Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-07-12 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 371 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-023478 15. 7. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s.
Dodávka energie chladu 77 940 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka chladu pro interní pavilon FN Plzeň - Lochotín.
482030 15. 7. 2019 neuvedena NESS Czech s.r.o.
Zajištění SAP služeb 50 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí IT služeb, zejména zajištění analýz, vývojové činnosti, projektování, podpory procesů v oblasti systémů SAP.
Z2019-023823 15. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno Hrušecká stavební spol. s r.o.
Novostavba bytových domů Valchařská 14 a 15, Brno 45 980 340  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba bytových domů Valchařská 14 a 15 v Brně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2019-023817 15. 7. 2019 neuvedena Fotbalový klub Tachov, z.s. SMP CZ, a.s.
Rekonstrukce sportovního areálu - šatny a sociální zázemí 42 988 436  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sportovního areálu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Dílo je rozděleno do 2 etap. PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE POUZE I. ETAPA. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v příloze č. 1zadávací dokumentace – závazný vzor návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
Z2019-023966 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
I/43 Vendolí - hranice města Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP 40 149 390  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o realizaci stavby I/34 Vendolí – hranice města Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP na základě projektové dokumentace vypracované firmou AMOK Pardubice. Tento projekt požadovalo vedení obce Vendolí kvůli zvýšení bezpečnosti při odbočování z I/34.
Z2019-023805 15. 7. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov Skanska a.s.
Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov 38 355 594  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ spočívající v modernizaci stávajícího dopravního terminálu hromadné dopravy na Floriánském, při kterém dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy. Dále dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky budou nově vybudovány kolmé a šikmé parkovací stání. V místě přechodu stezky pro cyklisty přes komunikaci v ulici Hliníky bude proveden vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy. .
Z2019-023865 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s.
"Společnost Buchlovské hory" - Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Silnice I/50: Buchlovské hory 32 895 962  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací v extravilánu obcí Buchlovice, Staré Hutě, Stupava, Zástřizly a Střílky na silnici I/50. Celková délka úpravy vozovky: 2 205 m.
Z2019-024035 16. 7. 2019 neuvedena TJ Hodonice, z.s. ATLANTA a.s.
Sportovní hala Hodonice 29 695 015  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se novostavbu sportovní haly. Navrhovaná sportovní hala je situována v rámci sportovního areálu do prostranství dvou rušených sportovních ploch (basketbal a univerzální tréninková plocha). Tvarově je navržena jako oblouková hala nad obdélným půdorysem s výškou hřebene od přilehlého terénu cca 10 m. Hala je navržena jako ocelová skořepina s plechovými štítovými stěnami. Přízemní šatnový objekt je zděný omítaný.
Z2019-023704 15. 7. 2019 neuvedena Město Jílové u Prahy AVE Pražské komunální služby a.s.
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu v Městě Jílové u Prahy. 25 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu. Zajištění služeb spočívá ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu – plasty, tříděného odpadu – papír, tříděného odpadu – sklo, tříděného odpadu – nápojové kartony, tříděného kovového odpadu, BIO odpadu a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Města Jílové u Prahy, a to na dobu tří let ode dne účinnosti smlouvy.
Z2019-024060 16. 7. 2019 neuvedena Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s. Milan Širmer
Modernizace Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka 24 508 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Objekty v současnosti slouží jako zázemí fotbalového stadionu. Přízemní část na východní straně celého objektu obsahuje záchody pro diváky a šatny pro hráče hostů. Navazující dvoupodlažní podsklepená budova má v prvním nadzemním podlaží šatny pro hráče domácích se zázemím, klubovnu s přípravnou (přípravna je podsklepená) a kancelář. Druhé nadzemní podlaží plní funkci tribuny pro diváky.
Z2019-024254 17. 7. 2019 neuvedena Město Třeboň OHL ŽS a.s.
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku 23 581 838  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci dalších pokojů, komunikačních prostor, apod. v části lázní - objekt A, C. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, jejíž součástí je i položkový výkaz výměr, která je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek.
Z2019-024106 17. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PORR a.s.
I/19 Rozseč nad Kunštátem - souvislá oprava (provozní km 209,700 - 212,100) 20 585 093  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice I/19 v km 209,700 – 212,100 (Rozseč nad Kunštátem), v rámci které dojde k odfrézování stávajícího krytu vozovky a pokládce nového asfaltového souvrství (ACL 16+ tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm). Dále dojde k opravě propustků, obnově krajnice, odvodnění a vodorovného dopravního značení.
Z2019-023791 15. 7. 2019 neuvedena Statutární město České Budějovice ENVI-PUR, s.r.o.
ČOV ČB - modernizace technologie odvodnění kalu 19 599 319  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající technologie odvodnění kalu zahrnující výměnu a doplnění původního strojního zařízení ČOV včetně nezbytných stavebních úprav existujících stavebních objektů. Součástí díla je též obnova související čerpací techniky, části elektroinstalace a ASŘTP současně s dokončením rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů. Níže uvedený seznam stavebních objektů a provozních souborů zahrnuje pouze ty části stávajícího areálu ČOV, které budou předmětem modernizace. Značení a názvy předmětných celků byly převzaty z provozní dokumentace. Nové stavební objekty ani provozní soubory v rámci realizace předmětného záměru nevznikají. • Seznam stavebních objektů: SO 7.7 Odvodňování kalu SO 7.8 Hygienizace kalu SO 17 Podzemní kabelové trasy (zahrnuje pouze související zemní práce, dodávka a uložení kabelových rozvodů, šachet a chrániček je...
Z2019-023767 15. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Silnice Klatovy a.s.
II/185 Svrčovec - Dolany 19 484 074  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o opravu silnice II/185 v úseku od křižovatky silnic II/185 a III/1841 v obci Dolany na konec obce Svrčovec ve směru na Klatovy o celkové délce 2,55 km. V celém rozsahu opravy bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace poškozených míst, položena ložná a obrusná vrstva. Dále bude provedena oprava propustků, provedení vodorovného dopravního značení, osazení ocelových svodidel, osazení směrových sloupků, zpevnění krajnic a úprava sjezdů. Součástí stavby je také výstavba chodníků v obci Svrčovec a Dolany.
P19V00000058 16. 7. 2019 neuvedena Město Příbram Amper Market, a.s.
Sdružené služby dodávek elektrické energie 18 856 511  Kč
404699 15. 7. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik INSKY spol. s r.o.
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko 17 800 798  Kč
Oznámení o změně
Z2019-024102 17. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KARETA s.r.o.
I/47 Topolany - Ivanovice na Hané, oprava povrchu vozovky 16 498 734  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Povrch vozovky na silnici I/47 v km 1,400 – 5,300 vykazuje poruchy obrusné vrstvy, příčné, mozaikové a podélné trhliny, vysprávky a výtluky. Předmětem zakázky je odfrézování 50 mm, plošné odstranění ložné vrstvy 50 mm, zachování nivelety a obnova VDZ.
Z2019-023925 16. 7. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav ALBO okna - dveře s.r.o.
MOÚ Brno – výměna oken ve Švejdově pavilonu 16 347 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající ve výměně oken ve Švejdově pavilonu Masarykova onkologického ústavu a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 této výzvy (vzor smlouvy o dílo).
Z2019-024242 17. 7. 2019 neuvedena Středočeský kraj S com ENERGO s.r.o.
ITP GASTRO s.r.o.
Rekonstrukce stravovacího provozu a vybavení stravovacího provozu Domova Pod Lipami Smečno 15 465 729  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího zastaralého stravovacího provozu, tj. stavební úpravy varny, včetně provedení nových rozvodů, elektroinstalace, vodoinstalace, vnitřní kanalizace, ÚT a provedení nových podlah, obkladů a dlažeb, dodávka a montáž nového technologického vybavení provozu a vzduchotechniky. Cílem je zajištění dodržování požadovaných hygienických norem a požadavků, výměna zastaralého technologického vybavení stravovacího provozu, včetně vzduchotechniky. Bližší specifikace v ZD.
P19V00000059 16. 7. 2019 neuvedena Město Příbram Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu 14 857 379  Kč
Z2019-023730 15. 7. 2019 neuvedena Město Litovel Elektro Jarmar s.r.o.
„Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů objektů č.p. 778 a 779 včetně instalace klimatizace v objektu 778“ 14 544 742  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce již nevyhovujících silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově městského úřadu v Litovli č.p. 778 a 779. Dále bude ve vybraných místnostech budovy č.p. 778 a 779 provedena instalace klimatizace.
Z2019-024182 17. 7. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 GEDOSTA spol. s r.o.
Rekonstrukce školní kuchyně, SOŠ a SOU Sušice, Volšovská ul. objekt č.p. 1139/II (2. vyhlášení) 13 958 579  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu, který slouží SOŠ a SOU Sušice jako ubytovací objekt. V 1.NP objektu jsou umístěny sklady, lednice, vstupní hala s vrátnicí a transportní rampa, ve 2.NP je umístěna kuchyně s jídelnou. Na tento objekt navazuje ubytovací objekt, z něhož jeden sklad v přízemí bude připojen k bloku kuchyně – pro suchý sklad a strojovnu VZT. Stavební řešení obecně spočívá ve vybourání čistých podlah a příček dle PD, zajištění stropu pod varnou (odstranění vrchní vrstvy podlahy, provedení mikropilotáže, betonové patky a následně ocelového podpůrného rámu), provedení nového vstupního vnitřního otvoru ve štítové stěně vyššího objektu, provedení šachty pro osobonákladní výtah. Ve varně budou provedeny nové povrchy stěn (obklady), nové podlahy, nové štukové omítky stropů a malby. Venkovní prostory zůstávají bez úprav.
Z2019-023745 15. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o M - SILNICE a.s.
II/186 Defurovy Lažany - kř. III/18631 13 900 043  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava vozovky silnice II/186 v úseku od křižovatky sil. II/186 a II/188 u obce Defurovy Lažany před křižovatku sil. II/186 a III/18631 o celkové délce 2,233 km a části silnice II/188 (v prostoru křižovatky silnic II/188 a II/186) o délce 0,123 km. Celková délka opravy činí 2,356 km. V celém rozsahu opravy bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace poškozených míst, položena ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby je oprava propustků, provedení vodorovného dopravního značení, osazení směrových sloupků, zpevnění krajnic a úprava sjezdů.
Z2019-023788 15. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany Pardubice - vzduchotechnika věže letové kontroly - rekonstrukce 13 561 420  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení všech prací souvisejících s provedením díla dle zpracované projektové dokumentace
Z2019-023877 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnice ČR SWIETELSKY stavební s.r.o.
JHC Škody po zimě - opravy výtluků 12 485 547  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava povrchu – lokálních výtluků na silnicích I. třídy v Jihočeském kraji, které jsou způsobeny povětrnostními vlivy během zimního období.
Z2019-023690 15. 7. 2019 neuvedena Město Dolní Kounice Izolservis spol. s r.o.
Dolní Kounice-snížení energetické náročnosti a stavební úpravy zdravotního střediska 10 999 683  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební práce spojené s provedením zateplení obálky budovy a dalších stavebních úprav budovy zdravotního střediska v Dolních Kounicích, členěné na stavební objekty : SO 01 Snížení energetické náročnosti, SO 02 Stavební úpravy, ZTI, ÚT, elektro, výtah, SO 03 Uliční průčelí
Z2019-024059 16. 7. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik DV stav s.r.o.
VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV 10 499 755  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava dvou ramen obslužného, údržbového, revizního a evakuačního schodiště podél kolejnic šikmého nákladního výtahu (sklon 45 st) mezi halou ŠNV (šikmý nákladní výtah) a kavernou HC ELI I (hydrocentrála elektrárny Lipno I) v délce 216 metrů a drobné stavební opravy betonových konstrukcí v ŠNV.
Z2019-023804 15. 7. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc Elektropráce Spáčil s.r.o.
Kosmonautů 12, 14, 16, 18,20 Olomouc – Rekonstrukce elektroinstalací bytového domu 10 337 614  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je rekonstrukce slaboproudých rozvodů domácích telefonů, telefonních rozvodů, anténních rozvodů STA, rozvodů kabelové televize UPC a příprava kabeláže pro internet v prostorách bytového domu na ulici Kosmonautů 12, 14, 16, 18 a 20 v Olomouci.
Z2019-024249 17. 7. 2019 neuvedena SK Sokol Brozany, z. s. SPORT Construction a. s.
Reko UMT 10 094 953  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího umělého povrchu fotbalového hřiště. Nový povrch je navržen z umělého trávníku tzv. III. generace.
P19V00000043 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Huatech a.s.
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 6-2019 9 661 500  Kč
Z2019-024181 17. 7. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Luminus, spol. s r.o.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 9 092 926  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 424 MWh pro rok 2020.
Z2019-024191 17. 7. 2019 neuvedena město Kopidlno COLAS CZ, a.s.
Revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno – chodník I 8 770 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa modernizace náměstí, jíž budou zajištěna nová místa pro parkování, zklidněný prostor pro odpočinek a vyhovující prostor ke shromažďování za účelem veřejných akcí. Generální přestavba náměstí bude zároveň využita k modernizaci a obnově inženýrských sítí, které jsou v nevyhovujícím stavu - nové kanalizace, částí vodovodu, veřejného osvětlení a liniového osvětlení komunikací a přechodů a včetně ochrany telefonních kabelů.
Z2019-023831 15. 7. 2019 neuvedena Obec Borkovany STRABAG a.s.
Borkovany - rekonstrukce vozovky 8 430 820  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je realizace zakázky Borkovany - rekonstrukce vozovky.
Z2019-023866 16. 7. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
III/34723 Okrouhlice – most ev. č. 34723-1 8 331 214  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu u obce Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Most ev.č. 34723-1 se nachází na silnici III/34723 v km 0,470 provozního staničení a převádí bezejmennou vodoteč pod silnicí. Stavební stav mostu je V - špatný, zatížitelnost Vn =19 t, Vr = 48 t. Dále bude řešena navazující část silnice III/34723 v délce 83 m, silnice je vedená v oblouku R 20m, volná šířka 5 – 5,5 m. Rekonstrukce mostu řeší odbourání vozovny, nosné konstrukce, horní části opěr a křídel. Do mostního otvoru bude vložena konstrukce z vlnitého plechu. Prostor mezi tubusem a opěrami bude zasypán. Nový mostní otvor vyhoví průtoku Q100. Bude provedeno rozšíření komunikace, násypového tělesa pomocí gabionové zdi, volná šířka 8,0 m.
Z2019-024079 16. 7. 2019 neuvedena Obec Libchavy A.B.V. spol. s r.o.
SBĚRNÝ DVŮR OBCE LIBCHAVY – STAVEBNÍ PRÁCE 7 988 762  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na vybudování trvalé stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby, respektive sběrného dvora vč. obslužného objektu s hygienickým zázemím, sklady a zpevněné plochy na stávajících volných nezemědělských plochách v rozsahu dle projektové dokumentace „SBĚRNÝ DVŮR OBCE LIBCHAVY“ zpracované obchodní společností IKOV stavební s. r. o., se sídlem Tovární 810, 538 21 Slatiňany, IČO: 60933399, odpovědným projektantem Ing. Pavlem Šejnou, ČKAIT 0700203 v 10/2017.
Z2019-024032 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství TOKAMA stavební s.r.o.
ÚzP ve Frýdku - Místku - stavební úpravy budovy č. p. 3208 7 933 138  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav budovy Územního pracoviště ve Frýdku – Místku (dále také „Územní pracoviště“), které spočívají v dispozičních úpravách v 1.NP (vybudování klientské zóny, registru atd.) tak, aby vyhovovala potřebám Územního pracoviště pro výkon Finanční správy. Současně bude provedena i částečná úprava prostor části 1. PP, které v minulosti sloužily jako příruční sklady stravovacího traktu. Zde bude provedena dispoziční úprava těchto prostor, kde vzniknou další hromadné garáže a sklad pneumatik pro služební potřeby tohoto Územního pracoviště.
Z2019-023956 16. 7. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Starmosty s.r.o.
II/388 Zvole, most ev. č. 388-009 7 846 937  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu v extravilánu v blízkosti obce Zvole, v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Most ev. č. 388-009 se nachází na silnici II/388 a převádí komunikaci druhé třídy přes potok Olešná. Stavbou dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Rekonstruovaný most včetně komunikace navazuje na stávající těleso komunikace. Na mostě je dodrženo stávající šířkové uspořádání komunikace S6,5. Stavební stav nosné konstrukce je hodnocen jako VI – velmi špatný a spodní stavby jako V – špatný.
Z2019-024039 16. 7. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích David Štefan
Rekonstrukce a změna užívání „stodoly“ – FROV JU 7 591 094  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu kompletní rekonstrukce objektu na parc. č. 631 v k.ú. Vodňany – přestavba stávajícího hospodářského objektu (stodoly) na objekt pro bydlení se třemi bytovými jednotkami, skladem a kanceláří, včetně technické infrastruktury
Z2019-023809 15. 7. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Decorum spol. s r.o.
Gymnázium Ch. Dopplera, P5 - rek. ZTI a elektro 7 108 156  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o částečnou rekonstrukci ZTI (voda a kanalizace) v objektu Gymnázia Christiana Dopplera, dále o kompletní rekonstrukci počítačové sítě a některých slaboproudých rozvodů (např. hodiny).
Z2019-024064 16. 7. 2019 neuvedena Olomoucký kraj SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov - komunikace 6 945 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy areálu Dětského domova a školní jídelny v Prostějově. Stavební úpravy řeší rekonstrukci stávajících komunikací a výstavbu parkoviště pro zaměstnance. Dále bude součástí stavebních prací rekonstrukce inženýrských sítí, které z velké části vedou pod rekonstruovanými komunikacemi a slouží rovněž pro objekt staré vrátnice.
Z2019-024062 16. 7. 2019 neuvedena Město Zbiroh eSVe Stav s.r.o.
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 523 a 524, ul. Zd. Nejedlého, Zbiroh 6 752 806  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v bytovém domě na adrese Zdeňka Nejedlého 523, 524, Zbiroh.
Z2019-023886 16. 7. 2019 neuvedena Obec Bílovice LISONĚK, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti MŠ Bílovice 6 489 663  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti MŠ Bílovice, která sestává ze dvou objektů a to původního objektu bývalé základní školy (budova staré školy) postavené počátkem minulého století a budovy mateřské školy postavené v 80 letech 20. Století. Budovy jsou propojeny spojovacím krčkem v 1.np a ve 2.np spojovacím krčkem. Řešení snížení energetické náročnosti spočívá v provedení stavebních úprav objektu mateřské školy, jako je provedení zateplení fasády, zateplení stropních konstrukcí, výměna stávajících okenních a dveřních výplní, zastřešení novější budovy MŠ a další stavební práce, podrobně uvedené v projektové dokumentaci. Nová kotelna bude zřízena v místě stávající plynové kotelny v 1.PP a nové potrubí ÚT bude přepojeno na stávající rozvody pod stropem kotelny. STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 01 – Stavební úpravy SO 02 – Plynová kotelna
Z2019-023733 15. 7. 2019 neuvedena Česká republika, Státní pozemkový úřad Street line s.r.o.
Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice. 6 478 228  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice o délce 1560m, kategorie P 4,0/30, včetně výsadby doprovodné zeleně a zajištění zeleně - tříleté následné péče. Předmět plnění je tvořen třemi celky, (veřejná zakázka není dělená na části): Objekt 1 tvoří vedlejší polní cesta VPC5R Objekt 2 tvoří doprovodná zeleň Objekt 3 tvoří vedlejší a ostatní náklady Objekt 1: vedlejší polní cesta VPC5R na parcele č. 1401, LV1 – Obec Šemnice -celková rekonstrukce -jednopruhová cesta P4,0/30 o délce 1.560,195m -v trase cesty 6 výhyben, 6 hospodářských sjezdů, 1 křižovatkové odbočení -odvodnění povrchu je zajištěno podélným a příčným vyspádováním do stávajícího příkopu a do okolního terénu -podklad ze štěrkodrti, finální vrstva penetrační makadam Objekt 2: Doprovodná zeleň podél polní cesty -výsadba 44 ks dřevin s balem -a zajištění zeleně - tříleté následné péče. Objekt 3: Vedlejší a ostatní náklady,...
Z2019-023750 15. 7. 2019 neuvedena Obec Velké Přílepy Petr Kožený s.r.o.
Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku vodojemu Na Habří - ATS 5 958 523  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace: "Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku Na Habří - ATS", kterou vypracoval Ing. Michal Hadraba, ČKAIT č. 0008359.
Z2019-024143 17. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje FIRESTA-Fišer,rekonstrukce,stavby a.s.
MOST 379-037 PODOMÍ, PŘES PODOMSKÝ POTOK 5 701 178  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu 379-037, která zahrnuje vybourání stávajícího mostu, který je v nevyhovujícím stavu a stavbu mostu nového. Součástí je i zajištění objízdných tras. Most se nachází na začátku obce Podomí přes Podomský potok. Součástí rekonstrukce mostu je rekonstrukce silnice II/379 před a za mostem v celkové délce 39 m. Průměrná šířka silnice II/379 v tomto úseku je 7,80 m, s jednostranným sklonem. Stávající konstrukce mostu je kombinovaná, rozšiřovaná (desková konstrukce z betonových příhradových prefabrikátů, rozšiřovanou část tvoří ocelové trubky). Most má vlivem dřívějších oprav vozovky zesílené konstrukční vrstvy vozovky.
Z2019-024147 17. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s.
I/17 Nový Dvůr - hr. Stř. kraje, velkoplošné výspravy 5 609 937  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení velkoplošných výsprav poruch vozovky silnice I/17 v popsaném úseku dle VD-ZDS, vypracované projekční firmou DSP Kostěnice a.s. frézováním, pokládkou nových asfaltových vrstev a ošetřením vzniklých pracovních spar s obnovou VDZ. Staničení km 8,810-12,555.
Z2019-023985 16. 7. 2019 neuvedena Město Rosice CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 5 152 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 734 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-023707 15. 7. 2019 neuvedena Lakovna Ladná s.r.o. DATEL Ledeč s.r.o.
Rozvoj technologického vybavení podniku Lakovna Ladná s.r.o. 4 907 930  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro dodávku technologie, dodávka strojního zařízení pro provádění povrchové úpravy nanášením práškových plastů, předúprava povrchu tryskáním, nanášecí kabina, vytvrzovací pec, nepoháněný dopravník a jejich uvedení do provozu.
Z2019-024012 16. 7. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Výtahy Podlesný s.r.o.
Nový osobní výtah v pavilonu "D" 4 897 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky zařízení v rozsahu potřebném pro vybudování nového osobního výtahu umístěného na venkovní straně pavilonu „D“ budovy dětského oddělení v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
P19V00020202 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Pardubice MARHOLD a.s.
Domov pro seniory - U Kostelíčka - oprava střešního pláště 4 399 844  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci