Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222 cpv:72,48

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:66002222 cpv:72,48'

Nalezeno 128 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-037923 29. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ odhad.cena 9 090 909  Kč
Předběžné oznámení Jedná se o část 3 –Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+, Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky HW prvků pro MS2014+ a technické podpory. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Dále z Část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 999 999,29 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 3. části VZ činí 9 090 909,00 Kč bez DPH.
Z2019-035047 14. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) II odhad.cena 8 500 000  Kč
Oprava Předmětem VZ je obnova SW/TP na období do 31. 12. 2022, k licencím, které vlastní zadavatel. Naplnění základního účelu této veřejné zakázky bude realizováno a docíleno nákupem technické podpory databázových BI licencí - Business Inteligence Enterprise - platforma Oracle, které se využívají v MIS/DWH. Poskytovatel zajistí na základě této Veřejné zakázky zadavatelem požadovanou technickou podporu. Technická podpora bude zajištěna od podpisu smlouvy do 31. 12. 2022 a bude obsahovat minimálně: - zajištění dostupnosti nových verzí software a možnost přechodu na vyšší verze či jiné platformy OS v ceně podpory (bez dalších poplatků), - zajištění dostupnosti servisních verzí pro udržení kroku s vývojem verzí hardware a operačního systému, - zajištění dostupnosti opravných service packů, patchů, hotfixů a bezpečnostních oprav vydaných výrobcem software, - zajištění dostupnosti dokumentace k...
Z2019-031891 18. 10. 2019 14. 10. 2019 Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj Výběr provozovatele systému NEN odhad.cena 150 000 000  Kč
Oprava Předmět VZ je uveden v Zadávací dokumentaci VZ
Z2019-028437 15. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Rozvoj a úpravy IS DIS MMR 3 787 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je rozvoj a úprava informačního systému DIS MMR (dále jen „IS DIS MMR“) v podobě rozšíření a modifikace informačního systému v nezbytném rozsahu pro komplexní evidenci a poskytování investičních a neinvestičních dotací MMR, rozpočtu, finančních kontrol a dalších agend úřadu realizované rozšířením informačního systému DIS MMR. Jedná se o úpravy vyvolané změnou legislativy nebo úpravy provedené v navazujících informačních systémech. Podrobný popis předmětu VZ se nachází v Příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídek.
Z2019-022563 4. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic a. s.
Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) 2 969 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému Enterprise Mobility Management (dále jen EMM) včetně zajištění servisní podpory po dobu 3 let od podpisu Akceptačního protokolu. Jedná se o centrální správu provozovaných mobilních zařízení (mobilních telefonů a tabletů) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém EMM bude provozován na HW objednatele (na virtualizační platformě VMware), umístěném v jeho prostorách (on-premise). Z důvodu zachování firemní kompatibility bude EMM nainstalován na OS Windows s oddělenou databází pro EMM data. Všechny EMM servery musí být součástí Windows domény. Důležitost hraje i snadný update operačního systému a aplikačního serveru EMM. Součástí dodávky jsou veškeré SW licence potřebné pro provoz EMM kromě licencí na operační systém Windows a Microsoft SQL. Podrobnější informace jsou obsaženy ve Výzvě.
Z2019-018557 11. 11. 2019 25. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ odhad.cena 16 528 925  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o část 2 – zajištění technické podpory u stávajících HW prvků. Podrobný popis předmětu je uveden v Zadávací dokumentaci. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Dále z Části 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 999 999,29 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 2....
Z2019-013498 5. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj DATERA s.r.o.
Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek 26 716 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci plnění veřejné zakázky dodavatel nebo více dodavatelů zadavateli dodají moduly a služby SCS NIPEZ, konkrétně: - Věstník veřejných zakázek (VVZ); - Agendový informační systém NIPEZ (AIS); - Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ (RAV); - Centrální bezpečnostní monitoring (CBM NIPEZ); - Centrální infrastruktura pro archivaci (CIA NIPEZ); - Centrální ServiceDesk NIPEZ (CSD NIPEZ).
Z2019-012305 11. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r. o.
Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-010338 16. 9. 2019 3. 5. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj M-COM s.r.o.
Nákup zálohovacího systému pro IS MMR 4 190 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup nového hardwaru pro zálohování informačního systému zadavatele, a to zálohovacího serveru s diskovým polem s minimální kapacitou 50 TB a páskovou zálohovací knihovnou včetně implementačních prací. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je technická a servisní podpora po dobu 60 měsíců.
Z2019-008326 22. 7. 2019 14. 6. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle 24 380 165  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 999 999,29 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 1. části VZ činí 24 380 165,29 Kč bez DPH Jedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ - jedná se o prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+ Část 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a...
Z2019-003616 28. 8. 2019 8. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj AUTOCONT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+II 15 484 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb technického dozoru nad provozem a rozvojem Monitorovacího systému Evropských strukturálních a investičních fondů na programové období 2014-2020. Zadavatel v souladu s předmětem veřejné zakázky požaduje poskytování služeb technického dozoru v následujících oblastech: a) oblast projektového řízení b) oblast technologií a řešení.
Z2018-042583 19. 8. 2019 15. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Servis Aplikace NEN 85 899 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení a) Zpracování dokumentace postupů dodavatele pro zajištění služeb servisu a služeb odstraňování překážek; jednorázově poskytované služby (dále jen „Služby zpracování dokumentace“); b) Řízené ukončení poskytování služeb; jednorázově poskytované služby (dále jen „Služby řízeného ukončení poskytování služeb“); c) Služby servisu Aplikace NEN v případě poruch – zajišťování těchto služeb bude navazovat na Služby zpracování dokumentace (dále jen „Služby servisu“); d) Odstraňování překážek v efektivním využívání funkcionalit Aplikace NEN ze strany uživatelů a úpravy funkcionalit NEN s ohledem na objektivní potřeby všech kategorií zadavatelů dle ustanovení § 4 ZZVZ, kteří NEN využívají, a odstraňování překážek spočívajících v nesouladu s příslušnými právními předpisy či metodickými dokumenty (dále jen „Služby odstraňování překážek“); e) Metodická podpora nově nasazovaných verzí Aplikace NEN,...
Z2018-035810 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-028576 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ 18 594 754  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-025059 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj CCA Group a.s.
„Technická a provozní podpora IS IRAP“ 13 814 250  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-012932 29. 6. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-013112 3. 8. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj M.I.T. Consulting, s.r.o.
Dodání databázového systému a potřebných licencí včetně implementace a podpory 49 986 432  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-005509 26. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Com-Sys TRADE spol.s r.o.
MERIT GROUP a.s.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II 186 590 513  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-011939 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj S&T CZ s.r.o.
ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA VČETNĚ DŮVĚRYHODNÉHO ÚLOŽIŠTĚ DOKUMENTŮ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-010868 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MERIT GROUP a.s.
Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007 14 956 576  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-004077 2. 2. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 18 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
Z2017-026502 26. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Podpora pro licence systémového SW – databáze 20 371 486  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-007565 27. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-024541 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Neit Consulting s.r.o.
Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639070 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
639070 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-007207 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Technická podpora pro BI licencí Oracle (NUP) 7 311 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-003983 13. 2. 2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 17 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
Z2017-002879 17. 1. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN 82 210 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
635992 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ 2 844 000  Kč
Předběžné oznámení
635992 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ 2 844 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-007317 27. 12. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) odhad.cena 7 400 000  Kč
Předběžné oznámení Předmět veřejné zakázky (VZ) spočívá v obnově licenční podpory SW/TP k licencím vlastněným zadavatelem na období dalších 3 let. Stávající technická podpora je zajištěna do 31. 12. 2016, v následujícím období zajistí poskytovatel na základě VZ technickou podporu až do 31. 12. 2019. Základního účelu této VZ bude docíleno nákupem databázových BI licencí - Business Intelligence Enterprise - platforma Oracle, které se využívají v MIS/DWH.
646022 20. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ KPMG Česká republika, s.r.o.
Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2 888 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-000564 26. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Monitora Media s.r.o.
Monitoring médií část I. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-007588 26. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj NEWTON Media, a.s.
Monitoring médií část II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
644171 12. 8. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je realizace aktivit pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, jejichž cílem bude seznámit potenciální žadatele, žadatele a příjemce srozumitelně a přehledně s jednotlivými programy ESI fondů, možnostmi čerpání prostředků z nich a dílčími procesy vlastní administrace projektů. Aktivity realizované v rámci veřejné zakázky budou spočívat v následujících činnostech: - vytvoření a správa výukových materiálů pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, - realizace seminářů pro cílovou skupinu, - evaluace výukových materiálů, - zajištění propagace a medializace aktivit, - registrace účastníků a komunikace s nimi.
522461 21. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ASD Software, s.r.o.
Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016 9 712 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639374 1. 7. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Elektronická spisová služba včetně elektronického uložiště dokumentů
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace elektronické spisové služby včetně důvěryhodné elektronické spisovny a centrálního archivu pro Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho vybrané zřizované organizace a dále pořízení strojů a zařízení ICT, která mj. zahrnuje i dodávku serverové infrastruktury.
638778 7. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj DEZADATA GROUP spol. s r. o.
Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN - jednací řízení s uveřejněním dle §22 odst. 2 41 027 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
635884 8. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Dodání průběžné služby rozvoje Mapového serveru na rok 2016
Předběžné oznámení Poskytování datových, programátorských, analytických a systémových činností k zajišťování okruhů činností v závislosti na konkrétních požadavcích Zadavatele: • SW úpravy Aplikace a jejího obsahu, • Rozšiřování Aplikace o související SW produkty Zájemce, • Pořizování, převody a úpravy grafických i negrafických dat v Aplikaci, • Implementace upgrade SW komponent vč. jejich konfigurace, • Vytvoření mapového projektu tematických vymezení územní dimenze • Transformace na nový souřadnicový systém • Aktualizace ZABAGED a její implementace do mobilního rozhraní • Koordinace a integrace dodávek aplikací a SW řešení třetích stran ve vztahu k Aplikaci, • Podpora Aplikace.
524370 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj 19 288 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
524370 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj 19 288 300  Kč
Předběžné oznámení
639361 15. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
632555 18. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace efektivity dosud realizovaných komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
632554 18. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
632552 12. 9. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Součástí evaluace zároveň bude stanovení průběžného stavu výsledkového ukazatele prioritní osy 4 programu podle předem stanovené metodiky.
630235 21. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ CCA Group a.s.
Technická a provozní podpora IS IRAP 2015/2016 2 836 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
524502 14. 10. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup IT vybavení včetně příslušenství
Předběžné oznámení Nákup IT vybavení pro pracovníky MMR hrazené ze strukturálních fondů OPTP, IOP i ze státního rozpočtu, zejména se jedná o pořízení stolních počítačů (354 ks), notebooků (210 ks), tabletů (63 ks), monitorů (304 ks), magnetických disků (66 ks), flash pamětí (99 ks), skenerů (2 ks), počítačových serverů (3 ks), videoprojektorů (3 ks) a dalšího příslušenství (pouzdra, myši, klávesnice apod.)
524091 22. 6. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016 9 712 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozšíření a modifikování informačního systému MMR IS CEDR v jeho části označované jako DIS MMR.
522845 25. 9. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OP TP a IROP
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude realizace evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, s Evaluačním plánem OP TP, s Evaluačním plánem IROP a jejich aktualizacemi, realizace případných ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (dále jen evaluace). Evaluace plánovaných/připravovaných/realizovaných intervencí z ESI fondů, procesů s tím souvisejících, efektů intervencí apod. Evaluace budou zaměřeny v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství, Evaluačním plánem OP TP či Evaluačním plánem IROP na intervence realizované v programovém období 2014-2020, ale i na intervence realizované v předchozím programovém období 2007-2013 (ex-post evaluace), příp. intervence zamýšlené pro programové období navazující (2021+). Evaluace budou realizovány na úrovni Dohody o partnerství,...

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 295 lidí darovalo 809 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy