Elektronická knihovna legislativního procesu ( OsobaId:andrej-babis ) OR ("Andrej Babiš")


Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:andrej-babis ) OR...'

Nalezeno 1669 výsledků

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK9UCJCDXV Návrh poslanců Andreje Babiše, Martina Stropnického, Jana Volného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk č. 420) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 06.03.2015 09.04.2015
KORN9E4CE62Y Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk č. 43) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 05.12.2013 30.12.2013
KORN9HTLQUAV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 03.04.2014 16.06.2015
KORNA99CRRXL Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 25.04.2016 09.09.2016
KORNAL6F88E6 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 10.04.2017 14.07.2017
KORNA77F7M9T Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 16.02.2016 06.06.2016
KORNA9N9FLE9 Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů (tisk č. 799) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 05.05.2016 31.05.2016
KORNA2NKFQ81 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 25.09.2015 10.12.2015
KORN9LVFYU2E Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 10.07.2014 11.09.2015
KORNA22BEMCW Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb. Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 04.09.2015 03.03.2016
KORN9XHKK3CD Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s vybranými opatřeními proti daňovým únikům Ministerstvo financí Návrh zákona 15.06.2015 27.01.2016
KORNAFDJEM26 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 04.11.2016 16.12.2016
KORNAHVGXM4C Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 23.01.2017 21.04.2017
KORNALAJTRDE Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1089) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 10.04.2017 12.10.2017
KORNAL6EZYE3 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 10.04.2017 20.07.2017
KORNA4NFLWD9 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 27.11.2015 14.01.2016
KORN9PHHL61I Návrh vyhlášky o způsobu určení a požadované úrovni ukazatelů ekonomické stability pro účely spotřebních daní Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 02.10.2014 25.11.2015
KORNACME4SOO Návrh vyhlášky o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 08.08.2016 24.10.2016
KORN9U3LFM2Y Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ministerstvo financí Návrh zákona 25.02.2015 21.12.2015
KORNAKWCWKS2 Návrh vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 29.03.2017 14.07.2017
ALBSAABHG8HV Návrh vyhlášky o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 26.05.2016 12.08.2016
KORNA7XE38O0 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 11.03.2016 30.03.2017
KORNA3VDSBWN Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 03.11.2015 09.12.2015
KORNAENK8P50 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 12.10.2016 13.12.2016
KORNA2ZFW3SC Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 05.10.2015 10.12.2015
KORN9MYKEG65 Návrh vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 15.08.2014 27.10.2014
KORN9E4BX4D6 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 44) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 05.12.2013 30.12.2013
KORNA2ZEML8K Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 05.10.2015 08.12.2015
KORN9M4MK5VH Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb. k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., v platném znění Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 17.07.2014 29.08.2014
KORN9QSH5GZY Návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku Ministerstvo financí Návrh věcného záměru zákona 14.11.2014 21.04.2015
KORNB4DBKMTW Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 07.09.2018 24.09.2018
KORNALRJ32MU Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 1098) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 25.04.2017 16.05.2017
KORN9NSEWSSJ Návrh vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 10.09.2014 29.10.2014
KORNA8BJ9AR1 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 23.03.2016 26.05.2016
ALBSB2L9JQH4 Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 230) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 12.07.2018 01.08.2018
KORNAKRJGWVA Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1058) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 24.03.2017 20.04.2017
KORN9WPCKFWH Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 20.05.2015 24.06.2015
KORNA3SEGB80 Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „fondová vyhláška“) Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 30.10.2015 28.04.2016
KORNAG7GXK7Q Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 30.11.2016 19.04.2017
KORN9PADBE8C Návrh vyhlášky č. .../2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 25.09.2014 24.11.2014

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 306 lidí darovalo 846 531 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy