Hlídač Smluv: Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hledání v Elektronická knihovna legislativního procesu


Hlídání nových záznamů v datových sadách
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v datové sadě odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v datové sadě

Nalezeno 5343 výsledků

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNBAWHNEA0 Návrh poslanců Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Vojtěcha Munzara, Radima Fialy, Martina Jiránka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností (sněmovní tisk č. 446) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 04.04.2019 18.04.2019
KORNBALBUUDH Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně některých souvisejících nařízení vlády Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 28.03.2019 19.04.2019
KORNBAWJWDME Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů Ministerstvo financí Návrh zákona 04.04.2019 19.04.2019
KORNB8PM3P5G Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Ministerstvo financí Návrh zákona 24.01.2019 17.04.2019
KORNB5ZDUQCE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo zemědělství Návrh zákona 01.11.2018 17.04.2019
ALBSB8GB8SPP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 18.01.2019 17.04.2019
KORNBB9GS5UM Návrh vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 18.04.2019 18.04.2019
ALBSBBBDTP6D Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 18.04.2019 18.04.2019
KORNBBBJBKCC Návrh zákona o prověřování zahraničních investic Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 17.04.2019 17.04.2019
ALBSBATBT4IE Návrh poslanců Julia Špičáka a Stanislava Fridricha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 436) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 01.04.2019 16.04.2019
ALBSBATFBKCT Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavly Golasowské, Jana Bartoška, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 439) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 01.04.2019 16.04.2019
KORNBATFASSE Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jany Krutákové, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 440) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 01.04.2019 16.04.2019
KORNBALC8LVI Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby Český telekomunikační úřad Návrh vyhlášky 25.03.2019 16.04.2019
ALBSBATFRA62 Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové, Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka, Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 438) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 01.04.2019 16.04.2019
KORNB6CFJNO2 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 09.11.2018 16.04.2019
KORNB97EMR6W Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhl. č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do NZIS Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 12.02.2019 15.04.2019
KORNB7FJGYPV Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh nařízení vlády 14.12.2018 16.04.2019
KORNBBBFP7RX Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 17.04.2019
KORNBBBFS5LG Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 17.04.2019
KORNBBBFUW3G Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 17.04.2019
ALBSBBBFZCLK Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 17.04.2019 17.04.2019
KORNBBBC3GTE Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 17.04.2019
KORNBBBBWPGO Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 17.04.2019
KORNBBBC6398 Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 17.04.2019
KORNB4B9CNQE Návrh zákona o lobbování Úřad vlády České republiky Návrh zákona 05.09.2018 15.04.2019
KORNB9YH6458 Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 08.03.2019 15.04.2019
KORNB4B9K2XS Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování Úřad vlády České republiky Návrh zákona 05.09.2018 15.04.2019
KORNB7NAAM9U Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč Česká národní banka Návrh vyhlášky 21.12.2018 15.04.2019
KORNAXS9ZHP9 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 16.04.2018 15.04.2019
KORNB84HTXSS Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 10.01.2019 12.04.2019
KORNBBAGVTSI Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 16.04.2019 16.04.2019
ALBSBBAD2VD2 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 16.04.2019 16.04.2019
KORNBB6FU3N3 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 16.04.2019 16.04.2019
ALBSBBACDB5R Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 16.04.2019 16.04.2019
KORNBBAHVMPP Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 16.04.2019 16.04.2019
KORNBALJKSVO Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 25.03.2019 16.04.2019
KORNBA9EXSST Návrh zákona o hromadných žalobách Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 14.03.2019 12.04.2019
KORNBB6HZA5Q Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ministerstvo vnitra Návrh zákona 15.04.2019 15.04.2019
KORNB8GAUNA5 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 18.01.2019 11.04.2019
KORNB9DJ3Q5I Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Ministerstvo vnitra Návrh vyhlášky 14.02.2019 11.04.2019

Datové sady nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.