Obecně prospěšná společnost Hlídač státu z.ú.

27.02.2017

Hlídač státu z.ú.
Janáčkovo nábřeží 49
150 00 Praha 5
IČ: 05965527
Transparentní účet 2701199023/2010.

 

Hlídač státu, z.ú. (dříve obecně prospěšná společnost)

 

Hlídáme je, protože si to zaslouží!

V historii ČR po 1989 považujeme za zásadní existenci tří zákonů. Ústavy ČR, Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) a Zákon o registru smluv (340/2015 Sb).

Všechny tyto zákony garantují lidem svobodu a právo kontrolovat stát, samosprávné orgány a politiky. Jsou základními kameny nutné digitalizace státu.

Od roku 1990 do dneška došlo a stále dochází k obrovským ztrátam a úniků peněz ze státního a místních rozpočtů, a to v důsledků klientelismu, úplatků a katastrofální neefektivity státu. Mohli bychom vyjmenovat stovky zakázek a aktivit státu, které v prostředí soukromých firem vznikají zcela běžně za 1/10 ceny, 1/10 provozních nákladů a ve výrazně vyšší kvalitě.

Začátek

Na začátku všeho byl server Hlídač smluv, následovaný Hlídačem EET. Tyto a další aktivity jsme se rozhodli zastřešit Hlídačem státu.

Proč Hlídač Státu?

Hlídač státu má za cíl

 • zpřístupnit přehledně a srozumitelně informace o hospodaření státu a samosprávy;
 • smysluplně propojit a ukázat vzájemné vztahy mezi smlouvami státu (registr smluv), veřejnými zakázkami, firmami a firmami navzájem (holdingy), sponzory politických stran a politiky;
 • informace v těchto databázích obohatit o informace z dalších souvisejících databází (insolvenční rejstřík, dotace, transparentní účty politických stran a další přidávané i komunitou);
 • identifikovat plýtvání a zneužití moci v úřadech;
 • analyzovat a umožnit veřejnosti data z veřejných databází analyzovat a zkoumat;
 • zvýšit kontrolu veřejných prostředků ze strany občanů;
 • propojit více datových zdrojů logicky dohromady. Aktuálně jsou propojeni Hlídač smluv, Hlídač politiků, Hlídač politických financí, Hlídač veřejných zakázek a Hlídač insolvencí.
 • V březnu 2019 nás navštěvovalo průměrně 10.000 lidí denně, z toho 25-30% úředníků veřejné správy, kterým pomáháme lépe dodržovat zákon (používají naše analýzy pro kontrolu řádného uveřejnění smluv do registru smluv).

Dlouhodobé vize, cíle a plán činnosti pro roky 2017- 2021.

 

Vize v pěti bodech

Za prvních 18 měsíců existence jsme se stali respektovanou nezávislou autoritou v oblastech transparentnosti státu, využívání otevřených dat a elektronizace státu. Současně si klademe za cíl být jedním z aktivních subjektů v ČR podporující skutečné proti-korupční aktivity v maximálně konkrétní a důsledné formě.

Nechceme pouze kritizovat, aktivně pomáháme státní správě a úředníkům s elektronizací státu, zprostředkováváme zahraniční zkušenosti a trendy, pomáháme nastavit základní principy digitalizace služeb a procesů státu.

Chceme se soustředit na tyto oblasti a činnosti:

  1. Vývoj a provoz nástrojů a služeb umožňujících veřejnosti kontrolu nad efektivností výdajů státu a samosprávy.

 

  1. Zvyšování otevřenosti státu, podpora využívání otevřených dat občany a firmami.

 

  1. Konzultační, publikační a osvětová/edukační činnost v oblastech open data, elektronizace státní správy (e-gov) a zefektivňování státní správy, jak směřem ke státu, tak k veřejnosti.

 

  1. Podpora transparentního prostředí a mapování efektivního nakládání s veřejnými prostředky ve státní správě a samosprávě s důrazem na informování právě těch, kterých se to týká

 

 1. Finanční a nefinanční podpora projektů mající obdobné cíle či podporující vizi nadace.

Kdo tvoří Hlídač Státu

Plán pro 2017 – 2018

Založení

V první polovině 2017 byla obsazena správní rada a formálně Nadace založena.

Ředitel: Michal Bláha

Správní rada: Jiří Hlavenka, Martin Jaroš, Michal Truban, Dan Pribáň, Ondřej Urban.

Financování

Činnost nadace přirozeně přímo úměrně závisí na úspěšnosti financování.

Hlavní zdroje financování:

  • Velcí individuální soukromí dárci

 

  • Firmy v rámci své vize společenské zodpovědnosti

 

  • Menší individuální dárci formou crowdfundingu a pravidelných měsíčních příspěvků

 

  • Institucionální zdroje (nadace, fondy, EU)

 

 • Ostatní přijmy z publikační a konzultační činnosti

Velcí dárci

Kampaň na velké dárce bude probíhat permanentně, osobním kontaktem a s využitím osobních doporučení. Oslovováni budou lidé z podnikatelského prostředí, kteří podporují funkční, otevřený a efektivní stát. Ať pro své podnikání či je pro ně funkční stát osobně důležitý.

Firmy v rámci společenské zodpovědnosti

Především větší a zahraniční firmy potřebují pro své podnikání stabilní prostředí a výkonný stát. Roční finanční příspěvek na provoz nadace může být jejich formou participace na zlepšování podnikatelského prostředí v zemi, kde aktivně působí.

Crowdfunding a menší dárci

Cílem je oslovit mladší a střední věkovou kategorii se středním a vyšším příjmem formou online crowdfundingu s možností jednorázového a především pravidelného měsíčního příspěvku. V různých formách (HitHit.cz, mobilní aplikace, pravidelná měsíční platba) by šlo o trvalý způsob financování.

Instituciální zdroje

Přihlášení se – obvykle na projektové bázi – pro získání prostředků z evropský a světových nadací podporující demokratizaci státu, otevírání státu a atd.

Projekty, činnosti

Uvedené projekty a činnosti mají za cíl podpořit základní vize Nadace a a jejich efektivita bude průběžně zhodnocována.

1. Hlídač Státu

Zastřešující web aplikace všech aktivit Hlídač státu, včetně komentářů, blogů a analýz. Umožňuje nejenom sdílení zkušeností, ale také publikaci zajímavých materiálů ze zahraničí či výstupů z konkrétních projektů.

Rozcestník na zajímavé informační zdroje, služby státu i služby nad datama státu, informační hub.

2. Hlídač smluv

Cíle projektu:

  • zpřístupnit registr smluv;

 

  • provázat informace v něm o data ze souvisejících databází;

 

  • identifikovat plýtvání a zneužití moci v úřadech;

 

  • analyzovat a umožnit veřejnosti data z rejstříku analyzovat;

 

 • zvýšit kontrolu veřejných prostředků ze strany občanů;

Nejbližší plány:

 1. klasifikace smluv, otagování smluv, umožňující benchmarking nákladů napříč úřady;
 2. propojení s Věstníkem veřejných zakázek;
 3. propojení s katastrem nemovitostí.

3. Další hlídači

Hlídač webů

Hlídač Webů je nezávislý monitoring IT služeb státní správy, včetně rozhraní (API) EET pro pokladny, Daňového portálu (ADIS), NEN a několika stovek dalších.

Klasifikace a benchmarking smluv

Cílem projektu je napojení dalších datových sad, informačních zdrojů ke smlouvám státu (zejména veřejné zakázky, katastr nemovitostí) a klasifikace a benchmarking smluv (=porovnani srovnatelných smluv a jejich hodnoty mezi různými úřady, např. porovnání nákladů na úklidové služby mezi krajskými úřady). Klasifikaci smluv provádíme od jara 2017.

Hlídač veřejných zakázek

Cílem projektu je funkční, přehledný server s veřejnými zakázkami z Věstníku veřejných zakázek a profilů zadavatelů, propojení s  dalšími datovými sadami, reporty, souhrny, s hlídači nových veřejných zakázek. Data shromažďujeme v testovacím režimu od prosince 2017, spuštění plánujeme na jaře 2018.

Hlídač osob a politiků

Informace o politicích, sponzorech politických stran a osob navázaných na politiky. Dary, vazby na firmy a vazby na smlouvy uzavírané se státem.

Hlídač politických financí

Příjmy a výdaje z transparentních účtů politických stran, hnutí a osobností kandidujících ve volbách. Postupně přidáme analýzy příjmů, výdajů, sponzorujících osob a firem. Údaje budeme kontrolovat zejména ve vztahu k volebnímu zákonu, který používání transparentních účtu přikazuje a ve vztahu k registru smluv.

Analýzy a reporty dat

Souhrnné a analytické reporty nad smlouvami. Přichystali jsme pro vás téměr 20 různých pohledů na vztahy státu, dodavatelů a jednotlivých osob.

 

Mezi další připravované projekty, jejichž realizace bude záviset na financování, patří:

Hlídač poslanců

Zpřehlednění, evidence a analýza hlasování poslanců a senátorů, klasifikace zákonů a pozměňovacích zákonů, korelace hlasování podle mnoha kritérii a analýza konzistence hlasování. Dále napojení poslanců na firmy ovlivněné změnami zákonů, a navázané smlouvy a veřejné zakázky.

Podpora další projektů

Podpora existujících či nových externích projektů (právní, technická, finanční), jako jsou projekty NasiPolitici.cz, VsechnyZakazky.cz, InfoProVsechny.cz, NapisteJim.cz, PodejTo.cz apod.

4. Investigace

Finanční, právní a technologická podpora pracovních skupin, která budou zkoumat konkrétní neefektivity ve státní správě v různých oblastech. Za nejdůležitější považujeme oblasti IT, telekomunikace, školství a zdravotnictví.

Podpora bude směřovat jak k aktivitám prováděným jménem Hlídače státu, tak k externím skupinám a jedincům, které schválí správní rada.

5. Publikační a osvětová/edukační činnost

Osvětová a edukační činnost v oblasti open dat, elektronizace státní správy a zefektivňování státní správy, směrem ke státní správě, komerční sféře a veřejnosti. Cílem osvětové činnosti je nabídnout odborné veřejnosti i státní správě relevantní informace, usnadnit a kultivovaně zprostředkovat diskusi a výměnu názorů i zkušenosti ze zahraničí. Výstupy mohou mít formu analýz či komentářů nebo také seminářů a kulatých stolů.

Cílem je rozšíření znalosti o open datech, e-gov a reálné, konkrétní přínosy z toho plynoucí pro všechny části společnosti – stát, podnikatele i občany.

6. Konzultace

Specifická, odbornější forma edukační činnosti orientovaná zejména na stát, samosprávu a komerční sféru. Jeden ze průběžných zdrojů příjmů.

Cílem Hlídač státu z.ú. není pouze kritizovat a poukazovat na zoufalý stav fungování českého státu, ale zejména mu pomoci se změnit, seznámit ho s trendy a principy moderního  státu, nastavit základní principy digitalizace služeb a procesů státu a být aktivně této změně nápomocni.

 

Kodex a vize

Náš kodex.

 

Michal Bláha
ředitel Hlídač státu z.ú.