Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky 20 145 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-012285 15. 4. 2021 31. 5. 2021 Česká republika - Česká inspekce životního prostředí Centrální agendový a informační systém (CAIS) odhad.cena 47 107 438 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení, dodávka a implementace nového Centrálního agendového a informačního systému (CAIS) pro podporu práce inspektorů při kontrole, vedení správních a přestupkových řízení, včetně terénního klienta a dále pro zpracování žádostí o informace a žádostí o vyjádření/stanovisko, a vyhodnocení činnosti úřadu, podpora CAIS poskytována na dobu neurčitou, součástí provozní podpory je rovněž zajištění cloudových služeb pro provoz Díla a provádění zálohování systému včetně komplexní obnovy Díla a obsažených dat v případě mimořádné události v testovacím i provozním prostředí. Rozvoj CAIS a poskytnutí přesunů Díla do nové provozní lokality dle požadavku Zadavatele. Zadavatel přílohy 1, 11.1. a 11.2. Závazného návrhu smlouvy nezveřejňuje na profilu zadavatele, z důvodu důvěrné povahy informací obsažených v těchto přílohách. Dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona...
 Z2021-012288 15. 4. 2021 17. 5. 2021 Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310 Nákup ICT vybavení - Slaný - (opakování) odhad.cena 1 743 967 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení a vybavení na pokusy realizované v rámci odborných výjezdů Gymnázia Václava Beneše Třebízského jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. ICT vybavení a vybavení na pokusy bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
 Z2021-012299 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Ministerstvo obrany Internet MO - navýšení bezpečnosti - nákup HW
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pořízení HW technologie pro zabezpečení uživatelských a systémových služeb "Rozhraní Internet a Globální datová síť" a Internet MO. Blíže viz ZD.
 Z2021-012440 15. 4. 2021 17. 5. 2021 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Systém pro správu požadavků na vlastnosti prvků odhad.cena 12 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na služby dle § 14 odst. 2 ZZVZ s názvem „Systém pro správu požadavků na vlastnosti prvků digitálního modelu stavby II“ (dále též „ISDSDIMS“ nebo „systém“) je získat práva k užití informačního systému pro správu požadavků na vlastnosti prvků digitálních modelů staveb, převod dat z dočasného nástroje zadavatele (ČAS BIM tool) do ISDSDIMS, školení, počáteční nastavení ISDSDIMS a následný provoz ISDSDIMS po dobu trvání smlouvy.
 Z2021-012325 15. 4. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Nákup notebooků 2021 - vyhrazená veřejná zakázka odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011693 12. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra IBM Česká republika, spol. s.r.o.
Rozvoj NS-VIS z RD 2020 - I. 12 698 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je plnění v rámci rozvoje NS-VIS: 1. Implementace nového ICD VIS se změnami EES
 Z2021-012077 12. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Rámcová smlouva na dodávky HW - 2 800 odhad.cena 48 000 000 Kč
Předběžné oznámení Rámcová smlouva na dodávky HW - 2 800 PC sestav
 Z2021-011868 12. 4. 2021 neuvedena Český statistický úřad Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 1. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012198 12. 4. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Clarivate Analytics (UK) Ltd
Clarivate WoS_Data 2021+ 79 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zakoupení přístupu k Web of Science Custom Data XML pro Českou republiku v letech 2012-2020 + aktualizace pro roky 2021-2023 z následující indexy Web of Science: Science Citation lndex Expanded, Social Sciences Citace lndex, Umění a humanitní vědy Citace lndex a Citace rozvíjejících se zdrojů lndex uvedené v příloze 1 této zadávací dokumentace.
 Z2021-011654 12. 4. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. RÁMCOVÁ DOHODA NA ROZVOJ SYSTÉMU BI/AA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-011760 12. 4. 2021 neuvedena Hudební divadlo v Karlíně Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011795 12. 4. 2021 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Rozšíření diskového pole Huawei
Předběžné oznámení Rozšíření diskového pole Huawei včetně instalace, podpory a záručního servisu
 Z2020-037907 19. 3. 2021 neuvedena Město Český Krumlov VERA, spol. s r.o.
VERA, spol. s r.o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037914 19. 3. 2021 neuvedena Město Český Krumlov ADVENT, spol. s r. o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037911 19. 3. 2021 neuvedena Město Český Krumlov Kadlec - elektronika, s.r.o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 35 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011911 9. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Krajský soud v Brně AUTOCONT a.s.
Zvýšení kapacity objemu zálohování 1 756 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Krajský soud v Brně potřebuje navýšit kapacitní licence zálohování - a to jak pro Krajský soud v Brně pracoviště ul. Rooseveltova a ul. Husova a dále pro dvě pobočky KS v Jihlavě a ve Zlíně, ale rovněž pro potřeby okresních soudů, které spadají do působnosti krajského soudu. Předmět této veřejné zakázky je nákup 1 souboru zálohovacího softwaru, kdy požadovaný licencovaný objem záloh je min. 75 TB po deduplikaci a licence musí obsahovat bezplatné aktualizace a přímou podporu výrobce po dobu 48 měsíců.
 Z2021-011498 9. 4. 2021 neuvedena Botanický ústav AV ČR, v. v. i. Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011514 9. 4. 2021 10. 5. 2021 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Zajištění ICT odborných rolí pro rozvojové odhad.cena 84 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění odborných kapacit, zejména z oblasti ICT technologií, a to jednak pro interní potřeby zadavatele a dále za účelem plnění závazků zadavatele vůči zákazníkovi.
 Z2021-011460 9. 4. 2021 7. 5. 2021 CEJIZA, s.r.o. Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů, dataprojektorů a další výpočetní techniky. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
 Z2020-037917 19. 3. 2021 neuvedena Město Český Krumlov QCM, s.r.o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037909 19. 3. 2021 neuvedena Město Český Krumlov ICZ a.s.
ICZ a.s.
+1 dodavatel
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011160 6. 4. 2021 neuvedena Město Počátky Odborné učebny v ZŠ Počátky – IT vybavení a učební odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011783 12. 4. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. TESCO SW a.s.
Integrace systému FAMA+ a nemocničního 409 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011481 7. 4. 2021 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví AUTOCONT a.s.
Technická podpora IT infrastruktury - opakované 6 203 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb pokrytí specializovaných profesí pro údržbu informačních systémů, jako je správa Microsoft Serverů a Microsoft aplikačních serverů a aplikací, dále pak podpory v oblasti správy desktopů a speciálních Microsoft aplikací, Sharepoint, Exchange, CRM Dynamics, BizTalk Server, OLAP, MS REPORTING, a další OFFICE SYSTÉMY, dále pak pokrytí řešení atypických závažných havárií.
 Z2021-011191 6. 4. 2021 neuvedena ČR - Česká obchodní inspekce INISOFT, s. r. o.
Zajištění podpory, údržby a rozvoje IS Mercurius 3 567 140 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Podpora, údržba a rozvoj informačního sytému Mercurius na dobu 18 měsíců.
 Z2021-011271 6. 4. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Systém kvalifikace - Rozvoj, provoz a obnova HW odhad.cena 0 Kč
Systém kvalifikace veřejné služby
 Z2021-011299 6. 4. 2021 neuvedena OBEC JESENICE Dodávka IT technologií pro ZŠ Zdiměřice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010857 6. 4. 2021 30. 4. 2021 Ministerstvo obrany Dynamický nákupní systém na nákup archivačních odhad.cena 99 174 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka archivačních médií dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
 498312 9. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČD - Telematika, a.s.
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí 84 499 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření klíčových částí nutných pro podporu fungování celého řešení Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (tyto klíčové části dále jen „Systém“), a to zejména v souvislosti s nutností naplnění legislativních požadavků, principy eGovernmentu a s vazbami na činnosti, které nejsou primárně agendami dávkového typu, a zajištění jejich následné podpory provozu a rozvoje.
 Z2021-010891 6. 4. 2021 neuvedena Česká pošta, s.p. Nákup PC Windows a monitorů odhad.cena 10 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stanic s OS Windows, LCD monitorů 24" a LCD monitorů 27". Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
 Z2021-011276 6. 4. 2021 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Průmyslové řídící jednotky II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010908 6. 4. 2021 30. 4. 2021 Ministerstvo obrany Dynamická nákupní systém na nákup monitorů odhad.cena 99 174 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka monitorů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
 Z2021-011278 6. 4. 2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Pořízení systému zálohování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011113 15. 4. 2021 6. 5. 2021 Středočeský kraj Rámcová dohoda na dodávky notebooků odhad.cena 16 200 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky notebooků s příslušenstvím na základě rámcové dohody pro Krajský úřad Středočeského kraje na dobu 48 měsíců od účinnosti dohody v rozsahu dle uvedené specifikace. Výsledkem zadávacího řízení bude rámcová dohoda mezi zadavatelem a vítězným účastníkem zadávacího řízení. Rámcová dohoda stanoví podmínky, za nichž bude zadavatel zadávat vítěznému účastníkovi zadávacího řízení dílčí zakázky na dodávku notebooků jako obměnu techniky používané na krajském úřadě nebo jako nákup nových notebooků. Zadavatel počítá s nákupem notebooků 5 typů, které jsou blíže specifikované v technické specifikaci v příloze č. 2, která se po vysoutěžení stane přílohou rámcové dohody s vítězným dodavatelem.
 Z2021-010892 6. 4. 2021 neuvedena Česká pošta, s.p. Centrální Log Management odhad.cena 14 110 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro centrální sběr a management logů pro zadavatele, včetně hardware, software a potřebných licencí k jeho provozování, jeho implementace a poskytování podpory a údržby (support & maintenance) po dobu 48 měsíců od akceptace dodaného řešení.
 Z2021-010937 6. 4. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010996 6. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra SLZZ - Poskytnutí kvalifikované služby ověřování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010768 1. 4. 2021 30. 4. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb odhad.cena 17 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zíískat kapacity na podporu a rozvoj systému pro Postup Přípravy Staveb.
 Z2020-037915 6. 4. 2021 neuvedena Město Český Krumlov Kvasar, spol. s r. o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 33 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-010664 1. 4. 2021 6. 5. 2021 ČEPRO, a.s. Upgrade řídicího systému skladů (1. etapa) odhad.cena 5 860 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware a software pro účely upgradu řídicího systému skladů zadavatele.
 Z2021-010789 1. 4. 2021 14. 5. 2021 Moravskoslezký kraj Dynamický nákupní systém pro nákup výpočetní odhad.cena 42 181 818 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky výpočetní techniky a IT technologií; klasifikace předmětu veřejné zakázky: 30200000-1 Počítače 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 30232110-8 Laserové tiskárny 30230000-0 Zařízení související s počítači 30232000-4 Periferní vybavení
 Z2021-011025 1. 4. 2021 26. 4. 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Pronájem multifunkčních zařízení r. 2021 odhad.cena 2 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení a tiskáren, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2021-010756 1. 4. 2021 neuvedena Správa Pražského hradu Dodávka HW/SW vSAN a implementace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010862 31. 3. 2021 neuvedena Vojenský výzkumný ústav, s.p SVS FEM Services s.r.o.
Rámcová dohoda na tvorbu numerických modelů a 5 490 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na služby spočívající v tvorbě návrhů numerických modelů a následné simulace terminálně balistických vlastností systémů ochrany a simulace účinků výbuchu. Součástí služby je zpracování výsledků a zpráva v elektronickém formátu. Numerické modely a simulace jsou realizovány na základě poskytnutých podkladů prostřednictvím SW LS DYNA, příp. AUTODYN.
 Z2021-011124 6. 4. 2021 neuvedena Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze BBM spol. s r. o.
Servis, údržba a rozvoj aplikačního software iFIS 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-010826 30. 3. 2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení COMPEX DATA BOHEMIA, spol. s r.o.
Servery a disková pole 1 605 312 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů a diskových polí.
 Z2021-010581 29. 3. 2021 neuvedena Národní knihovna České republiky Digitalizace vzácných historických dokumentů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010545 29. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Be a Future s.r.o.
Technická podpora NS-SIS II variabilní služby z RD 8 264 463 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky jsou ad-hoc služby poskytování technické podpory aplikace NS-SIS II (variabilní služby) objednávané pro zajištění služeb nepokrytých RD v rámci smluvně zajištěného plnění A1. Konkrétně se jedná o plnění A2 specifikované v Příloze č. 1 v kapitole 2.2.2 RD.
 Z2021-010296 29. 3. 2021 neuvedena Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Dodávka subskripcí Red Hat odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010421 29. 3. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Rámcová dohoda na nákup počítačů, notebooků a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 735 lidí darovalo 2 077 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy