Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezeno 17858 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-028239 16. 8. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN, s. r. o.
Dodávka IT zařízení pro MOPR v DNS - 2019/0108 223 242  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 11 PC All in One PC vč. myší a klávesnic pro Vědeckou knihovnu UJEP a 4 PC a 1notebooku do aul pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Z2019-028704 16. 8. 2019 neuvedena ČVUT v Praze, Fakulta dopravní SW - SIMULÁTOR 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka softwaru pro výpočet dynamiky vozidla (matematicko-fyzikální moduly) vhodných pro systém vozidlového simulátoru.
Z2019-028178 16. 8. 2019 12. 9. 2019 Ministerstvo obrany Díly a příslušenství k počítačům - D
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka dílů a příslušenství k počítačům.
Z2019-028659 16. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Studie pro implementaci Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je studie na nový informační systém - Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), zřízený na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se dále mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226.
Z2019-028346 16. 8. 2019 17. 9. 2019 Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky Výpočetní cloudové servery odhad.cena 3 240 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení dodávky výpočetních cloudových serverů včetně jejich instalace a zprovoznění a následného poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce Next Business Day On-site v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.
Z2019-028280 16. 8. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno TESCO SW a.s.
Servisní služby pro FaMa+ 4 958 678  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní a technické podpory pro informační systém FAMA+ pro Centrum informatiky Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Z2019-028575 16. 8. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ALGORIT CZECH, s.r.o.
Centrální zálohování notebooků 2 654 740  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem této veřejné zakázky je zajištění možnosti provádět automatizované zálohování uživatelských dat na noteboocích zadavatele s centrální jednotnou správou v prostředí informačního systému VZP ČR (dále jen „IS VZP ČR“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: Dodání softwarového nástroje pro automatické zálohování notebooků s centrální jednotnou správou; Poskytnutí / zajištění poskytnutí VZP ČR oprávnění k užití zálohovacího SW (licence) v licenčním rozsahu pro 1 210 notebooků; Instalace a implementace zálohovacího SW, zahrnující zejména zpracování postupu instalace a implementace řešení v prostředí IS VZP ČR, instalaci centrálního management serveru do IS VZP ČR, nasazení zálohovacích klientů (příslušného SW) na pilotním vzorku 20 notebooků a zaškolení dvou administrátorů zadavatele; Dodání příslušné dokumentace k zálohovacímu SW; Poskytování / zajištění poskytování podpory...
Z2019-028507 15. 8. 2019 neuvedena Město Domažlice Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před Bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721, datum 2019, zak. číslo 09-02/19 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).
Z2019-028437 15. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Rozvoj a úpravy IS DIS MMR 3 787 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je rozvoj a úprava informačního systému DIS MMR (dále jen „IS DIS MMR“) v podobě rozšíření a modifikace informačního systému v nezbytném rozsahu pro komplexní evidenci a poskytování investičních a neinvestičních dotací MMR, rozpočtu, finančních kontrol a dalších agend úřadu realizované rozšířením informačního systému DIS MMR. Jedná se o úpravy vyvolané změnou legislativy nebo úpravy provedené v navazujících informačních systémech. Podrobný popis předmětu VZ se nachází v Příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídek.
Z2019-028160 15. 8. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze PC vybavení a měřicí technika odhad.cena 1 103 126  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC vybavení a měřicí techniky pro Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, rozdělená do tří částí: měřicí karty, počítačové vybavení a interaktivní sestava (dále jen „PC vybavení a měřicí technika“). Jednotlivé části PC vybavení a měřicí techniky jsou zadávány ve třech samostatných částech Veřejné zakázky. PC vybavení a měřicí technika musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 až 3 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu plnění je uvedena pro jednotlivé části Veřejné zakázky samostatně: pro část 1. v Příloze č. 1 – Technická specifikace plnění pro část 1; pro část 2. v Příloze č. 2 – Technická specifikace plnění pro část 2; a pro část 3. v Příloze č. 3 – Technická specifikace plnění pro část 3.
Z2019-028014 14. 8. 2019 11. 9. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická FEL - Pracovní stanice 5G odhad.cena 750 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks pracovních stanic 5G pro FEL včetně záručního servisu dle technické specifikace požadovaného plnění a dle podmínek uvedených v závazném vzoru návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Z2019-028327 14. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Zeměměřický úřad 3S.cz, s. r. o.
Rozšíření DP Hitachi 2 206 233  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření (upgrade) diskového pole Hitachi HUS 130 v Pardubicích. Požadavky v rámci rozšíření: • Doplnění diskové kapacity na konečných 710 TB čisté kapacity R6 (kvůli zachování paritních skupin 10+2) • Doplnění diskového pole o 2 expanzní police • Doplnění potřebné kabeláže • Dopravu do místa plnění, instalaci a implementaci • Náhradní disky dle níže uvedených parametrů - bod 7).
Z2019-028037 13. 8. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Podpora a rozvoj aplikací na platformě K2 2 250 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování služeb podpory, maintenance a rozvoje aplikací systému K2 po dobu 3 let.
Z2019-028156 13. 8. 2019 neuvedena Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky M Computers s.r.o.
Virtualizační platforma 2 611 008  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní řádně provedená dodávka zahrnující montáž, instalaci a oživení hardwarového řešení virtualizační platformy skládající se z 12 kusů identických uzlů.
Z2019-028050 13. 8. 2019 neuvedena ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální aplis.cz, a.s.
Poskytování servisní podpory a provozní údržby aplikací EPVDS a KESSL 2019 – 2021 – II. 3 558 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je podpora resortního elektronického systému spisové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního realizovaného aplikacemi Elektronické podatelny a výpravny v návaznosti na systém datových schránek („EPVDS“) a aplikační nadstavby Komplexní elektronické spisové služby ČÚZK („KESSL“) na platformě abcSuite. Podpora zahrnuje jištění provozu systému, návrhy a realizace technických řešení, metodickou podporu ve formě konzultací a školení a součinnost při zpracovávání projektové dokumentace.
Z2019-028164 13. 8. 2019 neuvedena Město Turnov AV MEDIA, a.s.
Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny 3 414 645  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a zprovoznění techniky pro modernizaci konektivity tří základních škol a dodávka počítačů a terminálů do dvou počítačových učeben základních škol.
Z2019-027862 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Dodávky 3D skenerů a 3D tiskáren do odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek odhad.cena 880 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D skenerů, 3D tiskáren včetně obslužného příslušenství a SW podle technického zadání a soupisu dodávek. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Z2019-027674 12. 8. 2019 neuvedena Město Němčice nad Hanou Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou - dodávka vybavení odhad.cena 12 037 112  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého IT vybavení, nového a nepoužitého školního nábytku a nových a nepoužitých školních pomůcek pro nové odborné učebny Základní školy Němčice nad Hanou včetně navazujících kabinetů, skladu a technické místnosti. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v soupisech dodávek a služeb a v technických podmínkách, které jsou přílohou č. 4, 5, 6 a 7 zadávací dokumentace a dále v požadavcích na funkčnost předmětu plnění pro první část, které tvoří přílohu č. 11 zadávací dokumentace.
Z2019-027839 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Technická univerzita v Liberci 137_KV_ERDF_PC AIO vč. příslušenství (FZS_034) a notebooky odhad.cena 1 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka počítačů a notebooků dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2019-027824 12. 8. 2019 11. 9. 2019 Ministerstvo obrany Technická podpora CITRIX
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Technická podpora CITRIX pro zabezpečení provozu informačních systémů MO ČR
Z2019-027983 12. 8. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje odhad.cena 15 018 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“)pro zabezpečení informačních systémů (dále též „IS“) provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. Součástí plnění veřejné zakázky jsou dále servisní služby na dobu neurčitou. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace (dále též „ZZS JMK“) je základní složkou integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a v souladu s legislativou plní úkoly i v případě mimořádných událostí a krizových situací, kdy mohou být těmito událostmi/situacemi zasaženy i informační systémy (IS) ZZS JMK a došlo by tedy k omezení,...
Z2019-027696 12. 8. 2019 17. 9. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství ADIS - podpora, údržba a vývoj 2020 - 2023
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb k Systému ADIS, tj. a. Podpora provozu Aplikace ADIS a pozáruční servis Aplikace ADIS, b. Zajišťování vývoje/rozvoje Aplikace ADIS, c. Služby ADIS Hotline, konzultační služby, technická podpora, d. Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS.
Z2019-027931 12. 8. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní B2C, s.r.o.
IT příslušenství (2/2019) 104 660  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství k počítačům (monitory, paměti apod.) a tiskáren dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání příslušenství k počítačům (monitory, paměti apod.) a tiskáren dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Z2019-027768 12. 8. 2019 12. 9. 2019 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Server with high storage capacity
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Server s velkou úložní a výpočetní kapacitou. Zadavatel plánuje použít server jako střednědobý úložný systém se vzdáleným přístupem uživatelů (RDP/VNC) pro zpracování a analýzu obrazových dat. Systém musí být schopen ukládat souběžně data z alespoň 8 mikroskopů. Musí být současně schopen přijímat a ukládat data ze dvou sCMOS (2048x2048 pixelů, full frame, 100 fps), s potenciálem současně plynule přijímat a odesílat data z dalších mikroskopů (řádově desítky až stovky GB) a s vysokým zatížením CPU a GPU během programů spuštěných vzdáleným přístupem až několika desítek uživatelů. Navíc je třeba připojit minimálně 4 mikroskopy přímo do serveru. Server bude připojen optickou sítí do fakultní sítě. Systém musí být otestován a optimalizován na požadované funkce a software s garantovaným výkonem a bezpečností. Zadavatel požaduje podporu dodavatele v místě instalace a přes vzdálený přístup pro...
Z2019-027933 12. 8. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní B2C, s.r.o.
Notebooky pro Fakultu strojní (1/2019) 294 050  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání počítačů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Z2019-027981 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Technická univerzita v Liberci 138_KV_Nákup výpočetní techniky pro střediska TUL odhad.cena 385 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka výpočetní techniky pro střediska TUL dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2019-027924 12. 8. 2019 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Implementace PIM/PAM
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je implementace řešení PIM/PAM v následujícím předpokládaném rozsahu: o Implementace PIM/PAM na informační systémy rezortu Ministerstva vnitra ČR včetně dodávky HW/SW nezbytné pro realizaci o Podpora řešení o Konzultační služby Předmětem VZ nebude dodávka licencí a podpory licencí.
Z2019-027854 12. 8. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze AUTOCONT a.s.
INFRASTRUKTURA_Pracovní stanice III. - opakování III. 257 850  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware serveru s příslušenstvím. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.
Z2019-027664 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zajištění podpory a rozvoje nemocničního informačního systému (UNIS FNKV) na období 48 měsíců odhad.cena 29 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a rozvoje nemocničního informačního systému UNIS Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále jen „FNKV“) na dobu 48 měsíců. FNKV využívá nemocniční informační systém UNIS od roku 1992 a v současné době jsou do tohoto informačního systému zapojena všechna zdravotnická pracoviště FNKV. UNIS je aktuálně využíván více než 2000 uživateli FNKV a jedná se o klíčový informační systém FNKV. Součástí plnění je zajištění údržby SW UNIS včetně údržby SW UNIS v souladu s platnými právními předpisy, zajištění systémové podpory SW UNIS, provádění analytických činností dalšího rozšíření a rozvoje SW UNIS dle požadavků FNKV a vývoj rozšíření SW UNIS na základě požadavků FNKV. Přesný rozsah požadovaných služeb a podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je stanoven v přílohách zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 2 – Návrh smlouvy o poskytování...
Z2019-027865 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Dodávky výpočetní techniky a SW pro výuku cizích jazyků do odborné laboratoře ZŠ T. Šobra Písek odhad.cena 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a SW pro výuku cizích jazyků podle technického zadání a soupisu dodávek. Technologie bude dodána do nové odborné učebny (laboratoře) cizích jazyků ZŠ T. Šobra Písek.
Z2019-027502 9. 8. 2019 11. 9. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Smlouva na poskytování odborných a konzultačních služeb pro systémovou integraci v IS VZP ČR odhad.cena 24 167 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je poskytování odborných a konzultačních služeb pro systémovou integraci v IS VZP ČR. Předmět plnění je rozdělen do dvou částí, a to na: a) Jednorázově poskytnuté odborné a konzultační služby, které zahrnují: • odborné posouzení Standardů IS VZP – NIS vč. jejich příloh; • návrh technické specifikace pro veřejnou zakázku na ITSM nástroj. b) Odborné a konzultační služby poskytované na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Z2019-027381 9. 8. 2019 10. 9. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ - Pořízení Blade serverů pro IKR odhad.cena 10 320 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka blade serverů a podpůrných systémů
Z2019-027529 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Koordinátor ODIS s.r.o. Dodávka čipových karet odhad.cena 15 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na průběžné dodávky oboustranně barevně potištěných bezkontaktních čipových karet v barevnosti 4/4 zadavateli. Čipové karty budou na základě výzev zadavatele dodávány ve formě vizuálně a datově personalizovaných karet, případně datově personalizovaných karet se statickým potiskem.
Z2019-027737 9. 8. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát AV FACTORY s.r.o.
UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13 – Přístrojové vybavení a ICT 3 998 999  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace přístrojového vybavení a ICT pro rekonstruovaný objekt Celetná 13. Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 výzvy.
Z2019-027727 9. 8. 2019 neuvedena Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru) 1 577 232  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nájem tiskových zařízení včetně souvisejících služeb. Bližší vymezení ve výzvě a jejich přílohách a ve smlouvě a jejich přílohách.
Z2019-027756 9. 8. 2019 neuvedena Česká televize Digital Media s.r.o.
Licence Adobe 2019 2 929 222  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup prodloužení platnosti licencí k využívání software firmy Adobe (Adobe CC for teams All Apps, Adobe Photoshop CC, Adobe Premier Pro CC, Adobe Stock Large a Adobe Creative Cloud). Součástí předmětu plnění je rovněž SW maintenance, zahrnující hlášení vad, poskytování opravných balíčků a nových verzí software po dobu platnosti licencí. Předmět plnění dále umožňuje spravovat licence lokálním správcem licencí a jejich přesuny dle aktuální potřeby zadavatele.
Z2019-027420 9. 8. 2019 12. 9. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Podpora a rozvoj APV pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ - 2019+ odhad.cena 46 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení LOK a PVO pro oblast výběru pojistného důchodového pojištění OSVČ
Z2019-027423 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Ministerstvo obrany Serverové řešení - modernizace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je dodávka HW technologie včetně HW a SW podpory, specifikace je uvedena v kupní smlouvě.
Z2019-027176 8. 8. 2019 9. 9. 2019 Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Tabletů II odhad.cena 1 232 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 112ks tabletů dvou specifikací s příslušenstvím dle technických podmínek.
Z2019-027282 8. 8. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, s.p. CS SOFT a.s.
ESUP Release 4.12 48 894 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření systému ESUP o nové funkce, zj: • rozšíření funkčnosti systému, jež je nezbytná pro přechod na nový systém TopSky • změny systému na základě požadavků současných uživatelů systému
Z2019-027199 8. 8. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF odhad.cena 31 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému (licencí) pro správu identit v informačním systému, maintenance licencí po dobu 60 měsíců a další služby, které se vztahují k tomuto systému.
Z2019-027344 8. 8. 2019 6. 9. 2019 Technická univerzita v Liberci 150_KV_DNS pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů odhad.cena 50 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zavedení DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů a splnění s tím souvisejících závazků.
Z2019-027333 8. 8. 2019 6. 9. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Server pro laboratoř kybernetické bezpečnosti odhad.cena 166 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů a příslušenství k serverům pořizovaných pro potřeby Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami (dále též „zařízení“). Předmět plnění je konkrétně vymezen technickou specifikací (příloha zadávací dokumentace).
Z2019-027577 8. 8. 2019 neuvedena Město Lanškroun TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Dodávka IT techniky – Regionální polytechnické centrum ZŠ Dobrovského 315 972  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT techniky.
Z2019-027643 8. 8. 2019 neuvedena Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové Martin Burian
Dodávky výpočetní a audiovizuální techniky do odborných učeben ZŠ Svobodná Písek 868 574  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní a audiovizuální techniky do odborných učeben ZŠ Svobodná Písek, podle technického zadání a soupisu dodávek a prací.
Z2019-027620 8. 8. 2019 neuvedena Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace AUTOCONT a.s.
ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY K INTERNETU A DODÁVKA ICT A VYBAVENÍ PRO ZŠ BOR 4 580 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury tak, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířená funkčnost ICT prostředí zadavatele. Zakázka je rozdělena do 5 oblastí dle jednotlivých komodit: K1 – Virtualizační platforma K2 – Zabezpečení LAN a WiFi K3 – Centrální logování K4 – Koncová zařízení K5 – Systém pro podporu výuky
Z2019-027609 8. 8. 2019 29. 8. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Statistický software pro výuku studentů oboru řízení jakosti odhad.cena 415 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka statistického softwaru pro výukové účely studentů Ústavu výrobního inženýrství a dále pro specializaci řízení jakosti pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-027298 16. 8. 2019 10. 9. 2019 ČEZ, a. s. Poskytování služeb souvisejících s tvorbou a úpravami webových prezentací a správou obsahu webu
Oprava Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání a uzavření Rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ s délkou trvání 60 měsíců ode dne uzavření Smlouvy s maximálně třemi (3) Dodavateli (s Dodavateli, kteří se umístili na 1. – 3. místě v pořadí), která bude obsahovat smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb spojených s tvorbou, úpravou a správou obsahu webové prezentace www.cez.cz a k ní přidružených webových prezentací využívajících stejnou správu obsahu, a vytváření interaktivních aplikací a webových prezentací.
Z2019-027448 7. 8. 2019 neuvedena Obec Chýně BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.
Protipovodňová opatření obce Chýně 2 998 494  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec Chýně.
Z2019-027428 7. 8. 2019 neuvedena Obec Líbeznice Z + M Partner, spol. s r.o.
POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ, AUDIO – VIDEO TECHNIKA A KONEKTIVITA K INTERNETU - Nové odborné učebny a modernizace ZŠ a ZUŠ Líbeznice - vybavení 2 638 442  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového vybavení pro základní školu v Líbeznicích specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy