Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-05-15 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 181 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-016294 17. 5. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond SAP ČR,spol.s r.o.
Dodávka služeb technické a aplikaní podpory, rozvoje a integrace informačního systému Platební agentury SZIF pro období od od 1.1.2011 341 760 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka služeb technické a aplikační podpory, rozvoje a integrace informačních systémů platební agentury SZIF pro období od 1.1.2011
Z2019-016355 16. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové EUROVIA CS, a.s.
I/11 Hradec Králové, od křiž.Tesla - V.Nejedlého- Bří Štefanů, oprava silnice 42 797 677  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna živičných vrstev vozovky dle výsledků provedené diagnostky. Čtyřpruhová silnice - vyjeté koleje, deformace, trhliny, výspravy. Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice I/11 od křižovatky Tesla přes ulice Víta Nejedlého a Bratří Štefanů v Hradci Králové. V absolutním staničení komunikace I/11 jde o úsek km 49,131 – 50,572. Místopisně se stavba týká ulic Víta Nejedlého a Bratří Štefanů v úseku od křižovatky Tesla po konec rozšíření na silnici I/11 v blízkosti sjezdu na místní komunikaci vedoucí ke garážím. Záměrem stavby je pouze výměna krytových vrstev komunikace, která odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.
Z2019-016278 16. 5. 2019 neuvedena město Bakov nad Jizerou EMH stavební CZ s.r.o.
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou (opakované zadání) 37 382 867  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním přístavby ZŠ v Bakově nad Jizerou (Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou), spočívající zejména v demolici stávajícího objektu šaten a následném vyzdění přístavby, zateplení fasády a střechy objektu, instalaci výplní otvorů, instalaci nového zdroje tepla (plynové kondenzační kotle) a VZT jednotek s rekuperací.
Z2019-016375 16. 5. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava MORYS s. r. o.
Rekonstrukce objektu Husova 7 34 837 311  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Rekonstrukce objektu Husova 7" v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
Z2019-016313 16. 5. 2019 neuvedena Obec Moravský Písek MSO servis spol. s r.o.
"Přístavba odborných učeben Základní školy v Moravském Písku" 27 689 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je přístavba Základní školy v Moravském Písku, ulice Velkomoravská 168. Nově navržená přístavba je situována u stávající štítové zdi objektu. Přístavba řeší dovybavení provozu odbornými učebnami a zázemím školní jídelny. Přístavbou se nemění kapacita školy, počet žáků nebo pedagogů. Přístavba bude provedena na místě stavby školní družiny, která bude odstraněna. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: SO 01 – Přístavba odborných učeben SO 02 – Přístavba zázemí školní kuchyně SO 03 – Přeložka vedení NN (již bylo realizováno, není předmětem plnění) SO 04 – Přeložka telekomunikačního kabelu (již bylo realizováno, není předmětem plnění) SO 05 – Přeložka STL plynovodu SO 06 – Přeložka splaškové kanalizace SO 07 – Přeložka vodovodu SO 08 – Přeložka veřejného osvětlení Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací...
Z2019-016389 16. 5. 2019 neuvedena Olomoucký kraj VHH THERMONT s.r.o.
STAVARIA NEO s.r.o.
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa 27 475 160  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace staveb podle PROJEKTU. Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu prací a výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby, geodetické zaměření dokončené stavby a vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a zajištění a...
Z2019-016480 17. 5. 2019 neuvedena Divadlo Oskara Nedbala Tábor DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
„Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“ 25 949 546  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky budou zejména stavební úpravy a udržovací práce včetně souvisejících úprav technického vybavení. Bude vybudována nová pokladna, která může sloužit jako informační místo pro styk s veřejností. Budou vyměněny povrchy a materiály podlah, stěn a stropů. Interiéry budou vybaveny novými prvky. Mobiliář, tj. zejména nábytkové vybavení foyerů, bude nahrazeno novým. Budova bude vybavena novou jednotkou vzduchotechniky s rekuperací. Upraveny budou toalety, ústřední topení a elektroinstalace vč. osvětlení.
Z2019-016298 16. 5. 2019 neuvedena obec Skalice u České Lípy MISTAV-CL s.r.o.
Přístavba a modernizace ZŠ ve Skalici u České Lípy 25 857 667  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě a modernizaci ZŠ ve Skalici u České Lípy: • přístavba ke stávající budově ZŠ, kde budou vybudovány odborné učebny, kabinety, nové šatny žáků s novým bezbariérovým vstupem, schodiště se zvedací plošinou pro imobilní žáky a další v projektové dokumentaci pro provádění stavby uvedené zázemí. • Stavební řešení – objekt je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený, skeletový objekt s plochou střechou a s foliovou kotvenou krytinou. Železobetonové konstrukce (sloupy a průvlaky u vstupu) budou provedeny z pohledového betonu v barvě šedé (zkosené hrany). Objekt bude založen na pilotách. Vnější obvodový plášť je navržený sendvičový ze zdiva tl. 250 mm a kontaktního zateplovacího systému s izolantem z EPS s příměsí grafitu tl. 160 mm. • Vnitřní kanalizace – vnitřní kanalizace je rozdělena na splaškovou a dešťovou. • Měření...
Z2019-016223 17. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec EP ENERGY TRADING, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup silové elektřiny pro centrálního zadavatele Statutární město Liberce, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2020 23 785 150  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 17 300 MWh pro rok 2020, ve složení 15 430 MWh v hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky), 1 870 MWh dodávek sdružených služeb v hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2019-016545 17. 5. 2019 neuvedena Hrady na Malši z.s. Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
VIDOX s.r.o.
STAVEBNÍ A TESAŘSKÉ PRÁCE V RÁMCI PROJEKTU „PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ ZÁŽITKY NA ZEMSKÉ CESTĚ“, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: ATCZ 91 19 967 824  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu rekonstrukce budovy zázemí, tvrziště, oplocení podhradí, zastřešení věže, sklepa, pivnice, rekonstrukce stodoly a ratejny
Z2019-016462 17. 5. 2019 neuvedena Obec Opatovice nad Labem RONELI SE
Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu 18 385 561  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve 2.NP lékařského domu pro účely rozšíření mateřské školy a úprava provozní budovy s kuchyní. Stavební úpravy budou prováděly za provozu zařízení; při realizaci prací je nutno zachovat v plném rozsahu provoz MŠ, její kuchyně a ordinace pediatra. Řešený objekt se nachází v areálu stávající mateřské školy, která je provozně propojena s provozní budovou s kuchyní a výměníkem. Cílem stavebních úprav objektu je navýšení kapacity stávající mateřské školy spočívající ve zřízení dvou nových tříd pro 24 dětí a dva pedagogické pracovníky a úprav provozní budova s kuchyní. Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a pro část „B“ i geometrické zaměření stavby spolu s vyhotovením geometrického plánu.
Z2019-016459 17. 5. 2019 neuvedena Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě 17 766 790  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Hradčany na Moravě.
Z2019-016510 17. 5. 2019 neuvedena Obec Vnorovy Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.
Stavební úpravy sportovního areálu Vnorovy, lokalita hřiště 17 468 180  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nová stavba budovy šaten a zázemí s tribunou na střeše objektu, vč. připojení budovy na inženýrské sítě a provedení zpevněných ploch ve sportovním areálu v ul. Dolní ve Vnorovech. Jedná se o realizaci stavebních objektů SO01 – Šatny a sociální zázemí a SO02 – Připojení technické infrastruktury
Z2019-016364 16. 5. 2019 neuvedena Město Stříbro MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
ZATEPLENÍ MŠ SOBĚSLAVOVA, STŘÍBRO 15 224 691  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna oken a dveří, zateplení obvodového pláště, výměna skladby střechy a posun obvodových stěn jižní fasády pavilónů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ 25229869 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2019-016175 16. 5. 2019 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Makos, a.s.
: Oprava lávky ev.č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou v Ostravě 15 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, kód CPV: 45221119-9 : „Oprava lávky ev. č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou v Ostravě“, katastrální území Zábřeh nad Odrou, v rozsahu projektové dokumentace zpracované v roce 2018 projekční kanceláří Rušar mosty s.r.o., Brno.
Z2019-016452 17. 5. 2019 neuvedena Správa a údržba silnicJihočeského kraje Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o.
Hala na skladování posypové soli Tábor 12 984 097  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací. Členění stavby na objekty: Stavba je tvořena jen jedním stavebním objektem.
Z2019-016224 17. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec LAMA energy a.s.
Nákup zemního plynu pro centrálního zadavatele Statutární město Liberec, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2020 12 591 538  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 23 445 MWh pro rok 2020, ve složení 14 371 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 9 084 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2019-016312 16. 5. 2019 neuvedena Město Pelhřimov 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Jiráskova a Nerudova 12 375 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce vodovodu a kanalizace dle PD zpracované firmou VODAK Humpolec s.r.o. a rekonstrukce VO dle výkazu výměr(není PD, VO zůstává v původním umístění a svítidla budou použita) a úpravu průběhu části komunikace zpracované projektantem panem Liškou. Dále je součástí vybudování rozvodu pro optickou síť dle přiložené PD. Součástí je frézování povrchu komunikace v celé šíři a nový živičný povrch.
Z2019-016575 17. 5. 2019 neuvedena Město Dvůr Králové nad Labem EUROVIA CS, a.s.
Dvůr Králové nad Labem – ul. Čelakovského – rekonstrukce 12 213 530  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají v rekonstrukci místní obslužné komunikace ul. Čelakovského ve Dvoře Králové nad Labem. V souladu s §6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se jedná o místní komunikaci III. třídy, podle urbanisticko – dopravní funkce se v souladu s ČSN 73 6110 jedná o místní komunikaci funkční skupiny C – obslužnou komunikaci ve stávající zástavbě s umožněním přímé obsluhy všech staveb.
Z2019-016291 17. 5. 2019 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2019 11 409 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-016348 16. 5. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany COLAS CZ, a.s.
Hranice - výstavba parkoviště s oplocením - realizace 11 347 125  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce stávajícího parkoviště a zpevněných ploch a provedení všech souvisejících prací dle zpracované projektové dokumentace.
Z2019-016585 17. 5. 2019 neuvedena Společenské centrum Věžička Rybí z.s Bohumínská stavební, s.r.o.
Komunitní centrum Věžička II. 9 882 819  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v úpravách svislých nosných konstrukcí 1PP a 1NP, stropní konstrukce nad 1. NP bude z velké části snesena a nahrazena stropní konstrukcí trámovou z dřevěných stropnic, bude provedena nástavba 2NP, bude provedena nová střešní konstrukce. Je rovněž navržena nová vnitřní kanalizace, provedeny přípojky na stávající inženýrské sítě. Budova bude osazena novými otvorovými výplněmi a zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Součástí zakázky je rovněž úprava zpevněných povrchů pro parkování vozidel a budou také provedeny úpravy venkovního prostranství
Z2019-016283 16. 5. 2019 neuvedena Kraj Vysočina TERMGAS s.r.o.
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení 8 980 853  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je kompletní rekonstrukce sociálních zařízení internátu v budově školy (3.NP a 4.NP) a prostory související (pokoje, prádelna, úklidová místnost, kuchyňky). Celá akce je rozdělena na dvě etapy výstavby. Z důvodů napojení instalací jsou nutné i částečné úpravy ve 2.NP.
Z2019-016499 17. 5. 2019 neuvedena Město Blovice BP STAVBY CZ s.r.o.
ROADFIN STAVBY s.r.o.
25248651 8 578 311  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je napojení průmyslové zóny Fügnerova - Poplužní ve městě Blovice. Součástí plnění jsou stavební objekty: SO 101 - komunikace, SO 201 - propustek přes Komorenský potok, SO 301 - odvodnění komunikace, SO 401 - veřejné osvětlení, SO 701 - oplocení a SO 801 - sadovnické úpravy. (Pozn. SO 402 - přeložky vedení CETIN není předmětem plnění této veřejné zakázky). Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň, IČ 29083036 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2019-016471 17. 5. 2019 neuvedena Město Rosice Izolservis, spol. s r.o.
Rekonstrukce kuchyně MŠ Zámecká, Husova čtvrť 1070, Rosice 8 349 773  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je provedení stavebních prací – komplexní rekonstrukce kuchyně MŠ Zámecká, na adrese Husova čtvrť 1070, Rosice a souvisejících dodávek průmyslového kuchyňského zařízení.
Z2019-016306 16. 5. 2019 neuvedena Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Stavby S+D s.r.o.
Novostavba MŠ Okružní 8 235 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení přízemní dřevostavby mateřské školy pro 2 x 28 dětí se dvěma samostatnými odděleními (dvěma třídami). Součástí předmětu plnění je poskytnutí souvisejících projektových prací a technickoinženýrských služeb v rozsahu: vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“); obstarání stavebního povolení pro stavbu „Novostavby MŠ Okružní"; vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky o dokumentaci staveb, vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle projektové dokumentace pro provádění stavby a v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a ocenění tohoto soupisu do formy kontrolního a odbytového rozpočtu stavby. Podrobné vymezení předmětu a podmínek...
Z2019-016417 16. 5. 2019 neuvedena Obec Spomyšl LT-BAU s.r.o.
Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice – Spomyšl 7 736 554  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba nových částí. Objekt je umístěn na parcelách p. č. 432/1, 540 a st. 158 k. ú. Spomyšl. přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Jiřím Čermákem, se sídlem 17.listopadu 408, Mělník, IČO: 10235205
Z2019-016288 16. 5. 2019 neuvedena Obec Hosín SWIETELSKY stavební s.r.o.
HOSÍN, JIHOVÝCHODNÍ ČÁST OBCE – KANALIZACE DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ, VODOVOD, PŘÍPOJKY 7 492 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu kanalizace dešťová a splašková, vodovod, přípojky
Z2019-016344 16. 5. 2019 neuvedena Město Přibyslav STRABAG a.s.
Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou - II. Etapa“ a „Rekonstrukce ul. Malinského v Přibyslavi 6 640 732  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na komunikacích pro lokalitu s 16 navrženými rodinnými domy, rekonstrukce navazující komunikace a chodníků ulice Malinského a Rekonstrukce stávajícího vodovodu v ul. Malinského – Přibyslav.
Z2019-016328 17. 5. 2019 neuvedena Město Lovosice SANAP společnost s ručením omezeným
Revitalizace vnitrobloku „U Turka“ – jižní část 6 167 038  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o revitalizaci stávajícího území – rekonstrukci veřejných ploch. Projekt řeší revitalizaci stávajícího vnitrobloku – severní a jižní část. Předmětem zakázky je obnova zpevněných ploch a výsadba v jižní části vnitrobloku.
Z2019-016301 16. 5. 2019 neuvedena město Příbram Staler spol. s r.o.
Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů 5 898 944  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavebně technické řešení komunikace v ulici Legionářů ve městě Příbram. Jedná se o vybudování především kolmých parkovacích míst podél ulice Legionářů. Součástí stavby je úprava chodníků, přechodů pro chodce, vybudování veřejného osvětlení a provedení sadových úprav.
Z2019-016334 16. 5. 2019 neuvedena Obec Milín Technické služby města Příbrami, p. o.
Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů obce Milín - II 5 725 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Milín v rozsahu blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky bude plněn v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Milín.
Z2019-016359 16. 5. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně NAVOS, a.s.
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu rostlin 2019, rozděleno na části 1 - 4 5 490 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky přípravků na ochranu rostlin, podle potřeb zadavatele v souladu s podrobnou specifikací uvedenou v přílohách č. 1a - 1d.
Z2019-016438 17. 5. 2019 neuvedena Statutární město České Budějovice ACG-Real s.r.o.
ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD 5 387 546  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zateplení objektů mateřské školy a družiny, výměna ocelových konstrukcí přístřešků u vstupů a pergoly za nové z pozinkovaných profilů a doplnění zpevněných ploch a okapových chodníčků. Není zasahováno do stávajících dispozic ani žádných vnitřních konstrukcí. Barevné řešení fasád bude řešeno dle požadavku uživatele. Okna a vstupní dveře již byly vyměněny, pouze v objektu MŠ 1 budou vyměněny vstupní dveře v bočních výklencích za užší vzhledem k umístění a nutnosti zateplení obvodové stěny. Objekty budou nově doplněny o nucené větrání s rekuperací. Řešení vegetačních úprav není součástí projektu, stávající zeleň bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu. Stavba je členěna na objekty: SO 01 – pavilon MŠ 1 SO 02 - pavilon ŠD Předmět plnění veřejné zakázky je definovaný projektovou dokumentací.
Z2019-016490 17. 5. 2019 neuvedena Městys Nezamyslice KDZ, spol. s r.o.
Odborné učebny ZŠ Nezamyslice - DODÁVKA 5 228 594  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení do 13 odborných učeben: komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.
Z2019-016410 16. 5. 2019 neuvedena Městská část Praha 6 CENTROPOL ENERGY, a.s.
Nákup silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky nízkého napětí pro centrálního zadavatele, městskou část Praha 6 na Českomoravské komoditní burze Kladno 5 171 450  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého v předpokládaném souhrnném množství 3530 MWh pro rok 2020.
Z2019-016305 17. 5. 2019 neuvedena Městská část Praha 13 Veolia Energie Praha, a.s.
Dodávka tepla pro radnici Městské části Praha 13 5 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V souladu s § 63 odst. 3 písm. b) zákona se jedná o veřejnou zakázku, která může být splněna z technických důvodů pouze určitým dodavatelem. Společnost Veolia Energie Praha, a.s. je vlastníkem technologických zařízení, tj. zdroje výroby tepla a tepelného napaječe pro zásobování teplem budovy radnice MČ Praha 13. Jde tedy o případ, kdy předmět veřejné zakázky může být realizován pouze jedním dodavatelem z důvodu specifičnosti předmětu plnění veřejné zakázky.
Z2019-016457 17. 5. 2019 neuvedena Město Hořice Centropol Energy, a.s.
Centrální nákup elektrické energie pro město Hořice a další organizace, které uzavřely smlouvu o společném postupu 4 751 418  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávky elektrické energie v objemu 3486 MWh
Z2019-016198 17. 5. 2019 neuvedena Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Scania Czech Republic s.r.o.
Vozidlo pro svoz odpadu 4 630 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks vozidla pro sběr a svoz odpadů o velikosti 20m3
Z2019-016554 17. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové Dopravní značení Náchod s.r.o.
I/14, I/33 a I/37 Úprava dopravního značení v okrese Náchod 4 549 098  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Doplnění chybějícího DZ, oprava nebo výměna nesprávně použitého DZ, odstranění nadbytečného DZ včetně úprav polohy DZ. Stávající DZ na I/14 v km 105,511 - 129,833, na I/33 v km 12,688 - 41,409 a na I/37 v km 20,293 - 27,189 je v nevyhovujícím stavu dle platných norem.
Z2019-016350 16. 5. 2019 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. JAMPL-PSV s.r.o.
Údržba zeleně v roce 2019 4 200 975  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je sezonní sekání travnatých ploch a podzimní vyhrabávání listí na pozemcích ve vlastnictví a na území statutárního města Mostu v roce 2019.
Z2019-016425 16. 5. 2019 neuvedena Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 Holan s.r.o.
Rekonstrukce vnitřních prostor, včetně instalací v budově 15. MŠ - 1. etapa 3 941 415  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vybraných vnitřních prostor, včetně instalací budovy 15. mateřské školy, nacházející se v městě Písku.
Z2019-016511 17. 5. 2019 neuvedena Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Pavel Harom
Stanislav Smola
BG Technik CS, a.s.
E S L, a.s.
Dodávka truhlářských strojů, dílenského nábytku, strojů a nářadí pro obor zedník a obor instalatér a interaktivního výukového systému pro obor instalatér 3 516 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka truhlářských strojů pro učební obor truhlář a truhlářské práce.
Z2019-016580 17. 5. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. ALLKON s.r.o.
Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI blok "A" sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - stavební práce 3 498 434  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících stoupaček vody a kanalizace, které jsou ve špatném technickém stavu, s výměnou a propojením stávajícího ležatého rozvodu vody a kanalizace ve 2. PP. S ohledem k demontáži a výměně a propojení stávajících rozvodů vody a kanalizace budou stávající instalační šachty vybourány a nově nahrazeny příčkami ze SDK, včetně protipožárních dvířek osazených dle výkresové části.
Z2019-016408 16. 5. 2019 neuvedena Městská část Praha 6 Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu na rok 2020 pro městskou část Praha 6 na Českomoravské komoditní burze Kladno 3 255 824  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 5850 MWh pro rok 2020, ve složení 3328 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 2522 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2019-016508 17. 5. 2019 neuvedena Novoborský pivovar s.r.o. Joes garage brewery s.r.o.
Dodávka pivovarské technologie části studeného bloku pro Novoborský pivovar s.r.o. 3 246 156  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka studeného bloku pivovarské technologie včetně montáže, instalace a propojení jednotlivých částí a zajištění potřebné dokumentace pro řádný provoz v místě provozu Zadavatele.
Z2019-016461 17. 5. 2019 neuvedena Univerzita Pardubice OptiXs, s.r.o.
Dodávka fotoluminiscenčního spektormetru 3 063 160  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks fotoluminiscenčního spektrometru, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-016365 16. 5. 2019 neuvedena město Uherský Brod Data Protection Delivery Center, s.r.o.
Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod – Konektivita a datová síť (47. Výzva IROP) 3 033 902  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž prvků konektivity v Základní škole Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště (dále jen ZŠ Na Výsluní“) za účelem zajištění vnitřní konektivity škol, včetně rekonstrukce kabeláže slaboproudých rozvodů.
Z2019-016326 16. 5. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Medsol s.r.o.
Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK 2 892 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnických přístrojů pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky.
Z2019-016565 17. 5. 2019 neuvedena Plzeňský kraj AUTOCONT a.s.
Rozšíření kapacity stávajících diskových polí Plzeňského kraje 2 790 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření kapacity stávajících diskových polí (2 ks) včetně implementace a záručního servisu.