Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-06-12 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 163 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
632644 14. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Obnova vodorovného dopravního značení na území oblasti Most, Chomutov a Louny 64 380 572  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem a účelem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravního značení na území oblasti okresů Most, Chomutov a Louny v Úk po dobu tří let.
Z2019-019945 14. 6. 2019 neuvedena Město Hlinsko INSTAV Hlinsko a.s.
BIOAQUA s.r.o.
Přírodní koupací biotop Hlinsko 35 988 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je revitalizace areálu koupaliště se změnou způsobu čištění vody čištění vody na přírodní koupací biotop. Součástí předmětu veřejné zakázky je i následná péče o biologii v první a druhé sezóně biotopu.
Z2019-019756 13. 6. 2019 neuvedena Jihočeský kraj COLAS CZ, a.s.
Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3 29 866 264  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace modernizace stávající silnice III/00354 v ulici Lidická v Českých Budějovicích a části přilehlých místních komunikací a chodníků v úseku od ulice Papírenská na konec města v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
632642 14. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ZNAKON, a.s.
Credo litoměřice VDZ spol. s r.o.
Obnova vodorovného dopravního značení na území oblasti Teplice a Litoměřice 27 727 095  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem a účelem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravních značení na území oblasti okresů Teplice a Litoměřice v ÚK po dobu tří let.
632643 14. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silverton s.r.o.
Obnova vodorovného dopravního značení na území oblasti Ústí nad Labem a Děčín 22 848 120  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem a účelem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravního značení na území oblasti okresů Ústí nad Labem a Děčín v Úk po dobu tří let.
Z2019-019971 14. 6. 2019 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady ELEKTRO PLUS, spol s.r.o.
Obnova elektroinstalace společných prostor Pálavské nám. 6,7,8,9, Prušánecká 11,13,15,17, Vlčnovská 3,5,7,9, 14 489 049  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava spočívající v obnově elektroinstalace páteřních rozvodů a společných prostor (výměna hlavního domovního vedení z přípojkové skříně, osazení hlavního rozvaděče objektu, výměna patrových rozvaděčů pro napojení bytů, propojení ELM rozvaděčů s bytovými rozvodnicemi, nové trasy kabelových vedení na chodbách v jednotlivých patrech, nové světelné a zásuvkové rozvody, ovládání osvětlení pohybovými čidly, nouzové osvětlení únikových s vlastními zdroji zálohy, elektrické napájení + měření spotřeby výtahů, nová připojení stávajících ventilátorů na střeše,…) v bytových domech Pálavské nám. 6, Pálavské nám. 7, Pálavské nám. 8, Pálavské nám. 9, Prušánecká 11, Prušánecká 13, Prušánecká 15, Prušánecká 17, Vlčnovská 3, Vlčnovská 5, Vlčnovská 7, a Vlčnovská 9. v Městské části Brno-Vinohrady.
Z2019-019864 13. 6. 2019 neuvedena Dům dětí a mládeže Český Krumlov VIDOX s.r.o.
Multifunkční centrum zájmového vzdělávání 13 497 742  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Z2019-020010 14. 6. 2019 neuvedena Kraj Vysočina POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny 12 875 497  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny Cílem navrženého řešení je zachování stávajícího hodnotného architektonického a výtvarného řešení a náprava a rehabilitace nevhodných novodobých stavebních zásahů, což představuje zejména výměnu novodobých a tvarovou obnovu původních prvků PSV. U objektu je navrženo repasování původních výplní oken, v původních polohách a rozměrech. Profilace vkládaných částí oken a dveří bude shodná se stávajícími okny a dveřmi s maximálně možným využitím původních prvků kování. Je navrženo obnovení původní barevnosti a struktury fasády a všech jejich architektonických článků. Nově doplněné lokální plochy omítek a štuků budou provedeny maltou shodného složení a vlastností s původními omítkami.
Z2019-019719 13. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR BITUNOVA spol. s r.o.
I/43 Červená Voda - Dolní Orlice, mikrokoberec 12 864 766  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace výše uvedené stavby dle VD-ZDS, vypracované firmou STRADA Hradec Králové. Začátek stavby je na konci zástavby Červené Vody, konec stavby v Dolní Orlici – spára dříve provedeného mikrokoberce v křižovatce směr Hedeč. Staničení km 106,022 – 108,000.
Z2019-020025 14. 6. 2019 neuvedena Město Bystřice nad Pernštejnem SPH stavby s.r.o.
Chodník ulice Vírská – Pod Horou Bystřice n. P. 12 777 457  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba nového chodníku podél silnice II/388, zřízení 2 míst pro přecházení chodců na této silnici, 2 místa pro přecházení chodců na místních komunikacích, vytvoření oboustranné autobusové zastávky formou zálivů, lávka pro pěší podél mostu 388/017, odvodnění chodníku a silnice II/388, rekonstrukce zábradlí nábřežní zdi; stavba nové dešťové kanalizace a liniových a uličních vpustí; stavba nového veřejného osvětlení; vybudování optické metropolitní sítě MAN; rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace, přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek.
Z2019-019948 14. 6. 2019 neuvedena Statutární město Kladno BBP Stavby s.r.o.
TEKR management s.r.o.
Kladno Vítězná č.p. 2955 - stavební úpravy 10 655 666  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla "Kladno Vítězná č.p. 2955 - stavební úpravy". Stavební práce prováděné na části objektu bytového domu v ulici Vítězná2955 budou realizované dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. arch. MgA. Jan Žalský s výjimkou stavební objektu SO-06.
Z2019-019759 13. 6. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. ROBSTAV k.s.
Luhov-stavební úprava návsi a silnice III/2051 10 284 790  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební úpravy návsi, silnice III/2051 a III/180 57 v celkové délce úpravy cca 286 m. Součástí stavebních úprav jsou mimo jiné chodníky, autobusové zastávky, vjezdy k jednotlivým nemovitostem, parkovací místa, odvodnění uličními vpustmi s napojením do stávající kanalizace, trvalé vodorovné a svislé dopravní značení.
Z2019-019977 14. 6. 2019 neuvedena Město Lomnice nad Lužnicí STRABAG a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V NÁDRAŽNÍ ULICI A LOMNICE NAD LUŽNICÍ – VO VČ. KABELOVÝCH ROZVODŮ NN; registrační číslo: ISPROFOND5317510056 9 199 317  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební úpravy chodníku a rekonstrukce stávající sítě veřejného osvětlení v Nádražní ulici v Lomnici n. Lužnicí
Z2019-019912 14. 6. 2019 neuvedena Obec Řepiště BDSTAV MORAVA s. r. o.
Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa, zhotovitel 8 990 087  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je v části Rakovec v rámci 6. etapy navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace. Páteřní stoka F bude napojena na kanalizaci budovanou městem Vratimov v rámci stavby "Kanalizace Horní Datyně - 2. Etapa". Do stoky F je napojena gravitační stoka F1. Celková délka stok je cca 911 m. Realizace kanalizace umožní odkanalizování cca 25 rodinných domů a restaurace Rakovec, což představuje 88 EO.
Z2019-019949 14. 6. 2019 neuvedena Město Valašské Klobouky ALSPO ZLÍN s.r.o.
Odborné učebny v ZŠ Valašské Klobouky - Stavba 8 788 746  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: stavební úpravy odborných učeben, laboratoří, pracoven i dílen, zázemí pro pedagogy vč. zajištění bezbariérovosti podrobně specifikované v projektové dokumentaci.
Z2019-019997 14. 6. 2019 neuvedena Liberecký kraj M-Silnice a.s.
Silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice 8 375 897  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je souvislá údržba stávajícího krytu vozovky silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice. Délka předmětného úseku opravy je 2 117 m. V úseku předmětné komunikace je navržena obnova asfaltobetonového krytu, u které bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech a připojení, provést vyčištění stávajících propustků pod vozovkou a vjezdech a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu objektů, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky a obnovu vodorovného i svislého dopravního značení.
Z2019-019738 13. 6. 2019 neuvedena Obec Kamenný Újezd VIDOX s.r.o.
HALA NA PILINY A ŠTĚPKY - PARC. Č. 2295/1, 2295/16 V K.Ú. KAMENNÝ ÚJEZD 8 293 934  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu výstavba nového objektu částečně otevřené haly pro uskladnění pilin a štěpky v areálu technického zázemí obce Kamenný Újezd; součástí stavby je rovněž úprava areálové zpevněné plochy v prostoru před halou a vybudování vsakovací jámy
Z2019-019950 14. 6. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Trade FIDES, a.s.
MU – UKB - Rekonstrukce kamerového systému a zabezpečení vstupů 8 054 805  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kamerového systému a úprava zabezpečení vstupů v pavilonech Kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích.
Z2019-019743 13. 6. 2019 neuvedena Město Nový Jičín HAOSPOL, s.r.o.
Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém Jičíně 6 744 363  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření na základě energetického posudku, pro zajištění energetických úspor. Jedná se zejména o výměnu stávajících dřevěných oken za nová plastová, zateplení střechy, zateplení obvodových stěn. V rámci regeneračních prací dojde k instalaci VZT zařízení pro zlepšení vnitřního prostředí a pohody uživatelů.
524727 13. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Abionic s.r.o.
„Kochleární implantát“ 6 505 435  Kč
Oznámení o změně
Z2019-019838 13. 6. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ALPINE Bau CZ a.s.
II/357 Jimramov – most ev. č. 357-020 6 432 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího přemostění vodního toku Fryšávka, které převádí silnici II/357 v kategorii S 7,5 v průtahu městyse Jimramov, v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Součástí přemostění je hlavní most se dvěma mostními otvory – ev. č. 357-019 přes koryto vodního toku Fryšávka a přímo navazující most se dvěma inundačními otvory – ev. č. 357-020 na pravém břehu.
490219 13. 6. 2019 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Pavel Kuchařík
Skanska Facility, s.r.o.
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS 6 343 203  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na jedenáct částí veřejné zakázky, je uzavření jedenácti samostatných smluv o dílo (dále také „smlouvy“) na zajištění služeb pro každý z jedenácti regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s.,. a to v rámci vedení 110 kV, vedení 1 – 35 kV a v blízkosti nebo podél vedení do 1000 V, vyjma objektů rozvoden 110kV, transformoven 110/22kV, spínacích stanic a...
Z2019-019998 14. 6. 2019 neuvedena Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Stav consult, s.r.o.
Oprava bytových jader objektu B30, internát B v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově 6 293 649  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Kompletní oprava 30-ti bytových jader a dalších stavebních oprav (chodby, společenské místnosti) v 5. NP budovy B-30.
Z2019-019924 14. 6. 2019 neuvedena Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 KOČÍ a.s.
Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce otopné soustavy 8. MŠ Zeyerova Písek 6 145 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní zateplení stávající budovy 8. MŠ Zeyerova ul. včetně dokončení výměny oken, fasádní izolační materiál bude EPS tl. 160 mm, soklová a podzemní část z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 160 mm, střešní izolační materiál pro zateplení ploché střechy nad 1. NP bude EPS 150 tl. 280 mm (2x 140 mm), stropní izolační materiál pro zateplení stropu nad 3. NP bude z minerální plsti v celkové tloušťce 280 mm (2x 140 mm). Součástí předmětu je dále instalace technologie nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla regulovaného dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel (IR senzorů) a rekonstrukce ústředního vytápění a další stavební práce. Otopná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem vody rozdělená na dva topné okruhy, ohřev TV zůstane zachován stávající.
Z2019-019872 13. 6. 2019 neuvedena Karlovarský kraj Marles s. r. o.
Václav Drofa
PROVAST s. r. o.
Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019 5 784 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je rozdělena do 10 dále vymezených částí. Rozdělení na části je dáno územním členěním dle povodí nižších řádů, u koridorů v okolí vodních toků a pozemních komunikací pak jejich druhem a šířkou. Zadávací dokumentace je společná pro všech 10 částí, stejně tak jako návrh smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace opatření na omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji. Invazními druhy rostlin se pro tuto veřejnou zakázku rozumí bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatky (Reynoutria spec.), konkrétně křídlatka japonská (R. japonica), sachalinská (R. sachalinensis) a česká (R. bohemica).
Z2019-019732 13. 6. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 4 929 120  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 423 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-019734 13. 6. 2019 neuvedena Akademie výtvarných umění v Praze ARCHETYPA s. r.o.
„AVU – Rekonstrukce Školy architektury“ II. etapa - restaurování fasádních omítek, včetně dodávky a montáže klempířských prvků 4 862 612  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla – oprava fasádních omítek s použitím restaurátorského postupu, včetně dodávky a montáže klempířských prvků U akce s názvem „AVU – Rekonstrukce Školy architektury“, II. etapa – restaurování fasádních omítek, včetně dodávky a montáže klempířských prvků, a to v souladu s dokumentací pro provedení stavby a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.
Z2019-019766 14. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně C SYSTEM CZ a.s.
Náhradní díly ICT pro FNUSA 4 791 240  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na nákup náhradních dílů a doplňků k ICT pro potřebu FNUSA na dobu 1 roku.
Z2019-019881 13. 6. 2019 neuvedena Město Velké Opatovice M – SILNICE a.s.
Velké Opatovice - rekonstrukce místní komunikace ulice Pod Strážnicí 4 530 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající místní komunikace a přilehlých sjezdů, která se nachází na okraji zastavěného území ve Velkých Opatovicích na ulici Pod Strážnicí.
Z2019-019814 13. 6. 2019 neuvedena městská část Praha 4 SOLIDEA NET PARTNER s.r.o.
ALLQ, s.r.o.
Podpora informačních systémů úřadu MČ Praha 4 4 416 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je podpora 2. stupně na bázi serverů, lokální sítě a osobních počítačů včetně agendy s tím spojené. V rozsahu: • Podpora koncových stanic - instalace, zakládání konfigurace a síťový management včetně operačních systémů MS Windows a podpůrných programů • Podpora serverů – management serverové farmy na bázi virtualizace s operačními systémy MS Windows verze 2003 až 2016 a Linux • Zálohování – komplexní správa zálohování • Podpora informačních systémů úřadu – dokumentový, finanční, personální, stavební a další • Podpora HW • Součinnost na následujícím projektu nasazení Windows 10 v prostředí úřadu Spolupráce s vybraným dodavatelem bude probíhat dle pravidel SLA – tj. pravidel začátků a konců realizací požadavků včetně časového rozmezí přítomnosti realizačního týmu v pracovních hodinách úřadu.
Z2019-019871 13. 6. 2019 neuvedena Město Třemošnice ELKOPLAST CZ s.r.o.
Auto SAS s.r.o.
Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany města Třemošnice 4 271 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka je rozdělena na dvě části (dodávka 600 ks kompostérů (různého objemu) včetně dodávky 1ks kontejneru na textil a dodávka 1 ks štěpkovače). Dodavatel o zakázku může realizovat nabídku na jednu z částí, nebo na obě části.
Z2019-019908 14. 6. 2019 neuvedena Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Ing. Dagmar Leebová
ZDENĚK GARLÍK
MIROSLAV VODIČKA
Zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019 – 2021 3 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění poskytování znaleckých služeb pro výkon činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj včetně jeho poboček na období 2019-2021. Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody se čtyřmi dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, s opakujícím se plněním zadávaným na základě písemných výzev k předložení návrhu na uzavření objednávky systémem kaskády. V případě nepodání dostatečného počtu platných nabídek bude možné rámcovou dohodu uzavřít pouze se třemi dodavateli.
Z2019-019999 14. 6. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní MemBrain s.r.o.
MEMBRÁNOVÁ JEDNOTKA II. 3 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní membránové jednotky pro separaci vybraných složek z připravené modelové plynné směsi, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zařízení bude sloužit pro výzkumné účely v oblasti membránové separace.
Z2019-019974 14. 6. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Oprava čerpacího agregátu KSB 3 549 728  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění opravy čerpacího agregátu (UPZ 180-440/10 + sKLC PQ 160 – 605, výrobní číslo: 1T21 623198/1A) pro VJJ (vodní jáma Jeremenko) po cca 20 000 hodinách provozu.
Z2019-019785 13. 6. 2019 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. JMK elektro, s.r.o.
Dodávka vnitřního vybavení mateřské školky KNL, a.s. 3 169 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do nově zrekonstruované mateřské školky v Klášterní ul. č. p. 467,468,469,470. Součástí dodávky je jak atypický nábytek zhotovený individuálně „na míru“, tak nábytek typizovaný, nakupovaný v běžné obchodní síti (židličky, vestavné el. spotřebiče apod.). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 2 Výzvy - Dokumentaci a příloze č. 3 - Položkovém rozpočtu.
Z2019-019906 14. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Jobs Group s.r.o.
FN Motol – Vyhledávání kvalifikovaného zdravotnického personálu prostřednictvím personální agentury 4 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhledávání prostřednictvím personální agentury kvalifikovaného nelékařského zdravotnického personálu (např. všeobecných sester a praktických sester do nepřetržitého provozu na lůžkových odděleních a na operační sály), které bude dokončeno navázáním pracovněprávního vztahu dle platných právních předpisů mezi zadavatelem a vhodným kandidátem, tj. zadavatel s vhodným kandidátem pro danou pozici uzavře pracovní smlouvu, event. dohodu o pracovní činnosti, a to na dobu 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální cílové hodnoty 3.000.000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Z2019-019497 13. 6. 2019 neuvedena Město Košťany Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na roky 2020-2021 2 948 720  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 5 084 MWh pro roky 2020-2021
Z2019-019771 14. 6. 2019 neuvedena Ostravská univerzita DRNEK PIANA s.r.o.
Nákup klávesových hudebních nástrojů II. 2 890 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvaceti dvou kusů profesionálních klávesových hudebních nástrojů pro potřeby Fakulty umění Ostravské univerzity určených k přípravě, nácviku a provedení uměleckých děl studenty a pedagogy školy nebo tuzemských či zahraničních hostů. Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem „Tvůrčí centrum Fakulty umění“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345.
Z2019-019739 13. 6. 2019 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. KOV Karoserie Velim s.r.o.
Sanitní vozidla pro KNL, a.s. 2 879 890  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel včetně sanitní zástavby typu A2 a transportní techniky. Technická specifikace vozidel včetně sanitní zástavby a transportní techniky je v příloze č. 1 Kupní smlouvy.
Z2019-019955 14. 6. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Dřevozpracující výrobní družstvo
Vybavení interiérů budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně - Bohunicích 2 442 511  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiérů Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně-Bohunicích. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Z2019-019865 13. 6. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.
Ing. Jiří Kučera
Přístrojové vybavení pro terénní měření ekofyziologie dřevin a klimatických parametrů, rozděleno na části 2 348 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je dodávka soupravy přístrojů pro detailní měření vybraných ekofyziologických parametrů dřevin na úrovni listu nebo malé části kmene. Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách č. 1a-1e - Technické specifikaci pro každou konkrétní část veřejné zakázky.
Z2019-019758 13. 6. 2019 neuvedena Univerzita Hradec Králové Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí – Hradecká 1227/4 na rok 2019 2 058 985  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí – Hradecká 1227/4 na rok 2019
Z2019-019782 13. 6. 2019 neuvedena Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. Endyho služby s.r.o.
Zajištění úklidových služeb včetně dodávky čisticích a hygienických prostředků 1 859 760  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění úklidových služeb včetně dodávky hygienických a čisticích prostředků
Z2019-019770 14. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně COMIMPEX spol. s r.o.
Nákup ICT pro FNUSA-ICRC 2019 1 766 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup IT vybavení zahrnující koncové stanice, notebooky a tablety. Konkrétní specifikace poptávaných položek jsou uvedeny v technických specifikacích, které tvoří přílohu této výzvy. S vítězným účastníkem bude podepsána rámcová smlouva do 31. 12. 2019.
Z2019-019805 13. 6. 2019 neuvedena Město Žacléř GORDIC spol. s r.o.
Modernizace městského úřadu v Žacléři - rozšíření stávajícího IS 1 740 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Modernizace městského úřadu v Žacléři – rozšíření stávajícího IS“ je (i) dodávka software licencí Městu Žacléř pro jednotlivé funkcionality požadované zadavatelem a v podrobnostech popsané v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace a (ii) poskytnutí technické podpory dodávky v délce 5 let.
Z2019-019746 13. 6. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s.
Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření – stokové sítě v obcích - Pořízení podkladové dokumentace (pasportizace) 1 736 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu pořízení podkladové dokumentace (pasportizace) kanalizační sítě v obcích
Z2019-019922 14. 6. 2019 neuvedena Středočeský kraj www.scio.cz, s.r.o.
Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ 1 666 970  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této Veřejné zakázky je realizace komplexního systému rozvoje čtenářské gramotnosti na druhém stupni základních škol.
Z2019-019789 13. 6. 2019 neuvedena Město Kraslice Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice – III. etapa 1 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je pořízení slaboproudých systémů (slaboproudé elektroinstalace), které budou napomáhat v řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice. Kompletní soupis vyžadovaných dodávek je uveden v přiložených soupisech dodávek (příloha č. 4, příloha č. 5 a příloha č. 6) – všechny tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. Upřesňující informace jsou pak obsaženy v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 8 této výzvy. Zadavatel přiložil k výzvě rovněž původní projektovou dokumentaci, která sloužila pro zadání I. a II. etapy díla k nahlédnutí, a doplnění informací o rozsahu a obsahu plnění.
Z2019-019946 14. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Ernst & Young, s.r.o
Komplexní analýza bariér aplikovaného a orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice a návrh implementace nastavených opatření v programovém období 2021–2027 1 395 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zpracování Komplexní analýzy východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+.
Z2019-019727 13. 6. 2019 neuvedena Město Slaný ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Modernizace plovárny ve Slaném – bazény a technologie PD 1 100 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla s názvem Modernizace plovárny ve Slaném – bazény a technologie PD.