Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky 19 906 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-002544 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR DNS Součásti, příslušenství a doplňky pro odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky dle § 138 a následujících ZZVZ s názvem DNS Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače.
 Z2021-002668 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Hlavní město Praha Zajištění podpory archivačního software odhad.cena 5 640 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je prodloužení podpory archivačního software elektronické pošty (v prostředí MHMP dle ZKB významný informační systém) na 3 roky pro prostředí vysoké dostupnosti (HA) pro 2 datová centra. Archivace je prováděna z obou MailBox serverů MHMP, na CAS serveru je nainstalován doplněk pro OWA. V EV jsou pak vytvořena pravidla pro archivaci z uživatelských mailboxů.
 Z2021-002605 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Odborné konzultace a dozor při implementaci odhad.cena 1 372 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je závazek poskytování odborných, oponentních a koordinačních služeb v oblasti ICT, bezprostředně souvisejících s implementační fází realizace veřejné zakázky s názvem „Dodávka Centrálního registru životního prostředí (CRŽP) včetně zajištění provozu a rozvoje“ spočívající ve zhotovení informačního systému CRŽP včetně zajištění provozu a rozvoje , jež Objednatel realizuje v letech 2020 a 2021.
 Z2021-002609 25. 1. 2021 23. 2. 2021 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Podniková platforma řízení zdrojů Etapa Finance
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení implementace požadavků zadavatele na ekonomický a účetní informační systém do prostředí Microsoft Dynamics 365, zajištění podpory a údržby Systému, zajištění služeb rozvoje Systému, zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.
 Z2021-003024 25. 1. 2021 neuvedena Moravský zemský archiv v Brně EXON s.r.o.
Pořízení skeneru 2 748 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka skeneru A0 s příslušenstvím, včetně zprovoznění, zaškolení obsluhy a záručního servisu.
 Z2021-002937 25. 1. 2021 neuvedena ČESKÝ ROZHLAS Rexonix s.r.o.
Disková pole - servisní podpora 3 452 292 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění prodloužení podpory na zadavatelem provozované technologii IBM diskových polí včetně dodatečných SW licencí a spojeného HW.
 Z2021-002767 25. 1. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Dodávka počítačových technologií pro PřF v DNS -
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky v DNS je dodání 1ks počítačové sestavy, 1ks dotykového monitoru, 4ks All in One pro projekt OP VVV "U21 - Kvalitní, moderní a otevřená instituce", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408. Dále dodání 3ks počítačové sestavy, 2ks monitorů, 2ks čtečky, 4ks grafického tabletu vše pro Přírodovědeckou fakultu UJEP.
 Z2021-002682 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Nákup ICT vybavení odhad.cena 2 469 752 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení. ICT vybavení a vybavení na pokusy bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě. Více podrobností v zadávací dokumentaci.
 Z2021-003007 25. 1. 2021 23. 2. 2021 Ministerstvo kultury Cafeteria systém odhad.cena 13 527 273 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení poskytování služeb v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Ministerstva kultury prostřednictvím systému Cafeteria v rámci benefitů poskytovaných zaměstnavatelem prostřednictvím příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, rekreačního a zdravotního vyžití. Toto odměňování bude mít formu bodů přidělených jednotlivým zaměstnancům. Pro účely čerpání bodů zaměstnanci bude mít jeden bod hodnotu 1,- Kč.
 Z2021-003077 25. 1. 2021 25. 2. 2021 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Provoz a rozvoj systému HNVO od 03/2021
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje systému HNVO od 1. 3. 2021 na dobu neurčitou. Hlavním plněním bude standardní provozní podpora a nutné úpravy a rozvoj, mezi které primárně patří napojení HNVO na nově připravované systémy CRŽP a jednotné přihlášení zajišťovaném prostřednictvím EnviIAM, změny dané připravovanou novou legislativou odpadového hospodářství, kde aktuálně nelze určit konkrétní rozsah a dopad změn a případné další změny uživatelského charakteru.
 Z2021-002765 25. 1. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Nákup vybavení pro distanční výuku PřF v DNS -
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky v DNS je nákup a dodání 5ks grafických tabletů (velký s příslušenství), 6 ks grafických tabletů, 2 ks tabletů s příslušenstvím, 2ks vizualizer, 3ks monitor, 1ks sluchátka, 9ks mikrofon, 3ks sluchátka s mikrofonem, 2ks tabletů, 10ks webkamer pro distanční výuku Přírodovědecké fakulty UJEP.
 Z2021-002703 25. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Státní úřad inspekce práce SÚIP - Obnova souborových a aplikačních serverů a
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souborových a aplikačních serverů a systémů LAN a poskytnutí dalších souvisejících plnění. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách a ve specifikaci předmětu plnění.
 Z2021-002358 22. 1. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. ABB Power Grids UK Limited
Asset Suite support (2021 - 2023) 3 836 863 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění maintenance licencí Asset Suite na období 2021 - 2023.
 Z2021-002357 25. 1. 2021 23. 2. 2021 Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310 Nákup ICT vybavení - Slaný odhad.cena 1 578 678 Kč
Oprava Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení a vybavení na pokusy realizované v rámci odborných výjezdů Gymnázia Václava Beneše Třebízského jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. ICT vybavení a vybavení na pokusy bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
 Z2021-002398 22. 1. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. SAP ČR, spol. s r.o.
RÁMCOVÁ DOHODA NA ZAJIŠTĚNÍ LICENCÍ PRODUKTŮ SAP
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Veřejná zakázka k uzavření Rámcové smlouvy na zajištění způsobu a podmínek poskytování požadované úrovně služeb podpory ke stávajícím licencím SAP a na zajištění podmínek pro pořízení nových licencí SAP včetně požadované úrovně služeb podpory pro oprávněné společnosti Skupiny ČEZ (dále jen „SkČ“).
 Z2020-038345 22. 1. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Dodávka PC a monitorů 2021-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002425 22. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Systém EasyGO - rámcová dohoda odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002994 25. 1. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Předběžná tržní konzultace - Rozšíření síťového odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2021-002179 21. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Úpravy MBP ve vztahu k IS ESS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002241 21. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Vybudování systému autentizace, autorizace a
Předběžné oznámení Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe včetně zajištění definovaných provozních služeb, rozvoje a dalších souvisejících služeb.
 Z2021-002321 21. 1. 2021 26. 2. 2021 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka informačního systému pro ekonomickou
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku nového informačního systému pro zajištění ekonomické agendy a agendy lesní výroby, evidence a plánování a poskytnutí souvisejících služeb.
 Z2021-002710 21. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Oracle Czech s.r.o.
Technická podpora uživatelských licencí 1 063 577 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je technická podpora 130 uživatelských licencí ORACLE (např. pro Policii ČR, Celní správu, Dodavatele Systému elektronického mýtného, ŘSD ČR apod.) k produktu Oracle Analytics Server - Proccessor Perpetual od společnosti ORACLE Czech s.r.o., IČO: 614 98 483, které zadavatel získal do své majetkové správy migrací předchozích licencí (získaných ještě pro ESVZ), a to smlouvou ze dne 4. 12. 2020.
 Z2021-002119 20. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Elsevier B.V.
EIZ Elsevier VII_SciVal 2021+ 132 228 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - vědecké databáze SciVal dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-002217 25. 1. 2021 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zajištění softwarových licencí Microsoft odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-002120 20. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Elsevier B.V.
EIZ Elsevier VIII_CellPress 2021+ 39 735 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - vědecké databáze Cell Press dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-002469 20. 1. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) ARTISYS s.r.o.
SIMU TopSky HIFI INCA 4 133 932 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava systému INCA tak, aby byl schopen generovat scénáře pro systémy TopSky, ScanSim a EMAN.
 Z2021-002122 20. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Clarivate Analytics (UK) Ltd
EIZ Clarivate VI_WoS 2021+ 336 398 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění přístupu do Web of Science Citation Connection a dalších zadavatelů dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001502 18. 1. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN s.r.o.
Dodávka IT zařízení v DNS - 2020/0107 102 910 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-002304 19. 1. 2021 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Webový nástroj pro projekt Smart akcelerátor 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb při návrhu, dodání a implementaci softwarového řešení webového nástroje pro web Parádní kraj.
 Z2021-001560 18. 1. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Dodávka IT zařízení v DNS – 2020/0080 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001506 18. 1. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN s.r.o.
Dodávka IT zařízení pro PF v DNS - 2020/0100 77 081 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-002276 19. 1. 2021 neuvedena Střední průmyslová škola strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Axes Computers s.r.o.
Výpočení technika - modernizace 510 752 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks notebooků, 8ks stolních počítačů, 1ks monitoru,13 ks dataprojektorů, 1ks projekčního plátna.
 Z2021-001501 18. 1. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN s.r.o.
Dodávka IT zařízení v DNS - 2020/0103 55 687 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001910 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Clarivate Analytics (UK) Ltd
EIZ Clarivate V_InCites 2021+ 514 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - vědecké databáze InCites dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001865 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Albertina icome Praha s.r.o.
EIZ Albertina XVI_UpToDate Anywhere 2021+ 139 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - UpToDate in medicine dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001868 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Albertina income Praha s.r.o.
EIZ Albertina XVII_CEEOL 2021+ 45 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - Central and Eastern European Online Library (CEEOL) dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001505 18. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Státní úřad inspekce práce SÚIP - Sloučení programových platforem
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude optimalizace datových struktur Registru elektronizace úkonů inspekce práce (REÚIP), tj. zejména komplex návrhu optimalizace, dodání, instalace a implementace veškerého potřebného softwarového vybavení na všech úrovních, včetně poskytnutí všech potřebných licencí, za účelem provedení sloučení programových platforem MS Dynamics CRM a AX do MS Dynamics 365, migrace dat, školení, dokumentace, ověřovací a ostrý provoz systému a provozování systému (tj. servis, podpora a rozvoj systému), na dobu 5 let od nabytí její účinnosti v prostředí zadavatele, resp. objednatele, dodavatelem za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
 Z2021-002039 18. 1. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Počítače a monitory pro FNHK 2021 odhad.cena 26 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky nových nerepasovaných počítačů a monitorů dle uvedené specifikaci.
 Z2021-001708 18. 1. 2021 19. 2. 2021 Státní veterinární správa Zajištění provozní podpory a rozvoje Odborného odhad.cena 35 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby provozní podpory a rozvoje Odborného informačního systému Státní veterinární správy na dobu 48 měsíců
 Z2021-001870 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Albertina icome Praha s.r.o.
EIZ Albertina XVIII_IOPscience 2021+ 35 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - Institute of Physics (IOP) na platformě IOPscience dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001714 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Albertina icome Praha s.r.o.
EIZ Albertina XV_TaylorFrancis 2021+ 1 089 073 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - vydavatele Taylor&Francis, součástí předmětu VZ jsou kolekce Mathematics and Statistics, Medical Library, Business, Management & Economics, Science & Technology Library a Social Science & Humanities Library dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001622 18. 1. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Sun Drive Communications s.r.o.
Aktivity SeniorPas a Rodinné pasy - část 5 - 1 900 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnout zadavateli služby spočívající v: • správě infrastruktury programu Rodinné pasy (program slev a výhod pro rodiny s dětmi, • provozu a aktualizaci webových stránek http://info.rodinnepasy.cz/, • provozu a aktualizaci sociálních sítí se stránkou (profilem) Rodinné pasy, • provozu a aktualizaci mobilní aplikace Rodinné pasy, • provozu a aktualizaci databáze poskytovatelů slev a výhod v rámci programu Rodinné pasy, • provozu a aktualizaci databáze držitelů karet Rodinné pasy, • aktivní komunikaci s držiteli karet Rodinné pasy, to vše za podmínek dále stanovených v dojednaném návrhu Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouvy“) uvedeném v příloze č. 2 Zadávací dokumentace.
 Z2021-002121 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Grada Publishing, a.s.
EIZ Grada II_Bookport 2021+ 2 475 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů vědecké databáze Bookport: a) Technika, b) Medicína, c) Psychologie a Pedagogika, d) Business dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001597 21. 1. 2021 5. 2. 2021 Akademie výtvarných umění v Praze Správa informačního systému AVU odhad.cena 13 300 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování správy, resp. servisních služeb množiny počítačů a serverů, s nimi spojeného software, periferních zařízení, terminálů, prostředků pro přenos a zpracování informací atd. a informací v nich uložených pro Zadavatele, čímž se rozumí udržovat funkční stav jednotlivých částí informačního systému Zadavatele, a dále k poskytování služeb spočívajících v koncové podpoře uživatelů a jejich pracovních stanic, včetně periferií, jakož i doplňkových rozvojových služeb, realizace podpory Informačního systému s cílem zajištění jeho maximální dostupnosti a řešení incidentů v Informačním systému Zadavatele.
 Z2021-001837 18. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra SW licence vč. maintenance k projektu ISF (2) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001979 18. 1. 2021 23. 2. 2021 Město Hořovice Implementace SW pro „Agendu správy dopravních odhad.cena 4 800 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování informačního systému správy dopravních přestupků formou služby a služeb datového centra, včetně všech potřebných integrací, supportu a maintenance systému jako celku, přičemž systém jako celek je určený k efektivnímu zpracování přestupků detekovaných měřícími prostředky spolu se zpracováním statistických dat. Zadavatel v rámci této zakázky předpokládá v průběhu roku 2021 měření primárně přenosnými radary v gesci MP zadavatele či krátkodobé měření prováděné PČR. Předpokládaný počet zpracovaných měření je odhadnut na 500 měření měsíčně.
 Z2021-001831 18. 1. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) ATRAK a.s.
Statistiky letů z TopSky 9 994 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001077 14. 1. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN s.r.o.
Dodávka IT zařízení pro FSI v DNS - 2020/0102 62 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001341 15. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Vybudování systému autentizace, autorizace a
Předběžné oznámení Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe včetně zajištění definovaných provozních služeb, rozvoje a dalších souvisejících služeb.
 Z2021-001056 14. 1. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN s.r.o.
Dodávka IT zařízení pro PřF v DNS - 2020/0101 298 188 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy