Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky 20 397 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-021106 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Ministerstvo obrany Technická podpora provozu ŠIS AČR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení služby na zabezpečení technické podpory provozu ŠIS AČR více viz ZD
 Z2021-021215 14. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany S&T CZ s.r.o.
Výzva - nákup tabletu 31 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS (dále jen „VZ“) je dodávka tabletu dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí VZ vč. dopravy do místa plnění určeného zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
 Z2021-020825 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra IBM Česká republika, s.r.o.
Technická podpora NS-VIS z RD - variabilní služby 4 752 066 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je poskytování technické podpory provozu aplikace národní součásti vízového informačního systému NS-VIS - variabilní služby, a to od účinnosti prováděcí smlouvy do vyčerpání celkového finančního objemu. Jedná se o plnění A2 z Rámcové dohody.
 Z2021-020928 14. 6. 2021 9. 7. 2021 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Rozšíření diskového pole o druhou lokalitu odhad.cena 4 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření diskového pole o druhou lokalitu CKTCH Brno vč. SAN switchů
 Z2021-021271 14. 6. 2021 neuvedena TSI Písek z.s. MULTIMEDIÁLNÍ ODBORNÁ UČEBNA TC PLACE ČÁST 3 – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021003 14. 6. 2021 neuvedena Český úřad zeměměřický a katastrální Systém pro videokonference, část 2: Pořízení, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021305 14. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. GiTy, a.s.
Maintenance produktů Check Point
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb maintenance (především se jedná o výměnu vadné hardwarové komponenty v režimu 5x8xNBD, softwarovou aktualizaci, technickou podporu, atp.) pro aktuálně nasazené a používané firewally řad SG13500, SG4600, SG4800, SG1140, SG5200 společnosti Check Point Software Technologies.
 Z2021-021116 14. 6. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad PTK na poskytování datových služeb pro Státní odhad.cena 14 000 000 Kč
Předběžné oznámení Česká republika - SPÚ se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. par. 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech trhu v oblasti poskytování datových služeb.
 Z2021-021340 14. 6. 2021 neuvedena Moravskoslezský kraj MUSOFT.CZ, s.r.o.
Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy II. 4 958 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednotného systému evidence sbírek muzejní povahy, které jsou ve vlastnictví MS kraje. Součástí předmětu veřejné zakázky je zejména: - pořízení licence jednotného systému evidence sbírek muzejní povahy pro zadavatele a všechny organizace z oblasti kultury zřízené Moravskoslezským krajem (územně a časově neomezená licence pro přístup neomezeného počtu uživatelů a pro neomezený počet sbírkových předmětů všech typů sbírek muzejní povahy), - pořízení licence databázového systému, - implementace, instalace a nastavení systému, - integrace systému s Identity Managementem zadavatele, - implementace včetně migrace stávajících dat do nového systému, - vytvoření otevřených datových sad pro publikaci v národním katalogu otevřených dat, - školení uživatelů, - technická a odborná podpora na dobu neurčitou. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně...
 Z2021-021227 14. 6. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Služby zajištění kohorty a socioekonomického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021000 14. 6. 2021 neuvedena Muzeum umění Olomouc Dodávka skeneru uměleckých děl odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020796 11. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo dopravy Poskytování služeb provozu infrastruktury pro
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozních služeb IT infrastruktury pro informační systémy zadavatele poté, co bude ukončena stávající smlouva na zajištění těchto služeb, uzavřená se společností O2 IT Services s.r.o. (ev. č. S-8-330/2017, ID smlouvy v registru smluv: 1813014). Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: - služba bezpečnostní politiky, - služba technického provozu a poskytování virtuální infrastruktury, - služba provozu Call Centra, - služba převzetí provozu, - služba předání provozu, - služba na vyžádání.
 Z2021-013873 10. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zajištění provozu a podpory programového vybavení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020549 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Zajištění podpory systému RIS eMedSolution II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021092 14. 6. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) CS SOFT a.s.
Servisní podpora ATM systémů CS Soft 27 038 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-020469 10. 6. 2021 neuvedena Muzeum umění Olomouc Dodávka zařízení kapacitních diskových polí včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020908 10. 6. 2021 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Konsorcium KOMIX-Solitea
Rozvoj Online přepážky a Klientského portálu VoZP 1 590 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění je uzavření Smlouvy na nové služby, konkrétně Rozvoj Online přepážky a Klientského portálu VoZP o zpracování Příloh 2 pro zdravotnická zařízení
 Z2021-020591 10. 6. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OI – pořízení disků 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020688 9. 6. 2021 30. 6. 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Termální inkoustová velkoformátová tiskárna odhad.cena 360 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termální inkoustové velkoformátové tiskárny pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2021-019981 7. 6. 2021 neuvedena Agentura pro podnikání a inovace Dodávka přenosných počítačů s příslušenstvím odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020465 8. 6. 2021 neuvedena Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. B2C, s.r.o.
STORAGE ONE, a.s.
Obnova ústavní počítačové sítě 1 934 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) Předmětem veřejné zakázky je pořízení switche, který bude tvořit centrální uzel ústavní počítačové sítě. Switch musí mít nejméně 48 portů 10 Gbit/s - SFP+. Switch musí být kompatibilní pro spolupráci se stávajícím DXS 3600. 2) Cílem předmětu veřejné zakázky je získat dvojici identických serverů optimalizovaných na minimální cenu licencí pro servery Microsoft a maximální výkon pro virtualizaci serverů s operačním systémem Microsoft Server prostřednictvím virtualizační platformy Vmware a Microsoft HyperV. 3) Cílem předmětu veřejné zakázky je pořízení dvojice nových ALL Flash datových polí, která budou užívána jako cluster se synchronní replikací, v režimu Active - Pasive.
 Z2021-020366 7. 6. 2021 neuvedena Základní škola Vratimov, Datyňská 690 Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 - 2. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení IT vybavení včetně nábytku, tvořící dohromady funkční celek.
 Z2021-020220 7. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 60120 - Dodávky hardware, IT komponent a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020219 7. 6. 2021 8. 7. 2021 Lesy České republiky, s.p. Dodávky kancelářské a výpočetní techniky včetně odhad.cena 200 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky kancelářské a výpočetní techniky včetně příslušenství za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému.
 Z2021-020498 10. 6. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Dodávka IT zařízení v DNS - 2021/0042 79 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-020135 7. 6. 2021 8. 7. 2021 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje IT Technologie odhad.cena 2 530 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace počítačového hardwaru, softwaru, síťových prvků a tabletů pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje.
 Z2021-019937 7. 6. 2021 neuvedena Město Český Krumlov Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020470 10. 6. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Axes Computers s.r.o.
Nákup IT techniky pro CI UJEP v DNS – 2021/0009 314 019 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-020037 7. 6. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Penetrační testy a konzultace v oblasti informační odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020485 10. 6. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Nákup IT techniky pro CI UJEP v DNS – 2021/0024 164 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-020513 10. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí ČD - Telematika a.s.
Dočasné zajištění podpory IPPD 3 427 463 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-020367 7. 6. 2021 neuvedena Základní škola Vratimov, Datyňská 690 Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 - 2. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení IT vybavení včetně nábytku, tvořící dohromady funkční celek.
 Z2021-020074 7. 6. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Portálový systém SZIF a Portálové aplikace pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020088 7. 6. 2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce -
Předběžné oznámení Předmětem zvažované Veřejné zakázky bude realizace souvisejících činností a díla spočívajícího především ve vytvoření, dodání a implementaci samostatného informačního systému Digitální technické mapy železnice (IS DTMŽ). Součástí předmětu plnění bude rovněž analytická část související se zpracováním a zejména pořízením dat technologiemi hromadného sběru.
 Z2021-020323 7. 6. 2021 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy Správa počítačové sítě a poskytování souvisejících odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020119 7. 6. 2021 neuvedena Letiště Praha, a.s. Soar - orchestrační nástroj odhad.cena 10 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je dodávka Systému včetně instalace a implementace, poskytnutí užívacích práv k systému, školení zaměstnanců a poskytování podpory.
 Z2021-020043 7. 6. 2021 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Rozvoj platformy Microsoft Government Gateway odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020328 7. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na komplexní zajištění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019850 4. 6. 2021 2. 7. 2021 Ministerstvo obrany Zvyšování schopností CIRC
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení majetku k zabezpečení implementace efektivní národní schopnosti kybernetické obrany ve shodě s politikou kybernetické obrany NATO dle závazku definovaných v CT2017/E6202N Cyber Defence.
 Z2021-019815 4. 6. 2021 neuvedena MERO ČR, a.s. Správa geografického informačního systému GRAMIS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019734 14. 6. 2021 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Úprava dat zpracovaných negativů ze sbírky odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-019740 3. 6. 2021 neuvedena Český úřad zeměměřický a katastrální HW pro rozvoj kapacit pro správu a archivaci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019722 14. 6. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Datové připojení oddělení následné péče Ryjice odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-019638 3. 6. 2021 neuvedena CENIA, česká informační agentura životního prostředí Cloudové a hostingové služby pro ISPOP a EnviHELP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019608 3. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství Servis hardware ADIS 2022
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního pozáručního servisu serverů a jejich příslušenství, na kterých je provozován informační systém ADIS.
 Z2021-009324 3. 6. 2021 neuvedena Generální finanční ředitelství Technická podpora IS ReD odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-014361 3. 6. 2021 neuvedena Statutární město Karviná Ekonomický informační systém pro SMK a portál odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019571 2. 6. 2021 8. 7. 2021 Obec Hazlov Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hazlov a odhad.cena 8 372 632 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a zajištění konektivity a dodávky nábytkového vybavení, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
 Z2021-019572 2. 6. 2021 9. 7. 2021 Město Hranice Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hranice a odhad.cena 8 018 507 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a zajištění konektivity a dodávky nábytkového vybavení, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
 Z2021-019570 2. 6. 2021 7. 7. 2021 Obec Dalovice Dodávky IT vybavení, výukových pomůcek a zajištění odhad.cena 4 866 880 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení pro výuku v odborných učebnách, dodávka konektivity a vybavení pro výuku, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 196 328 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy