Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezeno 17580 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-040837 15. 11. 2019 neuvedena Karlovarský kraj VUJO s.r.o.
Multifunkční zařízení pro KÚ KK 3 288 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení multifunkčních zařízení pro potřeby KÚ Karlovarského kraje v počtu 16 ks včetně příslušenství a servisních služeb na zajištění provozu po dobu 48 měsíců. Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky ve dvou variantách. VARIANTA A:Pořízení multifunkčních zařízení formou nájmu a VARIANTA B:Pořízení multifunkčních zařízení formou nákupu multifunkčních zařízení, softwaru pro řízení a správu tisků a čteček karet s požadovanou záruční lhůtou 48 měsíců a dále pak servisní služby zajišťující provoz multifunkčních zařízení po dobu 48 měsíců.
Z2019-040825 15. 11. 2019 10. 12. 2019 Česká republika-Ministerstvo vnitra Monitoring pro kritickou informační infrastrukturu AIS SE (KII AIS SE) odhad.cena 2 715 998  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je nákup HW a SW pro zajištění interní kybernetického dohledu nad provozem kritické informační infrastruktury AIS SE a podpora na dodaný HW a SW na období 36 měsíců.
Z2019-040472 15. 11. 2019 19. 12. 2019 Město Čelákovice Nové funkce IS města Čelákovice odhad.cena 8 788 100  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Z2019-040578 15. 11. 2019 28. 11. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka systému zálohování a archivace na ČZU v Praze odhad.cena 4 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět plnění je dodávka systému zálohovaní a archivace rozsáhlého prostředí informačních systémů na České zemědělské univerzitě v Praze.
Z2019-040438 15. 11. 2019 13. 12. 2019 Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha Pořízení komplexního systému SIEM odhad.cena 4 214 874  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace komplexního systému, zajišťující monitoring, sběr, centrální ukládání, management, zabezpečení a vyhodnocování provozních a bezpečnostních událostí (logů) a korelovaných událostí vč. incidentů ze sítě, serverů, databází, aplikací, pracovních stanic a dalších zdrojů v prostředí Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v custom-appliance provedení vč. SIEM (Security Information and Event Management). Předmětem plnění této veřejné zakázky je dále též poskytování podpory systému po dobu 48 měsíců.
Z2019-040764 14. 11. 2019 neuvedena Ceská centrála cestovního ruchu-CzechTourism YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje webových prezentací 3 499 999  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění kontinuálního a bezpečného provozu a rozvoje webových prezentací
Z2019-040349 14. 11. 2019 17. 12. 2019 Český statistický úřad Návazná podpora CVS odhad.cena 23 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Návazná podpora CVS na 1. pololetí 2020 s vyhrazenou změnou prodloužení podpory do konce roku 2020. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v následujících přílohách této zadávací dokumentace: Příloha č. 1 ZD – Popis prostředí CVS pro maintenance hardware a software, Příloha č. 2 ZD – Popis požadavků na předmět plnění v části standardní a nadstandardní služby.
Z2019-040713 14. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Zeměměřický úřad Intergraph CS s.r.o.
Podpora aplikačního programového vybavení Geoportálu ČÚZK 2 672 808  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Podpora standardního software Geoportálu ČÚZK včetně údržby předmětného software, spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software, včetně jim příslušné technické dokumentace a technické podpory v rozsahu nezbytném pro udržení správné funkce standardního software. Podpora aplikačního programového vybavení Geoportálu ČÚZK vytvořeného na zakázku v rámci projektu „Mapové služby“, včetně zajištění nezbytných úprav a oprav uvedeného aplikačního programového vybavení a s tím spojené aktualizace technické dokumentace aplikačního programového vybavení v celkovém rozsahu 800 člověkohodin.
Z2019-040637 14. 11. 2019 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Solutia, s.r.o.
Zajištění dostupnosti a konzultačních služeb databází Oracle 3 590 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení technické podpory programového vybavení Oracle, do maximálního počtu 4 databázových instancí verze Oracle Database 11g Release 1 a novějších. Podpora bude poskytována v potřebném rozsahu na vyžádání Zákazníka.
Z2019-040362 14. 11. 2019 17. 12. 2019 Česká republika - MInisterstvo financí Zajištění podpory provozu IS ARES
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je zajištění podporu provozu IS ARES. Zajištěním podpory provozu se rozumí, zajištění uživatelské podpory, podpory při provozování a údržbě, a to v souladu se zajištěním níže uvedených činností: a) Podpora datové aktualizace IS ARES; b) Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve veřejné i neveřejné části; c) Správa, podpora a údržba aplikací tvořících IS ARES; d) Podpora provozních pracovníků Zadavatele a řešení chybových stavů; e) Zajištění podpory ve formě jejího poskytování hot-line; f) Přechody mezi platformami, reinstalace při výměnách HW; g) Změny aplikací na základě změn ve zdrojích dat; h) Podpora zálohování, obnovy a archivace dat i) Podpora v návaznosti na legislativní změny, testovací a pilotní zpracování j) Předání Podpory
Z2019-040469 13. 11. 2019 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace COMTESYS, spol. s r.o.
Pořízení diskového pole 3 389 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace dvou diskových polí včetně licencí k požadovaným funkcionalitám a zajištění podpory jejich provozu po dobu 5 let.
Z2019-040555 13. 11. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně NeitConsulting s.r.o.
Pořízení SW produktů licenčního programu Oracle a jejich podpora 2 596 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka softwarových produktů (SW) licenčního programu Oracle Databáze a Oracle Support - Software Update Licence & Support Fees pro Vysoké učení technické v Brně.
Z2019-040413 12. 11. 2019 27. 11. 2019 Operátor ICT, a.s. Standardní cloudové služby odhad.cena 5 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování cloudových služeb datového centra, tj. především výpočetního výkonu, diskového prostoru a dalších souvisejících služeb, a to zejména pro účely projektu Multikanálový odbavovací systém. Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 3 této výzvy – Vzorový návrh smlouvy a v příloze č. 4 této výzvy – Technická specifikace.
Z2019-040174 11. 11. 2019 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Simac Technik ČR, a.s.
MKI – rozšíření videokonference OAMP 2 324 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup videokonferenčních serverů, diskových polí a směrovačů s nezbytným softwarovým a licenčním příslušenstvím, to vše včetně jejich instalace, konfigurace, zprovoznění a zaškolení příslušných pracovníků určených Objednatelem v rozsahu dle specifikace uvedené v Přílohách č. 1 až 5 vzoru smlouvy a za účelem rozšíření stávajících technologií Ministerstva vnitra ČR propojujících regionální sítě Policie České republiky.
Z2019-040230 11. 11. 2019 neuvedena Zaměstnanecká pojišťovna Škoda AUTOCONT a.s.
KK-TECH s.r.o.
Výběr koncových stanic pro ZPŠ č. II 3 656 628  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro zadavatele.
Z2019-039974 11. 11. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Dodávka multifunkční tiskárny pro odbor kvestora (investiční výstavba) v DNS - 2019/0163 40 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání multifunkční barevné tiskárny pro odbor kvestora (investiční výstavba) v ulici Klíšská 28.
Z2019-040125 11. 11. 2019 16. 12. 2019 Správa státních hmotných rezerv 19-068 Poskytnutí služeb nezbytných pro zabezpečení provozu IS KRIZKOM odhad.cena 3 899 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je poskytnutí služeb nezbytných pro zabezpečení provozu informačního systému (dále jen „IS“) KRIZKOM pro účely a k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývající ze zákona č. 97/1993Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. Tyto služby zahrnují zejména: a) službu ServiceDesk, b) službu podpory provozu a správy IS, c) službu školení související s provozem IS, d) službu řešení požadavků zadavatele, e) zajištění podpory IS v mimořádném režimu.
Z2019-040228 11. 11. 2019 10. 12. 2019 Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Dodávka Centrálního registru životního prostředí (CRŽP) včetně zajištění provozu a rozvoje odhad.cena 30 545 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vytvoření, dodání a implementace aplikace pro aplikační podporu dalších agendových informačních systémů v oblasti životního prostředí, a to včetně její navazující servisní podpory,dalšího rozvoje a případného přesunu.
Z2019-039883 11. 11. 2019 9. 12. 2019 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Nákup partnerské podpory zařízení Cisco pro rok 2020 pořízené z projektu MKI odhad.cena 5 371 901  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Podpora k produktům Cisco Systems a souvisejících služeb
Z2019-040180 11. 11. 2019 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Podpora pro zřízení a provoz mobilních sítí s vlastnostmi 5G technologií a pilotní testování pro projekt C-ROADS 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je podpora inovativního systému umožňujícího testování nových technologií v podobě implementace MEC (mobile edge computing) a mobilních sítí s vlastnostmi 5G technologií a ověření jejich využitelnosti pro kooperativní ITS systémy budované v rámci projektu C-ROADS CZ.
Z2019-040178 11. 11. 2019 13. 12. 2019 Lesy České republiky, s.p. Implementace integrovaného informačního systému Lesů ČR odhad.cena 308 529 871  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nového podnikového informačního systému na základě dodavatelem provedené standardizace a optimalizace vybraných podnikových procesů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-040189 11. 11. 2019 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Technická podpora a přizpůsobení HMI pro zajištění funkčního propojení na ověřovací instalaci MEC v rámci projektu C-Roads 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění podpory pro úpravu HMI (human machine interface), která je hlavním rozhraním pro interakci uživatele v hybridním systému komunikace s cílem zobrazit informace o dopravní situaci, na kterou by řidič měl reagovat tak, aby co nejméně odpoutala jeho pozornost.
Z2019-040237 11. 11. 2019 2. 12. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Kancelářský software pro Nemocnici České Budějovice odhad.cena 5 250 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí kancelářského software (textový editor, tabulkový procesor, nástroj pro tvorbu prezentací, e-mailový klient) v počtu 500 kusů. Kancelářský software musí být spustitelný v prostředí operačního systému MS Windows 10.
Z2019-040128 11. 11. 2019 neuvedena Česká republika-Státní pozemkový úřad Předběžná tržní konzultace - Dodávka systému pro centrální správu logů
Předběžné oznámení Státní pozemkový úřad připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: Dodávka systému pro centrální správu logů. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu. Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/vz00026899 Výzva obsahuje témata, která budou předmětem tržní konzultace. Zájemci se mohou registrovat na e-mailové adrese: odbor.zakazky@spucr.cz od 7. 11. 2019 do 24. 11. 2019 do 23:59 hodin.
Z2019-039760 11. 11. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Axes Computers s.r.o.
Dodávka IT zařízení pro FZS v DNS – 2019/0162 61 594  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání výkonného dokovatelného notebooku, dokovací stanice, výkonného notebooku, 4 tabletů a 4 flash disků pro Fakultu zdravotnických studií UJEP.
Z2019-040211 11. 11. 2019 neuvedena Zaměstnanecká pojišťovna Škoda AUTOCONT a.s.
Výběr koncových stanic pro ZPŠ č. II 2 844 828  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro zadavatele.
Z2019-039739 8. 11. 2019 neuvedena Národní archiv NDA II, VZ 11: Pořízení HW k napojení IS NDA na DCeGOV
Předběžné oznámení "Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware pro potřeby Národního digitálního archivu, včetně služeb instalace a odborného předání.
Z2019-039643 8. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Azenet s.r.o.
27. KOLO - Reprografický stroj pro MZe (DNS 2017) 2 698 907  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Reprografický stroj pro Ministerstvo zemědělství
Z2019-040001 8. 11. 2019 neuvedena Město Kralupy nad Vltavou BSS Praha s.r.o.
Interaktivní úřední desky - 3. etapa k projektu "Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou" 3 948 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních úředních desek (dále jen „IUD“) pro 13 obcí, které spadají pod ORP Kralupy nad Vltavou. Seznam obcí Obec Dolany, Obec Dřínov, Obec Hostín u Vojkovic, Obec Chvatěruby, Obec Kozomín, Obec Ledčice, Obec Nová Ves, Obec Postřižín, Obec Olovnice, Obec Úžice, Město Veltrusy, Obec Vojkovice, Obec Zlončice. Přesné umístění jednotlivých IUD – viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je také doprava všech IUD na jednotlivá místa plnění, implementace, instalace a nastavení všech IUD, včetně zaškolení obsluhy a servisní podpora po dobu 5 let. IUD musí splňovat všechny náležitosti ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Předmět plnění je podrobně popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-039894 7. 11. 2019 neuvedena Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace AUTOCONT a.s.
Zajištění vnitřní konektivity k internetu a dodávka ICT a vybavení pro Základní školu Tachov, Hornická 1325 5 790 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury tak, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířená funkčnost ICT prostředí zadavatele. Zakázka je rozdělena do 5 oblastí dle jednotlivých komodit: K1 – Virtualizační platforma K2 – Zabezpečení LAN a WiFi K3 – Centrální logování K4 – Koncová zařízení K5 – Správa identit a přístupů K6 – Systém pro podporu výuky Předmětem plnění veřejné zakázky je dále i poskytování služeb technické podpory k dodaným technologiím.
Z2019-039542 7. 11. 2019 6. 12. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci Datové centrum UP - IT zařízení pro datové centrum Holice odhad.cena 9 790 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zprovoznění, montážní práce, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu a technické podpory.
Z2019-039756 7. 11. 2019 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze YOUR SYSTEM
OCC s.r.o.
BIT SERVIS, spol. s r.o.
Notebooky 2019 5 944 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu uzavření Rámcové dohody s obnovením soutěže, na základě které budou realizovány dodávky notebooků včetně příslušenství
Z2019-039774 7. 11. 2019 neuvedena Technická univerzita v Liberci AV MEDIA a.s.
167_KV_PRDG_ Interaktivní učebna DG 1 122 735  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vybavení interaktivní učebny technickým zařízením specifikovaným v zadávací dokumentaci.
Z2019-039796 7. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Nové funkcionality JIP/KAAS 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky bylo vytvoření instalace a implementace nových funkcionalit pro Jednotný identitní prostor a katalog autentizačních a autorizačních služeb systému Czech POINT (dále jen „JIP/KAAS“) a zpracování kompletní dokumentace k novým funkcionalitám.
Z2019-039514 11. 11. 2019 5. 12. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Vytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu (ISMS) odhad.cena 510 237 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je provedení díla nazvaného „Informační systém majetku státu“ a všech s tím souvisejících činností. Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace nového programového vybavení pro popsané oblasti a dále zajištění provozu a rozvoje takového programového vybavení a všech souvisejících činností. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury.
Z2019-039621 6. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Deloitte Advisory s.r.o.
Zajištění bezpečnostních informačních auditů a poskytování penetračních testů 1 024 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o zajištění bezpečnostních informačních auditů a komplexních penetračních testů, včetně souvisejících služeb. Audity a testy slouží k ověření a zajištění odpovídající úrovně zabezpečení systémů, aplikací, infrastruktury provozované v prostředí Ministerstva zemědělství, a to na dobu čtyř let.
Z2019-039710 6. 11. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. S A L T O spol. s r.o.
Diskové pole, FC switche a konsolidace diskových polí NetApp 2 331 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka nového diskového pole, FC switchů, konsolidace stávajících diskových polí zadavatele a související služby.
Z2019-039418 5. 11. 2019 neuvedena Obec Krmelín BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.
Protipovodňová opatření obce Krmelín 3 147 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování pro obec Krmelín.
Z2019-039508 5. 11. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace STAPRO s.r.o.
Fadoma data spol. s r.o.
Ošetřovatelská dokumentace - část HW 2 740 657  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka SW a HW pro zajištění elektronického vedení ošetřovatelské dokumentace. Zakázka se skládá ze dvou částí softwaru pro vedení Ošetřovatelské dokumentace, modul IS FONS ENTERPRISE a hardwaru pro zajištění práce v tomto modulu. HW je dodávka notebooků a vytvoření vnitřní zabezpečené WIFI sítě včetně dobudování pevné sitě LAN, pro připojení notebooků a zajištění práce v modulu ošetřovatelská dokumentace nemocničního informačního systému OLÚ Paseka. Realizací dojde k vytvoření mobilních elektronických pracovišť pro zdravotní sestry pro práci u lůžka pacienta.
Z2019-039387 5. 11. 2019 neuvedena Město Odry DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.
Lumatech s.r.o.
XEVOS Solutions s.r.o.
Technologické centrum a kybernetická bezpečnost měsa Odry 2 758 594  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka informačních systému, jejich implementace a zajištění technické podpory související s realizací projektu.
Z2019-039466 5. 11. 2019 neuvedena Městská část Praha 7 Elektronický nástroj pro sdílení dat a case management – platforma CaseMan 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektronického nástroje pro sdílení dat a case management, který bude disponovat definovanými funkcionalitami a moduly. Předmětem plnění jsou rovněž následující služby: - podpora software platformy v trvání 24 měsíců od data akceptace díla (v případě nevýhradní licence) a jeho předání do provozu, - podpora a pronájem infrastruktury včetně licence operačních a dalších SW (IaaS) v době trvání 24 měsíců od akceptace díla a jeho předání do provozu, - rámcové plnění v podobě nabídnutého objemu člověkodní pro účely následného rozvoje platformy od akceptace a jeho předání do provozu.
Z2019-039266 4. 11. 2019 5. 12. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Software (slévárenský simulační) odhad.cena 410 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukové multilicence simulačního software pro gravitační odlévání litin, ocelí a slitin hliníku, který bude schopen simulovat procesy: • plnění formy, • tuhnutí ve formě, • teplotního pole ve formě, • simulace smrštění, • simulace deformací, • simulace materiálové struktury a dále • bude umožňovat metalurgické zpracování (včetně vlivu chemických prvků na kvalitu výše uvedených slitin) (dále jen „software“), jenž bude využíván k výukovým účelům zadavatele. Zadavatel požaduje dodání software dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je uveřejněna na profilu zadavatele.
Z2019-039346 4. 11. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Poskytování služeb podpory informačního systému SYPOS na dobu 4 let odhad.cena 19 400 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytováni´ služeb podpory informačního systému SYPOS. Služby podpory jsou rozděleny na: • základní podporu a maintenance, • rozšířenou podporu. Bližší specifikace předmětu smlouvy je obsahem Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-038876 4. 11. 2019 10. 12. 2019 Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Dodávka spotřebního materiálu IT II odhad.cena 3 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou dodávky spotřebního materiálu IT na základě konkrétních dílčích objednávek, které budou realizovány dle potřeb zadavatele, a to včetně dopravy do místa plnění. Konkrétní druh a množství spotřebního materiálu bude uvedeno v jednotlivých dílčích objednávkách.
Z2019-039309 4. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Výměna optických síťových karet a kabelů v PC odhad.cena 3 395 000  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna optických síťových karet a kabelů v PC
Z2019-039134 4. 11. 2019 2. 12. 2019 Univerzita Karlova, Rektorát RUK – ÚVT - Zajištění softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery užívaných na Univerzitě Karlově odhad.cena 40 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na poskytování užívacích práv (softwarových licencí) a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery v níže specifikovaném rozsahu v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution na Univerzitě Karlově.
Z2019-039224 4. 11. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích STORAGE ONE a. s.
Nákup diskových polí pro JU II 2 637 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 2 ks diskových polí, včetně instalace, migrace dat ze stávajících polí a zprovoznění replikace dle technické specifikace.
Z2019-039075 4. 11. 2019 2. 12. 2019 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení odhad.cena 107 421  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a projekční techniky a balíčku kancelářského softwaru pro Zadavatele. ICT vybavení bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Z2019-038714 4. 11. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. DATASYS s.r.o.
DODÁVKY DISKOVÝCH POLÍ 443 494  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem jsou dodávky diskových polí, vyvolané potřebou obnovy diskových kapacit (diskové pole s končící podporou) nebo potřebou doplnění diskových kapacit, vyvolanou růstem dat a nově implementovanými službami. Více informací o předmětu veřejné zakázky naleznete na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/CEZ.
Z2019-039357 4. 11. 2019 11. 12. 2019 Česká republika – Český statistický úřad (ČSÚ), organizační složka státu IT systém ONLINE SČÍTÁNÍ odhad.cena 28 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj, dodávka, implementace a servisní a systémová podpora provozu IT systému ONLINE SČÍTÁNÍ (dále „IT systém ONLINE SČÍTÁNÍ“), a dále pak návrh, konfigurace infrastruktury pro zajištění provozu dodaného IT systému ONLINE SČÍTÁNÍ pro bezpečný sběr dat od respondentů vyplňujících elektronický sčítací formulář SLDB 2021 (dále také „ESF“), infrastruktura pro bezpečné uložení rozpracovaných i úplných a respondentem odeslaných ESF, infrastruktura předání dat dalším IT systémům provozovaným v rámci SLDB 2021. Podrobně viz ZD.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 813 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy