Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-02-11 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 644 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005147 14. 2. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TSS GRADE, a.s., pobočka ČR
PORR a.s.
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Železničné stavby, a.s.
Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 561 080 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 - úprava ceny díla na základě skutečného čerpání a prodloužení lhůty pro dokončení díla
Z2019-005772 20. 2. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa 279 852 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem projektu je realizace nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO - lagun Ostramo v Ostravě - Mariánských Horách, část nadbilanční kaly v lagunách R1, R2 a R3 a zajištění souvisejících činností.
Z2019-005258 13. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. NKT s.r.o.
Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY ZEMNÍ VN – IZOLACE XLPE 125 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELŮ ZEMNÍCH VN - IZOLACE XLPE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELŮ ZEMNÍCH VN S IZOLACÍ XLPE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 80% A 20% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 101-2017
Z2019-005846 21. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019 98 392 986  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústecké-ho kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019
Z2019-005845 21. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko od února 2019 83 447 965  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústecké-ho kraje v oblasti Podbořansko od února 2019
505163 22. 2. 2019 neuvedena Povodí Odry, státní podnik SMP CZ, a.s.
VD Kružberk - rekonstrukce koruny a oprava návodního líce, stavba č. 4790 78 799 230  Kč
Oznámení o změně
Z2019-005847 20. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj ARRIVA CITY s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Lounsko-západ od února 2019 74 667 667  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Lounsko západ od února 2019.
Z2019-005393 14. 2. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED - organizační složka
Release WALDO a IDP NS 2018 60 563 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je Release systému WALDO pro stanoviště ACC, APP, TWR Praha, RGA stanoviště a centrální ARO a Release systému IDP NS 2018 pro další rozvoj systému WALDO, IDP a umožnění spolupráce s novým hlavním FDP a RDP systémem TOPSKY. Zadání obsahuje jednotlivé tematické okruhy: - Release systému WALDO, - integrace nového IODE interface DAIW pro TOPSKY DTC platformu, - integrace X11 interface WALDO do TOPSKY DTC, - realizace zobrazení ASMGCS dat IDP do TOPSKY DTC, - realizace IDP TOPSKY Tool serveru pro DTC. Požadována je kompletní změna nastavení a architektury systému RAC Oracle, PowerHA, SVC, upgrade AIX a nový koncept LPAR clusterů pro prostředí DTC NS, - upgrade a doplnění pozic RGA APP a SNS LKKV, LKTB a LKMT na standard 4K pro integrovanou APP/SNS RGA na Technickém bloku.
631538 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAFETY PRO s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
SHP SK s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
PK OSSENDORF s.r.o.
SHP TS s.r.o.
R48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor 54 429 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru na akci „R48 MÚK Bělotín - Rybí".
507442 22. 2. 2019 neuvedena Povodí Odry, státní podnik JUGeo – geologické a vrtné práce, s.r.o.
AQUATIS a.s.
GEOtest a.s.
Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016 47 886 000  Kč
Oznámení o změně
Z2019-005723 18. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnice ČR HOCHTIEF CZ a. s.
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - skrývka ornice a provedení zkušebních lamel 46 934 336  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je shrnutí ornice v rámci záboru stavby D3 0310/I Úsilné - Hodějovice na základě zpracované PD a provedení 3 ks zkušebních lamel, včetně zatěžovací zkoušky a jejího kompletního vyhodnocení. Uvedená zakázka byla vypsána v důsledku krajně naléhavé okolnosti spočívající v nutnosti odvrátit škodu v souvislosti s hrozící situací, že dojde ke zpoždění zahájení stavby D3 0310/I Úsilné - Hodějovice. Zadavatel nemůže prozatím uzavřít smlouvu s vítězem na zmíněnou veřejnou zakázku z důvodu vydaného rozhodnutí ÚOHS o předběžném opatření - zákaz uzavření smlouvy. Zároveň byl vyhlášen vítěz na stavbu D3 0310/II Hodějovice - Třebonín. Dle podmínek EIA platí, že zemní práce bude možno realizovat pouze do poloviny března. Zároveň materiál ze stavby 0310/I musí být využit na stavbě 0310/II. Dále je nutné zahájit práce na zkušebních lamelách v souvislosti s výstavbou tunelu....
Z2019-005275 13. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Prysmian Kablo s r.o., organizační složka
LABARA CABLES s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKA VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE 42 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 60% A 40% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 104-2017
Z2019-005684 18. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
Reklamní partnerství - Aquapark 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2019-005244 13. 2. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava HYDROSPOR spol. s r.o.
Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba 27 959 288  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Poruba“ v k.ú. Poruba a Svinov, obec Ostrava a stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Přemyšov“ v k.ú Svinov a Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, z 09/2013, zak.č.16/2007 a z 11/2013, zak.č.16/2007 včetně dokumentace bouracích prací z 10/2016 a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr z 09/2017, které vypracoval Ing. Josef Rechtik, IČO 166 48 625, se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava.
Z2019-006063 21. 2. 2019 neuvedena Vojenská nemocnice Brno SKR stav, s.r.o.
VN Brno - Úpravy části podkroví pro lékařské pokoje budovy č. 1 - II 25 750 087  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o provedení půdní vestavby v části stávajícího krovu budovy č. 1 (klášter) v areálu VN Brno. Areál kláštera je chráněnou kulturní památkou zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek na území města Brna pod registračním číslem 0057. Budova č. 1 slouží pro ambulantní provoz, rehabilitační provoz, lůžkovou jednotku ORL a operační sál ORL. Realizací půdní vestavby vzniknou lékařské pokoje.
Z2019-005556 15. 2. 2019 neuvedena „Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003912 DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
„Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003912 25 287 381  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je vybudování odborných učeben v podkroví budovy školy v Blížejově, pořízení nábytku a školních pomůcek. Vznikne tak nová jazyková učebna, přírodovědná učebna a počítačová učebna. V rámci projektu dojde také k rozšíření kapacity kmenových učeben, vznikne jedna nová kmenová učebna.
Z2019-005262 13. 2. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace PORR a.s.
III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích; opakovaná volba 24 997 318  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraného úseku silnice III/34731 Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Dotčený úsek se nachází ve městě Světlá nad Sázavou, začátek úseku od křižovatky se sil. III/34732, dále ulice Panuškova a ulice V Polích a v extravilánu včetně křižovatky se silnicí III/34729, provozní staničení úseku silnice je km 1,011 – 1,948. Podél komunikace III/34731 km 0,990 – 1,41 bude proveden nový chodník, celková délka 631 m. Chodník bude napojený na chodníky přilehlých ulic. Souběžně s trasou chodníku a míst pro přecházení bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Při stavbě je nutná koordinace s akcí „Přeložka sdělovacího vedení“ SO 403, investor město Světlá nad Sázavou, realizovat bude Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), přeložka není předmětem této veřejné zakázky.
Z2019-006136 21. 2. 2019 neuvedena Městys Mladé Buky RECOSA Pardubice s.r.o.
Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Mladé Buky 24 420 942  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Mladé Buky
517915 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.
I/27 Lom - MÚK Litvínov, oprava komunikace 24 284 510  Kč
Oznámení o změně
Z2019-005590 15. 2. 2019 neuvedena Město Vrbno pod Pradědem „Rekonstrukce kulturního domu, ul. Jiráskova č.p. 61, Vrbno pod Pradědem“ 23 841 722  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je generální oprava bývalého Lidového domu ve městě Vrbno pod Pradědem postaveném na začátku 20. století a nevyužívaném od začátku devadesátých let minulého století. Projekt bude stavebně a fakturačně rozdělen do 2 etap: I. etapa bude obsahovat rekonstrukci obálky budovy. II. etapa bude obsahovat kompletní výměnu rozvodů elektřiny, tepla, kanalizace a vody. Dále bude řešeno vybudování ÚT, VZT, ZTI, bezbariérovosti včetně výtahu a vybavení kuchyně včetně příslušenství baru aj. dokončovací práce.
Z2019-006331 22. 2. 2019 neuvedena Městys Cerhenice Polabská stavební CZ s.r.o.
Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při Základní škole Cerhenice - dostavba 20 210 335  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dokončení stavebních úprav, přístavby a nástavby výše uvedeného objektu. V centru vzniknou odborné učebny odborných předmětů se zaměřením na výuku technických a řemeslných oborů pro zájmové a celoživotní vzdělávání při Základní škole Cerhenice, dále bude v objektu vybudováno sociální, technické a provozní zázemí pro žáky a pedagogy. Centrum je řešeno jako bezbariérové - bezbariérový pohyb po areálu včetně vyčleněného parkovacího stání pro osoby ZTP, bezbariérový vstup, bezbariérový přístup výtahem do II.NP objektu, sociální zázemí pro osoby ZTP. Domovní instalace (vodovod, kanalizace, elektro, plyn, vytápění, větrání) jsou navrženy kompletně nové. Budou provedeny nové přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektro, plyn). Součástí úprav jsou i navazující objekty a prvky na přilehlém pozemku, které budou součástí areálu Centra pro výuku technických...
Z2019-005088 12. 2. 2019 neuvedena Obec Bystřice OSBAU s.r.o.
Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402 pro vznik učeben 20 205 761  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Konkrétně se jedná o vybudování odborných učeben v půdní části objektu budovy staré české ZŠ č. p.402. Stavebními úpravami 3.NP budovy vzniknou odborné učebny, kabinety pro pedagogické pracovníky a zázemí pro učebny.
Z2019-005375 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KKS, spol. s r.o.
Most ev.č. 54-043 přes místní potok v Květné 17 802 911  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava mostu ev.č. 54-043 přes místní potok v Květné, (km 82,205), spočívající v odstranění stávajícího mostu a vybudování nové rámové konstrukce.
Z2019-005549 15. 2. 2019 neuvedena Město Trhový Štěpánov ACG-Real s.r.o.
ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004906 16 614 114  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební úpravy základní školy
Z2019-005930 21. 2. 2019 neuvedena LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí Pelletier de Fontenay Inc.
Nová svazková základní škola „LOŠBATES“ – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor 16 262 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je zpracování a/nebo poskytnutí zejména: a. projektové dokumentace všech požadovaných stupňů (včetně dopracování soutěžního návrhu); b. komplexní inženýrské činnosti – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení; c. autorského dozoru; d. komplexního zajištění EIA (tzn. posuzování vlivu na životní prostředí) – tato činnost bude dílčím předmětem Návrhu smlouvy pouze v případě, bude-li to vyžadováno třetími osobami, resp. stanoveno příslušným právním předpisem; e. spolupráce při výběru zhotovitele stavby; f. ostatní dílčí plnění.
Z2019-005945 21. 2. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. ALTA, a.s.
Dodávka rotoru k elektromotoru typu VAZ 215/109-6AM0 15 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby ROTOR S PŘÍSLUŠENSTVÍM, k elektromotoru typu VAZ 215/109-6AM0 v počtu 1 kus
Z2019-005318 13. 2. 2019 neuvedena Městys Velké Poříčí MATEX HK s.r.o.
Chodník podél sil. III/3032, ul. Žďárecká, Brné, k.ú. Velké Poříčí 14 579 815  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku (zvýšeného chodníkového pásu) podél silnice III/3032 (průjezdní úsek), dále úpravy stávajících samostatných sjezdů a rozjezdů, o rozšíření stávající silnice III/3032 a její odvodnění v dotčeném úseku silnice a úpravu stávajícího odvodňovacího zařízení s rozšířením, o zřízení opěrných zdí. Součástí celé stavby bude úprava trvalého dopravního značení a úprava ploch zeleně s novou výsadbou. Předmětem veřejné zakázky jsou 3 stavební objekty: SO 101 Chodník SO 102 Úprava silnice a mostu SO 201 Opěrné zdi
Z2019-005787 19. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. STAVOPLAST KL spol. s r.o.,
Stavební úpravy a přístavba objektu č. 22 Komplement – ambulance v areálu Nemocnice Prachatice 13 888 595  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Přístavba urgentního příjmu v Prachaticích v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a projektové dokumentace vyhotovené společností ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, IČO 260 29 626 a neoceněným výkazem výměr.
Z2019-006170 21. 2. 2019 neuvedena Obec Olšany TOMERO s.r.o.
„Odborné učebny v půdní nástavbě Základní školy Olšany – nové vyhlášení“ 12 862 128  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Odborné učebny v půdní nástavbě Základní školy Olšany, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003264, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Z2019-005649 18. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KASKA s. r. o.
I/34 - Úprava SDZ v úseku České Budějovice - Klauda 12 469 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o doplnění svislého dopravního značení na stávající silnici I/34 mezi Českými Budějovicemi a Lišovem (křižovatka Na Klaudě). Tato silnice bude po doplnění SDZ přeřazena do kategorie silnice pro motorová vozidla – rychlost bude povýšena z nynějších 90 km/h na 110 km/h. Součástí stavby je i revize a doplnění stávajících záchytných zařízení, kdy v křižovatkových větví MÚK Hůry budou doplněna ocelová svodidla, a dále pak nahrazení nevyhovujících zábran proti padajícímu kamení v zářezovém svahu silnice I/34 (úsek km 6,010 – 6,9) betonovým svodidlem.
Z2019-005919 20. 2. 2019 neuvedena Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace KS stav s.r.o.
"Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky II" 11 743 494  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146, která bude sloužit pro ubytování 8 seniorů a jako technické zázemí personálu v podkroví. Předmětem rekonstrukce jsou stavební úpravy - rekonstrukce přízemí a podkroví hlavní budovy hospodářského objektu Hájenky včetně potřebných bouracích a sanačních prací. Areál není památkově chráněn, ale nachází se v památkové zóně. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.
Z2019-005769 19. 2. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik POPR spol. s r.o.
Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520 11 621 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zabezpečení kapacity koryta řeky Labe v intravilánu města Hradec Králové a oprava poškozených břehových opevnění. Součástí stavby je těžení nánosů ze břehů a dna na původní úroveň v celém šířkovém profilu (v lokalitě od jezu po soutok s Orlicí), provedení těžkého kamenného záhozu, oprava levobřežní kamenné dlažby, oprava břehového opevnění na soutoku s řekou Orlicí a kácení náletové vegetace s následnou náhradní výsadbou. Náhradní výsadba bude v převážné části realizována v lokalitě Jiráskovy sady. Přístup na staveniště je z přilehlých Jiráskových sadů velmi problematický, proto bude stavba obsluhována z vody – zařízení staveniště bude umístěno na náplavce na pravém břehu Labe ve vzdálenosti cca 1,3 km směrem po proudu.
Z2019-005868 19. 2. 2019 neuvedena Město Horažďovice Silnice Horšovský Týn a.s.
Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice - II. etapa 10 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice - II. etapa", spočívající v revitalizaci veřejného prostranství části sídliště a souvisejících úprav veřejné technické infrastruktury - úprava chodníkových ploch, komunikací, zřízení parkovacích míst, odpadkových košů a sušáků, terénní a sadové úpravy, dále úprava veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace. Účelem stavby je kultivace veřejného prostranství, zvýšení standardu bydlení obyvatel. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 01 - Stavební úpravy SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy SO 03 - Veřejné osvětlení SO 04 - Terénní a sadové úpravy SO 06 - Kanalizace SO 07 - Vodovod včetně - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Z2019-006099 21. 2. 2019 neuvedena TJ AVIA Čakovice, z. s. CONACT, s.r.o.
Rekonstrukce sportovního zařízení TJ AVIA Čakovice 10 792 788  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu sportovního zařízení TJ AVIA Čakovice spočívající v nástavbě 3. nadzemního podlaží nad částí půdorysu objektu, respektive nad stávající tělocvičnou, podiem a bočním ochozem.
Z2019-005914 20. 2. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Starmosty s.r.o.
Oprava mostu ev.č. 11817-3 most přes Vápenický potok v Luhách 10 471 741  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „Oprava mostu ev.č. 11817-3 most přes Vápenický potok v Luhách“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Rekonstrukce mostu spočívající v odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým, navrženým na normové zatížení Stávající mostní konstrukce bude odstraněna včetně základů. Novou nosnou konstrukci tvoří plošně založený železobetonový polorám o jednom poli. Vozovka na mostě živičná dvouvrstvá. Římsy železobetonové monolitické s zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2 se svislou výplní. Stavba je dále členěna na stavební objekty: • SO 001 Demolice • SO 101 Komunikace • SO 201 Most • SO 331 Štola • SO 801 Kácení • SO 802 Výsadba • SO 901 DIO • SO 902 Lávka pro pěší
Z2019-005888 19. 2. 2019 neuvedena Obec Hostětín Stavební firma Hanáček, s.r.o.
Komunitní centrum Hostětín č. p. 22 9 948 091  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava objektu č. p. 22 pro vytvoření komunitního centra. Realizace zakázky proběhne v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni projektové dokumentace prováděcí a podle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Z2019-006124 21. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
Úprava technického pracoviště Jihlava Březinovy Sady - zhotovitel 9 666 999  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce podzemních prostor technického pracoviště HZS Kraje Vysočina v Jihlavě, Březinovy Sady 8.
Z2019-005326 13. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce zákrokového sálu ortopedie 9 480 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je provedení stavebních úprav v budově „S“ ortopedické kliniky, která se nachází v uzavřeném areálu FN Olomouc.
Z2019-005410 14. 2. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace INSKY spol. s r.o.
Štětí - reko mostu ev.č. 26119-2 a komunikace 9 332 065  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem předkládané PD je rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 26119-2, který převádí silnici III/26119 a vlečkovou kolej přes překážku reprezentovanou místní komunikací a navazujícími komunikačními plochami. Dále je předmětem PD rekonstrukce na most navazujícího úseku silnice III/26119 (v rozsahu sjezdu do města). Součástí plnění je také oprava navazujícího úseku komunikace.
Z2019-005778 21. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Na Homolce M.G.P. spol. s r.o.
Radiofarmakum fluciklovin pro PET 8 982 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zabezpečení průběžných dílčích dodávek radiofarmaka radiofarmaka 18F-fluciklovinu pro Nemocnici Na Homolce, které bude dodáváno pro účely humánního vyšetření metodou PET/CT ve formě injekčního roztoku během období čtyř let s aktivitou minimálně 370 MBq, ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ.Součástí plnění je zajištění všech činností, které s poskytováním požadovaných dodávek souvisí.
Z2019-005440 14. 2. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost Přerov RAPOS, spol. s r.o.
Kostel sv. Vavřince v Přerově - Oprava střechy nad hlavní a příčnou lodí 8 649 145  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je oprava střechy nad hlavní a příčnou lodí stávajícího objektu kostela sv. Vavřince v Přerově a s tím související nutné opravy - výměna některých prvků krovu, oprava hromosvodu a kontrola nepřístupné části sanktusníkové věžičky, která bude na základě zjištěných skutečností při stavbě opravena. Postup oprav bude koordinován s pracovníkem památkové péče.
Z2019-005939 20. 2. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Stylstav s.r.o.
Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce střech ČOV 8 545 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střech převážné části budov stávající čistírny odpadních vod Žďár nad Sázavou. Jedná se o objekty, které byly postaveny při výstavbě čistírny v 70. letech 20. století. Vlastníkem ČOV je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno, divize Žďár nad Sázavou. Celková plocha měněných střech – 593,6 m2. Stavba je členěna na následující dílčí stavební objekty: DSO 01.1 Rekonstrukce střech objektů ČOV – stavební část; DSO 01.2 Rekonstrukce střech objektů ČOV – systém zachycení / zadržení pádu; DSO 01.3 Rekonstrukce střech objektů ČOV – elektrostavební část a hromosvod; DSO 01.4 Rekonstrukce střech objektů ČOV – vzduchotechnika; DSO 01.5 Rekonstrukce střech objektů ČOV – požárně – bezpečnostní řešení.
Z2019-006325 22. 2. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky Akord služby s.r.o.
Vinařice - zřízení prostor pro zaměstnávání odsouzených 8 391 080  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu předmětem plnění veřejné zakázky je zřízení prostor pro zaměstnávání odsouzených spočívající v přestavbě objektu bývalé uhelné kotelny na výrobní prostory
Z2019-005754 19. 2. 2019 neuvedena Statutární město Brno - Městská policie Brno BRINGSTAV, s.r.o.
Stavební úpravy objektu Budínská 2 8 386 947  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je úprava objektu pro potřeby dislokace Městské policie Brno, Revír jih. Úpravy spočívají ve vestavbě skladu zbraní, dispozičním uspořádání kanceláří vybouráním některých příček a úprav sociálních zařízení pro strážníky (kompletně rekonstruovat sociální zařízení - pánské a dámské sprchy a WC + šatny odpovídající počtu strážníků). Bude provedena výměna stávajících zdvojených oken (15 ks) za plastová (již v části objektu osazených) a nové vstupní dveře odpovídající potřebnému stupni zabezpečení. Úpravy dále zahrnují provedení výměny osvětlovacích těles, výměnu nášlapných vrstev podlah a zateplení obvodového pláště budovy včetně střechy. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentace a v příloze zadávací dokumentace.
Z2019-005490 14. 2. 2019 neuvedena Statutární město Havířov TURČINA s.r.o.
Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33 8 119 397  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je provedení díla – stavebních prací dle projektové dokumentace. Stavební řešení je patrné z výkresové dokumentace a technické zprávy stavebního objektu D 1.1. Architektonicko-stavební řešení. Jsou navrženy následující práce: a) Rekonstrukce a zateplení střešního pláště – spočívá v odtěžení stávající skladby střešního pláště po úroveň stropních panelů a provedení nové skladby střešního pláště. b) Rekonstrukce a zateplení strojoven výtahů – spočívá v sanaci a opravě omítek, zateplení stěn a odtěžení stávající skladby střešního pláště po úroveň stropních panelů a provedení nové skladby střešního pláště. c) Oprava atikové římsy – spočívá v odstranění stávajícího oplechování, nesoudržné omítky do úrovně nadpraží oken v posledním patře, provedení sanace obnažených panelů a zateplení atikové římsy d) Provedení záchytného systému e) Výměna bleskosvodu – výměna...
Z2019-005442 14. 2. 2019 neuvedena KreBul,o.p.s. LUSPOL SE
Komu?NITní centrum Prachatice 7 810 385  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce půdních prostor budovy Zlatá stezka 145, Prachatice, za účelem vzniku komunitního centra. Realizace prosklené fasády, výtahu, schodiště, sociálního zařízení. Dotovaná stavba z prostředků EU.
Z2019-006317 22. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí DCI Czech a.s.
Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí 7 795 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební úpravy vybraných místností v budově sídla zadavatele, a to včetně dodávky a montáže veškerých souvisejících technologických zařízení vytvářejících jednotný celek, který bude dostatečný k zajištění provozu nového datového centra jako celku. Předmětem zakázky není vlastní dodávka nové IT technologie ani přemístění stávající IT technologie. Předmětem zakázky je dále zajištění technické podpory, servisu, údržby v rozsahu doporučeném výrobcem příslušných technologických zařízení, profylaxe nově namontovaných technologických zařízení, zajištění bezplatného odstraňování případných poruch nebo závad technologických zařízení a s tím souvisejících úkonů, jako např. zajištění dodávek spotřebního materiálu a náhradních dílů potřebných pro bezchybnou funkci technologických zařízení tak, aby byl zajištěn nepřetržitý chod datového centra zadavatele 24 hodin denně, a to...
Z2019-006001 21. 2. 2019 neuvedena Město Jaroměř DLNK, s. r. o.
Pořízení nových informačních systémů a modernizace Technologického centra města Jaroměře 7 556 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání nových informačních systémů a dodání nového hardware a software k modernizaci technologického centra zadavatele a převedení vlastnického práva k předmětu veřejné zakázky na zadavatele.
Z2019-005741 18. 2. 2019 neuvedena Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích Kypta - Stavoservis s.r.o.
NKP zámek Manětín - kompletní obnova oranžerie 7 336 957  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova oranžérie v parku státního zámku Manětín. Oranžérie se nachází v současné době v torzálním stavu. V rámci obnovy dojde zejména k dozdění narušených částí obvodových zdí, zbudování nového krovu a střešního pláště, instalaci prosklené stěny, restaurování zbytků vnitřních omítek a výmaleb, zbudování nové podlahy, osazení vzduchotechniky, elektroinstalace a vodoinstalace a sanity včetně napojení na stávající rozvody. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách – Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-005738 18. 2. 2019 neuvedena Město Chrastava Linhart spol. s.r.o.
Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici 7 149 765  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je zhotovení sportovního areálu základní školy ve Školní ulici v Chrastavě. Atletický ovál bude 200 m s umělým dvouvrstvým polyuretanovým povrchem EPDM tl. 13 mm a sektorem pro skok daleký. Doskočiště bude lemováno po celém obvodu pryžovým obrubníkem. V západní výseči oválu je navržen sektor pro vrh koulí z utažené prosívky lemovaný pryžovým obrubníkem. Východní výseč oválu bude tvořena umělým dvouvrstvým polyuretanovým povrchem EPDM tl. 13 mm, které bude sloužit jako hrací plocha pro volejbal/nohejbal. Atletický ovál bude od fotbalového hřiště oddělen odvodňovacím žlabem, východní výseč bude od oválu oddělena štěrbinovým žlabem. Dále je navrženo nové schodiště z jižní strany. Součástí oválu bude také zámková dlažba a nové zábradlí. Podél zámkové dlažby v západní části atletické rovinky a v západním půlkruhu oválu jsou navrženy betonové palisády kvůli vyrovnání...