Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:66002222'

Nalezeno 841 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-035047 14. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) II odhad.cena 8 500 000  Kč
Oprava Předmětem VZ je obnova SW/TP na období do 31. 12. 2022, k licencím, které vlastní zadavatel. Naplnění základního účelu této veřejné zakázky bude realizováno a docíleno nákupem technické podpory databázových BI licencí - Business Inteligence Enterprise - platforma Oracle, které se využívají v MIS/DWH. Poskytovatel zajistí na základě této Veřejné zakázky zadavatelem požadovanou technickou podporu. Technická podpora bude zajištěna od podpisu smlouvy do 31. 12. 2022 a bude obsahovat minimálně: - zajištění dostupnosti nových verzí software a možnost přechodu na vyšší verze či jiné platformy OS v ceně podpory (bez dalších poplatků), - zajištění dostupnosti servisních verzí pro udržení kroku s vývojem verzí hardware a operačního systému, - zajištění dostupnosti opravných service packů, patchů, hotfixů a bezpečnostních oprav vydaných výrobcem software, - zajištění dostupnosti dokumentace k...
Z2019-031891 18. 10. 2019 14. 10. 2019 Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj Výběr provozovatele systému NEN odhad.cena 150 000 000  Kč
Oprava Předmět VZ je uveden v Zadávací dokumentaci VZ
Z2019-028437 15. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Rozvoj a úpravy IS DIS MMR 3 787 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je rozvoj a úprava informačního systému DIS MMR (dále jen „IS DIS MMR“) v podobě rozšíření a modifikace informačního systému v nezbytném rozsahu pro komplexní evidenci a poskytování investičních a neinvestičních dotací MMR, rozpočtu, finančních kontrol a dalších agend úřadu realizované rozšířením informačního systému DIS MMR. Jedná se o úpravy vyvolané změnou legislativy nebo úpravy provedené v navazujících informačních systémech. Podrobný popis předmětu VZ se nachází v Příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídek.
Z2019-026538 26. 9. 2019 30. 8. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj UNNI Trading, s.r.o.
Everesta, s. r. o.
Dynamický nákupní systém na Organizování akcí pro IROP a navazujícího programu 20 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové (zejména technické, personální, organizační (včetně cateringu), logistické, propagační) zajištění akcí pro zadavatele (konferencí, workshopů, kulatých stolů, pracovních setkání a zasedání, outdoorových akcí apod.) a soutěží (internetových, vědomostních, outdoorových, sportovních, jednorázových i vícekolových, apod.) na území celé České republiky, jenž povedou k propagaci IROP a navazujících programů. Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Z2019-026511 20. 9. 2019 30. 8. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj TISK CENTRUM s.r.o.
Calamarus, s.r.o.
Petr Brázda
Aa Group s.r.o.
ALADIN agency s.r.o.
AMBÓ, s.r.o.
Dynamický nákupní systém na "Zajištění tiskových, DTP a distribučních služeb pro propagaci IROP a navazujícího programu" 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin.
Z2019-026047 29. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Podnik v obtížích v ESI fondech v podmínkách České republiky odhad.cena 3 800 000  Kč
Předběžné oznámení Cílem plnění veřejné zakázky je žadatelům z ESIF poskytnout návodný nástroj, který jim usnadní práci s účetními/finančními daty a poskytne jim podporu při určení, zda ne/jsou podnikem v obtížích. Na druhé straně má poskytovatelům poskytnout jednotná metodická vodítka pro zajištění, že podpora, kde je relevantní, nebude poskytnuta podniku v obtížích a dále určí zdroje dat pro ověření skutečností uvedených žadatelem na základě skutečností dostupných v rejstřících, databázích garantovaných orgány státní správy. Blíže popsáno v dokumentu s názvem "Návrh předmětu, zaměření a výstupů veřejné zakázky", uveřejněno na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/.
Z2019-024481 3. 10. 2019 19. 8. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj PREDVO, s.r.o.
Attack Promotion, s.r.o.
AMBÓ, s.r.o.
SPEED PRESS Plus, a.s.
BMK Trading s.r.o.
Aa Group s.r.o.
Dynamický nákupní systém na "Nákup propagačních předmětů IROPu a navazujícího programu" 10 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění a dodávka propagačních předmětů, včetně případného zajištění jejich brandingu, např. potiskem, polepem, opatření výšivkou, gravírováním, ražbou, 3D laserem, vinylem.
P19V00020118 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ANALÝZA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ odhad.cena 0 Kč
P19V00015149 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vyhodnocení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021 – 2027 na životní prostředí odhad.cena 0 Kč
P19V00019397 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Odborná analýza ekonomických procesů na Ministerstvu pro místní rozvoj odhad.cena 0 Kč
Z2019-022563 4. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic a. s.
Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) 2 969 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému Enterprise Mobility Management (dále jen EMM) včetně zajištění servisní podpory po dobu 3 let od podpisu Akceptačního protokolu. Jedná se o centrální správu provozovaných mobilních zařízení (mobilních telefonů a tabletů) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém EMM bude provozován na HW objednatele (na virtualizační platformě VMware), umístěném v jeho prostorách (on-premise). Z důvodu zachování firemní kompatibility bude EMM nainstalován na OS Windows s oddělenou databází pro EMM data. Všechny EMM servery musí být součástí Windows domény. Důležitost hraje i snadný update operačního systému a aplikačního serveru EMM. Součástí dodávky jsou veškeré SW licence potřebné pro provoz EMM kromě licencí na operační systém Windows a Microsoft SQL. Podrobnější informace jsou obsaženy ve Výzvě.
P19V00017185 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění zpracování posouzení vlivů programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko pro programové období 2021 – 2027 na životní prostředíí odhad.cena 0 Kč
P19V00016528 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a úpravy IS DIS MMR odhad.cena 0 Kč
Z2019-018557 10. 6. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ odhad.cena 16 528 925  Kč
Oprava Jedná se o část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Dále z Části 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 499...
P19V00014953 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vytvořní souboru analýz pro územní dimenzi v Politice soudržnosti odhad.cena 0 Kč
P19V00015181 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup spotřebního materiálu odhad.cena 0 Kč
P19V00014962 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Upgrade odečítacího programu JAWS odhad.cena 0 Kč
P19V00013780 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Upgrade odečítacího programu JAWS odhad.cena 0 Kč
P19V00013169 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Provoz, technická podpora a aktualizace číselníku NIPEZ v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
P19V00008712 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Foxo s.r.o.
Grafické služby pro IROP 1 900 000  Kč
P19V00011941 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora pro produkty Oracle odhad.cena 0 Kč
P19V00010338 30. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Část 1 - Věstník veřejných zakázek - Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Z2019-013498 5. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj DATERA s.r.o.
Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek 26 716 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci plnění veřejné zakázky dodavatel nebo více dodavatelů zadavateli dodají moduly a služby SCS NIPEZ, konkrétně: - Věstník veřejných zakázek (VVZ); - Agendový informační systém NIPEZ (AIS); - Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ (RAV); - Centrální bezpečnostní monitoring (CBM NIPEZ); - Centrální infrastruktura pro archivaci (CIA NIPEZ); - Centrální ServiceDesk NIPEZ (CSD NIPEZ).
Z2019-012305 11. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r. o.
Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00010739 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup aplikace Adobe odhad.cena 0 Kč
P19V00010267 15. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
P19V00007868 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Azenet s.r.o.
Tonery pro MF a velkoprodukční kopírky 189 091  Kč
P19V00002635 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 12/266_Sazba, zalomení a grafika slovníku II 60 000  Kč
P19V00007085 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 13/266_Vystřihovánky a dotisky bloků 143 180  Kč
P18V00020142 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 10/266_Kalendáře a diáře_září 2018 263 500  Kč
Z2019-010649 15. 8. 2019 9. 5. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ABAS IPS Management s.r.o.
OSTRAHA BUDOV MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A S.P.O. CZECHTOURISM 61 491 696  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy objektů ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména služeb a) poskytování strážní a recepční služby, b) provádění činnosti telefonní ústředny, c) provádění centrálního nepřetržitého dispečinku na evidenci hlášení mimořádných událostí, d) realizace požadavků na operativní změny ve strážní službě.
P18V00026382 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 11/266_ Sazba, zalomení a grafika slovníku 75 250  Kč
P19V00007434 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál do kopírek - reprografie 44 036  Kč
P19V00009439 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup licence IBM SPECTRUM PROTECT SUITE odhad.cena 0 Kč
P19V00008595 1. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Z2019-010338 16. 9. 2019 3. 5. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj M-COM s.r.o.
Nákup zálohovacího systému pro IS MMR 4 190 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup nového hardwaru pro zálohování informačního systému zadavatele, a to zálohovacího serveru s diskovým polem s minimální kapacitou 50 TB a páskovou zálohovací knihovnou včetně implementačních prací. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je technická a servisní podpora po dobu 60 měsíců.
Z2019-009787 8. 8. 2019 25. 4. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o.
Jaromír Latislav
Aa Group s.r.o.
Attack Promotion s.r.o.
VELA CZECH, s.r.o.
SPEED PRESS Plus a.s.
Zavedení DNS na "Propagační předměty pro podporu komunikačních aktivit fondů EU" 8 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění a dodávka propagačních předmětů, včetně zajištění jejich brandingu potiskem, polepem, opatření výšivkou, gravírováním či ražbou atd. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele.
Z2019-008819 19. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Fa Podrazil s.r.o.
Stěhovací služby - etapa 3 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky bude provádění stěhovacích služeb podle operativních požadavků zadavatele, a to zejména služeb spočívajících v/ve stěhování kanceláří, archivů, skladů, přednáškových a konferenčních prostor,drobného inventáře, tiskovin, brožur, spisů, včetně odpovídajícího zabalení,demontáži nábytku dle požadavků zadavatele,naskladňování a vyskladňování drobné kancelářské techniky, elektronického majetku (zejména PC a jiného hardware), kopírek, klimatizací apod.,nábytku z příslušného skladu dodavatele,nakládání a vykládání stěhovaných předmětů, a další dle podrobného popisu ve smlouvě.
Z2019-008326 22. 7. 2019 14. 6. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle 24 380 165  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 999 999,29 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 1. části VZ činí 24 380 165,29 Kč bez DPH Jedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ - jedná se o prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+ Část 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a...
Z2019-008031 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Tah reklamní agentura, s.r.o.
Prezentace "Lítáme v tom s ESIF" na hudebním festivalu 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00006406 30. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Prezentace "Lítáme v tom s ESIF" na hudebním festivalu 2019 odhad.cena 0 Kč
Z2019-007808 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ernst & Young, s.r.o.
Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00006035 25. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
Z2019-007695 2. 8. 2019 8. 4. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Servodata, a.s.
Ověření realizace vybraných IT projektů financovaných z OPTP 3 856 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě odborného posouzení realizace vybraných projektů financovaných z ESI fondů (Evropské strukturální a investiční fondy) a účasti a odborné asistence při provádění kontroly zadavatelem na místě.
P19V00005906 30. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ověření realizace vybraných IT projektů financovaných z OPTP odhad.cena 0 Kč
P19V00006271 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup podpory pro Kernun Clear Web odhad.cena 0 Kč
P19V00005979 8. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dny otevřených dveří na evropských projektech 2019 odhad.cena 0 Kč
Z2019-007680 21. 10. 2019 8. 4. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura Xact s.r.o.
Dny otevřených dveří na evropských projektech 2019 6 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je organizační zajištění až čtrnácti jednodenních akcí - dnů otevřených dveří na zadavatelem vybraných projektech financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Plnění bude odebíráno zadavatelem na základě jeho aktuálních potřeb.
P19V00006081 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení odhad.cena 0 Kč
P19V00005413 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy