Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky 18 789 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011412 3. 4. 2020 5. 5. 2020 Státní zemědělský intervenční fond Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí odhad.cena 4 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu PPředmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) u vybraných subjektů na 100% DPB evidovaných pro daný subjekt/žadatele v registru půdy LPIS. Kontrola pomocí DPZ bude v roce 2020 probíhat celkem na 11 lokalitách maximální velikosti 20x30km rozprostřených rovnoměrně po celém území ČR. Tento územní rozsah by měl představovat přibližně 1 600 žadatelů tj. 22 000 DPB.
 Z2020-011074 3. 4. 2020 4. 5. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Prodloužení a nákup nových licencí v rámci odhad.cena 45 180 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je prodloužení, rozšíření a nákup nových licencí a poskytování služeb technické podpory a servisu v rámci multilicenčních programů Microsoft na dobu 36 měsíců.
 Z2020-010902 2. 4. 2020 11. 5. 2020 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika odhad.cena 11 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávka a instalace inteligentních zastávek včetně SW pro zajištění vstupních dat a správu informačních panelů.
 Z2020-010909 2. 4. 2020 1. 6. 2020 Statutární město Brno Tvorba a provoz webové platformy města Brna odhad.cena 31 328 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření Platformy pro weby města Brna, tedy systému pro správu obsahu webů, na které bude možno vytvářet nové weby a migrovat stávající. Součástí předmětu Veřejné zakázky je rovněž Provoz, Podpora a Údržba, jakož i Rozvoj Platformy. Jako první projekt bude v rámci předmětu Veřejné zakázky spuštěn a provozován nový web www.brno.cz.
 Z2020-010893 2. 4. 2020 4. 5. 2020 Statutární město Hradec Králové Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování služeb na zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020 a 2021 - 2027. Projekty budou financovány z různých Operačních programů (dále jen OP) programového období 2014 - 2020 nebo 2021 - 2027, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního prostředí, OP Doprava, OP Zaměstnanost plus, OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a dalších.
 Z2020-011271 2. 4. 2020 neuvedena ENEX GROUP s.r.o. NDCon LOGIC a.s.
Dodávka HW 227 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodání hardware pro zadavatele a to: a) 1 ks stolní počítač včetně příslušenství, b) 2 ks notebook, c) 1 ks tablet s iOS, d) 1 ks tablet s AndroidOS. Další podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
 Z2020-011199 2. 4. 2020 4. 5. 2020 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Výpočetní systém odhad.cena 8 150 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a zprovoznění nového nepoužitého velkého výpočetního systému pro vědecko-technické výpočty s hardwarově sdílenou pamětí.
 Z2020-010993 1. 4. 2020 neuvedena Masarykova univerzita T-Mobile Czech Republic, a.s.
Nákup souboru signalizačních dat od mobilního 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Uplatnění vyhrazeného práva na poskytnutí dalších služeb spočívajících v analytickém zpracování a dodání dalšího strukturovaného souboru signalizačních dat mobilních operátorů, včetně kompletní metodiky jejich zpracování a interpretace podle dané specifikace dle opčního práva vymezeného v zadávacích podmínkách veřejné zakázky s názvem „Nákup souboru signalizačních dat od mobilního operátora“.
 Z2020-010788 1. 4. 2020 30. 4. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT - odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT - informačních systémů
 Z2020-010827 1. 4. 2020 30. 4. 2020 Ministerstvo obrany Digitalizační pracoviště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks rozvaděče, 1 ks switche, 1 ks procesního serveru, 1ks serveru, 1 ks řídící stanice, 2 ks klientské stanice, 1 ks knižního skeneru včetně databázového a speciálního software podle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 Z2020-010575 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Český statistický úřad Poskytování podpory k duševnímu vlastnictví odhad.cena 12 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této smlouvy poskytování služeb systémové podpory a subskripcí produktů MicroFocus. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
 Z2020-010706 30. 3. 2020 28. 4. 2020 Nemocnice Na Homolce Licence pro integrační platformu projektu odhad.cena 26 980 866 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení až 600 licencí typu Concurrent User k software InterSystems Ensemble, dále uzavření rámcové dohody na pořízení až 100 licencí typu Concurrent User k software InterSystems Ensemble pro vývojové a testovací účely a zajištění servisu a podpory pro tento software na dobu neurčitou. Kódy CPV: 48781000-6 Balík programů pro správu systému, 72261000-2 Podpora programového vybavení
 Z2020-010629 30. 3. 2020 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská AXIOM TECH s.r.o.
Dodávka systému pro řízení životního cyklu 1 980 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka PLM systému s vybavením, které bude součástí laboratoře podnikových procesů využívané pro praktickou výuku podporující získání znalostí a multidisciplinárních vazeb nezbytných pro komplexní řízení podnikových procesů na operativní úrovni ve výrobních podnicích.
 Z2020-010487 30. 3. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. KH servis a.s.
Zajištění exitových služeb ve vztahu k zajištění 28 565 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je závazek Dodavatele poskytnout Zadavateli plnění spočívající v: - Vytvoření a předání kompletní aktuální dokumentace fyzické infrastruktury; - Vytvoření a předání kompletní aktuální dokumentace analogové / datové / logické infrastruktury; - Vytvoření a předání kompletní aktuální dokumentace Seznamy SW a licencí; - Vytvoření a předání kompletní aktuální projektové dokumentace.; - Předání popisů přístupů do objektů / místností / skříní; - Předání přístupových údajů do HW a SW dle Přílohy č. 1 závazného vzoru smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy (dále jen „Smlouva“); - Předání seznamu skladu náhradních dílů MKS v majetku HMP;. - Vytvoření a předání topologií systémů MKS (ECC, BOSCH, CamView…); - poskytování služeb informační součinnosti souvisejících s předmětem Smlouvy; a to vše v rozsahu a způsobem popsaným ve Smlouvě a v Příloze č. 1 Smlouvy.
 Z2020-010528 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv - organizační složka státu SÚKL VZ16/2020 - Servisní podpora informačních odhad.cena 5 760 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisní podpoře (dále také „služby“) vybraných informačních systémů (dále také „systémy“) zadavatele. Zadavatel požaduje poskytovat služby v rozsahu uvedeném v čl. 3.1 zadávací dokumentace pro informační systémy uvedené v čl. 3.2 zadávací dokumentace.
 Z2020-010613 30. 3. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice PORTÁL ÚŘEDNÍKA odhad.cena 3 889 060 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je • návrh, vytvoření a implementace intranetu včetně aplikací pro sdílení informací • dodávka a implementace redakčního a publikačního systému (někdy též nazývaného CMS) • dodávka a implementace chytrého úložiště dokumentů, včetně základní analýzy • návrh, vytvoření a implementace grafické podoby portálu úředníka • poskytování služeb technické podpory pro portál Cílem projektu je vybudování silného intranetového portálu nad systémem SharePoint Online jako základní platformy pro interní publikaci a sdílení dat jak v rámci Magistrátu města České Budějovice jako celku, tak i pro jednotlivé uživatele z odborů, vedení města a uvolněné zastupitele, projektové skupiny/týmy, které vznikají a zanikají podle potřeby řešení různých projektů. Portál musí být navržen tak, aby byl využitelný i pro zástupce městem zřizovaných organizací a rovněž pro externí...
 Z2020-010316 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Nemocnice Prachatice, a.s. Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou odhad.cena 5 813 530 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo v rámci projektu Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s.
 Z2020-010195 27. 3. 2020 28. 4. 2020 Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Správa elektronického systému spisové služby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je správa elektronického systému spisové služby MZ GINIS (dále jen eSSL GINIS) včetně maintenance, která mimo jiné zahrnuje poskytování update a zajištující především legislativní rozvoj systému a dále jednorázově poskytované služby v rámci podpory eSSL GINIS.
 Z2020-010297 27. 3. 2020 4. 5. 2020 Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky ?Dodávka úložiště pro zpracovávaná data č. 2 pro odhad.cena 5 950 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky, instalace a?zprovoznění uzlů klasického úložiště. Úložiště je tvořeno flash úložištěm s kapacitou alespoň 600 TB. Všechny komponenty dodávky se musí vejít do jednoho standardního racku velikosti 42U. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce Next Business Day On-site (NBD On-site) v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.
 Z2020-010299 27. 3. 2020 4. 5. 2020 Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky Dodávka HD clusteru s akcelerátory č. 2 pro odhad.cena 7 560 268 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z?dodávky zahrnující instalaci a?zprovoznění výpočetních uzlů a síťové infrastruktury výpočetního clusteru o celkovém výkonu minimálně 6500 bodů. Výpočetní cluster musí obsahovat nejméně 25 identických výpočetních uzlů, síťovou infrastrukturu zahrnující 10?Gb?Ethernet switch(e), 1?Gb Ethernet switch(e) a?kabeláž. Výpočetní cluster (všechny dodané identické uzly a ethernet switche) se musí vejít do dvou standardních racků s celkovým prostorem 62U. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce Next Business Day On-site v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.
 Z2020-010186 27. 3. 2020 30. 4. 2020 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace odhad.cena 57 210 529 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru pro výuku taktického a takticko-strategického řízení (STTSŘ), • simulátoru pro výuku operačního řízení (SOŘ), • simulátoru pro výuku komunikačních technologií (SKT), • učebny specializovaných informačních technologií (USIT), Součástí díla je také odborná montáž vybavení a zařízení, zajištění a ověření funkčnosti a funkcionalit simulačních a specializovaných informačních technologií, dodání nezbytné dokumentace.
 Z2020-010331 26. 3. 2020 neuvedena Obec Hutisko-Solanec EMPEMONT s.r.o.
Modernizace protipovodňových opatření obce 2 171 777 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování.
 Z2020-010043 25. 3. 2020 24. 4. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Integrační platforma odhad.cena 61 617 190 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace (dále jen „KIPE“) pro interní rozvoj elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními olomouckými poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo olomoucký kraj, včetně technologické připravenosti na národní projekty e-Health a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je 5-letá záruka na dodaný SW zahrnující instalaci bezpečnostních balíčků a aktualizace SW.
 Z2020-010037 3. 4. 2020 24. 4. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Hardware pro integrační pratformu odhad.cena 22 706 798 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware (HW) včetně software (SW) pro virtualizaci a zálohování určeného pro informační systém (IS) integrační platformy (IP), který bude provozován ve zdvojeném (redundantním) režimu, a to ve dvou lokalitách (datových centrech), které budou totožné, co se týče diskové kapacity a výpočetního výkonu dedikovaného pro provoz IS. Z důvodu zjednodušení nově budované infrastruktury počítáme s nasazením technologie Hyper Converged Infrastructure (HCI).
 Z2020-010022 25. 3. 2020 27. 4. 2020 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Hardware odhad.cena 1 742 144 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarového vybavení pro výuku. Zadavatel poptává soubor hardwarového vybavení, protože podle zkušeností zadavatele je schopno tento soubor hardware dodat více dodavatelů. Zadavatel očekává, že poptáním celého souboru hardware nabídnou firmy slevy z běžných cen zboží.
 Z2020-010104 24. 3. 2020 neuvedena CENDIS, s.p. COMINT s.r.o.
Služby rozvoje RPSD a ISNP 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Služby rozvoje stávajících informačních systémů veřejné správy (ISVS) „Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“ a „Námořní plavba“ Ministerstva dopravy České republiky.
 Z2020-010102 24. 3. 2020 neuvedena CENDIS, s.p. Asymbo s.r.o.
Dodávka mobilní aplikace OneTicket (2) 3 222 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka klientské mobilní aplikace OneTicket pro platformy iOS a Android.
 Z2020-010159 24. 3. 2020 neuvedena Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras MDP GEO, s.r.o.
ENVIPARTNER, s.r.o
„VYTVOŘENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO SPOLEK PRO 1 784 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů a zpracování strategických a koncepčních dokumentů pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.
 Z2020-009968 23. 3. 2020 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Cloud4com, a.s.
Datové centrum OZP - opakované řízení 3 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je smluvní zajištění datového centra.
 Z2020-009738 23. 3. 2020 neuvedena Česká televize Dodávka broadcast nosičů 2020-2022
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka profesionálních broadcast nosičů využívaných při výrobě, vysílání a archivaci pořadů pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem po dobu dvou let
 Z2020-009740 23. 3. 2020 12. 6. 2020 Letiště Praha, a.s. Přehledový systém pro mobilní mechanizační odhad.cena 15 000 000 Kč
Pravidelné předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude pořízení navigačního systému pro mobilní mechanizační prostředky pohybující se po ploše Letiště Praha.
 Z2020-009946 23. 3. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. SUPPLY OF QUEUE MONITORING SYSTEM AND PROVISION OF odhad.cena 17 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a zajištění funkčnosti IT technologie - Queue monitoring system, pro potřeby letiště Praha/Ruzyně, který bude odpovídat funkční a technické specifikaci Zadávací dokumentace a bude poskytovat přesný monitoring a provozní informace ohledně kvality terminálových procesů s výsledkem přesných, spolehlivých a kontinuálních informací v reálném čase ohledně čekacích dob a toku cestujících v jednotlivých kritických bodech, jako jsou pasové kontroly, centrální bezpečnostní kontrola a odbavovací přepážky (dále také jako „QMS“). Tato data budou sloužit jako základ pro zlepšení aktuální provozní situace, optimalizaci stávajících provozních terminálových kapacit a zvýšení informovanosti a kvality poskytovaných služeb pro své cestující. Dodavatel zabezpečení jak hardware a software systému, tak i následné servisní podpory pro daný IT systém pro dobu min. devadesáti...
 Z2020-009600 23. 3. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. SUPPLY OF QUEUE MONITORING SYSTEM AND PROVISION OF odhad.cena 17 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby The subject matter of the Public Contract is the supply and ensuring functionality of the IT technology - Queue monitoring system for the needs of the Prague/Ruzyně Airport, corresponding to the functional and technical specifications as stipulated in Tendering Documentation and will provide accurate monitoring and operational information regarding the quality of terminal processes resulting in accurate, reliable and continuous real-time information on waiting times and passenger flow in individual critical points such as passport controls, central security control and check-in counters (hereinafter the “QMS”). This data will serve as the basis for improving the current operating situation, optimizing current operating terminal capacities and increasing the awareness and quality of services provided to the passengers. The contractor will ensure hardware, software, as well as subsequent...
 Z2020-009495 20. 3. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Software - Software pro objemové tváření a odhad.cena 820 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodání softwaru rozděleného do dvou dílčích částí, a to software pro objemové tváření a software pro plošné tváření (dále společně či každý samostatně jen „Software“). Jednotlivé části Softwaru jsou zadávány ve dvou samostatných částech Veřejné zakázky.
 Z2020-009640 20. 3. 2020 20. 4. 2020 Statutární město Ústí nad Labem Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí odhad.cena 27 097 740 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je modernizace Varovného informačního systému obyvatelstva (dále jen „VISO“) správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „SO ORP“) Ústí nad Labem na plně digitální s obousměrnou bezdrátovou (radiovou) infrastrukturou s digitálním přenosem, jeho rozšíření, aktualizace a rozšíření digitálního povodňového plánu (dále jen „dPP“) na celé území.
 Z2020-009533 20. 3. 2020 20. 4. 2020 O2 Czech Republic a.s. Rozšíření a implementace funkčních prvků Mobilní odhad.cena 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb, jejichž cílem je rozšíření implementace funkčních prvků mobilní aplikace.
 Z2020-009554 20. 3. 2020 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky DXC Technology Czech Republic s.r.o.
Modernizace integrační platformy IPF 93 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je úprava a upgrade stávající integrační platformy (dále jen „IPF“) informačního systému VZP ČR (dále jen „IS VZP ČR“), kdy věcné řešení spočívá zejména v úpravách, doplnění příslušných parametrů SW funkcionalit a provedení nezbytných změn v IPF včetně jejich integrací do dalších částí základního informačního systému (dále jen „ZIS“), které je nutné realizovat z důvodu upgrade vybraných technologických komponent IPF na podporované verze, upgrade integračních služeb IPF a otevření IPF pro VZP ČR jakož i pro nové potenciální dodavatele. Součástí plnění je dále poskytnutí licenčních oprávnění (vč. potřebných zdrojových kódů a dokumentace), která umožní VZP ČR nebo třetím subjektům zasahovat do zdrojových kódů příslušných aplikací v takovém rozsahu, aby byla odstraněna závislost na stávajícím dodavateli v rámci IPF, vypracování a předání další související dokumentace,...
 Z2020-009548 20. 3. 2020 neuvedena Letiště Praha, a. s. DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PODPORU SAP 2020 - odhad.cena 100 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na podporu SAP.
 Z2020-009549 20. 3. 2020 20. 4. 2020 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Dodávky výpočetní techniky a SW pro výuku cizích odhad.cena 1 288 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sestávající se z technologie pro výuku cizích jazyků prostřednictvím výpočetní techniky a SW umožňující pokročilý management výuky učitele poskytováním souhrnných nebo individuálních elektronických výukových témat a instrukcí žákům do jejich PC pracovišť v učebně včetně řídit a ovládat každý z PC v této učebně souhrnně i individuálně a propojovat libovolně jejich vzájemnou komunikaci provozovanou mezi žáky na základě zadaných úkolů učitelem. Spolu s dodávkami budou provedeny i montážní a instalační práce, Součástí dodávek je pak i vyškolení obsluhy jako služba.
 Z2020-009397 17. 3. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. ALWIL Trade, spol. s r.o.
Poskytování konzultačních služeb a zajištění 2 622 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: a) poskytnutí pozáručních servisních služeb k řešení poruchových stavů a vad b) poskytnutí konzultačních služeb, v maximálním rozsahu 30 člověkodnů po dobu trvání Smlouvy, pro produkty HP Blade a Rack servery
 Z2020-009285 16. 3. 2020 20. 4. 2020 Ústav pro studium totalitních režimů Poskytování užívacích práv k produktům společnosti
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Prodloužení (pokračování) stávající licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement Ústavu pro studium totalitních režimů na poskytování užívacích práv k produktům společnosti Microsoft formou velkoobjemového licencování dle prováděcí smlouvy Microsoft Enterprise Agreement č. 57206468. Platnost stávající smlouvy končí 30. 4. 2020.
 Z2020-009263 16. 3. 2020 17. 4. 2020 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Servisní služby pro zajištění 24H provozu odhad.cena 11 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje
 Z2020-009230 16. 3. 2020 neuvedena EVECO Brno, s.r.o. TRINOM s.r.o.
Eulálie II - Moderní a ekologický zdroj na 5 423 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je optimalizace řízení energetického zdroje na palivový mix (EULÁLIE) s kapacitou 11,5 kt/rok. Uvedené zařízení je určené pro ekologické a energetické zpracování palivového mixu, především kontaminované biomasy z okolních zdrojů. Energie uvolňovaná během degradačních procesů paliva je exportována ve formě páry do blízkých spotřebičů. Účelem předmětu plnění je úprava a doplnění stávajícího systému řízení zařízení pro zvýšení efektivity provozu a dosažení plně automatizovaného provozu a tím převedení prototypové jednotky na poloprovozní jednotku s vysokým stupněm automatizace v režimu BOsB minimálně 24 hod (72 hod. pokud to vybavení kotle umožňuje) – bezobslužný provoz s občasnou (obchůzkovou) kontrolu parního kotle v intervalu až 72 hod.
 Z2020-009125 16. 3. 2020 12. 6. 2020 Letiště Praha, a.s. Přehledový systém pro mobilní mechanizační odhad.cena 15 000 000 Kč
Pravidelné předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude pořízení navigačního systému pro mobilní mechanizační prostředky pohybující se po ploše Letiště Praha. / Public contract whose subject matter is acquisition of a system that ensures the provision of traffic information directly in vehicles that are critical from the safety point of view or move intensively throughout the airport operating area to help ensure the operation of the airport under normal conditions as well as in emergency situations.
 Z2020-009118 16. 3. 2020 15. 4. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava Implementace MDM nástroje - rozšíření licencí odhad.cena 1 590 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka licencí systému VMware Workspace ONE Advanced pro Fakultní nemocnici Ostrava. Součástí dodávky musí být standardní záruční (servisní) podpora výrobce software po dobu 2 let a její rozšíření na celkovou dobu 5 let. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Kybernetická bezpečnost ICT Fakultní nemocnice Ostrava“ (reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007023), který je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, 10. výzva „Kybernetická bezpečnost“. Náklady za zajištění standardní (servisní) podpory výrobce software po ukončení záruky dodaného předmětu plnění po dobu následujících 3 let budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z...
 Z2020-009276 27. 3. 2020 14. 4. 2020 Národní muzeum Disková pole pro digitalizaci odhad.cena 4 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka diskového pole pro digitalizaci (All Flash datové úložiště, které musí být v portfoliu výrobců v kategorii All Flash Arrays a určené pouze pro SSD/Flash média, plně redundantní enterprise řešení bez SPOF), které bude centrálním úložištěm pro všechna digitalizační pracoviště. Díky rychlému připojení a použité flash technologii bude dosaženo vysoké použitelnosti, spolehlivosti a v rámci centrálního řešení dobré správě a bezpečnosti úložiště. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
 Z2020-009048 30. 3. 2020 16. 4. 2020 Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Pořízení části jádra IBC (servery, FC switche a odhad.cena 4 132 220 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení databázových serverů, FC switchů a diskových polí v jádru technologií Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje včetně instalačních a migračních prací.
 Z2020-009233 16. 3. 2020 14. 4. 2020 LOM PRAHA s.p. Tvorba technické dokumentace dle standardu S1000D odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tvorba technické dokumentace dle standardu S1000D pro vrtulníky řady Mi
 Z2020-008938 13. 3. 2020 14. 4. 2020 Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z. s. Provozní podpora a rozvoj Portálu ZP
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je převzetí a zajištění provozu stávajícího Portálu ZP včetně poskytnutí nezbytné infrastruktury a konektivity a dále údržba, podpora a rozvoj Portálu ZP včetně souvisejících služeb. Portál ZP je významným informačním systémem dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“). Dodavatel jako provozovatel významného informačního systému bude muset dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze ZKB a souvisejících právních předpisů. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2020-008884 13. 3. 2020 14. 4. 2020 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dodávka softwarových produktů pro virtualizaci pro odhad.cena 2 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí nevýhradního práva k užití softwarových prostředků pro virtualizaci (licence), dodávka softwarových prostředků a záruční podpora. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 366 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy