Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-04-15 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 551 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012876 23. 4. 2019 neuvedena Městská část Praha 11 Sdružení HT – Opatov
Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 247 000 418  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.
Z2019-012843 23. 4. 2019 neuvedena Hlavní město Praha ATELIER 6, s.r.o.
TUBES spol. s r.o.
Stavba č. 42821 Dvorecký most; projektová a inženýrská činnost 109 683 555  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dopracování studie stavby, zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při výstavbě ke stavbě č. 42821 Dvorecký most, jejímž předmětem je zhotovení nového přemostění řeky Vltavy na území hlavního města Prahy.
Z2019-012421 18. 4. 2019 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.“ 44 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je: - zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz požadavek č. 4 Přílohy č. 2_1 a 2_2 Technické podmínky_Cenová nabídka) včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce, do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
Z2019-012941 23. 4. 2019 neuvedena Správa Pražského hradu ARCHATT, s.r.o.
Starý královský palác – oprava interiérů 42 799 996  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající v opravě v opravě interiérů Starého královského paláce v rámci areálu Pražského hradu, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace. Oprava spočívá zejména, nikoli však výhradně, v očištění, příp. restaurování omítek, restaurování maleb, revizi, příp. repasi výplní otvorů, restaurování kamenných prvků, repasi zámečnických prvků a opravě dřevěných podlah. Součástí předmětu této veřejné zakázky je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení stavby a podrobné fotodokumentace postupu prací (průběžného provádění díla) a zakrytých částí. Součástí předmětu této veřejné zakázky je též zpracování závěrečných restaurátorských zpráv ve dvou paré v českém jazyce v listinné podobě, které zachytí průběh jednotlivých etap...
Z2019-012526 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. VF, a.s.
Realizace úprav systému RMS ETE 42 380 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmět veřejné zakázky je dílo, které bude provedeno v rámci 2 akcí: a) Akce s názvem „E604 - Záměna řídící a vyhodnocovací části RRMS“, jejímž předmětem je náhrada 4 stanic PC-11. b) Akce s názvem „F228 - Záměna TDS ETE“ (dále též „F228“), jejímž předmětem je záměna 24 stanic TDS.
Z2019-012475 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Megger CZ s.r.o.
Dodávky kabelových měřicích vozů 42 005 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je pořizování kabelových měřicích vozů ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných zadavatelem (dále jen „KMV“). KMV budou pořizovány za účelem zabezpečení plynulého a bezporuchového provozu distribuční soustavy. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování servisu k dodávaným KMV. Požadavky na servis jsou vymezeny v části 3 a 5 zadávací dokumentace. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s vybranými dvěma dodavateli na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
Z2019-012704 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a. s.
I/35 Turnov, most 35-052 38 760 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna mostního svršku včetně hydroizolace, doplnění hydroizolace, lokální sanace NK v oblasti mostních závěrů a konzol pod římsami, repase ložisek, oprava svodů odvodnění, hydroizolace a odvodnění obetonávky rubu závěrných zídek.
Z2019-012510 23. 4. 2019 neuvedena Statutární město Havířov CENTROPOL ENERGY, a.s. 
Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 35 105 255  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 29 084 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-012375 16. 4. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava GEOSAN GROUP a.s.
Voliéra kondora královského II. 33 288 980  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Voliéra kondora královského“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost AU plan s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Praha 5 Smíchov 150 00, IČO 276 16 398, v září 2015 a společnost Carl Stahl & spol, s.r.o., se sídlem Mikulovická 4, 190 17 Praha 9, IČO 624 18 394, v dubnu 2018.
Z2019-012445 16. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.
I/38 Dlouhá Brtnice- Hladov 33 247 847  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o opravu silnice I/38 v úseku Dlouhá Brtnice- Hladov v km 187,36 – 189,76
Z2019-012346 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ASE-ZVN s.r.o.
ASE, s.r.o.
Generální servis technologie vn a vvn - 2017 – 2022 28 936 764  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ je servis technologií vn a vvn. Zejména se jedná o opravy vypínačů, odpojovačů, odpínačů, měřících transformátorů proudu a napětí, pohonů pro vypínače a odpojovače včetně rozvodů tlakového vzduchu a kompresorových stanic, svodičů přepětí apod. Servisem se pak dle této RD rozumí činnosti prováděné Zhotovitelem v těchto režimech: a) Plánované zásahy b) Operativní zásahy
Z2019-013061 23. 4. 2019 neuvedena Česká republika – Okresní soud v Teplicích MATURE TEPLICE s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Teplicích 28 914 182  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy zateplením všech ploch fasády (kromě stěny s portálem hlavního vstupu), zateplením podlahy půdy, výměnou oken a výměnou zdroje pro vytápění. Funkce objektu zůstane po realizaci stavebních úprav nezměněna.
Z2019-012991 23. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Františku budoucí vybraný dodavatel/dodavatelé
Navigační a znalostní systém pro Nemocnici Na Františku 28 780 165  Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem Projektu je vytvoření komplexního navigačního a znalostního systému pro pacienty a návštěvníky Nemocnice Na Františku, který zatím nemá na trhu alternativu, pokrývající identifikované potřeby cílových skupin. Projekt povede k vytvoření systému s následujícími funkcemi: - orientace pacientů a návštěvníků po areálu nemocnice pomocí fyzického a interaktivního navigačního systému; - poskytnutí informací o nadcházejícím vyšetření a diagnóze dle závazných standardů příslušného zdravotnického zařízení; - poskytnutí aktuálních informací odborného pracoviště.
Z2019-012413 16. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS a.s.
I/23 Krahulčí - Telč 27 872 877  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava silnice I/23 v úseku Krahulčí – Telč.
Z2019-012944 23. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.
I/17 Lovčice - hranice kraje - oprava povrchu komunikace a odvodnění 25 446 585  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V rámci zakázky dojde k opravě povrchu a odvodnění dle zpracované projektové dokumentace. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují drobné výtluky, trhliny, jak úzké tak široké, příčné, podélné a rozvětvené. Povrch je postižen velkým množstvím výsprav asfaltovým betonem. V rámci zakázky dojde k odfrézování asfaltových vrstev v úseku I. tl. 220mm, opravě trhlin dle TP115 a pokládce asfaltových vrstev. Podkladní z ACP22S tl. 90mm, ložné z ACL22S tl. 90mm a obrusné z SMA11S tl. 40mm včetně spojovacích, respektive infiltračního postřiku. V úseku II. bude frézována tl. 230mm, opraveny trhliny dle TP115 a položeny asfaltové vrstvy. Podkladní z ACP22S tl. 100mm, ložné z ACL22S tl. 90mm a obrusné z SMA11S tl. 40mm včetně spojovacích, respektive infiltračního postřiku. Bude provedeno seříznutí a dosypání nezpevněných krajnic, vyčištěno odvodnění, bude provedena výměna SDZ a obnova VDZ...
Z2019-012522 17. 4. 2019 neuvedena Město Telč SATES ČECHY s.r.o.
Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – I. etapa 25 391 120  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je I. etapa celkové revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči. Předmětem zakázky je: výstavba kanalizace a vodovodu – budou zrušena stará potrubí a budou nahrazena novými, podzemní liniová stavba se týká kanalizační stoky a vodovodního řadu, včetně přípojek, revizních objektů a mechanických armatur; rekonstrukce komunikací, odstavných ploch, chodníků a úprava míst pro přecházení pro chodce; celková rekonstrukce veřejného osvětlení – osvětlení cest a chodníků; nové řešení zeleně; doplnění drobného městského mobiliáře, míst s lavičkami, odpočinkových zón.
Z2019-012868 23. 4. 2019 neuvedena VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú. Realitní a stavební společnost s.r.o.
Odlehčovací služby pro osoby s autismem 21 999 948  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výstavba budovy pro zajištění odlehčovací služby osobám s autismem. Jedná se o převážně dvoupodlažní budovu ve tvaru písmene „L“. Objekt je navržen jako bezbariérový, má dvě užitné podlaží. Třetí podlaží je technické a je z něj přístup na střešní terasu. Střecha je plochá, z větší části zelená
Z2019-012317 16. 4. 2019 neuvedena Obec Věteřov SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Věteřov, plocha smíšená obytná - „Zahrady“ 20 897 814  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba technické a dopravní infrastruktury v lokalitě budoucí zástavby rodinných domů v bývalém areálu ZD. Účelem stavby je zpřístupnění příjezdu a přístupu na pozemky, které jsou určeny pro výstavbu občanského vybavení současně s tímto také vybudování sítí TI, které budou budoucí zástavbu zásobovat patřičnými energiemi a médii popřípadě budou odvádět splaškové a dešťové vody z daného území.
Z2019-012298 16. 4. 2019 neuvedena Město Tábor PAMÁTKY TÁBOR s. r. o.
Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu 20 632 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu“ spočívající ve třech projektech, které zahrnují zejména výměnu polykarbonátových výplní světlíku a provedení oprav ostatních jeho prvků včetně přilehlých částí střechy, provedení oprav a nátěru fasád, opravu ocelových i betonových částí venkovního požárního schodiště v jihozápadním rohu objektu, opravu a výměnu povrchů balkónů včetně nového oplechování a vybourání otvorů ve zděném zábradlí, obnovu ploché střechy a oblouku nad vstupem do objektu, nátěr dřevěných říms v celém objektu, demolici stávajícího požárního schodiště na jihovýchodním rohu objektu a výstavbu nového lůžkového výtahu s požárním schodištěm v tomto místě.
Z2019-012350 16. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové COLAS CZ, a.s.
I/32 Kopidlno, ul.Jičínská, oprava silnice 19 157 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava silnice I/32 na průtahu městem Kopidlno od hranice náměstí (Hilmarovo náměstí) po konec města, která je zatížena značným počtem poruch od jednotlivých trhlin po trvalé deformace krytu. Oprava komunikace je rozdělena na dva úseky, které jsou rozdělené železničním přejezdem. První úsek komunikace (SO 101 – Komunikace) v délce 558,85 m se nachází od hranice náměstí po železniční přejezd. Druhý úsek komunikace (SO 102 – Komunikace) v délce 264,65 m se nachází od železničního přejezdu po konec města Kopidlno. V rámci prvního úseku se počítá s kompletní opravou konstrukce vozovky včetně odvodnění komunikace (drenáže a uliční vpusti). Uliční vpusti ve špatném technickém stavu budou vybourány a nahrazeny za nové včetně přípojek do kanalizace, ostatní uliční vpusti budou vyčištěny a výškově upraveny dle nového pokrytí vozovky. Z důvodu kompletní opravy konstrukce vozovky budou vybourány...
Z2019-012355 16. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
I/2 Pardubice, ul. Pražská, OŽK 17 792 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace výše uvedené stavby dle VD-ZDS, vypracované firmou DSP Kostěnice a.s. Silnice I/2 v úseku most 2-028 u Parama – Z=U akce „ I/2 Popkovice – průtah, OŽK“ z r. 2016. V rámci akce bude odfrézována stávající obrusná a ložní vrstva, sanovány poruch podloží, položena nová ložní a obrusná vrstva, upraveny krajnice a pročištěny příkopy, hospodářské sjezdy budou vybaveny šikmými čely, bude obnoveno VDZ a SDZ, osazeny nové dopravní knoflíky a doplněny směrové sloupky.
Z2019-013059 23. 4. 2019 neuvedena Město Kolín LEVEL, a.s.
Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 16 983 215  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ je realizace podkrovní vestavby odborných učeben Základní školy Kolín II., Kmochova 943 ve 4.NP budovy školy (dále: „podkrovní vestavba“). Součástí podkrovní vestavby je i vybudování únikového ocelového schodiště a osobního výtahu.
Z2019-013054 23. 4. 2019 neuvedena Město Karolinka INSTOP, spol. s r.o.
Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka 15 431 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
P19V00000024 18. 4. 2019 neuvedena Město Domažlice Pražská plynárenská, a.s.
Nákup energií 2020 - plyn velkoodběr 15 131 265  Kč
Z2019-012745 23. 4. 2019 neuvedena Město Domažlice Pražská plynárenská, a.s.
Nákup energií 2020 - plyn velkoodběr 15 131 265  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 26781 MWh pro rok 2020.
Z2019-012705 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o.
I/35 Moravská Třebová, sanace skalní stěny 14 862 976  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace stavby , při které dojde k zajištění stability skalní stěny u silnice I/35 v Moravské Třebová pod Křížovým vrchem dle VD-ZDS, vypracované firmou GEOTEC Praha. Skalní masív je nad I/35 v úseku od nadchodu v Moravské Třebové k estakádě Moravská Třebová. Tento úsek je zřejmý dřevěnými zábranami proti padajícím kusům skály
Z2019-012585 17. 4. 2019 neuvedena Fotbalový club Zlín, z.s. SPORT Construction a. s.
REKO FS - II.ETAPA 14 748 338  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna umělého stávajícího povrchu hřiště a rekonstrukci travnatého hřiště. Stavba bude užívána ke sportovním účelům.
Z2019-012754 18. 4. 2019 neuvedena Obec Bílovice nad Svitavou AQUA - GAS, s.r.o.
„V 00342 – sociální bydlení – nové vyhlášení“ 14 380 676  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008080. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ vypracované projektantem ČTYŘSTĚN ARCHITEKTI v.o.s., se sídlem Rázusova 377/70, 614 00 Brno, IČO: 07430825, zodpovědný projektant Ing. arch. Radim Horák, ČKA:3837, Obor A.1 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Z2019-012684 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a. s.
I/35 Liberec - opěrná zeď DPMLJ 13 579 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sanace prefabrikátů opěrné zdi, obnova římsy se zádržným zařízením a protiostřikovou stěnou, obnova vozovkového souvrství podél zdi.
Z2019-012363 16. 4. 2019 neuvedena Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budov Gymnázia SOŠe Vimperk 13 150 134  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve snížení energetické náročnosti objektů Pivovarská 69/36, Vimperk, budova D č. p. 118, budova B č. p. 67 a budova C č. p. 74 v k.ú. Vimperk. Jde zejména o zateplení fasády a střechy, výměnu okenních a dveřních výplní a stavebních prací s tímto spojených. Součástí stavebních prací je instalace systému vzduchotechniky s rekuperací.
Z2019-012803 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.
19009 - I/11 a I/57 okres Opava, mikrokobercová úprava 12 107 441  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provozní škody na silnici I/11 v úseku Vlaštovičky - Opava, km 244,963 – 248,048 a silnici I/57 v úseku Holasovice – Držkovice, km 42,176 – 44,496 , které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním stávající obrusné živičné vrstvy v tl. 20mm, lokální sanací ložné asf. vrstvy (fréza tl. 70 mm, spoj. postřik mod. asf. emulzí 0,60kg/m2, pokládka asf. betonu ACL 16 S mod v tl. 70 mm), nanesením spojovacího postřiku z KAE do 0,20kg/m2 a pokládkou dvouvrstvého mikrokoberce v tl. 20 mm. Celková výměra nepřesáhne 52 515 m2. Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ, demontáž a montáž nových zapuštěných dopravních knoflíků. Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.
Z2019-012330 16. 4. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace VIAMONT Servis a.s.
III/25337 Úpořiny, most ev.č. 25337-1 11 975 396  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem předkládané veřejné zakázky je oprava stávajícího mostu ev.č. 25337-1 na silniční komunikaci III/25337 v obci Úpořiny. Součástí opravy mostu bude provedení nových opěrných zdí zemního tělesa silniční komunikace, obnova povrchového odvodnění, konstrukce a krytu vozovky a osazení ocelových svodidel v délce celého sledovaného úseku silniční komunikace.
Z2019-012509 17. 4. 2019 neuvedena město Jičín MIZERA-STAVBY, a.s.
Regenerace panelového sídliště Husova, Jičín, V. etapa 11 973 361  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je regenerace celé střední části sídliště od Husovy ulice až po Sportovní areál Jičín zahrnující rekonstrukce komunikací, parkovišť, chodníků a též doplnění veřejného osvětlení, zeleně, laviček atd. dle dokumentace Jičín-projekt regenerace panelových sídlišť – sídliště Husova – V. etapa zpracované společností Projektservis Jičín s.r.o., IČ: 25297538, Jarošovská 291, 506 01 Jičín.
Z2019-012946 23. 4. 2019 neuvedena Obec Jenišovice Spiders s. r. o.
Stavební úpravy č. p. 12, Jenišovice 11 586 680  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy č. p. 12 v obci Jenišovice. Účelem stavby je zajistit dostatek prostoru pro kanceláře obecního úřadu v 2. NP. V přízemí bude umístěna obecní knihovna, archiv úřadu a denní místnost pro pracovníky údržby a sociální zařízení pro veřejnost. V podkroví pod novým krovem bude umístěno komunitní centrum se zázemím. Ve dvorní přístavbě bude situováno nové schodiště a výtah pro bezbariérový přístup do všech prostor objektu.
Z2019-012332 16. 4. 2019 neuvedena Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj PROMO REAL GROUP s.r.o.
Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně 10 696 991  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně s názvem VPC 7, část HPC 2, část VPC 2 a IP 9 v k.ú. Vysoká Libyně, které budou realizované na základě schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Vysoká Libyně. Cesta VPC7 je navržena v kategorii P4,0/30, se šířkou jízdního pruhu 3m a 2x0,5m krajnice. Část HPC 2 je navržena v kategorii P 5,0/30, se š. jízdního pruhu 4m a 2x0,5m krajnice. Část VPC2 je navržena v kategorii P4,0/30, se šířkou jízdního pruhu 3m a 2x0,5m krajnice. Zatrubnění příkopu (hlavní odvodňovací zařízení) - Jedná se o zatrubnění otevřeného kanálu - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ ve správě SPÚ) potrubím DN1000 s obetonováním v délce 15,5m. SO 102.2c – Prodloužení propustku pod sil I/27 -Stávající propustek, umístěný šikmo pod silnicí I/27bude prodloužen potrubím DN 800. SO 801 IP9 - je navržena výsadba stromové aleje 105 ks stromů, vč. úvazů ke kůlům, ochrany proti...
Z2019-012954 23. 4. 2019 neuvedena Město Litvínov STRABAG
Stavební úpravy komunikací a VO okrsek ul. Seifertova v Litvínově 10 381 541  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy místních komunikací v Litvínově v ulici Seifertova a části ulice Máchova vč. osazení 2 nových lamp veřejného osvětlení.
Z2019-012668 18. 4. 2019 neuvedena Obec Blažovice DMC BRNO, s.r.o.
MŠ Blažovice-navýšení kapacity (nástavba a přístavba) - II.etapa 10 195 591  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební práce za účelem vybudování nástavby budovy mateřské školy. Projekt řeší u stávající budovy vybudování jednopodlažní nástavby, vč. zastřešení sedlovou střechou, vybudování dvorní přístavby (vnitřní schodiště a vnější únikové schodiště) a jímky na dešťovou vodu. Jedná se objekt na ul. Nová 271, v obci Blažovice, parc. č. 421/2, 421/1, k. ú. Blažovice.
Z2019-012353 18. 4. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky DXC Technology Czech Republic s.r.o.
Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2019 10 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je úprava a rozšíření stávajících funkcionalit aplikací výdajové části v IS VZP ČR pro potřeby vyúčtování, bonifikací a regulací poskytovatelům zdravotních služeb v souladu s vyhláškou č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 a v souladu s úhradovými dodatky s poskytovateli zdravotních služeb a dále potřebné úpravy těchto aplikací pro podporu konsolidace procesů vyúčtování tak, aby VZP ČR mohla zajistit finanční vypořádání ve smluvních a vyhláškových termínech.
Z2019-012698 18. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj BERKASTAV s.r.o.
Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 9 588 929  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je Realizace II. etapy společných zařízení navržených v KoPÚ Bolatice. Jedná se o realizaci zpevněných živičných komunikací HPC1 (pouze její poslední 3. nezpevněný úsek) a celého úseku VPC4 v trasách stávajících nezpevněných polních cest, v celkové délce 1851,43 m (949 + 902,43), dále o rekonstrukci funkčních objektů (výpustných zařízení) 3 stávajících poldrů III., IV., V.
Z2019-012516 17. 4. 2019 neuvedena město Jičín RITUS s.r.o.
Bytový dům Palackého 73, Jičín stavební úpravy střechy a vnitrobloku 9 577 430  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy střechy – nahrazení stávající krytiny a vnitrobloku (výměna oken a úprava dvorních fasád) domu v ulici Palackého č. p. 73, Jičín dle zpracované dokumentace Bytový dům Palackého 73, Jičín stavební úpravy střechy a vnitrobloku, vypracované společností V & M spol. s.r.o., IČ: 47282525, Matoušova 21, 460 02 Liberec III. Stavba je rozdělena na tři etapy: Etapa I – stavební úpravy střechy severní křídlo (realizace v r. 2019) Etapa II – stavební úpravy střechy – jižní a západní křídlo (realizace v r. 2020) Etapa III – stavební úpravy vnitrobloku (realizace v r. 2020).
Z2019-012524 17. 4. 2019 neuvedena Město Telč SATES ČECHY s.r.o.
Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova 9 360 327  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zkvalitnění odborné výuky na ZŠ Masarykova v Telči. V areálu školy za její budovou vznikne nové environmentální centrum, které bude sloužit k vzdělávání studentů, výuce v exteriéru a odpočinku studentů. Na dvoře ve vnitrobloku základní školy dojde k úpravě stávajících zpevněných ploch, do prostoru bude osazena nová zeleň v květináčích a bude vybudována část nové dešťové kanalizace. Předmětem veřejné zakázky je dále rekonstrukce učebny informatiky, která se nachází v 2. nadzemním podlaží budovy základní školy, kde je nutné provést také některé stavební práce, které zlepší dispoziční řešeny učebny a přispějí ke zkvalitnění akustiky učebny. Jako nezpůsobilá část veřejné zakázky, vzhledem k poskytovateli dotace, je dále předmětem veřejné zakázky rekonstrukce stávajících zpevněných ploch, osazení nových prvků mobiliáře, nové oplocení s dvoukřídlou branou, úprava...
Z2019-012761 18. 4. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Silnice Horšovský Týn a. s.
VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu 8 880 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce uzavřené části stávající příjezdové komunikace k hrázi a provoznímu a obytnému objektu hrázného VD Lučina včetně rekonstrukce mostu přes řeku Mži a osazení vjezdu automaticky ovládanou závorou včetně přípojky NN.
Z2019-012907 23. 4. 2019 neuvedena statutární město Plzeň KOPESO s.r.o.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Plzeň, Kaštanová ulice – dokončení stavby 8 736 532  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury, včetně přípojek v ul. Kaštanová z důvodu současného nevyhovujícího stavebně technického stavu. Rozsah dokončení rekonstrukce vodovodních řadů a přípojek a kanalizačních stok a přípojek je podrobně specifikován v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr. Součástí stavby je mj. i obnova povrchu stávající komunikace a chodníků.
Z2019-012540 17. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava OSA-SANEX s.r.o.
Rekonstrukce centrálního prostoru FAST 8 651 078  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících budov Fakulty stavební. Stavební úpravy budou realizovány v 1. nadzemním podlaží pavilonu A (SO 01) a ve 2. nadzemní podlaží pavilonu F (SO 02). Zmíněné stavební úpravy jsou navrženy za účelem změny užívání příslušných místností.
Z2019-012887 23. 4. 2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. VISTORIA CZ a.s.
Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové 8 603 329  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních a montážních prací včetně nezbytných dodávek souvisejících se stavební opravou budovy dispečinku dle projektové dokumentace.
Z2019-012380 16. 4. 2019 neuvedena Město Frýdlant Pozemní stavitelství s.r.o.
„Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní č.p. 1190 - 1191 Frýdlant“ 8 249 039  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění snížení energetické náročnosti devítipodlažního bytového panelového domu typu T 06 B se třemi vchody (č.p. 1189 a čp. 1190 a 1191), zastřešeného plochou dvouplášťovou střechou. V rámci předmětu veřejné zakázky bude realizováno: a. zateplení svislých obvodových konstrukcí řešené aplikací kontaktního zateplovacího systému ETICS na bázi polystyrenu a izolace z minerálních vláken na vnější povrch zdiva, s tenkovrstvou omítkou na silikonové bázi b. výměna některých (v minulosti nevyměněných) dřevěných výplní otvorů za plastové s tepelně izolačním zasklením; c. zateplení střešní plochy systémem na bázi pěnového polystyrenu; d. zateplení stropu nad 1.NP stávajícího objektu deskami z minerálních vláken.
Z2019-012559 17. 4. 2019 neuvedena obec Příšovice ZEPOS RS s.r.o.
Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj) 7 999 267  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (dále jen „cyklostezka“) a navazujících chodníků vedených podél silnice II/610 mezi obcemi Příšovice a Přepeře v Libereckém kraji. Cyklostezka a navazující chodníky jsou v koordinační situaci projektové dokumentace ohraničeny staničením ZÚ v km 2,840 a KÚ v km 3,535 (staničení je v projektu cyklostezky převzato ze souběžného projektu rekonstrukce silnice). Součástí veřejné zakázky je ve staničení v km 2,840 - 2,856 Chodník Příšovice, v km 2,856 – 3,481 Cyklostezka a v km 3,481 – 3,535 Chodník Přepeře. Šířka stezky je konstantní 3,0 m, s výjimkou zúžení na 2,15 m v místě vjezdového ostrůvku v obci Přepeře v délce cca 3 m. Stezka je od silnice oddělena zvýšenou silniční obrubou s nášlapem 120 mm.
Z2019-012710 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Most HERKUL a.s.
Vybudování chodníků a dopravně technického řešení v ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova 7 579 423  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku podél stávající komunikace v ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova vč. rekonstrukce autobusových zastávek včetně odvodnění, úpravě veřejného osvětlení a zatrubnění odvodňovacího příkopu.
Z2019-013000 23. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj PROMO REAL GROUP s.r.o.
Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N 7 244 074  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je projektovou dokumentací určen jeden stavební objekt – SO komunikace. Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce hlavní polní cesty v blízkosti obce Kokašice a Čeliv v katastrálním území Čeliv a Kokašice, býv. okres Tachov, kraj Plzeňský. Navržená projektová dokumentace je v souladu se schválenou komplexní pozemkovou úpravou zpracovanou (KoPÚ) v k.ú. Čeliv a v části trasy PC k.ú. Kokašice. KoPÚ byla vyhotovena firmou ENERGOECO Karlovy Vary se sídlem: Poděbradská 3, 360 01, tel. 353 564 367. Autoři návrhu KoPÚ Ing. Jaromír Bočan. Rok vyhotovení KoPÚ: 2011. Polní cesta (PC) HPC 1N je navržena v kategorii P 4,5/30 dle ČSN 736109 - jednopruhová hlavní polní cesta od hrany dotčeného pozemku parc.č. 604 v k.ú. Čeliv v intravilánu obce Čeliv až k hraně pozemku parc.č. 1436 v k.ú. Kokašice v extravilánu obce Kokašice.
Z2019-013057 23. 4. 2019 neuvedena Obec Žehuň DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Žehuň 7 087 168  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ je rekonstrukce chodníků v obci Žehuň u místní komunikace II. třídy II/328, která zajišťuje dopravní spojení mezi městy Kolín a Městec Králové. Součástí předmětu plnění této VZ je realizace nového veřejného osvětlení podél tohoto chodníku a provedení nového svislého i vodorovného dopravního značení.