Hlídač Smluv: Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hledání v Elektronická knihovna legislativního procesu


Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '*'

Nalezeno 5495 výsledků

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
ALBSBFHB3AFQ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony Ministerstvo vnitra Návrh vyhlášky 29.08.2019 19.09.2019
KORNBBQAF6BB Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost Návrh nařízení vlády 30.04.2019 19.09.2019
KORNBEM9TYJY Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 06.08.2019 19.09.2019
KORNBBBFUW3G Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 20.09.2019
KORNBBBFS5LG Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 20.09.2019
KORNBBBBWPGO Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 20.09.2019
ALBSBENFKGI5 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 06.08.2019 20.09.2019
KORNBBBFP7RX Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 20.09.2019
KORNBENF2DJ6 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 12.08.2019 20.09.2019
KORNBBBC6398 Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 20.09.2019
KORNBBBC3GTE Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 17.04.2019 20.09.2019
KORNAZFMJPWT Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb. Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 15.11.2018 20.09.2019
ALBSBF9ALENO Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 30.08.2019 21.09.2019
KORNB9KMZXXK Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 28.02.2019 19.09.2019
KORNBB6H2FMG Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ministerstvo vnitra Návrh zákona 12.04.2019 19.09.2019
KORNBDYC378V Návrh vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh vyhlášky 11.07.2019 18.09.2019
KORNBF8H4NK6 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 29.08.2019 20.09.2019
ALBSBFBGDCHO Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 569) Úřad vlády České republiky Senátní návrh zákona 23.08.2019 17.09.2019
ALBSBFBDB4DF Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 568) Úřad vlády České republiky Senátní návrh zákona 23.08.2019 17.09.2019
ALBSBG3GWNHK Návrh nařízení vlády o parametrech důchodového pojištění pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 19.09.2019 19.09.2019
ALBSBG3DF3AQ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 19.09.2019 19.09.2019
ALBSBG6AW2GB Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 19.09.2019 19.09.2019
KORNBDQMWHRD Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 včetně rozpočtové dokumentace Ministerstvo financí Návrh zákona 03.07.2019 16.09.2019
KORNBC5CZT38 Návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy Ministerstvo vnitra Návrh zákona 13.05.2019 16.09.2019
KORNBBXEMCL0 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo kultury Návrh zákona 13.05.2019 17.09.2019
ALBSBBBFZCLK Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 17.04.2019 17.09.2019
ALBSBFUK3VKW Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 09.09.2019 17.09.2019
KORNBG3EKYVY Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 18.09.2019 18.09.2019
KORNBFFFA27U Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo obrany Návrh nařízení vlády 27.08.2019 18.09.2019
KORNBA6CGYC8 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo vnitra Návrh zákona 11.03.2019 16.09.2019
KORNBFXE6J1J Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh zákona 17.09.2019 17.09.2019
KORNAXS9ZHP9 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 16.04.2018 13.09.2019
KORNBA9GD637 Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 14.03.2019 13.09.2019
KORNBDC7TXNV Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 21.06.2019 16.09.2019
ALBSBG4AMRUV Návrh poslanců Víta Rakušana, Heleny Langšádlové, Marka Výborného, Moniky Červíčkové, Tomáše Vymazala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 590) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 17.09.2019 17.09.2019
ALBSBG4AR9QP Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 591) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 17.09.2019 17.09.2019
KORNBG3FKHM6 Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů Česká národní banka Návrh vyhlášky 16.09.2019 16.09.2019
KORNBG3FPHOB Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové Česká národní banka Návrh vyhlášky 16.09.2019 16.09.2019
KORNBB6HAKYN Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo vnitra Návrh zákona 12.04.2019 12.09.2019
KORNBBHJQDEJ o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 24.04.2019 13.09.2019

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy