty, který potřebují tu, ne, tu suprakutní péče, budeme předávat v Rumburgu.
Mluvčí 15: tak to je většina těch výjezdů, které máme.
Mluvčí 15: Ty supraakutní pacienti se stejně dál budou vozit do Děčí, do Ústí, do Prahy.
Mluvčí 15: Prostě ta centrová péče funguje přes tu záchranu službu už roky.
Mluvčí 15: Pamatuju si, jak se vyvolávala panika, když se zavírala interna v Rumburku, jak lidi budou umírat na infarkt.
Mluvčí 15: Proto se nás infarkty vozí do Ústí pořád a budou se vozit pořád do Ústí na specializovaný centra.
Mluvčí 15: Takže ta panika je zbytečná.
Mluvčí 15: A otevření té rumbůrské nemocnice by nám opravdu hodně pomohlo s tím, že by se zkrátily dojezdy.
Mluvčí 15: Já to vidím jako prostý záchranař na tých záchrance s tím, že trávím hodně času.
Mluvčí 15: V té sanitce máme zmapováno, kde jsou jaké záchody na benzínkách čistých, kde jsou špinavé, kde baří jaký kafe, protože žijeme jenom na kafe a v sanitce.
Mluvčí 15: Je to opravdu náročná práce, a co mi určitě nepomáhá je, a to, co mně se dneska přivedlo je ten plagát na tuhleto sfúzi, přeškromtej znak záchranné služby a přijďte říct, ke komu přijala záchranka pozdě.
Mluvčí 15: Mně se to dotýká hodně.
Mluvčí 15: Opravdu hodně.
Mluvčí 15: Myslím si, že děláme všechno, co můžeme na záchranní službě, snažíme se poskytovat kvalitní služby a to, aby když mám volno a mám odpočívat a čerpat síly na další službu, aby mi chodili zprávy od mých známých, co říkáš na tohle a co říkáš na tuhle aktivitu a co říkáš na tohle, kde jste přijeli pozdě, co pořád děláte.
Mluvčí 15: Je to opravdu vysvělující.
Mluvčí 15: Já bych, jinak tu práci dělám opravdu ráda, já miluji záchranku.
Mluvčí 15: Jestli budu muset někdy odejít, budu hrozně smutná, ale jako nestěžujte nám tu práci těmihle aktivitama.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 07: Já moc děkuji a na tohle vlastně chci právě navázat, to byl ten můj point, na který jsem se chtěl zeptat, a sice co se týče právě Rumburské nemocnice, já tam byl před měsícem hospitalizovaný,
Mluvčí 07: na operaci, takže povídal jsem si tam s personálem a těch několik málodnů jsem to tam i pozoroval, teď trošku od věci chci, protože to je snímané i na veřejnost, na mikrofon tady, tak chci personálu rumurskýmu a tovšem moc poděkovat a chovali se ke mně
Mluvčí 07: úplně skvělé a nejenom ke mně, ale úplně ke každému.
Mluvčí 07: Byli jsme na pokoji tři pacienti a to myslím opravdu od dámy, co tam uklízela ráno, že přišla tak, aby nepráskala dveřma, decentní osvětlení, jenom aby nás nebudila až po ten personál ty mladé studentky, jejich vedoucí, lékaři, vrchní sestra, úplně všichni byli skvělí.
Mluvčí 07: Samozřejmě ta nemocnice je taková, jak si ji pamatuju, když tam moje žena rodila naše třetí dítě před x lety
Mluvčí 07: To znamená prostě staré okna, přes které trošku foukalo, trošku víc na mojí postel, ale ten personál je úžasný.
Mluvčí 07: Ale já jsem chtěl říct jednu věc.
Mluvčí 07: Jak jsem si tady dělal tyhle zapisky, tak vlastně to všechno svědčí, nebo ukazuje k tomu, že by extrémně pomohlo, aby vlastně pacienti nemuseli být převážení právě děčína do ústí, anebo si vypomáhat mimo třeba někam na Liberecko, ale aby prostě končili v Rumburku, to znamená, aby tam byl ten odborný persona na tu akutní péči a ta interna,
Mluvčí 07: To je asi bych řekl to hlavní, co by jsme spojmenovali.
Mluvčí 07: Jaká je vlastně, teď tam je ta rekonstrukce v Děčíně, asi na tohle by nám nejlepší odpovědali z Krajské zdravotní.
Mluvčí 07: Rumburská patří pod Masarykovou nemocnici, což je vlastně dobře, protože ta s tím personálem se dá, ještě to řeknu, německy vexlovat, že ho přemístovat a tak dále.
Mluvčí 07: Takže můj dotaz zní, jaká je šance co nejdřív nebo nejlépe otevřít v co nejlepším rozsahu tu akutní péči v Rumburku, zvýšit tu kapacitu těch lůžek, tu internu a tu akutní péči.
Mluvčí 07: ze současného stavu, aby nedávno vlastně dva měsíce dozadu i náš kolega vlastně z městského úřadu byl hospitalizovan, se mu udělalo v práci šoufil a vezli ho na Rumburg, ale pak ho právě vezli až do Dětšína a byly to pro něj útrapy v té sanitce.
Mluvčí 07: Nakonec díky bohu se ještě odpoledne vrátil domů
Mluvčí 07: ale absolvoval přes ty kotě hulky prostě cestu, kdy mu bylo spíš špatně z té cesty, než aby bylo o něj v Rumburku postaráno.
Mluvčí 07: Vidíme jako klíčový prostě co nejrychleji nějakým způsobem oživit ten Rumburk, no aby to mohl zachytávat, jak vidíte šanci na ten Rumburk.
Mluvčí 07: Děkuji.
Mluvčí 08: Já na to zkusím odpovědět, vítěž už jsem tady možná zmínil, že to odpověď v tuto chvíli za mě nemám, protože to je věc opravdu krajské zdravotní a ředitelé Rumburské nemocnice.
Mluvčí 08: To, že je Rumburská nemocnice pod Masarykovou nemocnicí jako její v podstatě větší sestra, tak je v podstatě i záměrně proto, že si díky tomu podařilo udržet v určité podobě i to financování, protože díky
Mluvčí 08: Díky systému, kterým jsou řešeny úhrady zdravotních služeb v nemocnicích, se v podstatě Hruburská nemocnice dostala do úhrad pod tu velkou krajskou centrovou nemocnici, která má v některých parametrech trošičku lepší úhrady než malé okresní nemocnice v okolí.
Mluvčí 08: a myslím si, že i management krajské zdravotní dělá co nejvíc pro to, aby se ta péče tady obnovila.
Mluvčí 08: Pokud vím, tak sám pan ředitel se snaží ty lékaře získávat.
Mluvčí 08: Postupně se mu to daří, ale není to samozřejmě otázka dvou, tří, pěti lékařů za měsíc, ale možná několika málo jedinců za celý rok.
Mluvčí 08: A v podstatě i dneska
Mluvčí 08: Ty kapacity té nemocnice jsou alespoň využívané třeba právě pro tu plánovanou operativu, o které tady mluvil pana radní laibel, kdy v podstatě díky kompletní rekonstrukci a přestavbě dějčínské nemocnice se operuje tady a v Litoměřicích a ty lékaři sem dojíždějí.
Mluvčí 08: Otvírají se alespoň ambulance, pokud vám mám informaci.
Mluvčí 08: Některé specializované ambulance alespoň některé dny v týdnu, kdy dojíždí lékaři z Masarykové nemocnice, ale ani ta kapacitně z hlediska personálu není nevyčerpatelná.
Mluvčí 08: Takže samozřejmě všichni si myslím, že se snaží tu nemocnici oživit tak, aby fungovala.
Mluvčí 08: To, jestli to bude za měsíc, za dva nebo za rok, to mám bohužel tady za sebe nemohu slíbit a sliboval bych něco, co nemůžu splnit.
Mluvčí 07: Tak já děkuji a ještě prostor pro dotazy.
Mluvčí 07: Takže vidím, že žádné nevidím a jestli z vaší strany je to vše, tak bych vám chtěl na závěr moc poděkovat, nejen za to, že jste k nám přijeli, ale hlavně s čím jste přijeli, proč jste přijeli a já mám naději, že úplně my všichni, to znamená jak Vansdorf, co se týče tady města, to znamená nejenom zastupitelstva, ale nás občanů a společně s vámi, abychom byli dále v kontaktu
Mluvčí 07: Zároveň vlastně naše občany výzývám k tomu, že můžou kdykoliv kontaktovat nás, kontakt na sebe máme, to víme, známe se a pakliže přijdeme na jakýkoliv smysluplný podněty a tak dále, taky s vámi budeme sdílet a budeme dále v kontaktu.
Mluvčí 07: Ještě jednou moc děkuji, že jste dnes za námi přijeli.
Mluvčí 07: Tak čas se nachýlil, takže dáme teď, prosím, ano dáme takovou, já to nebudu říkat to neslyšný slovo, čurpauzu, tak jsem ho řekl, dáme 10 minut pauzu.
Mluvčí 07: To znamená v 17.43 prosím.
Mluvčí 20: Titulky vytvořil JohnyX
Mluvčí 07: Tak já bych tímto zahájil bod, který je na sedmnáctou hodinu plánovaný, který přeskakuje ostatní a je to bod číslo pět, návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města.
Mluvčí 07: Takže tímto ho otvírám.
Mluvčí 07: Takže nikdo se nepřihlásil, takže poprosil bych inženýra Beránka, abychom pokračovali v programu BODEM 1.14.
Mluvčí 04: Tak já si dovolím pokračovat převodama pozemků a to bude 1.14, kdy se předkládá návrh na zrušení usnesení prodeje pozemků 6472-1, kdy zastupitelnost rozhodla o prodej uvedeného pozemku a žadatelé už nemají za podmínek, které zastupitelnost schválilo o tento pozemek zájem.
Mluvčí 04: Takže je potřeba tento usnesení zrušit.
Mluvčí 07: Takže i k tomuto bodu otvírám diskuzi nejprve občané, zastupitelé, takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslu 39 z roku 22, ze dne 26.5.22.
Mluvčí 07: Děkuji a poprosím o hlasování k tomuto bodu.
Mluvčí 07: Takže pro bylo 18 přítomních zastupitelů, nehlasovali 3, už nesení bylo schváleno.
Mluvčí 04: Téměř obdobný případ je bod 1.15, kdy byl schválen pozomek usnození číslo 134 z dne 23.9.2021.
Mluvčí 04: Prodeje a žádatelé od prodeje odstoupili a neuzavřeli kupní smluvu.
Mluvčí 07: Děkuji a otevírám diskuzi občanů.
Mluvčí 07: Diskuzi zastupitelů.
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesením číslo 134 z roku 21. z dne 23.9.
Mluvčí 23: 21.
Mluvčí 23: Děkuji a můžeme prosím hlasovat.
Mluvčí 07: Pro bylo 18 přítomných zastupitelů nehlasovali, 3 usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 04: Další bod je návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inžynerské sítě v důsledku realizace stavby vedení veřejného osvětlení v třídě 5. května v Jonsdorfu.
Mluvčí 04: V třída 5. května je krajskou komunikací
Mluvčí 04: čili umístění našeho veřejného osvětlení do této komunikace.
Mluvčí 04: Je potřeba řešit služebností inženýrské sítě, to je věcné břemeno, jinými slovy, kde město Wandsdorf je oprávěné k umístění tohoto zařízení nebo kabelového vedení a
Mluvčí 04: V tomto případě se uzavírá teda budoucí kupní smlouva s povodím ohře státní podnik, protože 3. a 5. května je protěta v tomto úseku mandavou a mandava patří do vlastnictví povodí ohře státního podniku, takže z tohoto důvodu, aby ten kabel mohl být veden v této části, je potřeba uzavřít tuto smlouvu.
Mluvčí 07: Děkuji, otevírám diskuzi občanů.
Mluvčí 07: Zastupitelé?
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvej budoucí o zřízení služebnosti Inženýřské sítě dle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Děkuji a můžeme prosím hlasovat.
Mluvčí 07: Pro tento návrh bylo 20 přítomných zastupitelů a jeden nehlasoval.
Mluvčí 07: Usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 04: Bot 1.17. je bezúpatné předání majetku k hospodaření příspevkovních organizací města.
Mluvčí 04: Je to spíš formální záležitost, kdy máte vypsány materské školy, základní škola, základní škola východní a náměstí eBeneše, kterým se předávají movité věci do hospodaření podle zřizovacích listin.
Mluvčí 07: Tak děkuji a otevírám diskuzi občanů k tomuto bodu.
Mluvčí 07: Nikdo se nehlásí, diskuza zastupitelů.
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtění návrhu snesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Takže děkuji a můžeme hlasovat.
Mluvčí 07: 20 přítomých zastupitelů bylo pro, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 04: Borem číslo 1.18 je schválení nových zřizovacích listin, změna svěřného majetku ve zprávě příspěvkových organizací základní škola Vansdorf náměstí Ebeneše 469 a školní jídelná příspěvková organizace náměstí Ebeneše 2926.
Mluvčí 04: Takže já si tady dovolím přednést tento bod, i když je to spíše bod, který patří do kompetence odboru školství.
Mluvčí 04: Nicméně principem tohoto bodu je vymezení majetku k užívání ve zprávě
Mluvčí 04: výšeovedených organizací, který je dán zizovacími listinami příspěvkových organizací.
Mluvčí 04: Objekt bodovy 2926 je v současné době ve zprávě Příspěvkové organizace školní jídelná náměstí Ebeneše.
Mluvčí 04: Základní škola náměstívá v přízemí objektu prostory Pronoyaty, to jsou prostory školní družiny.
Mluvčí 04: Součástí tohoto objektu je i spojovací krček se šatnami, schodištěm, vstupem do družiny, sociální zařízení.
Mluvčí 04: Tyto prostory jsou užívány
Mluvčí 04: převážně žáky základní školy, z důvodu zajištění a vymezení odpovědnosti za užívání těchto společných prostor této budove, jak žáky, případně rodiči, strávníky, strávníky ostatních příspěvkových organizací, jako jsou studenti gymnázia, případně příchozích, zaměstnanců městského úřadu či cizích strávníků.
Mluvčí 04: navrhuje po dohodě vedení města o projednání s odborem školství a odborem zprávy majetko-investy, sjednotit formu užívání těchto školských budov jednotně tak nebo obdobným způsobem, jako je to v případě základní školy Edizonova a školní jídelny Edizonova.
Mluvčí 04: kdy objekt vývařovny je součástí školy a je ve zprávě základní školy.
Mluvčí 04: Příspěvková organizace školní jídelná je v případě Edisonovi školy pouze v nájenním stahu a má vymezeny prostory sloužící výhradně k účelu provozu školní jídelny.
Mluvčí 04: Dalším důvodem této organizační změny je zajištění bezpečnosti a dodržování legislativních nařízení, například požádní ochrana, požádní prevence, při užívání těchto společných prostor.
Mluvčí 04: Dále je nutno do doby nabití účinnosti, protože účinnost se navrhuje od 1. července tohoto roku, že do doby nabití účinnosti bude mezi uvodenými příspěvkovými organizacemi uzavřen nájemní smluv v místách.
Mluvčí 04: na výhradně vymezené prostory pro účely provozu školní delny, kde teda, jak jsem říkal, by ta platnost byla od 1.7.2023.
Mluvčí 04: Navrhuje se tedy zřídit nebo schválit nové zřizovací listiny, které se dělají úplně komplet nové z důvodu zastarovalosti a potřeby aktualizace a zároveň z důvodu převodu vybraného nemovitého majetku, tak jak bylo řečeno.
Mluvčí 04: Předávaného majetku je příloze.
Mluvčí 04: Aktualizované přílohy zřizovacích listin budou vytvořeny ke dní 1.7.2023 a stanou se nydílnou součástí zřizovacích listin.
Mluvčí 04: Takže návrh usnesení je rozhodnutí schválení zřizovacích listin Příspěvke organizace Základní škola Vanzdorf v náměstí Ebeneše.
Mluvčí 04: a dále schválení zřizovací listiny příspěv k organizaci školní jídelna v náměstí Ebeneše.
Mluvčí 04: Vše s účinností k 1.7.2023.
Mluvčí 07: Tak děkuji a otevírám nejprve diskuzi občanů města.
Mluvčí 07: Nikdo, takže technická poznámka, kolegyně Pivková.
Mluvčí 19: Dobrý den.
Mluvčí 19: Já opravdu jenom technická, když schvalujeme zřizovací listinu, tak neměli bychom ji vidět?
Mluvčí 19: Fakt, jako za tím soupisem?
Mluvčí 22: Úplně na konci přírozeně, kde strana 35.
Mluvčí 19: Aha, tak v tom případě se omluvám.
Mluvčí 19: Já jsem si jela postupně.
Mluvčí 07: Dobře, tak diskuze zastupitelů, pan Čapek, nebo technická, pardon, pan Čapek.
Mluvčí 02: Já nechci nějak zdržovat tenhleten bod, tak je to spíš technická faktická.
Mluvčí 02: Zaznělo tady párkrát odbor školství, ale jestli si to dobře vybavuju, tak město Vásov nemá odbor školství.
Mluvčí 02: Tak to je taková drobná poznámka.
Mluvčí 04: Máme oddělení školství pod organizační struktuře.
Mluvčí 07: Takže jestli to je vše, takže bych požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zřizovací listinu Příspěvkové organizace Základní škola Vanzdorf, kterou se nahrazuje zřizovací listina z dne 29.10.2002,
Mluvčí 23: A dále zastupitelstvo města rozhodlo schválit zřizovací listinu příplivkové organizaci školní Delna Vanzorf, kterou se nahrazuje zřizovací listina ze dne 29.10.2022 za předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Dobře, děkuji a můžeme k tomuto bodu hlasovat.
Mluvčí 07: Prohobilo 19 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel a jeden nehlasoval, tudíž návrh usnesení byl schválen.
Mluvčí 04: Tak dále se předkládá bod 1.19.
Mluvčí 04: Je to návrh na nabití části pozemkové parcely 5866 lm 9 v katastrálním zimí Varnsdorf.
Mluvčí 04: Je to bod, který jste měli v materiálech jenom zatím na nečisto, protože se dodělával teprve dnes geometrický plán, ale rád bych vás požádal o jeho teda zvážení případně schválení, protože se jedná o
Mluvčí 04: docela důležitou věc, kdy projekční kancelář v rámci
Mluvčí 04: projektové dokumentace plánovaného nového zdroje CZT v ulici Žitavská řeší zároveň přípojku plynů a tato přípojka plynů musí být napojená na vysokotlaký plynovod a musí být ošetřená nebo její začátek té plynové přípojky z vysokotlakého plynovodu musí být
Mluvčí 04: Vybudována nová regulační stanice, kde je přechod vysokotlakeho plinovodu na středotlaký a nejvhodnější pozomek, který se nachází v těsné blízkosti toho vysokotlakeho plinovodu, je v ulici na Náspu, kde město nevlastní žádný vhodný pozomek.
Mluvčí 04: Nejvhodnější pozomek byl pana Jana Němce,
Mluvčí 04: Pan Jan Němec je osoba, které město již kupovalo nedávno pozemky na mašináku.
Mluvčí 04: Pan Němec souhlasí s odprojedem tohoto pozemku, který je nutný teda pro výstavu té regulační stanice, souhlasí i s cenou a
Mluvčí 04: Tím pádem tedy město předkládá teďka takhle narychlo tudle záležitost, protože další zastupitelnost tu bude až v květnu a ty projekční práce by musely být pozastaveny a musela by se složitě hledat nějaká další alternativa.
Mluvčí 04: V případě odsoulasení bude možno dále pokračovat projektování
Mluvčí 04: Myslím, že návrhová komise má už doplněny údaje do návrhů snesení, kde se jedná o výkup 128 metrů štverečních.
Mluvčí 04: Je to klasická taková ta, jo, ten domeček, který bývá většinou oplocen a uporce stojí ta rekulační plynová stanice.
Mluvčí 07: Takže děkujeme a otevírám k tomuto bodu diskuzi občanů,
Mluvčí 07: Nikdo, takže diskuze zastupitelů.
Mluvčí 07: Takže se nikdo nehlásí, takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít do vlastnictví část pozemku parcelní číslo 58666-9 o výměře 128 m2 od pana Jana Němce za kupní cenu 38 400 Kč dle předluženého návrhu.
Mluvčí 07: Děkuji a poprosím o hlasování.
Mluvčí 07: Pro bylo 20 zastupitelů, jeden nehlasoval, hlasování bylo schváleno.
Mluvčí 04: Tak a poslední bod je 1.20 a je to návrh na schválení uzavření dodatku číslo 3 ke smluvě udílu na realizaci veřejné zakázky s názvem rekonstrukce centra sociálních služb a obytovny ČP 2470 a dále dodatku číslo 4 a dodatku číslo 5.
Mluvčí 04: Já už tady asi nebudu složitě tento bod přečítat, protože řada zastupitelů se dotazovalo, pak na předzastupitelstvu jsme o tom široce diskutovali, takže spíše
Mluvčí 04: Schrdnu, že stavba této rekonstrukce probíhá zatím podle plánovaného harmonogramu.
Mluvčí 04: Termín je 20 měsíců od předání staveniště.
Mluvčí 04: V průběhu relace stavby vznikly, tak jak tomu bývá u všech rekonstrukcí, více práce a méně práce, které vyvolávají teda nutnost provedený změn v průběhu stavby.
Mluvčí 04: V současné době jsou více práce ve výši 1.631.000 Kč, 656.000 Kč jsou řádně objeřeny změnovými listy.
Mluvčí 04: V příloze jste měli vysvětleno, kterých částí stavby se tyto více práce
Mluvčí 04: Týkají zaprvé převážná část těchto více prací je způsobena záměnou rekonstrukcí stropních částí, kdy stropy byly sledány jako dřevěné, přitom v projektové dokumentaci.
Mluvčí 04: měly být železobetonové, takže dále více náklady jsou způsobeny především požárně bezpečnostním řešením, kdy ty spalné stropy vyvolávají další a další více náklady.
Mluvčí 04: Dále jsou zde započítány i finanční prostředky, které byly požadovány městem Vanzdorf.
Mluvčí 04: Je to například vylepšení nebo domluva na větším rozměru obkladů a dlažeb, na rozdíl od rozpočtu, protože počítáme, že objekt bude jednou moct sloužit normálně jako
Mluvčí 04: příklad bytový dům nebo dům s pečovatelskou službou, tak došlo teda k domluvě na lepších, dražších odkladech.
Mluvčí 04: Dále zde jsou určité změny ve střešním plášti, v hromosfodech,
Mluvčí 04: Počítali jsme i s přípravou pro fotovoltaické panely na střechu, takže to také vyvolalo nějaké více náklady.
Mluvčí 04: Dále, zde jsou chyby v projektové dokumentaci, především výkazů výměr, kdy některé součásti stavby prostě nejsou obsaženy, jsou to například lišty, silikony a další věci, takže
Mluvčí 04: sečtení, to dělá tuto částku.
Mluvčí 04: Technický dozor Investora, který provádí pan Pavel Hruška, vám tam napsal komentář tomu, takže se můžeme opřít i o jeho názor, kde teda doporučuje uzavření tohoto dodatku číslo 3.
Mluvčí 04: Já dodále budu pokračovat vlastně, že tento bod má další část a to návrh na uzavření dodatku číslo 4 a 5.
Mluvčí 04: My jsme se s zastupiteli v pondělí diskutovali pouze dodatek číslo 4, což se zakládá teda na základě žádosti firmy Termi, která předložila
Mluvčí 04: předložila návrh na tento dodatek, který spočívá v započtení tzv.
Mluvčí 04: infleční doložky nebo doplnění do smlouvy infleční doložky.
Mluvčí 04: Ten zase tu žádost asi nemá smysl číst, protože jste měli možnost se s ní seznámit,
Mluvčí 04: tam se pouze omluváme, že poslední změny byly až teď těsně před zastupitelstvem, kdy po dohodě asi z právníky firma Termi doplnila svoji žádost, malinko snížila tu požadovanou částku na
Mluvčí 04: na zaplacení té inflační doložky nebo uhrazení s tím, že zároveň doporučuje teda ještě rozdělit rozdělit tu inflaci na dvě části a to na již uhrazené části díla a části díla, které ještě nejsou vyfakturovány, což znamená dílo od 28. února.
Mluvčí 04: Takže to je jenom rozdíl oproti tomu pondělku, že tu inflační doložku, která celkem měla dělat nějakých 6,8 milionů bez DPH se rozděluje na dvě části a první část je
Mluvčí 04: již realizované a uhrazené faktury a druhá část je ty budoucí, které nás čekají do konce dokončení ceny díla.
Mluvčí 04: Zdůvodnění
Mluvčí 04: Zdůvodnění asi zase nebudu číst, je tam započteno nebo navrhuje se započíst inflace podle indexů Českého statistického úřadu, kdy došlo během roku 2021.
Mluvčí 04: a během roku 2022 nárůst cen materiálů, nárůstu cen práce a zároveň i kombinace práce a materiál.
Mluvčí 04: Takže firma Termi navrhuje tyto tři sazby promítnout do
Mluvčí 04: ceny díla s tím, že vlastně vytvořila tabulky, kde se každá položka navýšuje o uvedené indexy nebo uvedené procenta.
Mluvčí 04: Já si myslím, že asi je to dostatečně vysvětlené případně, se můžete ptát.
Mluvčí 07: Dobře, děkuji a otevírám diskuzi občanů k tabutobodu.
Mluvčí 07: Tak prosím, pan dostal.
Mluvčí 07: Samozřejmě určitě.
Mluvčí 09: tak můžete hovořit.
Mluvčí 09: Tak dobré odpoledne, dámy a pánové, protože jde celkem o významnou částku a i pro vás zdroj významnou stavbu, tak jsme cítili potřebu vám to tady osobně vysvětlit a předníst to vlastně, jak jsme do této situace se dostali.
Mluvčí 09: Protože my jsme v roce, v lednu, v roce 22, když se dělala nabídka, tak jsme podali nabídku,
Mluvčí 09: Uspěli jsme, byli jsme oslovení s městem, městem jestli opravdu si za tou celou stojíme, my jsme řekli, že ano a smlouvu jsme podepsali.
Mluvčí 09: Protože to bylo opravdu na hranu a měli jsme rozpracovaný detailní harmonogram té stavby, prostě tak, aby nám to vyšlo, tak jsme nastoupili a teď jsme zjistili, jestli jsme vlastně cenili úplně jinou stavbu.
Mluvčí 09: Jenom když si věmeme tu, jestli si všichni vzpomenete, jak jsme museli dělat to šapito nad tou celou budovou, když se počítalo v původě, že se zbourá střecha, bude se vypracovat, protože tam jsou betonové stropy, byly tam dřevěné, rozsah omítek bylo plus minus 300%, teda pardon, plus 300% navíc.
Mluvčí 09: A ke všemu spoustu detailů v té projektové dokumentace byla prostě špatně a my jsme neustále čekali na to, až se pan projektant uráčí přijet z Prahy nějak to s námi konzultovat a pořád se to zdržovalo.
Mluvčí 09: Proto my jsme vlastně už v 12.7.22 poslali dopis s žádostí o prodloužení termínu.
Mluvčí 09: Zastupitelé města, kteří to tam měli na starosti, tak nám řekli, že to je těžké prodloužit, protože by se přišlo o rotace a tak dále.
Mluvčí 09: Tak jsme se kousli, zkusili jsme to prostě dotáhnout dál, ale těch více prací je tam už teď takové množství a nám se ty profese tak zdrželi, že už tu cenu prostě nejsme schopní dodržet.
Mluvčí 09: Já sebou mám pana Kopeckýho ještě, což je vlastně hlavní stavby, vedoucí ty stavby, takže pokud byste se detailně chtěli zeptat na cokoliv, tak je vám samozřejmě k dispozici, ale tohle jsem vám měl potřebu říci, že to takhle vzniklo.
Mluvčí 09: Mně vůbec není příjemné takhle o to tady žádat, protože
Mluvčí 09: Z minulosti jsme provedli ve Vanzdorfu spoustu staveb a velkejch staveb, ať to byly paraláky, ať to byla nemocnice, strahovací zařízení, rekonstrukce malý polikliniky atd.
Mluvčí 09: nebo zimního stadionu vnitřku, tak nikdy jsme neudělali to, že bychom ze stavby utekli, že bychom nedodrželi termíny nebo nějakým způsobem jinak tu stavbu zkazili.
Mluvčí 09: Ale tady už jsme na hraně.
Mluvčí 09: Takže tolik za mě a teď jestli máte dotazy, vy prosím.
Mluvčí 07: Takže diskuze zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 07: Tak paní Lanková.
Mluvčí 18: Já se nejdřív ještě zeptám, možná to tady asi padlo, tady když se podívám, mluvím teďka do daty číslo 3, tady kdo dělá teda rozpočet na tu stavbu?
Mluvčí 18: rozpočet prostě na tu stavbu.
Mluvčí 04: Já to asi upřesnějím.
Mluvčí 04: Ptáte se na část projektové dokumentace, která se jmenuje rozpočet stavby a to dělá prostě projekční kancelář, která projektovala, což je projekční kancelář DC Power a ten rozpočet byl udělaný jako slepý a ten vlastně úchazeči ocenují.
Mluvčí 07: Určitě prosím, slovo pro paní Lankovou, máte ho?
Mluvčí 18: Ptám se proto, protože tady vlastně téměř 70% vlastně ta kapitola A, struční popis, jednotlivý změn je stále v rozpočtu chyběly, v rozpočtu chyběla, v rozpočtu a projektové dokumentaci chyběla, v projektu byla dále chyba.
Mluvčí 18: Takže zřejmě asi to je na hlavu asi projektanta?
Mluvčí 18: Asi bych řekla teda?
Mluvčí 18: Tak tady s tím dodatkem číslo tři bych asi problém neměla.
Mluvčí 18: Pak je dodatek číslo čtyři.
Mluvčí 18: Tam, že došlo ještě k pětce, to jsem asi nějak mi to uniklo.
Mluvčí 18: To jsem na vás asi hýkala, jako jaká pětka.
Mluvčí 18: To jste posílali asi nějak těsně.
Mluvčí 04: Bylo rozesílaný mailem, ale dodatek číslo 4 a 5 je vlastně stejně dodatek číslo 4, akorát se rozdělí na část, která již byla uhrazena a část, která bude uhrazena.
Mluvčí 18: Takže bych se věnovala k tomu dodatku číslo 4.
Mluvčí 18: Pan Dostal to tady zmínil, vzhledem k tomu, že jsem člen komise pro hodnocení nabídek, tak vím, že se posílalo nebo dotazovalo se firmotermie, jestli opravdu stojí si za tou svojí cenou, že je nízká.
Mluvčí 18: Bylo řečeno, že jo, že to ustojejí.
Mluvčí 18: Já když se podívám vlastně na devet uchazečů,
Mluvčí 18: kteří přišli s nějakou nabídkou, tak bych řekla, že skoro tady řešíme přesně tu propast mezi
Mluvčí 18: tím prvním a minimálně tím druhým, protože mezi prvním, co vyhrálo teda Termi, a druhý, jiná společnost, tak už je rozdíl 9 milionů.
Mluvčí 18: Jo, což je dost.
Mluvčí 18: Takže si myslím, že tady to k tomu si vemu ještě smlouvu teda.
Mluvčí 18: A ve smlouvě
Mluvčí 18: V části čtyři cena díla je odstavec 6.
Mluvčí 18: Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na časeplnění a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
Mluvčí 18: Tady to prostě v tý smlouvě je napsané.
Mluvčí 18: Já si myslím, že
Mluvčí 18: že prostě ta rezerva tam po každý musí bejt a myslím si, že právě všichni ty ostatní jako takovou nějakou asi tu rezervu měly.
Mluvčí 18: Já ten dodatek číslo čtyři je milý, to ale nepodpořím.
Mluvčí 07: Tak slovo má prosím kolegyně paní Křížová.
Mluvčí 17: Dobré odpoledne, nebo už skoro podvečer.
Mluvčí 17: Já se připojuji k názoru paní Lankové a to druhé usnesení také nepodpořím, protože jsem měla velmi podobné pochybnosti o té žádosti a díky Lence, která to takhle ještě dohledala a připravila se, tak už nemusím já se tady vyjadřovat svým laickým způsobem.
Mluvčí 17: Děkuju.
Mluvčí 07: Tak prosím, slovo pro veřejnost.
Mluvčí 09: Tak my jsme opravdu nepředpokládali, že bude vývoj války na Ukrajině a že bude 20% inflace ve stavebních pracech.
Mluvčí 09: To se omlouváme.
Mluvčí 09: Takhle jsme to naplánovaný neměli, nicméně kdyby jsme cenili a dělali stavbu, která byla naplánovaná a byla v původní projektové dokumentaci, tak by jsme ji jako všechny ostatní stavy předtím dokončili.
Mluvčí 09: Tady se bavíme o dvou různých stavbách.
Mluvčí 07: Dobře, nikdo další se nehlásí do diskuze, takže bych požádal návrhovou komisii o přečtení návrhů usnesení a návrhuju na základě diskuze hlasovat o každém zvlášť samostatně.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodaté číslo 3 ke smlouvě o dílo se společností Termi SRO na akci rekonstrukce Centra sociálních služeb a ubytovny číslo popisné 2470 v Jansdorfu, kterým se navyšuje cena díla o 1 631 656,66 Kč bez DPH.
Mluvčí 07: Takže já děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu snesení.
Mluvčí 07: Všech 21 přítomných zastupitelů bylo pro a tento návrh usnesení byl schválen.
Mluvčí 07: Tak a teď bych požádal návrhovou komisii o přečtení návrhů usnesení a tež zvlášť, to znamená ten dodatek číslo 4.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek číslo čtyři ke smlouvě o dílo se společností termi SRO na akci rekonstrukce Centra sociálních služeb a ubytovny číslo popisné 2470 v Vanzorfu, kterým se vkládá inflační doložka za období od 1.6.
Mluvčí 23: 2022 do 28.2.
Mluvčí 23: 2023.
Mluvčí 23: Cena díla se navyšuje o 2.964.640,10 Kč bez DPH v dalšímhle předloženého návrhu.
Mluvčí 07: Takže děkuji a nyní můžeme o tomto návrhu hlasovat.
Mluvčí 07: Dobře, takže budeme hlasování opakovat.
Mluvčí 07: Pouze hlasování, že?
Mluvčí 07: Dobře, takže pojďme hlasovat o tomto návrhu snesení.
Mluvčí 07: Takže pro byli čtyři přítomní zastupitelé, proti pět, zdrželo se deset, nehlasovali dva, tento návrh usnesení nebyl schválen.
Mluvčí 07: Takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhu o dodatku číslo pět.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek číslo pět ke smluvě o dílo se společností Termi
Mluvčí 23: Tak znovu, zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek číslo čtyři ke smlouvě o dílo se společností Termi SRO na akci rekonstrukce Centra sociálních služeb a ubytovny číslo popisné 2470 Vanzdorfu
Mluvčí 23: kterým se vkládá inflační doložka, kdy od jedné podepsání tohoto dodatku do článku dvě fakturace v části šest platební podmínky se bude ke každé položce v rozpuštu uštovat index inflačního navýšení.
Mluvčí 23: Cena díla se navyšuje o 3 842 789,21 Kč bez DPH.
Mluvčí 23: Dobře, děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 07: Probyli čtyři zastupitelé proti šest, zdrželo se devět, nehlasovali dva, návrh usnesení nebyl přijat.
Mluvčí 07: Takže já děkuji inženýru Beránkovi.
Mluvčí 07: A přecházíme k dalšímu bodu dnešního zastupitelstva od číslo dva a to jsou zprávy z výboru zastupitelstva města.
Mluvčí 07: Takže já se zeptám o kontrolního výboru nejprve.
Mluvčí 07: Prosím slovo pro paní Fabriovou.
Mluvčí 14: Takže ještě jednou hezké odpoledne nebo večír.
Mluvčí 14: Zápis ze shůzy kontrolního výboru zastupitelstva města Vansdorf.
Mluvčí 14: Shůzka proběhla 27.2.
Mluvčí 14: Od 15 hodin.
Mluvčí 14: Omluvená paní Hamplová.
Mluvčí 14: Na schůzce byly probrány jednotlivá usnesení z Rady města Vansdorf.
Mluvčí 14: Kontrolní výbor zaznamenal uzavření Zemlého stadionu k dato 12.03.2023 z rozhodnutí Rady města z důvodu šetření energii.
Mluvčí 14: Kontrolní výbor doporučuje Radě města, aby rozhodnutí o jednotlivých organizacích spadajících do majetku města Vansdorf
Mluvčí 14: předkládal příslušný odbor města v první řadě do příslušných komisí města Vansdorf a po vyjádření komisí poté rozhodla Rada města.
Mluvčí 14: Dále kontrolní výbor vzal na vědomí poskytnutí na investičních dotacích pro rok 2023 v celkové výši 1.816.187 Kč v rámci koncepce sportu ve městě Vansdorf, což bude dalším pod tom bodem tady na zastupitelstvo.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 07: Děkuji.
Mluvčí 07: Finanční výbor nic nemá.
Mluvčí 07: Také děkuji.
Mluvčí 07: Přicházíme k dalšímu.
Mluvčí 07: Tři různé.
Mluvčí 07: Požádal bych pana témníka předkladat ale návrhu snesení.
Mluvčí 13: Dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vám předložit návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezená dobou kratší než
Mluvčí 13: od 22 do 06 hodin.
Mluvčí 13: Vzhledem k tomu, že dochází ke změně termínů u akcí, které byly zmíněny v předchozí obecně závazné vyhláštce, jedna z roku 2022,
Mluvčí 13: kdy doba nočního klidu je vymezena v článku 5, tak předkládáme nový návrh obecně závazné vyhlášky, který zohledňuje akce, které by se měly konat v roce 2023.
Mluvčí 13: Ten zvolený rozsah regulace činností, které jsou způsobily narušit veřejný pořádek, vychází ze zájmu města udržet akce tradiční, které se ve městě konají, které se konají na podporu kulturního života.
Mluvčí 13: a upevňování mezilidských vazep.
Mluvčí 13: Město v obecně závazné vyhlášce stanovalo několik případů, kdy je možné tuto dobu nočního klidu vymezit dobou kratší a to se týká tedy akcí, které jsou výlučně pro rok 2023.
Mluvčí 13: Některé a další jsou tam vymezeny pro neurčitý počet let.
Mluvčí 13: Město tyto výjimečné případy směřuje jednak na území celé obce a potom vymezuje jeden případ, který čítá 22 částí nocí pouze na vymezenou část obce.
Mluvčí 13: Regulované teritoriální vymezení výjimky je v souvislosti s promítáním letního kina.
Mluvčí 13: Najdete v příloze, která je graficky znázorněná.
Mluvčí 13: V tomto případě má toto teritoriální vymezení bezprostřední vztah k události, na níž se výjimka vztahuje a je teda transparentní a odůvoditelné.
Mluvčí 13: Unikátní 70 mm kinopanorama nabízí pro mítání filmů pod širým nebem nejen pro obyvatele Wandsdorfu, ale i pro návštěvníky z okolí.
Mluvčí 13: Jde o jednu z mála bezpečných aktivit k upevňování mezilických vazeb v rámci kulturní akce, patří mezi oblíbené zpestření letní činnosti.
Mluvčí 13: Návštěva sedmdesátimetrového kina je pro diváka opravdovým uměleckým prožitkem a pochopitelně také společenskou událostí.
Mluvčí 13: Město je na jedinečnost tohoto kulturního stánku právě pišné.
Mluvčí 13: Promítací období je stanoveno na letní měsíce s přihlednutím k prázdninám a dovoleným.
Mluvčí 13: Vzprovozovatelem letního kina bylo ohledně doby nočního klidu jednáno, zvuk filmu je nastavený na srozumitelnost mluveného slova.
Mluvčí 13: Doba začátku produkce se odví od doby stmívání, to je od doby, kdy je možné promítat.
Mluvčí 13: Je reálný předpoklad, že u některých promítaných filmů bude produkce ukončena do 22 hodin, k narušení nočního klidu tak vůbec nedojde.
Mluvčí 13: Prostor pro letní kino je v sousedství budovy kina Panorama, což mu má svůj význam.
Mluvčí 13: V případě nepříznivého počasí je možnost filmovou produkci případně odklonit do kamenného kina.
Mluvčí 13: Výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu stanovena jako kratší nebo žádná, je vymezena v návrhu obecně závazné vyhlášky natolik určitě, aby obyvatele města mohli počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předvídat.
Mluvčí 13: jak žádá Judicatura ústavního soudu.
Mluvčí 13: Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon, což je zákon o přestupcích.
Mluvčí 13: Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. hodiny do 6. hodiny raní.
Mluvčí 13: Návrh obecně závazné vyhlášky byl konzultován s odborem veřejné zprávy dozoru a kontroly ministerstva vnitra v pracoviště Ústí nad Labem.
Mluvčí 07: Dobře, děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi nejprve občanů.
Mluvčí 07: Nikdo se nehlásí, zastupitelé, paní Lanková, prosím.
Mluvčí 18: Já jsem si chtěla zeptat, teď budu mluvit o rachejtlích.
Mluvčí 18: Asi tak za rok, jestli tady vůbec někdo je, nebo jestli pan tajemník o to ví, nevím, tak za rok kolik lidí si požádá, že si chce pustit rachytla?
Mluvčí 13: Tady v tom případě si žádat nemohou, respektive mohou, ale není žádný orgán, který by jim v tomto vyhověl.
Mluvčí 13: To by musela být akce, která je uvedena v této obecně závazné vyhlášce.
Mluvčí 13: Jinak město nemá možnost jim takovou akci v době nočního klidu povolit.
Mluvčí 07: Určitě, paní Lanková, máte slovo?
Mluvčí 18: Výborně děkuji za odpověď a teď bych se otučila na pana Špičku.
Mluvčí 18: Kolikrát vyjede městská policie někam, kde se střílejí rachejdle?
Mluvčí 18: Za rok třeba.
Mluvčí 07: Požádám pana Špičku o odpověď.
Mluvčí 25: Dobrý večer.
Mluvčí 25: Městská pohodce výjíždí na Rachejtle, samozřejmě je problém zjistit kde, i když z kamerového systému máme dobré záznamy, ale určíme lokalitu, většinou už tam nikdo není.
Mluvčí 25: To znamená, že třeba lidi si nezavolají, stěžují se?
Mluvčí 25: Lidi si stěžují, pokud je to v dobi nočního klidu.
Mluvčí 25: To znamená po desáté hodině, po desáté hodině, ano to lidem vadí.
Mluvčí 25: Ale ve směs, co vím, tak teď to bylo kolem sedmé, osmé hodiny, jakmile bylo tma, tak se stříleli na chejtle.
Mluvčí 25: A když to vemu za loňský rok, tak to bylo v nějakých možná dvanácti případech.
Mluvčí 07: Takže děkuji a nikdo další se nehlásí, takže bych požádal návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlušních činností a o stanovění výjimečných případů, kdy dova nočního klidu je vymezena dovou kratší v předloženém znění.
Mluvčí 07: Takže děkujeme a prosím, pojďme hlasovat.
Mluvčí 07: Pro bylo 20 přítomných zastupitelů, jeden nehlasoval a usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 07: BOT 3.0.2, předávám slovo kolegovi Šišulákovi.
Mluvčí 10: Dobrý večer dámy a pánové, BOT 3.0.2 poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2023 v rámci koncepce podpory sportu ve městě Vanzdorf na základě ručených žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací
Mluvčí 10: V rámci koncepce podpory sportů schválené zastupitelstvem města V.
Mluvčí 10: 26.11.2020 překládám nábrh na poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům v celkové výši 1.816.180
Mluvčí 10: 7 korun.
Mluvčí 10: Celkem bylo na oddělení školství, kultury a tělovo výchovy doručeno 15 žádostí.
Mluvčí 10: V příloze se můžete dočíst blížší informace k jednotlivým žádatelům a výši finančních prostředků.
Mluvčí 10: Také potřeba říct, že výše finančních prostředků určená v rozpočtu města na přímou podporu sportu pro rok 2023 činí 1 800 000 korun.
Mluvčí 10: Bylo tedy požádáno úpravu rozpočtu tak, aby žadatelům mohla být posknutá neinvestiční dotace v požadované výši.
Mluvčí 07: Dobře, já děkuji a otvírám v tomto bodu diskuzi.
Mluvčí 07: Nejprve hosté.
Mluvčí 07: Nikdo?
Mluvčí 07: Kolegové zastupitelé?
Mluvčí 07: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2023 v rámci koncepce podpory sportu ve městě Vanzdorf dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv.
Mluvčí 07: Já děkuji a nyní můžeme hlasovat.
Mluvčí 07: 20 přítomných zastupitelů bylo pro, jeden nehlasoval.
Mluvčí 07: Usnesení tímto bylo schváleno.
Mluvčí 07: Tak a předávám slovo kolegovi panu Čapkovi, bod 303.
Mluvčí 02: Jo, děkuju.
Mluvčí 02: Tak, o bod 303 jsem byl požádaný, protože jsem členem Komise pro cestovní ruch Rady města Vanzorf, abych tento bod předložil.
Mluvčí 02: Tedy předkládáme strategii cestovního ruchu města Vanzorf na období let 2022 až 2027 s pracovanou místní akční skupinou Český sever.
Mluvčí 02: Zběr informací, z níž strategie vychází, probíhal v období červenec a červen 2022.
Mluvčí 02: Je důležitý upozornit na to, že strategie je živým organismem nikoli, co je psáno, to je dáno, to je důležité, protože je to věc, na které musíme pracovat a rozvětit dál.
Mluvčí 02: A je to vlastně metodický nástroj, který doporučuje možnosti pro zdárný rozvoj cestovního ruchu.
Mluvčí 02: Strategie cestovních ruchů byla projednána a její schválení doporučuje Komise pro cestovní ruch Rady města Vansdorf.
Mluvčí 02: Na drámec toho můžu říct, že byla poskytnuta i českému švýcarskému urborníku, aby se na to podívali.
Mluvčí 02: Ty k tomu doplňovali taky své drobnosti.
Mluvčí 02: Myslím si, že v této podobě ta strategie nemá nic, co by bylo špatně.
Mluvčí 02: Nicméně důležitý je, abysme tu strategii rozvíjeli a skutečně na ní pracovali dál, protože byla by velká škoda, kdyby to zůstalo jenom na papíře a nerozvíjelo se to.
Mluvčí 02: Typicky takový, co je u této strategii důležitý,
Mluvčí 02: Ať už na strategie, nebo nějaký jednání, které se týkaly rozvoje cestovních ruchů, všechni skončili na tom, že doposavat nemá město nějakého výkonnýho, buď to úředníka, nebo externistu, který by opravdu začal řešit intenzivně ten cestovní ruch.
Mluvčí 02: Takže kromě toho, že bych vás dneska chtěl požádat o schvální této strategie, tak bych vás všechni chtěl požádat o to,
Mluvčí 02: aby jsme nezapomněli, že se s tím musí pracovat dál a především vedení města, aby se zapracovalo na tom, aby jsme měli nějakého toho styčního důstojníka.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 07: Dobře, já děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi občanů.
Mluvčí 07: Diskuze zastupitelů.
Mluvčí 07: Pani Lanková.
Mluvčí 18: Já jenom v krátkosti jsem si to dusledně pročetla, bylo takové odpočínkové čtení, líbí se mi, jak je to zpracované, takže já si myslím, že asi všichni se shodneme na to, že není nic závažnýho a je dobré ho schválit.
Mluvčí 07: Paní Pivková?
Mluvčí 19: Dobrý den, ještě jednou.
Mluvčí 19: Vůči strategie taky nic nemám, ale úplně nerozumím tomu návrhu toho usnesení.
Mluvčí 19: Že zastupitelcov mě se rozhodlo schválit.
Mluvčí 19: Nemá být jenom, že bylo seznámeno?
Mluvčí 19: Jako co tam schváluju?
Mluvčí 19: Třeba ber na vědomí, ale schválit?
Mluvčí 19: To mně přijde, že schváluju to, co tam je psáno.
Mluvčí 19: To znamená opravit střelnici,
Mluvčí 19: udělat koordinátora.
Mluvčí 19: Já říkám, to je jako můj pocit z toho, když je tam, že rozhodlo schválené.
Mluvčí 07: Děkuji za podnět a pan tajemník si veme slovo k tomu.
Mluvčí 13: Vycházíme ze zákona o obcích, kde zastupitelstvo schvaluje strategické dokumenty rozvoje obce.
Mluvčí 07: Tak kolega, pan Jiří Sucharda, prosím.
Mluvčí 24: Já jenom k tomu, pokud chceme dále fungovat s cestovaními ruchu, ale i v kultuře jakdykoliv, tak musíme mít tyhle dokumenty schválené.
Mluvčí 24: Protože je to jediná možnost, jak můžeme čerpat notace.
Mluvčí 24: Protože pokud je to brané jenom na vědomí, tak se k tomu nebere zřetel, pokud je to schválené, tak je to prostě pjádření vůle těch zastupitelů, že to nejenom vzali na vědomí, že si to přečetli,
Mluvčí 24: ale že to schvále, když se s tím souhlasí a že se podle toho může potom dál postupovat.
Mluvčí 24: Není to dogma, není to jako, že by se to muselo, ale je to opravdu povinná příloha pro všechny dotační tituly.
Mluvčí 24: A musí být schválena.
Mluvčí 07: Pani Pivková, prosím.
Mluvčí 19: Dobře, takže chápu, že schvaluji, takže souhlasím s tím, že se takto bude dít a
Mluvčí 19: Město tak může prostě nadále podle toho jet.
Mluvčí 19: Takže ano, když schválem, tak už se nemusí schválovat to, že se bude třeba oprovat střelnice, nebo že budeme mít koordinátora pro cestivní ruch.
Mluvčí 19: Už je to schválené.
Mluvčí 19: Chápu to dobře nebo ne?
Mluvčí 07: Já si myslím, že určitě a nebo když s tím, Moniko, vlastně nesouhlasíš, ty já, kdokoliv z nás, jestli ti třeba nelíbí ta koncepce, tak mohu to neschválit, prostě nesotožňuji se s tím a může třeba napoleční většina zastupitelů s tím nesouhlasit s touto koncepcí a musela by se pravděpodobně přepracovávat.
Mluvčí 07: Tak, pan Čapek.
Mluvčí 02: Já bych rád jenom zdůraznil, že je to skutečně strategie, která je živým metodickým nástrojem.
Mluvčí 02: Nikoli opravdu přesným popisem a návodem toho, co se bude dít.
Mluvčí 02: A myslím si, že tak zásadní kroky, jako je rekonstrukce třeba střelnice, by se rozhodně schválovaly individuálně po tom rozpočtu města.
Mluvčí 02: Takže to si nemyslím rozhodně, že by tohle bylo jako návod tomu, že tohle se bude prostě dít takhle.
Mluvčí 02: Je to opravdu jenom o tom, k tému směru bychom měli směřovat a jaký rozhodnutí by byly vhodné.
Mluvčí 02: A stejně se vovšem ještě bude diskutovat a pokud bude ten koordinátor, tak i ten bude jako prostředník, který bude tomu, co všechno, probírat s námi jako zastupiteli.
Mluvčí 02: Tak to asi tam je všechno.
Mluvčí 07: Děkuji a s technickou pan doktor Jára.
Mluvčí 01: Já už jsem se nestačil odhlásnit, protože je nám jasný všem, že to je vlastně situace, která je výhledová, může se kdykoliv měnit a pan Čapek to teďka právě řekl, takže jsem to nestačil stáhnout.
Mluvčí 01: Tak Pavel Kolár.
Mluvčí 22: Tak já už jsem taky v podstatě dostal odpověď, mě šlo o to, jestli se nezavazujem, že opravdu zřídíme tu roli
Mluvčí 22: nějakýho koordinátora nebo manažera cestovního ruchu a tak dále, časově se třeba nezavazím k nějakýmu datumu, jinak ten dokument jsem si taky přečetl, líbil se mi, takže já jsem, ne, že bych se nestihl, já jsem se ještě nikdy neudlašoval, jak jsem neviděl jak, takže jsem prostě počkal.
Mluvčí 07: Já za mě teďka ne jako předsedající, ale jako taky diskutující, zúčastnil jsem se jednoho pracovního setkání této skupiny a bavilo mě to tam a viděl jsem uskutečně na všech, že do toho jdou s plnou vervou a jak se říká, chtějí nás dokopat k tomu, takže za mě skvělý.
Mluvčí 07: Dobře, takže už, pardon, takže paní Křížová.
Mluvčí 17: Já budu hrozně rychlá, ale myslím si, že je na místě, abychom poděkovali zpracovateli této strategie.
Mluvčí 17: A v obecném měřítku je to.
Mluvčí 17: Místní akční skupina Český sever pod vedením paní inženýrky Hamplové.
Mluvčí 17: Nicméně se na tomto dokumentu převážně podílel pan Zíka Martin, který vás určitě i některé obešel a tak jste mu i toho hodně napovídali.
Mluvčí 17: Dali i náměty, podněty a on to takto zpracoval.
Mluvčí 17: Ale vím, že se na tom podílela teda i inžinírka Hampová, paní ředitelka Masky, takže tímto jim posílám velké poděkování za nás, za všechny.
Mluvčí 07: Tak, nikdo další už se nehlásí.
Mluvčí 07: Děkuji za všechny diskuzní příspěvky a požádal bych tímto návrhovou komisii o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit strategii cestovního ruchu města Vanzdorf na období let 2022 až 2027.
Mluvčí 07: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 07: Pro bylo 19 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel a hlasování bylo schváleno.
Mluvčí 07: Usnesení, pardon.
Mluvčí 07: Tak, bod 304, požádal bych opět pana tajemníka.
Mluvčí 13: Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji se vám předložit ke schválení stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Mluvčí 13: Je to materiál, který jsme po konzultaci ve vedení města zpracovali s ohledem na kumulaci některých funkcí nebo na výkon funkcí ve větším rozsahu než jedná.
Mluvčí 13: a také je zde zmíněna odměna oddávajícím, která už podlouhá léta byla na nižší části, než je nyní navrhována.
Mluvčí 13: Jsou tam teda
Mluvčí 13: U snesení tuším celkem čtyři nebo pět.
Mluvčí 13: Možná ten materiál s ohledem na ten výpočet vám přijde složitý, proto jsem tam si dovolil uvést příklad toho výpočtu, aby to bylo pochopitelné.
Mluvčí 13: V zásadě jde o to, že podle nařízení vlády a zákona o obcích je možné poskytovat odměnu nejvýše za tři funkce.
Mluvčí 13: Nařízení vlády stanovuje maximální výši odměn, která může a nemusí být uplatněna.
Mluvčí 13: Je tam tedy v zásadě stanoveno to, že zaprvé bude odměna stanovena podle nejlépe honorované nebo nejvýše honorované funkce, kterou neuvolněný člen zastupitelstva vykonává.
Mluvčí 13: A za každou další bude tomuto neuvolněnému členovi zastupitelstva počítáno 50% z rozdílné částky oproti částce, která je vyplácená tomu členovi zastupitelstva.
Mluvčí 13: To znamená ta základní, ta nejnižší.
Mluvčí 13: Ten příklad výpočtu tam máte, máte tam vyčíslen i finanční nárok na rozpočet pro rok 2023.
Mluvčí 13: V případě nějakých dotazů zodpovím.
Mluvčí 07: Takže děkuji, otevírám nejprve diskuzi občanů.
Mluvčí 07: Tak, prosím, Míša Šetník.
Mluvčí 06: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, pokud, jak je to s tím, pokud se teda můžou vlastně kumulovat funkce, nebo ty židle v těch komisích třeba.
Mluvčí 06: Já si myslím, že to je jako dobře, protože ty někteří lidi si toho můžou odpracovat v těch víc komisích a mají co říct, ale jak to bude, pokud budou mít třeba souběhy termínový, jestli se to vlastně nějakým způsobem eviduje, pokud si to někdo nakumule tolik, že vlastně tu funkci
Mluvčí 06: nebude zvládat a bude mít třeba sniženou docházku, jestli se to nějak potom násobí nebo počítá, jestli jako mohl nebo nemohl, anebo jestli to je automaticky.
Mluvčí 06: U toho podněvač bych řekl, a je to takový zajímavý, že jsme ve Wandsdorfu měli ve volbách do zastupitelstvu na kandidátkách bylo přes 200 lidí, ale pokud vím tak do komisí a do těch výborů se jich
Mluvčí 06: přihlásil daleko míň a z některých volebních subjektů se přihlásili v podstatě nebo téměř všichni, co byly na kandidátkách a u jiných volebních subjektů si dovolím konstatovat zpětně, že většina lidí bylo pravděpodobně jenom křoví, kteří někomu pomohli, aby vlastně mohl být zvolen a vlastně nikdo z těch lidí, u mnoha těch volebních subjektů se vlastně
Mluvčí 06: nikam nepřihlásili a jenom to dohání těch několik málo zastupitelů, který kumulovou funkce vlastně potom.
Mluvčí 06: Oni se teda snažejí, u nich je to jako dobře, ale je to taková jako zvláštní situace.
Mluvčí 06: Jestli bude teda znova tu otázku, jestli můžou na pana tajemníka, jestli se to nějakým způsobem vlastně zohledňuje ta docházka nebo ne, potom.
Mluvčí 06: Děkuji.
Mluvčí 13: Nejprve musím říct, že tenhle návrh se týká pouze stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva.
Mluvčí 13: To nejsou členové výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva a jejich odměny.
Mluvčí 13: Ty se jich netýkají.
Mluvčí 13: Na to máme jiné usnesení předchozího zastupitelstva.
Mluvčí 13: A tady v tom případě u těch neuvolněných členů zastupitelstva se neskoumá jejich docházka, stejně tak jako se neskoumá při docházce na zasedání zastupitelstva a případně se podle toho odměny nekrátí.
Mluvčí 07: Tak paní Lanková.
Mluvčí 18: Já jsem si chtěla zeptat, teď nevím, úplně se nepochopila pana tajemníka, ale já jsem si nemluvila o tom stejném.
Mluvčí 18: Ale chtěla jsem se zeptat, ty členové těch komisí a těch výborů, kteří nejsou zastupitelé, jsou též odměňováni?
Mluvčí 13: Ano, jsou.
Mluvčí 18: Plné výši, samozřejmě.
Mluvčí 13: To je podle vás plná výše.
Mluvčí 18: Tady se... Takhle, já jsem myslela, že prostě
Mluvčí 18: člen komise, že tam ty částky jsou stejné, ať je zastupitel nebo není.
Mluvčí 13: To tak není, tyhle částky se týkají znovu opakují pouze zvolených členů zastupitelstva.
Mluvčí 13: Ti ostatní členové komisii z řad veřejnosti se tyto odměny netýkají.
Mluvčí 13: Týkají se jich odměny, které jim náleží podle schváleného dokumentu z předchozích let a to je 200 Kč měsíčně a u předsedů je to tuším 1000 Kč, jestli se nepletu měsíčně.
Mluvčí 13: pokud nejsou členy zastupitelstva.
Mluvčí 13: Tento předkládaný návrh se týká zásadně členů zastupitelstva a jejich vykonávaných funkcí.
Mluvčí 07: Tak ještě paní Lankova chce reagovat na to, prosím.
Mluvčí 18: No, chtěla bych právě reagovat, protože mi to trošku přijde nespravedlivý.
Mluvčí 18: Ten člen, ať je zastupitel nebo není, tak pokud chodí a pokud pracuje v té komisi, tak vykonává úplně stejnou práci.
Mluvčí 18: Tak mě napadlo, jestli by se nedalo,
Mluvčí 18: Třeba tohle bychom neřešili teď a pak by se to vzalo na jednou, že prostě by se zvýšili ty odměny i těm nečlenům, ne zastupitelům, vlastně jenom těm, kteří nejsou, protože si myslím, že dělají úplně to stejné jako ty zastupitele a nevím, proč jsou znevýhodněné.
Mluvčí 13: Já si s vámi dovolím nesouhlasit.
Mluvčí 13: Myslím si, že nejsou znevýhodněni.
Mluvčí 13: Myslím si, že vy jste byli zvoleni jako členové zastupitelstva.
Mluvčí 13: Oni ne.
Mluvčí 13: Oni dobrovolně pracují v komisi.
Mluvčí 13: Nerozporuji to, že by za to měli mít odměnu.
Mluvčí 13: Je to jenom věcí návrhu vás, zastupitelů.
Mluvčí 13: Případně to probereme ve vedení města.
Mluvčí 13: Je to otázka rozpočtu financí.
Mluvčí 13: Je to o tom, jak to chcete vy.
Mluvčí 13: Nyní se schvaluje pouze dokument, který se týká členů zastupitelstva.
Mluvčí 07: Pani Fábriová, prosím.
Mluvčí 14: Já bych chtěla jenom odpovědět panu Šetníkovi, jak říkal, že do těch komisí se ty lidi nedostali, já bych chtěla upřesnit, že se, co já jako vím, když jsme se různě hlásili, jednotlivý lidi nebo
Mluvčí 14: jsem viděla na těch tabulkách, že se přihlásilo hodně lidí do komisí a potom rada rozhodovala o tom, protože byly určité počty členů těch komisí a podle toho pak rozhodla rada, takže nevím, že by se lidi nehlásili, prostě hlásili se a křoví, tomu nerozumím.
Mluvčí 14: ale prostě ty lidi, i který se hlásili, tak se třeba nikde nedostali a pokud lidi v komisích zjistí, že nikdo nebude chodit, tak prostě předseda tý komise řekne, ten nechodí a veme se tam někdo dosé v té tabulce, která byla veřejná, hlásil a může se tam udělat výměna.
Mluvčí 14: Tak jsem jenom to chtěla panu Šetníkovi osvětlit.
Mluvčí 07: Tak paní Křížová, prosím.
Mluvčí 17: Mám dotaz ohledně obřadu, chybí mi tady vítání občanků, jestli se na to nezapomnělo, ale i vítání občanků je obřad, který taky vlastně těm zastupitelům sebere čas v sobotu.
Mluvčí 13: Ano, je to pravda, nicméně nařízení vlády s obřadem vítání občánků nepočítá, počítá se zde pouze s uzavíráním snadku.
Mluvčí 07: Tak, kolega Pavel Kolár, prosím.
Mluvčí 22: Já bych chtěl jenom požádat, jestli bychom teda, tak jak tady bylo před chvílí řečeno, třeba něco odložit, tak jestli bychom nemohli ty jednotlivý usnesení hlasovat zvlášť.
Mluvčí 22: aby jsme teda případně něco odložili, tak jak bylo navrhováno.
Mluvčí 13: Jestli můžu jenom k tomu dodat, aby jsme se nedostali do pastí, že nebudeme schopni ty odměny vyplácet.
Mluvčí 13: Já si myslím, že ty usnesení na sebe mají návaznost, ale... Tak, pan doktor Jara, prosím.
Mluvčí 01: Já úplně chápu, co říkala paní Lanková, to já s tím úplně souhlasím.
Mluvčí 01: Teď je tady jedno usnesení, tak si myslím, že by se mělo schválit, ale současně bych apeloval na pana tajemníka, aby třeba dal nějaké návrhy pro ty účastníky a lidi, kteří pracují v komisích, aby se to třeba udělalo potom rozpočtou, změnou, aby prostě ta jejich práce byla taky ohodnocena.
Mluvčí 01: Já to úplně chápu, ale teď je tenhle ten bod, tak ten bysme se k němu měli vyjádřit a potom samostatně, a nezapomenout na to teda, aby byli oceněni ti lidi, kteří pracují v těch komisích.
Mluvčí 01: A jinak to vítání těch občánků, to je pravda,
Mluvčí 01: a jsou taky lidi, kteří se dožívají vysokého věku, to znamená, jako přání, já nevím, k devadesátce a tak dále, chodí někteří, nebo chodil, já nevím, starostatika chodí, jo, takže pojď to, kdyby chodil někdo jiný, tak pamatovat i na to.
Mluvčí 01: Děkuju.
Mluvčí 07: Já k tomu taky přidám do diskuze,
Mluvčí 07: Práce ve všech komisích, výborech i pracovních skupinách, všichni víme, že je celá dobrovolná a snažíme se k tomu přistupovat aktivně.
Mluvčí 07: Co se týče Rady města, která vlastně komise a pracovní skupiny zřizuje, kromě výborů, které zřizuje zastupitelstvo města,
Mluvčí 07: To znamená, že v každé komisi na pracovní skupině je předseda, je tam gestor té komise, to znamená je to jeden z členů rady, který je takovou spojkou, který by tam měl docházet.
Mluvčí 07: Nejlépe prostě tlumočit jejich výstupy a práci do rady, je tam tajemník a apelujeme, aby z každého jednání přišel zápis a v součástí zápisu je i seznam přítomných a samozřejmě na tom, když v dlouhodobě by ta docházka byla nulová, tak aby si to vykomunikovali sami mezi sebou.
Mluvčí 07: Děti nechodíme do školy, je to dobrovolnost, ale když by někdo o tu činnost zájem neměl, aby tam byl jenom napsaný, tak chápeme všichni, že by tam asi to bylo bez smyslu a pak je dobrý, aby takový člen byl nahrazen jiným.
Mluvčí 07: adeptem, kterých máme v zásobníku hodně, protože jak jsme to na podzim anoncovali, tak skutečně bylo to skrze Facebook, skrze stránky města, takže hodně aktivních občanů, kteří zájmají, to je doplněk k tomu.
Mluvčí 07: Jestli už nikdo nemá, žádný, tak technická poznámka paní Pivkova, prosím.
Mluvčí 19: Já dneska asi potřebuji všechno vysvětlit.
Mluvčí 19: Já nerozumím větě, dalším návrhem je odměna oddávajícím, kde je navrhována odměna v čátce 400 korun za jeden obřad, maximálně o 2000 korun.
Mluvčí 19: A jako 2000 za měsíc nebo 2000 co?
Mluvčí 13: Ano, částku odměny neuvolněného zastupitele lze navýšit v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlády maximálně o 2000 Kč měsíčně.
Mluvčí 13: legislativní omezení.
Mluvčí 13: Proto po konzultaci s vedením města byla navržena částka 400 korun, což vychází maximálně tedy na těch pět obřadů.
Mluvčí 13: Pokud by jich bylo více, už jsou bez nároku na odměnu.
Mluvčí 07: S technickou poznámkou, pan Čapek.
Mluvčí 02: Já bych měl pozvánku jenom k těm obřadům, když už jsme se do toho pustili.
Mluvčí 02: Já sám jsem se zapojil vlastně do meziodávající, kdy budu také absolvovat nějakej ten víkend s těmi odávajícíma a ono oddat pět svareb za jedno dopoledne vůbec není problém.
Mluvčí 02: A tímhle s tím vlastně říkáte tomu zastupiteli, tomu s tímhle s ním, že pokud by náhodou chtěl pomoct dvakrát v měsíci, tak to druhý má, to druhý dělá zadarmo v podstatě, jo, tak jestli tomu dobře rozumím zprávně, je to tak.
Mluvčí 02: Takže trošičku ubíráte tu motivaci.
Mluvčí 02: Pokud teď odeberu tu morální motivaci, která tam samozřejmě je, pomáhajte občanům.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 07: Dá se to vzít i tak, prostě dříve za to byla, já to řeknu, natvrdo směšná odměna 100 korun, přitom víme, že i 400 korun, kdo k tomu přistupuje zodpovědně, tak to není, že si na internetu vygooglí řeč oddávajícího naše zdřátku, ale že si s těmi Snowbence dá dostaveníčko, prodebatuje to s nima, pakli, že mají samozřejmě o to zájem, že na to je nějaká
Mluvčí 07: příprava, aby obřad byl co nejkultivovanější, aby si to všichni užili.
Mluvčí 07: My jsme vycházeli z toho, že ta stovka předtím byla vlastně směšná, to už to víceméně člověk může dělat zadarmo.
Mluvčí 07: Zákon říká, že maximálně 2000
Mluvčí 07: a věděli jsme, že bývá dost často, že odávající má třeba i ty tři čtyři snadky za ten jeden den, tak jsme to nastavili třeba takovým způsobem, když bude mít zájem, aby si třeba tu jednu sobotu vzal celou, anebo například rozdělil dvě soboty.
Mluvčí 07: A nemůžeme, jak jste říkal, že prostě když za jednu sobotu stihne od rána až do odpoledne udělat pět svadeb, čili vlastně vyčerpá tu svoji odměnu, prostě ta odměna je daná ta maximální zákonem 2000.
Mluvčí 07: s tím nelzení sdělat, ale chtěli jsme aspoň nějakým adekvátním způsobem je odměnit.
Mluvčí 07: Takže nám se, jsme říkali, buď to čtyřikrát 500 korun, pětkrát 400 korun, jiný částky už se nám zdály divný.
Mluvčí 07: Tyhle se nám zdály v tom, jak jsme omezení zákonem nejrozumější.
Mluvčí 07: Tedy má ještě někdo do diskuze k tomu,
Mluvčí 07: Takže já bych požádal návrhovou komisy o přečtení návrhu na usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto.
Mluvčí 23: Člen zastupitelstva 2588 Kč člen výboru zastupitelstva komise rady nebo zvláštního orgánu 4315 Kč
Mluvčí 23: Předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 5178 Kč, člen rady 10354 Kč, místo starosta města 46596 Kč a dále.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne za výkon funkce,
Mluvčí 23: Za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Mluvčí 23: A dále zastupitelstva města stanoví, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva občaju poskytnutá odměna maximálně za tři různé funkce, to znamená za každou další funkci takto.
Mluvčí 23: Člen výboru zastupitelstva komise rady nebo zvláštního orgánu 864 Kč.
Mluvčí 23: Předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1295 Kč.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo zvýšit odměnu až o 2000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce neuvolněnému členu zastupitelstva obce.
Mluvčí 23: který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství v čáse 400 Kč za jeden obřad.
Mluvčí 23: A dále zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat od dne 1. dubna 2023 a v případě náhradníka od dne prvního sedání zastupitelstva ji už se zúčastnilo.
Mluvčí 07: Takže děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu usnesení, prosím.
Mluvčí 07: Takže probilo sedmnáct přítomných zastupitelů, zdrželi se dva, nehlasoval jeden, usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 07: Takže bod 305, kolega Sucharda, prosím.
Mluvčí 24: Dobrý večer vážení kolegové, kolegyně.
Mluvčí 24: Předkládám vlastně poslední bod v kapitole 3 různé a to je zrušení úročení veletele městské policie Vansdorf.
Mluvčí 24: To odúvodnění jsem vám posílal, s mnoha s vámi jsem i mluvil, v podstatě možná to schrnu jen do té vědy, kterou jsem tady dal před ten návrh usnezení, že na základě toho, co jsem tam napsal, navrhují zásadní změny ve fungování organizaci městské policie a
Mluvčí 24: Tím bych asi ukončil, spíš pokud se někdo chce to ještě zeptat.
Mluvčí 24: Zároveň ještě tam mám dvě věci, jedná se v tom návrhu, co máte, pouze o tu první část, to usnesení, protože ta druhá část je zbytečná, protože pan Žák je určený strážník už od roku 2003 a v roce 2019 byl znova určen
Mluvčí 24: rozhodnutím tehdejšího ředitele městské policie, takže toto usnesení nadbytečné ještě je důležité také sdělit, že v nejbližší době hodlám vyhlásit výběrové řízení na funkci určeného strážníka.
Mluvčí 07: Takže já otevíram k tomuto bodu diskuzi nejprve hosté zastupitelstva
Mluvčí 07: Někdo?
Mluvčí 07: Tady diskuze zastupitelů.
Mluvčí 07: Takže pan Čapek, prosím.
Mluvčí 02: Děkuju, já se dopředu mluvám za ten dotaz možná, ale já jsem v pondělí, bohužel nemohl ze zdravotních důvodů se účastnit toho předjednání.
Mluvčí 02: A jenom se chci zeptat, pane Sucharda, vy jste, jestli jste nepletup, od ledna 2020 ředitel městské policie.
Mluvčí 02: Jak to, že vám to trvalo tři roky, než vám došlo, že ta městská policie nefunguje, jak má, a odhodl jste se k tomu kroku až nyní, vlastně odvolat pana Špičku?
Mluvčí 02: Děkuju.
Mluvčí 24: jsem skutečně velitelem, byl jsem dokonce velitelem i čtyři roky předtím už jednou a já si myslím, že jsme se snažili i se současným určitým strážníkem Martinem Špičkou dělat všechno proto, aby se ta městská policie někam posouvala.
Mluvčí 24: Víte, že vždycky se v městské policii zastávám a myslím si, že něco se podařilo, něco se nepodařilo, vidím teďka
Mluvčí 24: To je trošku jinak a pokud bych to měl dělat, tak chci to dělat dál, ještě teda do konce olebního doby, tak mám prostě jinou představu o tom fungování.
Mluvčí 07: Tak, pan Hrabák, prosím.
Mluvčí 03: Dobrý večer, já jenom bych chtěl na panů řediteli městské policie, aby do úsnesení dal přesnej termín, kdy vyhlásí výběrový řízení na novýho velitele městské policie a jestli by nemohl do příštího zastupitelstva vypracovat nějaký hodnej fungující koncept pro řádné fungování městské policie, který by nám tady přednesl a my se s ním mohli seznámit.
Mluvčí 24: Já bych ten termín opravdu tam nechtěl teď dávat striktně, to znamená, nechci to oddalovat, ale potřebuji si ještě nějaké věci zjistit.
Mluvčí 24: Byl jsem teď na školení v Českých Vujovicích, mám ještě domluvené konzultace a stáže u některých městských policií.
Mluvčí 24: jak tady u nás, tak možná trošku dál a nebudu to určitě odkládat, máte moje slovo, nebudu to ani s tím otáhlet a myslím si, že do příštího zastoupitelstva už to vyběrové řízení bude vyhlášeno, ale nechtěl bych, jestli opravdu můžu požádat, nechci mi teďka doterminu, jestli to bude 1.4., 1.5., udělám to neodkladně.
Mluvčí 24: Jo a s tím, s tím, s tím, co jste říkal, to druhé, s tím souhlasím.
Mluvčí 24: že předložím nějakou vlastní koncepci, jak si to představuji.
Mluvčí 24: Tak ještě pan Hrabák.
Mluvčí 03: Já hned nechápu, když jste říkal, že pojedete na nějaké školení nebo nějaké kurzy někam ještě.
Mluvčí 03: Jak to souvisí s tím vyhalášením výběrovýho řízení na to velité městské policie?
Mluvčí 24: Souvisí to v tom, že se snažím získat maximálně množství informací a zkušeností, abych to udělal dobře.
Mluvčí 24: Trvalo, trvalo, no... Určitě, pan Hrabák, prosím.
Mluvčí 03: Jo, teď.
Mluvčí 03: Nevím, jako, co byste ještě chtěl vymýšlet jinýho a zjistit někde jinýho, než, jakoby, vyhlásit normálně řádný výběrový řízení na velitele městské policie.
Mluvčí 03: školením nezískáte zkušenosti na to, jak vybrat kvalitního člověka.
Mluvčí 24: To souhlasím, ale ono dneska to není, neměnuje se to jen belitel městské policie, měnuje se to určený strážník a těch určených strážníků může být víc.
Mluvčí 24: A já bych chtěl, aby v tom usnesení, které bude v tom dalším asi zastupitelstvu, tak aby jsme tam opravdu už mohli se někam posunout.
Mluvčí 24: Jako opravdu, nedat bych, jako můžu vám teď slíbit termín, pak ho nesplním, budu se tady cítit nepříjemně, tlačíte mě do situace, do které bych nechtěl být.
Mluvčí 24: To znamená, říkám, že to udělám bezodkladně, ale potřebuji si ještě k tomu něco zjistit, takže když řeknu třeba v průběhu měsíce dubna.
Mluvčí 07: Dobře, děkuji a paní Fábriová?
Mluvčí 14: Tak já bych měla dotaz ještě k tomu, aby se to dal osvětlit.
Mluvčí 14: Takže zrušit určení pana Martina Špičku z funkce velitele.
Mluvčí 14: Takže zrušíme, že nebude teda velitel a zůstává teda na městské policii a tam bude jako co, jestli mi to... Jako strážník.
Mluvčí 14: Jako strážník teda.
Mluvčí 24: Protože všichni strážníci jsou strážníci a některý z nich je určený strážník, některý může být určený strážník zbrojař, určený strážník velitel, určený strážník zástupce a tak dále, může být více určený strážník.
Mluvčí 14: A tak jsem teda pochopila, že do doby, než bude nové výběrové řízení, tak budete velitelem, jakože velitelem... Zástupce velitele byl už v minulosti určen pan Žák.
Mluvčí 24: To znamená, nic se nezmění, to znamená, pokud nebude teďka pan špička, tak bude pan Žák.
Mluvčí 14: A pán Žák to teda přijal?
Mluvčí 24: Pán Žák je odčený strážník už do roku 2003, tedy je zástupce.
Mluvčí 14: Zástupce velitele.
Mluvčí 14: Ano.
Mluvčí 14: A vy teď budete jako ten velitel místo pana Špička?
Mluvčí 14: Ne, nebudu velitel.
Mluvčí 14: Nebudete?
Mluvčí 14: Ne.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 24: Ale vedu dětskou policii, tak nebudu ve funkci velitele.
Mluvčí 24: jsem ředitel městské policie, tituluju jako té politické funkce a to znamená, že jsem za to neustále zodpovědný.
Mluvčí 03: Pane Hrabák, prosím.
Mluvčí 03: Asi už mi bylo povězeno, akorát jsem to měl zrušit.
Mluvčí 07: Vidím, že nikdo již se nehlásí do diskuze, takže bych požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat pana Martina Špičku z funkce velitele městské policie Vanzdorov a toky dni třicátému prvního třetí dvacet tři.
Mluvčí 07: Takže děkuji a prosím o hlasování.
Mluvčí 07: Takže probilo 11 přítomných zastupitelů, zdrželo se 8 nehlasoval, 1 hlasování bylo schváleno.
Mluvčí 07: Takže děkuji a přecházíme dalším bodům.
Mluvčí 07: V číslo 4 finanční záležitosti tam dnes nemáme žádný návrh.
Mluvčí 07: Návrhy připomínky o obyvatel a podněty o města jsme už projednali a teď je nyní před námi bod 6, návrhy dotazy, připomínky a podněty členů zastupětelstva města.
Mluvčí 07: Tak dávám prostor.
Mluvčí 07: Tak paní Křížová.
Mluvčí 17: Mám jenom jednu takovou poměrně jednoduchou záležitost.
Mluvčí 17: Chtěla bych ještě navázat na tu strategii cestovního ruchu a to v tom smyslu.
Mluvčí 17: Pokud sem chceme nalákat turisty, tak musíme mít čisté město.
Mluvčí 17: A teď po té zimě to město je prostě zaneřáděné hodně, takže bych chtěla vyzvat, a myslím si, že se určitě už město k tomu připojilo, k té akci,
Mluvčí 17: Nemáme rádi Česko, ale uklidme Česko, uklidme si Vansdorf a sama tedy bych chtěla říct, že se školou Erizonová budeme uklízet v dubnu, nejenom 22. dubna na Den země.
Mluvčí 17: ale i v dalších dnech a v dalších týdnech už jsme s tím začly.
Mluvčí 17: Toto pondělí uklidilo se kolem školy a budeme v tom pokračovat v nějakém okruhu, nejbližším, kolem Edisonky, takže já bych tím to chtěla vyzvat nejenom vás, kolegy, ale všechny Vansdorfáky k tomu, aby si kolem svých domů, bytů, domovů uklidili, aby jsme to tady měli hezčí, čistější.
Mluvčí 07: Já děkuji za tento milý a užitečný podnět.
Mluvčí 07: Tak, paní Lanková.
Mluvčí 18: Jo, už jenom v krátkosti, já jsem se chtěla zeptat, minule jsem tady nakousla problém minulosti ve vyloučené lokalitě, chtěla jsem se zeptat, kam se ten problém pohnul, jestli se něco vyřešilo, Kovářská, Žitavská, jak to tam asi vypadá.
Mluvčí 18: si teda město učinilo nějaké kroky, samozřejmě tam něco řešit a potom ještě ohledně toho, jak jsme se tady i bavili při výběru těch obyvatel.
Mluvčí 18: Hlavně vy jako předseda SVJ.
Mluvčí 24: Já možná malinko jenom přeskočím pana starostu, který tam je skutečně předseda SV a který se tím zabývá poměrně dlouhodobě, ale já jsem si jenom podíval do svodek městské policie od 6.12. protože samozřejmě i v souvislosti s některými jinými tématy a naším vystoupením s
Mluvčí 24: Teďka mi vyskočilo to jméno s agenturou sociálního začleňování a vyloučené lokality a tak dále, tak tam to u zemí trošku monitorujeme.
Mluvčí 24: a velmi mi překvapilo, že tam máme 4 panelové domy, z nich 4 jeden je úplně odpojený.
Mluvčí 24: U toho odpojeného samozřejmě logicky neevidujeme ani jedno tísňové volání.
Mluvčí 24: U 2762, to je ten druhý, neevidujeme žádné tísňové volání a žádný problém.
Mluvčí 24: U 2763 evidujeme za od poloviny prosince jedno tísňové volání na obilého pána.
Mluvčí 24: A na 2764, což je neustále stejná lokalita, tak tam evidujeme k dnešnímu dní 20 tísňových volání z toho 14 nebo 15 od jedné a té samé osoby.
Mluvčí 24: A já si myslím, že to je možná jen takový úvod k tomu, co vám asi řekne pan starosta.
Mluvčí 07: Tak já jsem se chtěl spíš zeptat, když já si předpokládám, nebo zeptat, jaký problém máte na mysli.
Mluvčí 07: Pravděpodobně se jedná o ty podněty od paní Segerberg a td.
Mluvčí 07: Protože jiné nezaznamenávám.
Mluvčí 07: Já mám tady svodky v městský policie, který jsem si pročítal.
Mluvčí 07: A jenom co jsem si odfajfkoval, tak tady bylo 12 od jedné osoby, já nemám celou tu časovou osu, co měl kolega, takže z těch 4 paneláků mám 12 podnětů, které byly hlášeny na městskou policii.
Mluvčí 07: od jedné osoby, pak jsou tři další, to je kočka a pes zatoulanej, takže to není žádný podmět na přestupek či spachání trestné činnosti, dvakrát automobil špatně zaparkovaný a dvakrát jiné, to znamená člověk, který ležel na chodníku s nějakou srdeční či mozgovou příhodou.
Mluvčí 07: Takže a já vám teďka odpovím, co tam proto děláme.
Mluvčí 07: Každej jeden podmět
Mluvčí 07: který já dostanu, tak se jim zabývám.
Mluvčí 07: Ten panelák jsem navštívil čtyřikrát osobně v různých hodinách.
Mluvčí 07: Dopoledne, odpoledne, podvečír a ve večerní hodinách už po té deváté hodině, kdy jsem si to prošel celý od zhora dolu.
Mluvčí 07: Bavil jsem se i s lidmi.
Mluvčí 07: Před tím domem samozřejmě nebudu důvodů etických zmiňovat, s kým jsem hovořil, ale hovořil jsem s obyvatelem toho domu venku a ptal jsem se ho, aniž by ho někam manipuloval, jak se mu tam žije a jaký má problémy, nebo jestli tam jsou nějaké problémy.
Mluvčí 07: Řekl, že se mu tam žije relativně dobře a jediný problém, který vnímá, že tam je, je ta osoba, která nám ty podměty hlásí a když jsem se ho zeptal, co to je za problémy, ať mi je popíše, říkal, že ta osoba je velmi útočná verbálně na ty lidi, ani na obyvatele toho domu a okolí.
Mluvčí 07: Napadá je, jenom že tam stojej, sedí, povídají si, tam ládeš, říkám, prodávám jak jsem nakoupil, že tam ta osoba a nějaký dva malý chlapce, který stáli tam u těch vchodových dveří, fyzicky přímo ne napadla, že by je mlátila, ale odstrkávala jeden chlapec, snad si roztrhl u toho ruku o zábradlí.
Mluvčí 07: To bylo k tomu, byl jsem okolitomu na státní policii, kde jsem mluvil tady s validelem státní policie, mluvil jsem s městskou policií, tady jsem, pan Martin Špička byl v té době na nemocenské, takže jsem mluvil s panem Žákem a s jeho kolegy a rozebírali jsme to hodně podrobně, mluvil jsem s lidmi z osporu ze sociálky,
Mluvčí 07: A ty podněty, co jsem dostával od těch stěžujících si, tak jsem na každý jeden odpovídal, vy to víte, protože jste to v e-mailu taky dostala v příloze, jak jsem odpovídal, nejenom v těch e-mailech, ale i osobně.
Mluvčí 07: Jedinou návštěvu, kterou si zažádali u mě náradnici,
Mluvčí 07: jsem neodmítl kolega Šišulák byl u těch několika rozhovorů a snažili jsme se opravdu každou jednu věc probrat já vám to řeknu asi takhle v půl pátý na večír mi ta stěžující se osoba telefonuje já nejsem policista ani státní, ani městský vykonávám tady pozici starosty a volá mi už tam jsou zase já říkám kdo je tam zase
Mluvčí 07: Ten člověk jde na návštěvu k někomu od nás.
Mluvčí 07: Já říkám, no ke mně taky včera přišel kamarád na návštěvu.
Mluvčí 07: Lidi můžou chodit na návštěvy.
Mluvčí 07: No a taky tam u někoho, ta osoba jej jmenovala ty osoby, tam přespal.
Mluvčí 07: Já říkám, no předevčírem u mě jeden můj kamarád, protože jsme se picli, taky přespal.
Mluvčí 07: A okolem toho se to točí.
Mluvčí 07: Pak samozřejmě, že se tam dílujou drogy, že se tam vyrábí drogy, to už je závažná trestná činnost.
Mluvčí 07: Já nejsem policista, nejsem kriminalista, takže jsem říkal, tohle je opravdu závažný, s tím se obraťte na policii České republiky a poskytněte jim veškerou součinnost.
Mluvčí 07: To jsem opakoval stále a stále a k tomu se mi i nabádal.
Mluvčí 07: Pak mi tam v e-mailech i při osobních rozhovorech sdělovali podměty, které jsem vyhodnul celá spíše jako na přestupky nebo menšího rozsahu, takže jsem tak jak já jako laik,
Mluvčí 07: co jsem rozpoznával, tak jsem říkal, s tímto se obraťte na městskou policii, dejme tomu pakliže se to stalo na přestupkový řízení, snažím se maximálně tam fungovat, abych nějakým způsobem tu situaci analyzoval, přečetl a pomohl jim.
Mluvčí 07: Já nemůžu řešit, když někdo někoho obviní, že jde k někomu na návštěvu, dělat jim tam nějakýho drába.
Mluvčí 07: Nejsme ve středověku, jsme v právnidemokratickém státě, já nejsem Richtář.
Mluvčí 07: Abych tam vlítl a fyzicky je vytlačoval ze dveří, snažím se maximálně jak můžu.
Mluvčí 07: Včera jsem tam byl naposledy, při těchto čtyřech návštěvách byl třikrát, abych řekl, kromě stížnosti toho člověka venku, na co si stěžoval, to jsem řekl,
Mluvčí 07: Tak jsem si ten panalák prošel odzora dolů a při jedné návštěvě jsem v jednom patře stál ve dveří mladík, už byl na chodbě, ano, před svými dveřmi, dveře otevřený do bytu, se svým kamarádem a kouřil.
Mluvčí 07: Tak jsem mu řekl, mladíku, běžte si kouřit dovnitř, já jsem mu představil, kdo jsem, že jsem předseda SV a souřadu, že jdu na kontrolu, že jsou stížnosti, že lidí kouří na chodbách.
Mluvčí 07: Jsme prostě v době, kdy se nekouří, já to vůbec nezlehčuju, vidíme starý filmy, český kouřilo se pomalu v nemocnicích, na chodbách, pomalu na pokojích, prostě nesmí kouřit, ale já to nezlehčuju, takže jsem ho požádal, jste ve společných prostorách, v domovním řádu máte zákaz kouření, tak běžte dovnitř.
Mluvčí 07: Mladík se mi omluvil, zacouval dovnitř, zavřel za sebou dveře.
Mluvčí 07: A druhá věc, to to bylo včera v podvečerní hodinách, kdy jsme se tam stavovali, takže na chodbě v tom paneláku hnedole u schránek byly dva 12-13 letý kluci, který tam seděli na schodech, povídali si, koukali do mobilu.
Mluvčí 07: Říkal jsem jim, co zde děláte, kluci, bydlíte tady?
Mluvčí 07: Ne, my bydlíme tamhle naproti.
Mluvčí 07: Takže jsem je vykázal s tím, že v tomhle domě nebydlí, pokud tam nejdou za kamarádem, že tam nemají co dělat.
Mluvčí 07: Takže to je to, co jsem tam objevil já, ale opravdu já nechci zlehčovat ty stěžující si.
Mluvčí 07: Já jim radím maximálně jak můžu.
Mluvčí 07: To asi tak.
Mluvčí 02: Tak pan Čapek, prosím.
Mluvčí 02: Děkuji ještě jednou za slovo.
Mluvčí 02: Já bych se rád vrátil k bodu, kdy jsme vlastně probírali tu rekonstrukci TGM, ubytovny a tu inflační doložku.
Mluvčí 02: Já určitě patřím mezi ty, který taky v tom neměli jasno, zda ano nebo ne, proto jsem se zdržel na svání.
Mluvčí 02: Nicméně bych přesto požádal vedení města a pana Beránka, aby se tím intenzivně dál zabývali, protože
Mluvčí 02: Přeze všechno nám hrozí docela ohrožení terminu dotace a myslím si, že se to nejedná o malou částku a že bychom měli dělat všechno proto, abychom tuto dotaci zachránili a měli bychom s tím terminál jednat, abychom došli k nějakému koncesusu, který by neohrozil tuto dotaci.
Mluvčí 07: Děkuju, mě to taky napadlo.
Mluvčí 07: Já jsem samozřejmě nevěděl, jak se kdo zachová přihlasování.
Mluvčí 07: Dopadlo to, jak jsme viděli, jeden návrh prošel, dva neprošli a potom, co neprošli, tak mě to i hned napadlo, že musíme v tom být aktivní, s nima hledat společnou cestu.
Mluvčí 07: Nějakého kompromisu nebo dalších návrhů, které by byly schůdné pro obě dvě strany.
Mluvčí 07: Eště prosím pana Čapka zapnout slovo.
Mluvčí 02: Já se omluvám, na těch poznámek bylo trošku víc, jenom se to na začátku asi neřek.
Mluvčí 02: Druhá drobnost, na to se mi ptalo docela dost našich spolupčanů, a to je uzavření zimního stadionu a plánované uzavření plaveckého bazénu.
Mluvčí 02: Chtěl bych se ptat, kdo o tom rozhodl, kdo to navrhl, jaké pro to bylo ekonomické zdůvodnění a jestli nám můžete i na tyto čísla říct, co nám to ušetří, co nám to přinese a jestli nám to s proměnutím za to stojí.
Mluvčí 02: Když to vezmu v soustavežnosti třeba nevím, k celkovému
Mluvčí 02: rozpočtu města versus záhanejmi služby, které poskytujeme občanům města za jich daně.
Mluvčí 02: Tak jestli mi tomu se může někdo zdůvodnit.
Mluvčí 07: Určitě tento návrh přineslo vedoucí osmy.
Mluvčí 07: Já bych poprosil inž.
Mluvčí 07: Beránka, jestli by k tomu dal krátký komentář.
Mluvčí 07: jinak, který bude asi konkrétnější a přesnější, jinak jsme tu sezónu zkrátili o dva týdny po konzultaci s hokejovým klubem, kdy už sezónu dojíždili a měli více méně zápasy dohraný, to se s nima pak komunikovalo, pak se řešil ještě jeden týden, ale inž.
Mluvčí 07: Beránek asi k tomu poví více.
Mluvčí 04: Tak, já myslím, že tady bylo nepřesně uvedeno,
Mluvčí 04: že někdo s něčím přišel, ale všichni víme, že současná situace s úhradami za elektrickou energii je prostě absolutně výjimečná věc.
Mluvčí 04: Nikdy za historii věc města jsme takhle nemuseli počítat každou korunu pro to, aby jsme vyšli s tím, co jste schválili v rozpočtu, i když jsme si samozřejmě nějaký odhad udělali.
Mluvčí 04: Pro informaci, spotřeba zimního stadionu, nebudu teď hovořit v nějakých kilowatech, ale ve finančních procesích, tak v současné době je to asi 200 tisíc týdně.
Mluvčí 04: A bazén vychází asi na 650 tisíc měsíčně za teplo.
Mluvčí 04: s elektrickou energií je to asi milion korun měsíčně.
Mluvčí 04: Takže uzavření zimního stadionu byla jenom otázka dokončit soutěže, spočítat si kolik finančních prostředků se vyplatí za
Mluvčí 04: utržet třeba ledovou plochu ještě dalších 14 dní.
Mluvčí 04: Takže bylo po dohodě s hockeyovým oddílem dojednáno z regií, že bude sezóna ukončena k 12. březnu.
Mluvčí 04: Myslím si, že nedošlo k ohrožení žádných společných akcí nebo nějakých důležitých sportovních zápasů.
Mluvčí 04: Prostě pragmaticky jsme dali návrh radě města na ukončení provozu s tím, že provoz zimního stadionu samozřejmě přechází na ten letní, bude tam zase
Mluvčí 04: instalována ta víceúčelová plocha, která se může užívat na různé druhy sportů a zimní sezóna bude zahájena zase na podzim.
Mluvčí 04: Je otázka nikdy o provozu, rada města nerozhodovala.
Mluvčí 04: Vždycky je to vlastně otázka provozovatele, což je regie, ale v našem případě, jestliže energie hradí město Vansdorf, tak musíme prostě počítat, musíme kalkulovat, jestli tu zimní sezonu nebo tu energeticky náročnou část sezony prostě utáhneme, případně bychom museli
Mluvčí 04: řešit to rozpočtovými změnami tady na zastupitelstvu, ale myslíme si, že tím opatřením, kde se rozhodlo ukončení zimního stadionu 12. březnu, prostě jsme předcházeli abnormálnímu nárůstu prostě
Mluvčí 04: cen za uhradě, uhradě spotřeby za cenu energetické energie.
Mluvčí 04: Bazén zatím vidíte, že funguje.
Mluvčí 04: Je otázka zase našeho vedením města, rady města, kdy se udělá odstávka bazénu.
Mluvčí 04: Ty čísla jsem vám řekl, samozřejmě ty měsíce, kdy se nemusí tolik topit, jsou energeticky úspornější, opět
Mluvčí 04: Je otázka, jestli bazén bude fungovat přes prázděny, nebo jestli přes prázděny vědění města samozřejmě s podhodě z regií navrhnou nějaké omezení.
Mluvčí 04: Ale to já teďka nevím, ale podle mě je legitimní, že jako odpovědný odbor za sportoviště navrhujeme tyto opatření vědění města.
Mluvčí 07: Tak k tomu ještě doplním, že zhruba na tomhle rozhodnutí jsme se úplně v praxi přesvědčili, že když člověk nějaký politický, tady ty naší malé funkci udělá nějaké rozhodnutí, tak vždycky to je špatně pro někoho, že to je relativní a tohle byla typická ukázka.
Mluvčí 07: a hlavně jak to bylo, možná, to jsme pak řešili s tím, kdo obsluhuje Facebook zimního stadionu, nešťastně komunikováno s veřejností, že se tam nejprve objevilo Rada města uzavřela zimní stadion.
Mluvčí 07: Vykřičník, jo.
Mluvčí 07: A vlastně, když by tam bylo, děkujeme všem našim příznivcům za tuto sezónu, například, jo,
Mluvčí 07: a místo 31. března z důvodu nárůstu energii letos zavíráme už 12. tak by to znělo úplně jinak.
Mluvčí 07: Takhle to znělo, cože lidi se ptali, samozřejmě Facebook to je takové seminíště toho, vždycky tam vidět peorativně to nejhorší, lidi se ptali, tady už se nebude hrát hokej atd.
Mluvčí 07: a přitom tam šlo opravdu skutečně v rámci 365 dnů o zkrácení o nějakých 18 kalendářních dnů
Mluvčí 07: A ještě jsem o tom, já osobně mluvili s dvouma trenéry jako juniorky hokejistů a oni s tím byli úplně jako v pohodě.
Mluvčí 07: My jsme je skutečně řešili jenom dohrání jednoho turnaje v sobotu.
Mluvčí 07: Nic jinýho, prostě oni to takhle chápali.
Mluvčí 07: Pak ten, kdo obsluhoval ten Facebook, tak to pak trošku zredukoval na tom Facebooku to vysvětlení, jo, ale šlo tam pouze o toto, jak se to komunikovalo.
Mluvčí 07: Takže Jan Togner, prosím.
Mluvčí 23: Já jsem chtěl jenom v krátkosti na pana Čapka ve vztahu k té záležitosti ohledně termy.
Mluvčí 23: Ono se to řešilo už v pondělí na tom pracovním zastupitelstvu.
Mluvčí 23: Já jsem tedy klasoval proti, ale v zásadě taky jsem proto, aby se našel nějaký kompromis.
Mluvčí 23: Jediný, co jsme měli,
Mluvčí 23: nebo když mluvím za sebe, nemyslím si, že je správný, aby se veškerá ta finanční odpovědnost za tu situaci, která nastala v důsledku války na Ukrajině, přenašela na město.
Mluvčí 23: Takže myslím si, že nějaký kompromis určitě je možný, ale prostě není asi úplně správný, když tady vystupujeme jako subjekt soukromího práva v tom stahu, aby jsme nesli veškerý ty náklady my.
Mluvčí 23: To je to všechno.
Mluvčí 07: Pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 01: Já jsem dneska ráno nebo dopoledne nebo i odpoledneska řekl, že pan inž.
Mluvčí 01: Hruška je člověk, kterýho se velice vážím, protože jako stavař, jako dělal stavební dozor nemocnice, já vím, že k tomu přístupuje vždycky těm problémům poctivě a já si myslím, že jak tady ty pánové z termy říkali, že měli slepý rozpočet,
Mluvčí 01: Tak já si myslím, že tam byla vyloženě asi, a nevím, kdo to projektoval, chyba projektanta, protože oni nadsednili ty požadavky toho slepého rozpočtu a nemohli určitým způsobem předjímat tu situaci, která bude, když odkryjí třeba některé stropy a tak dále.
Mluvčí 01: Myslím si, že pokud k této situaci dospěli stavaři, a to říkám, že nejsem stavař, ale jako stavaři, tak samozřejmě to chtěli tu situaci nějakým způsobem napravit, no a tím pádem asi stavebně a technologicky muselo taky dojít k prodloužení těch termínů realizace některých kroků, to zvaná výměna trámu, nebo jsou tam dávané traverzy,
Mluvčí 01: tak já si myslím, že by se ten problém právě z důvodu dokončení ty stavby měl asi nějakým způsobem ještě znova otevřít.
Mluvčí 07: Děkuju.
Mluvčí 07: Prosím, jestli máš někdo ze zastupitelů, téma do diskuze.
Mluvčí 07: Vidím, že
Mluvčí 07: že ne, takže přecházíme k bodu 7, zpráva o činnosti Rady města a o kontrole plnění úsnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 07: Materiál je nedělnou součástí zápisu, takže nebudu číst a dávám k tomu prostor diskuzy.
Mluvčí 07: Nejprve hosté.
Mluvčí 07: Zastupitelé.
Mluvčí 07: Takže požádám návrhovou komisy o přečtení návrhů úsnesení.
Mluvčí 23: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosti města o činnosti Rady města a o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 07: Děkuji a nyní poprosím o hlasování o tomto návrhu usnesení.
Mluvčí 07: Takže pro bylo všech 20 přítomných zastupitelů a navrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 07: Osmý bod je závěr.
Mluvčí 07: Takže další zasedání zastupitelstva města bude ve čtvrtek 25. května a já tímto
Mluvčí 07: Oficiálně ukončuju dnešní jednání.
Mluvčí 07: Děkuji všem přítomným, kteří jsme tady společně vydrželi dnes a zároveň vám chci poděkovat za vaší práci pro město na všech úrovních.
Mluvčí 07: Hezký večer a naschledanou.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/b6cf1cfadff2f61e540ad022b48c178c
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.