Jednání Rady České televize - textová podoba dokumentu

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud

Celý záznam 220251000560021 najdete zde


        Zápis z 21. jednání Rady České televize ze dne 16. 12. 2020

Přítomni osobně: R. Bradáč, J. Dědič, M. Doktor, V. Karmazín, J. Kratochvíl, P. Kysilka,
         H. Lipovská, P. Matocha, T. Samek, Z. Šarapatka, J. Šlégr, D. Váňa,
         L. Veselý

Přítomni na videokonferenci: L. Veselý – od 15:00 hod.

Omluveni:     J. M. Kašparů, R. Kühn, L. Veselý - odchod 14:27 hod., D. Váňa – odchod

         16:08 hod., R. Bradáč – odchod 16:56 hod.

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková

Předsedající:   P. Matocha

Hosté:      P. Dvořák, D. Břinčil, V. Kolář, V. Myslík

Program jednání:

  1. Zahájení a pověření místopředsedy vedením Rady ČT
  2. Volba návrhové komise
  3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
  4. Volba předsedy Rady České televize
  5. Volba místopředsedy Rady České televize
  6. Materiály z Dozorčí komise
  7. Rozpočet České televize na rok 2021
  8. Informace o činnosti divize Výroby za rok 2019
  9. Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT
  10. Informace generálního ředitele
  11. Stížnosti a podněty
  12. Různé
  13. Závěr

1) Schválení programu jednání, zahájení

   Usnesení č. 255/21/20: Rada pověřuje místopředsedu Pavla Matochu vedením jednání Rady
   ČT dne 16. prosince 2020.
   (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

  Usnesení č. 256/21/20: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
   (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

2) Volba návrhové komise

   Usnesení č. 257/21/20: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní Jaroslav Dědič a Hana
   Lipovská a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
   (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

                                 1
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů

   Usnesení č. 258/21/20: Rada bere na vědomí informace místopředsedy Rady ČT P. Matochy,
   že k dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze
   zápisů jednání Rady.
   (12:0:1) Návrh byl přijat. H. Lipovská se zdržela hlasování.

4) Volba předsedy Rady ČT

   Usnesení č. 259/21/20: Rada jmenuje volební komisi ve složení předseda volební komise J.
   Dědič, členové T. Samek a V. Karmazín.
   (12:0:1) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka se zdržel hlasování.

   Usnesení č. 260/21/20: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy Rady České
   televize takto:

   Nominace kandidátů:
   Členové Rady navrhnou kandidáta – ústně.
   Každý člen Rady může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů Rady.
   Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě.
   Kandidáti mají právo na vystoupení v délce max. 3 minut před vlastní volbou v abecedním

     pořadí.
   Volební komise sestaví seznam kandidátů.

  1. kolo volby:
   Každý člen Rady obdrží proti podpisu písemný seznam kandidátů.
   Každý člen Rady, v prostoru k tomu určeném, označí v seznamu nejvýše 1 kandidáta, jemuž

     dává hlas, a volební lístek vhodí do volební urny.
   Kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků, je zvolen

     předsedou.
   V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, postupují dva kandidáti

     s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola volby.
   Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů.
   Při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postupují do 2. kola rovněž všichni kandidáti.

  2. kolo volby:
   Hlasuje se dle stejného systému jako v 1. kole.
   V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů, je

     volba ukončena.

   Nová volba:
   V jednom termínu (jednání rady) se volba opakuje nejvýše jednou a probíhá dle stejných

     pravidel.
   V nové volbě může kandidovat kterýkoliv člen Rady ČT bez ohledu na výsledky předchozí

     volby.
   Případná další volba se uskuteční na příštím jednání Rady ČT.
   (12:0:1) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka se zdržel hlasování.

      I. kolo I. volby – Z. Šarapatka oznámil, že se nezúčastní volby.

      Navržen D. Váňou byl a kandidaturu přijal: Pavel Matocha

                                 2
Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, odevzdáno 12 hlasovacích
lístků, z toho 11 platných, 1 neoznačený.

MATOCHA Pavel obdržel 11 hlasů

Usnesení č. 261/21/20: Předsedou Rady České televize byl s účinností od 16. prosince 2020
zvolen Pavel Matocha.
(12:0:0) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka nebyl přítomen.

5) Volba místopředsedů Rady ČT

   Usnesení č. 262/21/20: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedů Rady
   České televize takto:

   Nominace kandidátů:
   Členové rady navrhnou kandidáty – ústně.
   Každý člen rady může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů Rady.
   Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě.
   Kandidáti mají právo na vystoupení v délce max. 3 minut před vlastní volbou v abecedním

     pořadí.
   Volební komise sestaví seznam kandidátů.

     1. kolo volby:
   Každý člen rady obdrží proti podpisu písemný seznam kandidátů.
   Každý člen rady, v prostoru k tomu určeném, označí v seznamu tolik kandidátů, kolik pozic

     místopředsedů se obsazuje, a volební lístek vhodí do volební urny.
   Kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků, je zvolen

     místopředsedou.
   Do druhého kola postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, nejvíce však o jednoho víc,

     než je počet neobsazených míst.
   Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

     2. kolo volby:
   Hlasuje se dle stejného systému jako v 1. kole s přihlédnutím k počtu neobsazených míst.
   V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů, je

     volba ukončena.

      Nová volba:
   V jednom termínu (jednání rady) se volba opakuje nejvýše jednou a probíhá dle

        stejných pravidel.
   V nové volbě může kandidovat kterýkoliv člen Rady ČT bez ohledu na výsledky předchozí

     volby.
   Případná další volba se uskuteční na některém z příštích jednání Rady ČT.

     (12:0:1) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka se zdržel hlasování.

      I. kolo I. volby - Z. Šarapatka oznámil, že se nezúčastní volby.

      Navržen P. Matochou byl a kandidaturu přijal: Pavel Kysilka
      Navržen M. Doktorem byl a kandidaturu přijal: Jiří Šlégr

   Volební komise konstatovala, že bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, odevzdáno 12 hlasovacích
   lístků, z toho 9 platných, 3 prázdné. Jednotliví kandidáti obdrželi následující počet hlasů:

                                 3
KYSILKA Pavel 7 hlasů
ŠLÉGR Jiří   9 hlasů

Usnesení č. 263/21/20: Místopředsedy Rady České televize byli s účinností od 16. prosince
2020 zvoleni Jiří Šlégr a Pavel Kysilka.
(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

6) Materiály z Dozorčí komise

   Usnesení č. 264/21/20: Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne
   30. 11. 2020.
   (Příloha č. 1)
   (11:0:1) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka se zdržel hlasování.

   Usnesení č. 265/21/20: Rada bere na vědomí zápis z 2. jednání Dozorčí komise RČT ze dne
   7. 12. 2020.
   (Příloha č. 2)
   (11:0:1) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka se zdržel hlasování.

   Usnesení č. 266/21/20: Rada bere na vědomí stanovisko dozorčí komise Rady ČT k návrhu
   rozpočtu České televize na rok 2021 (Usnesení č. DK 07/03/20).
   (Příloha č. 3)
   (11:0:1) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka se zdržel hlasování.

7) Rozpočet České televize na rok 2021

   Usnesení č. 267/21/20: Rada ukládá Dozorčí komisi, aby v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) a §
   8a odst. 1 a 7 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
   požadovala po generálním řediteli České televize zasílání pravidelného měsíčního reportingu o
   hospodaření České televize, a současně, aby Dozorčí komise jednou měsíčně předkládala z
   předmětného měsíčního reportingu kontrolní závěry.
   (10:1:2) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka hlasoval proti. J. Dědič, T. Samek se zdrželi hlasování.
   L. Veselý přítomen na videokonferenci – hlasoval pro přijetí usnesení.

   Usnesení č. 268/21/20: Rada schvaluje, na základě doporučení dozorčí komise (Usnesení č.
   DK 07/03/20), v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve
   znění pozdějších předpisů, Rozpočet České televize na rok 2021.
   (12:0:1) Návrh byl přijat. H. Lipovská se zdržela hlasování. L. Veselý přítomen na
   videokonferenci – hlasoval pro přijetí usnesení.

8) Informace o činnosti divize Výroby za rok 2019

   Usnesení č. 269/21/20: Rada bere na vědomí materiál „Informace o činnosti divize Výroby“
   a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 31. července 2021.
   (12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. L. Veselý přítomen na videokonferenci – hlasoval pro
   přijetí usnesení.

            4
9) Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT

   Usnesení č. 270/21/20: Rada po projednání schvaluje Harmonogram materiálů předkládaných
   Radě České televize na rok 2021.
   (Příloha č. 4)
   (12:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. L. Veselý přítomen na videokonferenci – hlasoval pro
   přijetí usnesení.

10) Informace generálního ředitele
   Viz Příloha č. 5 tohoto zápisu

11) Stížnosti a podněty

   Usnesení č. 271/21/20: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT P. Matochy o
   stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni.
   (Příloha č. 6 tohoto zápisu).
   (10:0:1) Návrh byl přijat. Z. Šarapatka se zdržel hlasování.

12) Různé

a) Usnesení č. 272/21/20: Rada bere na vědomí tyto termíny příštích jednání Rady ČT:

LEDEN   13. 1. a 27. 1. 2021

ÚNOR    10. 2. a 24. 2. 2021

BŘEZEN   10. 3. a 24. 3. 2021

DUBEN   7. 4. a 21. 4. 2021

KVĚTEN   5. 5. a 19. 5. 2021

(11:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

b) Program 1. jednání Rady ČT v roce 2021, které se uskuteční ve středu dne 13. 1. 2021
  od 13:00 hod. v Praze, bude upřesněn v pozvánce.

13) Závěr

                      Mgr. Pavel Matocha
                      předseda Rady ČT

                    5
Přílohy:

  1) Zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT
  2) Zápis z 2. jednání Dozorčí komise RČT
  3) Stanovisko dozorčí komise Rady ČT k návrhu rozpočtu České televize na rok 2021
  4) Harmonogram materiálů předkládaných Radě České televize na rok 2021
  5) Informace generálního ředitele
  6) Přehled stížností a podnětů
  7) Zápis z jednání pracovní skupiny pro agendu podnětů a stížností z 2. 12. 2020
  8) Vyjádření ředitele divize Korporátní vztahy a komunikace V. Koláře - Informace o sbírkovém

     projektu Hit Hit

     Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jaroslav Dědič   Ing. Hana Lipovská, Ph. D.

           6
Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT

       Zápis z 1. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 30. 11. 2020
Přítomni: E. Hubková, P. Juchelka, J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková
Předsedající: M. Petrman
Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy a místopředsedy DK
  3. Různé

  Ad 2) Volba předsedy a místopředsedy DK
a) Volba předsedy DK
Usnesení č. DK 01/01/20
Jako předseda dozorčí komise byl navržen Michal Petrman.
V souladu s usnesením Rady ČT č. 245/20/20 ze dne 25. 11. 2020 byl předsedou dozorčí komise
s účinnosti od 30. 11. 2020 zvolen Michal Petrman.
(4:0:1) M. Petrman se zdržel hlasování.

b) Volba místopředsedy DK
Usnesení č. DK 02/01/20
Jako místopředsedkyní dozorčí komise byla navržena Zuzana Prokopcová.
V souladu s usnesením Rady ČT č. 245/20/20 ze dne 25. 11. 2020 byla místopředsedkyní dozorčí
komise s účinnosti od 30. 11. 2020 zvolena Zuzana Prokopcová.
(4:0:1) Z. Prokopcová se zdržela hlasování.

Ad 5) Různé
Termíny jednání DK: 7. 12. 2020 od 10: 00 hod.

                                  Ing. Michal Petrman, CSc.
                                předseda Dozorčí komise Rady ČT

                                 7
Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT

       Zápis z 2. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 7. 12. 2020

Přítomni: E. Hubková, P. Juchelka, J. Lamser, M. Petrman, Z. Prokopcová
Omluveni:

Hosté: D. Břinčil, V. Juhaňák

Sekretariát Rady ČT: P. Dvořáková

Předsedající: M. Petrman

Program jednání:

1. Zahájení
2. Rozpočet ČT na rok 2021
3. Zpráva interního auditu obdržená 30/11
4. Plán kontrolní činnosti na 4Q20
5. Plán kontrolní činnosti na 1Q21
6. Různé

Ad 2) Rozpočet ČT na rok 2021

Usnesení č. DK 03/02/20
Dozorčí komise podrobně projednala návrh rozpočtu a vyslechla reakce finančního ředitele Davida
Břinčila na její otázky k návrhu Rozpočtu České televize na rok 2021. Stanovisko DK k návrhu
rozpočtu bude finalizováno po projednání na pracovním setkání Rady a DK dne 9. 12. a zasláno
Radě do 11. 12. 2020.
(5:0:0)

Ad 3) Zpráva interního auditu Správa nemovitostí obdržená 30/11

Usnesení č. DK 04/02/20
Dozorčí komise obdržela Závěrečnou zprávu interního auditu Správa nemovitostí z října 2019 a
seznámila se s jejím obsahem. Vzhledem k tomu, že od vydání zprávy uplynulo již vice než 12
měsíců, žádá DK prostřednictvím Rady České televize generálního ředitele o vyhodnocení plnění
nápravných opatření uvedených ve zprávě interního auditu ke konci roku 2020. DK se bude
problematikou správy nemovitostí zabývat v 1Q roku 2021.
(5:0:0)

Ad 4) Plán kontrolní činnosti na 4Q20

Usnesení č. DK 05/02/20
DK se seznámila s plánem kontrolní činnosti na 4Q 2020. DK konstatuje, že v novém složení začala
pracovat 30. 11. 2020 a nemá žádné informace o realizaci plánu kontrolní činnosti na 4Q
odvolanými členy DK. DK si na měsíc prosinec 2020 jako hlavní bod činnosti stanovila posouzení
návrhu rozpočtu na rok 2021. DK předkládá Radě ke schválení změny plánu kontrolní činnosti na
4Q 2020 s tím, že plán činnosti nově zahrnuje posouzení návrhu rozpočtu na rok 2021 a vytvoření
návrhu plánu činnosti na 1Q 2021.
(5:0:0)

                      8
   Ad 5) Plán kontrolní činnosti na 1Q21

Usnesení č. DK 06/02/20

Dozorčí komise v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize
předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 1. čtvrtletí roku 2021. Plán činnosti tvoří
přílohu tohoto usnesení.
(5:0:0)

Příloha k Usnesení č. DK 06/02/20
Plán kontrolní činnosti na 1Q21

Kontrolní činnost
  1. Veřejné zakázky – posouzení systému zadávání veřejných zakázek a kontrolního prostředí,
     vzorek výběrových řízení
  2. Správa a evidence nemovitostí – vyhodnocení závěrů zprávy interního auditu a realizace
     nápravných opatření vyplývajících z této zprávy
  3. Kontrola plánu investic a jeho čerpání za 2020, plán investic na rok 2021
  4. Kontrolní činnost dle zadání Rady ČT

Ostatní činnosti související s kontrolní činností
  5. Diskuse s externím auditorem – seznámení, diskuse nad vykazováním a účetními postupy
     (TV poplatky, DVTB-2, rezervy a opravné položky)
  6. Pravidelná zpráva od CFO o čerpání rozpočtu a finanční situaci za 4Q 2020, významné
     události
  7. Diskuse s interním auditorem – plán interního auditu na 2021 a stručné shrnutí výstupů
     jednotlivých auditů za rok 2020
  8. Aktualizace Jednacího a Kontrolního řádu DK
  9. Sestavení plánu kontrolní činnosti na další Q k odsouhlasení Radě ČT

   Ad 6) Různé

Termíny jednání DK: 6. 1. 2021 od 10:00 hod.
              17. 2. 2021 od 10:00 hod.
               3. 3. 2021 od 10:00 hod.
               31. 3. 2021 od 10:00 hod.
               28. 4. 2021 od 10:00 hod.
               26. 5. 2021 od 10:00 hod.

                                  Ing. Michal Petrman, CSc.
                              předseda Dozorčí komise Rady ČT

                                 9
Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT

Usnesení č. DK 07/03/20

Stanovisko DK k návrhu rozpočtu ČT na rok 2021

DK se podrobně seznámila s návrhem rozpočtu, pročetla související dokumenty a prodiskutovala
s finančním ředitelem ČT způsob přípravy rozpočtu a předpoklady použité při návrhu jednotlivých
částí rozpočtu.

DK konstatuje, že návrh rozpočtu je připraven v souladu s Dlouhodobými plány programového,
technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2020 – 2024, aktualizace
ze září 2020 (tento dokument schválen Radou dne 25.11.2020) a návrh rozpočtu respektuje trendy
vývoje hlavních položek hospodaření ČT za poslední 3 roky. Na základě podrobného rozboru
rozpočtu DK nenavrhuje žádné úpravy v rozpočtu a doporučuje Radě jeho přijetí.

DK se podrobněji zabývala jednotlivými částmi rozpočtu a stručně shrnuje základní parametry
rozpočtu takto:

Rozpočet předpokládá cílovou výši finančního majetku k 31.12.2021 ve výši 1 mld. Kč, což je
v souladu s výše uvedenými Dlouhodobými plány. Jedná se o hlavní ukazatel hospodaření ČT,
který by měl být stanoven jako závazný i v případě změny dalších parametrů rozpočtu.

V oblasti výnosů je předpokládaný příjem z televizních poplatků ve výši 5 660 mil. Kč a čerpání
fondu televizních poplatků ve výši 5 965 mil. Kč se saldem příjmů a čerpání fondu televizních
poplatků ve výši -305 mil. Kč. Vedení ČT předpokládá zlepšení výběru TP ve srovnání s rokem
2020 a také mírné zvýšení počtu přijímačů. Předpokládaný nárůst příjmů z TP je necelé 1% ve
srovnání s očekávanou skutečností roku 2020.

Výnosy z podnikatelské činnosti jsou plánovány o cca 200 mil. Kč vyšší v porovnání s očekávanou
skutečností roku 2020, což je způsobeno zejména nárůstem reklamy, sponzoringu a PP díky
přesunu významných sportovních akcí z roku 2020 na rok 2021 a v menší míře zařazením
obchodně atraktivních programů do vysílacího plánu na rok 2021.

Plán mezd a zákonného pojištění ke mzdám odpovídá stabilnímu počtu zaměstnanců ve výši cca
2970 (fyzické stavy) a navýšení mezd v souladu s kolektivní smlouvou o 3,5% a o 0,5% na
individuální bázi dle potřeb v reakci na situaci na trhu. Podíl mezd a příplatků za práci přes čas,
příplatků za práci v sobotu, neděli a státní svátky, pracovní pohotovost a odměn je rozpočtován
obdobně jako v předchozích letech (cca 10% z mezd).

Výrobní úkol je navrhován v podobné výši jako původní rozpočet na rok 2020, ale ve srovnání
s očekávanou skutečností roku 2020 zahrnuje přesuny výroby (zejména sportu) z roku 2020 od
2021 a větší rozsah vlastní výroby. Celkový nárůst proti očekávané skutečnosti roku 2020 je cca
370 mil. Kč.

Provozní a režijní náklady zůstávají stabilní, proti rozpočtu na rok 2020 (před aktualizací) je
plánovaný nárůst o 10 mil. Kč (0,5%) a proti očekávané skutečnosti roku 2020 o 28 mil. Kč (1,7%).

Investiční rozpočet zahrnuje jednak běžné investiční výdaje (220 mil. Kč), tak i poslední část
investic souvisejících s přechodem na DVB-T2 (160 mil. Kč). V porovnání s rozpočtem na rok 2020
dochází ke snížení investic o cca 50 mil. Kč.

DK doporučuje následující úpravy/doplnění v materiálu k rozpočtu na rok 2021:

                                 10
Str. 5 – čerpání fondu televizních poplatků uvést v jedné částce bez rozdělení na náklady běžného
roku a odpisy a přesuny

Str. 5 Investice uvést včetně investičních výdajů na DVB-T2, str. 26 rozpočet na DVB-T2 rozdělit na
investiční a neinvestiční

Str. 14 Čerpání fondu televizních poplatků – text doplnit o informaci, že saldo tvorby a čerpání fondu
za rok 2021 je předpokládáno v částce – 305 mil Kč.

Str. 15 Mzdy zaměstnanců – zvážit uvedení vývoje základní struktury zaměstnanců (řízení a
administrativa, výroba, provoz apod.), doplnit komentář k individuálnímu nárůstu mezd ve výši cca
0,5% nad rámec nárůstu 3,5% daného kolektivní smlouvou

Str. 17 – Struktura výrobního úkolu podle žánru – reklasifikovat odhad 2020 a rozpočet 2020 dle
nového členění pořadů v rozpočtu 2021 zejména položky publicistika a zábava

V Praze dne 11.12.2020

Za DK

Michal Petrman

předseda

Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT

         Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT na r. 2021

leden 2021 Zpráva o programu ČT24 (2020)

únor 2021 Zpráva o programu ČT sport za 2. pololetí r. 2020 (2020)

únor 2021 Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání (2020) - do 8.2.2021

únor 2021 Zpráva o programu ČT3 (2020)

únor 2021 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o činnosti ČT za 2020

březen 2021 Zpráva o programu ČT art (2020)

březen 2021 Zpráva o programu ČT:D (2020)

březen 2021 Zpráva o programu ČT1 (2020)

březen 2021 Schválení Výroční zprávy o činnosti ČT za 2020

duben 2021 Zpráva o programu ČT2 (2020)

duben 2021 Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2020

                       11
duben 2021 Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – kromě oblasti Obchod (2020)

květen 2021 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o hospodaření ČT za 2020

květen 2021 Informace o činnosti divize Marketing (2020)

květen 2021 Informace o soudních sporech a správních řízeních (2020)

červen 2021 Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT

červen 2021 Zpráva o činnosti divize Technika (2020)

červen 2021 Informace o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu GŘ – do 14.6.2021

červen 2021 Schválení Výroční zprávy o hospodaření za 2020

červenec 2021 Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů
        (2020)

červenec 2021 Informace o činnosti divize Výroba (2020)

srpen 2021 Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – oblast Obchod (2020)

srpen 2021 Informace o plnění rozpočtu ČT za 1.pol.

září 2021   Zpráva o programu ČT sport za období leden-září 2021

září 2021   Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Nová média (2020)

září 2021   Návrh rozpočtu Rady ČT

září 2021   Informace – shrnutí přechodu ČT na DVB-T2 (2019 – 2021)

říjen 2021   Informace o činnosti divize Finance – oblast Provoz a správa majetku (2020)

říjen 2021   Aktualizace dlouhodobých plánů 2021 – 2025

říjen 2021   Schválení rozpočtu Rady ČT

listopad 2021 Návrh rozpočtu ČT na rok 2022

listopad 2021 Návrh harmonogramu materiálů předkládaných Radě ČT na rok 2022

prosinec 2021 Projednání a schválení rozpočtu ČT na rok 2022

                       12
Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT

1. V pondělí 14. prosince se konalo zasedání Divácké rady, poradního orgánu České televize.
   V rámci setkání, které se poprvé uskutečnilo v on-line prostředí, byli účastníci seznámeni
   s dopady pandemie na fungování České televize. V následné diskusi zástupci členských
   organizací vyjadřovali ocenění v souvislosti se spuštěním nových projektů
   a zajímali se o aktuální situaci, včetně výhledu financování České televize v příštích letech.

2. V pátek 4. prosince se uskutečnila Valná hromada Evropské vysílací unie, která měla na
   programu volbu výkonného výboru EBU. Devítičlenný orgán od nového roku doplní nejvyšší
   vedení, do něhož jsme byli spolu s ředitelkou France TV, paní Delphine Ernotte-Cunci, již
   dříve zvoleni do funkcí prezidentky a viceprezidenta. Mezi novými členy výkonného výboru
   budou například generální ředitel německé televize ZDF, generální ředitel rakouské ORF,
   šéfka BBC News, generální ředitelka Švédského rozhlasu, prezident italské RAI nebo
   generální ředitel portugalské RTP. První zasedání nového výkonného výboru proběhne
   v únoru příštího roku.

3. Česká televize v souladu s dřívějším oznámením od pondělí 14. prosince rozšířila vysílání
   programu ČT3 do 22. hodiny. Dosavadní program nově doplňuje zpravodajský blok, včetně
   Událostí, po kterém následují večerní filmy nebo zábavní pořady. Večerní primetime
   v současnosti patří filmům režisérů Karla Kachyni nebo Františka Filipa.

   Česká televize již dříve také informovala, že v souvislosti s pokračující vlnou pandemie
   prodlouží vysílání programu ČT3, který byl spuštěn v březnu letošního roku, nejméně do jara
   roku 2021.

4. Zpravodajský portál České televize ČT24.cz získal druhé místo v anketě Křišťálová lupa
   v kategorii zpravodajství a publicistika. Hned ve dvou kategoriích se umístil také vzdělávací
   web ČT edu a koprodukční dokument V síti. Cena České televize Veřejně prospěšná služba
   byla udělena projektu Paměť národa. Do hlasování se v letošním ročníku ankety Křišťálová
   lupa zapojilo téměř 100 tisíc účastníků.

5. Od úterý 1. prosince mohou děti na stránkách České televize navštívit interaktivní Adventní
   kalendář. Na webu Déčka naleznou vánoční komiks, pořady s adventní tematikou nebo
   ilustrace svátečních obyčejů. V pořadí desátý Adventní kalendář bude přístupný až do konce
   ledna příštího roku.

6. V souvislosti se vznikem nové minisérie o Boženě Němcové se Česká televize bude
   spisovatelce věnovat i prostřednictvím vzdělávacího portálu ČT edu. Videa a pracovní listy
   na téma života a díla spisovatelky Boženy Němcové mohou sloužit jako doplněk školní
   výuky. V rámci vzdělávacích aktivit dnes Česká televize rovněž uspořádala projekci pro
   učitele českého jazyka spojenou s odbornou diskuzí. První díl minisérie Božena uvede
   program ČT1 v neděli 3. ledna od 20:10 hodin.

7. Česká televize se zapojila do talentové hudební soutěže Virtuosos, která spojuje formát
   televizního soupeření s žánrem klasické hudby. Letošní ročník byl zahájen v pátek
   27. listopadu ve 20:40 hodin na programu ČT art a vyvrcholí 18. prosince vyhlášením vítězů

                                 13
  vybraných porotou v čele se světovým tenoristou Plácidem Domingem.
  Na pořadu, který se stal jedním z nejlépe hodnocených na maďarském televizním trhu,
  spolupracují země visegrádské čtyřky a Srbsko, díky čemuž pořadatelé chtějí oslovit až 70
  milionů diváků.

8. Film „Havel“, u kterého byla Česká televize jedním z koproducentů, získal hlavní cenu pro
  Nejlepší hraný film na 19. ročníku mezinárodního festivalu nezávislých filmů v Římě. Podle
  tvůrců je o snímek, připomínající bývalého československého a českého prezidenta, na
  světových festivalech velký zájem, před měsícem se film probojoval do finále na americkém
  festivalu Heartland.

  Další úspěch zaznamenal dokument “Gorbačov. Ráj”. Snímek, který vznikl ve spolupráci s
  Českou televizí, si z největšího světového festivalu dokumentárních filmů IDFA v
  Amsterodamu odvezl cenu za nejlepší režii.

9. V minulém týdnu se uskutečnilo novinářské setkání u příležitosti natáčení posledních scén
  životopisného dramatu „Il Boemo“, na jehož vzniku se podílí Česká televize a který přibližuje
  osud jednoho z nejvýznamnějších operních skladatelů 18. století Josefa Myslivečka.
  Režisérem a scénáristou snímku je Petr Václav. Premiéra v českých kinech je plánována na
  21. října 2021.

10. Česká televize byla mediálním partnerem 19. ročníku soutěže pro nejlepší vědce Česká
  hlava, pořádané ve spolupráci s Úřadem vlády a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Česká
  hlava je nejvyšší ocenění, které mohou vědci v České republice získat. Komorní slavnostní
  předání se uskutečnilo v neděli 29. listopadu v Národním muzeu a odvysílal je program ČT2.
  Hlavní cenu předával tradičně premiér ČR Andrej Babiš.

11. Česká televize obdržela ocenění Velký Richard, udílené pražskou zoologickou zahradou
  největším podporovatelům, kteří se podíleli na rozvoji zoo v uplynulém roce. Ředitel Miroslav
  Bobek cenu zdůvodnil mediální podporou australské sbírky, díky níž se vybralo téměř 23
  milionů korun na provoz zoologické zahrady. Současně ocenil dlouhodobé informování
  České televize o aktivitách zoologických zahrad a pomoc při naplňování jejich poslání.

12. Česká televize v letošním 25. ročníku soutěže „Českých 100 Nejlepších“ obsadila deváté
  místo v žebříčku nejoceňovanějších firem. Cílem soutěže, pořádané společností pro kulturu,
  vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius, je v celonárodním měřítku ocenit
  podniky a společnosti, které dosahují mimořádných výsledků. Vítězem letošního ročníku se
  stala automobilka Škoda Auto.

13. Česká televize v příštím týdnu oficiálně vyhlásí veřejnou zakázku na analýzu nákladů, která
  byla připravena v souladu s doporučením a usnesením Rady České televize ze dne 24.
  června 2020. Na přípravě zakázky se podílela Rada České televize a k podání připomínek
  byla rovněž oslovena její dozorčí komise.

14. V pondělí jsem Radě ČT, spolu s návrhem úpravy Statutu České televize, jako jednu z příloh
  poskytl schéma nové organizační struktury, která bude platná od 1. ledna 2021. Tato změna

                                14
   souvisí s odchodem ředitele techniky a provozu, Milana Cimirota ke konci letošního roku. Od
   1. ledna bude nově divize Provozu přiřazena k Financím, do kompetence ředitele Davida
   Břinčila a ředitelem divize Technika bude jmenován Michal Kratochvíl. Další změnou,
   účinnou od nového roku, je organizační přiřazení Nových médií k divizi Vývoj. Ředitelem
   divize s názvem Vývoj a nová média bude Jan Maxa.

Příloha č. 6 k zápisu z jednání RČT
  Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 16. 12. 2020

                     Stížnosti došlé na Radu ČT

č.j.  Datum      Odesílatel    Charakteristika             Datum odeslání odpovědi Způsob vyřízení
   doručení      J. Mareš
            R. Hruboň
CTE1/20 11. 3. 2020   M. Zavadil    stížnost na pořad České tajemno
                      urgence odpovědí na stížnosti
CT68/20 2. 1. 2020

CT69/20 2. 1. 2020            komunikace s ČT

CT5643/20 20. 1. 2020 Obecní úřad Lidice Reportéři ČT - V předvečer tragédie

 CT7924/20 24. 1. 2020 Ne ZÁKLADNÁM   Nepravdivé informování o obnově
CT14001/20 17. 2. 2020            Mariánského sloupu, odmítání

CT13895/20 17. 2. 2020 RRTV       archivace připomínek a stížností ČT

                       předání stížností - V předvečer
                         tragédie, nacismus v ČT

CT18171/20 27. 2. 2020 VOV-S. Berkovec  Stížnosti I. Šušmák

CT18152/20 28. 2. 2020 T. Pecina       Podnět – Máte slovo               podnět

CT19781/20 6. 3. 2020  RRTV       stížnosti pro Radu ČT-žádost o      25. 3. 2020     Odpověď Rady ČT
                           vyjádření
CT20344/20 10. 3. 2020 V. Hendrych                        NA VĚDOMÍ
                       porušení kodexu, zákona

CT20657/20 11. 3. 2020 J. Baštář     ČT24, osobní dojmy z vysílání             podnět

CT21049/20 12. 3. 2020 Senát-P. Fischer  česko - čínské vztahy          25. 3. 2020     Odpověď Rady ČT

CT21783/20 17. 3. 2020 RRTV       stížnosti - rušivé ozvučení televizních
                              pořadů

                     15
CT21921/20 18. 3. 2020   J. Šinágl  zpřístupňování pořadů na iVysílání        NA VĚDOMÍ

CT24896/20 3. 4. 2020    RRTV   stížnost na Interview J. Železného s  Přímá odpověď GŘ stěžovateli
CT26851 /20 27. 3. 2020 PSP ČR – S.        JUDr. Křečkem             8. 7. 2020
CT26852/20 14. 4. 2020  Berkovec                             PODNĚT
CT26749/20 14. 4. 2020  V. Hendrych  titulky pro neslyšící ve zpravodajství

CT29097/20 23. 4. 2020    RRTV         Etický panel GŘ

CT32422/20 11. 5. 2020  FN Motol  Stížnosti předané k obeznámení Radě
                              ČT

                   stížnost na reportáž v pořadu Události

CT33053/20 13. 5. 2020  RRTV     žádost o vyrozumění

CT35039/20 22. 5. 2020  RRTV     Stížnosti - Máte slovo

CT35646/20 26. 5. 2020  Doušovi   stížnost na VM

CT39567/20 16. 6. 2020  K. Holina  urgence odpovědi - k cj. CT119988-19

CT39866/20 17. 6. 2020  RRTV     Stížnosti – nezařazení příspěvku

CT40382/20 18. 6. 2020  ČSSZ     Stížnost na pořad 168 hodin

CT40585/20 19. 6. 2020 Úřad práce ČR   Stížnost na pořad 168 hodin

CT41474/20 25. 6. 2020  RRTV     Předané stížnosti na – OVM, Máte
                      slovo, S.W., Reportéři ČT
CT44219/20 13. 7. 2020  K. Venhauer
                    Změny v televizním a filmovém
CT44686/20 15. 7. 2020  O. Jeřábek         průmyslu

                    Stížnost na pořad Reportéři ČT

E4/20 20. 7. 2020    RRTV     Postoupení podnětu

CT46140/20 23. 7. 2020  M. Juroška  stížnost na pořad Události, komentáře

CT47016/20 29. 7. 2020   RRTV        Předané stížnosti na JŽ
CT47379/20 31. 7. 2020  K. Holina
CT49986/20 16. 8. 2020  S. Trpák   stížnost na GŘ – Galerie LEICA – střet
                             zájmů

                          stížnost na LV

                   16
E7/20    19. 8. 2020  A. Dlabačová  nezadaná scénáristická práce      9. 9. 2020  Odpověď Rady ČT
                                         7. 10. 2020 Odpověď Rady ČT
E8/20    24. 7. 2020  J. Musil    Stížnost na JŽ

E9/20    1. 9. 2020  J. Hanzal    barterová spolupráce a smlouvy ČT
             J. Čeněk
E10/20    9. 9. 2020  J. Jeřábek   stížnost na generálního ředitele ČT
E10a/20   16. 9. 2020  S. Loskot   výběr hostů do předvolebních pořadů
             J. Železný
E11/20,   18. 9. 2020, K. Holina          Stížnosti na ČT
e11a/20   12.12.2020
                            Stížnosti na ČT
E12/20 20. 9. 2020
                      Reakce na stížnosti RRTV na svou
CT50858a/2 16. 9. 2020                   osobu
   0
                        Stížnost na GŘ – smlouvy
CT67930/20 18. 9. 2020

E13/20 23. 7. 2020    I. Němec    Stížnost, podnět – VM, OVM

CT69758/20 23.9.2020   M. Svěráková  Stížnost na V. M., OVM

CT69757/20 23.9.2020   I. Šušmák   Stížnost na ČT

CT71876/20 29.9.2020   R. Štědroň   stížnost na J. Ž. a ostatní moderátory
CT72441/20 30. 9. 2020
RCT E5a/20 22. 9. 2020  CWI Smíchov  Stížnost na pořad Nedej se plus –
               s.r.o.        Voda nad zlato

             Š. Kotrba   Doplnění ke stížnosti E5/20

RCT E6a/20 22. 9. 2020  L. G. Odkolek   Doplnění ke stížnosti E6/20
              R. Pech
CT74062/20 2. 10. 2020          Petice-globální pandemie-Kulový
                             blesk

CT73772/20 2. 10.    I. Šušmák   Dopisy pro předsedu Rady ČT
CT78550/20 2020
      13. 10.
      2020

CT79079/20 14. 10. 2020  M. Šupíková  Reportéři ČT – V předvečer tragédie-
                            M. Wollner

e14/20,   19.10.2020,  J. Brožová   zpravodajství ČT, „ČT pomáhá”
e14a/20   27.10.2020

e15/20   19.10.2020  L. Rozehnal        porušení Kodexu ČT
              A. Hanák
e17/20   19.10.2020          neprofesionální informování o útoku v
                               Paříži

                            17
e18/20,  19.10.2020, A. Sýkorová  zaujatost ČT, Události, komentáře
e18c/20  30.10.2020  M. Blaheta         168 hodin

e19/20  19.10.2020

e20/20  19.10.2020  J. Maxmilián 168 hodin

e21a/20 23.10.2020   V.Krákora   cílená diskuze redaktorů ČT

e22/20  20.10.2020  P. Klinger  seriál Herec

e23/20  20.10.2020  M. Marek      nedodržování opatření
             Z. Lípa
e24/20,  20.10.2020,  E. Sojka      neveřejnoprávnost ČT
e24a/20  2.11.2020
            M.Kučera          168 hodin
e26/20  21.10.2020  A. Drábová    Interview ČT24, střet zájmů
            M. Hromek
e27/20,  2.12.2020,  R. Sedláček       zaměstnanců ČT
e27a/20  3.12.2020              neobjektivita ČT

e28/20  21.10.2020         anketa důvěry zpravodajství ČT,
                   průzkumy, vedení ČT, odvolání DK
e31/20,  21.10.2020,
e31a/20, 27.10.2020              neobjektivita ČT
e31b/20, 25.11.2020
e31c/20  24.11.2020

e32/20  21.10.2020

e33/20  22.10.2020  Z. Dohnálek         168 hodin
            R. Měcháček        RČT, 168 hodin
e34/20,  22.10.2020,        ukončení tiskové konference vlády
e34a/20  29.10.2020   R. Kabyl

e35/20  22.10.2020

e36/20  22.10.2020  L. Zrůstová  168 hodin, Události
            I.Šušmák   stížnost na ČT, RČT
e37/20,  22.10.2020, T. Heczko
e37a/20, 26.10.2020,          zaujatost ČT
e37b/20, 27.10.2020,
e37d/20  18.11.2020
e37e/20  20.11.2020
e37f/20  8.12.2020
e37g/20  8.12.2020

e38/20  22.10.2020

e39/20  23.10.2020  K. Fajmon   zaujatost ČT

                   18
e40/20  3.12.2020  J. Šturza      kanál ČT2

e41/20  23.10.2020  J. Hanzal      stížnost na jednání RČT

e42/20  6.11.2020  I.Kaufmann         Máte slovo – na vědomí
            J. Eflerová      poškození profesora Prymuly,
e43/20, 23.10.2020   P. Mahel
e43a/20        D. Richterová          neobjektivita ČT
e43b/20 23.10.2020                 pořad Co by kdyby
             J. Frkal
e44/20  24.10.2020,  P. Kubečka      jednostrannost ČT, nízká úroveň
     30.10.2020,   J. Marek          zpravodajství, OVM
e47/20,  6.12.2020
e45a/20                        168 hodin, OVM
e45b/20 25.10.2020
e45c/20                           OVM
     25.10.2020
e47/20  26.10.2020            žádost o výši platů zaměstnanců ČT

e48/20  25.10.2020
e48a/20
e48b/20

e49/20

e50/20  25.10.2020  Krpac        OVM

e51/20  26.10.2020  L. Režný         RČT

e53/20  27.10.2020  B. Frelich      Žádost o odvolání GŘ

e54/20  27.10.2020  J.Dopita       Reportéři ČT

e55/20  27.10.2020  J. Rauch       Neprofesionalita ČT

e56/20  4.12.2020  M. Matulka        RČT

e57/20  28.10.2020  Z. Opletal      nevyvážené zpravodajství
                        dokument Francesco
e58/20  28.10.2020  Byzantský katolický    zpravodajství ČT24
              patriarchát
e59/20                   nevhodné záběry prezidenta
e59b/20 28.10.2020  V. Jeřábek           zaujatost ČT
     10.11.2020
e60/20,
e60a/20 29.10.2020  J. Bohuněk

e61/20  27.10.2020  J. Mitek

                      19
e63/20 27.10.2020    F. Vojtěch    zneužití veřejnoprávního média

e64/20 29.10.2020    M. Bednář    Studio 6

e65/20   29.10.2020 J. Horáček    žádost o odpověď

e66/20 30.10.2020 M. Boháčková      Objektiv

e67/20   27.10.2020  T. Gabriel      neveřejnoprávnost ČT
              J. Havlín    zpravodajství ČT - J. Železný
e68/20,   30.10.2020 L. G. Odkolek  žádost o znovu zaslání odpovědi
e68a/20   20.11.2020  V. Šustek
            H. Koblasová         Reportéři ČT
   cj.  27.10.2020   A.Malík     zpravodajství ČT - J. Železný
CT85241/20                 zpravodajství ČT - J. Železný

   cj.  30.10.2020
CT85868/20

e69/20   30.10.2020
e69a/20   15.11.2020

e70/20   31.10.2020

e71/20   31.10.2020 J. Hájek     nedostatek českých filmů

e72/20   31.10.2020   J. Přibyl    vysílání 28. října
                     pořady a vysílání ČT
e73/20,   1.11.2020   M. Juroš    dokument Odsun
e73a/20   30.11.2020 I.,M.,Filipská,
                      stížnost na GŘ
e74/20   1.11.2020   Štepaňuk
             J. Martínek
e75a/20 26.11.2020

e76/20 2.11.2020 M. Matoušková stížnost na artikulaci moderátorky ČT

e77/20   2.11.2020  D. Rousková   časté informování o coronaviru

e78/20   3.11.2020  V. Berger     žádost o zveřejnění stížností
            F. Vojtěch    zneužití veřejnoprávního média
   cj.  3.11.2020
CT87512/20        V.Pohl        dotaz na výši platů

e79/20   4.11.2020

e81/20   5.11.2020  P. Stehlík    neobjektivita ČT – Black Lives Matter

                     20
e82/20   5.11.2020  A.Meiserová    zpravodajství ČT24 – nevhodná
             J. Pokorný           reportáž
CT95321/20 6.11.2020  J. Ratiborský
             Z. Kovařík  stížnost na nevyvážený pořad Odsun-
e83a/20,  27.11.2020                 Vertreibung
e83b/20  28.11.2020
                           stížnost na ČT
e84/20   4.12.2020
                       průzkumy agentury Kantar

e86/20   7.11.2020  J. Havelková   stížnost na filmovou nabídku ČT
             P. Nezval,
e87/20, k 8.11.2020,              výukové pořady, ČT3
 e87/20  15.11.2020  M. Běťáková   stížnost na zaujatost a pomluvy ve
             A. Marek
 e88/20  9.11.2020               vysílání voleb v USA
e88a/20  2.12.2020  M. Nádhera   stížnost na zaujatost moderátorů ČT

e90/20   9.11.2020

e91/20   10.11.2020   J. Plocek  petice proti zrušení pořadu Folklorika
              J. Mis
e92/20,  6.12.2020                  teletext ČT
e92a/20         J. Habrnal
            M. Lukovský   stížnost na nepravdivé informace v
e93/20   11.11.2020  L. Zaorálek     pořadu Odsun-Vertreibung

CT92144/20 11.11.2020  V. Skalický   stížnost na GŘ - porušení zákonné
                             poslání
CT92733/20 11.11.2020   E. Blažek
                    stížnost na rušení pořadu Folklorika
 e94/20  11.11.2020
e94a/20,  12.11.2020,          stížnost na politické zpravodajství
e94b/20  18.11.2020         ČT24, stížnost na záznam Maláčové v
e94c/20  20.11.2020         pořadu 168 hodin, názory v diskuzích
e94d/20   8.12.2020
                      na nezávislost a objektivitu ČT,
e95/20   6.12.2020          stížnost na nevyvážené zpravodajství

                              ČT

                            vysílání ČT

e96/20   12.11.2020  J. Krbcová   stížnost na zaujatost RČT

e97/20   12.11.2020   J. Sadílek  dotaz na odvolání dozorčí komise ČT
             L. Románek
e98/20,  12.11.2020,         stížnost na zaujatost ve zpravodajství
e98a/20  18.11.2020   D. Krátký     ČT24, stížnost na vyjadřování
            J. Suchánková        redaktorů ČT24
e100/20 12.11.2020
                    stížnost na chybné informování o soše
e101/20  12.11.2020                  pana Róny
e101a/20  25.11.2020
                        stížnost na redaktory ČT

                           21
e102/20 6.12.2020   J. Suchá         Newsroom, 168 hodin
            V. Dostál       dotaz na odvolání DK ČT
e103/20  13.11.2020          stížnost na pořad Odsun-Vertreibung
e103a/20 16.11.2020  I. Ládr
e103b/20 17.11.2020

e105/20 14.11.2020

e106/20 15.11.2020   Š. Hastrdlová  stížnost na nevhodná slova v pořadu
                          Tajemství Těla

e107/20 16.11.2020   K. Foltis    stížnost na koncesionářské poplatky

CT94073/20 16.11.2020 K. Turnhöfer   stížnost na nečinnost GŘ na
                      vyjadřování J. Železného
CT94074/20 16.11.2020 A. Komers
                    stížnost na směřování ČT k další
CT94089/20 16.11.2020 P. Crkoň          televizní krizi

e110/20  7.12.2020  L. Pongráczová  stížnost na zkreslující údaje o
e110a/20         P. Severa        hospodaření
     17.11.2020
e111/20  20.10.2020             cenzura vysílání ČT
e111a/20
                      stížnost na redaktora ČT

e112/20 17.11.2020   M. Kottová   stížnost na zpravodajství ČT

e113/20 7.12.2020   J. Rydvan    168 hodin

e114/20 18.11.2020   J. Černý    absence zásadních politických témat

e115/20 19.11.2020   N. Dlhosová      chybějící záběry v archivu
             J. Halík
e116/20  19.11.2020    J. Moc   dopis radnímu Matochovi,stížnost na
e116a/20 21.11.2020   L. Bušina        rezignaci členů RČT
e116b/20
            M. Šnajdrová     vyjádření členů RČT k článku
e117/20 19.11.2020
                     stížnost na člena RČT Matochu,
e119/20  19.11.2020                  Lipovskou
e119a/20
                    vysílání o stejnopohlavních sňatcích
e120/20 19.11.2020

CT95442/20 19.11.2020 T.Vlček     stížnost na fungování ČT

CT95486/20 19.11.2020 P.,J.Kroupovi  stížnost na odvolání DK

e121/20 20.11.2020   M. Urbanová   vysílání o stejnopohlavních sňatcích

                    22
e122/20 7.12.2020  J. Spor     stížnost na výši koncesionářského
                          poplatku
e123/20 20.11.2020 V. Steinhauser
                  vysílání o stejnopohlavních sňatcích

e124/20 20.11.2020 RRTV      tisková zpráva

e125/20 20.11.2020 RRTV      tisková zpráva

e126/20 20.11.2020 V. Pokorná   stížnost na RČT, demonstrace

e127/20 20.11.2020 D. Kristian  vysílání o stejnopohlavních sňatcích

e128/20 21.10.2020 P. Švihálková stížnost na redakci Ostrava

e129/20 1.11.2020  J. Kulíšek   chybné informace ve vysílání ČT

e130/20 20.11.2020 J.Krajl    stížnost na nevyvážené zpravodajství

e131/20 20.11.2020 M. Satke    vysílání o stejnopohlavních sňatcích

e132/20 20.11.2020 K. Nešetřil  vysílání o stejnopohlavních sňatcích

e133/20 21.11.2020 L. Poskočilová vysílání o stejnopohlavních sňatcích

e134/20 21.11.2020 O. Šipr    vysílání o stejnopohlavních sňatcích

e135/20 22.11.2020 V. Novák    vysílání o stejnopohlavních sňatcích
e136/20 23.11.2020 J. Dolejš
e137/20 23.11.2020 J. Staněk   poděkování za přenosy z Mistrovství
                         Evropy Judo

                       předžalobní výzva

e138/20 23.11.2020 M. Fanta    vysílání o stejnopohlavních sňatcích

e139/20 23.11.2020 S. Macášková  předžalobní výzva

e140/20 23.11.2020 J. Stránský        předžalobní výzva
e141/20 23.11.2020  K. Mohr
e142/20 23.11.2020 S. Hronová   stížnost na soudní proces,vyjadřování
                     redaktorů ČT na soc.sítích

                        předžalobní výzva

                  23
e146/20 24.11.2020 J. Humpolíček    tendenční zpravodajství ČT
                        tisková zpráva
e147/20 24.11.2020   RRTV

e148/20 24.11.2020   RRTV      tisková zpráva

e149a/20 2.12.2020   L. Dvořák        OVM
e150/20 24.11.2020   M. Smutný    životopis L.Veselého

e151/20 24.11.2020   L. Junková   akreditace MD Dnes na jednání RČT

e152/20 7.12.2020    J.Měřinský    podpora ČT             16.12.2020 odpověď Rady ČT
e154/20 25.11.2020    J. Najbrt   zpravodajství ČT
                                       16.12.2020 odpověď Rady ČT
e155/20 25.11.2020   P. Trefný    zpravodajství ČT           16.12.2020 odpověď Rady ČT

e156/20 25.11.2020   V. Rejda       Interview ČT24
e157/20 25.11.2020   P. Foniok    koncesionářské poplatky

e158/20 25.11.2020   J. Zogo       RČT

e159/20 26.11.2020   RRTV      tisková zpráva

e161/20 26.11.2020   M. Rokytka   manipulativní jednání vysílání ČT24

e162/20 26.11.2020   J. Nová           stížnost na GŘ

e163/20, 26.11.2020,  M.Dvořák    stížnost na redaktorku M.Novotnou,
e163a/20 5.12.2020                nedůvěryhodnotst ČT

e165/20 8.12.2020    R. Pašek            podpora ČT

e166/20,  8.12.2020,  J. Volejníková  vysílání ohledně očkování COVID,
e166a/20  12.12.2020                  O.Pražák

e167/20 27.11.2020   A. Stárková    ČT-prostředek politických zájmů
             J. Novák
e168a/20, 27.11.2020, R. Zátopek      skladba pořadů ČT, podpora
e168b/20  24.11.2020,             H.Lipovské, L.Veselému
e168c/20  25.11.2020
                      žádost o omluvu pana Kuhna
e169/20 28.11.2020

                    24
e170/20 28.11.2020   Pepamel      zaujetí moderátora Takáče

e171/20 29.11.2020   Veselý          hospodaření ČT

e172/20 29.11.2020   D. Bareš    dokument Reality mimo realitu
                   informování o stejnopohlavních
e173/20 29.11.2020 P. A. Dohnálek
                           sňatcích
e174/20 29.11.2020 M. Sedláčková   informování o stejnopohlavních

e175/20 29.11.2020   protiEU            sňatcích
                         stížnost na GŘ
e176/20 29.11.2020   M. Hurtíková
                          vedení ČT
e177/20, 29.11.2020,  H. Řezníčková                  16.12.2020 odpověď Rady ČT
e177a/20 23.11.2020          168 hodin, podpora H.Lipovské

e178/20 29.11.2020   F. Pokorný          168 hodin

e179/20 30.11.2020   I. Černý          Newsroom
                     žádost o svobodný přístup k
e180/20 30.11.2020   D. Havas
                          informacím
e181/20 30.11.2020   J. Jochová   informování o stejnopohlavních

e182/20 30.11.2020   novikovp           sňatcích
                         stížnost na ČT
CT96097/20 20.11.2020 R. Špaček
             ARAS        stížnost na odvolání DK
                     žádost o svobodný přístup k
e183/20 30.11.2020   G. Mildorfová
            M. Adámek         informacím
e184/20, 30.11.2020,           Interview ČT24, Události
e184a/20  4.12.2020
                            OVM
e185/20 1.12.2020   H. Dobešová
                           Události
e186/20 1.12.2020   J. Chmelař
                          Dobré ráno
e187/20 2.12.2020   R. Nováčková
                   dotaz na odvolání dozorčí komise
e188/20 17.11.2020   L. Thun                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   dotaz na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e189/20 17.11.2020   V. Pejchal

                   25
e190/20 16.11.2020   M. Staša    dotaz na odvolání dozorčí komise  16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   dotaz na odvolání dozorčí komise  16.12.2020 odpověď Rady ČT
e191/20 17.11.2020   I. Kvasnica  dotaz na odvolání dozorčí komise  16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   dotaz na odvolání dozorčí komise  16.12.2020 odpověď Rady ČT
e192/20 17.11.2020   J. Kubišta
                   dotaz na odvolání dozorčí komise
e193/20 17.11.2020   A. Pilgr
            D. Kočí    dotaz na odvolání dozorčí komise
e195/20, 17.11.2020, O. Volf    dotaz na odvolání dozorčí komise  16.12.2020 odpověď Rady ČT
e195a/20  4.12.2020         dotaz na odvolání dozorčí komise
e195b/20  7.12.2020         vyjádření k odvolání dozorčí komise
                   dotaz na odvolání dozorčí komise
e196/20 17.11.2020          vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e197/20 18.11.2020   M. Klauda   vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e198/20 18.11.2020   M. Kovařík  vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e199/20 23.11.2020   T. Douda   vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e200/20 23.11.2020   M. Žižka   vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e201/20 23.11.2020   L. Sazovský                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e202/20 23.11.2020   A. Zelenka                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e203/20 23.11.2020   V. Horejšová                    16.12.2020 odpověď Rady ČT

e204/20 24.11.2020   Z. Klimeš

e205/20 24.11.2020   J. Nedvěd

e206/20 24.11.2020   A. Bendová

e207/20 24.11.2020   V. Toman
            H. Doulová
e208/20, 24.11.2020  J. Zahradník
e208a/20

e209/20 24.11.2020

e210/20 25.11.2020   I. Baudyš

                   26
e211/20 28.11.2020  F. Sentenský vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e212/20 28.11.2020  D.Řežábek   vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e213/20 28.11.2020  P.Fuchs    vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e214/20 29.11.2020  V. Tůma    vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e215/20 30.11.2020  novikovp   stížnost na p.Šarapatku       16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e216/20 1.12.2020   WeV      vyjádření k odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e217/20 19.11.2020  T. Kvitek   podpora pro odvolání dozorčí komise
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e218/20 23.11.2020  P. Smetánka  podpora H.Lipovské          16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e219/20 23.11.2020  J. Valaštan  podpora H.Lipovské          16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e220/20 23.11.2020  Y. Škurková  podpora H.Lipovské          16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e221/20 23.11.2020  P. Bohdikov  podpora H.Lipovské          16.12.2020 odpověď Rady ČT

e222/20 23.11.2020  P. Šimek   podpora H.Lipovské

e223/20 13.12.2020  T.Coufal   stížnost na reklamy na ČT

e224/20 23.11.2020  P. Slimařík  podpora H.Lipovské

e225/20 24.11.2020  J. Rehnová  podpora H.Lipovské
           V. Zouzalík  podpora H.Lipovské
e226/20, 24.11.2020, I. Beňová   podpora H.Lipovské
e226a/20 30.11.2020

e227/20 24.11.2020

e228/20 24.11.2020  J. Fedorňák  podpora H.Lipovské

e229/20 24.11.2020  D. Kristian  podpora H.Lipovské

e230/20 24.11.2020 M. Ondroušek   podpora H.Lipovské

e231/20 24.11.2020  V. Pohořská  podpora H.Lipovské

                  27
e232/20 24.11.2020 J. Škoda    podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e233/20 24.11.2020 F. Klečka   podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e234/20 24.11.2020 L. Vacek    podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e235/20 24.11.2020 J. Sovová   podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e236/20 25.11.2020 R. Navrátil  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e237/20 25.11.2020 M. Kožušník  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e238/20 25.11.2020 J. Nos     podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e239/20 25.11.2020 F. Moudrý   podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e240/20 25.11.2020 M. Kelnar   podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e241/20 25.11.2020 H. Bandas   podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                  podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT
e242/20 25.11.2020 I. Dang    podpora H.Lipovské 16.12.2020 odpověď Rady ČT

e243/20 25.11.2020 J. Medula      28

e244/20 25.11.2020 J. Vavřík

e245/20 25.11.2020 R. Kasal

e246/20 25.11.2020 J.,L. Drunecký

e247/20 25.11.2020 P.,J. Novotný

e248/20 26.11.2020 L. Šimon

e249/20 26.11.2020 M. Bořkovec

e250/20 27.11.2020 P. Knára

e251/20 28.11.2020 R. Stoklasová

e252/20 28.11.2020 M. Malovec
e253/20 29.11.2020   M. Jandová  podpora H.Lipovské            16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                        16.12.2020 odpověď Rady ČT
e254/20 16.11.2020   L. Scheinost    stížnost na radní Lipovskou     16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                        16.12.2020 odpověď Rady ČT
e255/20 16.11.2020   K. Nováková  stížnost, dotaz na odvolání dozorčí   16.12.2020 odpověď Rady ČT
                            komise         16.12.2020 odpověď Rady ČT
e256/20 17.11.2020   R. Špaček                       16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   stížnost, dotaz na odvolání dozorčí   16.12.2020 odpověď Rady ČT
e257/20 17.11.2020   R. Aljančič          komise         16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                        16.12.2020 odpověď Rady ČT
e258/20 17.11.2020   O. Šťastný  stížnost na odvolání dozorčí komise   16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                        16.12.2020 odpověď Rady ČT
e259/20 17.11.2020   J. Smyčka   stížnost, dotaz na odvolání dozorčí   16.12.2020 odpověď Rady ČT
                            komise         16.12.2020 odpověď Rady ČT
e260/20 17.11.2020 M. Klobásová                        16.12.2020 odpověď Rady ČT
                   stížnost, dotaz na odvolání dozorčí   16.12.2020 odpověď Rady ČT
e261/20 17.11.2020   M. Lišaník           komise         16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                        16.12.2020 odpověď Rady ČT
e262/20 17.11.2020   J. Pirnerová        podpora ČT         16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                        16.12.2020 odpověď Rady ČT
e263/20 17.11.2020   T. Dostál   stížnost, dotaz na odvolání dozorčí   16.12.2020 odpověď Rady ČT
                            komise
e264/20 17.11.2020   H. Riegelová
                          podpora ČT

                   stížnost, dotaz na odvolání dozorčí
                            komise

                   stížnost na odvolání dozorčí komise

e265/20 17.11.2020   J. Slaba   stížnost na odvolání dozorčí komise

e266/20 17.11.2020    P. Vyhňák  stížnost na odvolání dozorčí komise
            M. Totusková        podpora ČT
e267/20,  17.11.2020,
e267a/20, 26.11.2020   D. Čevela    stížnost na radního Matochu
e267b/20

e268/20 17.11.2020

e269/20 18.11.2020   M. Šimice   stížnost na odvolání dozorčí komise
e270/20 18.11.2020   J. Zedníček
e271/20 18.11.2020          stížnost na odvolání dozorčí komise,
e272/20 18.11.2020    O. Nová       p. Lipovskou, p. Veselého
            P. Chvojka
                   stížnost na členy RČT – p. Lipovská, p.
                            Matocha

                        stížnost na členy RČT

e273/20 18.11.2020   J. Vinklát  stížnost na členy RČT

                   29
e274/20 18.11.2020   AFS      stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
e275/20 20.11.2020   T. Lorenc   podpora ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
CT98792/20 20.11.2020 J.Machová   stížnost na pořad Odsun-Vertreibung 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
e276/20 21.11.2020   O. Tadlík   stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
e277/20 22.11.2020   A. Krzystková stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
e278/20 23.11.2020 V. Dobrovolný   stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
e279/20 23.11.2020   L. Jákl    stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
e280/20 23.11.2020 M Budějovská    stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
e281/20 23.11.2020   P. Vrběcký   podpora ČT              16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
e282/20 23.11.2020   S. Trykar   stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                      16.12.2020 odpověď Rady ČT
e283/20 23.11.2020   P. Vodička   stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT

e284/20 23.11.2020 J. Schmarcová   stížnost na odvolání dozorčí komise

e285/20 23.11.2020   D. Pytlík   stížnost na odvolání dozorčí komise

e286/20 24.11.2020   V. Koslerová  podpora ČT

e287/20 24.11.2020   K. Ženatá   podpora ČT

e288/20 24.11.2020   M. Pobucký   stížnost na odvolání dozorčí komise

e289/20 24.11.2020   M. Lobl    stížnost na odvolání dozorčí komise

e290/20 24.11.2020   L. Kubácká   stížnost na odvolání dozorčí komise

e291/20 24.11.2020   L. Kraus    stížnost na odvolání dozorčí komise

e292/20 24.11.2020 E. Schonwalder stížnost na odvolání dozorčí komise

e293/20 24.11.2020   E. Vaníček   stížnost na odvolání dozorčí komise

                   30
e294/20 24.11.2020 O. Bednář   stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e295/20 24.11.2020 M. Prokop   stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e296/20 24.11.2020 I. Linhart   stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e297/20 24.11.2020 M. Šefara   stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e298/20 25.11.2020 K. Rydlo    stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e299/20 25.11.2020 T. Vítek    stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e300/20 25.11.2020 D. Havas    stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e301/20 25.11.2020 Š. Faturík   podpora ČT              16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e302/20 25.11.2020 J. Ochvat   podpora ČT              16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e303/20 2.12.2020  D. Mamoňová  stížnost na odvolání dozorčí komise 16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                    16.12.2020 odpověď Rady ČT
e304/20 2.12.2020  R. Kostovič  podpora ČT              16.12.2020 odpověď Rady ČT

e305/20 2.12.2020  J. Kačírek   stížnost na vysílání ČT

e306/20 2.12.2020  R. Wicha    podpora ČT

e307/20 2.12.2020  V. Fuksa    podpora ČT

e308/20 2.12.2020 G. E. Kostihová podpora ČT

e309/20 2.12.2020  I. Fejerová  podpora ČT

e310/20 3.12.2020  J. Krbcová   podpora ČT

e311/20 3.12.2020  M. Burian   podpora ČT

e312/20 3.12.2020  P. Novák    podpora ČT

e313/20 4.12.2020  Z. Bláhová   podpora ČT

e314/20 4.12.2020  K. Břečka   podpora ČT

                  31
e315/20 4.12.2020  P. Jíra    podpora ČT              16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e316/20 4.12.2020 N. Bělohlávková  podpora ČT              16.12.2020 odpověď Rady ČT
                                     16.12.2020 odpověď Rady ČT
e317/20 6.12.2020  R. Kratochvíl podpora ČT              16.12.2020 odpověď Rady ČT

e318/20 6.12.2020 K. Kratochvílová podpora ČT              16.12.2020 odpověď Rady ČT

 e319/20 6.12.2020 J. Svoboda           podpora ČT
                  nesouhlas s odvoláním dozorčí komise
 e320a/20,       Jiravová
 e320b/20       Severová           32
 e320c/20
 e320d/20        Strašík
 e320e/20        Hoška
 e320f/20       Hanták
 e320g/20       Kabešová
 e320h/20      Bubeníček
e320ch/20        Volný
 e320i/20      Fullsacková
 e320j/20        Poul
 e320k/20       Čurdová
 e320l/20      Stružinský
e320m/20        Vlčková
 e320n/20        Vlková
 e320o/20       Hušková
 e320p/20       Javůrková
 e320q/20        Šírová
 e320r/20        Rous
 e320s/20        Bílek
 e320t/20        Zýka
 e320u/20       Ječmínek
 e320v/20       Poláková
 e320w/20       Gemund
 e320x/20      Absolonová
 e320y/20       Volbracht
 e320z/20       Ficbauer
e320aa/20       Roleček
e320ab/20,       Fojtík
e320ac/20        Polák
e320ad/20       Semotan
e320ae/20       Migdau
e320af/20        Vácha
e320ag/20        Mach
e320ah/20        Miller
e320ach/20       Junová
 e320ai/20      Matulíková
 e320aj/20       Minařík
e320ak/20       Havlíková
 e320al/20      Grigarová
e320am/20        Živlý
e320an/20      Červenková
e320ao/20        Pour
e320ap/20      Vicherková
e320aq/20       Hochman
            Korcová
e320ar/20         Choružy    zpravodajství ČT24
e320as/20         Petrová
e320at/20         Piggott
e320au/20        Hubnerová
e320av/20        Hofmannová
e320aw/20        Korbelová
e320ax/20         Sychrová
e320ay/20          Havas
e320az/20         Průchová
e320aaa/20        Kopecká
e320aab/20         Mráček
e320aac/20         Říhová
e320aad/20         Melen
e320aae/20         Picková

 e322/20 8.12.2020    V. Lánský

e323/20 9.12.2020    D. Bohm     podpora ČT               16.12.2020   odpověď Rady ČT

e324/20 9.12.2020    V. Pick     zpravodajství ČT24

e325/20 9.12.2020    J. Streichlová podpora RČT              16.12.2020   odpověď Rady ČT

e326/20 9.12.2020    Senilděd    vyjádření k p. Kysilkovi        16.12.2020   odpověď Rady ČT

e327/20 9.12.2020    M. Kelnar    vyjádření k vystoupení p. Šarapatky  16.12.2020   odpověď Rady ČT

e328/20 10.12.2020   RRTV      tisková zpráva

e329/20 10.12.2020   F. Štěbra    porušování Zákona o ČT

e330/20 7.12.2020    J. Příhoda   žádost o odvolání p. Matochy

e331/20 7.12.2020 T. Maixnerová     koncesionářské poplatky

            Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření

č.j.    Datum     Odesílatel  Charakteristika            datum předání datum přijetí  Způsob
      doručení   J. Ridvanová                              vyjádření   vyřízení
             P. Šmidrkal
CT2075/19 8. 1. 2019  M. Nekvapilová   stížnost na D. B., zpravodajství z 6. 2. 2019   Přímé vyřízení  Odpověď
             H. Pachtová        Blízkého východu      6. 2. 2019    6. 3. 2019   Rady ČT
CT5757/19 15. 1. 2019                             13. 3. 2019          6. 2. 2019
                    zveřejnění fotografie-žádost o omluvu 10. 4. 2019  Přímé vyřízení  Odpověď
CT20005/1 13. 2. 2019                                     4. 3. 2019   Rady ČT
   9                  Stížnost na pořad Černé ovce ze dne                 6. 2. 2019
                            12. 2. 2019              Přímé vyřízení  Odpověď
RCT E9/19 4. 4. 2019                                      6. 5. 2019   Rady ČT
                       Bombový útok na novinářku                    13. 3. 2019
                                               Přímé vyřízení  Odpověď
                                                30. 4. 2019   Rady ČT
                                                       10. 4. 2019

                    33
CT31919/1 29. 3. 2019   Penny Market    Stížnost na pořad Máte slovo     24. 4. 2019  Přímé vyřízení  Odpověď
   9  2. 5. 2019  J. Zelenka - Deník N   Pořad Kouzelné bylinky      15. 5. 2019  13. 5. 2019   Rady ČT
      27. 9. 2019                                2. 10. 2019   16. 5.2019  24. 4. 2019
  RCT           Město Kladno    Stížnost na pořad Reportéři ČT    20. 11. 2019          Odpověď
 E12/19                                       20. 11. 2019  21. 10. 2019   Rady ČT
                                           3. 6. 2020          26. 6. 2019
CT96242/1                                      24. 6. 2020   6. 1. 2020
9                                           9. 9. 2020  Přímé vyřízení  Odpověď
                                           9. 9. 2020           Rady ČT
CT103590/ 29. 10. 2019 AGROFERT       Stížnost na pořad Reportéři ČT-Dvojí  9. 9. 2019  9. 12. 2019  22. 1. 2020
   19          T. Khun            metr, Dvojí metr II            24. 6. 2020
                                           9. 9. 2020           Částečná
CT115283/ 13. 11. 2019                     Poplatky               9. 7. 2020   odpověď
   19
                                                  25. 9. 2020     RČT
RCTE2/20 27. 4. 2020   P. Šícha       Stížnost na pořad Uchem jehly                    20. 11. 2019
                                                  25. 9. 2020
RCT E3/20 7. 6. 2020   P. Havránek      Podnět – ČT3                    Přímé vyřízení  Odpověď
                                                            RČT
RCT E5/20 21. 7. 2020  Š. Kotrba       Stížnost na JŽ                     1. 10. 2020
                                                          20. 11. 2019
CT50858/2 24. 8. 2020   RRTV              Stížnosti na JŽ              23. 10. 2020   Částečná
   0          L. Plachý           Televizní poplatky                      odpověď
                        Stížnost Radě ČT na generálního                     RČT
CT45789,  21. 7. 2020               ředitele České televize                     3. 6. 2020
48711/20  10. 8. 2020                                               Odpověď
                         stížnost na GŘ - Kulový blesk                     RČT
E6/20   28. 8. 2020  L. G. Odkolek                                       9. 9. 2020
                         stížnost na GŘ - Kulový blesk                    Částečná
                         stížnost na GŘ - Kulový blesk                    odpověď
                                                            RČT
                              34                            9. 9. 2020

                                                           Částečná
                                                           odpověď

                                                            RČT
                                                          9. 9. 2020

                                                          Odpověď
                                                            RČT

                                                          9. 9. 2020
                                                           Částečná
                                                           odpověď

                                                            RČT
                                                          9. 9. 2020 –

                                                           dopis se
                                                            vrátil

e321a/20  25.11.2020    R. Pech                         16.12.2020  Přímé vyřízení  Částečná
e321b/20  25.11.2020    P.Tvrz                                         odpověď
e321c/20  25.11.2020    P. Arient
e321d/20  25.11.2020   N. Horvat                                         RČT –
e321e/20  25.11.2020   Z. Buryšek                                       16.12.2020
e321f/20  25.11.2020   V. Válková
e321g/20  25.11.2020   V. Dopita                         16.12.2020  Přímé vyřízení  Částečná
e321h/20  25.11.2020    P. Malec                         16.12.2020  Přímé vyřízení  odpověď
e321ch/20 25.11.2020   V. Hlavinka
e321i/20  26.11.2020  M. Marseline                                         RČT –
e321j/20  26.11.2020   I. Glogerová                                       16.12.2020
e321k/20  26.11.2020   P. Janoušek
e321l/20  26.11.2020  L. Holečková                                        Částečná
e321m/20  26.11.2020   J. Martínek                                        odpověď
e321n/20  28.11.2020   K. Kejrová
e321o/20  28.11.2020  L. Janoušková                                        RČT –
e321p/20  29.11.2020   Z. Vémola
e321q/20  30.11.2020   M. Židková
e321r/20  1.12.2020   F. Štěpánek
e321s/20  7.12.2020   J. Okleštěk
e321t/20  9.12.2020   I. Heitelová

CT101186/ 1.12.2020   M.Rejzlová
20
               V.Šeda
CT102579/ 3.12.2020
20
                                                16.12.2020

CT102578/ 3.12.2020  D.Neteder  stížnost na GŘ - Kulový blesk 16.12.2020 Přímé vyřízení  Částečná
20          M.Chodurová  stížnost na GŘ - Kulový blesk 16.12.2020 Přímé vyřízení  odpověď
            H.Jurečková stížnost na GŘ - Kulový blesk 16.12.2020 Přímé vyřízení
CT102403/ 3.12.2020                                       RČT –
20                                               16.12.2020
                                                Částečná
CT102404/ 3.12.2020                                      odpověď
20
                                                 RČT –
                                                16.12.2020
                                                Částečná
                                                odpověď

                                                 RČT –
                                                16.12.2020

Příloha č. 7 k zápisu z jednání RČT

          Zápis z jednání pracovní skupiny pro agendu podnětů a stížností z 2. 12. 2020

účastníci: místopředsedové Pavel Matocha a Daniel Váňa a radní Roman Bradáč, Hana Lipovská, Jiří Šlégr a
Lubomír Xaver Veselý

předsedající: Pavel Matocha

začátek jednání: 14:00
konec jednání: 19:30

Program jednání:

  1. Projednání námitky zda má Rada ČT projednávat výhradně stížnosti na generálního ředitele, nebo
     zda má odpovídat i na ostatní podněty a stížnosti koncesionářů k vysílání a činnosti České televize.

- přečten právní posudek k této otázce (předložila jej radní Lipovská, vypracovala senátorka JUDr. Hana
Marvanová, spoluautorka zákona o ČT), z něhož vyplývá, že Rada ČT je povinna se zabývat i jinými podněty a
stížnostmi koncesionářů k vysílání a činnosti České televize, tedy nejen těmi vůči činnosti generálního ředitele
(viz Příloha 1)
- stejný závěr jako z výše uvedeného právního posudku vyplývá i z interních Pravidel RČT pro řešení agendy
podnětů a stížností a rovněž historicky se Rada ČT neomezovala pouze na stížnosti, týkající se generálního
ředitele

  2. Projednání systému pro řešení podnětů a stížností, adresovaných Radě ČT
- shoda na principu, že Rada ČT má v této věci fungovat jako odvolací orgán, který má řešit ty stížnosti, které
předtím koncesionáři řešili s ČT (Divácké centrum či jednotlivé redakce) a s Ombudsmanem ČT a s jejich
odpověďmi nebyli spokojeni, a proto se obracejí na Radu ČT jako na „odvolací orgán“
- z logiky věci i z kapacitních důvodů nemá Rada ČT být první instancí, kam se divák obrací (jedinou výjimkou
mohou být stížnosti na generálního ředitele)
- návrh J. Šlégra, aby na webu Rady ČT fungoval elektronický systém pro podávání stížností a podnětů i
trackovací systém, v jakém stavu řešení se daná stížnost nachází
- potřeba vytvořit manuál pro koncesionáře, kteří se chtějí na Radu ČT obrátit, či jsou jen nespokojeni s něčím
v činnosti nebo vysílání ČT; a zveřejnit ten manuál na webu
- se sekretariátem (Petra Dvořáková) diskutována otázka, zda je v kapacitních silách sekretariátu řešit agendu

                                 35
stížností a podnětů, anebo zda potřebuje posílit o část úvazku speciálně pro tuto agendu

  3. Práce nad došlou poštou
- vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106 (Rada ČT není povinným subjektem, žadatel se musí obrátit
přímo na ČT)
- hromadně zasílané stížnosti „Kulový blesk“, zatím od 20 stěžovatelů, že ČT v řadě konkrétních případů (např.
koronavirus či volby v USA) neinformuje nestranně a objektivně, připraveny k předání GŘ k přímému vyřízení
- na maily a dopisy, které obsahují podporu některým radním, nebo naopak některé radní napadají, za
listopad jich je 135, odpoví poděkováním sekretariát Rady ČT; tyto maily a dopisy budou k dispozici všem
radním ve zvláštním šanonu na sekretariátu RČT
- vytištěna byla veškerá došlá elektronická pošta od června do současnosti a postupně jí jsou sekretariátem
přidělována čísla jednací a je evidována

Úkoly:

  1. Daniel Váňa projedná s ředitelem komunikace Vítem Kolářem návrh, aby na webu Rady ČT fungoval
     elektronický systém pro podávání stížností a podnětů i trackovací systém, v jakém stavu řešení se
     nachází. Termín: 6. 1. 2020

  2. Daniel Váňa projedná a připraví s ředitelem komunikace Vítem Kolářem návrh manuálu pro
     koncesionáře, kteří se chtějí na Radu ČT obrátit, či jsou jen nespokojeni s něčím v činnosti nebo
     vysílání ČT. Termín: 6. 1. 2020

  3. Sekretariát zaeviduje s čísly jednacími veškeré emaily došlé od června 2020. Termín: 9. 12. 2020
  4. Sekretariát dá stanovisko k otázce, zda je v jeho stávajících kapacitních silách řešit agendu stížností a

     podnětů, anebo zda potřebuje posílit o část úvazku speciálně pro tuto agendu. Termín: 31. 1. 2020

Zapsal: Pavel Matocha

Příloha č. 1

Právní rozbor k projednávání podnětů a stížností na vysílání České televize

K zodpovězení otázky, zda se Rada České televize má zabývat stížnostmi, které dostává od veřejnosti a které
se týkají vysílání České televize nebo zda se má zabývat pouze stížnostmi na generálního ředitele ČT, je
důležité se podívat na znění příslušných ustanovení zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.
V § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, je definováno poslání a úkoly, které musí plnit Česká televize:
„(1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího
multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování
demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen
"veřejná služba v oblasti televizního vysílání").
(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné
vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se
zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní
totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a
politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a

                                 36
toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických
menšin,
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických,
sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.“

Role Rady České televize a její úkoly jsou definovány v § 4 a § 8 zákona o České televizi:
㤠4
(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je Rada České televize
(dále jen "Rada"). Rada má 15 členů. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické,
sociální a kulturní názorové proudy.“

㤠8
(1) Do působnosti Rady náleží:
a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií; rozhodnutí o
odvolání generálního ředitele musí být písemně odůvodněno a nejpozději do 7 dnů ode dne jeho doručení
generálnímu řediteli uveřejněno Radou způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) schvalovat rozpočet České televize, přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku České televize podle
zvláštního právního předpisu,4) ověřenou auditorem podle zvláštního právního předpisu;5) do doby schválení
rozpočtu hospodaří Česká televize podle svého dlouhodobého plánu ekonomického rozvoje,
c) kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného
rozpočtu, plnění povinností České televize převádět a používat výnosy z vysílání reklam v souladu s tímto
zákonem a zvláštním právním předpisem5a) a na zjištěné nedostatky písemně upozorňovat generálního
ředitele,
d) sledovat naplňování požadavků práva Evropských společenství na transparentnost finančních vztahů v
České televizi,6)
e) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize,
f) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize, který stanoví zásady naplňování
veřejné služby v oblasti televizního vysílání; porušení Kodexu České televize je kvalifikováno jako porušení
pracovní kázně podle zvláštního zákona,3b)
g) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií (§ 9 odst. 9) a návrhy
podle § 9 odst. 8,
h) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,
i) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad
vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se
programové nabídky,
j) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje,
k) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a), schvalovat její kontrolní řád (§ 8a odst. 7) a stanovit výši odměn členů
dozorčí komise (§ 8b odst. 4),
l) určovat mzdu generálního ředitele.
(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti České televize do 31. března
bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření České televize do 31. srpna
bezprostředně následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva o hospodaření České televize musí v
samostatné části obsahovat informaci o naplňování požadavků práva Evropských společenství.6) Obě výroční
zprávy předseda Rady nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

                                 37
(3) Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny
jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize.
(4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů.

Z výše uvedených ustanovení zákona o České televizi vyplývá následující:
Rada České televize je zástupcem veřejnosti, která právě prostřednictvím této rady uplatňuje své právo na
kontrolu činnosti a plnění poslání veřejnoprávního média České televize. Rada by tedy v rámci své činnosti
měla a dle zákona i musí plnit tuto svou úlohu a za to je odpovědná veřejnosti a orgánu, který ji volí, tedy
Poslanecké sněmovně.
Pokud se tedy veřejnost, ať už stížností či podnětem podaným kýmkoli, obrátí na Radu České televize, tato je
nejen oprávněna, ale i povinna se těmito podněty či stížnostmi zabývat. Pokud někteří členové Rady
argumentují ustanovením § 8 odst. 1 písm. h), že Rada je oprávněna se zabývat pouze stížnostmi na
generálního ředitele ČT a nikoli jinými stížnostmi týkajícími se činnosti a vysílání České televize, pak je tento
výklad jednoznačně nesprávný a je v přímém rozporu se zněním zákona o České televizi. Rada ČT se totiž
samozřejmě má zabývat stížnostmi na generálního ředitele České televize (§ 8 odst. 1 písm. h)), ale vedle
toho dále platí ustanovení § 8 odst. 1 písm. i), podle něhož má Rada ČT dohlížet na plnění úkolů veřejné
služby v oblasti televizního vysílání dle § 2 a 3 zákona o České televizi a na naplňování zásad vyplývajících z
Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky.
Pokud by tedy přístup současné Rady ČT byl takový, že se bude zabývat pouze těmi stížnostmi, které míří na
generálního ředitele ČT, ale nezabývala se rovněž podněty a stížnostmi veřejnosti týkající se plnění úkolů
veřejné služby ze strany ČT, jak je definováno v § 2 a 3 zákona o České televizi, pak by Rada ČT zjevně neplnila
své poslání v souladu s její působností dle zákona. Plnění úkolů Rady a její působnosti přitom je nejen
právem, ale také povinností a odpovědností Rady ČT vůči veřejnosti.
V této souvislosti je vhodné upozornit na podrobný rozbor zveřejněný v ASPI autora Jana Kaczora „Zákonné
požadavky na zpravodajství veřejnoprávní televize a „Podnět 24“. Rozbor vznikl na základě práce obhájené v
rámci SVOČ Právnické fakulty UK, která byla hodnocena jako nejlepší ve společné sekci teorie práva a
politologie a která se týkala stížnosti podané k Radě ČT v roce 2013 ze strany redaktorů, moderátorů a
editorů veřejnoprávní České televize v čele s Danielou Drtinovou (většina redaktorů zůstala v anonymitě
s ohledem na svou pracovní budoucnost). Touto stížností se podrobně Rada ČT zabývala, i když nakonec
posoudila jejich stížnost jako nedůvodnou, přičemž však případy, kdy mělo dojít k porušení požadavků, které
jsou na zpravodajství televize veřejné služby kladeny, sama blíže nepřezkoumala. Autor Jan Kaczor podrobně
rozebírá z pohledu zákonné úpravy i judikatury Nejvyššího správního soudu povinnosti Rady ČT z hlediska
zákona a plnění jejího poslání. Z uvedeného rozboru jednoznačně plyne, že se Rada ČT musí zabývat důkladně
tím, zda ČT plní své poslání, přičemž nemůže opomíjet informace a podněty či stížnosti, které obdrží a které
mohou nasvědčovat tomu, že ČT neplní dostatečně své poslání média veřejné služby.

(předložila radní Hana Lipovská, vypracovala senátorka JUDr. Hana Marvanová)

                                 38
Příloha č. 8 k zápisu z jednání RČT

                                 39
      

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 736 lidí darovalo 2 084 276 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy