Elektronická knihovna legislativního procesu ( OsobaId:jiri-behounek ) OR ("MUDr. Jiří Běhounek")

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:jiri-behounek ) OR...'

našli jsme 416 výsledků na výraz ( OsobaId:jiri-behounek ) OR ("MUDr. Jiří Běhounek").

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNB2AJ4DAJ Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020 Ministerstvo zdravotnictví Nelegislativní materiál ovlivňující normotvorbu 02.07.2018 24.07.2018
RACK8N6E9UIZ Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 02.11.2011 26.11.2011
RACK8DG9NTTG Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 26.01.2011 17.02.2011
KORN7W4HFY6A Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh zákona 21.09.2009 11.05.2010
KORN88DAF8SN Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politickách hnutích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 16.08.2010 04.12.2010
KORN8PTB58N4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 23.12.2011 27.11.2012
KORN9NF9N9TU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 29.08.2014 20.01.2017
KORNAVRJUF9F Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 07.02.2018 24.08.2018
KORN9K5CLU3V Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 15.05.2014 16.06.2015
KORN9LNDY880 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 03.07.2014 11.07.2014
KORN9XBJQT6U Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 10.06.2015 06.03.2017
RACK7YBBK7UZ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 01.12.2009 10.03.2010
KORNA4FD36HL Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 20.11.2015 29.03.2017
KORNA6TCN388 Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 04.02.2016 23.06.2016
RACK9HJAXM5P Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Úřad vlády České republiky Návrh zákona 25.03.2014 16.06.2015
RACK9L5CA3VM Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 16.06.2014 18.08.2015
ALBSB2QASHKD Návrh zákona, kterým se zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh zákona 17.07.2018 19.11.2018
KORN9HYGSSYR Návrh zákona, kterým se mění zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 08.04.2014 16.06.2015
KORN999FNA3N Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) Ministerstvo vnitra Návrh zákona 03.07.2013 02.05.2016
KORN8ERJBTVO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 09.03.2011 08.07.2011
KORN9MBLTLQ1 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh zákona 25.07.2014 16.06.2015
RACK899BKUGF návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 13.09.2010 21.04.2011
KORN9HTLQUAV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 03.04.2014 16.06.2015
RACK8D7EJJSX Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 18.01.2011 16.04.2011
ALBSAXZGBBI7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 20.04.2018 23.05.2018
RACK973HBQEA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 24.04.2013 16.06.2015
KORN9LMCZLOQ Návrh zákona o službě vojáků v záloze Ministerstvo obrany Návrh zákona 02.07.2014 08.02.2016
RACK8NDKPYJ7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů Správa státních hmotných rezerv Návrh zákona 07.11.2011 10.10.2012
KORN9PQKE4PI Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 09.10.2014 28.12.2015
RACK822C23G1 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 25.01.2010 12.06.2014
KORNAPVLB9BN Návrh vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 04.08.2017 28.02.2018
KORN8JK9DLWB Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s vydáváním elektronicky čitelných občanských průkazů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 08.07.2011 02.05.2016
RACK8FLCWW3N Návrh na zrušení Ústředního věstníku ČR a návrh na změnu některých zákonů s tím souvisejících Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 04.04.2011 19.04.2011
RACK888CG7K1 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 11.08.2010 11.04.2011
RACK9W3JBF28 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) Ministerstvo vnitra Návrh zákona 30.04.2015 19.05.2016
KORN9B8A69CF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 09.09.2013 23.07.2014
RACK8SFE5JGT Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 19.03.2012 29.07.2012
RACK8BKD2FPI Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů Úřad vlády České republiky Návrh zákona 26.11.2010 04.07.2011
KORNAYUDN7VI Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 17.05.2018 08.02.2019
KORN8EUC3L01 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 11.03.2011 17.09.2013

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy