Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-09-12 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2019-09-12 TO *]'

Nalezeno 82 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-032100 13. 9. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace PORR a.s.
II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru 34 937 638  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnic II/134 v části průtahu městysem Batelov v úseku od železničního přejezdu ev. č. 134-012 po vyústění z náměstí Míru ve směru na Novou Ves v délce 660 m; II/402 v úseku od křížení se silnicí II/134 v délce 85 m; III/13423 v úseku od křižovatky se silnicí II/134 v délce 80 m; realizace nové okružní křižovatky těchto tří silnic, nahrazující původní průsečnou křižovatku; a dále úpravy povrchů a organizačního uspořádání přístupových komunikací na náměstí Míru v rozsahu plochy okolo barokního kostela Sv. Petra severně přes novou okružní křižovatku až po plochy před radnicí a kulturním domem. Jednotlivé části náměstí budou řešeny kombinací zelených ploch a zpevněných povrchů, zahrnujících betonovou zámkovou dlažbu, historizující kamennou dlažbu a asfaltobetonové povrchy. Stavebními úpravami dojde k homogenizaci šířek a rekonstrukci vozovek silnic...
Z2019-032021 13. 9. 2019 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj EUROVIA CS, a.s.
Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov 26 260 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba 2 vodních nádrží na Heřmanickém potoce a výstavba přístupové polní cesty v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov. VN1 - objem při normálním nadržení 4176 m3, plocha 2501 m2. Zemní hráz délky 126 m, výšky 3,5 m, objemu 2950 m3, opevnění makadamem. Železobetonový požerák, korunový bezpečnostní přeliv. VN2 - objem při normálním nadržení 19376 m3, plocha 6494 m2. Zemní hráz délky 125 m, výšky 5,3 m, objemu 5341 m3, opevnění makadamem. Železobetonový požerák, korunový bezpečnostní přeliv. HPC4 - Délka 1536 m, kategorie P 4,5/30. Podloží upraveno Dorosolem C 30. Celková tl. konstrukce bez zpevnění je 44 cm, kryt z asfaltobetonu. 3 propustky, 3 výhybny. Odvodnění příkopem, podélnou drenáží, příčným sklonem a podélným sklonem pláně a vozovky. Dvojité příčné struhy. Součástí díla je vytyčení hranic pozemku stavby před započetím stavebních prací, geodetické zaměření skutečného...
Z2019-031965 13. 9. 2019 neuvedena Hlavní město Praha, odbor investiční OHL ŽS, a.s.
stavba č. 42811 Vodovod Botanická zahrada 19 678 170  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je realizace vodovodu na zálivkovou vodu z odběrného místa u Vltavy do areálu Botanické zahrady „stavba č. 42811 Vodovod Botanická zahrada“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace stavby, číslo zakázky D-16-059, zpracované v červenci 2018 společností PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258/2, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO 45272891. Plnění zahrnuje, mimo jiné, i tato plnění: Zbudování vodovodu na užitkovou vodu z Vltavy do Botanické zahrady, včetně odběrného místa na břehu Vltavy, vodojemu v areálu zahrady a napojení na stávající zálivkový systém.
Z2019-032045 13. 9. 2019 neuvedena Dostavba pavilonu „C“ a přístavba šaten k pavilonu „C“ školní budovy J.A.Komenského 1534/16, Lysá nad Labem – opakované řízení MATEX HK s.r.o.
Dostavba pavilonu „C“ a přístavba šaten k pavilonu „C“ školní budovy J.A.Komenského 1534/16, Lysá nad Labem – opakované řízení 19 470 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu školní budovy J. A. Komenského 1534/16, Lysá nad Labem. Do podkroví budou vestavěny tři učebny, sociální zařízení pro žáky a kabinety pro učitele. Dále bude k budově přistavěn osobní výtah, únikové venkovní schodiště a nové šatny. . Bližší specifikace je uvedena v rámci bodu 6 zadávací dokumentace a následně v jejích přílohách.
Z2019-032019 13. 9. 2019 neuvedena Město Blansko PORR a.s.
Blansko – most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna 17 420 358  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících místních komunikací (dvou úseků), výměna stávajícího mostu za nový a novostavba parkovacích a manipulačních ploch. Dále bude v rámci veřejné zakázky řešeno veřejné osvětlení.
Z2019-032054 13. 9. 2019 neuvedena Obec Čáslavice KAVYL, spol. s r.o.
HYDRO & KOV s.r.o.
Obnova retenční nádrže Sladový v k.ú. Čáslavice 12 498 443  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je obnova v minulosti zaniklé retenční nádrže na toku Římovka, v katastrálním území obce Čáslavice. Důvodem stavby retenční nádrže je zadržení vody v krajině, obnova života flory a fauny vázaných na retenční prostředí, extenzivní chov ryb. V rámci stavby bude zbudována retenční nádrž o ploše hladiny 3,35 ha. Nádrž bude neprůtočná s boční a čelní zemní hrází, bude doplněna o dvě menší izolované vodní tůně u přítoku. Kompletně bude obnovena spodní výpust nádrže a bezpečnostní přeliv. Projektová dokumentace stavby je členěna na stavební objekty: SO-01 Hráz, SO-02 Retenční nádrž – zátopa a tůně, SO-03 Spodní výpust, SO-04 Bezpečnostní přeliv, SO-05 Odběrný objekt do nádrže, SO-06 Odběrný objekt do náhonu, SO-07 Odstranění vrtů, SO-08 Terénní úpravy.
Z2019-032070 13. 9. 2019 neuvedena Město Hodonín MSO servis spol. s r.o.
STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA 11 990 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Stravovací pavilon ZOO Hodonín – Novostavba“ je výstavba nového Stravovacího pavilonu v areálu ZOO Hodonín včetně okolních venkovních ploch. Jde o samostatně stojící stavbu jednoduchého půdorysného tvaru a objemu. Osazena je v severovýchodní části areálu zoologické zahrady podél příjezdové komunikace u ZOO. Stavba je max. půdorysných rozměrů 15,5 x 11,5m / na výšku 4,4m (atika). Objekt je přízemní, nepodsklepený, zastřešený střechou plochou pultovou. Materiály a povrchové úpravy respektují okolní zástavbu.
Z2019-031709 13. 9. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. METROPROJEKT Praha a.s.
Projektová dokumentace - TT Václavské náměstí 10 950 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je uzavření prováděcí smlouvy s jedním uchazečem na základě rámcové smlouvy, uzavřené se třemi uchazeči, na zpracování projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace – TT Václavské náměstí“.
Z2019-032017 13. 9. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Ekostavby Brno, a.s.
Lejtna, ř. km 0,000 – 0,858, Bratčice, oprava koryta 7 360 344  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odstranění dřevin, odtěžení sedimentů a opravě opevnění koryta toku Lejtna v intravilánu obce.
Z2019-032063 13. 9. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Výstavba a obnova polní cesty HPC 9 v k.ú. Žalany 7 213 999  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce spojené s výstavbou polní cesty HPC 9 v celkové délce 1 524,76 m k zajištění zpřístupnění pozemků podle projektové dokumentace prvku PSZ navrženého schváleným návrhem KoPÚ v k.ú. Žalany.
Z2019-032126 13. 9. 2019 neuvedena FC Brumov, z.s. FILMONT s.r.o.
Renovace fotbalového hřiště FC Brumov 6 938 314  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je renovace fotbalového hřiště, tribuny a sociálního zařízení FC Brumov.
Z2019-032020 13. 9. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. DOLVER, s.r.o.
Otinoveský p., ř. km 2,200 – 4,894, PB přítok Otinoveského p., ř. km 0,000 – 0,620, oprava koryt 6 844 928  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v provedení probírky břehového porostu, pročištění koryta toku (odtěžení sedimentů), sanaci nátrží a v opravě stávajícího opevnění koryta vodního toku.
Z2019-032089 13. 9. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky KJ stav CZ s.r.o.
„GŘ OL Skuteč – zateplení objektu - EED“ 6 470 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce na zateplení objektu expedičního skladu a kancelářského traktu. Je navrženo zateplení stávajícího obvodového pláště kontaktním zateplením z fasádní minerální vlny v kombinaci s deskami z XPS. Na zateplovací systém se provede vyztužená probarvená stěrková omítka v odstínech světle a tmavě šedé barvy. V souvislosti s navrženým zateplením obvodového pláště bude provedena kompletní oprava podkladů a výměna oplechování v rámci fasády objektu a dále výměna či repase kovových prvků vedených na fasádě a zastřešení markýzy či zásobovací rampy
Z2019-031990 13. 9. 2019 neuvedena Město Letovice Inženýrské stavby Brno s.r.o.
Letovice – místní komunikace v ul. 9. Května 6 216 431  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající místní komunikace v části ulice 9. května v Letovicích v úseku od mostu přes potok Kladorubka po stávající úpravu před křižovatkou s ul. Rekreační. Navrženy jsou stavební úpravy místní komunikace a novostavba odstavných ploch a pěších komunikací – chodníků. Současně dojde k vytvoření nových ploch pro odstavovaní vozidel.
Z2019-031987 13. 9. 2019 neuvedena Město Koryčany WISS CZECH, s.r.o.
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 6 186 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 20kW na 1000 kg/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“), pro potřeby SDH Koryčany.
Z2019-032125 13. 9. 2019 neuvedena Obec Kostelany PROVING s.r.o.
Rekonstrukce objektu - 2. NP pro nájemní bydlení 5 927 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu v obci Kostelany, a to 2. NP pro nájemní bydlení. Jedná se o rekonstrukci místností, které sloužily jako prostory bývalého MNV a z nichž budou zřízeny čtyři byty.
Z2019-032060 13. 9. 2019 neuvedena Město Velké Bílovice SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
VELKÉ BÍLOVICE - UL.FABIÁN, UL. ZÁHUMNÍ, CHODNÍK 4 499 589  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je částečně rekonstrukcí a částečně novostavbou komunikace pro chodce v intravilánu města Velké Bílovice v Jihomoravském kraji. Jedná se o bezbariérovou úpravu chodníkových ploch, vjezdů, míst pro přecházení a přechodů pro chodce.
Z2019-031800 13. 9. 2019 neuvedena Město Vrchlabí Pražská plynárenská a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 4 420 413  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vrchlabí a přidružené subjekty na období roku 2020 a 2021 v předpokládaném souhrnném objemu 8616,79 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Z2019-032005 13. 9. 2019 neuvedena Technické služby Hostivice Unikont Group s.r.o.
Čistící a zametací vozy 4 020 948  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem dvou nových zametacích čistících vozů a to formou dlouhodobého operativního leasingu (dále také „full service operativní leasing“ nebo též „nájem“), včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících, blíže specifikovanými v Technické specifikaci. S vybraným dodavatelem byla uzavřena smlouva na dobu 60 měsíců.
Z2019-031976 13. 9. 2019 neuvedena Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. M Copmuters s.r.o.
Inovace výpočetního clusteru Edward 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro podstatné rozšíření a inovaci výpočetního clusteru Edward. Tento cluster je od roku 2011 využíván pro vývoj, ladění a provoz výpočetně náročných úloh a obsahuje 4 výpočetní uzly s celkem 192 výpočetními jádry AMD Opteron 6348. Poptávaná dodávka nahradí staré výpočetní uzly z roku 2011 novými uzly, jak typu CPU tak i GPU a bude inovováno i Infiniband propojení na EDR (switch, IB karty a kabely).
Z2019-032048 13. 9. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Dodávky krmiva pro laboratorní zvířata 2019 3 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu 1 roku (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem budou opakující se dodávky krmiva pro laboratorní zvířata. Jednotlivé zakázky budou na základě této rámcové dohody zadávány na základě dílčích objednávek (tzv. „Dílčích smluv“ nebo též „Realizačních smluv“).
Z2019-031624 13. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole PHARMOS, a.s.
FN Motol - AMFOTERICIN B, INJ CNC SUS 3 094 880  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky léčivého přípravku AMFOTERICIN B, INJ CNC SUS, a to po dobu 48 měsíců.
Z2019-032107 13. 9. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba HOTEL KAMZÍK s.r.o.
Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2019/2020 2 389 090  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ozdravných pobytů dětí základních škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba (dále zadavatel) zahrnující ubytování a stravu pro 587 dětí 1.stupně ZŠ a 77 osob doprovodného personálu. Jedná se o 12 denní ozdravné pobyty (11 nocí) v maximálně 8 turnusech v období od 7. října 2019 do 27. března 2020
Z2019-032046 13. 9. 2019 neuvedena Statutární město Brno František Vlasák
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben 1 945 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Z2019-032124 13. 9. 2019 neuvedena Obec Věžky KHL-EKO, a.s.
Založení prvků krajinné zeleně v k.ú. Věžky a Vlčí Doly 1 881 608  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je založení chybějících segmentů krajinné zeleně v intenzivně využívané agrární krajině. Navrhovaná opatření zahrnují zakládání porostů lesního charakteru s pestrou druhovou skladbou, realizaci keřových porostů se solitéry dřevin a založení druhově pestrých lučních porostů s doplňkovou výsadbou dřevin. Jednotlivé navrhované složky budou vytvářet velké množství přechodů (ekotonů). Předmětem zakázky je také 3 letá následná péče.
Z2019-031993 13. 9. 2019 neuvedena Město Dvůr Králové nad Labem FLAME System s.r.o.
Technické vybavení sdílené učebny informatiky a robotiky v SŠ informatiky a služeb 1 209 932  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Do školy budou dodány PC, notebooky, projektory včetně držáku, tiskárny, ozvučení. Dále bude dodána fréza, gravírovací stroj, 3D skener, 3D tiskárny, vyšívací stroj, řezací ploter, beeboti, ozoboti, lego stavebnice apod. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu – technické vybavení.
Z2019-031963 13. 9. 2019 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.
Obměna telekomunikačního systému SMFM 1 162 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a konfigurace telekomunikačního/ICT řešení s využitím technologie Voice over IP (VoIP) prostřednictvím stávající datové sítě pro Magistrát města Frýdek-Místek. Součástí je také integrace dodaného řešení se současným systémem vstupů, dveří, bran a výtahů. Veškeré nabízené produkty (hardware a software) musí být nové, nepoužité a určené pro český trh. Nabízené řešení musí obsahovat veškeré potřebné komponenty a licence min. na 5 let, včetně hardwarové a softwarové podpory. Veškeré dodávané prvky musí fungovat dohromady jako jeden celistvý celek. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku (hardware, software včetně licencí a podpory), předprojektovou analýzu v místě plnění, kompletní implementaci, dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace, provedení a otestování prvotního provozu a školení administrátorů.
Z2019-031999 13. 9. 2019 neuvedena Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín AUTOCONT a. s.
Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitská - konektivita 909 219  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka – zajištění konektivity v budovách ZŠ dle požadavků zadavatele
Z2019-031733 13. 9. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. METROPROJEKT Praha a.s.
Projektová dokumentace - Dobíjecí místa pro elektrobusy Želivského a Strašnická 665 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je uzavření prováděcí smlouvy s jedním uchazečem na základě rámcové smlouvy, uzavřené se třemi uchazeči, na zpracování projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace – Dobíjecí místa pro elektrobusy Želivského a Strašnická“.
Z2019-031722 13. 9. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. METROPROJEKT Praha a.s.
Projektová dokumentace - Modernizace kabelové sítě - Propojení měníren Strojnikcá a Trojská 665 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je uzavření prováděcí smlouvy s jedním uchazečem na základě rámcové smlouvy, uzavřené se třemi uchazeči, na zpracování projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace – Modernizace kabelové sítě – Propojení měníren Strojnická a Trojská“.
Z2019-031598 13. 9. 2019 neuvedena Liberecký kraj INVESTING CZ spol. s r.o.
TDI - silnice II/270 Doksy – Dubá 380 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: „Silnice II/270 Doksy – Dubá“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Z2019-031982 13. 9. 2019 neuvedena Statutární město Jablonec nad Nisou COTREX PC, s.r.o.
Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou - nákup počítačů 74 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je nákup 4 ks počítačů včetně softwaru, instalace a uvedení do provozu pro odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu, dílen a jazykové učebny ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2019-031603 13. 9. 2019 neuvedena Liberecký kraj Ing. Štěpán Illich
BOZP - Silnice II/270 Doksy - Dubá 69 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Z2019-031586 13. 9. 2019 neuvedena Botanická zahrada Liberec Ing.Pavel Služevský
oprava nátěrů střechy nad garážemi a dílnou elektroúdržby 58 460  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení odstranění nátěrů, vybroušení a nátěr zkorodovaných ploch
Z2019-032097 13. 9. 2019 neuvedena Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Opravy Bertiných lázní Třeboň 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v objektech Slatinných lázní Třeboň s.r.o., lázeňský dům Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň. Předmět plnění je členěn do tří samostatných staveb: - Oprava bazénové vany, - Oprava saunového provozu, - Oprava vybraných místností, vše v objektech na pozemcích parcelních čísel 581 a 584/1 v katastrálním území Třeboň.
Z2019-032109 13. 9. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE – PORODNICKÉ APARTMÁNY – STAVBA 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je závazek dodavatele dle vydaného Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zhotovit pro zadavatele v budově č. 15 Gynekologicko- porodnické kliniky (dále také „GPK“) ve 2. NP (porodnické apartmány) a 3. NP (odd. šestinedělí) v areálu Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň, stavební a technologické úpravy spojené jak s přípravou, tak s realizací stavby (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
Z2019-031967 13. 9. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Laboratoř tepelného využití biopaliv 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístrojové vybavení laboratoře tepelného využití biopaliv, které umožní posluchačům realizaci experimentálních měření zaměřených na oblast bioenergetiky, s důrazem na stanovení vybraných mechanicko-fyzikálních vlastností biopaliv, zjišťování jejich palivo-energetických parametrů, včetně provádění spalovacích zkoušek zaměřených na stanovení emisních parametrů. Přístrojové vybavení je rozděleno na čtyři části: Část 1 - Laboratorní přístroje pro granulometrii včetně příslušenství; Část 2 - Testovací spalovací zařízení; Část 3 - Briketovací lis; Část 4 - Peletovací linka.
Z2019-032069 13. 9. 2019 neuvedena Město Lovosice Zpracování projektu včetně inženýrských prací pro stavbu lávky přes řeku Labe 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení vícestupňové projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu „Lávka přes řeku Labe“. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně zpracování rozpočtu stavby. Součástí plnění je také zajištění autorské činnosti včetně všech posudků, studií, měření a výpočtů vyžádaných dotčenými orgány státní správy v průběhu projednávání projektové dokumentace v jakémkoli stupni a dále podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení na místně příslušný stavební úřad. Součástí plnění bude také modelové řešení ve větrném tunelu. V neposlední řadě je též součástí plnění výkon autorského dozoru stavby.
Z2019-032116 13. 9. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Microwave plasma system 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka mikrovlnného plasmového systému na likvidaci odpadu a zplynování biologických složek odpadu
Z2019-031827 13. 9. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Zpracování dokumentace pro územní řízení - vysokorychlostní trať Praha-Běchovice - Poříčany odhad.cena 130 000 000  Kč
Pravidelné předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro územní řízení vysokorychlostní trati Praha-Běchovice - Poříčany. Za tímto účelem povede Zadavatel dne 30. 9. 2019 předběžnou tržní konzultaci dle § 33 ZZVZ, na které probere s odbornou dodavatelskou veřejností uvažované zadávací podmínky veřejné zakázky, zejména pak vymezení jejího předmětu, předpokládané hodnoty, kvalifikace a hodnocení (zadavatel uvažuje o využití metody Best Value Approach), hlavních principů smluvních podmínek a technických aspektů veřejné zakázky. Podrobnější informace jsou dostupné pod odkazem: https://www.ceskainfrastruktura.cz/akce/ptk-dur-vrt-praha-bechoviceporicany/
Z2019-031869 13. 9. 2019 14. 10. 2019 Městská část Praha 14 Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací odhad.cena 15 680 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Smlouvy o IP bude závazek partnerů k vývoji řešení pro znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-032133 13. 9. 2019 11. 10. 2019 OPTIMAL RENT s.r.o. Rekonstrukce budovy pro seniorské bydlení v Karviné-Fryštátě odhad.cena 12 396 652  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci stávajícího objektu tak, aby byl přestavěn na podporované pečovatelské byty pro seniory.
Z2019-031777 13. 9. 2019 15. 10. 2019 Dopravní podnik města Brna, a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD odhad.cena 43 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD pro rok 2020 – 2021, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a zákonem. V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na následující části: Část č. 1 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tramvají. Jedná se o flotilové pojištění 327 ks tramvají ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Část č. 2 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autobusů. Jedná se o flotilové pojištění 338 ks autobusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Část č. 3 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem trolejbusů. Jedná se o flotilové pojištění 152 ks trolejbusů ve smyslu zákona č....
Z2019-031819 13. 9. 2019 14. 10. 2019 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let odhad.cena 15 250 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání jednoho kusu digitálního tiskového systému pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále poskytování servisu.
Z2019-031874 13. 9. 2019 14. 10. 2019 České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Pracoviště pro měření základních fyzikálních veličin odhad.cena 1 226 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka zařízení a přístrojů pro vybavení Pracoviště pro měření základních fyzikálních veličin. Zakázka je rozdělena do několika skupin (subpracovišť). Každá skupina zařízení a přístrojů musí tvořit ucelený, vzájemně plně kompatibilní a funkční systém, který zajistí možnost měřit dané fyzikální jevy. Bližší popis je uveden v Zadávací dokumentaci.
646263 13. 9. 2019 neuvedena Petr Očenášek
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-032004 13. 9. 2019 neuvedena Zámek Štiřín
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-032104 13. 9. 2019 15. 10. 2019 Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – stavba odhad.cena 97 421 002  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce objektů v rámci areálu hospodářského dvora v obci Rymice, který je národní nemovitou kulturní památkou. Samotný objekt je ve značně špatném stavu a prakticky se nedochovalo mnoho autentických prvku a uměleckořemeslných detailů. Podstatu památkové ochrany tvoří v zásadě jen historická „hrubá stavba“ s pozůstatky poslední jednotné neoklasicistní podoby z konce 19. století, kterou stavebně historický průzkum doporučuje jako referenční podobu pro rehabilitaci objektu. Jedná se o zbytky profilovaných říms, niky a větrací otvory na půdu, rizalit u průjezdu, ojediněle zachovaná výplň otvorů nebo zárubeň, barokní železné mříže, vpadlé šambrány u oken. Cílový vzhled exteriéru je tedy navržen tak, aby zůstaly zachovány hodnotné detaily a nové se provedly v historizujícím duchu.
Z2019-031794 13. 9. 2019 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu-Czech Tourism Zajištění komplexních právních služeb odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky „Zajištění komplexních právních služeb“ je poskytování komplexních právních služeb pro CzT, a to zejména právní poradenství a konzultace, legislativní činnost, zastupování objednatele v soudních a správních řízeních, zastupování objednatele jako zadavatele v řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zpracování právních stanovisek, posudků, vyjádření a právních rozborů (např. ke způsobu zadání veřejné zakázky apod.) včetně tvorby a revizí návrhů smluv soukromoprávní a veřejnoprávní povahy.
Z2019-031803 13. 9. 2019 14. 10. 2019 Královéhradecký kraj Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka nábytku II odhad.cena 806 385  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, tedy lavic s botníkem, pracovního stolu, kancelářských židlí, kancelářských kontejnerů, policových skříní, šatních skříní, šatních skříní policových, psacích stolů, postelí, koupelnových skříněk, policových skříní, nočních stolků, jídelních stolů, jídelních židlí, křesel, sedacích souprav, konferenčních stolků, regálů, TV stolků, komod, kuchyňských kontejnerů, zrcadel, nástěnného věšáku, garnýží, přikrývek, atypového nábytku – polic a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 283 lidí darovalo 751 589 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy