Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-08-13 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2019-08-13 TO *]'

Nalezeno 522 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-028885 22. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti Pražská plynárenská, a.s.
Lumius, spol. s r.o.
Centrální nákup energií pro roky 2020 a 2021 217 578 296  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 146 999 MWh pro roky 2020-2021, ve složení 42 706 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 104 293 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
507832 20. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Metrostav a.s.
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
R7 zvýšení zádržnosti středových svodidel, rekonstrukce přejezdů SDP 114 432 638  Kč
Oznámení o změně
Z2019-028780 19. 8. 2019 neuvedena Slezská univerzita v Opavě OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - stavba 62 884 731  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce části areálu Slezské univerzity „Na Vyhlídce“ v Karviné v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2019-028381 19. 8. 2019 neuvedena Středočeský kraj Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 54 480 586  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 102 559 MWh pro rok 2020
Z2019-028370 19. 8. 2019 neuvedena Středočeský kraj CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 47 375 580  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 31 701 MWh pro rok 2020.
Z2019-029027 20. 8. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava BYSTROŇ Group a.s.
Sportovní hala v Krásném Poli 42 900 045  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Sportovní hala v Krásném Poli“ v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava. Jedná se o vybudování nové tělocvičny včetně potřebných inženýrských sítí a zpevněných přístupových ploch.
Z2019-028400 15. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M-SILNICE a.s.
I/35 St. Loučka - Podlí 2. etapa 32 628 322  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je oprava povrchu vozovky v daném úseku silnice I/35 Studená Loučka - Podolí, provedením odfrézování stávajícího krytu v tl. 130 mm, včetně lokální výměny podkladní vrstvy v tl. 60 mm (cca 15%) a opětovná pokládka SMA koberců. Součástí je také úprava krajnic, oprava odvodnění a obnova VDZ.
Z2019-028406 15. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové COLAS CZ a.s.
I/35 Odb. Mžany - Sadová křiž. Čepro, oprava silnice 28 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Obnova vrchních krytových vrstev dle diagnostiky. Nevyhovující stav vozovky, deformace, rozpad krytu, trhliny.
Z2019-028204 14. 8. 2019 neuvedena Obec Modletice HOSS a.s.
Zvýšení kapacity Mateřské školy Modletice - Přístavba a stavební úpravy MŠ Modletice 27 160 667  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Mateřské školy Modletice, okres Praha – východ.
Z2019-029033 20. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje M-SILNICE a.s.
II/425 Starovičky-Rakvice-Břeclav, SO 101 a 105 26 820 074  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v k.ú. obce Starovičky (SO 101) a obce Ladná (SO 105) v okrese Břeclav. SO 101 – úsek silnice v k.ú. Starovičky je dlouhý 0,653 km a nachází se ve staničení 26,889 – 27,542 km. Směrové vedení trasy a šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Niveleta bude navýšena o 10 cm. Provede se změna povrchu zpevněné části krajnice a rozšíření jízdního pásu na 3,25 m. Bude provedeno odfrézování asfaltových nátěrů, následně segmentace betonových desek, potom se položí vrstva SAL a následně ložná a obrusná vrstva. Bude provedena obnova funkčnosti odvodnění pročištěním stávajících odvodňovacích příkop a výškové napojení stávajících sjezdů. SO 105 – úsek silnice v k.ú. Ladná je dlouhý 1,947 km a nachází se ve staničení 38,993 – 40,940 km. Směrové vedení trasy a šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Provede se změna...
Z2019-028915 20. 8. 2019 neuvedena Obec Mosty u Jablunkova První KEY-STAV, a.s.
Zkvalitnění výuky ZŠ Mosty u Jablunkova – stavební práce 25 897 582  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je provedení stavební prací ve formě rekonstrukce vytápění bez výměny zdroje tepla, rekonstrukce zdravotechnických instalaci včetně ležatých rozvodů kanalizace, výměna některých zařizovacích předmětů v rámci sociálního zázemí školy a všech umyvadel v jednotlivých učebnách, rekonstrukce elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, výměna všech dveřních křídel včetně nových zárubní, a to dveří z hlavního komunikačního prostoru, výměna podlahové krytiny v plném rozsahu, včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti.
Z2019-029322 22. 8. 2019 neuvedena Pardubický kraj STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě 24 483 604  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu vč. 2 garáží pro vozidla ZZS (4 garážová stání). Objekt zahrnuje prostory pro záchranáře, lékaře a řidiče, denní místnost, šatny se sociálním zázemím, přípravnu léků a zdravotnického materiálu, skladů zdravotnického vybavení a prostředků, dezinfekční místnost, technické a provozní zázemí.
Z2019-028384 15. 8. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik NOWASTAV akciová společnost
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986 21 950 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace akce spočívající v provedení stabilizace podélného profilu, stabilizace pravého břehu rekonstrukcí stávající kamenné zdi a stabilizace stávající zdi na levém břehu v ř. km 56,900 - 56,986. Na pravém břehu bude obnovena v původních parametrech sesunutá opěrná zeď. U levobřežní zdi bude provedena železobetonová předpata, která bude tuto zeď stabilizovat. Z důvodu zabránění dalšího prohlubování dna koryta řeky budou vybudovány 3 dnové příčné prahy, mezi kterými bude doplněno dno do úrovně navržené nivelety. Součástí akce je také trvalé zajištění nápravy havarijní situace v předmětném úseku 56,850-56,900. V daném úseku bude vybudována železobetonová tížná zeď, svah nad korunou budoucí zdi bude sesvahován a zpevněn protierozní travní rohoží. V tomto úseku budou vybudovány 2 stabilizační příčné prahy.
Z2019-029167 21. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. ALGON a.s.
III/19853 Žebráky - křižovatka s III/19848 21 816 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy povrchu silnice III/19853 dle PDPS a přiloženého soupisu prací s názvem „III/19853 Žebráky-křižovatka s III/19848, oprava“. Oprava úseku silnice III/19853 začíná cca. 950 m za obcí Žebráky na pracovní spáře nové úpravy a končí v místě křižovatky se silnicí III/19848. Délka opravovaného úseku je 3 750 m a je provedena jednotnou technologií spočívající v odfrézování starého povrchu v tl. 50 mm a po očištění se provedou lokální sanace neúnosných míst včetně svěšených krajů vozovky a oprava trhlin. Poté bude provedena pokládka nové ložné vrstvy z ACL 16 S modifikovaného tl. 70 mm. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena obrusná vrstva z ACO 11 + modifikovaného asfaltobetonu tl. 50 mm. Součástí opravy silnice je i oprava všech silničních propustků v trase opravy, zpevněných krajnic, dosypání silničních svahů, úprava přilehlých sjezdů,...
Z2019-028953 20. 8. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín Metrostav a.s.
Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice 20 999 864  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce HPC3 včetně cestních příkopů SP1, SP2. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou polní cestu s výhybnami kategorie P 4,5/20. Rekonstrukce VPC4. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou polní cestu s výhybnami kategorie P 4,5/20. Liniový interakční prvek IP9 . Celková délka výsadby bude 1 301 m.
Z2019-028232 14. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje M-SILNICE a.s.
II/602, III/3798 Přibyslavice 19 870 028  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce částí silnic II/602 a III/3798 v obci Přibyslavice. Na silnici II/602 bude proveden oboustranný záliv pro autobusovou zastávku a bude vybudován jednostranný chodník. U silnice II/602 se jedná se o významný silniční tah, slouží jako objízdná trasa pro dálnici D1. Silnice III/3798 slouží převážně k obsluze více obcí a její nevyhovující stav je pro obyvatele obtěžující. Součástí zakázky je i řešení odvodnění vybudováním dešťové kanalizace, přeložky dotčených inženýrských sítí (telekomunikační kabely) a vybudování veřejného osvětleni v řešeném úseku. Silnice II/602 je kategorie S 7,5/60 (6,5 m zpevněni), silnice III/3798 je navržena na kategorii MS2 9,5/7,5/30 (6,50m mezi obrubníky). Celková délka rekonstrukce silnice II/602 je 439,41m a délka rekonstrukce silnice III/3798 je 303,79m.
Z2019-028418 15. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace COLAS CZ, a.s.
Silnice III/50736: Brumov 19 776 971  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je stavební úprava silnice III/50736 v celkové délce 965 m. Součástí stavby je stavební úprava připojení místních komunikací na silnici III/50736 vč. sjezdů na pozemky, stavební úprava chodníku, vybudování nového chodníku, nástupiště, vybudování nového odvodnění vč. nových kanalizačních přípojek, demontáž stávajícího a instalace nového oplocení vč. úpravy podezdívky a zřízení osvětlení místa pro přecházení. Jedná se o společnou zakázku dvou zadavatelů (ŘSZK a město Brumov-Bylnice), přičemž na každou stavební část jednotlivého zadavatele bude uzavřena samostatná smlouva.
Z2019-028369 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Jihlava TERNI s.r.o.
Dopravní hřiště Jihlava 18 849 806  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací na stavbě „Dopravní hřiště Jihlava“, kde dojde k demolici stávající provozní budovy dopravního hřiště a vybudování kompletně nové provozní budovy, která bude jednopodlažním zděným objektem nepravidelného tvaru se základními půdorysnými rozměry cca 19,5 m x 19 m s plochou střechou a atikami. Dále dojde k rekonstrukci stávajících komunikací, dodání nového dopravního značení a úpravě signalizačního světelného zařízení.
Z2019-028442 15. 8. 2019 neuvedena statutání město Havířov Beskydská stavební, a.s.
Sanace zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov - Bludovice 18 647 032  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení bouracích prací, nové vyzdívky a nové výplně v obvodovém plášti vč. úpravy vstupů do objektu, rekonstrukce střešního pláště, zateplení obvodových konstrukcí, zřízení nového výtahu, stavební úpravy uvnitř budovy (podlahy, stěny, SDK konstrukce, dveře), rekonstrukce elektroinstalace, ZTI, ÚT a VZT. Bezbariérovost objektu
Z2019-028900 20. 8. 2019 neuvedena Město Hrušovany nad Jevišovkou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Hrušovany nad Jevišovkou – Modernizace přestupního terminálu, ul. Nádražní 18 209 458  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v modernizací autobusového terminálu, čímž dojde ke zkvalitnění autobusové dopravy v dané lokalitě. Dochází zde k přestupování cestujících z několika směrů. Bude umožněno i přestupování imobilních osob a celkově bude stavba dána do souladu s požadavky jak dle příslušných technických norem, tak i z bezpečnostního hlediska. Součástí modernizace autobusového terminálu budou i nové pěší trasy propojující terminál a již budované odstavné parkoviště přes stávající park. V prostoru parku se u pěších tras doplní mobiliář (lavičky, koše, pergola, oddělení pěší trasy od dětského hřiště). V jedné části parku se zřídí i odstavná plocha pro jízdní kola – celkem bude zřízeno 12 míst pro jízdní kola. Součástí stavby sousedního parkoviště bude i informační systém o odjezdu a příjezdu autobusů na terminálu. Tento systém bude propojen s...
Z2019-029358 22. 8. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Stavby rybníků s.r.o.
Rekonstrukce rybníka Šeberák v k.ú. Kunratice 16 567 612  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení stavby „Rekonstrukce rybníka Šeberák v k.ú. Kunratice“ v rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Plnění zahrnuje, mimo jiné, i tato plnění: - Odbahnění nádrže (etapa 1), - Rekonstrukce hráze a objektů (etapa 2).
Z2019-028818 19. 8. 2019 neuvedena TJ Slavoj Pacov, z.s. HORA s.r.o.
Modernizace sportovního areálu Za Branou 16 412 359  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je provedení modernizace sportovního areálu Za Branou v Pacově. Jedná se o demolici současného objektu šaten, výstavbu nového objektu šaten, rekonstrukci tribuny a rekonstrukci tenisových kurtů.
Z2019-029146 21. 8. 2019 neuvedena Město Veselí nad Moravou STAVBY VANTO, s.r.o.
Revitalizace domu s pečovatelskou službou č. p. 110 ve Veselí nad Moravou 16 250 973  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí kompletních činností uvedených v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, resp. provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr. Cílem projektu je realizace energetických úspor spočívajících v rekonstrukci a modernizaci domu s pečovatelskou službou ve městě Veselí nad Moravou. Navržené stavební úpravy dle projektové dokumentace a výkazu výměr z pohledu úspor energií spočívají v: a) zateplení svislých nosných obvodových konstrukcí, b) výměně stávajících okenních výplní za nové s izolačním trojsklem a c) zateplení střešního pláště.
Z2019-029179 21. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje INSTA CZ s.r.o.
II/428 DĚTKOVICE PRŮTAH 15 854 653  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce úseku silnice II/428 v intravilánu obce Dětkovice. V rámci rekonstrukce dojde také k úpravě odvodnění a zřízení UV. Délka rekonstrukce silnice je 935 m.
Z2019-028182 14. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PORR a.s.
19071 - I/11 Horní Benešov 15 652 998  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provozní škody (příčné trhliny, podélné trhliny, staré vysprávky, ztráta makrotextury, mozaikové trhliny, síťové trhliny, výtluky) na silnici I/11 v úseku obchvatu Horního Benešova, km 226,765 – 228,811 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, lokálními sanacemi podkladní asfaltové vrstvy, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,60 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,30 kg/m2 a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Celková výměra nepřesáhne 18 365 m2. Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ, odtěžení tělesa krajnice v š. 0,5 a tl. 0,1 m, dosypání krajnice recyklátem, montáž nových dopravních knoflíků a obnova...
Z2019-029051 21. 8. 2019 neuvedena Statutární město Opava Grigar, s.r.o.
MŠ Komárov - přístavba 14 557 512  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o přístavbu nového objektu mateřské školy, a to samostatné třídy (oddělení), na místě stávající odstraněné montované stavby, a to včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Přístavba vedle dvou heren zahrnuje potřebné zázemí pro provoz třídy (sociální zařízení, šatny, výdejna stravy, vstupní zádveří, sklad hraček). Součástí stavby je demolice stávající montované stavby včetně odvozu a uložení stavební sutě.
Z2019-029081 21. 8. 2019 neuvedena Město Beroun PSS Bohemia, s.r.o.
Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská – OD Lidl) 14 440 730  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská – OD Lidl)“ (dále též jen „Projekt“) v rozsahu investičních nákladů stavby: 11.286.204,70,- Kč bez DPH.
Z2019-028289 14. 8. 2019 neuvedena Obec Slatina nad Zdobnicí VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí
15 P – Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí 13 936 334  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů v obci Slatina nad Zdobnicí. Jedná se o výstavbu jednotné kanalizace pro odvodnění komunikace a odvodnění vyčištěných vod z domovních čistíren, která bude napojena do stávající kanalizace a o výstavbu vodovodu, který bude napojen na stávající řad PVC D110 a LT D110. Stavba bude realizována po jednotlivých časových úsecích, tj. výstavba kanalizační sítě => vodovodu => veřejného osvětlení => elektro a následně finální povrch komunikace. Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební objekty: SO 01 Kanalizace SO 02 Vodovod SO 03 Komunikace SO 04 Veřejné osvětlení SO 05 Kabelová televize
Z2019-028536 16. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje EUROVIA CS, a.s.
Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí 13 926 736  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o opravu silnice II. třídy číslo 360 v délce cca 0,660 km v úseku od křižovatky s ulicí Kralovéhradecká po okružní křižovatku s ulicí Letohradská. Komunikace je navržena ve stávajícím směrovém uspořádání. Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. Práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude zdarma uložen na cestmistrovství Ústí nad Orlicí.
Z2019-028978 20. 8. 2019 neuvedena Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj SWIETELSKY stavební s.r.o.
VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa 13 856 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Studenec. SO 01 Nádrž N1 SO 02.102 Vedlejší polní cesta VC 70 SO 02.801 LBC 6 SO 02.802 IP 12 SO 02.803 RBK 1446 SO 03 Bezpečný odvod vod
Z2019-028874 20. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ROBRO s. r. o.
Výstavba bazénu a hřiště v ÚZ Červená nad Vltavou 13 729 221  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení stavby v rozsahu prováděcí projektové dokumentace s výkazem výměr.
Z2019-028306 14. 8. 2019 neuvedena Obec Drahanovice STAVBROS, s.r.o.
Drahanovice - sociální bydlení 13 089 374  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Drahanovice – sociální bydlení“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009155. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Drahanovice č.p. 119 - Dům sociálního bydlení“
Z2019-028361 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava FERRMONT, a.s.
ÚČOV rekonstrukce výměníků kalu 12 499 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna 3 výměníků tepla pro ohřev směsného kalu ve vyhnívacích nádržích na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze včetně stavebních prací a výměny regulačních servopohonů na přívodním potrubí topné vody a technologických čidel dle projektové dokumentace zpracované společností V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, v 11/2018, zakázkové číslo OVAK-2218-0.
Z2019-029342 22. 8. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ČNES dopravní stavby, a.s.
II/101 Dolní Břežany, průtah 12 388 812  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je výměna krytu z asfaltového betonu a sanace podkladních vrstev. V rámci stavby dále budou odstraněna stávající ocelová svodidla a v části budou nahrazena svodidly dřevoocelovými. Součástí stavby je kompletní obnova vodorovného a svislého trvalého dopravního značení a rovněž přechodné dopravní značení, které bude po dobu realizace stavby.
Z2019-028729 19. 8. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace COLAS CZ, a.s.
II/389 Jemnice -Strážek 12 222 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava vozovkového souvrství včetně odvodnění komunikace II/389 mezi obcí Jemnice a Strážek, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Stavba navazuje na úsek opravený v roce 2018. Předmětný úsek začíná před obcí Jemnice v staničení km 2,084 a končí průtahem Strážku v staničení km 4,124 a zahrnuje BUS záliv ve staničení km 0,000-0,370 v obci Jemnice a manipulační plochy v km 1,428-1,495 v městysi Strážek. Oprava bude realizována v extravilánu a v intravilánech obou dotčených obcí. Celková délka opravy je 2,04 km. Průměrná šířka je 6 m.
Z2019-028988 20. 8. 2019 neuvedena Správa a úderžba silnic Jihočeského kraje Vialit Soběslav spol. s r.o.
Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec metodou tenkovrstvé úpravy 12 192 286  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném soupisy prací a zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí v souladu s § 101 zákona, a to následujícím způsobem: Část 1 – Silnice II-103, kř. I-24 Halámky - České Velenice Část 2 – Silnice II-132, Jarošov nad Nežárkou – Zdešov Část 3 – Silnice II-408, křiž. III-15214 - hranice kraje (dále také jen „část 1“ až „část 3“)
Z2019-028329 14. 8. 2019 neuvedena Město Třemošnice STATING s.r.o.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Třemošnice, JPO II 11 750 674  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ je rekonstrukce objektu požární zbrojnice JPOII v Třemošnici. Účelem zakázky je zodolnění požární stanice vůči negativnímu působení extrémních dopadů vysokých sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští a sucha.
Z2019-028455 15. 8. 2019 neuvedena Město Čelákovice ARCUS-Růžička, spol. s r.o.
Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice 11 632 197  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Na stávajících objektech bytových domů č. p. 1645-1648 bude provedeno zateplení vnějšího pláště objektů. Dále zde budou nově vybudovány 3 ks nových ramp sloužící pro přístup do suterénu bytových domů, kde budou umístěny nové kočárkárny a kolárny. Dále zde budou na severozápadní straně bytového domu umístěny 2 ks přístupových ramp, které budou sloužit pro bezbariérový přístup do 1.NP BD 1645 a 1648. Na severozápadní straně budou dále odbourány 2 ks schodišť původně sloužících pro vstup do 1. NP. V místech původních kočárkáren a koláren budou následně zazděny stávající vstupní portály. Pro hlavní vstup do bytových domů budou zachovány hlavní vstupy do bytových domů z jihovýchodní strany z ulice J. A. Komenského.
Z2019-028420 15. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje Porr a.s.
Rekonstrukce silnice III/29810 Dražkov 10 487 895  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o rekonstrukci silnice III/298 10 v obci Dražkov. Silnice se nachází v zastavěném území v provozním staničení km 2,850 – km 3,420. Začátek a konec úseku je u dopravních značek IZ 4a,b obce Dražkov. Záměrem stavby je rekonstrukce silnice, která je v nevyhovujícím stavu. Proběhne celková rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a rekonstrukce odvodňovacích zařízení. Rekonstrukce bude navazovat na nový chodník po levé straně silnice, který nebude stavbou zasažen. Dosavadní využití území zůstává beze změn. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude zdarma uložen na cestmistrovství Pardubice.
Z2019-029043 20. 8. 2019 neuvedena Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích SIKK stavební společnost s.r.o.
NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit 9 874 196  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je konzervace omítek, náhrada nesoudržných a nevhodných novodobých omítek (nové vápenné omítky), stabilizace a doplnění rozvolněného cihelného zdiva, stabilizace a spárování kamenného zdiva restaurování sgrafit a kamenných ostění SH Landštejn. Součástí plnění veřejné zakázky bude dále přezdění rozvolněných partií korun kamenného zdiva s doplněním drnového krytu. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách – Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou přílohou zadávací dokumentace
Z2019-028469 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 EUROVIA CS, a.s.
Parkoviště Lábkova 9 870 985  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem akce je úprava stávající místní komunikace Lábkova. Bude se jednat o úpravu stávající komunikace. Tato komunikace je nyní živičná, vymezená žulovou obrubou. Stavbou bude dotčen dvoupruhový pás, který není průjezdný. Nyní se v něm živelně parkuje. Parkovací místa nejsou vyznačena, kromě 1 vyhrazeného stání na konkrétní SPZ. Komunikace bude kompletně zrušena, tzn. od Vejprnické ulice, až za stávající lávku pro pěší bude zdemolováno. Živičné kry, žulové obruby budou řádně uloženy k další recyklaci. Recyklovat lze i sypké vrstvy z podloží (předpokládá se 50%). Nová komunikace bude obousměrná. Úsek dlouhý cca 90m je směrově rozdělen dělícím ostrůvkem a dopravním stínem. Na komunikaci je navrženo celkem 174 šikmých parkovacích stání. Tato stání jsou šikmá pod úhlem 60°. Nová komunikace bude živičná, stání budou dlážděná. Vyhrazená stání budou z klasické dlažby. Běžná stání budou z...
Z2019-028231 14. 8. 2019 neuvedena Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. VALDAV elektro s.r.o.
Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku 9 844 651  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku
Z2019-028707 16. 8. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost Zbýšov v Čechách H & B delta, s.r.o.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Zbýšově "Oprava krovu a výměna střešního pláště lodi a presbyteria" 9 627 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je oprava krovu a výměna střešního pláště lodi a presbyteria kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Zbýšově. Při opravě by mělo dojit k výměně silně poškozených prvků ve spodní části krovu a k odstranění deformací v některých vazbách, které byly způsobeny konstrukčními vadami nebo poklesnutí uhnilé paty krovu. Stávající krytina včetně oplechování je již dožilá a místy dochází k zatékání, a to jak v hřebenové části, tak i ve volné střešní ploše. Následkem zatékání došlo lokálně k hnilobnému napadení prken bednění a následně krokví a hambalků. Celkový stav krovu je z hlediska poškození biologickými škůdci nepříznivý. Stavební práce se zaměří na opravu krovu lodi a presbyteria včetně kompletní výměny střešního pláště. Při tesařské opravě krovu budou odstraněny konstrukční závady a eliminovány statické poruchy, které vedly k lokálním deformacím krovu. Při opravě...
Z2019-028967 20. 8. 2019 neuvedena Město Kutná Hora STRABAG a.s.
Rekonstrukce ulice Fučíkova Kutná Hora 9 209 305  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky (díla) je oprava povrchu komunikace, levostranného chodníku a vjezdů v ulici Fučíkova ve městě Kutná Hora.
Z2019-028723 19. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR REPONT s.r.o.
Rámcová dohoda na stavební práce – Sanace trhlin a spár na sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK 8 838 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je sanace spár a trhlin na silnicích I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji. Asfaltové vrstvy na některých úsecích silnic I. třídy ve Zlínském kraji se vyznačují příčnými a podélnými trhlinami. Tento stav je způsoben z větší části postupným opotřebováním obrusných vrstev v procesu jejich stárnutí. Sanace je nezbytná v zájmu prodloužení životnosti asfaltového povrchu.
Z2019-028223 14. 8. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ZEMPRA DC s.r.o.
VN Vlčí 8 699 096  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky na stavební práce je rekonstrukce vodní nádrže v ř. km 1,4 LP Lesního potoka 10, která spočívá ve vybudování hráze, odtěžení retenčního prostoru, vybudování vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu. Retenční nádrž bude sloužit ke zvýšení retence a akumulace vody v krajině. Stavba je členěna na 5 stavebních objektů: SO 01 Těleso hráze, SO 02 Retenční prostor, SO 03 Spodní výpust, SO 04 Bezpečnostní přeliv, SO 05 Kácení dřevin a VON.
Z2019-028584 16. 8. 2019 neuvedena Olomoucký kraj VHH THERMONT s.r.o.
Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 – modernizace odborných učeben fyziky – stavební část 8 499 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace počítačové učebny CAD, učebny fyziky, učebny strojírenství s 3D koutkem, učebny interaktivní výuky odborných předmětů a učebny síťových technologií. Modernizací projde vnitřní konektivita školy a vybuduje se bezbariérové WC v 1.NP.
Z2019-028964 20. 8. 2019 neuvedena Kraj Vysočina I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou 7 954 332  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o kompletní opravu sociálních zařízení, opravy elektroinstalace včetně výměny rozvaděčů, částečnou výměnu oken a dveří, částečnou opravu ÚT a další drobné stavební úpravy v objektu Domova mládeže, Kamenice nad Lipou
Z2019-029215 21. 8. 2019 neuvedena Město Spálené Poříčí EUROVIA Silba, a.s.
Cyklostezka Plzeň – Brdy, část Vlkov – Spálené Poříčí 7 870 761  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem stavby je bezpečné spojení obcí s městskými částmi, bezpečná cesta do zaměstnání (výrobní podniky v katastru obcí) a do škol. Vyhnutí se silnici I. třídy I/19, která nedosahuje parametrů silnice I. třídy a je pro cyklisty velmi nebezpečná.
Z2019-028738 19. 8. 2019 neuvedena Tenisový klub Kročehlavy, z.s. Klika & Dvořák, s.r.o.
Modernizace tenisového areálu Kladno, Kročehlavy - 3. etapa 7 848 384  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zhotovení stavby s názvem „Modernizace tenisového areálu Kladno Kročehlavy - 3. etapa“ zahrnující zejména odstranění stávajících venkovních tenisových hřišť a vybudování nových (hlavní kurt, tréninkové hřiště) vč. příslušenství, vybudování zpevněných ploch, oplocení, dešťové kanalizace, závlahového systému, veřejného osvětlení a provedení sadových úprav.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 628 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy